TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013"

Transkriptio

1 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 2

3 TALOUDELLINEN TULOS 2012 taloudellinen tulos: - Liikevaihto 142,9 milj. euroa - Liiketappio -83,6 milj. euroa 152,2 Liikevaihto (EURm) 231,2 142,9 Taloudellinen tulos heijasteli: - Nikkelin heikkoa hintakehitystä - Ennakoitua alhaisempaa metallien tuotantoa - Kipsisakka-altaan vuotoon ja vesienhallintaan liittyviä ylimääräisiä kustannuksia Nikkelin hinta laski alkuvuoden USD /t tasolta USD /t tasolle toisella vuosipuoliskolla Liikevoitto / tappio (EURm) 25,5 30, ,6 3

4 INVESTOINNIT JA TASE 2012 investoinnit 97,5 milj. euroa: Investoinnit (EURm) - Uraanin talteenottolaitos - Sekundääriliuotus 115,7 79,1 97,5 - Ympäristöinvestoinnit - Allas- ja patorakenteet Lainojen määrä 599,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Korolliset nettovelat 563,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Taseen loppusumma 1 260,8 milj. euroa vuoden 2012 lopussa Korolliset nettovelat (EURm) 563,8 455,

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 5

6 TUOTANTOKATSAUS Nikkelin ja sinkin tuotanto (t) vuosi 2012 vuosi 2011 Q Q Nikkeli Sinkki Haastava vesitase vaikeutti toimintaa läpi vuoden - Metallipitoisuuksien laimeneminen kiertoliuoksessa, vähäinen haihdunta ja ilmastuksen tehokkuuden heikentyminen - Kipsisakka-altaan vuoto marraskuussa - Malmintuotanto keskeytettiin syyskuussa väliaikaisesti Painopisteenä vesitaseen ratkaiseminen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä Laitteistojen käyttöasteet ja käytettävyydet erityisesti materiaalinkäsittelyn ja metallitehtaan prosesseissa paranivat edelleen 6

7 VESITASE VAIKUTTI LIUOTUSTULOKSIIN 4,0 Nikkelipitoisuus tehtaan syöttövirtauksessa (g/l) Sademäärä Sotkamossa (mm) mm % % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 01/11 03/11 05/11 07/11 09/11 11/11 01/12 03/12 05/12 07/12 09/12 11/12 01/13 03/ /12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 200% 180% 160% 140% 120% 100% 2012 Pitkän aikavälin ka ylitys 7

8 MALMINTUOTANTO KÄYNNISTETÄÄN TOUKOKUUSSA Vesitaseen johdosta malmintuotanto keskeytettynä syyskuusta 2012 alkaen Merkittäviä säästöjä saavutettu Uudelleenkäynnistys ennakoitua aiemmin toukokuussa Hyvää kehitystä murskauksen käyttöasteessa ennen keskeytystä saavutettiin 1,5Mt kuukausituotanto Primäärikasan purkukapasiteettia kehitettiin edelleen Kuukausittainen malmintuotanto (kt) Malmintuotannon keskeytys 8

9 MERKITTÄVÄÄ EDISTYSTÄ METALLITEHTAAN KÄYTTÖASTEESSA 2012 metallien tuotanto: Nikkelin tuotanto (t) tonnia nikkeliä tonnia sinkkiä Tuotantoon vaikuttivat: ~ Läpi vuoden haastavana jatkunut vesitase ja liuoksen alhaiset metallipitoisuudet - Kipsisakka-allasvuoto marraskuussa - Kuolemantapaukseen liittynyt seisakki huhtikuussa Merkittävää edistystä metallitehtaan käyttöasteessa Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/ E Sinkin tuotanto (t) ~ Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/ E 9

10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 10

11 KAIVOKSEN VESITASE 2012 vesitaseen haasteet Runsas sadanta lisää merkittävästi kaivosalueelle kertyvien vesien määrää 1,3 miljoonan kuution päästökiintiö rajoittaa päästövesien määrää Liuoskierto ja altaat täyttyvät prosessi hidastuu ja haihdunta vähenee Avolouhos täyttyy ja louhinta lopetetaan ei uutta malmia sitomaan vettä Prosessi hidastuu ja haihdunta vähenee entisestään 2013 riskitason madaltaminen ja kestävän vesitaseen rakentaminen 11

12 LAAJAT VESIENHALLINTATOIMENPITEET Keskeiset toimenpiteet: Ylimääräisten vesien neutralointi ja juoksuttaminen Pato- ja allasrakenteet puhtaiden sade- ja valumavesien erottamiseksi prosessivesistä Tuotantoprosessien tehostaminen Haihtuminen keskeinen osa vesitasetta Metallien tuotanto käänteisosmoosi ja neutralointikapasiteetti Latosuon turvapato Hauta-ahon puhtaiden vesien erotus Kuohunahon puhtaiden vesien erotus Martikanvaaran puhtaiden vesien erotus 12

13 OPERAATIO SAUKKO KOHTI KESTÄVÄÄ VESITASETTA Puhdistettujen vesien juoksuttaminen Tavoitteena pienentää riskitasoa ja saavuttaa kestävä vesitase Puhdistettujen vesien päästötarve noin 3,8 miljoonaa kuutiometriä Vanha valumaalue Uusi valumaalue Nykyiset päästökiintöt 1,8 miljoonaa + 1,3 miljoonaa kuutiometriä Päätös lisäkiintiöstä tai ympäristöluvan muutoksesta keväällä Kestävä vesitase pitkällä aikavälillä Tekniset edellytykset suljettuun kiertoon suurelta osin olemassa Raakavedenoton merkittävä vähentäminen tai lopettaminen Valuma-aluetta on pienennetty merkittävästi uusilla patorakenteilla 13

14 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 14

15 UUSI ALKU TALVIVAARA TULEVAISUUDESSA Maailmanluokan varannot hyödynnettäväksi Varannot ja täyden mittakaavan mukainen tuotanto maailman kymmenen suurimman joukossa Malmintuotanto Kaivostoiminta käynnistetään uudelleen toukokuussa, noin 1,5 kuukautta ennakoitua aiemmin Biokasaliuotus Liuotusprosessi toimii odotusten mukaisesti prosessinhallintaa kehitetään Pitoisuudet nousussa Metallien talteenotto Merkittävää edistystä käyttöasteessa Asteittainen syöttövirtauksen nosto Vesienhallinta Lyhyellä aikavälillä riskitason alentaminen Pidemmällä aikavälillä kohti suljettua kiertoa Ympäristö Kestävä vesitase avainasemassa Muut ongelmat pääosin ratkaistu 15

16 MITTAVILLA RAHOITUSJÄRJESTELYILLÄ PARANNETTIIN MERKITTÄVÄSTI RAHOITUSASEMAA Rahoitusjärjestelyt saatettiin päätökseen alkuvuoden 2013 aikana MEUR merkintäoikeusanti ylimerkittiin MEUR luottolimiitti uudistettiin - Camecon ennakkomaksuja nostettiin 10 MUSD yhteensä 70 MUSD:iin - 12 MEUR ennakkomaksu Nyrstarilta Suurimmat osakkeenomistajat * Osakkeenomistaja Osakkeita % Solidium ,7 % Varma ,7 % Pekka Perä ,5 % Nordea Life Assurance Finland ,0 % Mandatum Life Unit-Linked ,6 % Norilsk Nickel ,6 % Göran Sundholm ,5 % Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo ,5 % Olli Salo ,4 % Savings Bank Finland Fund ,4 % Hallintarekisteri ,5 % Kaikki osakkeet * Ei sisällä hallintarekisteriin merkittyjä osakkeenomistajia. 16

17 Kuusilampi Avolouhos Sekundäärikasa Primäärikasa Metallien talteenotto Kipsisakka -allas Kolmisoppi Talvivaaran mineraalivarannot 2012 Kuusilampi Kolmisoppi Yhteensä Mt Mt Mt 17

18 TALVIVAARAN MINERAALIVARANTOJEN KASVU Kuusilampi Kolmisoppi Mt Mt Mt Mt m 18

19 MAILMINTUOTANNON ALOITUS AIKAISTETTU TOUKOKUULLE 2013 Malmintuotannon aloitus noin 1,5 kuukautta ennakoitua aiemmin toukokuussa Parantaa vesitasetta, sillä uusi malmi sitoo merkittävän määrän vettä kasausvaiheessa - Edesauttaa tuotantotavoitteiden saavuttamisessa Väliaikaiset lomautukset peruttu malmintuotannon aloittamisen johdosta Primäärikasan purkamista on jatkettu malmintuotannon keskeytyksen aikana - Uusi leukamurskain otettiin käyttöön alkuvuonna riittävän purkukapasiteetin varmistamiseksi 19

20 KESKEISET TOIMET BIOLIUOTUKSEN SUORITUSKYVYN PARANTAMISEKSI Tehokas ilmastus ratkaisevaa liuotuksen suorituskyvylle - Lämpökuvaus ja tuotantokasojen avaaminen osoittavat, että esimerkiksi ilmastusputkien tukokset ovat haitanneet liuotustuloksia - Toimenpiteitä käynnissä: tukosten poistaminen, kasan ja ilmastuksen suunnittelu, puhallintehokkuus, salaojitus Muita keskeisiä toimia ovat agglomeroinnin laatu ja tiettyjen liuokseen kertyvien harmeaineiden hallinta Ilmastusputkisto Lämpökuvaus - tummempi väri osoittaa alhaisen ilmavirran Avattu kasa - reagoineet ja reagoimattomat alueet 20

21 LIUOTUS TOIMII ODOTUSTEN MUKAISESTI PROSESSINHALLINTAA KEHITETÄÄN Ylimääräisen veden poistaminen liuoskierrosta Ilmastuksen tehostaminen Liuotuskasojen rakenne Saavutettu metallien saanti primääriliuotuksessa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Liuotus jatkuu todistetusti sekundäärikasalla; tavoiteltu nikkelin kokonaissaanti n. 90% Tavoiteltu nikkelin saanti primääriliuotuksessa: 60 70% Heap Kasa 1 Heap Kasa 2 Kasa Heap 3 Heap Kasa 4 Cobalt Koboltti Copper Kupari Zinc Sinkki Nickel Nikkeli 21

22 YLIMÄÄRÄISEN VEDEN POISTAMINEN KESKEISTÄ Metallien liukeneminen Kasan lämmönmuodostus Natriumin saostuminen (kannattavuus) (vesitase) (päästöjen laatu) Source Date T Co Cu Fe Na* Ni Zn C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l In , Out , Change 29, ,6 % Target -30 %

23 LIUOSPITOISUUDET OVAT KÄÄNTYNEET NOUSUUN Liuoksen nikkelipitoisuus kasalohkoittain (g/l) 1,60 1,40 ~ 1 kuukausi 1,20 1,00 0,80 0,60 0, Kasa 1 Kasa 2 Kasa 3 Kasa 4 Sek. kasa 1 Sek. kasa 2 23

24 MERKITTÄVÄÄ EDISTYSTÄ METALLITEHTAAN KÄYTTÖASTEESSA Kuukausittainen syöttövirtaus metallien talteenottoon (m 3 /h) Q1 13 ka ka ka /11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 24

25 VESIENKÄSITTELY SUUNTAVIIVAT TULEVAISUUTEEN Prosessivesien ja sade- ja valumavesien entistä tehokkaampi erottelu - Prosessivedet suljetussa kierrossa - Sade- ja valumavedet erotetaan, varmistetaan puhtaus ja tarpeen mukaan puretaan luontoon Kokonaisvaltainen vesitaseen hallinta ja riskienhallinta sääolosuhteet huomioiden Prosessivedet - Suljettu vesikierto ja hyvä riskienhallinta - Sulfaattipitoisten prosessivesien käsittely tehtaalle raakavedeksi» Uutta teknologiaa vesien puhdistamiseksi (sulfaatti < mg/l) - Prosessissa kiertäville liuoksille riittävät varoallastilavuudet, älykkäät mittausmenetelmät ja turvalogiikka Sade- ja valumavedet - Perinteinen puhdistustekniikka riittävää - Riittävä varoallastilavuus riskitason pienentämiseksi - Puhtaat valumavedet eriytetään tehokkaammin 25

26 YMPÄRISTÖTEHOKKUUS SUUNTAVIIVAT TULEVAISUUTEEN Pölypäästöt: pysyvästi alle luparajojen uusien investointien ansiosta Rikkivetypäästöt: pysyvästi alle luparajojen hönkien keräyksen tehostamisen ja pesureiden uusimisen ansiosta Vesipäästöt: päästövesien sulfaattipitoisuutta pienennetään edelleen - Käänteisosmoositeknologia ja prosessivesien lähes suljettu kierto - Kaivosalueen hulevesien ja avolouhoksen vesien erottelu ja käsittely erikseen Sulfaattipitoisuus päästövesissä; LONE-ylite (mg/l) Ehdotettu 2013 luparaja Ehdotettu 2015 luparaja

27 TAVOITTEENA TONNIA NIKKELIÄ VUODESSA Tavoitteena t Ni vuotuisen tuotantotason saavuttaminen seuraavien vuosien aikana Ylösajo on viivästynyt vesienhallintaan liittyvien haasteiden vuoksi Edellytykset ylösajolle täyteen kapasiteettiin eivät ole muuttuneet Ylösajon ennakoidaan jatkuvan aiempien suunnitelmien mukaisesti, kun vesienhallintaan liittyvät haasteet on ratkaistu ja toiminnot on vakiinnutettu alkuvuonna 2012 ja vuonna 2011 saavutetuille tasoille Täysi kapasiteetti Saavutettu taso Toimenpiteet Kaivos n. 70kt päivittäin 60-70kt päivittäin Jonkin verran lisää liikkuvaa kalustoa Materiaalinkäsittely n. 70kt päivittäin 60-70kt päivittäin Purkuprosessin optimointi Biokasaliuotus PLS = g/l Ni PLS = g/l Ni Vesitase Prosessinhallinta Metallitehdas 1,800-2,000 m 3 /h ja PLS = g/l Ni >1,500 m 3 /h syöttövirtaus Toimintavarmuus Jokin verran lisää H 2 S-kapasiteettia 27

28 KILPAILUKYKYINEN KUSTANNUSTASO YLÖSAJON MYÖTÄ Täydessä kapasiteetissa Talvivaaran kustannustason ennakoidaan olevan erittäin kilpailukykyinen - Alin tai toiseksi alin neljännes riippuen esimerkiksi valuuttakursseista Koko teollisuudenalan kustannusrakenne muuttumassa lateriittiprojektien myötä Nikkelin tuotantokustannukset; 2012 (USD / t Ni) Kustannus (USD / t Ni) Kumulatiivinen tuotanto; 2012 ( 000 tonnia) Lähde: CRU 28

29 PÄÄOMATEHOKKUUS NIKKELIKAIVOSTEN KÄRKILUOKKAA Nikkelikaivosten pääomatehokkuus ja käynnistämisajankohta Kokonaisinvestoinnit ($ / lb Ni täysi kap.) = Lateriitti = Sulfidi Kuplan koko kuvaa tuotantoa täydessä kapasiteetissa Talvivaara * Barro Alto (Anglo American) Santa Rita (Mirabela) Ambatovy (Sherritt) Goro (Vale) Onca Puma (Vale) Ravensthorpe (First Quantum) Kevitsa (First Quantum) Koniambo (Xstrata) Ensimmäinen tuotantovuosi Maailmanluokan kaivos Investointitehokkuus Kainuun aluetalous Kannattavuus ja kasvu Lähde: Julkistet tiedot *Talvivaaran investoinnit sisältävät kaikki historialliset investoinnit sekä arvioidut tulevaisuuden investoinnit täyden kapasiteetin saavuttamiseksi 29

30 VARANNOT JA ARVIOITU TUOTANTO MAAILMAN KYMMENEN SUURIMMAN KAIVOKSEN JOUKOSSA Arvioidut, todetut ja todennäköiset mineraalivarannot, nikkelisisältö (milj. tonnia) 12,4 5,5 5,5 4,7 4,1 3,0 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,3 1,2 0,7 Taimyr (Norilsk) Weda Bay (Eramet) Kiinalainen varanto, arvio Indonesialainen varanto, arvio Kuubalainen varanto, arvio Talvivaara Filippiiniläinen varanto, arvio Murrin Murrin (Glencore) Cerro Matoso (BHP) SLN (Eramet) Kola (Norilsk) Soroako (PT Inco) Koniambo (Xstrata) Goro (Vale) Tumagain (Hard Creek) Ravensthorpe (FQ) Ambatovy (Sherritt) Onca Puma (Vale) Ontario (Vale) Fenix (Solway) Arvioitu tuotantokapasiteetti ( 000 tonnia nikkeliä vuodessa) Taimyr (Norilsk) Kola (Norilsk) Soroako (PT Inco) Weda Bay (Eramet) SLN (Eramet) Koniambo (Xstrata) Goro (Vale) Ambatovy (Sherritt) Onca Puma (Vale) Talvivaara Cerro Matoso (BHP) Tumagain (Hard Creek) Murrin Murrin (Glencore) Ravensthorpe (FQ) Fenix (Solway) Ontario (Vale) Lähde: Julkiset tiedot ja arviot; valikoidut kaivokset 30

31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 31

32 KESTÄVÄN KEHITYKSEN PAINOPISTEET Kehitämme turvallisuuskulttuuriamme Pienennämme vesipäästöjä merkittävästi Vähennämme jatkuvasti toimintamme turvallisuusriskejä, lisäämme turvallisuushavainnointia ja kehitämme työympäristöämme Parannamme vesitaseen hallintaa, lisäämme veden sisäistä kiertoa ja vähennämme raakavedenottoa Vähennämme edelleen hajuhaittoja Selvitämme, paikallistamme ja eliminoimme jatkuvasti metallitehtaan hajulähteitä Rajoitamme kaivoksen pölyämistä Jatkamme louhinnasta, rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvan pölyämisen ehkäisyä kaikkialla kaivosalueella Parannamme ympäristöviestintäämme Kerromme kaikista ympäristöasioista välittömästi usein jo etukäteen suurelle yleisölle, medialle ja ennen kaikkea lähialueen asukkaille 32

33 TURVALLISUUS TALVIVAARAN TOIMINNAN KULMAKIVI Turvallinen työympäristö ja turvalliset työmenetelmät ovat toiminnassa etusijalla Useita ennaltaehkäiseviä työturvallisuusparannuksia toteutettu maaliskuun 2012 lopulla sattuneen valitettavan kuolemantapauksen jälkeen Talvivaara jatkaa ponnistelujaan työturvallisuuden parantamiseksi ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi Poissaoloja aiheuttavat tapaturmat / milj. työtuntia (liukuvat 12 kk) 11,8 13,7 13,2 16,6 15,7 Q Q Q Q Q

34 YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN JATKUVAA PARANTAMISTA ELY:n Talvivaaralle antamat huomautukset (yhteensä 55 kpl) Melu Jätteet Pöly Vesi Tiedottaminen Tärinä Haju Nestekaasutykki lintujen karkotukseen 34

35 AVOIN JA AKTIIVINEN VIESTINTÄ TOIMINNAN KESKIÖSSÄ Yksilöityjä kävijöitä Paikan Päällä blogissa (kpl kuukaudessa) Kipsisakka-allavuoto marraskuussa /2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/ / / /2012 Kestävän kehityksen sidosryhmätilaisuudet (kpl) Kestävän kehityksen katsaus Lähistökatsaus Tupailta Seurantaryhmä YVA:an tai luvitukseen liittyvä yleisötilaisuus Avoimet ovet 35

36 HENKILÖSTÖ JA ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kaivosinvestoinnit Suomessa (milj. euroa) Talvivaaran henkilöstömäärä (kpl) Talvivaara Suurikuusikko Kevitsa Kemin kromikaivos Laiva Siilinjärvi Kylylahti Merkittävät välilliset työllisyysvaikutukset Q1/13 Henkilöstön asuinpaikkakunnat (2012) Muu Helsinki; 9 Espoo; 17 Kainuu; 44 Muu Suomi; 117 Kajaani; 257 Pampalo Lähde: Kaivannaisteollisuus ry Sotkamo;

37 KOKENUT JA SITOUTUNUT JOHTO Pekka Perä, s.1964 toimitusjohtaja Talvivaaran perustaja Arctic Platinum Pyhäsalmi Mine Outokumpu Diplomi-insinööri Pekka Erkinheimo, s.1972 kaupallinen johtaja Yhtiön palvelukseen 2006 Castren & Snellman Arthur Andersen Oikeustieteen kandidaatti Pertti Pekkala, s.1967 metallituotannon johtaja Yhtiön palvelukseen 2011 Outokumpu Technology ja Outotec Diplomi-insinööri Saila Miettinen-Lähde, s.1962 varatoimitusjohtaja, CFO Yhtiön palvelukseen 2005 SIDOS Partners 2004 Carnegie Orion 2000 Sitra Leiras Diplomi-insinööri Harri Natunen, s.1955 tuotantojohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Boliden Outokumpu Zinc Outokumpu Group Diplomi-insinööri Kari Vyhtinen, s.1971 kaivostoiminnan johtaja Yhtiön palvelukseen 2007 Outotec VTG Worldwide Diplomi-insinööri ja emba Mikko Korteniemi, s.1959 kunnossapitojohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Outokumpu Group Tekniikan lisensiaatti Maija Vidqvist, s vesienhallinnan johtaja Yhtiön palvelukseen 2013 Teollisuuden Vesi Oy:n toimitusjohtaja Laajaa kokemusta vesienhallinnan tekniikoista ja prosesseista Diplomi-insinööri Eeva Ruokonen, s.1960 kestävän kehityksen johtaja Yhtiön palvelukseen 2010 ABB Boliden Outokumpu Diplomi-insinööri ja tekniikan lisensiaatti Maija Kaski, s.1967 henkilöstöjohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Nokia Elcoteq Kasvatustieteen maisteri 37

38 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa 5. Kestävä kehitys, turvallisuus ja henkilöstö 6. Toimintaympäristö 38

39 NIKKELIMARKKINA LYHYEN AIKAVÄLIN HAASTEET JATKUVAT Markkinaympäristö on pysynyt heikkona - Nikkelin hinta nousi USD /t tasolle tammi-helmikuussa - Huhtikuussa hinta on laskenut USD /t tason alle - Huhtikuussa LME:n nikkelivarastot nousivat ennätykselliselle t tasolle Lyheyn aikavälin markkinanäkymät: - Ennustettavuus on heikkoa ja markkinoiden heilunta jatkuu - Korkeat varastotasot ja maailmantalouden epävarmuus painavat nikkelin hintaa lyhyellä aikavälillä Pidemmän aikavälin markkinanäkymät: - Perustekijät tukevat vahvaa nikkelin hintakehitystä - Kestävä hintataso noin USD /t Nikkelin LME-hinta USD/t ja EUR/t /11 05/11 09/11 01/12 05/12 09/12 01/13 Nikkelin hinta (EUR/t) Nikkelin hinta (USD/t) Nikkelin LME-hinta (USD/t) ja varastot ( 000t) LME:n nikkelivarastot Nikkelin hinta (USD/t) 39

40 SUOTUISAT PITKÄN AIKAVÄLIN MARKKINANÄKYMÄT Primäärinikkelin kulutus (kt) Nikkelin kysynnän ja tarjonnan suhde (kt) Kiina 38% Afrikka Aasia p.l. Kiina Eurooppa Amerikat Kiina Kiina 52% Kysynnän ja tarjonnan suhde (kt) (10) (30) (50) Lähde: CRU 40

41 KIITOS! KYSYMYKSET? 41

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 www.talvivaara.com /anti2013 Toimintaohjeet Yleiskuvaus Merkintäoikeusannissa yhdellä (1) vanhalla Talvivaaran osakkeella saa merkitä kuusi (6) uutta Talvivaaran

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy »Markkinat ja myynti 2 25.11.2016 Dokumentin nimi 2 »Terrafamen tuotantoketju tavallista lyhyempi Energiatehokkaan prosessin

Lisätiedot

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Sijoitus-Invest 17.11.2010 Saila Miettinen-Lähde CFO DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Tuotantopäivitys 07.4.2011

Tuotantopäivitys 07.4.2011 Tuotantopäivitys 07.4.2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Lisätiedot

Kaivannaisteollisuus ry

Kaivannaisteollisuus ry Kaikki kaivokset ovat tärkeitä kaikki kaivokset ovat erilaisia Kaivannaisteollisuus ry Suomessa toimivan kaivostoimialan yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 48 jäsentä. Kaivokset muodostavat yhdessä metallien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN. Tilannekatsaus. Helmikuu 2016

LUOTTAMUKSELLINEN. Tilannekatsaus. Helmikuu 2016 LUOTTAMUKSELLINEN Tilannekatsaus »Yhteenveto Terrafamen kaivoksen ylösajon etenemisestä Kaivoksen ylösajo käynnistyi syksyllä 2015 Kaivostoiminnan käynnistämisen ensisijainen peruste ja tavoite oli ympäristötilanteen

Lisätiedot

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä Kaivostoiminta Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi 5.5.2010/Maija Uusisuo Esityksessä Globaali toimintaympäristö Suomen kansainvälinen kilpailukyky Ajankohtaisia kaivoshankkeita

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen Kaivososakeyhtiö Oyj Kaivosteollisuudesta elinvoimaa Kainuuseen Toukokuu 2009 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2016

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2016 » TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 Terrafame Oy, +358 20 7130 800 Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, Finland Domicile: Sotkamo, Reg. No 2695013-5 2 (7) Terrafamen käyttökate positiivinen vuoden viimeisellä

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2008(marras-huhtikuu)

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ 25.4.2012 TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN 1 TALVIVAARA LYHYESTI Maailmanluokan nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä Sotkamossa Kansainvälisesti merkittävä

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA 1(14) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA TALVIVAARAN TOIMINTAKATSAUS Maailmantalouden näkymät vaikuttivat nikkelin markkinahintaan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2012

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2012 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.8.2012 Tuotanto kehittynyt tasaisesti metallien talteenoton käynnistyttyä uudelleen huhtikuussa Tuotantoseisokki ja nikkelin hinnan lasku heikensivät

Lisätiedot

»Työ- ja elinkeinojaosto Terrafamen tilannekatsaus

»Työ- ja elinkeinojaosto Terrafamen tilannekatsaus » Terrafamen tilannekatsaus »PLS-liuoksen määrä hyvin hallinnassa Metallipitoisen PLS-liuoksen määrä vakautettu optimaaliselle tasolle Contents 1 Normaali liuosmäärä 2015 2016 Altaiden maksimi liuostilavuus

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Talvivaara aikoo hakea listautumista Lontoon pörssin päälistalle

Talvivaara aikoo hakea listautumista Lontoon pörssin päälistalle Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa eikä Australian, Kanadan tai Japanin kansalaisille ja asukkaille. Tämä

Lisätiedot

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Keskiviikko 17.4.2013 Tarmo Tuominen Puheenjohtaja, Kaivannaisteollisuus ry Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Osavuosikatsaus II/4 5.8.24 Jyrki Juusela, toimitusjohtaja stainless copper technology Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden kysyntä pysyi hyvänä

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET Professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto Tutkija Marika Kunnari, Lapin yliopisto 13.4.2011 Muutosten ennakointi - esimerkkinä SVA Lainsäädäntö

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari

SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE. Kaivosseminaari SUOMEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TILANNE Kaivosseminaari 090616 Aiheita 1. Kaivosteollisuus tänään 2. Kaivospolitiikka 3. Kestävä kaivostoiminta 4. Koulutus 5. Tulevaisuus KAIVOSTEOLLISUUS TÄNÄÄN Kaivosteollisuus

Lisätiedot

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi maaliskuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGREGORin vakaa suoritus jatkui Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Suomen Kaivosyrittäjät ry. Kaivosseminaari 2013, Kittilä, Levi 5.-7.6.2013

Suomen Kaivosyrittäjät ry. Kaivosseminaari 2013, Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Suomen Kaivosyrittäjät ry Kaivosseminaari 2013, Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI! Suomessa toimivan kaivostoimialan yhteistyöjärjestö, 48 jäsentä! Kaivokset muodostavat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset FM Lily Laine 2 Kuva: Talvivaara FM Lily Laine 3 Sisältö Kaivostoiminta Suomessa Kaivoksen elinkaari Kaivostoiminnan vaikutuksia Alkuaineet, yhdisteet

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiologian yliopistonlehtori Leena Suopajärvi, YTK, Lapin yliopisto DILACOMI-tutkimushankkeen loppuseminaari 27.9.2013, Rovaniemi Puheenvuoron rakenne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja IR: Andreas Langhoff, tel +358 1 862 114 29.4.28 1 Sisältö Kemira-konserni Q1 Liiketoiminta-alueet Q1 Näkymät 28 2 Kemira-konserni Q1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Viimeinen vuosineljännes 2015:

Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Viimeinen vuosineljännes 2015: 1 Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015 Tiedotteessa esitetään yhteenveto Ekokem Oyj:n tilinpäätöstiedoista. Tiedot ovat tilintarkastamattomia. Täydellinen

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta T AL VI VAARANKAI VOS OS AKE YHT I ÖOY J T i l i npä ä t ös t i edot e31. 12. 2010pä ä t y neel t ä t i l i k a udel t a PÖRSSITIEDOTE 17.2.2011 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010

Lisätiedot

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Katsaus 17.12.2014 Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Vuosi 2014 on ollut Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnassa vaiherikas ja työntäyteinen. ELY-keskus käytti valvonnassaan

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto Linnankatu 1-3 PL Oulu SÄHKÖPOSTITSE

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto Linnankatu 1-3 PL Oulu SÄHKÖPOSTITSE Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto Linnankatu 1-3 PL 293 90101 Oulu SÄHKÖPOSTITSE Viite: PSAVI/2960/2014, Purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008 Cargotecin yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset saavutukset Cargotecin kehittämisessä vuonna 2007 2 Huoltoliiketoiminnan kasvu 3 Toiminnan laajentaminen 4 Aasian liikevaihdon kasvu 5

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa

Smart way to smart products. Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.2.2014 Toimintaympäristö vuonna 2013 Vuoden 2013 käynnistyessä teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Materiaalivirta näkyy

Materiaalivirta näkyy I saw the hidden material flow in South-Africa Materiaalivirta näkyy Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta: We are sick and tired to be sick and tired. Sakari Autio, LAMK Esityksen aiheet: 1. Esitellä

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS KAIVOSSEMINAARI 2014, 4-6.6.2014 OULU KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS Ossi Leinonen ylitarkastaja 2.6.2014 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2014 MALMINETSINTÄ KAIRAUS VUONNA 2012 : 366 km KAIRAUS VUONNA

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus Työn tavoitteena tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013 1Q 2013 Tulos 1 Markkinaympäristö edelleen haastava IATA:n mukaan, Tulosparannuskehitys pysähtyi Euroopassa jo Q4 2012 aikana, tulokset edellisvuoden tasolla Öljyn hinta laski maaliskuussa, hintataso kuitenkin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÄÄSTÖTARKKAILU 2012 16UEC0005 28.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus

Osavuosikatsausjulkistus Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 31.7.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.8.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2008

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31. 12. 2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31. 12. 2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31. 12. 2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA NIKKELIMARKKINAT PYSYIVÄT VAISUINA LÄHES KOKO VUODEN 2013 Vuonna 2013 nikkelin hintaa laskivat ylitarjonta ja suhteellisen heikko kysyntä.

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Katsaus HKScanin toimintaan. Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous, , Helsinki

Katsaus HKScanin toimintaan. Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous, , Helsinki Katsaus HKScanin toimintaan Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen, COO Yhtiökokous,, Helsinki HKScanin johtoryhmä Aki Laiho Toimitusjohtajan sijainen, tuotanto- ja teknologiajohtaja, TkT, CSCP Tuomo Valkonen

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja

Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta 2016 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Kannattavuus parani Kalmarissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Outokummun ilmastotehokkuus on maailman huippua 13.10.2011 Risto Liisanantti. www.outokumpu.com

Outokummun ilmastotehokkuus on maailman huippua 13.10.2011 Risto Liisanantti. www.outokumpu.com Outokummun ilmastotehokkuus on maailman huippua www.outokumpu.com Outokumpu kansainvälinen ruostumaton teräsyhtiö Cloud gate Millennium puistossa Chicagossa, USA Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman

Lisätiedot