Talvivaara ja biokasaliuotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvivaara ja biokasaliuotus"

Transkriptio

1 Talvivaara ja biokasaliuotus Kaivosseminaari 2008 Marja Riekkola-Vanhanen

2 Pähkinänkuoressa Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät 414 Mt mineraalivaranto (0,15% Ni Rajapit.) Tuotannon arvo >7000 M 2.3% maailman vuosittaisesta nikkelituotannosta Uutta, ympäristöystävällistä tekniikkaa Toiminta-aika n. 25 vuotta 400 uutta työpaikkaa Välillisesti n uutta työpaikkaa Kainuuseen

3 Geologia ESIINTYMÄN LÖYTÖHISTORIA JA MALMITUTKIMUKSET Geologista kallioperäkartoitus aloitettiin Kainuussa (GTK) Malminetsintää Etelä Sotkamon alueella eri yhtiöiden toimesta Ensimmäiset nikkelipitoiset näytteet löydettiin Talvivaaran alueelta Suomen Malmi Oy:n tutkimuksissa Kolmisopen esiintymä löydettiin Ja Kuusilammen esiintymä GTK:n malminetsintätutkimuksissa. Mineraalivarannot (Mt) Todetut Todennäköiset Todetut & Todennäköiset Mahdolliset 0,15% Rajapit ,3 266,3 70,8 0,15% Rajapit. 199,3 136,8 336,1 77,7 0,07% Rajapit. 263,2 189,5 452,7 116,6 Tärkein geologinen tutkimusmenetelmä on syväkairaus. Alueelle on tehty tähän mennessä 390 kairareikää yhteensä metriä (02/2008). Malmi tutkitaan tuotantoa varten 50 x 50 m:n kairaustiheydellä. Yht. 337,1 413,8 569,3 YLEISGEOLOGIA Kuusilammen ja Kolmisopen malmiesiintymät sijaitsevat pohjoiseteläsuuntaisen n miljoonaa vuotta vanhan Kainuun liuskejakson eteläosassa. Kainuun liuskejakso koostuu alkuaan meren rannalle ja pohjaan kerrostuneista sedimenteistä, hiekoista, savista ja mutaliejusta. Nämä sedimentit esiintyvät tänä päivänä kivettyneinä kvartsiitteina, kiilleliuskeina ja mustaliuskeina. MINERALOGIA Malmin isäntäkivenä on rikki- ja hiilipitoinen mustaliuske. Malmimineraalit: Magneettikiisu (FeS) Ni-pitoinen Rikkikiisu (FeS2) Co-pitoinen Pentlandiitti (Ni,Fe)S tärkein Ni-mineraali Kuparikiisu (CuFeS2) tärkein Cu-mineraali Sinkkivälke (ZnS) tärkein Zn-mineraali - Malmimineraalit esiintyvät isäntäkivessä hienorakeisenapirotteena ja karkearakeisina kasaumina.

4 Bioliuotuksen kuvaus Luonnossa esiintyvä prosessi Bakteerit katalysoivat metallien liukenemisen malmista liuokseen Liuotusta kiihdytetään teollisissa prosesseissa murskaamalla malmi, jotta saadaan lisää pinta-alaa Bakteereille annetaan hivenravinteita auttamaan niiden tehokasta kasvua Tarvittavat lisäprosessit ovat kastelu ja ilmastus Huomattavasti alemmat investointi- ja käyttökustannukset kuin perinteisessä sulatus- ja jalostusprosessissa Ympäristölle ystävällisempi kuin sulatus Kuparin ja kullan bioliuotus teollisessa käytössä Kasan ilmastus

5 Bioliuotuksen etuja Ei rikkidioksidipäästöjä Yksinkertainen prosessi, alhainen lämpötila ja paine Alhaiset investointi- ja käyttökustannukset Prosessia helppo laajentaa Köyhien malmien ja kaivosjätteiden hyödyntäminen mahdollista +20 C -20 C

6 Partikkelikoon vaikutus Ni recovery Time (years)

7 Partikkelin liukeneminen A) Chemical leaching Time Time Unreacted mineral Porous sulfur product B) Microbiological leaching Time Time Attached microorganisms remove sulfur

8 Bakteereita malmipartikkelien pinnalla

9 Teolliset bioliuotuslaitokset (2004) Metal Leaching method Country Plant Size (t ore/day) Years in operation Cu Heap Chile Lo Aquirre Cu Heap Australia Mt. Leyshon Cu Heap Chile Cerro Colorado present Cu Heap Australia Girilambone in closure Cu Heap Chile Ivan-Zar present Cu Heap Chile Quebrada Blanca present Cu Heap Chile Andacollo present Cu Heap Chile Dos Amigos present Cu Heap Peru Cerro Verde present Cu Heap Chile Zaldivar present Cu Heap Myanmar S&K Copper present Cu Heap USA Equatorial Tonopah Cu In situ Australia Gunpowder s Mammoth Mine 1.2 million tonne ore body 1991-present Au Tank (BIOX ) South Africa Fairview , 1991-present Au Tank (BIOX ) Brazil Sao Bento present Au Tank (BIOX ) Australia Harbour Lights Au Tank (BIOX ) Australia Wiluna present Au Tank (BIOX ) Ghana Ashanti-Shansu present Au Tank (BIOX ) Peru Tamboraque Au Tank Australia Youanmi (BacTech) Au Tank (Mintek- Australia Beaconsfield present Bactech) Au Tank (Mintek- China Laizhou present Bactech) Co Tank (BRGM) Uganda Kasese Cobalt present

10 Biokasaliuotus LUONNOLLINEN PROSESSI malmissa luonnostaan kasvavat bakteerit katalysoivat malmin sisältämän raudan ja rikin hapettumista saadakseen energiaa kasvuunsa kiinteät metallisulfidit muuntuvat vesiliukoisiksi metallisulfaateiksi vettä tarvitaan kasan kasteluun ja ilmaa bakteerien happen lähteeksi malmi murskataan hienommaksi prosessin nopeuttamiseksi TALVIVAARAN BIOLIUOTUSTUTKIMUKSET Outokumpu Research Oy aloittanut vuonna 1987 Talvivaara Projekti Oy jatkanut vuodesta 2004 yhteistyökumppaneina lukuisia suomalaisia ja ulkomaisia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia kokeet aina ravistelupullokokeista koetehdaspiloteihin nikkelin saanti ollut aina yli 90 %, muiden metallien saannit myös hyviä PRIMÄÄRILIUOTUS samaa liuotusalustaa käytetään jatkuvasti malmin hiukkaskoko 80 % alle 8mm kasan koko 800 x 2400 m, korkeus 8 m kastelu 5 l/m2/h ilmastus 0,08 m3/t x h rikkihapon kulutus 15 kg/t malmia 10 % kiertoliuoksesta johdetaan metallien talteenottoon kiertoliuoksen määrä pidetään vakiona SEKUNDÄÄRILIUOTUS sekundäärikasa on liuotetun malmin loppusijoituspaikka malmi siirretään primääriliuotuksen jälkeen sekundäärikasalle, jossa kuparin ja koboltin liuotus vielä jatkuu; samalla saadaan nikkelin ja sinkin liuotusta jatkettua mahdollisesti huonosti liuenneista kasan osista kasalle sijoitetaan neljä 12 metrin kerrosta päällekkäin kastelu 2 l/m2/h ilmastus luonnollisten virtausten avulla liuotuksen päätyttyä kasa peitetään ilmatiiviisti ja maisemoidaan ARVIOIDUT METALLISAANNIT primäärikasa Ni 80 %, Zn 63 %, Cu 10 %, Co 10 % sekundäärikasa Ni 5 %, Zn 17 %, Cu 40 %, Co 40 % yhteensä Ni 85 %, Zn 80 %, Cu 50 %, Co 50 %

11 Talvivaaran biokasaliuotus

12 Metallien saannit liuokseen primäärivaiheessa % recovered Nickel Zinc % recovered Cobalt Copper Days Days Nickel and zinc Cobalt and copper 9

13 Mineraalien liukenemispotentiaalit

14 Talvivaara projektina Kaivosalueen pinta-ala 61 km2 Rakennettavien maa-alueiden pinta-ala 20 km2 Kaivoksen sisäisiä tieyhteyksiä 25 km Alueellisia putkilinjoja (halk. > 560 mm) 100 km Bioliuotuksen kastelu- ja keräysputkistoja km Liuoskiertojen pumppausmäärä m3/h:ssa (vrt. Päijännetunneli m3/h:ssa) Primääriliuotuskasan pinta-ala 192 ha (vastaa n.240 jalkapallokenttä) Rakennuksia m3 (vrt. Kainuu v. 2006) m3 Betonia m3 Runkorakenteita t Seinä- ja kattorakenteita m2 Toteutus Talvivaara Projekti Oy:n projektinjohto-organisaatiolla - Oma henkilöstö 180 henkilöä - Työvoimamäärä työmaalla 1500 henkilöä Aikataulu Investointikustannukset - Alkuinvestointi yhteensä 450 M - Maarakentaminen 100 M - Rakentaminen 100 M - Materiaalien käsittelyn prosessilaitteistot 100 M - Metallien talteenottolaitoksen prosessilaitteistot 150 M

15 Malminkäsittely MALMINKÄSITTELY Investointikustannus 110 MEUR Kapasiteetti 15 Mton/a Henkilöstö alussa 35 hlö täydellä kapasiteetilla 60 hlö operaattorikoulutus alkamassa Sotkamossa Esimurskaus karamurskain 60 x89 1kpl 400 ton sähkömoottori 600 kw Hienomurskaus kartiomurskain H8800 2kpl 70 ton sähkömoottori 600 kw kartiomurskain H8800 6kpl 70 ton sähkömoottori 600 kw täryseula 6,0 m x 2,4 m 4kpl 15 ton sähkömoottori 2x30 kw täryseula 6,0 m x 3,0 m 8kpl 17 ton sähkömoottori 2x30 kw Aglomerointi aglomerointirumpuja 2-6 Ø 3,5 m 1. Vaiheen liuotuskasa kasaaja (stacker) runkokuljetin m siltakuljetin 400 m purkaja (reclaimer) runkokuljetin m siltakuljetin 400 m 2. Vaiheen liuotuskasa (loppusijoitus) viisarikasaaja (stacker II) hihnakuljettimia kaikkiaan m leveydet 1,2-2,2 m

16 Malminkäsittely Kasaaja (stacker)

17 Ympäristö YMPÄRISTÖSELVITYKSET Perustila- ja YVA-selvitykset on tehty vuosina YVA:ssa selvitetyt kohteet ja niiden arvioidut vaikutukset : - maa- ja kallioperä sekä pohjavesi, vesistöt ja pienvedet - ilman laatu, melu ja tärinä - kasvillisuus, linnusto, kalasto, liito-oravat - vesikasvillisuus ja vesistöjen pohjaeläimet - maankäyttö ja yhdyskuntarakenne, tieverkosto ja liikenne - arkeologia, kulttuurihistoria ja maisema - sosiaaliset vaikutukset, ihmisen terveys YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPA Lupaviranomaisena toimi Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto hakemus tuli vireille ja lupapäätös saatiin lupa on erittäin tiukka Esimerkiksi: Vesienkäsittely-yksiköistä vesistöön johdettavasta vedestä tulee ottaa näyte joka päivä. Näytteestä on analysoitava ph, kiintoaineen hehkutusjäännös, Ni, Cu ja Zn Koko lupa on päivitettävä 3 vuoden kuluttua kaivostoiminnan aloittamisesta. Luvassa on määräyksiä kaivoksen ympäristövaikutusten vähentämiseksija estämiseksi ja näitä seurataan tarkkailusuunnitelmassa määrätyllä tavalla. TARKKAILUSUUNNITELMA Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Käyttö, rakentaminen ja vesitaloushankkeet Tuotannon käyttötarkkailu Louhinta, liuotus, liikenne, poikkeustilanteet jne Päästötarkkailu Vesi- ja ilmapäästöt Ympäristövaikutusten tarkkailu pinta- ja pohjavedet biologia, kalasto ja kalastus ja järvien pohjasedimentit ilma, pöly, melu ja tärinä Erikoisseurannan kohteet (tarkkailu suoritetaan 2008, 2010 ja sen jälkeen 3 vuoden välein) Liito-oravat; asutut ydinalueet (18 kpl) ja potentiaaliset elinalueet (12 kpl) Lepakot; seuranta 6 potentiaalisella esiintymis- ja lisääntymisalueella Kangasrousku; raskasmetallipitoisuuksien seuranta 10 koealalla Kekomuurahaiset; raskasmetallipitoisuuksien seuranta 10 koealalla Kustannusvaikutukset Töiden aloittamisluvan vakuus Alueidenjälkihoito ja muut vaadittavat vakuudet yli Luvituskustannukset (08/2007) n

18 Infrastruktuuri VUOLIJOKI - TALVIVAARA 110 KV VOIMALINJA pituus 43 km, kustannusarvio 5 M linjan rakennustyöt käynnistyneet helmikuussa 2007 urakoitsija Eltel Networks valmistuu joulukuussa 2007 TIEYHTEYDET Kaivoksen uusi 7 km:n tulotie rakennettu keväällä 2007 Seututien 870 kunnostus, n. 12 km toteutetaan yhteistyössä Tiehallinnon kanssa toteutusaikataulu YHDYSTIEN 8714 SIIRTO JA KUNNOSTUS, N. 10 KM toteutetaan yhteistyössä Tiehallinnon kanssa suunnittelija Destia Tieliikelaitos rakennustyöt käynnistyivät 2007 valmistuu 2008 loppuun mennessä Tiehankkeiden kustannusarvio yhteensä 10,5 M MURTOMÄKI TALVIVAARA RAUTATIE pituus 26 km, kustannusarvio 40 M suunnittelija VR Rata Oy linjan rakennustyöt alkavat keväällä 2008 valmistuu kesällä 2009

19 Kaivos Investointikustannus 80 MEUR Lastaus- ja kuljetuskalusto Hitachilta (Rotator Oy) Tuotanto avolouhoksista Kuusilampi 2500 m x 800 m Kolmisoppi 2000 m x 500 m Malmia 15 Mt/a raakkua (sivukiveä) 40 Mt/a Irroitus Räjäytykset 3-5 päivänä viikossa, Suurin kertaräjäytys t, johon kuluu räjähdysaineita 2 rekallista Kaluston alkuhankinta 2008 hydrauliporavaunu 4 kpl kaivinkone, 350 t 1 kpl louheautot, 200 t 3 kpl apukoneita 5 kpl Henkilöstö 2008 lopussa 80 hlö Enimmillään 220 hlö Porareiden koulutus alkaa Sotkamossa syyskuussa 2007

20 Rahoitus RAHOITUSHISTORIA 2004: - Tekes ja TE-keskus lainat ja avustukset, yhteensä n. 1,6 MEUR 2005: - 7 MEUR rahoituskierros 2006: - 33 MEUR rahoituskierros 2007: - Listautumisanti Lontoon pörssin päälistalla, 302 MEUR - Vieraan pääoman ehtoinen projektirahoitus 320 MUSD (n.236 MEUR) - Valtion päätös osallistua hankkeen vaatiman infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin, 53,5 MEUR Talvivaaran kaivoksen vaatima rahoitus kokonaisuudessaan koossa. AVAINLUKUJA - Alkuinvestointi n. 450 MEUR - Toiminta-aika n. 25 vuotta Vuosittainen tuotanto: Nikkeli tonnia Sinkki tonnia Kupari tonnia Koboltti tonnia Liikevaihto pitkän aikavälin hintaennustein n. 310 MEUR

21 Henkilöstö Uudet, suorat työpaikat 400 kpl Kerrannaisvaikutteiset työpaikat kpl Investointi tuo miestyövuotta KOULUTUS Prosessityöntekijäkoulutus I-kurssi valmistunut helmikuussa 2008 II-kurssi alkanut keväällä 2008 Louhosporarikoulutus Murskausoperaattorikoulutus

22 Toimittajat, urakoitsijat: Projektinjohtopalvelut Destia Maarakentaminen Suunnittelu Destia Maarakentaminen Pöyry Environment Oy Vesi- ja ympäristösuunnittelu SwecoPic Oy Tehdas-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy Arkkitehtuuri Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co Arkkitehtuuri Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Rakennesuunnittelu Savon rakennetekniikka SRT Oy Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Granlund Oy LVI-suunnittelu ProjectusTeam Oy LVI-suunnittelu Mekaaniset laitteet ja laitteistot Grundfos Oy Pumpputoimitus Outotec Oy Reaktorit Outotec Oy Sakeuttimet Larox Oy Suodattimet Sulmu Oy LM-säiliöt Valmiera-Andren LM-säiliöt Paakkola Conveyors Hihnakuljettimia Sandvik Murskauslaitteistot FAM Liuotuskasojen teko- ja purkulaitteistot Maarakentaminen Destia Liuotusalueen pohjarakentaminen Kaitos Oy Tiivisterakenteet E. Hartikainen Oy Tehdasalueen pohjarakentaminen Tallqvist Oy Sivukivien läjitysalue Karjalan Louhinta ja Lujitustyö Oy Kipsialtaan rakentaminen Työmaan infra Ramirent Työmaatilat Vuokatin urheiluopisto Ruokailupalvelut Havator Oy Nostopalvelut Rakentaminen RPK Rakennus ja peltirakenne Palvelurakennuksia Työyhteenliittymä Malmi Betonirakenneurakka 1 Normek Oy Teräsrakenneurakka 1 Maarakennus Jaara Oy Alueurakka YBT Oy Betonielementit Ruukki Oyj Seinämateriaalit Forssan Betoni Oy Betonimassa KWH Pipe Oy Putkistorakentaminen YIT Pumppaamourakka

23

24 Kiitoksia!

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Pekka Perä, toimitusjohtaja Helsinki 30.3.2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 211 16WWE993 14.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Velvoitetarkkailun vuosiraportti Päivämäärä 31.3.2015 Viite 1510010636 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 1 RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 11.2.2014 Tämä raportti on tehty Suomen luonnonsuojeluliiton pyynnöstä, ja suunnattu kaikille Talvivaaran saneeraukseen liittyville osapuolille.

Lisätiedot

SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012

SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012 SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of

Lisätiedot

16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja

16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja KAIVOSSEMINAARI 16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja TÄRKEÄ TIEDOTE This presentation has been prepared by, and the information contained herein (unless otherwise indicated) has been provided by Talvivaara

Lisätiedot

"LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ" 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE

LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE "LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ" 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE Olemme ryhmä luonto- ja ympäristöaktiiveja. Olemme seuranneet Talvivaaran toimintaa ja tilannetta

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2006 1 www.vuoriteknikot.fi 2 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2006 2006 Julkaisija Vuoriteknikot

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5 VUOSIKERTOMUS2009 Outotec Oyj 5 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2009 Vuosi 2009 lyhyesti 1 Vuosikooste 2009 2 Teknologia- ja palvelutarjonta 4 Strategia 6 Toimitusjohtajien haastattelu 8 Markkinakatsaus 11 Minerals

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

15.03.2013. Harri Natunen Tuotantojohtaja

15.03.2013. Harri Natunen Tuotantojohtaja KESKI-POHJANMAAN AIKUISOPISTO 15.03.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja TÄRKEÄ TIEDOTE This presentation has been prepared by, and the information contained herein (unless otherwise indicated) has been

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Hankkeen loppuraportti 2008-2012

Hankkeen loppuraportti 2008-2012 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sito-Rakennuttajat Oy, 9.11.2012 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tietoja kohteesta... 3 3 Hankkeen osapuolet...

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Uudet toimitilat! Uusi numeromme: 010 836 3000 Huolto: 010 836 3100

Uudet toimitilat! Uusi numeromme: 010 836 3000 Huolto: 010 836 3100 2 2008 Nostaen & Taittaen on Mesvac Oy:n asiakaslehti Uudet toimitilat! Mesvac muuttaa Kirkkonummelle Mesvac muuttaa vuodenvaihteessa uusiin toimitiloihin Jorvaksen Myllytie 5:een Kirkkonummelle. Logistisesti

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTARKKAILU VUODEN 2011 KOLMAS NELJÄNNES NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖ SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ

YMPÄRISTÖTARKKAILU VUODEN 2011 KOLMAS NELJÄNNES NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖ SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ Laadittu vastaanottajalle Nord Stream AG Asiakirjatyyppi Ympäristötarkkailuraportti vuoden 2011 kolmas neljännes Päivämäärä 13.1.2012 NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖ SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ

Lisätiedot

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI Ympäristön tila Norjan, Suomen javenäjän raja-alueella Finnmarkin lääninhallitus, Norja Lapin ympäristökeskus, Suomi Murmanskin alueen hydrometeorologian ja ympäristönseurannan

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Uuden Ruukin esittely... Puheenjohtajan kirje... Mineraalivarat ja -varannot... Hallituksen toimintakertomus... Konsernitilinpäätös (IFRS)... Tuloslaskelma ja laaja

Lisätiedot