KATTAVA Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. Pirkko Nykänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATTAVA Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. Pirkko Nykänen"

Transkriptio

1 KATTAVA Tietojärjestelmäarkkitehtuurin näkökulma Pirkko Nykänen 1

2 Arkkitehtuurivaihtoehtojen tarkastelun dimensiot Dimensiot, joista kukin voidaan toteuttaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla 1. Data / ydinpotilastiedot 2. Data / muu potilastieto 3. Ydinpotilastietojärjestelmä 4. Erillisjärjestelmät 5. Yleiskäyttöiset järjestelmäpalvelut (varmenneratkaisut, suostumusten hallinta, tietoturva jne) 2

3 Kriteerit eri arviointinäkökulmista Terveyspalvelutuotannon näkökulma Tuottavuuden muutos Systeeminen näkökulma Kriteerien perustana: Prosessien ja toiminnan tehostuminen, järjestelmien käytettävyys, organisaatioiden rajat ylittävät palvelukokonaisuudet, relevantin tiedon löydettävyys ja nopeus, tuotannonohjauksen edistäminen ja terveyspalveluiden järjestäminen 3

4 Tietotekniikkanäkökulma KanTa-liitettävyys Tietosuoja ja tietoturva Suorituskyky ja skaalautuvuus Tietojen / palvelujen saatavuus Standardienmukaisuus Jatkokehityksen joustavuus Hallittavuus SOA-tuki Kriteerien perustana: Kansallisen arkkitehtuurin asettamat toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, yhteistoiminnallisuusvaatimukset, tietojärjestelmien onnistumiseen, epäonnistumiseen vaikuttavat tekijät 4

5 Elinkeinopoliittinen ja innovaationäkökulma Kansallisen osaamisen kehittyminen Suomalaisten yritysten kilpailukyky Työllisyys- ja verotulovaikutukset Kilpailuasetelma Kriteerien perustana: Innovatiivisuus, kansainväliset markkinat, monopoli-kilpailu 5

6 Toteuttamisnäkökulma Toiminnan hyötyjen realisointi Taloudelliset tekijät Arkkitehtuurien toteuttamiskelpoisuus Hallinnolliset tekijät Riskit ja aikataulut Kriteerien perustana: Toteuttamisen kompleksisuus ja joustavuus, vaadittavat päätöksenteon prosessit, rahoituksen määrä ja selkeys, riskit 6

7 Vaihtoehtoiset mallit 7

8 malli A Kansallisessa mallissa arkkitehtuuri on keskitetty KanTa-palvelun lisäksi käytetään samoja tietojärjestelmiä ja yhteistä perusinfrastruktuuria Kaikkien ammattilaisten käyttöön tarjotaan kansallinen potilaskertomusjärjestelmä, joka tiedon säilytyksessä tukeutuu kansalliseen arkistoon Pros / Cons + Yhtenäiset järjestelmät ja teknologiset ratkaisut ovat tehokkaasti hallittavissa, KanTa-liitettävyys hyvä, standardoinnin aste on korkea, tietoturva on hyvin optimoitavissa, yhteistoiminnallisuus kokonaisuuden ja sen osien kesken on hyvä, tiedon ja palvelujen laatua voidaan hyvin kehittää, palvelujen saatavuus ja käytettävyys hyvät - Kuka vastaa määrittelystä, kehittämisestä, omistajuudesta? Tyydyttävätkö samat toiminnallisuudet kaikkia? Kehittäminen ja käyttöönotto suuria yhteisesti hyväksyttyjä päätöksiä vaativa, kallis prosessi, kansallista sopimista tarvitaan kaikilla tasoilla, prosessien yhtenäistämistä ja eri organisaatioiden rakenteiden sopeuttamista Data /ydintiedo t Data/ muu potilastiet o Ydinpotilastieto järjestelm ä Erillisjärjestelm ä Yleiskäyttöiset palvelut 8

9 Alueellis-kansallinen malli B Kansallisesti data/ydintiedot ja yleiskäyttöiset järjestelmäpalvelut, muut ovat alueellisesti yhtenäisiä Edellyttää alueellista järjestelmien homogenisaatiota: sekä perusjärjestelmät että erillisjärjestelmät pitää uudistaa Alueellisella tasolla mahdollisuus kilpailuttaa alueelle sopivia järjestelmiä Data /ydin tiedo t Data/ muu potila stieto Ydinpotila stieto järjes telmä Erillisjärje stelm ä Yleiskäytt öiset palve lut Pros / Cons + KanTa-liitettävyys kohtalainen, liitettäviä järjestelmiä on rajallinen määrä aluetasolla, suorituskyky ja skaalautuvuus hallittavissa aluetasolla, standadienmukaisuus hyvä, kehityksen joustavuus ja järjestelmien ylläpidettävyys hyvät, antaa alueille omaa päätäntävaltaa järjestelmien valinnassa ja käyttöönotoissa, alueellisten prosessi- ja tietomallien yhtenäistäminen - Paljon kehittämis- ja käyttöönottotyötä aluksi, eri alueiden välillä voi olla suuria eroja, mistä johtuen tiedon laatu voi olla kokonaisuudessa heikko 9

10 malli C Ainoastaan ydintiedot ovat kansallisella tasolla määritellyt, kaikki muut järjestelmäosat ovat alueellisia Malli lähtee alueellisiin organisaatioihin pohjautuvasta terveydenhuollon järjestämisvastuusta Pros / Cons + järjestelmäkanta yhtenäinen, yhtenäiset valinnat, prosessien ja tietomallien alueellinen määrittely - Kokonaisuuden hallittavuus heikko, yleiskäyttöisten järjestelmäpalveluiden alueellisuus:erot kansallisten ja alueellisten käytäntöjen kesken, yhteensopivuusongelmia Data /ydintied ot Data/ muu potilastie to Ydintpotilastie tojärjeste lmä Erillisjärjestel mä Yleiskäyttöiset palvelut 10

11 Paikallis-kansallinen malli D Ydintiedot ja yleiskäyttöiset palvelut ovat kansallisia, muut paikallisia Järjestelmien ja datan osittainen paikallisuus merkitsee suurta määrää järjestelmäinstallaatioita ja tietojen hajautumista Pros / Cons + Paikallisuus mahdollistaa parhaiten paikallisesti sopivien järjestelmien valinnan - järjestelmäkanta heterogeeninen, kehittäminen ja ylläpito vaatii resursseja, standardienmukaisuus heikkoa, paikallisten sovitusten ja liittymisten määrä on suuri, tiedon laatu ja käytettävyys voi olla heikkoa johtuen erilaisista malleista Data /ydintiedo t Data/ muu potilastiet o Ydintpotilastiet ojärjestel mä Erillisjärjestelm ä Yleiskäyttöiset palvelut Paikallinen Paikallinen Paikallinen 11

12 Sekamalli E Data /ydintiedo t Data/ muu potilastiet o Erillisjärjestelmät paikallisia, muu potilastieto ja perusjärjestelmät ovat alueellisia, yleiskäyttöiset palvelut ja ydintiedot kansallisia, malli hajauttaa vahvasti järjestelmäosat eri tasoille Pros / Cons Ydintpotilastiet ojärjestel mä Erillisjärjestelm ä Yleiskäyttöiset palvelut Paikallinen + Paljon paikallista ja alueellista päätäntävaltaa, yhtenäisten käytäntöjen syntyminen on mahdollista, alueellinen järjestelmäkanta yhtenäinen - Kansallisen ja alueellisen välinen yhteistoiminnallisuus, alueiden väliset erot voi olla suuria, voi vaikuttaa tiedon laatua heikentävästi 12

13 Alueellis-paikallinen malli F Aluepainotteinen: perusjärjestelmä, muu potilastieto ja yleiskäyttöiset palvelut ovat alueellisia, erillisjärjestelmät paikallisia ja ydintiedot ovat kansallisia Pros / Cons Data /ydintie dot Data/ muu potilasti eto Ydintpotilasti etojärje stelmä Erillisjärjestel mä Yleiskäyttöise t palvelut Paikallinen + Alueellisesti yhtenäiset teknologia- ja järjestelmävalinnat, alueellinen optimointi mahdollista, erillisjärjestelmät paikallisten tarpeiden mukaan - Paljon kehittämis- ja ylläpitotyötä, alueiden välillä eroja, aluetasolla paljon infran ylläpitotyötä, yhteensopivuusongelmia voi olla Kannan ja alueen kesken 13

14 Nykytilanne G Nykytilanteessa terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri muodostuu kirjavasta hajautetusta järjestelmäkannasta, käytössä on useita satoja instansseja eri toimittajien ohjelmistoista, jotka on toteutettu erilaisin tekniikoin Vastuuorganisaatiot (rekisterinpitäjät) ovat itse hankkineet järjestelmät ja kehittävät niitä tarpeidensa ja kykyjensä mukaan Pros / Cons + Jatkokehitys on joustavaa, voidaan kehittää omien tarpeiden mukaisesti - yhtenäisyys vähäistä, kokonaisuuden hallittavuus heikkoa, KanTa-liittyminen edellyttää paljon räätälöityjä ratkaisuja, tietojen saatavuus ja käytettävyys vaihtelee johtuen erilaisista malleista ja toteutuksista Data /ydintiedot Data/ muu potilastieto Ydintpotilastiet ojärjestelmä Erillisjärjestel mä Yleiskäyttöiset palvelut Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen 14

15 Toiminnallisuus Mallien pisteytys A. malli B. Alueelliskansallinen malli C. malli D. Paikalliskansallinen malli E. Sekamalli F. Alueellispaikallinen malli G. Nykytilanne Data / ydinpotilastiedot Data / muu potilastieto Paikallinen Paikallinen Ydinpotilastietojärjestelmä Paikallinen Paikallinen Erillisjärjestelmät Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen Yleiskäyttöiset järjestelmäpalvelut (viestinvälitys, tunnistautuminen, suostumuksenhallinta, allekirjoitus, ym.) Paikallinen Terveyspalvelunäkökulma yht Tekninen näkökulma yht Elinkeinopoliittinen ja innovaationäkökulma Toteutusnäkökulma yht Pisteet yhteensä

16 Toiminnallisuus Mallien pisteytys A. malli B. Alueelliskansallinen malli C. malli D. Paikalliskansallinen malli E. Sekamalli F. Alueellispaikallinen malli G. Nykytilanne Data / ydinpotilastiedot Data / muu potilastieto Paikallinen Paikallinen Ydinpotilastietojärjestelmä Paikallinen Paikallinen Erillisjärjestelmät Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen Yleiskäyttöiset järjestelmäpalvelut (viestinvälitys, tunnistautuminen, suostumuksenhallinta, allekirjoitus, ym.) Paikallinen Terveyspalvelunäkökulma yht Tekninen näkökulma yht Elinkeinopoliittinen ja innovaationäkökulma Toteutusnäkökulma yht Pisteet yhteensä

17 Hybridiratkaisu Arkkitehtuurinäkökulma M uutos ny k y tilas ta: 0,1% >20% taso (KanTa 2.0) Ydintiedot Sovellus: earkisto, eresep ti, ekatsel u, lääkityslist a, diagnoo silista, do kume nttien koonti, Infra: palveluväylä, suost umus, tun nistaut umine n, käyt töloki, CDAmuunn okset, haku, indeks ointi, va rme nner atkaisut, koo distop alvelu, arkiston hallinta, amm attihe nkilöt- j a palvel uyksikkör ekisterit, 9,9% >50% Muut potilastied ot Aluetaso (alueita 5-20) Sovellus: Potilashallinto- ja potilaske rto musjärj estelm ät, päivys tys, ensihoito, toimin nano hjaus,pacs, labo rato rio,al ueell e rillisjärjestel mät, Infra: Viestinvälitys,roolienhallin ta, tie totu rvallinen kom munika atio, Paikallistaso (organis aatioita ) 90% >30% Muut Sovellus: Teho, s y nny ty s y ms erillis järjes telm ät, res urss ien halinta, y k s ity is en s ek torin EHR, organis aatiok ohtainen laadunhallinta, Infra: Työasemat, org anisaati okoht ainen s ovelluste n käytt ö, tietoturv aor ganisa atio, 17

18 taso taso Paikallinen taso Data: ydintiedot Ydintietomäärittelyn mukaiset tiedot (jatkuva sairauskertomus, hoitotyön yhteenveto, radiologian pyynnöt ja lausunnot, lääkelista, riskitiedot, läheteja hoitopalaute, laboratoriotulokset; dg- ja toimenpidelista) - - Data: muut tiedot Muut potilaskertomustiedot Kansalliset tilastointitiedot Arkistonhallinnan asiakirjat, henkilötiedot Suostumukset ja valtuutukset Ammattihenkilöt ja palveluyksiköt Luovutusloki Koodistot Tuotannonohjaus- ja laadunhallintatiedot (ajanvaraus-, hoitoketju-, palveluluokittelu-, ym. tiedot) Kuva-/videosignaalit Käyttöoikeudet Käyttöloki Tehohoidon, anestesiologian, ym. fysiologinen tieto Laskutustiedot Reskontra, ym. Varastot, materiaalilogistiikka Resurssien ohjaustiedot Sovellus: ydinjärjestelm ä(t) Sovellus: muut järjestelmät earkisto ereseptikeskus ekatselu Kansantautien laaturekisteri(t) Palveluiden laaturekisteri (Valvira) Yleisimpien/kalleimpien kansantautien hoitosovellukset (vaatii kans. tason toimijan) Potilashallinto- ja kertomusjärjestelmät (ml. päätöksentuki) Päivystys Ensihoito Tuotannon-/toiminnaohjaus (ml. hoitoketjuhallinta) Materiaalihallinta, tilaustoimitusketjun hallinta, ym. Preventio ja epidemiologia PACS Laboratorio Suun terveydenhuollon järjestelmä Neuvola-, ym. järjestelmät Apuvälineet - Yksikkökohtaiset, tarkasti rajatut potilasjärjestelmät, kuten anestesia-, teho-, synnytys-, ym. Resurssienhallinta Organisaatio- ja ammattilaiskohtainen laadunhallinta Yleiskäyttöiset palvelut Suostumustenhallinta Varmenneratkaisut Tunnistautuminen Tietoturva Koodistopalvelu Tutkimuksen tukipalvelut (ml. anonymisointipalvelu) Standardien hallinta (vaatii oman vastuutoimijan/koordinoijan) Viestinvälitys Roolienhallinta Master Data management Tietoturvallinen kommunikaatio ammattilaisten kesken Asiakirjallisen tiedon automatisoitu pilkkominen jatkoprosessointia varten (edellyttää muutosta suostumuksenhallintaan) - 18

19 Tavoitetilan looginen arkkitehtuuri - volyymi 20% KanTa2 (suostumushallinta, l ääkityslista, ++) - volyymi 50% Toiminnanohjausj ärjestelmä (ERP) Tukijärjestelmät (HR, talous, tilat) ERP:n rooli korostuu. Erillinen järjestelmä, tai lisätoimintoja EHR:ään tai aluetietojärjestelmään Potilastietojärjestelmä (EHR) - julkiset palvelut Erillisjärjestelmät Paikallinen - volyymi 30% Potilastietojärjestelmä (EHR) - pienet yksityiset Erillisjärjestelmät - osin paikallisia 19

20 Yhteenveto Hybridiratkaisu huomioi eri alueiden erityistarpeet, sekä mahdollistaa riittävät investointi-, kehitys- ja henkilöresurssit tehokasta toteutusta varten Keskittää yhteisen perustoiminnallisuuden ja mahdollistaa alueiden prosesseja tukevat tietojärjestelmät Kansallis-alueellisesti yhtenäinen potilastietonäkymä Toiminnanohjausta voidaan kehittää alueellisesti potilastietojärjestelmiin tai aluetietojärjestelmiin perustuen tai erillisenä ERP-järjestelmänä ja tarjota SaaSpalveluna Mahdollistaisi alueellisen resurssien tehokkaan suunnittelun, käytön ja seurannan Kansallisesti tulisi tallentaa mahdollisimman suuri osa potilaan hoitoon liittyvistä potilastiedoista Ydintiedot + muut asteittain rakenteistuvat tiedot Erillisjärjestelmät, jotka tuottavat suuria määriä yksityiskohtaista dataa jolla ei ole merkittävää hoidollista käyttöä irrallaan kyseisestä erikoisjärjestelmästä, voidaan toteuttaa alueellisten / paikallisten erityistarpeiden mukaisesti Kuvamateriaalien ja biosignaalien tallentamisessa alueelliset tietovarastot ovat perusteltuja, ainakin niin pitkään kun näiden kuvamateriaalien käsittelyyn vaaditaan erikoislaitteistoja Alueellisesti voidaan kilpailuttaa sopivia ratkaisuja niissä toiminnoissa joita ei ole kansallisesti sovittu / toteutettu Nykytilanteessa on saavutettu paljon kehitystä, mm. klusteritoiminnan ansiosta EVOLUTIONÄÄRINEN KEHITYS kansallis-alueellisen mallin toteuttamiseksi, aktiivista ohjausta tarvitaan! 20

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta nyt - hyvä tilanne Kansainvälisesti Suomi on huipputasoa

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat HL7 Finland ry, SerAPI-projekti, PlugIT-projekti OID: 1.2.246.777.11.2005.12 Ydinpalvelurajapinnat Yhteyshenkilö: Juha.Mykkanen@uku.fi Versio

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Arkkitehtuuriyhteistyö Pohjois-Suomessa mitä tavoitellaan ja pitää saada aikaiseksi

Arkkitehtuuriyhteistyö Pohjois-Suomessa mitä tavoitellaan ja pitää saada aikaiseksi Arkkitehtuuriyhteistyö Pohjois-Suomessa mitä tavoitellaan ja pitää saada aikaiseksi KA-suunnittelija Marko Pylkkänen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri VGB.Studios modulaarinen hallittu monitoimittajamalli?

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Periaatteellinen taso... 5 2.1. Linjaukset... 5 2.2. Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet...

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot