Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus neuvoston päätöksiksi U/E-tunnus: EUTORI-numero: Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission ehdotuksista neuvoston päätöksiksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian, Marokon, Algerian ja Israelin välisistä assosiaatioista tehdyillä Euro-Välimeri sopimuksilla perustetuissa assosiaationeuvostoissa, ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian välisillä vakautus- ja assosiaatiosopimuksilla perustetuissa vakautus- ja assosiaationeuvostoissa vahvistettavista yhteisön kannoista sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen. Osastopäällikkö ylijohtaja Tarmo Pukkila Hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola LIITTEET

2 2(2) Asiasanat Hoitaa STM Tiedoksi Lomakepohja: Eduskuntakirjelmä

3 Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM VAO Alaviuhkola Katriina Asia EU; komission ehdotus euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyllä euro-välimeri-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen Kokous Liitteet Viite EUTORI/Eurodoc nro: U-tunnus / E-tunnus: Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe: Asiakirjat: KOM (2007) 788 lopull. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely: Käsittelijä(t): Suomen kanta/ohje: Perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohta ja 310 artikla; neuvoston yksimielisyys STM; Carin Lindqvist-Virtanen, STM; Katriina Alaviuhkola, Suomi on sitoutunut Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisen Euro-Välimeri -sopimuksen asettamiin tavoitteisiin ja suuntaviivoihin. Sopimus on tullut voimaan 5 päivänä maaliskuuta 1998 (153/1998 ja 154/1998) Sopimuksen artiklassa määrätään syrjimättömyyden toteuttamisesta sosiaaliturvan alalla sekä jäsenvaltioiden ja Tunisian sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Sopimuksen mukaan assosiaationeuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan näiden periaatteiden soveltaminen.

4 Pääasiallinen sisältö: 2(6) Euroopan Unioni ja Tunisia ovat vuonna 2005 hyväksymänsä toimintasuunnitelman mukaan asettaneet lyhyen aikavälin ensisijaiseksi tavoitteeksi pyrkimyksen tehdä päätös, jolla assosiaatiosopimuksen 65 artikla pannaan täytäntöön. Tätä taustaa vasten Suomi pitää asianmukaisena, että neuvosto ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin sopimuksen velvoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Komission ehdotus neuvoston päätökseksi assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta on hyvä pohja aloitettavalle työlle neuvoston työryhmässä. Työn aloittamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Eduskunnalle toimitetaan U/Ejatkokirjelmä käsittelyn alkaessa. Assosiaationeuvoston päätöksellä luotava sosiaaliturvan koordinaatiojärjestely on selkeästi suppeampi kuin neuvoston asetuksen (ETY) 1408/71 mukainen sosiaaliturvan koordinaatiosäännöstö, jota sovelletaan unionin alueella liikkuviin unionin kansalaisuutta oleviin työntekijöihin ja ammatinharjoittajiin sekä näiden perheenjäseniin. Se on myös suppeampi kuin neuvoston asetuksen (ETY) 859/2003 mukainen sosiaaliturvan koordinaatiojärjestely, joka koskee unionin alueella laillisesti oleskelevia kolmansien valtioiden kansalaisia. Kattamaltaan soveltamisalalta assosiaationeuvoston päätöksen tavoitteena on mahdollisimman yhdenmukainen järjestely asetuksen 1408/71 mukaisen koordinaatiojärjestelmän kanssa. Tämä on hallinnollisesti tarkoituksenmukaista. Suomi pitää tärkeänä, että myös säännöt hallinnollisen yhteistyön varmistamiseksi samoin kuin tarvittavat hallinnolliset ja valvonnalliset takeet määräysten soveltamiseksi laaditaan hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantuloa. Ehdotuksen mukaan syntyisi eläkeoikeus paitsi työskentelyn perusteella ansaittaviin eläkkeisiin myös kansaneläkkeisiin ja ne olisivat kerran myönnettyinä myös eksportoitavia etuuksia. Suomi suhtautuu varauksellisesti tältä osin eksportoimisen laajentamiseen. Laajentamisen edellytyksenä tulee vähintään olla, että riittävä hallinnollinen yhteistyö ja tiedonsaanti on varmistettu. Euroopan yhteisöjen komissio on antanut joulukuun 11 päivänä 2007 Euroopan unionin neuvostolle ehdotuksen (KOM lopullinen) neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyllä Euro-Välimeri-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen. Assosiaatiosopimuksen 67 artiklassa on määräys, jonka mukaan assosiaationeuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan sopimuksen 65 artiklassa esitettyjen yhdenvertaista kohtelua ja sosiaaliturvan koordinaatiota koskevien periaatteiden soveltaminen. Eri jäsenvaltioissa täyttyneet vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet lasketaan yhteen, jotta oikeus sosiaaliturvaetuuksiin kuten esimerkiksi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman perusteella maksettaviin eläkkeisiin syntyisi. Jäsenvaltioissa ansaitut eläkkeet ja muut vastaavat etuudet voidaan myös siirtää Tunisiaan. Perhe-etuuksia maksetaan jäsenvaltiossa työskentelevälle tunisialaiselle työntekijälle, jonka perheenjäsenet myös asuvat työntekijän kanssa jäsenvaltion alueella. Tunisiassa laillisesti asuville ja työskenteleville jäsenvaltioiden kansalaisille ja heidän laillisesti Tunisiassa asuville perheenjäsenilleen turvataan vastaavasti oikeus saada perhe-etuuksia sekä eläkkeitä.

5 3(6) Komission ehdotus on osa ehdotuspakettia, johon sisältyvät samanlaiset ehdotukset Marokon, Algerian, Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Israelin kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten osalta. Komission ehdotus sisältää ehdotuksen neuvoston päätökseksi, joka koskee Tunisian kanssa tehdyllä sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavaa yhteisön kantaa 65 artiklan täytäntöönpanosta ja joka pohjautuu päätöksen liitteenä olevan assosiaationeuvoston päätökseen. Komission ehdotus on kuitenkin soveltamisalaltaan suppeampi kuin assosiaatiosopimuksen 65 artiklan määräys. Ehdotetun assosiaationeuvoston päätöksen 1 artiklassa määritellään päätöksessä käytetyt käsitteet kuten muun muassa työntekijä, perheenjäsen, etuudet ja perheetuudet. Artiklan käsitteet vastaavat jäsenvaltioiden osalta asetuksessa 1408/71 käytettyjä käsitteitä. Päätöksen 2 artiklassa määritetään päätöksen henkilöllinen soveltamisala. Päätöstä sovellettaisiin Tunisian kansalaisiin, jotka ovat laillisesti työssä jossakin jäsenvaltiossa ja joihin sovelletaan tai on sovellettu yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä. Päätöstä sovellettaisiin myös heidän perheenjäseniinsä, jotka oleskelevat laillisesti yhteisön jäsenvaltion alueella, sekä heidän edunsaajiinsa. Vastaavasti päätöstä sovellettaisiin jäsenvaltion kansalaisiin, jotka ovat laillisesti työssä Tunisiassa ja joihin sovelletaan tai on sovellettu Tunisian lainsäädäntöä sekä heidän Tunisiassa laillisesti asuviin perheenjäseniinsä ja edunsaajiinsa. Päätöksen 3 artiklassa määritetään päätöksen asiallinen soveltamisala. Päätös koskee kaikkea jäsenvaltioiden ja Tunisian lainsäädäntöä, joka koskee vanhuus ja perhe-eläkeetuuksia, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia sekä näihin liittyviä työkyvyttömyysetuuksia, ja perhe-etuuksia. Säännös asuinpaikkaa koskevasta vaatimuksesta luopumisesta päätöksen on 4 artiklassa. Sen mukaan etuuden määrää ei saa muuttaa, sitä ei saa keskeyttää, peruuttaa tai pidättää sen vuoksi, että henkilö oleskelee jäsenvaltion tai Tunisian alueella. Päätöksen 5 artiklassa on erityissäännös Tunisian perhe-etuuksien myöntämisestä jäsenvaltion kansalaisuutta olevalle työntekijälle. Tanskaa koskeva erityissäännös 65 artiklan täytäntöönpanosta on päätöksen 6 artiklassa. Määräykset yhteistyöstä jäsenvaltioiden ja Tunisian välillä on päätöksen 7 artiklassa. Se koskee tietojen vaihtamista, virka-avun antamista ja tiedotus- ja yhteistyövelvoitteita laitosten välillä. Tarvittavista hallinnollisista tarkastuksista ja lääkärintarkastuksista erityisesti kun on kysymys eläkkeistä tai työtapaturman vuoksi maksettavasta eläkeetuudesta on määräys päätöksen 8 artiklassa. Tunisian lainsäädännön erityispiirteistä voidaan 9 artiklan mukaan tehdä merkinnät liitteeseen II. Päätös ei sen 10 artiklan mukaan vaikuta kahdenvälisistä sopimuksista johtuviin suotuisampiin määräyksiin. Päätöksen 11 artiklan mukaan jäsenvaltiot ja Tunisia voivat tehdä sopimuksia tämän sopimuksen hallinnollisia menettelyjen täydentämiseksi. Päätöksen 12 artiklassa on siirtymä- ja loppusäännökset. Päätöksen perusteella ei kerry oikeuksia sen voimaantuloa edeltävältä ajalta. Päätöksen liitteet ovat 13 artiklan mukaan sen erottamaton osa. Artiklassa 14 on säännökset täytäntöönpanotoimenpiteistä. Sen mukaan jäsenvaltiot ja Tunisia toteuttavat tätä varten tarvittavat toimenpiteet päätöksen täytäntöön panemiseksi. Vasta sen jälkeen assosiaationeuvosto tekee päätöksen, jolla vahvistetaan, että kaikki toimenpiteet on toteutettu. Päätös tulee 15 artiklan mukaan

6 Kansallinen käsittely: Jaosto 27. 4(6) voimaan sen jälkeen kun mainittu assosiaationeuvoston päätös on julkaistu virallisessa lehdessä. Eduskuntakäsittely: Käsittely Euroopan parlamentissa: Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema: Taloudelliset vaikutukset: Assosiaationeuvoston päätöksen voimaantulo ei edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Assosiaationeuvoston päätöksellä määrätään, miten asetuksella 1408/71 säädettyä sosiaaliturvan koordinaatiojärjestelmää sovelletaan päätöksessä rajoitetulla tavalla laillisesti Suomessa olevaan Tunisialaiseen työntekijään ja hänen perheenjäseniinsä. Tunisian kansalaiset pääsevät työsuhteen kautta työeläke- ja tapaturmavakuutusjärjestelmään ja saavat täällä mukana olevia perheenjäseniä varten perhe-etuuksia. Eläkkeiden eksportointivelvoite laajenee nykyisestä sen verran, että toiseen jäsenvaltioon eksportoinnin lisäksi Suomessa karttunut eläke-etuus on maksettava eläkkeensaajalle Tunisiaan. Työeläkkeet ja tapaturmaeläkkeet maksetaan rajoituksetta ulkomaille. Näin ollen laajennus koskee kansaneläkkeitä. Kausien yhteen laskemisen velvoite koskee ainoastaan jäsenvaltioissa täyttyneitä vakuutus- työskentely- ja asumiskausia. Assosiaationeuvoston päätös vaikuttaa myös Suomen kansalaisen oikeuksiin, jos hän siirtyy työhön Tunisiaan. Suomen kansalaista on kohdeltava Tunisiassa sosiaaliturvaetuuksiin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen yhdenvertaisesti Tunisian kansalaisten kanssa. Tunisiassa karttunut eläkeoikeus on eksportoitavissa vanhuus- ja perhe-eläkkeenä Suomeen tai muualle unionin alueelle. Myös perhe-etuuksia voidaan suorittaa mukana olevien perheenjäsenten johdosta Päätöksen voimaantulon taloudellisten vaikutusten tarkka arviointi on vaikeaa. Suomessa asuu kuitenkin vakinaisesti hyvin vähän Tunisian kansalaisia. Vuoden 2007 lopussa heitä oli noin 300 henkilöä. Ei ole realistista, että tunisialaisten määrä Suomessa nousisi äkillisesti tai jyrkästi. Päätös ei laajenna Euroopan yhteisöjen vapaan liikkuvuuden periaatteen soveltamista tunisialaisiin työntekijöihin. Siten se ei vaikuta suoraan esimerkiksi jo jäsenvaltioissa oleskelevien tunisialaisten mahdollisuuksiin tulla Suomeen. On myös huomattava, että päätös luo velvoitteita sosiaaliturvan osalta ainoastaan työsuhteen kautta. Yhteensovitusjärjestelmä ei kuitenkaan ole yhtä kattava kuin asetuksella 1408/71 luotu järjestelmä. Viime kädessä liikkuvuuteen ja muuttohalukkuuteen vaikuttavat yhteiskunnalliset, poliittiset ja taloudelliset tekijät sekä erityisesti työllisyystilanne ja perhesiteet. Kulttuuriset, historialliset, kielelliset, maantieteelliset ja ilmastollisetkin tekijät vaikuttavat varmasti osaltaan maiden väliseen muuttoliikkeeseen, ja Tunisian ja monen muun jäsenvaltion väliset kytkökset ovat läheisempiä kuin Suomen ja Tunisian. Edellä mainituista syistä voitaneen Tunisian ja Suomen välisen muuttoliikkeen olettaa pysyvän vähäisenä myös päätöksen voimaantultua. Siten myös päätöksen taloudelliset vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

7 5(6)

8 6(6) Asiasanat Hoitaa STM Tiedoksi Lomakepohja: Perusmuistio, EU-ohje

9 Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM VAO Alaviuhkola Katriina Asia EU; komission ehdotus euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokkon tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyllä euro-välimeri-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen Kokous Liitteet Viite EUTORI/Eurodoc nro: U-tunnus / E-tunnus: Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe: Asiakirjat: KOM (2007) 792 lopullinen EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely: Perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohta ja 310 artikla; neuvoston yksimielisyys Käsittelijä(t): Suomen kanta/ohje: STM; Carin Lindqvist-Virtanen, STM; Katriina Alaviuhkola, Suomi on sitoutunut Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon tasavallan välisen Euro-Välimeri -sopimuksen asettamiin tavoitteisiin ja suuntaviivoihin. Assosiaatiosopimus on tullut voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2000 (493 ja 494/2000). Sopimuksen 65 ja 67 artiklassa määrätään syrjimättömyyden toteuttamisesta sosiaaliturvan alalla sekä jäsenvaltioiden ja Marokon sosiaaliturvajärjestelmien rajoitetusta yhteensovittamisesta. Sopimuksen mukaan assosiaationeuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan näiden periaatteiden soveltaminen. Euroopan Unioni ja Marokko ovat vuonna 2005 hyväksymänsä toimintasuunnitelman mukaan asettaneet lyhyen aikavälin ensisijaiseksi tavoitteeksi pyrkimyksen tehdä päätös, jolla assosiaatiosopimuksen 65 artikla pannaan täytäntöön. Tätä taustaa vasten Suomi pitää asianmukaisena, että neuvosto ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin sopimuksen velvoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

10 2(5) Komission ehdotus neuvoston päätökseksi assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta on hyvä pohja aloitettavalle työlle neuvoston työryhmässä. Työn aloittamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Eduskunnalle toimitetaan U/Ejatkokirjelmä käsittelyn alkaessa. Assosiaationeuvoston päätöksellä luotava sosiaaliturvan koordinaatiojärjestely on selkeästi suppeampi kuin neuvoston asetuksen (ETY) 1408/71 mukainen sosiaaliturvan koordinaatiosäännöstö, jota sovelletaan unionin alueella liikkuviin unionin kansalaisuutta oleviin työntekijöihin ja ammatinharjoittajiin sekä näiden perheenjäseniin. Se on myös suppeampi kuin neuvoston asetuksen (ETY) 859/2003 mukainen sosiaaliturvan koordinaatiojärjestely, joka koskee unionin alueella laillisesti oleskelevia kolmansien valtioiden kansalaisia. Kattamaltaan soveltamisalalta assosiaationeuvoston päätöksen tavoitteena on mahdollisimman yhdenmukainen järjestely asetuksen 1408/71 mukaisen koordinaatiojärjestelmän kanssa. Tämä on hallinnollisesti tarkoituksenmukaista. Suomi pitää tärkeänä, että myös säännöt hallinnollisen yhteistyön varmistamiseksi samoin kuin muut tarvittavat hallinnolliset ja valvonnalliset takeet määräysten soveltamiseksi laaditaan hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantuloa. Ehdotuksen mukaan syntyisi eläkeoikeus paitsi työskentelyn perusteella ansaittaviin eläkkeisiin myös kansaneläkkeisiin ja ne olisivat kerran myönnettyinä myös eksportoitavia etuuksia. Suomi suhtautuu varauksellisesti tältä osin eksportoimisen laajentamiseen. Laajentamisen edellytyksenä tulee vähintään olla, että riittävä hallinnollinen yhteistyö ja tiedonsaanti on varmistettu. Pääasiallinen sisältö: Euroopan yhteisöjen komissio on antanut 12 päivänä joulukuuta 2007 Euroopan unionin neuvostolle ehdotuksen (KOM lopullinen) neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyllä Euro-Välimeri -sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen. Assosiaatiosopimuksen 67 artiklassa on määräys, jonka mukaan assosiaationeuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan sopimuksen 65 artiklassa esitettyjen yhdenvertaista kohtelua ja sosiaaliturvan koordinaatiota koskevien periaatteiden soveltaminen. Eri jäsenvaltioissa täyttyneet vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet lasketaan yhteen, jotta oikeus sosiaaliturvaetuuksiin kuten esimerkiksi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman perusteella maksettaviin eläkkeisiin syntyisi. Jäsenvaltioissa ansaitut eläkkeet ja muut vastaavat etuudet voidaan siirtää Marokkoon. Perhe-etuuksia maksetaan jäsenvaltiossa työskentelevälle Marokkolaiselle työntekijälle, jonka perheenjäsenet oleskelevat / asuvat työntekijän kanssa jäsenvaltion alueella. Marokossa laillisesti asuville ja työskenteleville jäsenvaltioiden kansalaisille ja heidän laillisesti Marokossa asuville perheenjäsenilleen turvataan vastaavasti oikeus saada perhe-etuuksia sekä eläkkeitä. Komission ehdotus on osa ehdotuspakettia, johon sisältyvät samanlaiset ehdotukset Algerian, Tunisian, Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Israelin kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten osalta. Komission ehdotus sisältää ehdotuksen neuvoston päätökseksi, joka koskee Marokon kanssa tehdyllä sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavaa yhteisön kantaa 65 artiklan täytäntöönpanosta ja

11 Kansallinen käsittely: 3(5) joka pohjautuu päätöksen liitteenä olevan assosiaationeuvoston päätökseen. Komission ehdotus on kuitenkin soveltamisalaltaan suppeampi kuin assosiaatiosopimuksen 65 artiklan määräys. Ehdotetun assosiaationeuvoston päätöksen 1 artiklassa määritellään päätöksessä käytetyt käsitteet kuten muun muassa työntekijä, perheenjäsen, etuudet ja perheetuudet. Artiklan käsitteet vastaavat jäsenvaltioiden osalta asetuksessa 1408/71 käytettyjä käsitteitä. Päätöksen 2 artiklassa määritetään päätöksen henkilöllinen soveltamisala. Päätöstä sovellettaisiin Marokon kansalaisiin, jotka ovat laillisesti työssä jossakin jäsenvaltiossa ja joihin sovelletaan tai on sovellettu yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä. Päätöstä sovellettaisiin myös heidän perheenjäseniinsä, jotka oleskelevat laillisesti yhteisön jäsenvaltion alueella, sekä heidän edunsaajiinsa. Vastaavasti päätöstä sovellettaisiin jäsenvaltion kansalaisiin, jotka ovat laillisesti työssä Marokossa ja joihin sovelletaan tai on sovellettu Marokon lainsäädäntöä sekä heidän Marokossa laillisesti asuviin perheenjäseniinsä ja edunsaajiinsa. Päätöksen 3 artiklassa määritetään päätöksen asiallinen soveltamisala. Päätös koskee kaikkea jäsenvaltioiden ja Marokon lainsäädäntöä, joka koskee vanhuus ja perhe-eläkeetuuksia, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia sekä näihin liittyviä työkyvyttömyysetuuksia, ja perhe-etuuksia. Säännös asuinpaikkaa koskevasta vaatimuksesta luopumisesta on päätöksen 4 artiklassa. Sen mukaan etuuden määrää ei saa muuttaa, sitä ei saa keskeyttää, peruuttaa tai pidättää sen vuoksi, että henkilö oleskelee jäsenvaltion tai Marokon alueella. Päätöksen 5 artiklassa on erityissäännös Marokon perhe-etuuksien myöntämisestä jäsenvaltion kansalaisuutta olevalle työntekijälle. Tanskaa koskeva erityissäännös 65 artiklan täytäntöönpanosta on päätöksen 6 artiklassa. Määräykset yhteistyöstä jäsenvaltioiden ja Marokon välillä on päätöksen 7 artiklassa. Se koskee tietojen vaihtamista, virka-avun antamista ja tiedotus- ja yhteistyövelvoitteita laitosten välillä. Tarvittavista hallinnollisista tarkastuksista ja lääkärintarkastuksista erityisesti kun on kysymys eläkkeistä tai työtapaturman vuoksi maksettavasta eläke-etuudesta on määräys päätöksen 8 artiklassa. Marokon lainsäädännön erityispiirteistä voidaan 9 artiklan mukaan tehdä merkinnät liitteeseen II. Päätös ei sen 10 artiklan mukaan vaikuta kahdenvälisistä sopimuksista johtuviin suotuisampiin määräyksiin. Päätöksen 11 artiklan mukaan jäsenvaltiot ja Marokko voivat tehdä sopimuksia tämän sopimuksen hallinnollisia menettelyjen täydentämiseksi. Päätöksen 12 artiklassa on siirtymä- ja loppusäännökset. Päätöksen perusteella ei kerry oikeuksia sen voimaantuloa edeltävältä ajalta. Päätöksen liitteet ovat 13 artiklan mukaan sen erottamaton osa. Artiklassa 14 on säännökset täytäntöönpanotoimenpiteistä. Sen mukaan jäsenvaltiot ja Marokko toteuttavat tätä varten tarvittavat toimenpiteet päätöksen täytäntöön panemiseksi. Sen jälkeen assosiaationeuvosto tekee päätöksen, jolla vahvistetaan, että kaikki toimenpiteet on toteutettu. Päätös tulee 15 artiklan mukaan voimaan sen jälkeen kun mainittu assosiaationeuvoston päätös on julkaistu virallisessa lehdessä.

12 Jaosto 27. 4(5) Eduskuntakäsittely: Käsittely Euroopan parlamentissa: Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema: Assosiaationeuvoston päätöksen voimaantulo ei edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Assosiaationeuvoston päätöksellä määrätään, miten asetuksella 1408/71 säädettyä sosiaaliturvan koordinaatiojärjestelmää sovelletaan päätöksessä määrätyllä tavalla rajoitetusti laillisesti Suomessa olevaan marokkolaiseen työntekijään ja hänen perheenjäseniinsä. Marokon kansalaiset pääsevät työsuhteen perusteella työeläke- ja tapaturmavakuutusjärjestelmään ja saavat täällä mukana oleville perheenjäseniä varten perhe-etuuksia. Eläkkeiden eksportointivelvoite laajenee nykyisestä sen verran, että toiseen jäsenvaltioon eksportoinnin lisäksi Suomessa karttunut eläke-etuus on maksettava myös Marokkoon muuttaneelle henkilölle. Työeläkkeet ja tapaturmaeläkkeet maksetaan jo nyt rajoittamatta ulkomaille. Näin ollen laajennus koskisi kansaneläkkeitä. Kausien yhteen laskemisen velvoite koskee ainoastaan jäsenvaltioissa täyttyneitä vakuutus- työskentely- ja asumiskausia. Assosiaationeuvoston päätös vaikuttaa myös Suomen kansalaisen oikeuksiin, jos hän siirtyy työhön Marokkoon. Suomen kansalaista on kohdeltava Marokossa sosiaaliturvaetuuksiin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen yhdenvertaisesti Marokon kansalaisten kanssa. Marokossa karttunut eläkeoikeus on eksportoitavissa vanhuus- ja perhe-eläkkeenä Suomeen tai muualle unionin alueelle. Myös perhe-etuuksia voidaan suorittaa mukana olevien perheenjäsenten johdosta. Taloudelliset vaikutukset: Päätöksen voimaantulon taloudellisten vaikutusten tarkka arviointi on vaikeaa. Suomessa asuu vakinaisesti varsin vähän Marokon kansalaisia. Vuoden 2007 lopussa heitä oli noin 750 henkilöä. Ei ole realistista, että marokkolaisten määrä Suomessa nousisi äkillisesti tai jyrkästi. Päätös ei laajenna Euroopan yhteisöjen vapaan liikkuvuuden periaatteen soveltamista marokkolaisiin työntekijöihin. Siten se ei vaikuta suoraan esimerkiksi jo jäsenvaltioissa oleskelevien marokkolaisten mahdollisuuksiin tulla Suomeen. On myös huomattava, että päätös luo velvoitteita sosiaaliturvan osalta ainoastaan työsuhteen kautta. Yhteensovitusjärjestelmä ei kuitenkaan ole yhtä kattava kuin asetuksella 1408/71 luotu järjestelmä. Viime kädessä liikkuvuuteen ja muuttohalukkuuteen vaikuttavat yhteiskunnalliset, poliittiset ja taloudelliset tekijät sekä erityisesti työllisyystilanne ja perhesiteet. Kulttuuriset, historialliset, kielelliset, maantieteelliset ja ilmastollisetkin tekijät vaikuttavat varmasti osaltaan maiden väliseen muuttoliikkeeseen, ja Marokon ja monen muun jäsenvaltion väliset kytkökset ovat läheisempiä kuin Suomen ja Marokon. Edellä mainituista syistä voitaneen Marokon ja Suomen välisen muuttoliikkeen olettaa pysyvän vähäisenä myös päätöksen voimaantultua. Siten myös päätöksen taloudelliset vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

13 5(5) Asiasanat Hoitaa STM Tiedoksi Lomakepohja: Perusmuistio, EU-ohje

14 Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM VAO Alaviuhkola Katriina Asia EU; komission ehdotus euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyllä euro-välimeri-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen Kokous Liitteet Viite EUTORI/Eurodoc nro: U-tunnus / E-tunnus: Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe: Asiakirjat: KOM (2007) 790 lopullinen EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely: Perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohta ja 310 artikla; neuvoston yksimielisyys. Käsittelijä(t): Suomen kanta/ohje: STM; Carin Lindqvist-Virtanen, STM; Katriina Alaviuhkola, Suomi on sitoutunut Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen Euro-Välimeri -sopimuksen asettamiin tavoitteisiin ja suuntaviivoihin. Sopimus on tullut voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2006 (253/2004 ja 160/2006).Sopimuksen artiklassa määrätään syrjimättömyyden toteuttamisesta sosiaaliturvan alalla sekä jäsenvaltioiden ja Algerian sosiaaliturvajärjestelmien rajoitetusta yhteensovittamisesta. Sopimuksen mukaan assosiaationeuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan näiden periaatteiden soveltaminen. Tätä taustaa vasten Suomi pitää asianmukaisena, että neuvosto ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Komission ehdotus neuvoston päätökseksi assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta on hyvä pohja aloitettavalle työlle neuvoston työryhmässä. Työn aloittamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Eduskunnalle toimitetaan U/E-jatkokirjelmä käsittelyn alkaessa.

15 2(5) Assosiaationeuvoston päätöksellä luotava sosiaaliturvan koordinaatiojärjestely on selkeästi suppeampi kuin neuvoston asetuksen (ETY) 1408/71 mukainen sosiaaliturvan koordinaatiosäännöstö, jota sovelletaan unionin alueella liikkuviin unionin kansalaisuutta oleviin työntekijöihin ja ammatinharjoittajiin sekä näiden perheenjäseniin. Se on myös suppeampi kuin neuvoston asetuksen (ETY) 859/2003 mukainen sosiaaliturvan koordinaatiojärjestely, joka koskee unionin alueella laillisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia. Kattamaltaan soveltamisalalta assosiaationeuvoston päätöksen tavoitteena on mahdollisimman yhdenmukainen järjestely asetuksen 1408/71 mukaisen koordinaatiojärjestelmän kanssa. Tämä on hallinnollisesti tarkoituksenmukaista. Suomi pitää tärkeänä, että myös säännöt hallinnollisen yhteistyön varmistamiseksi samoin kuin tarvittavat hallinnolliset ja valvonnalliset takeet määräysten soveltamiseksi laaditaan hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantuloa. Ehdotuksen mukaan syntyisi eläkeoikeus paitsi työskentelyn perusteella ansaittaviin eläkkeisiin myös kansaneläkkeisiin ja ne olisivat kerran myönnettyinä myös eksportoitavia etuuksia. Suomi suhtautuu varauksellisesti tältä osin eksportoimisen laajentamiseen. Laajentamisen edellytyksenä tulee vähintään olla, että riittävä hallinnollinen yhteistyö ja tiedonsaanti on varmistettu. Pääasiallinen sisältö: Euroopan yhteisöjen komissio on antanut 12 päivänä joulukuuta päivänä 2007 Euroopan unionin neuvostolle ehdotuksen (KOM lopullinen) neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyllä Euro-Välimeri - sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen. Assosiaatiosopimuksen 70 artiklassa on määräys, jonka mukaan assosiaationeuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan sopimuksen 68 artiklassa esitettyjen yhdenvertaista kohtelua ja sosiaaliturvan koordinaatiota koskevien periaatteiden soveltaminen. Näiden määräysten mukaan jäsenvaltiossa laillisesti asuvien ja työskentelevien algerialaisten työntekijöiden ja heidän laillisesti yhteisön jäsenvaltioissa asuvien perheenjäsentensä syrjintä kansallisuuden perusteella kielletään. Eri jäsenvaltioissa täyttyneet vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet lasketaan yhteen, jotta oikeus esimerkiksi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman perusteella maksettaviin eläkkeisiin syntyisi. Jäsenvaltioissa ansaitut eläkkeet ja muut vastaavat etuudet voidaan myös siirtää Algeriaan. Perhe-etuuksia maksetaan jäsenvaltiossa työskentelevälle Algerialaiselle työntekijälle, jonka perheenjäsenet myös oleskelevat työntekijän kanssa jäsenvaltion alueella. Algeriassa laillisesti asuville ja työskenteleville jäsenvaltioiden kansalaisille ja heidän laillisesti Algeriassa asuville perheenjäsenilleen turvataan vastaavasti oikeus saada perhe-etuuksia sekä eläkkeitä. Komission ehdotus on osa ehdotuspakettia, johon sisältyvät samanlaiset ehdotukset Marokon, Tunisian, Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Israelin kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten osalta. Komission ehdotus sisältää neuvoston päätöksen, joka koskee Algerian kanssa tehdyllä sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa hyväksyttävää yhteisön kantaa, joka koskee 70 artiklan täytäntöönpanoa, ja joka pohjautuu liitteenä olevaan luonnokseen assosiaationeuvoston päätökseksi. Komission ehdotus on kuitenkin soveltamisalaltaan suppeampi kuin assosiaatiosopimuksen 68 artiklan määräys.

16 Ehdotetun assosiaationeuvoston päätöksen 1 artiklassa määritellään päätöksessä käytetyt käsitteet kuten muun muassa työntekijä, perheenjäsen, etuudet ja perheetuudet. Artiklan käsitteet vastaavat jäsenvaltioiden osalta asetuksessa 1408/71 käytettyjä käsitteitä. 3(5) Päätöksen 2 artiklassa määritetään päätöksen henkilöllinen soveltamisala. Päätöstä sovellettaisiin Algerian kansalaisiin, jotka ovat laillisesti työssä jossakin jäsenvaltiossa ja joihin sovelletaan tai on sovellettu yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä. Päätöstä sovellettaisiin myös heidän perheenjäseniinsä, jotka oleskelevat laillisesti yhteisön jäsenvaltion alueella, sekä heidän edunsaajiinsa. Vastaavasti päätöstä sovellettaisiin jäsenvaltion kansalaisiin, jotka ovat laillisesti työssä Algeriassa ja joihin sovelletaan tai on sovellettu Algerian lainsäädäntöä sekä heidän Algeriassa laillisesti asuviin perheenjäseniinsä ja edunsaajiinsa. Päätöksen 3 artiklassa määritetään päätöksen asiallinen soveltamisala. Päätös koskee kaikkea jäsenvaltioiden ja Algerian lainsäädäntöä, joka koskee vanhuus ja perhe-eläkeetuuksia, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia sekä näihin liittyviä työkyvyttömyysetuuksia, ja perhe-etuuksia. Säännös asuinpaikkaa koskevasta vaatimuksesta luopumisesta on päätöksen 4 artiklassa. Sen mukaan etuuden määrää ei saa muuttaa, sitä ei saa keskeyttää, peruuttaa tai pidättää sen vuoksi, että henkilö oleskelee jäsenvaltion tai Algerian alueella. Päätöksen 5 artiklassa on erityissäännös Algerian perhe-etuuksien myöntämisestä jäsenvaltion kansalaisuutta olevalle työntekijälle. Tanskaa koskeva erityismääräys 68 täytäntöönpanosta on päätöksen 6 artiklassa. Määräykset yhteistyöstä jäsenvaltioiden ja Algerian välillä on päätöksen 7 artiklassa. Se koskee tietojen vaihtamista, virka-avun antamista ja tiedotus- ja yhteistyövelvoitteita laitosten välillä. Tarvittavista hallinnollisista tarkastuksista ja lääkärintarkastuksista erityisesti kun on kysymys eläkkeistä tai työtapaturman vuoksi maksettavasta eläkeetuudesta on määräys päätöksen 8 artiklassa. Algerian lainsäädännön erityispiirteistä voidaan 9 artiklan mukaan tehdä merkinnät liitteeseen II. Päätös ei sen 10 artiklan mukaan vaikuta kahdenvälisistä sopimuksista johtuviin suotuisampiin määräyksiin. Päätöksen 11 artiklan mukaan jäsenvaltiot ja Algeria voivat tehdä sopimuksia tämän sopimuksen hallinnollisia menettelyjen täydentämiseksi. Päätöksen 12 artiklassa on siirtymä- ja loppusäännökset. Päätöksen perusteella ei kerry oikeuksia sen voimaantuloa edeltävältä ajalta. Päätöksen liitteet ovat 13 artiklan mukaan sen erottamaton osa. Artiklassa 14 on säännökset täytäntöönpanotoimenpiteistä. Sen mukaan jäsenvaltiot ja Algeria toteuttavat tätä varten tarvittavat toimenpiteet päätöksen täytäntöön panemiseksi. Sen jälkeen assosiaationeuvosto tekee päätöksen, jolla vahvistetaan, että kaikki toimenpiteet on toteutettu. Päätös tulee 15 artiklan mukaan voimaan sen jälkeen kun mainittu assosiaationeuvoston päätös on julkaistu virallisessa lehdessä. Kansallinen käsittely: Jaosto 27. Eduskuntakäsittely: Käsittely Euroopan parlamentissa:

17 4(5) Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema: Taloudelliset vaikutukset: Assosiaationeuvoston päätöksen voimaantulo ei edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Assosiaationeuvoston päätöksellä määrätään, miten asetuksella 1408/71 säädettyä koordinaatiojärjestelmää sovelletaan päätöksessä rajoitetulla tavalla Suomessa olevaan algerialaiseen työntekijään ja hänen perheenjäseniinsä. Algerian kansalaiset pääsevät työsuhteen kautta työeläke- ja tapaturmavakuutusjärjestelmään ja saavat täällä mukana olevia perheenjäseniä varten perhe-etuuksia. Eläkkeiden eksportointivelvoite laajenee nykyisestä sen verran, että toiseen jäsenvaltioon eksportoinnin lisäksi Suomessa karttunut eläke-etuus on maksettava eläkkeensaajalle Algeriaan. Työeläkkeet ja tapaturmaeläkkeet maksetaan jo nyt rajoituksetta ulkomaille. Näin ollen laajennus koskisi kansaneläkkeitä. Kausien yhteen laskemisen velvoite koskee ainoastaan jäsenvaltioissa täyttyneitä vakuutus- työskentely- ja asumiskausia. Assosiaationeuvoston päätös vaikuttaa myös Suomen kansalaisen oikeuksiin, jos hän siirtyy työhön Algeriaan. Suomen kansalaista on kohdeltava Algeriassa sosiaaliturvaetuuksiin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen yhdenvertaisesti Algerian kansalaisten kanssa. Algeriassa karttunut eläkeoikeus on eksportoitavissa vanhuus- ja perhe-eläkkeenä Suomeen tai muualle unionin alueelle. Myös perheetuuksia voidaan suorittaa mukana olevien perheenjäsenten johdosta. Päätöksen voimaantulon taloudellisten vaikutusten tarkka arviointi on vaikeaa. Suomessa asuu kuitenkin vakinaisesti hyvin vähän Algerian kansalaisia. Vuoden 2007 lopussa heitä oli noin 300 henkilöä. Ei ole realistista, että algerialaisten määrä Suomessa nousisi äkillisesti tai jyrkästi. Päätös ei laajenna Euroopan yhteisöjen vapaan liikkuvuuden periaatteen soveltamista algerialaisiin työntekijöihin. Siten se ei vaikuta suoraan esimerkiksi jo jäsenvaltioissa oleskelevien algerialaisten mahdollisuuksiin tulla Suomeen. On myös huomattava, että päätös luo velvoitteita sosiaaliturvan osalta ainoastaan työsuhteen kautta. Yhteensovitusjärjestelmä ei kuitenkaan ole yhtä kattava kuin asetuksella 1408/71 luotu järjestelmä. Viime kädessä liikkuvuuteen ja muuttohalukkuuteen vaikuttavat yhteiskunnalliset, poliittiset ja taloudelliset tekijät sekä erityisesti työllisyystilanne ja perhesiteet. Kulttuuriset, historialliset, kielelliset, maantieteelliset ja ilmastollisetkin tekijät vaikuttavat varmasti osaltaan maiden väliseen muuttoliikkeeseen, ja Algerian ja monen muun jäsenvaltion väliset kytkökset ovat läheisempiä kuin Suomen ja Algerian. Edellä mainituista syistä voitaneen Algerian ja Suomen välisen muuttoliikkeen olettaa pysyvän vähäisenä myös päätöksen voimaantultua. Siten myös päätöksen taloudelliset vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

18 5(5) Asiasanat Hoitaa STM Tiedoksi Lomakepohja: Perusmuistio, EU-ohje

19 Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM VAO Alaviuhkola Katriina Asia EU; komission ehdotus euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israeln tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyllä Euro-Välimeri -sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen Kokous Liitteet Viite EUTORI/Eurodoc nro: U-tunnus / E-tunnus: Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe: Asiakirjat: KOM (2007) 793 lopullinen EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely: Käsittelijä(t): Suomen kanta/ohje: Perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohta ja 310 artikla; neuvoston yksimielisyys. STM; Carin Lindqvist-Virtanen, STM; Katriina Alaviuhkola, Suomi on sitoutunut Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin tasavallan välisen Euro-Välimeri -sopimuksen asettamiin tavoitteisiin ja suuntaviivoihin. Sopimus on tullut voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2000( 499/2000 ja 500/2000). Sopimuksen 64 artiklassa määrätään jäsenvaltioiden ja Israelin sosiaaliturvajärjestelmien rajoitetusta yhteensovittamisesta. Sopimuksen 65 artiklan mukaan assosiaationeuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan näiden periaatteiden soveltaminen. Euroopan Unioni ja Israel ovat vuonna 2005 hyväksymänsä toimintasuunnitelman mukaan asettaneet tavoitteeksi pyrkimyksen tehdä päätös, jolla assosiaatiosopimuksen 65 artikla pannaan täytäntöön. Tätä taustaa vasten Suomi pitää asianmukaisena, että neuvosto ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin sopimuksen velvoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Komission ehdotus neuvoston päätökseksi assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta on hyvä pohja aloitettavalle työlle neuvoston työryhmässä. Työn aloittamisen

20 aikataulusta ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa. Eduskunnalle toimitetaan U/Ejatkokirjelmä käsittelyn alkaessa. 2(5) Pääasiallinen sisältö: Assosiaationeuvoston päätöksellä luotava sosiaaliturvan koordinaatiojärjestely on selkeästi suppeampi kuin neuvosto asetuksen (ETY) 1408/71 mukainen sosiaaliturvan koordinaatiosäännöstö, jota sovelletaan unionin alueella liikkuviin unionin kansalaisuutta oleviin työntekijöihin ja ammatinharjoittajiin sekä näiden perheenjäseniin. Se on myös suppeampi kuin neuvoston asetuksen (ETY) 859/2003 mukainen sosiaaliturvan koordinaatiojärjestely. Kattamaltaan soveltamisalalta assosiaationneuvoston päätöksen tavoitteena on mahdollisimman yhdenmukainen järjestely asetuksen 1408/71 mukaisen koordinaatiojärjestelmän kanssa. Tämä on hallinnollisesti tarkoituksenmukaista. Suomi pitää tärkeänä, että säännöt hallinnollisen yhteistyön varmistamiseksi samoin kuin tarvittavat hallinnolliset ja valvonnalliset takeet määräysten soveltamiseksi laaditaan hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantuloa. Ehdotuksen mukaan syntyisi eläkeoikeus paitsi työskentelyn perusteella ansaittaviin eläkkeisiin myös kansaneläkkeisiin ja ne olisivat kerran myönnettyinä myös eksportoitavia etuuksia. Suomi suhtautuu varauksellisesti tältä osin eksportoimisen laajentamiseen. Laajentamisen edellytyksenä tulee vähintään olla, että riittävä hallinnollinen yhteistyö ja tiedonsaanti on varmistettu. Euroopan yhteisöjen komissio on antanut joulukuun 12 päivänä 2007 Euroopan unionin neuvostolle ehdotuksen (KOM lopullinen) neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyllä Euro-Välimeri -sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen. Assosiaatiosopimuksen 65 artiklassa on määräys, jonka mukaan assosiaationeuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan sopimuksen 64 artiklassa esitettyjen sosiaaliturvan koordinaatiota koskevien periaatteiden soveltaminen. Eri jäsenvaltioissa täyttyneet vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet lasketaan yhteen, jotta oikeus vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman perusteella maksettaviin eläkkeisiin sekä sairaanhoitoon syntyisi. Jäsenvaltioissa ansaitut eläkkeet ja muut vastaavat etuudet voidaan siirtää Israeliin. Perhe-etuuksia maksetaan yhteisön jäsenvaltiossa työskentelevälle israelilaiselle työntekijälle, jonka perheenjäsenet myös asuvat yhteisön alueella. Israelissa laillisesti asuville ja työskenteleville jäsenvaltioiden kansalaisille ja heidän laillisesti Israelissa asuville perheenjäsenilleen turvataan Israelissa vastavuoroisesti samat oikeudet saada perhe-etuuksia sekä eläkkeitä. Komission ehdotus on osa ehdotuspakettia, johon sisältyvät samanlaiset ehdotukset Marokon, Tunisian, Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Algerian kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten osalta. Komission ehdotus sisältää neuvoston päätöksen, joka koskee Israelin kanssa tehdyllä sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavaa yhteisön kantaa assosiaatiosopimuksen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamismääräyksistä ja joka pohjautuu päätöksen liitteenä olevaan luonnokseen assosiaationeuvoston päätökseksi. Ehdotetun assosiaationeuvoston päätöksen 1 artiklassa määritellään päätöksessä käytetyt käsitteet kuten muun muassa työntekijä, perheenjäsen, etuudet ja perhe-etuudet. Artiklan käsitteet jäsenvaltioiden osalta vastaavat asetuksessa 1408/71 käytettyjä käsitteitä.

21 3(5) Päätöksen 2 artiklassa määritetään päätöksen henkilöllinen soveltamisala. Päätöstä sovellettaisiin Israelin kansalaisiin, jotka ovat laillisesti työssä jossakin jäsenvaltiossa ja joihin sovelletaan tai on sovellettu yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä. Päätöstä sovellettaisiin myös heidän perheenjäseniinsä, jotka oleskelevat laillisesti työntekijän kanssa jäsenvaltion alueella, sekä heidän edunsaajiinsa. Vastaavasti päätöstä sovellettaisiin jäsenvaltion kansalaisiin, jotka ovat laillisesti työssä Israelissa ja joihin sovelletaan tai on sovellettu Israelin lainsäädäntöä sekä heidän Israelissa laillisesti asuviin perheenjäseniinsä ja edunsaajiinsa. Päätöksen 3 artiklassa määritetään päätöksen asiallinen soveltamisala. Päätös koskee kaikkea jäsenvaltioiden ja Israelin lainsäädäntöä, joka koskee vanhuus ja perhe-eläkeetuuksia, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia sekä työkyvyttömyysetuuksia ja perheetuuksia. Määräys asuinpaikkaa koskevasta vaatimuksesta luopumisesta on päätöksen 4 artiklassa. Sen mukaan etuuden määrää ei saa muuttaa, sitä ei saa keskeyttää, peruuttaa tai pidättää sen vuoksi, että henkilö oleskelee jäsenvaltion tai Israelin alueella. Päätöksen 5 artiklassa on määräys perhe-etuuksien myöntämisestä jäsenvaltion kansalaisuutta olevalle työntekijälle ja Israelin kansalaisuutta olevalle työntekijälle. Tanskaa koskeva erityismääräys 64 artiklan täytäntöönpanosta on päätöksen 6 artiklassa. Määräykset yhteistyöstä jäsenvaltioiden ja Israelin välillä on päätöksen 7 artiklassa. Se koskee tietojen vaihtamista, virka-avun antamista ja tiedotus- ja yhteistyövelvoitteita laitosten välillä. Tarvittavista hallinnollisista tarkastuksista ja lääkärintarkastuksista erityisesti kun on kysymys eläkkeistä tai työtapaturman vuoksi maksettavasta eläkeetuudesta on määräys päätöksen 8 artiklassa. Israelin lainsäädännön erityispiirteistä voidaan 9 artiklan mukaan tehdä merkinnät liitteeseen II. Päätös ei sen 10 artiklan mukaan vaikuta kahdenvälisistä sopimuksista johtuviin suotuisampiin määräyksiin. Päätöksen 11 artiklan mukaan jäsenvaltiot ja Israel voivat tehdä sopimuksia tämän sopimuksen hallinnollisia menettelyjen täydentämiseksi. Päätöksen 12 artiklassa on siirtymä- ja loppusäännökset. Päätöksen perusteella ei kerry oikeuksia sen voimaantuloa edeltävältä ajalta. Päätöksen liitteet ovat 13 artiklan mukaan sen erottamaton osa. Artiklassa 14 on säännökset täytäntöönpanotoimenpiteistä. Sen mukaan jäsenvaltiot ja Israel toteuttavat tätä varten tarvittavat toimenpiteet päätöksen täytäntöön panemiseksi. Sen jälkeen assosiaationeuvosto tekee päätöksen, jolla vahvistetaan, että kaikki toimenpiteet on toteutettu. Päätös tulee 15 artiklan mukaan voimaan sen jälkeen kun mainittu assosiaationeuvoston päätös on julkaistu virallisessa lehdessä. Kansallinen käsittely: Jaosto 27 Eduskuntakäsittely: Käsittely Euroopan parlamentissa: Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema: Assosiaationeuvoston päätöksen voimaantulo ei edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Assosiaationeuvoston päätöksellä määrätään, miten asetuksella 1408/71 säädettyä koordinaatiojärjestelmää sovelletaan päätöksessä rajoitetulla tavalla Suomessa olevaan Israelilaiseen työntekijään ja hänen perheenjäseniinsä. Israelin kansalaiset pääsevät työsuhteen kautta työeläke- ja tapaturmavakuutusjärjestelmään ja saavat täällä

22 Taloudelliset vaikutukset: 4(5) mukana olevia perheenjäseniä varten perhe-etuuksia. Eläkkeiden eksportointivelvoite laajenee nykyisestä sen verran, että Suomessa karttunut eläke-etuus on maksettava toiseen jäsenvaltioon eksportoinnin lisäksi eläkkeensaajalle Israelin. Työeläkkeet ja tapaturmaeläkkeet maksetaan jo nyt rajoituksetta ulkomaille. Näin ollen laajennus koskisi kansaneläkkeitä. Kausien yhteen laskemisen velvoite koskee ainoastaan jäsenvaltioissa täyttyneitä vakuutus- työskentely- ja asumiskausia. Assosiaationeuvoston päätös vaikuttaa myös Suomen kansalaisen oikeuksiin, jos hän siirtyy työhön Israelin. Suomen kansalaista on kohdeltava Israelissa sosiaaliturvaetuuksiin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen yhdenvertaisesti Israelin kansalaisten kanssa. Israelissa karttunut eläkeoikeus on eksportoitavissa vanhuus- ja perhe-eläkkeenä Suomeen tai muualle unionin alueelle. Myös perhe-etuuksia voidaan suorittaa mukana olevien perheenjäsenten johdosta. Päätöksen voimaantulon taloudellisten vaikutusten tarkka arviointi on vaikeaa. Suomessa asuu kuitenkin vakinaisesti hyvin vähän Israelin kansalaisia. Vuoden 2007 lopussa heitä oli noin 350 henkilöä. Ei ole realistista, että israelilaisten määrä Suomessa nousisi äkillisesti tai jyrkästi. Päätös ei laajenna Euroopan yhteisöjen vapaan liikkuvuuden periaatteen soveltamista israelilaisiin työntekijöihin. Siten se ei vaikuta suoraan esimerkiksi jo jäsenvaltioissa oleskelevien israelilaisten mahdollisuuksiin tulla Suomeen. On myös huomattava, että päätös luo velvoitteita sosiaaliturvan osalta ainoastaan työsuhteen kautta. Yhteensovitusjärjestelmä ei kuitenkaan ole yhtä kattava kuin asetuksella 1408/71 luotu järjestelmä. Viime kädessä liikkuvuuteen ja muuttohalukkuuteen vaikuttavat yhteiskunnalliset, poliittiset ja taloudelliset tekijät sekä erityisesti työllisyystilanne ja perhesiteet. Kulttuuriset, historialliset, kielelliset, maantieteelliset ja ilmastollisetkin tekijät vaikuttavat varmasti osaltaan maiden väliseen muuttoliikkeeseen, ja Israelin ja monen muun jäsenvaltion väliset kytkökset ovat läheisempiä kuin Suomen ja Israelin. Ottaen yhdessä huomioon erityisesti edellä esiintuodut tekijät, voitaneen Israelin ja Suomen välisen muuttoliikkeen olettaa pysyvän vähäisenä myös päätöksen voimaantultua. Siten myös päätöksen taloudelliset vaikutukset jäänevät alhaisiksi. Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

23 5(5) Asiasanat Hoitaa STM Tiedoksi Lomakepohja: Perusmuistio, EU-ohje

24 Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM VAO Alaviuhkola Katriina Asia EU; komission ehdotus euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella perustetussa vakautus- ja assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen Kokous Liitteet Viite EUTORI/Eurodoc nro: U-tunnus / E-tunnus: Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe: Asiakirjat: KOM (2007) 788 lopull. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely: Käsittelijä(t): Suomen kanta/ohje: Perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohta ja 310 artikla; neuvoston yksimielisyys STM; Carin Lindqvist-Virtanen, STM; Katriina Alaviuhkola, Suomi on sitoutunut Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen asettamiin tavoitteisiin ja suuntaviivoihin. Sopimus on tullut voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2004 (1236/2003 ja 221/2004). Sopimuksen 46 artiklassa määrätään sosiaaliturvajärjestelmien rajoitetusta yhteensovittamisesta. Sopimuksen mukaan assosiaationeuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan näiden periaatteiden soveltaminen. Tätä taustaa vasten Suomi pitää asianmukaisena, että neuvosto ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Komission ehdotus neuvoston päätökseksi assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta on hyvä pohja aloitettavalle työlle neuvoston työryhmässä. Työn aloittamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Eduskunnalle toimitetaan U/E-jatkokirjelmä käsittelyn alkaessa. Assosiaationeuvoston päätöksellä luotava sosiaaliturvan koordinaatiojärjestely on selkeästi suppeampi kuin neuvoston asetuksen (ETY) 1408/71 mukainen sosiaaliturvan koordinaatiosäännöstö, jota sovelletaan unionin alueella liikkuviin unionin

25 2(5) kansalaisuutta oleviin työntekijöihin ja ammatinharjoittajiin sekä näiden perheenjäseniin. Se on myös suppeampi kuin neuvosto asetuksen (ETY) 859/2003 mukainen koordinaatiojärjestely, joka koskee unionin alueella oleskelevia kolmansien valtioiden kansalaisia. Kattamaltaan soveltamisalalta assosiaationeuvoston päätöksen tavoitteena on mahdollisimman yhdenmukainen järjestely asetuksen 1408/71 mukaisen koordinaatiojärjestelmän kanssa. Tämä on hallinnollisesti tarkoituksenmukaista. Suomi pitää tärkeänä, että myös säännöt hallinnollisen yhteistyön varmistamiseksi samoin kuin tarvittavat hallinnolliset ja valvonnalliset takeet määräysten soveltamiseksi laaditaan hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantuloa. Ehdotuksen mukaan syntyisi eläkeoikeus paitsi työskentelyn perusteella ansaittaviin eläkkeisiin myös kansaneläkkeisiin ja ne olisivat kerran myönnettyinä myös eksportoitavia etuuksia. Suomi suhtautuu varauksellisesti tältä osin eksportoimisen laajentamiseen. Laajentamisen edellytyksenä tulee vähintään olla, että riittävä hallinnollinen yhteistyö ja tiedonsaanti on varmistettu. Pääasiallinen sisältö: Euroopan yhteisöjen komissio on antanut joulukuun 11. päivänä 2007 Euroopan unionin neuvostolle ehdotuksen (KOM lopullinen) neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisestä vakauttamisesta ja assosiaatiosta tehdyllä sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen. Assosiaatiosopimuksen 46 artiklassa on määräys, jonka mukaan assosiaationeuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan sanotussa artiklassa esitettyjen sosiaaliturvan koordinaatiota koskevien periaatteiden soveltaminen. Eri jäsenvaltioissa täyttyneet vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet lasketaan yhteen, jotta oikeus vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman perusteella maksettaviin eläkkeisiin ja terveydenhoitoon syntyisi. Jäsenvaltioissa ansaitut eläke-etuudet voidaan myös siirtää Makedoniaan. Perhe-etuuksia maksetaan yhteisön jäsenvaltiossa työskentelevälle makedonialaiselle työntekijälle, jonka perheenjäsenet myös asuvat yhteisön alueella. Makedoniassa laillisesti asuville ja työskenteleville jäsenvaltioiden kansalaisille ja heidän laillisesti Makedoniassa asuville perheenjäsenilleen turvataan vastaavasti oikeus saada perhe-etuuksia sekä eläkkeitä. Makedonialaiset työntekijät saavat siirtää Makedoniaan jäsenvaltiosta karttuneet eläke-etuudet. Komission ehdotus on osa ehdotuspakettia, johon sisältyvät samanlaiset ehdotukset Marokon, Tunisian, Kroatian, Algerian ja Israelin kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten osalta. Komission ehdotus käsittää neuvoston päätöksen, joka koskee Makedonian kanssa tehdyllä sopimuksella perustetussa vakautus- ja assosiaationeuvostossa vahvistettavaa yhteisön kantaa, sekä liitteenä olevan vakautusja assosiaationeuvoston päätöksen sosiaaliturvan alalta. Komission ehdotus on kuitenkin suppeampi kuin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 46 artiklan määräys. Ehdotetun vakautus- ja assosiaationeuvoston päätöksen 1 artiklassa määritellään päätöksessä käytetyt käsitteet kuten muun muassa työntekijä, perheenjäsen, etuudet ja perhe-etuudet. Artiklan käsitteet vastaavat jäsenvaltioiden osalta asetuksessa 1408/71 käytettyjä käsitteitä. Päätöksen 2 artiklassa määritetään päätöksen henkilöllinen soveltamisala. Päätöstä sovellettaisiin Makedonian kansalaisiin, jotka ovat laillisesti työssä jossakin jäsenvaltiossa ja joihin sovelletaan tai on sovellettu yhden tai useamman jäsenvaltion

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. syyskuuta 2012 (01.10) (OR. en) 13986/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0078 (NLE) SOC 761 ME 7 COWEB 139

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. syyskuuta 2012 (01.10) (OR. en) 13986/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0078 (NLE) SOC 761 ME 7 COWEB 139 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. syyskuuta 2012 (01.10) (OR. en) 13986/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0078 (NLE) SOC 761 ME 7 COWEB 139 SELVITYS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2011-00017 VAO Alaviuhkola Katriina 18.01.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, erinäiset muutokset

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00546 VO Upola Minna(VM) 06.07.2011 Korjaus 5.7.2011 annettuu E-kirjeeseen (Eutori-tunnus VM2011-00526) Eduskunta Suuri valiokunta Viite Ks. E-kirje 5.7.2011 tunnus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2008-00136 LPY Murto Risto 30.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Viite Asia EU; liikenne; Komisssion suositus neuvostolle komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2012 COM(2012) 156 final 2012/0078 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM2013-00040 PO Taavila Hannele 11.02.2013 Suuri valiokunta Viite Asia Neuvoston päätökset päivämäärän asettamisesta päätöksen 2007/533/JHA ja asetuksen 1987/2006 toisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2012 COM(2012) 157 final 2012/0080 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehdyllä sopimuksella perustetussa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00550 KVTR Yli-Vakkuri Laura 16.11.2004 Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä luonnoksesta neuvoston päätökseksi määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymisestä rajavalvonta-,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2009-00202 PO Waismaa Marjo 20.05.2009 Eduskunta] Suuri valiokunta Viite Asia Luonnos Europolin ja Ukrainan yhteistyötä koskevaksi strategiseksi sopimukseksi U/E-tunnus:

Lisätiedot

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2008-00114 PSO Eriksson Anne 07.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Eurooppalainen köyhyyden ja syrjäytymisen teemavuosi 2010 U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2012-00138 VAO Alaviuhkola Katriina 10.05.2012 Suuri valiokunta Viite Asia Komission tiedonanto; EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus U/E-tunnus:

Lisätiedot

Kokous Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto

Kokous Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM2017-00398 SVO Rentola Essi(STM) 23.11.2017 Asia Komission ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetuksen

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio SM ja 12719/06 EUROPOL 71 OC 641

LIITTEET Perusmuistio SM ja 12719/06 EUROPOL 71 OC 641 Sisäasiainministeriö EKIRJELMÄ SM200600471 Koskinen Karita 23.10.2006 EDUSKUNTA Suuri Valiokunta Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Europolin johtajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut sopimuksista

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00451 LAS Manner Olessia(LVM) 21.11.2013 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuudesta

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM EUR-10 Mäkinen Mari(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM EUR-10 Mäkinen Mari(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2013-00602 EUR-10 Mäkinen Mari(UM) 13.05.2013 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittaa

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset Miten EU:n sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Pohjoismaiden välillä liikkuviin? Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM EOS Rajala Arto(TEM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM EOS Rajala Arto(TEM) JULKINEN. Suuri valiokunta Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM2011-00693 EOS Rajala Arto(TEM) 22.12.2011 JULKINEN Suuri valiokunta Viite Asia Komission suositus neuvostolle 29.11.2011 valtuuttaa komissio neuvottelemaan Baltian

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen. Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00389 VNEUS Parko Veera(VNK) 16.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission jäsenmäärää koskevasta Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission jäsenmäärää koskevasta Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta. Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS2012-00516 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 21.09.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia EU/Eurooppa-neuvoston päätös komission jäsenmäärästä U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen)

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) 883/2004

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00076 NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) 28.01.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Neuvottelut Euroopan unionin ja Albanian tasavallan sekä Euroopan unionin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13 Oikeusministeriö E-JATKOKIRJE OM2015-00097 LAVO Leinonen Antti 07.02.2015 JULKINEN Suuri valiokunta Asia EU/OSA; Eräiden Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyneiden valtioiden liittymisen hyväksyminen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00250 RMO Jaakkola Miia(VM) 28.03.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia EKP:n asetus kehyksen perustamisesta yhteisen pankkivalvontamekanismin puitteissa tehtävälle

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201200086 LMA Kallinen Mari(LVM) 10.05.2012 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne ja viestintävaliokunta Viite Asia Meriliikenteen valtiontukea koskevien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM VO Virtaranta Irmeli Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM VO Virtaranta Irmeli Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2006-00852 VO Virtaranta Irmeli 31.10.2006 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Siirtymäsäännökset koskien yksityishenkilöiden Bulgariasta ja Romaniasta tuomia savukkeita

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2015-00089 VAO Valtonen Terhi(STM) 01.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

Asia EU/OSA; Ehdotukset neuvoston asetukseksi aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteista

Asia EU/OSA; Ehdotukset neuvoston asetukseksi aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteista Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2015-00419 LAVO Kemppainen Outi 20.11.2015 JULKINEN Asia EU/OSA; Ehdotukset neuvoston asetukseksi aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteista

Lisätiedot

Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM LAVO Leppävirta Liisa(OM) Suuri valiokunta

Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM LAVO Leppävirta Liisa(OM) Suuri valiokunta Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM2015-00076 LAVO Leppävirta Liisa(OM) 17.02.2015 Suuri valiokunta Asia EU/OSA/Eurojust-asetusehdotus U/E/UTP-tunnus U 79/2013 vp EUTORI-tunnus EU/2013/1359 Ohessa lähetetään

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Rajat ylittävä sosiaaliturva Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHO Miettinen-Bellevergue Seija (LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHO Miettinen-Bellevergue Seija (LVM Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201400317 LHO MiettinenBellevergue Seija (LVM 03.06.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtuuksien antamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Kumpuvaara Outi(TEM)

Kumpuvaara Outi(TEM) Työ ja elinkeinoministeriö EKIRJE TEM201100696 Kumpuvaara Outi(TEM) 20.12.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi)

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi) Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2014-00869 HSO Schulman Markus 11.09.2014 KÄYTTÖ RAJOITETTU perustuslaki 50 liitteenä olevien EUdokumenttien osalta Suuri valiokunta Asia Neuvoston päätös komission

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM2012-00614 BO Anttinen Martti(VM) 11.07.2012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU-budjetti; neuvoston kanta vuoden 2013 talousarvioesitykseen U/E-tunnus: U37/2012

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0109 (NLE) 9894/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM KPO-20 Haukijärvi Ritva(UM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM KPO-20 Haukijärvi Ritva(UM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2012-01229 KPO-20 Haukijärvi Ritva(UM) 27.08.2012 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 289/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 289/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 289/2014) Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00746 BO Liinamaa Armi(VM) 13.11.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Asia Komission ehdotus omien varojen päätöksen soveltamisasetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM YSO Nurmi Eeva(YM) Eduskunta Suuri valiokunta

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM YSO Nurmi Eeva(YM) Eduskunta Suuri valiokunta Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2012-00385 YSO Nurmi Eeva(YM) 27.11.2012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission asetusluonnos Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) biosidimaksuista U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00573 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 12.07.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komitologiamenettely ja delegoidut säädökset/säädösten, joissa säädetään valvonnan

Lisätiedot

Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella

Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201700964 TUO20 Hurtta Mia(UM) 13.09.2017 Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe ja

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2015-01665 NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) 17.12.2015 JULKINEN Asia Neuvottelut EU:n ja Albanian tasavallan, EU:n ja Georgian, EU:n ja Moldovan tasavallan, EU:n ja Marokon

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00578 BO Liinamaa Armi(VM) 12.09.2014 JULKINEN Suuri valiokunta Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS)

Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS) Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2016-00119 LAVO Innanen Tanja 20.05.2016 Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS) Kokous U/E/UTP-tunnus U 13/2016

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM201600103 MMO Räty Johanna(SM) 03.03.2016 Asia Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 26.2.2015 2014/0197(COD) TARKISTUKSET 9-15 Mietintöluonnos Goffredo Maria Bettini (PE546.867v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa

Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2009-00158 PEO Metso Jukka 09.04.2009 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö U-JATKOKIRJE UM ASA-10 Kyröläinen Saana(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö U-JATKOKIRJE UM ASA-10 Kyröläinen Saana(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö U-JATKOKIRJE UM2015-00013 ASA-10 Kyröläinen Saana(UM) 16.01.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin kumppanuutta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2004 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2004 N:o 135 136 SISÄLLYS N:o Sivu 135 Laki Pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201000496 BO Kytömäki Paavo 28.09.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

EU/110402/0282

EU/110402/0282 4.6.2002 EU/110402/0282 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön puolesta uudesta pöytäkirjasta, jolla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00427 LAS Manner Olessia(LVM) 04.11.2013 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot