Selvitys Hitas-järjestelmästä ja prosessista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Hitas-järjestelmästä ja prosessista"

Transkriptio

1 1(3) Selvitys Hitas-järjestelmästä ja prosessista 1. Tontinvaraus Hitas-prosessi alkaa tontinvarauksesta, jonka yhteydessä huomioidaan kaupungin ja asuntokannan kehittämistarpeet. Varauksen saatuaan rakennuttaja vie hanketta luonnossuunnittelun ja kustannusohjauksen kautta eteenpäin. 2. Hankkeen suunnittelun ohjaus alueryhmässä Hitas-alueryhmä ohjaa ja valvoo suunnittelua, jotta kaupungin asuntotuotannolle asettamat laadulliset tavoitteet tulevat kohtuullisesti huomioiduksi hankkeessa. Keskeisimpiä laadullisia tavoitteita ovat kaupungin asunto-ohjelman, asemakaavan ja sitä tukevat lähiympäristön laatua määrittelevien ohjeiden soveltaminen. Hitas-alueryhmätyöskentelyn yhteydessä tarkastetaan myös, että suunnitelma täyttää tontinvarausehdot ja rakennusvalvonnan ohjeistukset. Alueryhmätyöskentelyn yhteydessä varmistetaan lisäksi mahdollisten asemakaavamääräyksistä poikkeamisten perusteltavuus. Suunnitelmat käytetään myös tarvittaessa kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. Mikäli suunnitelma täyttää rakennusluvan myöntämisen edellytykset ja muut tontinvarausehdot, Hitas-alueryhmä puoltaa hankkeen suunnitelmien hyväksymistä. 3. Hitas-työryhmä valvoo alueryhmien työskentelyä Hitas-työryhmä tarkastaa ja valvoo menettelyn yhdenmukaisuutta koko kaupungin alueella sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista ja puoltaa suunnitelmien hyväksymistä alueryhmän esityksestä. 4. Suunnitelmat hyväksytään asunto-osastolla Rakennuttaja vastaa suunnitelmien hyväksyttämisestä asuntoosastolla Hitas-työryhmän puoltavan lausunnon saamisen jälkeen. Päätöksen suunnitelmien hyväksymisestä tekee kiinteistöviraston asunto-osaston osastopäällikkö.

2 2(3) 5. Tontin lyhytaikainen vuokraaminen Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen tonttiosaston maanluovutustoimiston toimistopäällikkö voi vuokrata tontin lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten. 6. Rakennuslupahakemuksen jättäminen Rakennuttaja jättää lopullisen rakennuslupahakemuksen rakennusvalvontavirastoon sekä asunto-osastolla suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä leimatut pääpiirustukset lupakäsittelyä varten. Rakennuslupahakemuksen käsittely etenee rakennusvalvontavirastossa ja hankkeelle myönnetään rakennuslupa. 7. Urakkakilpailun järjestäminen Rakennuttaja järjestää urakkakilpailun hankkeen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Kiinteistölautakunnalla on mahdollisuus nimetä kaksi urakoitsijaa, joille urakkatarjouspyynnöt on lähettävä. Kaupunki valvoo urakkakilpailun järjestämistä niin, että hyvä rakennuttamistapa toteutuu. 8. Hankinta-arvon määrittäminen Hitas-työryhmässä Urakkakilpailun tuloksen perusteella hankkeelle määritellään hinta. Hinta voidaan erityistapauksissa määritellä laskennallisesti tai vertailuaineistoon perustuen. Laskennallista hinnan määrittelyä käytetään pääsääntöisesti vain suoraan urakoitsijoille luovutetuille tonteille tapahtuvan perustajaurakoinnin yhteydessä. Hinta koostuu urakoista, suunnittelusta, rakennuttamisesta, markkinoinnista ja rahoituksesta, liittymismaksuista sekä tonttikustannuksista. Kaupunki neuvottelee rakennuttajien kanssa vain rahoitus- ja markkinointikustannusten sekä rakennuttamiskulujen osuudesta. Muut kustannukset määräytyvät kilpailutettujen tai todettujen hankintojen perusteella. Hankkeen kokonaishinta määritellään Hitas-prosessissa siis todellisia rakennuskustannuksia vastaavaksi. Hintaneuvotteluista rakennuttajan ja kaupungin välillä vastaa Hitastyöryhmä. 9. Hankinta-arvo hyväksytään asunto-osastolla Asunto-osaston osastopäällikkö hyväksyy Hitas-työryhmän lausunnon perusteella hankkeen kokonaishinnan, joka on asuntojen yhteenlaskettu enimmäismyyntihinta. Ryhmärakennuttamishankkeissa ryhmän tulee päättää hyväksytyn hankinta-arvon jyvittämisestä asunto-osakkeille/huoneistoille. Jyvitetyt kustannukset ovat myöhemmin perustana asunto-

3 3(3) osakkeiden/huoneistojen enimmäismyyntihinnan määrittelyssä niiden jälleenmyyntitilanteessa. 10. Tontin pitkäaikainen vuokraaminen Kiinteistöviraston tonttiosasto vuokraa tontin pitkäaikaisesti ja huolehtii, että yhtiöjärjestykseen ja vuokrasopimukseen liitetään Hitas-järjestelmän mukaiset tarvittavat ehdot. 11. Kohteen rakentaminen ja valmistumiseen liittyvät tehtävät Tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen rakennuttaja voi solmia urakkasopimuksen ja aloittaa kohteen rakentamisen. Ryhmärakennuttamishankkeen jäsenet merkitsevät asuntojen hallintaan oikeuttavat asunto-osakeyhtiön osakkeet. Osakkeiden merkitsemisessä on varmistettava merkitsijältä ja kiinteistöviraston asunto-osastolta, ettei merkitsijä omista toista Hitas-asuntoa ja valvoa mahdollisen aikaisemman Hitas-asunnon myyntiehdon täyttymistä. Kohteen valmistuttua rakennuttaja huolehtii kohteen käyttöönotosta ja luovuttaa asunnot tuleville omistajille. Rakennuttajan tulee toimittaa tieto valmistumisen ajankohdasta sekä jäljennös perustamissopimuksesta/osakasluettelo kiinteistöviraston asuntoosastolle Hitas-valvontaa varten.

4 1(4) Vapaarahoitteisessa omistusasuntotuotannossa noudatettavat Hitas II-ehdot 1 Varauksensaajan on laadittava yhteistoiminnassa kaupungin nimeämän yhteistyöryhmän kanssa varattavalle alueelle rakennettavia rakennuksia sekä piha- ja istutusjärjestelyjä koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien on perustuttava kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiin lähiympäristön suunnitteluohjeisiin. Suunnitelmista on saatava Hitas-työryhmän lausunto. 2 Varattavaa aluetta hallitsemaan on perustettava asuntoosakeyhtiö. 3 Varattavaa aluetta hallitsemaan perustettavan yhtiön yhtiöjärjestykselle on saatava kiinteistölautakunnan hyväksyminen, eikä yhtiöjärjestystä saa kiinteistölautakunnan suostumuksetta muuttaa. 4 Yhtiöjärjestykseen on sisällytettävä tai sen jälkeen valmistuneita yhtiöitä koskevat Hitas II-ehdot. Ehtojen pysyvyys varmistetaan maanvuokrasopimukseen sisällytettävällä sopimussakolla. 5 Varauksensaajan on ennen tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä esitettävä kiinteistölautakunnalle selvitys siitä, että yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytetty Hitas II-ehdot. 6 Varattavalle alueelle rakennettavan rakennuksen piirustukset on sen lisäksi, mitä rakennuslupa-asiakirjojen käsittelystä on erikseen määrätty, esitettävä asuntolautakunnan hyväksyttäviksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava niitä Hitas-työryhmän hyväksymiä laatutasoa koskevia suunnitelmia, jotka ovat hinnan määrittelyn perusteena. Varauksensaajan on piirustusten ohella esitettävä asuntolautakunnalle Hitas-työryhmän lausunto rakennushankkeen laadusta. 7 Asuntojen myyntihinta määräytyy asunto-osaston ennen varatun alueen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä

5 2(4) hyväksymän hinnan perusteella. Asunnot on luovutettava asunnontarvitsijoille hinnasta, joka vastaa asunto-osaston hyväksymiä todellisia rakentamiskustannuksia, näihin luettuna rakennusaikaiset hallinto-, pääoma- ja markkinointikustannukset. Hyväksyttävän hinnan määrittelyn perusteena ovat ensisijaisesti urakkakilpailun pohjalta määräytyvät rakennuskustannukset. Mikäli kaupungin kanssa erikseen on sovittu tai kaupunki on erikseen niin määrännyt, hyväksyttävän hinnan määrittelyn perustana voivat olla myös vertailuaineistoon perustuva sopimushinta tai rakennuskustannusten laskennallinen toteaminen. Urakoitsijaluettelo on toimitettava kiinteistölautakunnalle. Kiinteistölautakunnalla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus osoittaa enintään kaksi rakentajaa, joille urakkatarjouspyynnöt myös on osoitettava. 8 Varauksensaajan on ennen tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä esitettävä asunto-osastolle rakennushankkeen kustannuksista laskelma, josta tulee ilmetä asuntojen keskimääräinen neliöhinta ja Hitas-työryhmän lausunto rakennushankkeen hinnasta. 9 Asuntojen luovutuksessa tulee etusijalle asettaa sellaiset asunnontarvitsijat, jotka itse tai joiden perheenjäsenet muuttavat asuntoihin asumaan. Perheasunnoiksi suunnitellut asunnot tulee osoittaa ensisijaisesti lapsiperheille. 10 Mikäli Hitas-yhtiön viimeinen rakennusvaihe valmistuu tai sen jälkeen, varauksensaaja on velvollinen uusia Hitas-asunto-osakkeita myytäessä tai muutoin luovutettaessa omistusoikeudella varmistamaan kiinteistöviraston asuntoosastolta ja Hitas-asunto-osakkeiden ostajalta, etteivät mainitut tahot pysyvästi omista muita Hitas-asuntoja. Asuntoosastolta on myös varmistettava, että kysymys on omistamisrajoituksen valvonnan piiriin kuuluvasta kaupasta. Tällöin varauksensaaja on velvollinen sisällyttämään uusien Hitas-asuntojen kauppakirjoihin tai muihin luovutusasiakirjoihin omistamisrajoituksen valvontaa koskevat kiinteistölautakunnan (668 ) hyväksymän mallin mukaiset tai vastaavansisältöiset ehdot. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainitut ehdot koskevat

6 3(4) Hitas-asuntojen (osakkeiden) edelleen myymistä rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen. Lisäksi mainittua ajankohtaa ennen varauksensaajan merkitessä ja hankkiessa perustajaosakkaana omaan käyttöön Hitas-asuntoja (osakkeita) tämän on varmistettava asunto-osastolta, etteivät myöskään hänen aikaisemmat Hitas-asunnot (osakkeet) kuulu omistamisrajoituksen piiriin. Tällöin varauksensaaja on velvollinen luovuttamaan omistusoikeudella aikaisemmat Hitas-osakkeet uuden asunnon valmistumiseen mennessä. Sitoumuksen toimittaminen Tiedottaminen Varauksensaaja on velvollinen toimittamaan vuokranantajalle (kiinteistöviraston tonttiosastolle) ennen tontin pitkäaikaista vuokraamista rakennuttajana/omatoimisena rakennuttajana toimivien perustajaosakkaiden allekirjoittaman kiinteistölautakunnan (668 ) hyväksymän mallin mukaisen Hitas-asuntojen omistamisrajoituksen valvontaa koskevan sitoumuksen asunto-osakkeiden kauppakirjoihin /muihin luovutusasiakirjoihin ja tontin maanvuokrasopimukseen sisällytettävistä ehdoista. (ei sovelleta, mikäli varauksensaaja on toimittanut aikaisemmin mainitun sitoumuksen) Varauksensaajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kaikille osakkaiksi tuleville tiedotetaan hinta- ja laatutason määräytymisperiaatteista sekä maanvuokrasopimuksen ehdoista. Samalla varauksensaaja sitoutuu tiedottamaan uusia asuntoja myytäessä tuleville ostajille asunto-osakkeiden kauppakirjaan / muuhun luovutusasiakirjaan ja tontin maanvuokrasopimukseen sisällytettävistä omistamisrajoituksen valvontaa koskevista ehdoista. Mikäli varatulle alueelle tulevia rakennuksia ei rakenneta valtion tuen turvin, asunto-osakeyhtiön tuleville osakkaille on varattava mahdollisuus valita ainakin yksi jäsen yhtiön rakennusaikaiseen hallitukseen. 10 Kaikista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppakirjoista on lähetettävä jäljennös kiinteistöviraston asunto-osastolle kahden (2) kuukauden kuluessa kaupasta.

7 4(4) 11 Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon varatun kohteen maanvuokraan ei myönnetä alennusta, vaikka kohde olisi haettu valtion arava- tai korkotukikelpoiseksi. Maanvuokraan myönnettävät alennukset ovat mahdollisia vain kiinteistölautakunnan valtion lainoittamaan tai korkotukemaan tuotantoon varaamissa kohteissa. 12 Hitas-yhtiöiden osalta noudatetaan Helsingin kaupungin kulloinkin voimassa olevia Hitas-järjestelmää koskevia päätöksiä. Hitas-sääntelyä koskevat ehdot ovat voimassa 30 vuotta yhtiön viimeisen rakennusvaiheen valmistumisesta. Mainitun vaiheen valmistumispäivänä pidetään rakennuttajan asuntoosastolle ilmoittamaa muuttopäivää. Muuttopäivän tulee olla sama rakennusvaiheen kaikkien huoneistojen osalta. Valmistumispäivänä pidetään toissijaisesti ajankohtaa, jolloin rakennusvalvontavirasto on hyväksynyt rakennusvaiheen käyttöön otettavaksi.

8 Kiinteistövirasto 1 (3) tonttiosasto Kvston päätös , 136 HITAS-ASUNTOJEN OMISTAMISRAJOITUKSEN VALVONTAA KOSKEVA SITOUMUS (OMATOIMINEN RAKENNUTTAMINEN) Kaupunginvaltuuston päätöksen (136 ) mukaan omistamisrajoituksen valvonta koskee vain tai sen jälkeen valmistuvia Hitas-asuntoosakeyhtiöitä. Asunto-osakeyhtiön viimeisen rakennusvaiheen valmistumispäivänä pidetään ensisijaisesti rakennuttajan asuntoasiainosastolle ilmoittamaa muuttopäivää (tulee olla sama rakennusvaiheen kaikkien huoneistojen osalta) ja toissijaisesti ajankohtaa, jolloin rakennusvalvontavirasto on hyväksynyt rakennusvaiheen käyttöön otettavaksi. 1) KAUPPAKIRJAAN SISÄLLYTETTÄVÄT EHDOT (OSAKKEIDEN MYYNTI) Rakennuttaja (=perustajaosakas) sitoutuu mainitun päätöksen mukaisia uusia Hitas-asuntoja luovutettaessa kaikkien sen rakennutettavaksi tulevien Hitasyhtiöiden perustajaosakkaana ja asunto-osakkeiden myyjänä selvittämään ostajan/ostajien/ostajatalouskunnan aikaisemmat Hitas-osakkeiden omistukset kiinteistöviraston asuntoasiainosastolta ja ostajataholta. Asuntoasiainosastolta on myös varmistettava, että kysymys on omistamisrajoituksen valvonnan piiriin kuuluvasta kaupasta. Tällöin rakennuttaja on velvollinen sisällyttämään Hitas-osakkeiden kauppakirjoihin seuraavat tai vastaavansisältöiset ehdot: Ostaja on velvollinen myymään tai muutoin omistusoikeudella luovuttamaan omistamansa aikaisemmat Hitas-osakkeet (asunto-osakkeet) ja esittämään siitä selvityksen myyjälle kaupan kohteena olevan asunnon valmistumiseen mennessä. Valmistumispäivänä pidetään rakennuttajan asuntoasiainosastolle ilmoittamaa muuttopäivää. Valmistuspäivänä pidetään toissijaisesti ajankohtaa, jolloin rakennusvalvontavirasto on hyväksynyt asunnon käyttöön otettavaksi. Omistusoikeus kaupan kohteena oleviin osakkeisiin siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu ja kun aikaisemmat Hitasosakkeet on luovutettu omistusoikeudella. Ostaja on velvollinen esittämään luovutuksista selvityksen myyjälle asunnon valmistumiseen mennessä. Myyjä on velvollinen purkamaan kaupan, mikäli aikaisempia Hitas-osakkeita ei ole luovutettu omistusoikeudella ennen kaupan kohteena olevan asunnon valmistumista. Myyjän on omistamisrajoituksen rikkomistilanteissa purettava kauppa kohtuullisen ajan kuluessa, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kaupan kohteena olevan asunnon val-

9 2 (3) mistumisesta. Erityisistä syistä asuntoasiainosasto voi myöntää ostajalle lisäaikaa aikaisemman asunnon luovuttamiselle, jolloin myyjän purkuvelvollisuus ja sille asetettu kohtuullinen määräaika siirtyvät vastaavasti. 2) OMIEN HITAS-ASUNTOJEN LUOVUTTAMINEN (OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA OMAAN KÄYTTÖÖN HANKKIMINEN) Perustajaosakkaan on ensin varmistettava asuntoasiainosastolta, että hänen/ sen omistamat aikaisemmat Hitas-asunnot (osakkeet) kuuluvat omistamisrajoituksen piiriin. Tällöin yhtiön osakkeita merkittäessä ja hankittaessa omaan käyttöön perustajaosakas sitoutuu luovuttamaan omistusoikeudella aikaisemmat Hitas-osakkeensa uuden asunnon valmistumiseen mennessä. Valmistumispäivänä pidetään rakennuttajan asuntoasiainosastolle ilmoittamaa muuttopäivää. Valmistuspäivänä pidetään toissijaisesti ajankohtaa, jolloin rakennusvalvontavirasto on hyväksynyt asunnon käyttöön otettavaksi. Edelleen yhtiön kukin perustaja ja perustajaosakas sitoutuu yhteisvastuullisesti toimittamaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa uuden asunnon valmistumisen jälkeen po. omistuksista ja luovutuksista selvityksen kiinteistöviraston asuntoasiainosastolle, jonka tulee toimittaa tieto asiasta edelleen tonttiosastolle. Erityisistä syistä asuntoasiainosasto voi myöntää perustajaosakkaalle lisäaikaa aikaisemman asunnon luovuttamiselle. 3) TONTIN MAANVUOKRASOPIMUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT EHDOT Tontin maanvuokrasopimukseen on perusteltua sisällyttää ainakin siirtymävaiheessa omistamisrajoituksen valvontaa tai omistamisrajoitusta koskevat vastaavat tai vastaavansisältöiset ehdot (kohdat 1 ja 2). Siirtymävaiheella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin on vaikea arvioida yhtiön tarkkaa valmistumisajankohtaa ja jolloin rakennuttaja ei ole vielä toimittanut po. sitoumuksia tonttiosastolle. Rakennuttaja sitoutuu noudattamaan myös mainittuja tontin maanvuokrasopimukseen sisällytettyjä vastaavia omistamisrajoituksen valvontaa tai omistamisrajoitusta koskevia ehtoja. 4) TULEVILLE OSTAJILLE TIEDOTTAMINEN Rakennuttaja sitoutuu tiedottamaan tuleville ostajille asunto-osakkeiden kauppakirjoihin ja tontin maanvuokrasopimuksiin sisällytettävistä omistamisrajoituksen valvontaa koskevista ehdoista.

10 3 (3) 5) SOPIMUSSAKKO JA SEN KORVAAMINEN YHTIÖLLE Jollei rakennuttaja noudata tätä sitoumusta, rakennuttaja on velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkoa kulloinkin (per huoneiston osakekauppa) enintään euroa. Mainittu sopimussakko koskee muun muassa omistamisrajoituksen valvonnan ja omistamisrajoituksen osalta kohtien 1. ja 2 mukaisia tilanteita. Mikäli tontin vuokralainen velvoitetaan suorittamaan maanvuokrasopimuksen perusteella omistamisrajoituksen rikkomistilanteessa vuokranantajalle sopimussakkoa, rakennuttaja sitoutuu korvaamaan mainitun vahingon vuokralaiselle (yhtiölle) tai suorittamaan sen vuokralaisen puolesta kaupungille. Helsingissä xxxxxxkuun xx. päivänä 20xx Rakennuttaja (perustajaosakas) Perustaja

Rakennuttajat toimittavat kopiot kauppakirjoista asunto-osastolle Hitasjälleenmyynnin ja omistajuusrajoitusten valvontaa varten.

Rakennuttajat toimittavat kopiot kauppakirjoista asunto-osastolle Hitasjälleenmyynnin ja omistajuusrajoitusten valvontaa varten. HITAS-UUSTUOTANTO UUDEN HITAS-ASUNNON OSTAMINEN Uudet Hitas-asunnot varataan ja ostetaan kohteen rakennuttajalta. Asuntotuotanto (ATT) markkinoi ja myy kaupungin oman Hitastuotannon. Muut Hitas-rakennuttajat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 11/2009 1 3.6.2009

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 11/2009 1 3.6.2009 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 11/2009 1 136 HITAS-JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Khs 2008-1122 Esityslistan asia Kaj/6 Kaupunginvaltuusto päätti todeta, ettei kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto

Lisätiedot

KAUPPAKIRJAN JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITE 11.6.2012 1 (5)

KAUPPAKIRJAN JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITE 11.6.2012 1 (5) KAUPPAKIRJAN JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITE 11.6.2012 1 (5) ASUNTO OY HELSINGIN MYLLYPOIKA Ryynimyllynkatu 4, 00920 HELSINKI YLEISTÄ Asunto Oy Helsingin Myllypoika on vapaarahoitteinen Hitas-omistusasuntokohde.

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista... 277 127 Laki

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle korkotuettua osaomistusasuntojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki osaomistusasuntojärjestelmästä.

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies RAKENNUTTAJA JA VAKUUKSIEN ASETTAMINEN Tutustu tähän ohjeeseen, jos aiot myydä uuden asunnon hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muita yhteisöosuuksia

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]]

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] klo 11.35 Sitoumuksetta / Puhdas versio SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] ja TELIASONERA

Lisätiedot

Hakija kysyy, onko oikea menettelytapa:

Hakija kysyy, onko oikea menettelytapa: Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 69 23.9.2005 Lausunto vuokratun ja myöhemmin ostettavan osakehuoneiston hankintahinnan ja korjauskustannusten sekä teollisuushallin varastotilan hankintahinnan

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja 1 (8) Euroopan yhteisöjen komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi, 200 / Wetstraat 200 B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL Kantelu Kantelija Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14), FI-00131 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kokousaika 16:00-18:07 Kokouspaikka Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.) Läsnä Jäsenet Paalimäki, Tuula puheenjohtaja Ekholm-Talas, Heidi

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta... 651 205 Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) Muistio 1 (11) 5.6.2008 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) 1. Kiinteistöyhtiöiden käsitteestä yhtiölainsäädännössä

Lisätiedot