Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi. Tilakeskus. Yhdyskuntatekniikka. Elävä maaseutu. Turvallisuus. Sastamalan vesi liikelaitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi. Tilakeskus. Yhdyskuntatekniikka. Elävä maaseutu. Turvallisuus. Sastamalan vesi liikelaitos"

Transkriptio

1 Tekninen toimi SASTAMALAN KAUPUNKI Tekninen toimi Toimialan vastuuhenkilö Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Toimialan tehtäväkaavio Tilakeskus Tilapalvelut, rakennuttamispalvelut Yhdyskuntatekniikka Liikenneväylät, yhdyskuntarakentaminen, jätehuolto, varasto ja konekeskus Elävä maaseutu Maaseudun kehittäminen, maaseutuviranomaispalvelut, lomituspalvelut, kaupungin metsät/pellot, yksityistiepalvelut Turvallisuus Sastamalan veden johtokunta Sastamalan vesi liikelaitos Vesihuolto Käyttöpalvelut, kunnossapitopalvelut, rakennuttaminen, asiakaspalvelut Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus *) Tekninen toimiala tuottaa ja ylläpitää toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä suunnittelemalla infrastruktuuria, rakentamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntatekniikkaa ja kehittämällä maaseutua. Tekniseen toimialaan kuuluva tilakeskus tuottaa ja ylläpitää laadukkaat ja kilpailukykyiset vuokratilat kaupungin organisaatiolle ja vuokraasukkaille. Teknisen toimialan strategiset päätavoitteet suunnitelmakaudella Teknisen toimialan strategisena painopisteenä on edellytysten luominen turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön muodostumiselle erityisesti niillä alueilla, joihin kohdistuu eniten kysyntää. Tekninen toimi pyrkii reagoimaan nopeasti yritystoiminnan tarpeisiin rakentamalla infrastruktuuria sekä toimimalla yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa. Sähköisiä palveluja ja työmenetelmiä lisäämällä tähdätään prosessien sujuvuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Energiatehokkuuden parantaminen, korjausvelan hallinta sekä tilojen käytön optimointi ovat teknisessä toimessa jatkuvasti eräänä taloutta pitkällä tähtäimellä tasapainottavana tavoitteena. Merkittävimmät toimintaympäristön ja toiminnan muutokset suunnitelmakaudella / Riskianalyysi: muutoksiin liittyvät oleellisimmat riskit ja niihin varautuminen Teknisen toimen toimintaympäristössä on vireillä muutoksia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä, mutta jotka saattavat vaikuttaa suunnitelmakaudella. Tällaisia ovat mm. maatalousyrittäjien lomituspalveluiden uudelleenorganisointi ja tulossa olevan soteratkaisun vaikutukset kiinteistöhallintaan ja kiinteistöjen käyttöasteeseen. Uusien vesihuoltolinjojen valmistuttua Sastamalan veden toiminnan pääpaino on käyttövarmuuden parantamisessa sekä vanhojen vesi ja viemärijohtojen korjausvelan hallinnassa. Suunnitelmakaudella on lisäksi varauduttava viime vuosia lukuisampiin eläketapahtumiin ja niiden aiheuttamiin prosessimuutoksiin ja rekrytointeihin.

2 Tilakeskus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten ylläpito, korjaus ja uudisrakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen, kehittäminen ja jalostaminen. Tilakeskus tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Vastuualueeseen kuuluvat tila ja rakennuttamispalvelut. Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin prosesseille toimitilat, hallinnoi n. 350 vuokraasuntoa, joista pääosa on vanhusten ja vammaisten vuokraasuntoja. Tilakeskus huolehtii myös uudis ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Lisäksi tilakeskus myy kiinteistöjen vuokraus, isännöintija kiinteistönhoitopalvelut Sastamalan Vuokratalot Oy:lle. Taseyksikön tulostavoitteet Korvaus jäännöspääomasta Taseyksikön investointeihin sitoutunen lainapääoman muutos Kokonaisinvestointien nettomäärä Vuonna 2018 toteutettavat yli euron hankkeet Kustannukset 2018 Kokonaiskustannusarvio Varilan koulu Aarnokoti Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet Virasto ja laitoskiinteistöjen 5 % vähemmän tyhjiä tiloja, kuin Vuokraamattomat Kiinteistöjen jalostaminen ja käyttöasteen parantaminen/tyhjien tilojen vähentäminen vuoden 2017 lopussa neliöt myynti 2. Vuokraasuntojen käyttöaste 90 % Käyttöaste Seuranta 3. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Tasapainoinen talous 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi 3. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (eisitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Vuokraasuntojen määrä Tyhjiä tiloja m Rakennusmäärä m Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Toimintatuotot

3 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v : Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella : Vuoden 2020 taloussuunnitelmaan on varattu Varilan vanhan koulun purkamiseen toteutusvuosi/ vaikutus(nto)

4 Yhdyskuntatekniikka Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta, konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista. Toiminnan painopisteenä on toteuttaa investointiohjelman mukainen kunnallistekniikan rakentaminen sekä pitää kunnossa hyvin toimiva kaupunkiympäristö. Vuonna 2018 Vammalan alueella toteutetaan kauppatorin parantaminen ja jatketaan vanhojen vesihuoltoverkostojen ja katujen saneerausta, joka jatkuu tuleviin vuosiin. Mouhijärvellä aloitetaan Häijään ja Uotsolan taajamat yhdistävän vt11 rinnakkaisväylän rakentamista sekä kaavaalueen rakentaminen Maisemakylien alueella. Työ Mouhijärvellä jatkuu usean vuoden ajan. Katuvalaistuksessa jatkuu elohopealamppujen vaihtaminen vähemmän energiaa käyttäviin valaistusratkaisuihin (led). Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa on siirrytty käyttämään työkoneissa GPSpaikannusjärjestelmää, jonka odotetaan mahdollistavan paremman työn laadun, helpottavan työn valvontaa sekä parantavan liikenneturvallisuutta ja työturvallisuutta. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 johdettu tavoite 1. Kaupunkistrategiaan perustuvan infrastruktuurin rakentaminen Vuoden 2018 kunnallisteknisen investointiohjelman toteuttaminen Investointiohjelman toteuttamisvaihe Investointiohjelman toteuttaminen laaditun aikataulun mukaisesti 2. Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen sekä energiansäästöratkaisut 3. Taloudellinen, turvallisuuteen tähtäävä katujen ja yleisten alueitten ympärivuotinen hoito Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Vuoden 2018 työohjelman toteuttaminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta Katujen ja väylien oikeaaikaiset hoitotoimenpiteet Yleissuunnitelman toteutumisvaihe / vaihdettujen valaisimien määrä suhteessa elohopeavalaisimien kokonaismäärään Yleisöpalaute, oma ja urakoitsijaseuranta erityisesti GPSseurantajärjestelmää käyttäen, vahinkoilmoitukset Katuvalaistuksen uudistaminen yleissuunnitelman mukaisesti Oman henkilöstön ja urakoitsijoiden ohjeistaminen, seurantajärjestelmän hyödyntämisen sisäänajo 13. Rakennetaan uusien asuin ja yritysalueiden kunnallistekniikka luoden edellytyksiä turvalliselle kasvulle ja elämänhallinnalle sekä vahvistaen vetovoimaisuutta ja mahdollistaen yritysten toimintaedellytyksiä. Ylläpidetään turvallista ympäristöä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (eisitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Kunnossapidettäviä väyliä 181 km 181 km 181 km 184 km 185 km 188 km Kevytliikenneväyliä 75 km 76 km 76 km 79 km 81 km 83 km Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja 112 km 113 km 113 km 117 km 119 km 121 km puistokäytäviä (sis. myös valtion hoidossa olevat väylät) Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 135 ha 139 ha 139 ha 139 ha 139 ha Katuviheriöitä 16 ha 16,5 ha 17 ha 17 ha 17 ha 17 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl

5 Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) TS2019 TS 2020 Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v : Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella : toteutusvuosi/ vaikutus(nto)

6 Turvallisuus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasotasopäätös hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa joulukuussa Varsinainen palvelutasopäätös jakaantuu onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa ja muita tehtäviä, kuten ensihoitoa, kansainvälistä toimintaa ja valmiussuunnittelun tukemista koskeviin osioihin. Onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvat pelastustoimen ohjaus ja neuvontatyö, valistus, yhteistyö, onnettomuustutkinta, valvonta ja nuohous. Itse pelastustoimen palvelutasoon on määritelty päivittäisten tehtävien palvelutasotavoitteisiin sisältyvät mm. toimintavalmiusaikatavoitteet eri riskiluokkien alueilla ja erilaisissa pelastustehtävissä. Lisäksi on asetettu tavoitteita varautumisesta häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin, öljyntorjuntaan ja erilaisten pelastustoimintaa ohjaavien suunnitelmien laatimiseen. Palvelutasopäätös on monipuolisesti kaupungin turvallisuutta palveleva tavoiteasiakirja. Kehittämisosion kustannusvaikutukset on arvioitu neutraaleiksi. Siinä on esitetty onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan sekä pelastuslaitoksen muiden toimintojen kehittämisen painopisteitä. Nykyinen palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2017 loppuun. Suomessa on vireillä laaja hallintouudistus, joka muuttaa pelastustoimen nykyistä järjestelmää ja siirtää sen maakuntien vastuulle. Sisäministeriö on suositellut nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamista, ellei pelastuslaitoksen riskeissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, eikä palvelutasopäätöksessä ole selkeitä puutteita. Pelastuslaitos on kuullut asian johdosta kuntia. Palvelutasopäätöksen jatkaminen koskee todennäköisesti myös vuotta 2019, koska maakunta ja soteuudistuksen aikataulua myöhäistettiin ja maakuntauudistus tullee voimaan vasta vuoden 2020 alusta. Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2016 TA2017 TA2018 Toimintakulut Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) TS2019 TS 2020

7 Elävä maaseutu Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Maaseutujohtaja Katariina Pylsy Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Elävän maaseudun osaprosessi vastaa maaseudun ja kylien kehittämisestä, hallinnoi kansallisten ja EUrahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoimintaalueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta toimii lomituspalvelulain (1231/1996) paikallisyksikkönä ja huolehtii lomituspalveluasetuksen 1333/1996 tehtävistä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien sekä Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) ja Sastamalan kaupungin välinen lomituksen toimeksiantosopimus hallinnoi erilaisia hankkeita, vastaa kaupungin omistamien peltojen vuokrauksesta sekä metsästysvuokrasopimuksista ja kaupungin metsäomaisuuden hoidosta ja puukaupoista vastaa yksityisteiden kunnossapito ja perusparantamisavustusten sekä kyläavustusten haku ja maksatusprosessista vastaa Ritajärven luonnonsuojelualueen hoidosta ja kehittämisestä vastaa Sastamalan maaseutuohjelman tavoitteiden toimeenpanosta. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 johdettu tavoite 1. Maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja markkinoinnin parantaminen tiedottamisella, koulutuksella ja toimintaympäristön vetovoimaa lisäävillä uusilla toimintamuodoilla. Käynnistetään uusia yritystoiminnan edellytyksiä ja maaseudun markkinointia tukevia toimenpidekokonaisuuksia yhteistoiminnassa maaseutuyrittäjien kanssa. Tavoitetaso: yksi uusi toimenpi Uusien avausten lukumäärä. Maaseudun markkinointi. Sastamalan Wanhat Talottapahtuma Sähköisen asioinnin edistäminen Elävä maaseutu on rohkea sähköisen asioinnin edelläkävijä ja osaava uudistaja. 3. Metsien kestävä hoito ja käyttö. Säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat deavaus. Sähköiset tukilomakkeet 98 %. Lomahakemukset 50 %. Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset 100 % Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä, joissa huomioidaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen puuntuotto, metsien monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja matkailu. Sähköisten tukilomakkeiden, lomahakemusten ja yksityisteiden kunnossapitoavustushakemusten määrä Metsän puunmyyntitulo Metsänhoitomenot Yrittäjiä kannustetaan sähköiseen asiointiin erilaisten koulutustilaisuuksien ja tukitoimien avulla. Harvennus ja päätehakkuut sekä taimikonhoito ym. metsänhoitotyöt toteutetaan metsäsuunnitelman mukaisesti luonnon monimuotoisuutta ylläpitäen. 1. Elämänhallinta: Toimivat maaseutu, lomitus ja kehittämispalvelut, tasapuoliset kylä ja yksityistieavustukset. 2. Yritysedellytykset: Nopeat/joustavat maaseutu, lomitus ja kehittämispalvelut, koulutustarpeisiin vastaaminen, työhyvinvointi, alueellinen yhteistyö. Yrittäjyyden edistäminen, innovatiivisuus 3. Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä ja tuottavuuden parantavasta sähköisestä asioinnista, aktiivinen maaseutualueiden markkinointi. 4. Tuottavuus: Taloudellisuus. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (eisitova)

8 Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Maaseutuseminaarit ja koulutustilaisuudet Tukitilojen määrä Sähköiset tukihakemukset % Valtakunnan taso 80 % (2015) Yksityisteiden lukumäärä ja kokonaispituus, joille kaupunki myöntänyt kunnossapitoavustusta Myönnettyjen kyläavustusten lukumäärä Kaupungin omistuksessa oleva peltopintaala Kaupungin omistuksessa oleva metsäpintaala Metsän puunmyyntitulo Sähköiset lomahakemukset % Valtakunnan taso 20 % (2015) Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät 413/ / / / / /400 Lomitettavat päivät Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset 2 Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) TS2019 TS 2020 Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v : Joutsenten Reitin kuntarahaosuuden korotus. Kaupunginhallituksen päätös Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella : Edistetään sähköistä asiointia: Sähköinen asiointi tehostaa toimintoja, vähentää virheitä ja tallennustyövoiman tarvetta sekä parantaa työhyvinvointia Hallituksen linjauksen mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomais ja maatalouslomituspalveluiden viranomaistehtävät siirtyvät lukien uuden maakunnan tehtäviksi. toteutusvuosi/ vaikutus(nto) / vuosina 2018, 2019 ja 2020

OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 TEKINEN TOIMI

OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 TEKINEN TOIMI TEKINEN TOIMI Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Sastamalan kaupungin organisaatiouudistuksen joka tuli

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Elävän maaseudun vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Elävän maaseudun vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Maaseutulautakunta 41 30.09.2015 Elävän maaseudun vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma 554/02.02/2015 MAALTK 41 Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas vuosittainen

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Maaseutulautakunta Aika 21.02.2017 klo 17:00-17:54 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 804 050 1 804 050 1 965 695 109,0-161 645 TOIMINTAKULUT -2 366 670-30 340-2 397 010-2 452 737 102,3 55 727 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -562 620-30 340-592 960-487 043 82,1-105

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 62 SEURANTARAPORTTI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen Hankejohtaja Taito Vainio 1 Pelastustoimen kehittämistä ohjaavat linjaukset HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1) Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät. maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät. maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus/perustehtävä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. TEKNISET PALVELUT Yleistavoite/tarkoitus Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Talousarviomuutokset. Talousarvio yhteensä Toteuma Tot. % Poikkeama

Talousarviomuutokset. Talousarvio yhteensä Toteuma Tot. % Poikkeama Valtuustotaso Askolan kunnan tekninen osasto hankkii kuntalaisille rakentamiseen, asumiseen ja elämiseen sekä pelastustoimeen liittyviä palveluja kohtuullisin kustannuksin. Uutta tilinpäätöksessä 2015:

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011

45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011 Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen 45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011 Tilakeskuksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2015 - liikelaitoksen talousarvion

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma ajalle: 2017-2019 Vastuuhenkilö: Pekka Latvala Päivämäärä:

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi Rahoitusperiaate 16.11.2017 erityisasiantuntija Hanna Talka 1 Etunimi Sukunimi Sisältö Taloustieto siirtymisen yhteydessä Maakuntien taloustietojen ryhmittely Talous rahoitusperiaatteen toteutumisen osana

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Väliraportti. Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio. Harri Setälä Pelastusjohtaja

Väliraportti. Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio. Harri Setälä Pelastusjohtaja Väliraportti Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio Harri Setälä Pelastusjohtaja Tehtäväkentän analysointi ja lähitulevaisuuden haasteet Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta:

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin. 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

Talousarvio Hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa

Talousarvio Hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa Talousarvio 2018 Hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa 13.11.2017 Toimintasuunnitelma 2013 1 Pirkanmaan pelastuslaitos Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta.

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala Toimialan kuvaus

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala Toimialan kuvaus Kaupunkirakennepalvelujen toimiala Toimialan kuvaus Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät Kaupunkirakennepalveluiden toimiala vastaa erityisesti toimivan ja viihtyisän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen palvelutason arviointi Hankejohtaja Taito Vainio 1 Käsiteltävät asiat Palvelutasopäätökset nyt Palvelutasopäätökset uudessa järjestelmässä 16.11.2017 OHJEEN RAKENNE 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Kärsämäen kehittämisen painopisteet tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.

Kärsämäen kehittämisen painopisteet tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna. Tekninen lautakunta Liite 3/1 tekn.ltk 35 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian visiona on että Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot