Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta Viite Asia Komission tiedonanto; EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus U/E-tunnus: EUTORI-numero: Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti 30 päivänä maaliskuuta 2012 annettua komission tiedonantoa KOM(2012) 153 koskeva selvitys, joka koskee EU:n sosiaaliturvan ulkoista ulottuvuutta. Osastopäällikkö ylijohtaja Outi Antila Hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola LIITTEET

2 2(2) Asiasanat Hoitaa STM Tiedoksi

3 Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM VAO Alaviuhkola Katriina Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle; EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus Kokous Liitteet Viite EUTORI/Eurodoc nro: U-tunnus / E-tunnus: Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe: Asiakirjat: Neuvosto vastaanottaa komission tiedonannon, joka koskee EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoista ulottuvuutta. KOM (2012) 153 lopull. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely: Käsittelijä(t): Suomen kanta/ohje: Tiedonannon tarkoituksena ei ole saada aikaan sitovia oikeusvaikutuksia STM Katriina Alaviuhkola STM Carin Lindqvist-Virtanen Suomi vastaanottaa tiedonannon ja odottaa mielenkiinnolla komission tarkempia näkemyksiä EU:n yhteisten toimintatapojen vaihtoehdoista sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi. Suomi yhtyy komission näkemykseen siitä, että työvoiman liikkuvuus EU:n ja muun maailman välillä on merkittävää ja se on jopa välttämättömänä globaalissa taloudessa. Suomi pitää tärkeänä, että EU suuntaa katseen ulospäin ja tekee yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kuten esimerkiksi ILO:n kanssa erilaisissa globaalintason sääntelykysymyksissä. Suomi ei voi allekirjoittaa tiedonannossa ongelmina esiintuotuja näkemyksiä mm. siltä osin kuin on kysymys kahdenvälisistä sosiaaliturvasopimuksista. Suomen näkemyksen

4 Pääasiallinen sisältö: 2(8) mukaan tiedonannossa liioitellaan kahdenvälisistä sopimuksista aiheutuvia käytännössä esiin tulevia haasteita ja ongelmatilanteita. Sama koskee EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön tosiasiallisia käytännön vaikutuksia. Sosiaaliturvaa ei ole harmonisoitu, joten jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmät poikkeavat toisistaan. Kansallisen lainsäädännön sisältö luonnollisesti heijastuu myös sosiaaliturvasopimuksen soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden tekemien sopimuksien erilaisuus riippuu paitsi kansallisesta järjestelmästä myös siitä mitä sopimuksella tavoitellaan. Suomen tekemät sosiaaliturvasopimukset noudattavat EU:n sosiaaliturvasäännösten keskeisiä periaatteita koskien mm. yhdenvertaista kohtelua, yhden valtion lainsäädännön soveltamista, eläkkeiden eksportointia. Suomen tekemissä sosiaaliturvasopimuksissa kansalaisuudella ei pääsääntöisesti ole merkitystä. Täysin selvää on myös se, että EU:n lainsäädännöllä on etusija ristiriitatilanteessa kansallisen lain tai kansallisesti voimaansaatetun sosiaaliturvasopimuksen kanssa. Tämän periaatteen ovat ainakin Suomen sopimuskumppanit ymmärtäneet ja hyväksyneet. Suomi ei myöskään pidä ongelmana lähetettyjen työntekijöiden kohdalla sopimukseen perustuvia EU:n säännöksiin verrattuna pitempiä lähettämisaikoja. Tällä päinvastoin mahdollistetaan sekä yritysten että työntekijöiden kannalta sosiaaliturvaoikeuksien joustava ja mielekäs toteutuminen. Sopimuksissa määrätään ne reunaehdot, joita lähettämistilanteissa sovelletaan ja näiden määräyksien avulla estetään kaksinkertainen vakuuttaminen ja kaksinkertainen vakuutusmaksuvelvollisuus, mikä yleensä on sosiaaliturvasopimuksen yksi keskeinen tavoite. Komission mukaan mm. maahanmuuttoa koskeviin direktiiveihin otetut yhdenvertaisuusklausuulit velvoittaisivat eläkkeiden eksportoimiseen EU:n alueen ulkopuolelle. Eksportoinnin osalta englannin kieliversiossa käytetään termiä state pensions, mikä viittaa vähimmäiseläkkeisiin. Suomen kieliversiossa käytetty termi on kansaneläke. Suomi haluaa kuulla tarkoittaako komissio tiedonannossa nimenomaan vähimmäiseläkkeitä. Suomen käsityksen mukaan yhdenvertaisen kohtelun -periaate edellyttää, että jäsenvaltiossa kertynyt eläke tulee eksportoida EU:n ulkopuolelle samoin ehdoin ja edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan eläke eksportoidaan ko. maan kansalaisille näiden muuttaessa EU:n ulkopuolelle. Suomi suhtautuu myös kielteisesti EU:n sosiaaliturvasopimuksen luomiseen. Tiedonannosta ei ilmene, mikä tällaisen instrumentin luonne olisi. Miten ja millä tavoin se vaikuttaisi jäsenvaltion toimivaltaan tai mahdollisuuksiin tehdä sosiaaliturvasopimuksia sen omat tarpeet huomioon ottaen. Tästä on tarpeen kuulla komission tarkempi selostus. Kaiken kaikkiaan tiedonannossa esitetyt perustelut uudelle instrumentille ovat kovin ohuet ja näin ollen riittämättömät. Sosiaaliturvan hallintotoimikunnassa jäsenvaltiot eivät ole tuoneet esille, että tällaiselle olisi tarvetta. Tällaisen instrumentin tarve ei ole noussut esille myöskään Suomen kahdenvälisissä sopimusneuvotteluissa. Sen sijaan Suomi suhtautuu avoimesti ehdotukseen asiantuntijatyöryhmän perustamisesta. Asiantuntijatyöryhmän tehtävistä on syytä vielä keskustella tarkemmin hallintotoimikunnassa. Tiedonannon tarkoituksena on kiinnittää huomiota työvoiman liikkuvuuden merkitykseen sekä EU sisällä, että EU:n ja muun maailman välillä. Sosiaaliturvan yhteensovittaminen on järjestelmä, jolla pyritään osaltaan helpottamaan liikkuvuutta. EU:n alueella sisäistä liikkuvuutta tukee asetuksella (EY) N:o 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetuksella (EY) 987/2009 luotu sosiaaliturvan

5 3(8) yhteensovittamisjärjestelmä. Sen kattavuutta on laajennettu erillisillä sopimuksilla koskemaan myös Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä. Asetuksilla luotu sosiaaliturvan yhteensovittaminen on ulotettu asetuksella (EU) N:o 1231/2010 koskemaan EU:n alueella liikkuvia kolmansien valtioiden kansalaisia. Lisäksi useilla vakautus ja/tai assosiaatiosopimuksiin ja niiden perusteella vahvistettuihin päätöksiin sisältyy määräyksiä sosiaaliturvan yhteensovittamisesta sellaisten työntekijöiden tai näiden perheenjäsenten osalta, jotka liikkuvat jonkin EU maan ja assosioidun maan välillä. EU:n tason toimia täydentävää kansallista lähestymistapaa eli jäsenvaltioiden tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia sosiaaliturvasta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa komissio pitää puutteellisena. Sen mukaan kahdenvälisille sopimuksille on ominaista sopimusten hajanaisuus, niiden muodostama verkosto on epätäydellinen ja sopimusten sisältö vaihtelee maasta toiseen. Tiedonannon mukaan komissio on muotoilemassa EU:n yhteistä toimintatapaa sosiaaliturvan yhteensovittamisessa kolmansien maiden kanssa. Tiedonannossa korostetaan, että EU:n ulkopuolisten maiden yritykset ja sieltä EU:n alueelle tulevat työntekijät, kohtaavat pirstoutuneet sosiaaliturvajärjestelmät. Tämän katsotaan luovan esteitä EU:n alueelle tulolle, siellä liikkumiselle ja sieltä poistumiselle. Tiedonannossa perustellaan jäsenvaltioiden yhteistyön tarvetta yhtenäisemmän toimintatavan kehittämiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseksi kolmansien maiden kanssa. Tiedonannossa kuvataan EU:n sääntöjen nykytilaa ja vaikutusta ulkoiseen ulottuvuuteen sekä EU:n lainsäädännön ja kahdenvälisten sopimusten oikeudellista suhdetta. Tiedonannossa kuvataan EU:n yhteistä toimintatapaa ja ehdotetaan toimenpiteitä toimintatapojen edelleen kehittämiseksi. Komissio pitää tarpeellisena perustaa säännöllisesti kokoontuva asiantuntijatyöryhmä vaihtamaan kokemuksia ja tietoja sekä lujittamaan jäsenvaltioiden yhteistyötä. Komissio avaa sosiaaliturvan hallintotoimikunnassa keskustelun, onko jäsenenvaltioiden yhteistoiminnan tarpeesta neuvoteltaessa tiettyjen strategisesti merkittävien EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sosiaaliturvasopimuksista ja käyttää uutta välinettä - EU:n sosiaaliturvasopimusta, joka voisi toimia assosiaatiosopimuksia joustavammin. Tiedonannon yksityiskohtaisempi kuvaus: Jäsenvaltioiden kahdenväliset sopimukset EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Liikuttaessa ulos ja sisään EU alueella sosiaaliturvaoikeuksiin sovelletaan pääasiassa jäsenvaltioiden kansallisia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on usein EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia. Sopimuksilla pyritään yleensä suojaamaan ulkomailla työskentelevien kansalaisten oikeuksia ja myös houkuttelemaan maahan EU:n ulkopuolelta yritystoimintaa ja työvoimaa. Sopimusten kattavuus vaihtelee. Useimmiten niissä on määräyksiä yhdenvertaisesta kohtelusta, sovellettavasta lainsäädännöstä, lähetetyistä työntekijöistä ja eläkkeen maksamisesta toisen sopimuspuolen alueelle. Komission mukaan kahdenväliset sopimukset neuvotellaan yleensä kansallisista lähtökohdista ilman, että otetaan huomioon muiden EU maiden toimintaa. Prosessi on sen mukaan pirstoutunut. EU:n tärkeimmät kauppakumppanit voivat halutessaan valita tietyt EU maat, joiden kanssa tehdään sopimus muut EU maat sivuuttaen. Toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi ei ole välineitä eikä myöskään välineitä ratkaista yhdessä yhteisiä ongelmia. Komissio pitää ongelmana, että EU:n ulkopuolelta tulevat yritykset ja työntekijät kohtaavat liikkuessaan EU:n sisällä pirstoutuneen sosiaaliturvajärjestelmän ja erilaiset kahdenväliset sopimukset. Sopimusverkosto ei ole

6 4(8) kattava, mikä voi johtaa saavutettujen oikeuksien menetykseen. Tämä koskee yhtälailla sekä EU:n kansalaisia että EU:n ulkopuolisten valtioiden kansalaisia. Myös läpinäkyvyys puuttuu, kun kyse on kansalaisten oikeuksista. EU- lainsäädännön vaikutus kansallisiin kahdenvälisiin sopimuksiin Oikeuskäytäntö Tapauksessa Gottardo C- 55/00 unionin tuomioistuin katsoi, etteivät jäsenvaltiot voi rajata EU:n ulkopuolisen valtioiden kanssa tehtyjen sopimusten soveltamista vai omiin kansalaisiin, vaan niiden on kohdeltava muiden EU -maiden kansalaisia yhdenvertaisesti sopimuksen soveltamisalalla. Komissio toteaa, että tuomion seurauksena kansalaisuuteen perustuvia sopimuksien soveltamista on muutettava sen varmistamiseksi, että myös muiden jäsenvaltioiden kansalaiset hyötyvät niistä. Asetus(EU)N:o 1231/2010 Sosiaaliturvan yhteensovittamisesta säädetään asetuksella (EY) N:o 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetuksella (EY) N:o 987/2009. Asetukset koskevat EU:n alueella liikkuvia EU:n kansalaisia. Nämä säännökset on laajennettu asetuksella (EU) N:o1231/2010 koskemaan EU:n alueella liikkuvia ns. kolmansien valtioiden kansalaisia. Komissio kuvaa viimeksi mainittua asetusta sillaksi, jonka avulla kaikki jossain EU maassa laillisesti oleskelevat EU: ulkopuolisten maiden kansalaiset, joiden tilanteeseen liittyy rajat ylittäviä tekijöitä, voivat hyötyä EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamissäännöksistä. Asetus (EU) N:o1231/2010 antaa EU:lle yksinomaisen toimivallan sosiaaliturvan yhteensovittamisessa ns. kolmansien valtioiden kansalaisten kohdalla, jotka ovat rajat ylittävässä tilanteessa EU:n alueella. EU:n säännökset ovat ensisijaisia myös niihin kansallisiin määräyksiin nähden, jotka sisältyvät EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin. Tiettyyn EU - maahan sopimuksen perusteella lähetettyyn työntekijään sovelletaan asetuksen (EU) N:o1231/2010 perusteella EU:n yhteensovittamissäännöksiä, jos työntekijä siirtyy toiseen EU -maahan. Työntekijään sovellettava lainsäädäntö määräytyy mainitun asetuksen säännösten mukaan riippumatta mahdollisten kahdenvälisten sopimusten määräyksistä. Sama koskee tilannetta, jossa EU:n ulkopuolelta tuleva henkilöä työskentelee useassa EU valtiossa mutta EU:n ulkopuolelle asettuneen työnantajan lukuun. Tiedonannossa korostetaan yhdenvertaisuuden periaatetta suhteessa kansallisiin säännöksiin sekä jäsenvaltion tekemiin sosiaaliturvasopimuksiin. Yhteiset käytännön kysymykset ja haasteet Tiedonannossa korostetaan jäsenvaltioiden velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisten ristiriitojen poistamiseksi, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin ja EU:n lainsäädännöstä johtuviin velvollisuuksiin. Jäsenvaltioiden olisi myös turvattava yhteistyö EU:n ulkopuolisen sopimusosapuolen kanssa EU:n velvoitteiden täyttämiseksi. Jotta jäsenvaltio voi täyttää EU:n lainsäädännön velvoitteet, se voi joutua neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta. Jäsenvaltion on selvitettävä toiselle sopimusosapuolelle, että tietyissä olosuhteissa kahdenvälistä sopimusta ei voida soveltaa. Komissio nostaa huolenaiheeksi mm. kysymyksen kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvat lähetettyjen työntekijöiden pitkät lähettämisjaksot samoin kuin tietojen saannin petosten torjumiseksi. Kolmannen valtion kansalainen, joka oleskelee vain yhdessä jäsenvaltiossa

7 5(8) Jos kolmannen valtion kansalaisella on liittymä vain yhteen jäsenvaltioon, hänen sosiaaliturvaoikeutensa ja velvollisuutensa määräytyvät yksin ko. jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Lisääntyvässä määrin unionin maahanmuuttodirektiivit sisältävät yhdenvertaisuus klausuulin. Yhdenvertaisuus mm. takaa eläkkeiden eksportoinnin. Sama koskee assosiaatiosopimuksia ja niiden perusteella tehtäviä assosiaationeuvostojen päätöksiä. Nämä velvoittavat yhdenvertaiseen kohteluun ja mm. eläkkeiden eksportointiin. Komissio viittaa myös EU tuomioistuimen oikeuskäytäntöön (C 485/07), jonka mukaan mm. Turkin kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen perusteella annettuun neuvoston päätökseen 3/80 sisältyvä määräys eläkkeiden eksportoinnista on suoraan ilman muita toimenpiteitä sovellettavaa oikeutta. EU kansalaiset kolmannessa maassa Komissio on huolissaan EU kansalaisten asemasta kolmannessa valtiossa, kun periaatteessa esim. eläkkeiden eksportointiin sopimuksettomassa tilanteessa sovelletaan vain ko. kolmannen valtion lainsäädäntöä. Myös kysymys vakuutus- tai työskentelykausien rinnastamisesta saattaa tulla ongelmalliseksi ainakin sopimuksettomassa tilanteessa. Komissio viittaa myös mainittuun Gottardo -tuomioon, jonka mukaan jäsenvaltio ei voi rajoittaa kahdenvälisen sopimuksen soveltamista vain omiin kansalaisiinsa vaan sen tulee kohdella yhdenvertaisesta myös muita EU kansalaisia, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa. Käytännön kysymykset ja haasteet Haasteena komissio mainitsee vakuutusaikatietojen saamisen erityisesti kun kyse on muun EU maan kansalaisesta kuin sopimusosapuolen kansalaisesta. Kahdenvälisessä sopimuksessa vain EU valtio on velvollinen noudattamaan EU säännöksiä eikä ne velvoita miltään osin kolmannen valtion sopimusosapuolta. Komissio viittaa myös petosten torjuntaan ja sen yhteyttä tietojen saantiin toisesta valtiosta. Komissio toteaa, että EU:n tasolla on olemassa oikeudellisesti velvoittavia säännöksiä ja mekanismeja, jotka helpottavat tietojen saamista. Useissa kahdenvälisissä sopimuksissa ei tällaisia määräyksiä ole. Komission viittaa myös SEU 4(3) artiklaan ja SEUT 351 artiklaan, joiden mukaan lojaliteettiperiaate huomioon ottaen jäsenvaltioiden tulee asteittain poistaa yhteensopimattomuudet, jotka ovat olemassa kahdenvälisten sopimusten ja EU velvoitteiden välillä. Niiden tulee huolehtia, että EU oikeuden mukaiset velvoitteet voidaan täyttää mm. tietojen saannin ja muun yhteistyön kautta. Komission mukaan jäsenvaltio voi joutua uusiin kahdenvälisiin neuvotteluihin tai että jopa tiettyjä sopimusten määräyksiä ei voisi lainkaan soveltaa. Pääongelmana komissio kuitenkin pitää sitä, että pirstaleinen sopimusjärjestely heikentää EU:n roolia sosiaaliturvakysymyksissä. Jäsenvaltioiden toiminta kolmansien maiden kanssa on hankalaa. Yksilöllisistä maakohtaisista neuvotteluista puuttuu yhtenäiset mekanismit, joiden avulla voidaan tehokkaasti vaikuttaa ao. kolmanteen valtioon. Näin on, vaikka kahdenväliset sopimukset ovat usein samantyyppisiä ja tehty samojen maiden kanssa ja perustuvat usein EU:n sosiaaliturvan koordinaatiosäännöksiin. Sosiaaliturvan yhteensovittamista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa koskevan yhteistyön vahvistaminen Komission mukaan on tarvetta yhdessä kehittää sosiaaliturvan koordinaatiota suhteessa kolmansiin maihin, jotta paremmin vastataan edellä kuvattuihin käytännön kysymyksiin

8 6(8) ja haasteisiin. Jäsenvaltioiden yhteistyö ja tarvittaessa yhdessä toimiminen vahvistaa neuvotteluasemaa ja ongelmien ratkaiseminen on helpompaa. Tästä syystä tarvitaan EU-tason mekanismia, jolla lujitetaan jäsenvaltioiden yhteistyötä. Komission mukaan tarvitaan tulossuuntautunutta asiantuntijaryhmää, joka kokoontuisi vuosittain. Tällainen ryhmä tarjoaa myös väylän tietojenvaihtoon ja varmistetaan, että kahdenvälinen toimintatapa ja muotoutumassa oleva EU:n toimintatapa täydentävät toisiaan. EU:n yhteisen toimintatavan muotoutuminen Komissio viittaa asetukseen (EU)1231/2010 ja sen avulla toteutettavaan yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen erityisesti koskien eläkkeiden maksamista EU:n ulkopuolelle. Komission aikoo asiantuntija-apua käyttäen kerätä aineistoa kansallisista lainsäädännöistä ja toimenpiteistä, jotka koskevat eläkkeiden maksamista. Nämä tiedot on tarkoitus julkaista komission sivuilla. Edelleen komissio viittaa EU:n säännöksiin, joilla vahvistetaan vaatimuksia, jotka kansallisen sosiaaliturvalainsäädännön on täytettävä jäsenvaltiossa oleskelevien ns. kolmansien valtioiden kansalaisten osalta. Komissio tarkoittaa tässä yhteydessä mm. direktiiviä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (2003/109/EY) ja lisäksi kolmea muuta muuttoliikettä koskevaa direktiiviä eli ns. yhdistelmälupadirektiiviä (2011/98/EU), sinistä korttia koskevaa direktiiviä (2009/50/EY) ja ulkomaisia tutkijoita koskevaa direktiiviä (2005/71/EY), joilla tietyin rajauksin taataan yhdenvertainen kohtelu asuinmaan kansalaisten kanssa. Komission mukaan yhdenvertainen kohtelu pitää sisällään eläkkeiden maksamisen EU:n ulkopuoliseen maahan riippumatta mahdollisesta kahdenvälisestä sopimuksesta. Myös uusissa muuttoliikettä koskevissa direktiiviehdotuksissa on lausekkeet yhdenvertaisesta kohtelusta. Assosiaatiosopimukset ovat yksi mahdollisuus yhteisen näkemyksen rakentamiseen. Komissio tulee ehdottamaan ratkaisuja käytännön hallinnollisiin ongelmiin mm. järjestämällä vuosittaisen kokouksen, joissa käytännön soveltamiseen ja sen haasteisiin voidaan paneutua. Uusiin assosiaatiosopimuksiin on tarkoitus ottaa yhtenäiset määräykset sosiaaliturvasta. Tämän lisäksi komissio katsoo, että tarvitaan kokonaan uusi instrumentti - EU:n sosiaaliturvasopimus. EU:n sosiaaliturvasopimus mahdollistaisi, että jäsenvaltiot yhdessä koordinoivat sosiaaliturvaa tietyn EU:n ulkopuolisen maan kanssa. Sopimuksia voitaisiin tehdä tarpeen mukaan tietyn tai tiettyjen EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa syntyneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Komission mukaan oikeusperusta olisi SEUT 216, joka koskee unionin mahdollisuutta tehdä sopimus yhden tai useamman kolmannen valtion tai kansainvälisen järjestön kanssa. Komission mukaan on mahdollista, että tietyn jäsenvaltion kahdenväliset erityiskysymykset tietyn kolmannen valtion kanssa voitaisiin ottaa huomioon. Komission mukaan tällaisia mittatilaussopimuksia olisi mahdollista esim. joiden EU kannalta strategisesti tärkeiden kolmansien maiden kanssa erityisesti kun on kyse mittavasta työvoiman liikkuvuudesta. Komissio viittaa Eurooppa 2020 strategiaan ja pitää olennaisen tärkeänä, että EU suuntaa katseensa ulospäin ja osallistuu tärkeimpiin neuvotteluihin ja toimiin, jotka koskevat globaalin tason sääntelykysymyksiä. EU:lla on pitkä kokemus sosiaaliturvan yhteensovittamiskysymyksissä ja sillä tulisi olla johtava roolivaltioiden tehdessä

9 7(8) yhteistyötä rajat ylittävissä sosiaaliturvakysymyksissä. Tämä koskisi myös yhteistyötä muiden kansainvälisten organisaatioiden kuten ILO:n kanssa. Maailman muiden alueiden kanssa käytävä keskustelu sosiaalisesta suojelusta ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta on yhä tärkeämpää. Komissio aikoo tästä syystä edistää yhteistyötä sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla muiden kansainvälisten järjestöjen ja maailman muiden alueiden kanssa. Kansallinen käsittely: Jaosto 27 Eduskuntakäsittely: Käsittely Euroopan parlamentissa: Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema: Taloudelliset vaikutukset: Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

10 8(8) Asiasanat Hoitaa STM Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2011-00017 VAO Alaviuhkola Katriina 18.01.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, erinäiset muutokset

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2012 COM(2012) 153 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisen

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00546 VO Upola Minna(VM) 06.07.2011 Korjaus 5.7.2011 annettuu E-kirjeeseen (Eutori-tunnus VM2011-00526) Eduskunta Suuri valiokunta Viite Ks. E-kirje 5.7.2011 tunnus

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00076 NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) 28.01.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Neuvottelut Euroopan unionin ja Albanian tasavallan sekä Euroopan unionin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2009-00202 PO Waismaa Marjo 20.05.2009 Eduskunta] Suuri valiokunta Viite Asia Luonnos Europolin ja Ukrainan yhteistyötä koskevaksi strategiseksi sopimukseksi U/E-tunnus:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2008-00229 VAO Alaviuhkola Katriina 16.06.2008 Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus neuvoston päätöksiksi U/E-tunnus: EUTORI-numero: Ohessa lähetetään

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00578 BO Liinamaa Armi(VM) 12.09.2014 JULKINEN Suuri valiokunta Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

Lisätiedot

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2008-00114 PSO Eriksson Anne 07.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Eurooppalainen köyhyyden ja syrjäytymisen teemavuosi 2010 U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM EOS Rajala Arto(TEM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM EOS Rajala Arto(TEM) JULKINEN. Suuri valiokunta Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM2011-00693 EOS Rajala Arto(TEM) 22.12.2011 JULKINEN Suuri valiokunta Viite Asia Komission suositus neuvostolle 29.11.2011 valtuuttaa komissio neuvottelemaan Baltian

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM2013-00040 PO Taavila Hannele 11.02.2013 Suuri valiokunta Viite Asia Neuvoston päätökset päivämäärän asettamisesta päätöksen 2007/533/JHA ja asetuksen 1987/2006 toisen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2008-00136 LPY Murto Risto 30.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Viite Asia EU; liikenne; Komisssion suositus neuvostolle komission

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2015-01665 NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) 17.12.2015 JULKINEN Asia Neuvottelut EU:n ja Albanian tasavallan, EU:n ja Georgian, EU:n ja Moldovan tasavallan, EU:n ja Marokon

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission jäsenmäärää koskevasta Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission jäsenmäärää koskevasta Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta. Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS2012-00516 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 21.09.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia EU/Eurooppa-neuvoston päätös komission jäsenmäärästä U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Kumpuvaara Outi(TEM)

Kumpuvaara Outi(TEM) Työ ja elinkeinoministeriö EKIRJE TEM201100696 Kumpuvaara Outi(TEM) 20.12.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta

Lisätiedot

Kokous Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto

Kokous Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM2017-00398 SVO Rentola Essi(STM) 23.11.2017 Asia Komission ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetuksen

Lisätiedot

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi)

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi) Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2014-00869 HSO Schulman Markus 11.09.2014 KÄYTTÖ RAJOITETTU perustuslaki 50 liitteenä olevien EUdokumenttien osalta Suuri valiokunta Asia Neuvoston päätös komission

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201200086 LMA Kallinen Mari(LVM) 10.05.2012 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne ja viestintävaliokunta Viite Asia Meriliikenteen valtiontukea koskevien

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio SM ja 12719/06 EUROPOL 71 OC 641

LIITTEET Perusmuistio SM ja 12719/06 EUROPOL 71 OC 641 Sisäasiainministeriö EKIRJELMÄ SM200600471 Koskinen Karita 23.10.2006 EDUSKUNTA Suuri Valiokunta Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Europolin johtajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut sopimuksista

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00550 KVTR Yli-Vakkuri Laura 16.11.2004 Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä luonnoksesta neuvoston päätökseksi määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymisestä rajavalvonta-,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00451 LAS Manner Olessia(LVM) 21.11.2013 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuudesta

Lisätiedot

Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM LAVO Leppävirta Liisa(OM) Suuri valiokunta

Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM LAVO Leppävirta Liisa(OM) Suuri valiokunta Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM2015-00076 LAVO Leppävirta Liisa(OM) 17.02.2015 Suuri valiokunta Asia EU/OSA/Eurojust-asetusehdotus U/E/UTP-tunnus U 79/2013 vp EUTORI-tunnus EU/2013/1359 Ohessa lähetetään

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM EUR-10 Mäkinen Mari(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM EUR-10 Mäkinen Mari(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2013-00602 EUR-10 Mäkinen Mari(UM) 13.05.2013 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset Miten EU:n sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Pohjoismaiden välillä liikkuviin? Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13 Oikeusministeriö E-JATKOKIRJE OM2015-00097 LAVO Leinonen Antti 07.02.2015 JULKINEN Suuri valiokunta Asia EU/OSA; Eräiden Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyneiden valtioiden liittymisen hyväksyminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö, Työministeriö, Valtiovarainministeriö UM EUR-11 Långström Mikael EI JULKINEN

Ulkoasiainministeriö, Työministeriö, Valtiovarainministeriö UM EUR-11 Långström Mikael EI JULKINEN Ulkoasiainministeriö, Työministeriö, Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-02441 EUR-11 Långström Mikael 22.09.2006 EI JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komissio valtuutettu

Lisätiedot

Asia EU/OSA; Ehdotukset neuvoston asetukseksi aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteista

Asia EU/OSA; Ehdotukset neuvoston asetukseksi aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteista Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2015-00419 LAVO Kemppainen Outi 20.11.2015 JULKINEN Asia EU/OSA; Ehdotukset neuvoston asetukseksi aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM Mustamäki Milla(STM), Ijäs Hannu(STM) JULKINEN

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM Mustamäki Milla(STM), Ijäs Hannu(STM) JULKINEN Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM2016-00208 VAO Mustamäki Milla(STM), Ijäs Hannu(STM) 21.06.2016 JULKINEN Asia Komission liikennevakuutusdirektiivin soveltamisalan muuttamista koskeva vaikutustenarviointi

Lisätiedot

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen)

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) 883/2004

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Rajat ylittävä sosiaaliturva Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2015-00089 VAO Valtonen Terhi(STM) 01.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00250 RMO Jaakkola Miia(VM) 28.03.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia EKP:n asetus kehyksen perustamisesta yhteisen pankkivalvontamekanismin puitteissa tehtävälle

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0109 (NLE) 9894/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM2012-00614 BO Anttinen Martti(VM) 11.07.2012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU-budjetti; neuvoston kanta vuoden 2013 talousarvioesitykseen U/E-tunnus: U37/2012

Lisätiedot

EU/110402/0282

EU/110402/0282 4.6.2002 EU/110402/0282 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön puolesta uudesta pöytäkirjasta, jolla

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen. Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00389 VNEUS Parko Veera(VNK) 16.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00963 TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) 25.07.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Kaksikäyttötuotteiden vientiä koskeva Euroopan unionin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella

Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201700964 TUO20 Hurtta Mia(UM) 13.09.2017 Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe ja

Lisätiedot

SOSIAALITURVA TOISESSA EU:N JÄSENVALTIOSSA

SOSIAALITURVA TOISESSA EU:N JÄSENVALTIOSSA SOSIAALITURVA TOISESSA EU:N JÄSENVALTIOSSA Sosiaaliturvasäännösten yhteensovittaminen edistää ihmisten vapaata liikkuvuutta EU:n alueella. Aikaisemmin jonkin jäsenvaltion alueella laillisesti asuviin työntekijöihin

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö)

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00573 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 12.07.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komitologiamenettely ja delegoidut säädökset/säädösten, joissa säädetään valvonnan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM)

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO OKM2015-00149 NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) 31.08.2015 Asia Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen

Lisätiedot

PO Puiro Johanna(SM) KÄYTTÖ RAJOITETTU

PO Puiro Johanna(SM) KÄYTTÖ RAJOITETTU Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2015-00418 PO Puiro Johanna(SM) 10.11.2015 KÄYTTÖ RAJOITETTU Asia EU; Neuvottelumandaatin antaminen komissiolle aloittaa neuvottelut sopimusten tekemiseksi EU:n sekä Sveitsin

Lisätiedot

Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa

Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2009-00158 PEO Metso Jukka 09.04.2009 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHO Miettinen-Bellevergue Seija (LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHO Miettinen-Bellevergue Seija (LVM Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201400317 LHO MiettinenBellevergue Seija (LVM 03.06.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtuuksien antamisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM VO Virtaranta Irmeli Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM VO Virtaranta Irmeli Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2006-00852 VO Virtaranta Irmeli 31.10.2006 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Siirtymäsäännökset koskien yksityishenkilöiden Bulgariasta ja Romaniasta tuomia savukkeita

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM KPO-20 Haukijärvi Ritva(UM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM KPO-20 Haukijärvi Ritva(UM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2012-01229 KPO-20 Haukijärvi Ritva(UM) 27.08.2012 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201000496 BO Kytömäki Paavo 28.09.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS)

Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS) Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2016-00119 LAVO Innanen Tanja 20.05.2016 Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS) Kokous U/E/UTP-tunnus U 13/2016

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM EUR-10 Mäkinen Mari(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta SUURI VALIOKUNTA

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM EUR-10 Mäkinen Mari(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta SUURI VALIOKUNTA Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2012-01277 EUR-10 Mäkinen Mari(UM) 10.09.2012 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Komission suositus, jossa komissio pyytää neuvoston valtuutusta

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

ONKO SOSIAALITURVAN YHTEENSOVITTAMINEN TOSIAAN TARPEEN EUROOPASSA?

ONKO SOSIAALITURVAN YHTEENSOVITTAMINEN TOSIAAN TARPEEN EUROOPASSA? ONKO SOSIAALITURVAN YHTEENSOVITTAMINEN TOSIAAN TARPEEN EUROOPASSA? Miltä näyttää työeläkkeidemme tulevaisuus EU:ssa? TELA:n asiantuntijaseminaari 12.2.2016 Essi Rentola 12.2.2016 EU:n vaikutus sosiaaliturvaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00461 BO Hirvi Mikko(VM) 05.09.2017 JULKINEN Asia Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM TUO-10 Pohjanpalo Maria(UM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM TUO-10 Pohjanpalo Maria(UM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2017-01203 TUO-10 Pohjanpalo Maria(UM) 30.10.2017 Asia Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yleissopimuksesta investointiriitojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM201600103 MMO Räty Johanna(SM) 03.03.2016 Asia Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPA Sirén Topi Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPA Sirén Topi Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2010-00039 LPA Sirén Topi 29.01.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; lentoliikenteen turvatarkastuksissa käytettävät henkilöskannerit U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00427 LAS Manner Olessia(LVM) 04.11.2013 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot