TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013"

Transkriptio

1 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 2

3 TALOUDELLINEN TULOS 2012 taloudellinen tulos: - Liikevaihto 142,9 milj. euroa - Liiketappio -83,6 milj. euroa 152,2 Liikevaihto (EURm) 231,2 142,9 Taloudellinen tulos heijasteli: - Nikkelin heikkoa hintakehitystä - Ennakoitua alhaisempaa metallien tuotantoa - Kipsisakka-altaan vuotoon ja vesienhallintaan liittyviä ylimääräisiä kustannuksia Nikkelin hinta laski alkuvuoden USD /t tasolta USD /t tasolle toisella vuosipuoliskolla Liikevoitto / tappio (EURm) 25,5 30, ,6 3

4 INVESTOINNIT JA TASE 2012 investoinnit 97,5 milj. euroa: Investoinnit (EURm) - Uraanin talteenottolaitos - Sekundääriliuotus 115,7 79,1 97,5 - Ympäristöinvestoinnit - Allas- ja patorakenteet Lainojen määrä 599,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Korolliset nettovelat 563,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Taseen loppusumma 1 260,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Korolliset nettovelat (EURm) 563,8 455,

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 5

6 TUOTANTOKATSAUS Nikkelin ja sinkin tuotanto (t) vuosi 2012 vuosi 2011 Q Q Nikkeli Sinkki Haastava vesitase vaikeutti toimintaa läpi vuoden - Metallipitoisuuksien laimeneminen kiertoliuoksessa, vähäinen haihdunta ja ilmastuksen tehokkuuden heikentyminen - Kipsisakka-altaan vuoto marraskuussa - Malmintuotanto keskeytettiin syyskuussa väliaikaisesti Painopisteenä vesitaseen ratkaiseminen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä Laitteistojen käyttöasteet ja käytettävyydet erityisesti materiaalinkäsittelyn ja metallitehtaan prosesseissa paranivat edelleen 6

7 VESITASE VAIKUTTI LIUOTUSTULOKSIIN 4,0 Nikkelipitoisuus tehtaan syöttövirtauksessa (g/l) Sademäärä Sotkamossa (mm) mm % % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 01/11 03/11 05/11 07/11 09/11 11/11 01/12 03/12 05/12 07/12 09/12 11/12 01/13 03/ /12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 200% 180% 160% 140% 120% 100% 2012 Pitkän aikavälin ka ylitys 7

8 MALMINTUOTANTO KÄYNNISTETÄÄN TOUKOKUUSSA Vesitaseen johdosta malmintuotanto keskeytettynä syyskuusta 2012 alkaen Merkittäviä säästöjä saavutettu Uudelleenkäynnistys ennakoitua aiemmin toukokuussa Hyvää kehitystä murskauksen käyttöasteessa ennen keskeytystä saavutettiin 1,5Mt kuukausituotanto Primäärikasan purkukapasiteettia kehitettiin edelleen Kuukausittainen malmintuotanto (kt) Malmintuotannon keskeytys 8

9 MERKITTÄVÄÄ EDISTYSTÄ METALLITEHTAAN KÄYTTÖASTEESSA 2012 metallien tuotanto: Nikkelin tuotanto (t) tonnia nikkeliä tonnia sinkkiä Tuotantoon vaikuttivat: ~ Läpi vuoden haastavana jatkunut vesitase ja liuoksen alhaiset metallipitoisuudet - Kipsisakka-allasvuoto marraskuussa - Kuolemantapaukseen liittynyt seisakki huhtikuussa Merkittävää edistystä metallitehtaan käyttöasteessa Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/ E Sinkin tuotanto (t) ~ Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/ E 9

10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 10

11 KAIVOKSEN VESITASE 2012 vesitaseen haasteet Runsas sadanta lisää merkittävästi kaivosalueelle kertyvien vesien määrää 1,3 miljoonan kuution päästökiintiö rajoittaa päästövesien määrää Liuoskierto ja altaat täyttyvät prosessi hidastuu ja haihdunta vähenee Avolouhos täyttyy ja louhinta lopetetaan ei uutta malmia sitomaan vettä Prosessi hidastuu ja haihdunta vähenee entisestään 2013 riskitason madaltaminen ja kestävän vesitaseen rakentaminen 11

12 LAAJAT VESIENHALLINTATOIMENPITEET Keskeiset toimenpiteet: Ylimääräisten vesien neutralointi ja juoksuttaminen Pato- ja allasrakenteet puhtaiden sade- ja valumavesien erottamiseksi prosessivesistä Tuotantoprosessien tehostaminen Haihtuminen keskeinen osa vesitasetta Metallien tuotanto käänteisosmoosi ja neutralointikapasiteetti Latosuon turvapato Hauta-ahon puhtaiden vesien erotus Kuohunahon puhtaiden vesien erotus Martikanvaaran puhtaiden vesien erotus 12

13 OPERAATIO SAUKKO KOHTI KESTÄVÄÄ VESITASETTA Puhdistettujen vesien juoksuttaminen Tavoitteena pienentää riskitasoa ja saavuttaa kestävä vesitase Puhdistettujen vesien päästötarve noin 3,8 miljoonaa kuutiometriä Vanha valumaalue Uusi valumaalue Nykyiset päästökiintöt 1,8 miljoonaa + 1,3 miljoonaa kuutiometriä Päätös lisäkiintiöstä tai ympäristöluvan muutoksesta keväällä Kestävä vesitase pitkällä aikavälillä Tekniset edellytykset suljettuun kiertoon suurelta osin olemassa Raakavedenoton merkittävä vähentäminen tai lopettaminen Valuma-aluetta on pienennetty merkittävästi uusilla patorakenteilla 13

14 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 14

15 UUSI ALKU TALVIVAARA TULEVAISUUDESSA Maailmanluokan varannot hyödynnettäväksi Varannot ja täyden mittakaavan mukainen tuotanto maailman kymmenen suurimman joukossa Malmintuotanto Kaivostoiminta käynnistetään uudelleen toukokuussa, noin 1,5 kuukautta ennakoitua aiemmin Biokasaliuotus Liuotusprosessi toimii odotusten mukaisesti prosessinhallintaa kehitetään Pitoisuudet nousussa Metallien talteenotto Merkittävää edistystä käyttöasteessa Asteittainen syöttövirtauksen nosto Vesienhallinta Lyhyellä aikavälillä riskitason alentaminen Pidemmällä aikavälillä kohti suljettua kiertoa Ympäristö Kestävä vesitase avainasemassa Muut ongelmat pääosin ratkaistu 15

16 MITTAVILLA RAHOITUSJÄRJESTELYILLÄ PARANNETTIIN MERKITTÄVÄSTI RAHOITUSASEMAA Rahoitusjärjestelyt saatettiin päätökseen alkuvuoden 2013 aikana MEUR merkintäoikeusanti ylimerkittiin MEUR luottolimiitti uudistettiin - Camecon ennakkomaksuja nostettiin 10 MUSD yhteensä 70 MUSD:iin - 12 MEUR ennakkomaksu Nyrstarilta Suurimmat osakkeenomistajat * Osakkeenomistaja Osakkeita % Solidium ,7 % Varma ,7 % Pekka Perä ,5 % Nordea Life Assurance Finland ,0 % Mandatum Life Unit-Linked ,6 % Norilsk Nickel ,6 % Göran Sundholm ,5 % Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo ,5 % Olli Salo ,4 % Savings Bank Finland Fund ,4 % Hallintarekisteri ,5 % Kaikki osakkeet * Ei sisällä hallintarekisteriin merkittyjä osakkeenomistajia. 16

17 Kuusilampi Avolouhos Sekundäärikasa Primäärikasa Metallien talteenotto Kipsisakka -allas Kolmisoppi Talvivaaran mineraalivarannot 2012 Kuusilampi Kolmisoppi Yhteensä Mt Mt Mt 17

18 TALVIVAARAN MINERAALIVARANTOJEN KASVU Kuusilampi Kolmisoppi Mt Mt Mt Mt m 18

19 MAILMINTUOTANNON ALOITUS AIKAISTETTU TOUKOKUULLE 2013 Malmintuotannon aloitus noin 1,5 kuukautta ennakoitua aiemmin toukokuussa Parantaa vesitasetta, sillä uusi malmi sitoo merkittävän määrän vettä kasausvaiheessa - Edesauttaa tuotantotavoitteiden saavuttamisessa Väliaikaiset lomautukset peruttu malmintuotannon aloittamisen johdosta Primäärikasan purkamista on jatkettu malmintuotannon keskeytyksen aikana - Uusi leukamurskain otettiin käyttöön alkuvuonna riittävän purkukapasiteetin varmistamiseksi 19

20 KESKEISET TOIMET BIOLIUOTUKSEN SUORITUSKYVYN PARANTAMISEKSI Tehokas ilmastus ratkaisevaa liuotuksen suorituskyvylle - Lämpökuvaus ja tuotantokasojen avaaminen osoittavat, että esimerkiksi ilmastusputkien tukokset ovat haitanneet liuotustuloksia - Toimenpiteitä käynnissä: tukosten poistaminen, kasan ja ilmastuksen suunnittelu, puhallintehokkuus, salaojitus Muita keskeisiä toimia ovat agglomeroinnin laatu ja tiettyjen liuokseen kertyvien harmeaineiden hallinta Ilmastusputkisto Lämpökuvaus - tummempi väri osoittaa alhaisen ilmavirran Avattu kasa - reagoineet ja reagoimattomat alueet 20

21 LIUOTUS TOIMII ODOTUSTEN MUKAISESTI PROSESSINHALLINTAA KEHITETÄÄN Ylimääräisen veden poistaminen liuoskierrosta Ilmastuksen tehostaminen Liuotuskasojen rakenne Saavutettu metallien saanti primääriliuotuksessa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Liuotus jatkuu todistetusti sekundäärikasalla; tavoiteltu nikkelin kokonaissaanti n. 90% Tavoiteltu nikkelin saanti primääriliuotuksessa: 60 70% Heap Kasa 1 Heap Kasa 2 Kasa Heap 3 Heap Kasa 4 Cobalt Koboltti Copper Kupari Zinc Sinkki Nickel Nikkeli 21

22 YLIMÄÄRÄISEN VEDEN POISTAMINEN KESKEISTÄ Metallien liukeneminen Kasan lämmönmuodostus Natriumin saostuminen (kannattavuus) (vesitase) (päästöjen laatu) Source Date T Co Cu Fe Na* Ni Zn C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l In , Out , Change 29, ,6 % Target -30 %

23 LIUOSPITOISUUDET OVAT KÄÄNTYNEET NOUSUUN Liuoksen nikkelipitoisuus kasalohkoittain (g/l) 1,60 1,40 ~ 1 kuukausi 1,20 1,00 0,80 0,60 0, Kasa 1 Kasa 2 Kasa 3 Kasa 4 Sek. kasa 1 Sek. kasa 2 23

24 MERKITTÄVÄÄ EDISTYSTÄ METALLITEHTAAN KÄYTTÖASTEESSA Kuukausittainen syöttövirtaus metallien talteenottoon (m 3 /h) Q1 13 ka ka ka /11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 24

25 VESIENKÄSITTELY SUUNTAVIIVAT TULEVAISUUTEEN Prosessivesien ja sade- ja valumavesien entistä tehokkaampi erottelu - Prosessivedet suljetussa kierrossa - Sade- ja valumavedet erotetaan, varmistetaan puhtaus ja tarpeen mukaan puretaan luontoon Kokonaisvaltainen vesitaseen hallinta ja riskienhallinta sääolosuhteet huomioiden Prosessivedet - Suljettu vesikierto ja hyvä riskienhallinta - Sulfaattipitoisten prosessivesien käsittely tehtaalle raakavedeksi» Uutta teknologiaa vesien puhdistamiseksi (sulfaatti < mg/l) - Prosessissa kiertäville liuoksille riittävät varoallastilavuudet, älykkäät mittausmenetelmät ja turvalogiikka Sade- ja valumavedet - Perinteinen puhdistustekniikka riittävää - Riittävä varoallastilavuus riskitason pienentämiseksi - Puhtaat valumavedet eriytetään tehokkaammin 25

26 YMPÄRISTÖTEHOKKUUS SUUNTAVIIVAT TULEVAISUUTEEN Pölypäästöt: pysyvästi alle luparajojen uusien investointien ansiosta Rikkivetypäästöt: pysyvästi alle luparajojen hönkien keräyksen tehostamisen ja pesureiden uusimisen ansiosta Vesipäästöt: päästövesien sulfaattipitoisuutta pienennetään edelleen - Käänteisosmoositeknologia ja prosessivesien lähes suljettu kierto - Kaivosalueen hulevesien ja avolouhoksen vesien erottelu ja käsittely erikseen Sulfaattipitoisuus päästövesissä; LONE-ylite (mg/l) Ehdotettu 2013 luparaja Ehdotettu 2015 luparaja

27 TAVOITTEENA TONNIA NIKKELIÄ VUODESSA Tavoitteena t Ni vuotuisen tuotantotason saavuttaminen seuraavien vuosien aikana Ylösajo on viivästynyt vesienhallintaan liittyvien haasteiden vuoksi Edellytykset ylösajolle täyteen kapasiteettiin eivät ole muuttuneet Ylösajon ennakoidaan jatkuvan aiempien suunnitelmien mukaisesti, kun vesienhallintaan liittyvät haasteet on ratkaistu ja toiminnot on vakiinnutettu alkuvuonna 2012 ja vuonna 2011 saavutetuille tasoille Täysi kapasiteetti Saavutettu taso Toimenpiteet Kaivos n. 70kt päivittäin 60-70kt päivittäin Jonkin verran lisää liikkuvaa kalustoa Materiaalinkäsittely n. 70kt päivittäin 60-70kt päivittäin Purkuprosessin optimointi Biokasaliuotus PLS = g/l Ni PLS = g/l Ni Vesitase Prosessinhallinta Metallitehdas 1,800-2,000 m 3 /h ja PLS = g/l Ni >1,500 m 3 /h syöttövirtaus Toimintavarmuus Jokin verran lisää H 2 S-kapasiteettia 27

28 KILPAILUKYKYINEN KUSTANNUSTASO YLÖSAJON MYÖTÄ Täydessä kapasiteetissa Talvivaaran kustannustason ennakoidaan olevan erittäin kilpailukykyinen - Alin tai toiseksi alin neljännes riippuen esimerkiksi valuuttakursseista Koko teollisuudenalan kustannusrakenne muuttumassa lateriittiprojektien myötä Nikkelin tuotantokustannukset; 2012 (USD / t Ni) Kustannus (USD / t Ni) Kumulatiivinen tuotanto; 2012 ( 000 tonnia) Lähde: CRU 28

29 PÄÄOMATEHOKKUUS NIKKELIKAIVOSTEN KÄRKILUOKKAA Nikkelikaivosten pääomatehokkuus ja käynnistämisajankohta Kokonaisinvestoinnit ($ / lb Ni täysi kap.) = Lateriitti = Sulfidi Kuplan koko kuvaa tuotantoa täydessä kapasiteetissa Talvivaara * Barro Alto (Anglo American) Santa Rita (Mirabela) Ambatovy (Sherritt) Goro (Vale) Onca Puma (Vale) Ravensthorpe (First Quantum) Kevitsa (First Quantum) Koniambo (Xstrata) Ensimmäinen tuotantovuosi Maailmanluokan kaivos Investointitehokkuus Kainuun aluetalous Kannattavuus ja kasvu Lähde: Julkistet tiedot *Talvivaaran investoinnit sisältävät kaikki historialliset investoinnit sekä arvioidut tulevaisuuden investoinnit täyden kapasiteetin saavuttamiseksi 29

30 VARANNOT JA ARVIOITU TUOTANTO MAAILMAN KYMMENEN SUURIMMAN KAIVOKSEN JOUKOSSA Arvioidut, todetut ja todennäköiset mineraalivarannot, nikkelisisältö (milj. tonnia) 12,4 5,5 5,5 4,7 4,1 3,0 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,3 1,2 0,7 Taimyr (Norilsk) Weda Bay (Eramet) Kiinalainen varanto, arvio Indonesialainen varanto, arvio Kuubalainen varanto, arvio Talvivaara Filippiiniläinen varanto, arvio Murrin Murrin (Glencore) Cerro Matoso (BHP) SLN (Eramet) Kola (Norilsk) Soroako (PT Inco) Koniambo (Xstrata) Goro (Vale) Tumagain (Hard Creek) Ravensthorpe (FQ) Ambatovy (Sherritt) Onca Puma (Vale) Ontario (Vale) Fenix (Solway) Arvioitu tuotantokapasiteetti ( 000 tonnia nikkeliä vuodessa) Taimyr (Norilsk) Kola (Norilsk) Soroako (PT Inco) Weda Bay (Eramet) SLN (Eramet) Koniambo (Xstrata) Goro (Vale) Ambatovy (Sherritt) Onca Puma (Vale) Talvivaara Cerro Matoso (BHP) Tumagain (Hard Creek) Murrin Murrin (Glencore) Ravensthorpe (FQ) Fenix (Solway) Ontario (Vale) Lähde: Julkiset tiedot ja arviot; valikoidut kaivokset 30

31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 31

32 KESTÄVÄN KEHITYKSEN PAINOPISTEET Kehitämme turvallisuuskulttuuriamme Pienennämme vesipäästöjä merkittävästi Vähennämme jatkuvasti toimintamme turvallisuusriskejä, lisäämme turvallisuushavainnointia ja kehitämme työympäristöämme Parannamme vesitaseen hallintaa, lisäämme veden sisäistä kiertoa ja vähennämme raakavedenottoa Vähennämme edelleen hajuhaittoja Selvitämme, paikallistamme ja eliminoimme jatkuvasti metallitehtaan hajulähteitä Rajoitamme kaivoksen pölyämistä Jatkamme louhinnasta, rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvan pölyämisen ehkäisyä kaikkialla kaivosalueella Parannamme ympäristöviestintäämme Kerromme kaikista ympäristöasioista välittömästi usein jo etukäteen suurelle yleisölle, medialle ja ennen kaikkea lähialueen asukkaille 32

33 TURVALLISUUS TALVIVAARAN TOIMINNAN KULMAKIVI Turvallinen työympäristö ja turvalliset työmenetelmät ovat toiminnassa etusijalla Useita ennaltaehkäiseviä työturvallisuusparannuksia toteutettu maaliskuun 2012 lopulla sattuneen valitettavan kuolemantapauksen jälkeen Talvivaara jatkaa ponnistelujaan työturvallisuuden parantamiseksi ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi Poissaoloja aiheuttavat tapaturmat / milj. työtuntia (liukuvat 12 kk) 11,8 13,7 13,2 16,6 15,7 Q Q Q Q Q

34 YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN JATKUVAA PARANTAMISTA ELY:n Talvivaaralle antamat huomautukset (yhteensä 55 kpl) Melu Jätteet Pöly Vesi Tiedottaminen Tärinä Haju Nestekaasutykki lintujen karkotukseen 34

35 AVOIN JA AKTIIVINEN VIESTINTÄ TOIMINNAN KESKIÖSSÄ Yksilöityjä kävijöitä Paikan Päällä blogissa (kpl kuukaudessa) Kipsisakka-allavuoto marraskuussa /2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/ / / /2012 Kestävän kehityksen sidosryhmätilaisuudet (kpl) Kestävän kehityksen katsaus Lähistökatsaus Tupailta Seurantaryhmä YVA:an tai luvitukseen liittyvä yleisötilaisuus Avoimet ovet 35

36 HENKILÖSTÖ JA ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kaivosinvestoinnit Suomessa (milj. euroa) Talvivaaran henkilöstömäärä (kpl) Talvivaara Suurikuusikko Kevitsa Kemin kromikaivos Laiva Siilinjärvi Kylylahti Merkittävät välilliset työllisyysvaikutukset Q1/13 Henkilöstön asuinpaikkakunnat (2012) Muu Helsinki; 9 Espoo; 17 Kainuu; 44 Muu Suomi; 117 Kajaani; 257 Pampalo Lähde: Kaivannaisteollisuus ry Sotkamo;

37 KOKENUT JA SITOUTUNUT JOHTO Pekka Perä, s.1964 toimitusjohtaja Talvivaaran perustaja Arctic Platinum Pyhäsalmi Mine Outokumpu Diplomi-insinööri Pekka Erkinheimo, s.1972 kaupallinen johtaja Yhtiön palvelukseen 2006 Castren & Snellman Arthur Andersen Oikeustieteen kandidaatti Pertti Pekkala, s.1967 metallituotannon johtaja Yhtiön palvelukseen 2011 Outokumpu Technology ja Outotec Diplomi-insinööri Saila Miettinen-Lähde, s.1962 varatoimitusjohtaja, CFO Yhtiön palvelukseen 2005 SIDOS Partners 2004 Carnegie Orion 2000 Sitra Leiras Diplomi-insinööri Harri Natunen, s.1955 tuotantojohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Boliden Outokumpu Zinc Outokumpu Group Diplomi-insinööri Kari Vyhtinen, s.1971 kaivostoiminnan johtaja Yhtiön palvelukseen 2007 Outotec VTG Worldwide Diplomi-insinööri ja emba Mikko Korteniemi, s.1959 kunnossapitojohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Outokumpu Group Tekniikan lisensiaatti Maija Vidqvist, s vesienhallinnan johtaja Yhtiön palvelukseen 2013 Teollisuuden Vesi Oy:n toimitusjohtaja Laajaa kokemusta vesienhallinnan tekniikoista ja prosesseista Diplomi-insinööri Eeva Ruokonen, s.1960 kestävän kehityksen johtaja Yhtiön palvelukseen 2010 ABB Boliden Outokumpu Diplomi-insinööri ja tekniikan lisensiaatti Maija Kaski, s.1967 henkilöstöjohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Nokia Elcoteq Kasvatustieteen maisteri 37

38 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 38

39 NIKKELIMARKKINA LYHYEN AIKAVÄLIN HAASTEET JATKUVAT Markkinaympäristö on pysynyt heikkona - Nikkelin hinta nousi USD /t tasolle tammi-helmikuussa - Huhtikuussa hinta on laskenut USD /t tason alle - Huhtikuussa LME:n nikkelivarastot nousivat ennätykselliselle t tasolle Lyheyn aikavälin markkinanäkymät: - Ennustettavuus on heikkoa ja markkinoiden heilunta jatkuu - Korkeat varastotasot ja maailmantalouden epävarmuus painavat nikkelin hintaa lyhyellä aikavälillä Pidemmän aikavälin markkinanäkymät: - Perustekijät tukevat vahvaa nikkelin hintakehitystä - Kestävä hintataso noin USD /t Nikkelin LME-hinta USD/t ja EUR/t /11 05/11 09/11 01/12 05/12 09/12 01/13 Nikkelin hinta (EUR/t) Nikkelin hinta (USD/t) Nikkelin LME-hinta (USD/t) ja varastot ( 000t) LME:n nikkelivarastot Nikkelin hinta (USD/t) 39

40 SUOTUISAT PITKÄN AIKAVÄLIN MARKKINANÄKYMÄT Primäärinikkelin kulutus (kt) Nikkelin kysynnän ja tarjonnan suhde (kt) Kiina 38% Afrikka Aasia p.l. Kiina Eurooppa Amerikat Kiina Kiina 52% Kysynnän ja tarjonnan suhde (kt) (10) (30) (50) Lähde: CRU 40

41 KIITOS! KYSYMYKSET? 41

SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012

SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012 SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.8.2013 Keskeiset tapahtumat Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Nikkelin heikko hintakehitys ja vesitaseen haasteet

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus

Lisätiedot

Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012

Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012 T a l v i v a a r a nka i v os os a k ey ht i öoy j T i l i npä ä t ös t i edot e31. 12. 2011 pä ä t t y neel t ät i l i k a udel t a 16. 2. 2012 1(26) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 KONSERNITASE... 18 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 19 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61 » tilinpäätös talvivaara vuosikertomus 2011 59 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...61 Konsernitase...72 Konsernin tuloslaskelma...73

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä 2. Operatiivinen katsaus 3. Taloudellinen katsaus 4. Raportointijakson jälkeiset tapahtumat 5. Saneerausmenettely

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Pekka Perä, toimitusjohtaja Helsinki 30.3.2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Toukokuu 2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioitu yli 60

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010

Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010 Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010 2009 tärkeimmät tapahtumat Ensimmäinen nikkelituotetoimitus Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle helmikuussa Sivulistaus Helsingin pörssiin toukokuussa Menestyksellinen 82.7m

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

Vuorimiespäivät 2014. Jo 70 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla asialla

Vuorimiespäivät 2014. Jo 70 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla asialla materia 2 2014 Jo 70 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla asialla Vuorimiespäivät 2014 Outokummun Tornion tehtaiden ja Kemin kaivoksen sekakuoro viihdytti vuorimiehiä vuorimiespäivien iltajuhlassa. Geologia

Lisätiedot

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS Vuosikertomus 2008 HAASTEEMME KUSTANNUSJOHTAJUUDEN YLLÄPITÄMINEN STANDARDILAADUISSA Integroidun tuotantoprosessinsa ansiosta Tornio Works on yksi maailman kustannustehokkaimmista ruostumattoman teräksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5 VUOSIKERTOMUS2009 Outotec Oyj 5 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2009 Vuosi 2009 lyhyesti 1 Vuosikooste 2009 2 Teknologia- ja palvelutarjonta 4 Strategia 6 Toimitusjohtajien haastattelu 8 Markkinakatsaus 11 Minerals

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 1(12) Lehdistötiedote 26.2.2008 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta Kaivoksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti Vuoden 2007 keskeiset tapahtumat

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS IDEAT OVAT SINUN... Vuosikertomus 2007 Sisältö OUTOKUMPU 2007 1 Outokumpu lyhyesti 2 Outokummun asema markkinoilla 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Visio ja strateginen suunta 8 Vuosi 2007 lyhyesti 10 Markkinakatsaus

Lisätiedot

Teemme perusteellisia muutoksia muovataksemme tulevaisuutemme ja hyödyntääksemme ruostumattoman teräksen markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Teemme perusteellisia muutoksia muovataksemme tulevaisuutemme ja hyödyntääksemme ruostumattoman teräksen markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Vuosikertomus 2013 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 1 Tunnusluvut 3 Vuosi 2013 4 Markkinaympäristö 8 Johtoryhmän jäsenet 12 Hallituksen jäsenet 14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 16 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Osavuosikatsaus Q2 2013 Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia duplex 2205 -erikoisterästä Stolt Tankersin viiteen kemikaalitankkeriin.

Lisätiedot

1 Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 4

1 Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 4 TILINPÄÄTÖS 2014 1 Sisällysluettelo SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös, IFRS 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernitase 16 Konsernitase 17 Konsernin rahavirtalaskelma 18 Laskelma

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2011

Taloudellinen katsaus 2011 Outokummun vuosikertomus 2011 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/annualreport2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 03 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 05 KONSERNITILINPÄÄTÖS,

Lisätiedot

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö VUOSIKERTOMUS 2010 1 Vuosikertomus 2010 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2010 Vuosi 2010 lyhyesti 2 Missio ja strateginen tavoite 3 Outotec lyhyesti 4 Teknologia- ja palvelutarjonta

Lisätiedot

Vahva jalansija tärkeimmillä markkinoilla

Vahva jalansija tärkeimmillä markkinoilla Vuosikertomus 2014 Outokummun vuosikertomus 2014 1 SISÄLTÖ Tämä vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja selvityksen hallintoja ohjausjärjestelmästä. Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun raportit on julkaistu

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

Sisältö outokumpu 2001 liiketoiminnat tilinpäätös sijoittajainformaatio www.outokumpu.com O U T O K U M P U 2 0 0 1

Sisältö outokumpu 2001 liiketoiminnat tilinpäätös sijoittajainformaatio www.outokumpu.com O U T O K U M P U 2 0 0 1 2001 today Sisältö 2 Visio, strategia ja arvot outokumpu 2001 4 Liiketoiminnat 6 Toimitusjohtajan tervehdys 8 Johdon tulosanalyysi 16 Outokummun asema markkinoilla 18 Markkinakatsaus 24 Copper Products

Lisätiedot

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 Sisällysluettelo Sivu OUTOKUMPU OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1 Hallituksen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2012. Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports

Taloudellinen katsaus 2012. Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports Taloudellinen katsaus 2012 Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Lisätiedot

Liite: Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet

Liite: Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet Liite: Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet HALLITUS Tapani Järvinen Synt. 1946, tekniikan lisensiaatti, TKK Hallituksen puheenjohtaja marraskuusta 2012, riippumaton hallituksen jäsen huhtikuusta 2010 Muut

Lisätiedot