TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013"

Transkriptio

1 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 2

3 TALOUDELLINEN TULOS 2012 taloudellinen tulos: - Liikevaihto 142,9 milj. euroa - Liiketappio -83,6 milj. euroa 152,2 Liikevaihto (EURm) 231,2 142,9 Taloudellinen tulos heijasteli: - Nikkelin heikkoa hintakehitystä - Ennakoitua alhaisempaa metallien tuotantoa - Kipsisakka-altaan vuotoon ja vesienhallintaan liittyviä ylimääräisiä kustannuksia Nikkelin hinta laski alkuvuoden USD /t tasolta USD /t tasolle toisella vuosipuoliskolla Liikevoitto / tappio (EURm) 25,5 30, ,6 3

4 INVESTOINNIT JA TASE 2012 investoinnit 97,5 milj. euroa: Investoinnit (EURm) - Uraanin talteenottolaitos - Sekundääriliuotus 115,7 79,1 97,5 - Ympäristöinvestoinnit - Allas- ja patorakenteet Lainojen määrä 599,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Korolliset nettovelat 563,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Taseen loppusumma 1 260,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Korolliset nettovelat (EURm) 563,8 455,

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 5

6 TUOTANTOKATSAUS Nikkelin ja sinkin tuotanto (t) vuosi 2012 vuosi 2011 Q Q Nikkeli Sinkki Haastava vesitase vaikeutti toimintaa läpi vuoden - Metallipitoisuuksien laimeneminen kiertoliuoksessa, vähäinen haihdunta ja ilmastuksen tehokkuuden heikentyminen - Kipsisakka-altaan vuoto marraskuussa - Malmintuotanto keskeytettiin syyskuussa väliaikaisesti Painopisteenä vesitaseen ratkaiseminen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä Laitteistojen käyttöasteet ja käytettävyydet erityisesti materiaalinkäsittelyn ja metallitehtaan prosesseissa paranivat edelleen 6

7 VESITASE VAIKUTTI LIUOTUSTULOKSIIN 4,0 Nikkelipitoisuus tehtaan syöttövirtauksessa (g/l) Sademäärä Sotkamossa (mm) mm % % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 01/11 03/11 05/11 07/11 09/11 11/11 01/12 03/12 05/12 07/12 09/12 11/12 01/13 03/ /12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 200% 180% 160% 140% 120% 100% 2012 Pitkän aikavälin ka ylitys 7

8 MALMINTUOTANTO KÄYNNISTETÄÄN TOUKOKUUSSA Vesitaseen johdosta malmintuotanto keskeytettynä syyskuusta 2012 alkaen Merkittäviä säästöjä saavutettu Uudelleenkäynnistys ennakoitua aiemmin toukokuussa Hyvää kehitystä murskauksen käyttöasteessa ennen keskeytystä saavutettiin 1,5Mt kuukausituotanto Primäärikasan purkukapasiteettia kehitettiin edelleen Kuukausittainen malmintuotanto (kt) Malmintuotannon keskeytys 8

9 MERKITTÄVÄÄ EDISTYSTÄ METALLITEHTAAN KÄYTTÖASTEESSA 2012 metallien tuotanto: Nikkelin tuotanto (t) tonnia nikkeliä tonnia sinkkiä Tuotantoon vaikuttivat: ~ Läpi vuoden haastavana jatkunut vesitase ja liuoksen alhaiset metallipitoisuudet - Kipsisakka-allasvuoto marraskuussa - Kuolemantapaukseen liittynyt seisakki huhtikuussa Merkittävää edistystä metallitehtaan käyttöasteessa Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/ E Sinkin tuotanto (t) ~ Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/ E 9

10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 10

11 KAIVOKSEN VESITASE 2012 vesitaseen haasteet Runsas sadanta lisää merkittävästi kaivosalueelle kertyvien vesien määrää 1,3 miljoonan kuution päästökiintiö rajoittaa päästövesien määrää Liuoskierto ja altaat täyttyvät prosessi hidastuu ja haihdunta vähenee Avolouhos täyttyy ja louhinta lopetetaan ei uutta malmia sitomaan vettä Prosessi hidastuu ja haihdunta vähenee entisestään 2013 riskitason madaltaminen ja kestävän vesitaseen rakentaminen 11

12 LAAJAT VESIENHALLINTATOIMENPITEET Keskeiset toimenpiteet: Ylimääräisten vesien neutralointi ja juoksuttaminen Pato- ja allasrakenteet puhtaiden sade- ja valumavesien erottamiseksi prosessivesistä Tuotantoprosessien tehostaminen Haihtuminen keskeinen osa vesitasetta Metallien tuotanto käänteisosmoosi ja neutralointikapasiteetti Latosuon turvapato Hauta-ahon puhtaiden vesien erotus Kuohunahon puhtaiden vesien erotus Martikanvaaran puhtaiden vesien erotus 12

13 OPERAATIO SAUKKO KOHTI KESTÄVÄÄ VESITASETTA Puhdistettujen vesien juoksuttaminen Tavoitteena pienentää riskitasoa ja saavuttaa kestävä vesitase Puhdistettujen vesien päästötarve noin 3,8 miljoonaa kuutiometriä Vanha valumaalue Uusi valumaalue Nykyiset päästökiintöt 1,8 miljoonaa + 1,3 miljoonaa kuutiometriä Päätös lisäkiintiöstä tai ympäristöluvan muutoksesta keväällä Kestävä vesitase pitkällä aikavälillä Tekniset edellytykset suljettuun kiertoon suurelta osin olemassa Raakavedenoton merkittävä vähentäminen tai lopettaminen Valuma-aluetta on pienennetty merkittävästi uusilla patorakenteilla 13

14 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 14

15 UUSI ALKU TALVIVAARA TULEVAISUUDESSA Maailmanluokan varannot hyödynnettäväksi Varannot ja täyden mittakaavan mukainen tuotanto maailman kymmenen suurimman joukossa Malmintuotanto Kaivostoiminta käynnistetään uudelleen toukokuussa, noin 1,5 kuukautta ennakoitua aiemmin Biokasaliuotus Liuotusprosessi toimii odotusten mukaisesti prosessinhallintaa kehitetään Pitoisuudet nousussa Metallien talteenotto Merkittävää edistystä käyttöasteessa Asteittainen syöttövirtauksen nosto Vesienhallinta Lyhyellä aikavälillä riskitason alentaminen Pidemmällä aikavälillä kohti suljettua kiertoa Ympäristö Kestävä vesitase avainasemassa Muut ongelmat pääosin ratkaistu 15

16 MITTAVILLA RAHOITUSJÄRJESTELYILLÄ PARANNETTIIN MERKITTÄVÄSTI RAHOITUSASEMAA Rahoitusjärjestelyt saatettiin päätökseen alkuvuoden 2013 aikana MEUR merkintäoikeusanti ylimerkittiin MEUR luottolimiitti uudistettiin - Camecon ennakkomaksuja nostettiin 10 MUSD yhteensä 70 MUSD:iin - 12 MEUR ennakkomaksu Nyrstarilta Suurimmat osakkeenomistajat * Osakkeenomistaja Osakkeita % Solidium ,7 % Varma ,7 % Pekka Perä ,5 % Nordea Life Assurance Finland ,0 % Mandatum Life Unit-Linked ,6 % Norilsk Nickel ,6 % Göran Sundholm ,5 % Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo ,5 % Olli Salo ,4 % Savings Bank Finland Fund ,4 % Hallintarekisteri ,5 % Kaikki osakkeet * Ei sisällä hallintarekisteriin merkittyjä osakkeenomistajia. 16

17 Kuusilampi Avolouhos Sekundäärikasa Primäärikasa Metallien talteenotto Kipsisakka -allas Kolmisoppi Talvivaaran mineraalivarannot 2012 Kuusilampi Kolmisoppi Yhteensä Mt Mt Mt 17

18 TALVIVAARAN MINERAALIVARANTOJEN KASVU Kuusilampi Kolmisoppi Mt Mt Mt Mt m 18

19 MAILMINTUOTANNON ALOITUS AIKAISTETTU TOUKOKUULLE 2013 Malmintuotannon aloitus noin 1,5 kuukautta ennakoitua aiemmin toukokuussa Parantaa vesitasetta, sillä uusi malmi sitoo merkittävän määrän vettä kasausvaiheessa - Edesauttaa tuotantotavoitteiden saavuttamisessa Väliaikaiset lomautukset peruttu malmintuotannon aloittamisen johdosta Primäärikasan purkamista on jatkettu malmintuotannon keskeytyksen aikana - Uusi leukamurskain otettiin käyttöön alkuvuonna riittävän purkukapasiteetin varmistamiseksi 19

20 KESKEISET TOIMET BIOLIUOTUKSEN SUORITUSKYVYN PARANTAMISEKSI Tehokas ilmastus ratkaisevaa liuotuksen suorituskyvylle - Lämpökuvaus ja tuotantokasojen avaaminen osoittavat, että esimerkiksi ilmastusputkien tukokset ovat haitanneet liuotustuloksia - Toimenpiteitä käynnissä: tukosten poistaminen, kasan ja ilmastuksen suunnittelu, puhallintehokkuus, salaojitus Muita keskeisiä toimia ovat agglomeroinnin laatu ja tiettyjen liuokseen kertyvien harmeaineiden hallinta Ilmastusputkisto Lämpökuvaus - tummempi väri osoittaa alhaisen ilmavirran Avattu kasa - reagoineet ja reagoimattomat alueet 20

21 LIUOTUS TOIMII ODOTUSTEN MUKAISESTI PROSESSINHALLINTAA KEHITETÄÄN Ylimääräisen veden poistaminen liuoskierrosta Ilmastuksen tehostaminen Liuotuskasojen rakenne Saavutettu metallien saanti primääriliuotuksessa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Liuotus jatkuu todistetusti sekundäärikasalla; tavoiteltu nikkelin kokonaissaanti n. 90% Tavoiteltu nikkelin saanti primääriliuotuksessa: 60 70% Heap Kasa 1 Heap Kasa 2 Kasa Heap 3 Heap Kasa 4 Cobalt Koboltti Copper Kupari Zinc Sinkki Nickel Nikkeli 21

22 YLIMÄÄRÄISEN VEDEN POISTAMINEN KESKEISTÄ Metallien liukeneminen Kasan lämmönmuodostus Natriumin saostuminen (kannattavuus) (vesitase) (päästöjen laatu) Source Date T Co Cu Fe Na* Ni Zn C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l In , Out , Change 29, ,6 % Target -30 %

23 LIUOSPITOISUUDET OVAT KÄÄNTYNEET NOUSUUN Liuoksen nikkelipitoisuus kasalohkoittain (g/l) 1,60 1,40 ~ 1 kuukausi 1,20 1,00 0,80 0,60 0, Kasa 1 Kasa 2 Kasa 3 Kasa 4 Sek. kasa 1 Sek. kasa 2 23

24 MERKITTÄVÄÄ EDISTYSTÄ METALLITEHTAAN KÄYTTÖASTEESSA Kuukausittainen syöttövirtaus metallien talteenottoon (m 3 /h) Q1 13 ka ka ka /11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 24

25 VESIENKÄSITTELY SUUNTAVIIVAT TULEVAISUUTEEN Prosessivesien ja sade- ja valumavesien entistä tehokkaampi erottelu - Prosessivedet suljetussa kierrossa - Sade- ja valumavedet erotetaan, varmistetaan puhtaus ja tarpeen mukaan puretaan luontoon Kokonaisvaltainen vesitaseen hallinta ja riskienhallinta sääolosuhteet huomioiden Prosessivedet - Suljettu vesikierto ja hyvä riskienhallinta - Sulfaattipitoisten prosessivesien käsittely tehtaalle raakavedeksi» Uutta teknologiaa vesien puhdistamiseksi (sulfaatti < mg/l) - Prosessissa kiertäville liuoksille riittävät varoallastilavuudet, älykkäät mittausmenetelmät ja turvalogiikka Sade- ja valumavedet - Perinteinen puhdistustekniikka riittävää - Riittävä varoallastilavuus riskitason pienentämiseksi - Puhtaat valumavedet eriytetään tehokkaammin 25

26 YMPÄRISTÖTEHOKKUUS SUUNTAVIIVAT TULEVAISUUTEEN Pölypäästöt: pysyvästi alle luparajojen uusien investointien ansiosta Rikkivetypäästöt: pysyvästi alle luparajojen hönkien keräyksen tehostamisen ja pesureiden uusimisen ansiosta Vesipäästöt: päästövesien sulfaattipitoisuutta pienennetään edelleen - Käänteisosmoositeknologia ja prosessivesien lähes suljettu kierto - Kaivosalueen hulevesien ja avolouhoksen vesien erottelu ja käsittely erikseen Sulfaattipitoisuus päästövesissä; LONE-ylite (mg/l) Ehdotettu 2013 luparaja Ehdotettu 2015 luparaja

27 TAVOITTEENA TONNIA NIKKELIÄ VUODESSA Tavoitteena t Ni vuotuisen tuotantotason saavuttaminen seuraavien vuosien aikana Ylösajo on viivästynyt vesienhallintaan liittyvien haasteiden vuoksi Edellytykset ylösajolle täyteen kapasiteettiin eivät ole muuttuneet Ylösajon ennakoidaan jatkuvan aiempien suunnitelmien mukaisesti, kun vesienhallintaan liittyvät haasteet on ratkaistu ja toiminnot on vakiinnutettu alkuvuonna 2012 ja vuonna 2011 saavutetuille tasoille Täysi kapasiteetti Saavutettu taso Toimenpiteet Kaivos n. 70kt päivittäin 60-70kt päivittäin Jonkin verran lisää liikkuvaa kalustoa Materiaalinkäsittely n. 70kt päivittäin 60-70kt päivittäin Purkuprosessin optimointi Biokasaliuotus PLS = g/l Ni PLS = g/l Ni Vesitase Prosessinhallinta Metallitehdas 1,800-2,000 m 3 /h ja PLS = g/l Ni >1,500 m 3 /h syöttövirtaus Toimintavarmuus Jokin verran lisää H 2 S-kapasiteettia 27

28 KILPAILUKYKYINEN KUSTANNUSTASO YLÖSAJON MYÖTÄ Täydessä kapasiteetissa Talvivaaran kustannustason ennakoidaan olevan erittäin kilpailukykyinen - Alin tai toiseksi alin neljännes riippuen esimerkiksi valuuttakursseista Koko teollisuudenalan kustannusrakenne muuttumassa lateriittiprojektien myötä Nikkelin tuotantokustannukset; 2012 (USD / t Ni) Kustannus (USD / t Ni) Kumulatiivinen tuotanto; 2012 ( 000 tonnia) Lähde: CRU 28

29 PÄÄOMATEHOKKUUS NIKKELIKAIVOSTEN KÄRKILUOKKAA Nikkelikaivosten pääomatehokkuus ja käynnistämisajankohta Kokonaisinvestoinnit ($ / lb Ni täysi kap.) = Lateriitti = Sulfidi Kuplan koko kuvaa tuotantoa täydessä kapasiteetissa Talvivaara * Barro Alto (Anglo American) Santa Rita (Mirabela) Ambatovy (Sherritt) Goro (Vale) Onca Puma (Vale) Ravensthorpe (First Quantum) Kevitsa (First Quantum) Koniambo (Xstrata) Ensimmäinen tuotantovuosi Maailmanluokan kaivos Investointitehokkuus Kainuun aluetalous Kannattavuus ja kasvu Lähde: Julkistet tiedot *Talvivaaran investoinnit sisältävät kaikki historialliset investoinnit sekä arvioidut tulevaisuuden investoinnit täyden kapasiteetin saavuttamiseksi 29

30 VARANNOT JA ARVIOITU TUOTANTO MAAILMAN KYMMENEN SUURIMMAN KAIVOKSEN JOUKOSSA Arvioidut, todetut ja todennäköiset mineraalivarannot, nikkelisisältö (milj. tonnia) 12,4 5,5 5,5 4,7 4,1 3,0 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,3 1,2 0,7 Taimyr (Norilsk) Weda Bay (Eramet) Kiinalainen varanto, arvio Indonesialainen varanto, arvio Kuubalainen varanto, arvio Talvivaara Filippiiniläinen varanto, arvio Murrin Murrin (Glencore) Cerro Matoso (BHP) SLN (Eramet) Kola (Norilsk) Soroako (PT Inco) Koniambo (Xstrata) Goro (Vale) Tumagain (Hard Creek) Ravensthorpe (FQ) Ambatovy (Sherritt) Onca Puma (Vale) Ontario (Vale) Fenix (Solway) Arvioitu tuotantokapasiteetti ( 000 tonnia nikkeliä vuodessa) Taimyr (Norilsk) Kola (Norilsk) Soroako (PT Inco) Weda Bay (Eramet) SLN (Eramet) Koniambo (Xstrata) Goro (Vale) Ambatovy (Sherritt) Onca Puma (Vale) Talvivaara Cerro Matoso (BHP) Tumagain (Hard Creek) Murrin Murrin (Glencore) Ravensthorpe (FQ) Fenix (Solway) Ontario (Vale) Lähde: Julkiset tiedot ja arviot; valikoidut kaivokset 30

31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 31

32 KESTÄVÄN KEHITYKSEN PAINOPISTEET Kehitämme turvallisuuskulttuuriamme Pienennämme vesipäästöjä merkittävästi Vähennämme jatkuvasti toimintamme turvallisuusriskejä, lisäämme turvallisuushavainnointia ja kehitämme työympäristöämme Parannamme vesitaseen hallintaa, lisäämme veden sisäistä kiertoa ja vähennämme raakavedenottoa Vähennämme edelleen hajuhaittoja Selvitämme, paikallistamme ja eliminoimme jatkuvasti metallitehtaan hajulähteitä Rajoitamme kaivoksen pölyämistä Jatkamme louhinnasta, rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvan pölyämisen ehkäisyä kaikkialla kaivosalueella Parannamme ympäristöviestintäämme Kerromme kaikista ympäristöasioista välittömästi usein jo etukäteen suurelle yleisölle, medialle ja ennen kaikkea lähialueen asukkaille 32

33 TURVALLISUUS TALVIVAARAN TOIMINNAN KULMAKIVI Turvallinen työympäristö ja turvalliset työmenetelmät ovat toiminnassa etusijalla Useita ennaltaehkäiseviä työturvallisuusparannuksia toteutettu maaliskuun 2012 lopulla sattuneen valitettavan kuolemantapauksen jälkeen Talvivaara jatkaa ponnistelujaan työturvallisuuden parantamiseksi ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi Poissaoloja aiheuttavat tapaturmat / milj. työtuntia (liukuvat 12 kk) 11,8 13,7 13,2 16,6 15,7 Q Q Q Q Q

34 YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN JATKUVAA PARANTAMISTA ELY:n Talvivaaralle antamat huomautukset (yhteensä 55 kpl) Melu Jätteet Pöly Vesi Tiedottaminen Tärinä Haju Nestekaasutykki lintujen karkotukseen 34

35 AVOIN JA AKTIIVINEN VIESTINTÄ TOIMINNAN KESKIÖSSÄ Yksilöityjä kävijöitä Paikan Päällä blogissa (kpl kuukaudessa) Kipsisakka-allavuoto marraskuussa /2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/ / / /2012 Kestävän kehityksen sidosryhmätilaisuudet (kpl) Kestävän kehityksen katsaus Lähistökatsaus Tupailta Seurantaryhmä YVA:an tai luvitukseen liittyvä yleisötilaisuus Avoimet ovet 35

36 HENKILÖSTÖ JA ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kaivosinvestoinnit Suomessa (milj. euroa) Talvivaaran henkilöstömäärä (kpl) Talvivaara Suurikuusikko Kevitsa Kemin kromikaivos Laiva Siilinjärvi Kylylahti Merkittävät välilliset työllisyysvaikutukset Q1/13 Henkilöstön asuinpaikkakunnat (2012) Muu Helsinki; 9 Espoo; 17 Kainuu; 44 Muu Suomi; 117 Kajaani; 257 Pampalo Lähde: Kaivannaisteollisuus ry Sotkamo;

37 KOKENUT JA SITOUTUNUT JOHTO Pekka Perä, s.1964 toimitusjohtaja Talvivaaran perustaja Arctic Platinum Pyhäsalmi Mine Outokumpu Diplomi-insinööri Pekka Erkinheimo, s.1972 kaupallinen johtaja Yhtiön palvelukseen 2006 Castren & Snellman Arthur Andersen Oikeustieteen kandidaatti Pertti Pekkala, s.1967 metallituotannon johtaja Yhtiön palvelukseen 2011 Outokumpu Technology ja Outotec Diplomi-insinööri Saila Miettinen-Lähde, s.1962 varatoimitusjohtaja, CFO Yhtiön palvelukseen 2005 SIDOS Partners 2004 Carnegie Orion 2000 Sitra Leiras Diplomi-insinööri Harri Natunen, s.1955 tuotantojohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Boliden Outokumpu Zinc Outokumpu Group Diplomi-insinööri Kari Vyhtinen, s.1971 kaivostoiminnan johtaja Yhtiön palvelukseen 2007 Outotec VTG Worldwide Diplomi-insinööri ja emba Mikko Korteniemi, s.1959 kunnossapitojohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Outokumpu Group Tekniikan lisensiaatti Maija Vidqvist, s vesienhallinnan johtaja Yhtiön palvelukseen 2013 Teollisuuden Vesi Oy:n toimitusjohtaja Laajaa kokemusta vesienhallinnan tekniikoista ja prosesseista Diplomi-insinööri Eeva Ruokonen, s.1960 kestävän kehityksen johtaja Yhtiön palvelukseen 2010 ABB Boliden Outokumpu Diplomi-insinööri ja tekniikan lisensiaatti Maija Kaski, s.1967 henkilöstöjohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Nokia Elcoteq Kasvatustieteen maisteri 37

38 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 38

39 NIKKELIMARKKINA LYHYEN AIKAVÄLIN HAASTEET JATKUVAT Markkinaympäristö on pysynyt heikkona - Nikkelin hinta nousi USD /t tasolle tammi-helmikuussa - Huhtikuussa hinta on laskenut USD /t tason alle - Huhtikuussa LME:n nikkelivarastot nousivat ennätykselliselle t tasolle Lyheyn aikavälin markkinanäkymät: - Ennustettavuus on heikkoa ja markkinoiden heilunta jatkuu - Korkeat varastotasot ja maailmantalouden epävarmuus painavat nikkelin hintaa lyhyellä aikavälillä Pidemmän aikavälin markkinanäkymät: - Perustekijät tukevat vahvaa nikkelin hintakehitystä - Kestävä hintataso noin USD /t Nikkelin LME-hinta USD/t ja EUR/t /11 05/11 09/11 01/12 05/12 09/12 01/13 Nikkelin hinta (EUR/t) Nikkelin hinta (USD/t) Nikkelin LME-hinta (USD/t) ja varastot ( 000t) LME:n nikkelivarastot Nikkelin hinta (USD/t) 39

40 SUOTUISAT PITKÄN AIKAVÄLIN MARKKINANÄKYMÄT Primäärinikkelin kulutus (kt) Nikkelin kysynnän ja tarjonnan suhde (kt) Kiina 38% Afrikka Aasia p.l. Kiina Eurooppa Amerikat Kiina Kiina 52% Kysynnän ja tarjonnan suhde (kt) (10) (30) (50) Lähde: CRU 40

41 KIITOS! KYSYMYKSET? 41

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 www.talvivaara.com /anti2013 Toimintaohjeet Yleiskuvaus Merkintäoikeusannissa yhdellä (1) vanhalla Talvivaaran osakkeella saa merkitä kuusi (6) uutta Talvivaaran

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 12.6.2014

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 12.6.2014 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 12.6.2014 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Turvallisuus, henkilöstö ja ympäristö 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

SIJOITUS INVEST 2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ. Saila Miettinen-Lähde Varatoimitusjohtaja & rahoitus- ja talousjohtaja

SIJOITUS INVEST 2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ. Saila Miettinen-Lähde Varatoimitusjohtaja & rahoitus- ja talousjohtaja SIJOITUS INVEST 2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ Saila Miettinen-Lähde Varatoimitusjohtaja & rahoitus- ja talousjohtaja DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

HAASTEIDEN EDESSÄ, SIDOSRYHMIEN SILMISSÄ MITÄ TEKEE TALOUSJOHTAJA? CFO Forum 2012 22.5.2012

HAASTEIDEN EDESSÄ, SIDOSRYHMIEN SILMISSÄ MITÄ TEKEE TALOUSJOHTAJA? CFO Forum 2012 22.5.2012 HAASTEIDEN EDESSÄ, SIDOSRYHMIEN SILMISSÄ MITÄ TEKEE TALOUSJOHTAJA? CFO Forum 2012 22.5.2012 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined

Lisätiedot

SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012

SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012 SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy »Markkinat ja myynti 2 25.11.2016 Dokumentin nimi 2 »Terrafamen tuotantoketju tavallista lyhyempi Energiatehokkaan prosessin

Lisätiedot

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Sijoitus-Invest 17.11.2010 Saila Miettinen-Lähde CFO DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä 2. Operatiivinen katsaus 3. Taloudellinen katsaus 4. Raportointijakson jälkeiset tapahtumat 5. Saneerausmenettely

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q3 2017 Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja 25.10.2017 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Metallien kysyntä kasvaa modernissa yhteiskunnassa Energian tuotanto ja varastointi

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010

Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010 Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010 2009 tärkeimmät tapahtumat Ensimmäinen nikkelituotetoimitus Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle helmikuussa Sivulistaus Helsingin pörssiin toukokuussa Menestyksellinen 82.7m

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q2 217 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja 28.7.217 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Q2 pähkinänkuoressa Avainkohdat Primääriliuotusalueen pinta-ala kokonaan tuotantokäyttöön.

Lisätiedot

Tuotantopäivitys 07.4.2011

Tuotantopäivitys 07.4.2011 Tuotantopäivitys 07.4.2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017 » TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017 Terrafame Oy, +358 20 7130 800 Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, Finland Domicile: Sotkamo, Reg. No 2695013-5 2 (6) Terrafamen liikevaihto yli kaksinkertaistui

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito.

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito. Teollisuustaito Oy 12.3.2014 Annika Hämäläinen Teollisuustaidon toimialat Kaivosteollisuus ja metallinjalostus Malminkäsittely Murskaus, jauhatus ja materiaalin käsittely Hydrometallurgia - Metallien talteenotto

Lisätiedot

Kaivannaisteollisuus ry

Kaivannaisteollisuus ry Kaikki kaivokset ovat tärkeitä kaikki kaivokset ovat erilaisia Kaivannaisteollisuus ry Suomessa toimivan kaivostoimialan yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 48 jäsentä. Kaivokset muodostavat yhdessä metallien

Lisätiedot

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen Kaivososakeyhtiö Oyj Kaivosteollisuudesta elinvoimaa Kainuuseen Toukokuu 2009 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 1(20) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 24.4.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Rahoitusjärjestelyt turvaamaan tuotannon jatkuva ylösajo Toiminnallinen

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN. Tilannekatsaus. Helmikuu 2016

LUOTTAMUKSELLINEN. Tilannekatsaus. Helmikuu 2016 LUOTTAMUKSELLINEN Tilannekatsaus »Yhteenveto Terrafamen kaivoksen ylösajon etenemisestä Kaivoksen ylösajo käynnistyi syksyllä 2015 Kaivostoiminnan käynnistämisen ensisijainen peruste ja tavoite oli ympäristötilanteen

Lisätiedot

Talvivaara lyhyesti. Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät. 340 Mt mineraalivaranto. Tuotannon arvo MEUR 6 700 (@ USD 4/lb)

Talvivaara lyhyesti. Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät. 340 Mt mineraalivaranto. Tuotannon arvo MEUR 6 700 (@ USD 4/lb) Talvivaaran kaivoshanke Vesa Kainulainen Vuorimiespäivät 24.3.2006 2 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

Mitä ei voi kasva-aa, täytyy kaivaa! Kaivosalan investoinnit

Mitä ei voi kasva-aa, täytyy kaivaa! Kaivosalan investoinnit Mitä ei voi kasva-aa, täytyy kaivaa! Kaivosalan investoinnit ESTIMATED FUTURE INVESTMENTS IN FINLAND (est. 2011) 2 KAIVOSINVESTOINNIT 2003-2013 Viime vuosina investoinnit yli 2,0 miljardia mm Talvivaara

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011

Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011 Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform

Lisätiedot

»Työ- ja elinkeinojaosto Terrafamen tilannekatsaus

»Työ- ja elinkeinojaosto Terrafamen tilannekatsaus » Terrafamen tilannekatsaus »PLS-liuoksen määrä hyvin hallinnassa Metallipitoisen PLS-liuoksen määrä vakautettu optimaaliselle tasolle Contents 1 Normaali liuosmäärä 2015 2016 Altaiden maksimi liuostilavuus

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2016

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2016 » TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 Terrafame Oy, +358 20 7130 800 Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, Finland Domicile: Sotkamo, Reg. No 2695013-5 2 (7) Terrafamen käyttökate positiivinen vuoden viimeisellä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Elokuu 2011 Saila Miettinen-Lähde CFO

Elokuu 2011 Saila Miettinen-Lähde CFO Elokuu 2011 Saila Miettinen-Lähde CFO DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA 1(14) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA TALVIVAARAN TOIMINTAKATSAUS Maailmantalouden näkymät vaikuttivat nikkelin markkinahintaan

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä Kaivostoiminta Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi 5.5.2010/Maija Uusisuo Esityksessä Globaali toimintaympäristö Suomen kansainvälinen kilpailukyky Ajankohtaisia kaivoshankkeita

Lisätiedot

»Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto

»Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto »Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto 7.6.2017 »Agenda Tuotanto ja talous Ympäristö Jatkosuunnitelmat 2 » Tuotanto ja talous »Terrafamen tavoite tapaturmataajuudessa on alle 5,0 25 20 15 10

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q3 2017

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q3 2017 » TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q3 2017 Terrafame Oy, +358 20 7130 800 Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, Finland Domicile: Sotkamo, Reg. No 2695013-5 2 (7) Terrafamen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2012

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2012 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.8.2012 Tuotanto kehittynyt tasaisesti metallien talteenoton käynnistyttyä uudelleen huhtikuussa Tuotantoseisokki ja nikkelin hinnan lasku heikensivät

Lisätiedot

Hallitusti uuteen nousuun.

Hallitusti uuteen nousuun. Hallitusti uuteen nousuun. vuosikertomus 2012 sisältö Liiketoimintakatsaus... 2 Talvivaara lyhyesti... 4 Vuosi 2012 lyhyesti... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Toimitusjohtajan katsaus... 10

Lisätiedot

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ 25.4.2012 TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN 1 TALVIVAARA LYHYESTI Maailmanluokan nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä Sotkamossa Kansainvälisesti merkittävä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen 3.1.2014 antamassa kehotuksessa tarkoitettu riskienhallintasuunnitelma

Kainuun ELY-keskuksen 3.1.2014 antamassa kehotuksessa tarkoitettu riskienhallintasuunnitelma Kainuun ELY-keskuksen 3.1.2014 antamassa kehotuksessa tarkoitettu riskienhallintasuunnitelma Yleistä vesienhallintaan liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta Talvivaaran vesienhallintatilanne on erittäin

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

Metallinjalostuksesta Cleantech -tuotteita

Metallinjalostuksesta Cleantech -tuotteita Metallinjalostuksesta Cleantech -tuotteita Kari Knuutila Teknologiajohtaja, Outotec Oyj EK:n energia- ja ilmastoseminaari Matkalla Kööpenhaminaan Mitä sen jälkeen? 17.9.2009, Helsinki 2 Metallien jalostuksen

Lisätiedot

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q2 2017

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q2 2017 » TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q2 2017 Terrafame Oy, +358 20 7130 800 Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, Finland Domicile: Sotkamo, Reg. No 2695013-5 2 (7) Terrafamen ensimmäisen puolen vuoden nikkelituotanto

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA Nikkelimarkkinat pysyivät vaisuina lähes koko vuoden 2013 Vuonna 2013 nikkelin hintaa laskivat ylitarjonta ja suhteellisen heikko kysyntä.

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.8.2013 Keskeiset tapahtumat Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Nikkelin heikko hintakehitys ja vesitaseen haasteet

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT Ennen kaikkea kaivos KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2 Kaivostoiminnan näkymät q Hintojen pudotus ohi, metallien ja mineraalien hintataso vakiintuneella tasolla, ja hienoista kasvua näkyvissä. q Tuotanto ja

Lisätiedot

Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback

Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/

Osavuosikatsaus 1-9/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2011 28.10.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,2 prosenttia Liikevaihto 91,7 (94,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

Talvivaara aikoo hakea listautumista Lontoon pörssin päälistalle

Talvivaara aikoo hakea listautumista Lontoon pörssin päälistalle Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa eikä Australian, Kanadan tai Japanin kansalaisille ja asukkaille. Tämä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Keskiviikko 17.4.2013 Tarmo Tuominen Puheenjohtaja, Kaivannaisteollisuus ry Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71 Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 71 Konsernitase... 83 Konsernin tuloslaskelma... 84 Konsernin laaja tuloslaskelma... 85

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ LAPIN VESITUTKIMUS OY 1 Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ,

Lisätiedot

Comptel Oyj Osavuosikatsaus

Comptel Oyj Osavuosikatsaus Q1 26 Tulosjulkistus Helsinki 25.4.26 Comptel Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu - Maaliskuu 26 SAMI ERVIÖ, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 26 Ensimmäinen vuosineljännes Liikevaihto 19,4 milj. euroa (14,5)

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2)

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) TÄMÄ ASIAKIRJA JA SEN LIITTEENÄ OLEVA VALTAKIRJA JA REKISTERÖINTILOMAKE OVAT TÄRKEITÄ JA EDELLYTTÄVÄT VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Tämä asiakirja sisältää Päätökset, joista äänestetään Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2008(marras-huhtikuu)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto Linnankatu 1-3 PL Oulu SÄHKÖPOSTITSE

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto Linnankatu 1-3 PL Oulu SÄHKÖPOSTITSE Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto Linnankatu 1-3 PL 293 90101 Oulu SÄHKÖPOSTITSE Viite: PSAVI/2960/2014, Purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen

Lisätiedot

Vesivarastojen kehittyminen vuosina 2014-2019. Dokumentin nimi: Versio: Luontipäivä: Muokkauspäivä: Luokitus:

Vesivarastojen kehittyminen vuosina 2014-2019. Dokumentin nimi: Versio: Luontipäivä: Muokkauspäivä: Luokitus: LUONNOS 22.9.2014 Vesivarastojen kehittyminen vuosina 2014-2019 Dokumentin nimi: Versio: Luontipäivä: Muokkauspäivä: Luokitus: Copyright 2014 by Talvivaara Mining Company Plc All rights reserved. No part

Lisätiedot

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Tilinpäätös 28 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 12.2.29 Vuosi 28 Liikevaihto kasvoi 2 %:lla vertailuvuodesta ja oli 54, milj. euroa (421,9 milj. e) Liiketulos 28,3 milj. euroa (1,6 milj. e) Ilman

Lisätiedot

Liite: Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet

Liite: Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet Liite: Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet HALLITUS Tapani Järvinen Synt. 1946, tekniikan lisensiaatti, TKK Hallituksen puheenjohtaja marraskuusta 2012, riippumaton hallituksen jäsen huhtikuusta 2010 Muut

Lisätiedot

Martti Korhonen: kehittämiseen (Kuusamo 24.2.2012)

Martti Korhonen: kehittämiseen (Kuusamo 24.2.2012) Martti Korhonen: Ympäristönäkökulma äkök kaivostoiminnan kehittämiseen (Kuusamo 24.2.2012) Suomen tärkeimmät kaivokset Kaivosinvestoinnit 2008-2011 > 1,3 Mrd Tulevat investoinnit 2012-2017 > 3 Mrd Kaivostoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Pekka Perä, toimitusjohtaja Helsinki 30.3.2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Ympäristömonitoroinnin neljäs kansallinen seminaari Vantaa 16.6.2009

Ympäristömonitoroinnin neljäs kansallinen seminaari Vantaa 16.6.2009 Ympäristömonitoroinnin neljäs kansallinen seminaari Vantaa 16.6.2009 Jari Moilanen Esityksen sisältö Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma Vesienkäsittely metallurgisessa teollisuudessa

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE Kaivosseminaari 090616 Aiheita 1. Kaivosteollisuus tänään 2. Kaivospolitiikka 3. Kestävä kaivostoiminta 4. Koulutus 5. Tulevaisuus KAIVOSTEOLLISUUS TÄNÄÄN Kaivosteollisuus

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET Professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto Tutkija Marika Kunnari, Lapin yliopisto 13.4.2011 Muutosten ennakointi - esimerkkinä SVA Lainsäädäntö

Lisätiedot

Omistajuudella uutta näkökulmaa kaivoksiin

Omistajuudella uutta näkökulmaa kaivoksiin Kaivokset uhka vai mahdollisuus? 6.6.2012 Omistajuudella uutta näkökulmaa kaivoksiin Eeva Ahdekivi, Solidium Oy Sisällysluettelo 1. Solidiumin kaivosomistukset tänään 2. Miksi kaivosteollisuutta pitää

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset Ympäristö- ja tekninen lautakunta 76 18.04.2013 Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset 105/11.01/2013 YMPTEKLT 76 Ympäristötarkastaja Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 24.4.2009

Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 24.4.2009 Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 24.4.2009 2 Hyvä tulos haasteellisessa markkinatilanteessa milj. EUR Q1 2009 Q1 2008 Muutos % Viim. 12 kk 2008 Liikevaihto 231,6 225,6 2,7 1 224,0 1 217,9 Bruttokate

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET. Lassila & Tikanoja Oyj 2

HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET. Lassila & Tikanoja Oyj 2 LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.3.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 YHTIÖKOKOUS 19.3.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 3 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

»Elinkeinoelämän logistiset

»Elinkeinoelämän logistiset »Elinkeinoelämän logistiset tarpeet ja sijoittumiseen vaikuttavat tekijät Janne Palosaari kaupallinen johtaja 24.1.2018 »Esityksen sisältö Terrafame on sotkamolainen yritys Tuotannon ylösajo ja lähiajan

Lisätiedot

2013 /VUOSIKATSAUS. 2013 /KESTÄVÄ KEHITYS www.talvivaara.com/files/ar2013/talvivaara_kk_2013.pdf

2013 /VUOSIKATSAUS. 2013 /KESTÄVÄ KEHITYS www.talvivaara.com/files/ar2013/talvivaara_kk_2013.pdf 2013 /VUOSIKATSAUS VUOSIKATSAUS Talvivaara lyhyesti... 1 Talvivaaran vuosi 2013... 2 Hallituksen puheen johtajan katsaus.... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Markkinakatsaus... 6 Strategia.... 7 Kestävä

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Toukokuu 2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioitu yli 60

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 4/1/2008. Esityksen sisältö. Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke

Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 4/1/2008. Esityksen sisältö. Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 2 Esityksen sisältö Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke 1 3 Outotec lyhyesti Kehittää ja myy teknologiaa kaivosja metalliteollisuudelle

Lisätiedot