Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen Alustus AMK-päivillä Lahdessa Eija Somervuori, Sirpa Ryhänen, Piia Lindell, Jukka Haapamäki

2 Tavoitteet ja prosessi Tavoitteena on laatia ammattikorkeakouluille taloushallinnon koodisto, jonka avulla yhtenäistetään kirjanpito- ja laskentakäytäntöjä ja näin varmistetaan tietojen vertailukelpoisuus. Samankaltainen koodisto on laadittu myös yliopistoille yliopistouudistuksen yhteydessä. Koodiston kirjanpitokaavoja hyödynnettiin toimilupakierroksella 2013 ja taloustiedon keruussa keväällä OKM vahvistaa koodiston ensimmäisen version syksyllä Sitä tulee noudattaa lukien. Vuotta 2015 koskevat tiedot kerätään sen mukaisesti keväällä Koodiston kehittäminen on aloitettu vuonna 2012 yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa. Asiaa on käsitelty useissa yhteisissä seminaareissa. Vuoden 2014 aikana kehittämistyötä on tehty epävirallisessa työryhmässä, jossa on ollut edustettuna sekä ammattikorkeakoulut että OKM.

3 Työryhmän kokoonpano Piia Lindell, Centria Merja Laituri-Korhonen, Savonia Arja Tiainen, Hamk Merja Saarinen, Tamk Sari Otsavaara, Laurea Eija Herajärvi, Lapin amk Eija Kontra, Lamk Sirpa Ryhänen, Metropolia, vetäjä Eija Somervuori, OKM Jukka Haapamäki, OKM Tämän lisäksi on nimetty 15 henkilön kommentaattoriryhmä, jolta on pyydetty kommentit tässä vaiheessa alv-kompensaatiomenettelystä.

4 Talouskoodiston viimeistely Yhtenäinen tilikartta Työryhmän tavoitteet Toiminnot ja niiden sisältö Yhteiset kulut / Vyörytykset Arvonlisäverokompensaation käsittely kirjanpidossa Hankkeiden alv ja niiden kompensaatiokäsittely kirjanpidossa Liiketoiminta / Elinkeinotoiminta -käsitteet Väliraportti amk-päivillä Lopullinen talouskoodisto valmis

5 Alv-kompensaation käsittely Opetusneuvos Eija Somervuori, OKM

6 Alv-kompensaation kirjausperiaate Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluille kuukausittain ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoituksen osana maksama alvkompensaatio kirjataan taseen "saadut alv-kompensaatiot" -tilille. Kompensoitava arvonlisävero kirjataan tätä tiliä hyvittäen. Toteutuneiden arvonlisäverojen määrä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa. Ammattikorkeakouluille korvattava arvonlisävero käsitellään kirjanpidossa nettomenetelmän mukaisena, jota kirjanpitolautakunnan lausunnon (1860/2010) mukaan voidaan pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena menettelynä. Nettomenetelmä tarkoittaa sitä, että verolliset kulut käsitellään tuloslaskelmassa ilman arvonlisäveromenoa (nettona) ja alv-kompensaatioon liittyvät liiketapahtumat käsitellään taseessa.

7 Siirtymävaiheen alv-kompensaatiomenettelyt Talouspoliittinen ministeriryhmä on tehnyt ammattikorkeakouluuudistuksen eri vaiheissa arvonlisäverokompensaatioita koskevia linjauksia, joiden toteuttaminen edellyttää siirtymävaiheessa erityisiä menettelyjä. Ammattikorkeakoululain 68 :n siirtymäsäännöksen mukaan opetusja kulttuuriministeriö myöntäisi hakemuksesta vuosina 2015 ja 2016 ammattikorkeakouluille rahoitusta arvonlisäverolain 30 :ssä mainittujen arvonlisäverojen kattamiseen (tilavuokrien arvolisäverot). Vuoden 2014 toteutuneiden investointien alvit maksetaan vuoden 2016 rahoituspäätöksen yhteydessä vuodelle 2016 mitoitettavan (2014 perusteella) kokonaiskompensaation lisäksi. Kuntayhtymäpohjaiset ammattikorkeakoulut otetaan huomioon 2015 rahoituksen laskennassa erillismenettelyin.

8 Siirtymävaiheen alvkompensaatiomenettelyt, jatkuu Vuoden 2015 rahoituksessa hankintojen alv-kompensaatiot otetaan huomioon vuoden 2013 toteutumien mukaan (OKM tiedonkeruu keväällä 2014). Tilavuokrien osalta alv-toteutumat ovat mahdollisia vasta vuoden alusta. Niiden osalta mitoitus tehdään erilliseen anomukseen perustuen lisätalousarviossa vuonna Menojen määrä on tiedusteltu alustavasti OKM:n tiedonkeruussa keväällä Vuosi 2017 tulee olemaan ensimmäinen normaali mitoitusvuosi, jolloin kompensaatio mitoitetaan vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaisten toteutuneiden alv-menojen mukaan. Vuoden 2015 alusta lukien kaikki ammattikorkeakoulut ovat saman alv-menettelyn piirissä.

9 Alv- kompensaatio, erityiskysymyksiä OKM hankerahoituksella rahoitettavien hankkeiden tilavuokrien ja investointien alvit vuonna 2014 voidaan kirjata alvkompensaatiosaataviksi, mikäli rahoituspäätöksen mukaan ko. menoja voidaan hankerahoituksella rahoittaa. Investointihankkeiden omarahoitusosuuteen kuuluvat alvit voidaan kirjata alv-kompensaatiosaataviin vuodesta 2014 lukien. Alv-kompensaatio on tarkoitettu nk. perusrahoitettavan toiminnan alvien korvaamiseen, muissa tapauksissa alv jää amkin lopulliseksi menoksi, ja se tulisi sisällyttää hankkeen kustannuksiin. EU-hankkeiden alvien tukikelpoisuuden osalta on edelleen tulkintaongelmia. Asiaa selvitetään OKM:n toimesta VM:n kanssa.

10 Alv- kompensaatio, erityiskysymyksiä, jatkuu Investointien määrittely Kirjanpitolautakunta on käsitellyt antamassaan poistoyleisohjeessa irtaimen käyttöomaisuuden kertapoistoja. Yleisohje käsittelee vähäarvoisia hankintoja. Ohjeen 2.7 luvussa. Vähäarvoisista hankinnoista todetaan, että pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan KPL 5:5 :n mukaan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Kirjanpidossa kaikkien hyödykkeiden, joiden vaikutusaika ulottuu useammalle kuin yhdelle tilikaudelle, hankintamenot tulee aktivoida ja kirjata vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Olennaisuuden ja varovaisuuden periaatteet huomioon ottaen voidaan vähäarvoisten aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot kuitenkin kirjata kirjanpidossa kokonaisuudessaan käyttöönottotilikauden kuluksi, vaikka niiden odotetaan tuottavan tuloa useamman tilikauden aikana. Kirjanpidossa vähäarvoiseksi katsottavalle hankinnalle ei voida asettaa euromääräistä rajaa. Vähäarvoiseksi katsottavan pysyvien vastaavien hyödykkeen suuruutta voidaan arvioida kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuden ja pysyvien vastaavien kokonaismäärän perusteella. Lisäksi arvioinnissa tulee ottaa huomioon se, että tilinpäätöksen tulee aina antaa oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

11 Ammattikorkeakoulujen talouskoodisto Yhtenäinen tilikartta - Vyörytykset - Toiminnot AMKOODI-työryhmän väliraportti talouskoodiston päivittämisestä Talouspäällikkö Sirpa Ryhänen, Metropolia ammattikorkeakoulu

12 Kululajikohtainen tuloslaskelma (KPA) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO / -TAPPIO Rahoitustuotot ja kulut VOITTO / TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

13 Tuotot Liikevaihto Perusrahoitus Tuet ja avustukset Maksut ja korvaukset Muu liikevaihto Toiminnan muut tuotot Toiminnan muut tuotot Sisältö OKM:n yksikköhintarahoitus Hankerahoitus Maksuasetukseen perustuvat tuotot Tuotteiden ja palveluiden myynti Yhteys amkin toimintaa, muttei liikevaihto Esim. vuokratuotot

14 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Luonteeltaan muuttuvia kustannuksia, jotka reagoivat toiminnan muutoksiin nopeasti Etenkin perustehtävään ja liiketoimintaan liittyvä kuluja (opetus, tk, yk-palvelut) Kiinteästi perustehtävää tukevat palvelut (esim. kirjallisuus) Näiden osuus jää melko pieneksi suhteessa muihin kustannuksiin Esimerkkejä: - Ostetut opetuspalvelut, TKI-palvelut, harjoittelupalvelut, kirjallisuus, materiaalit, jotka liittyvät suoraan perustehtävän toteuttamiseen - Kv-liikkuvuus?

15 Toiminnan muut kulut Toiminnan muihin kuluihin kirjataan tyypillisesti kuluja, jotka ovat luonteeltaan suhteellisen kiinteitä varsinaiseen toimintaan nähden ja reagoivat hitaasti toiminnan muutoksiin. Tiloihin liittyvät kulut kirjataan yleensä toiminnan muihin kuluihin. Toiminnan muut kulut voivat sisältää myös aineita ja tarvikkeita sekä ulkopuolisten palvelujen ostoja. Ammattikorkeakoulun ns. kiinteitä kuluja Etenkin yhteisten toimintojen/tukipalvelujen kuluja Kaikille yhteisiä kuluja Sisältää muut, kuin materiaalien ja palveluiden ostojen kaltaisia eriä (vuokrat, jäsenmaksut, koneet, laitteet, avustukset jne.)

16 Toiminnan muut kulut 1/9 Vapaaehtoiset henkilöstökulut Työterveyshuolto Saadut työterveyshuoltokorvaukset Työvaatteet Henkilökunnan ruokailu Saadut ruokakorvaukset Työmatkasetelit Henkilökunnan koulutus Henkilökunnan virkistys ja harrastus Henkilökuntatilaisuudet Henkilökunnan lahjat Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut

17 Toiminnan muut kulut 2/9 Toimitila- ja kiinteistökulut Toimitilojen vuokrat Toimitilojen vastikkeet Muut vuokrakulut Lämmitys Sähköenergia Sähkön siirto Kaasu Vesi ja jätevesi Puhtaanapito Siivouksen ostopalvelut Vahtimestarien ostopalvelut Vartiointi Toimitilojen käyttö ja huolto Toimitilojen vakuutukset Kiinteistövero Toimitilojen korjaukset Toimitilojen saadut vakuutuskorvaukset Muutto- ja kuljetuspalvelut Muut toimitilakulut

18 Toiminnan muut kulut 3/9 Kone-, laite- ja kalustokulut Laitevuokrat Koneiden käyttö ja huolto Koneiden ja laitteiden kunnossapito Koneet ja kalusto (alle 3v) Pientarvikkeet Kulunvalvonta Kuljetus- ja huolintakulut Muut kone-, laite- ja kalustokulut

19 Toiminnan muut kulut 4/9 Asiantuntijapalvelut Kirjanpitopalvelut Tilintarkastuspalvelut Juridiset palvelut Perintäpalvelut Konsulttipalvelut Muut asiantuntijapalvelut

20 Toiminnan muut kulut 5/9 Matkakulut Matkaliput ja taksi Taksikortit Ajoneuvokulut Majoitus Muut matkakulut Päivärahat Kilometrikorvaukset Maksetut muut matkakorvaukset Toimitusmaksut Kv-liikkuvuus?

21 Toiminnan muut kulut 6/9 IT-kulut IT-laitteet IT-tarvikkeet IT-pienohjelmistot IT-vuokrat IT-järjestelmä- ja ohjelmistopalvelut IT-laitteiden ylläpitoveloitus IT-käyttöpalvelut Tietoliikennemaksut Tulostuspalvelut IT-käyttöoikeudet Muut IT-kulut

22 Toiminnan muut kulut 7/9 Markkinointi ja viestintä Liike- ja mainoslahjat Esitteet Muut painotyöt Ilmoitukset Messut, tapahtumat, tilaisuudet Julkaisut (amk:n omaan toimintaan liittyvät) Muut markkinointikulut Edustuslahjat Edustuskulut

23 Toiminnan muut kulut 8/9 Yleiskulut Posti Puhelin Pankkikulut Vahinkovakuutukset Vastuuvakuutukset Toimistotarvikkeet Kokous- ja neuvottelukulut Viranomaismaksut Ammattikirjallisuus Muut yleiskulut

24 Toiminnan muut kulut 9/9 Muut toimintakulut Luottotappiot Avustukset (esim. opiskelijakunta) Jäsenmaksut Lahjoitukset Rangaistusmaksut Pyöristysero

25 Päätoiminto: Koulutus Savonia/ML-K Alatoiminnot: Tutkintokoulutus Perustutkintojen osat (opiskelijat, joilla ei tutkinto-oikeutta) Erilliset opinnot (erill. opinto-oikeudet) Avoin ammattikorkeakouluopetus Ammatillinen opettajankoulutus Muu koulutus Kaikki ed. ryhmiin sisältymätön koulutus (pl YAMK-tutk) Esim: tilauskoulutus, täydennyskoulutus, oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille TOIMINNOISSA VOI OLLA (JA ON!) LIIKETOIMINTAA!

26 Päätoiminto: TK-toiminta (tai TKI-toiminta) Savonia/ML-K Alatoiminnot: Ylempi ammattikorkeakoulututkintokoulutus ja siihen liittyvä TK- ja taiteellinen toiminta TK-toiminta (vastaa Tilastokeskuksen määritelmää) Perustutkimus Soveltava tutkimus Kehittämistyö

27 Savonia/ML-K Päätoiminto: Muu yhteiskunnallinen toiminta Alatoiminnot: Yhteiskunnalliset palvelut Yleistoiminnot Taiteellinen toiminta

28 Savonia/ML-K Toiminnot ja toimintokohtainen erittely tuotoista ja kuluista Yhteiskulut vyörytetään laskennallisina erinä toiminnoille osuus yhteisistä kuluista eräksi AMK Perustoimintojen pääluokat Koulutus Tutkimus ja kehitys Muu yhteisk.toi minta Tutkintokoulutus Perustutkin tojen osat Muu koulutus Tk-toiminta YAMK Yhteisk. Palvelut *) Yleistoiminnot **) Taiteellinen toiminta Liiketoiminnan tuotot ja kulut esitetään omana rivinään (esim. tilaus- tai täydennyskoulutus) Erill. op. ja avoin AMK Tilaus- ja täydennys Perus- ja soveltava tutkimus sekä kehitystyö (TK määr.) Ei perustoimiintaa Myytävät palv. Esim. näyttelytoi minta Liiketoimintaa Muuta palvelutoi m Yksikköhintarahoitus kohdistetaan toiminnoittain tuottoihin ja laskelma päätyy tuloslaskelman liikevoittoon/-tappioon

29 Vyörytykset Yhteiset kulut vyörytetään mahdollisuuksien mukaan aiheuttamisperiaatteella - laskennallisesti tai suoraan toiminnoille Perusrahoitus (yksikköhinta-) kohdistetaan toiminnoittaisiin tuottoihin Liiketoiminnasta toiminnoille kohdistetaan sekä tuotot että kulut - henkilöstökuluihin ja toiminnan muihin kuluihin ei näin ollen voi sisältyä liiketoiminnan vastaavia kuluja

30 Suorat kulut Koulutus Varsinainen opetus Opetuksen poistot Opintoasianpalvelut Hakutoimisto Opintotoimisto Koulutus johtajat/-päälliköt Koulutussuunnittelijat/-sihteerit/-assistentit Opinto-ohjaajat Opettajien it Opetuksen julkaisut ym. Opetuksen kv Kieliopinnot (esim. keskitetyt palvelujen kielten opinnoissa) Opetuksen tilat

31 Suorat kulut TKI Varsinainen tk-toiminta TK:n poistot TK:n kv-toiminta IPR Tki-tukipalvelut Tk-johto Hankevalmistelu Yamk-opinnot TKI:n it TK:n julkaisut TK:n tilat

32 Yhteiset kulut Kirjasto It ja tietoturva Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Yleisjohto Yleishallinto (rehtori, vararehtori, johtajat suoraan toiminnolle, johon työ liittyy) Kiinteistöt (osa suoraan) Markkinointi ja viestintä Strategia Juridiset palvelut Laatu ja auditointi Arkisto Diaari Hankinta Tila- ja turvallisuuspalvelut Muut kaikkia toimintoja palvelevat palvelut It-perusinfra Muu kv-toiminta Tilintarkastus Tukipalveluiden investoinnit

33 Perustoimintaa vai liiketoimintaa? Onko liiketoiminta arvonlisäverolain tarkoittamaa liiketoimintaa tai jopa elinkeinotoimintaa? Hallinto- ja talouspäällikkö Piia Lindell, Centria

34 Erotettava toisistaan ammattikorkeakoululain tarkoittama liiketoiminta ja verotuksen liiketoiminta ja elinkeinotoiminta Taloushallinnon koodistossa määriteltävä, mikä ei ole ammattikorkeakoululain mukaista perustehtävää ja on raportoitava liiketoimintana. Verotuksen osalta verottajan tulkinnat poikkeavat verotoimistoittain ja näitä määritelmiä ei voida tehdä taloushallinnon koodistossa.

35 Perustoiminnan ja liiketoiminnan määritelmä (koodiston mukainen raportointi) Liiketoimintaa ammattikorkeakouluissa ei ole: Lakisääteinen toiminta (ammattikorkeakoululain mukaisen toiminnan järjestäminen, julkinen tehtävä) Perusrahoituksella rahoitettava toiminta (tuloksellisuusrahoitusmalli, tämän toiminnan toteuttaminen) Maksuasetuksessa määritellyt maksut ja niihin liittyvä toiminta Pääosin julkisrahoitteinen t&k-toiminta (tulokset pääosin julkisia)

36 Liiketoimintaa ammattikorkeakouluissa on: Toiminta markkinoilla kilpailutilanteessa Toiminta, jota muutkin voivat tarjota (esim. yritykset) Toiminta, jonka tavoitteena on voiton tuottaminen Toiminta, jonka tavoitteena on muunlaisen taloudellisen hyödyn tavoitteleminen (myös omakustannushintainen) Toiminta, jonka tavoitteena on arvon tuottaminen asiakkaalle ja se on vastikkeellista Liiketoimintaa ei voida subventoida julkisella rahoituksella vääristäen kilpailutilannetta verovaroja käyttäen

37 Esimerkkejä mitä on perustoiminta ja liiketoiminta Lakisääteinen toimintaa/julkista tehtävää ovat esimerkiksi: Korkeakoulututkintoon johtava koulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus Tutkintojen osat: avoin ammattikorkeakouluopetus ja erilliset opinnot (opiskelija saanut ammattikorkeakoululta ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun opinto-oikeuden) Maahanmuuttajien maksuton koulutus Maksuttomat seminaarit ja muut koulutukset

38 Lakisääteinen/julkinen toiminta jatkuu Ammattikorkeakouluopetusta palveleva sekä työelämää ja aluekehitystä edistävä ja alueen elinkeinorakennetta uudistava tutkimus- ja kehitystyö (tulokset pääosin julkisia) Opiskelijoilta perittävät maksuasetuksen mukaiset maksut ja niihin liittyvä toiminta Entä ESR-rahoitteiset koulutushankkeet tai lakisääteisen koulutustoiminnan yhteydessä harjoitettu toiminta (aiemmin omarahoitusosuus saatu siirtää valtionosuuspohjaan)?

39 Ammattikorkeakoulujen liiketoimintaa ovat esimerkiksi: Yrityksille räätälöity henkilöstökoulutus Työvoimapoliittinen koulutus Täydennyskoulutus ja muu maksullinen koulutus Koulutus/palvelut julkisella tuella rahoitetussa hankkeessa, jossa amk ei ole toteuttajana vaan koulutuksen/palvelun myyjänä Maksulliset seminaarit Tilaustutkimus (huomioidaan kuitenkin rahoitusmallissa, mikäli täyttää tilastokeskuksen t&k:n määritelmän) Tutkimuksen tuloksena syntyneet tuotteet ja palvelut

40 Liiketoiminta jatkuu Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut Mittaus- ym. palvelut Kiinteistöjen vuokraus Messut ja seminaarit Painatus-, kopiointi- ja tulostuspalvelut Julkaisumyynti Jne.

41 Arvonlisäverollinen toiminta ja elinkeinotoiminta Nämä linjaukset ovat vain suuntaa antavia, tulkintaoikeus on verottajalla. Lähtökohtaisesti lain velvoittama toiminta on kaikilta osin verotonta. Tutkintoon johtava koulutus Avoin ammattikorkeakouluopetus Erilliset opinnot Opiskelijoilta perittävät maksuasetuksen mukaiset maksut Koulutus pääosin julkisrahoitteisissa hankkeissa (ESR)

42 Verotus jatkuu Kaikki muu koulutus verollista (ALV, elinkeinotoimintaa?) Yrityksille räätälöity henkilöstökoulutus tällä hetkellä arvonlisäverotonta? T&k-toiminta kaikilta osin verotonta (ominaista julkinen rahoitus, pääosin julkiset tulokset, maksujen vastikkeettomuus) Tilaustutkimus verollista (ALV, elinkeinotoimintaa?)

43 Verotus jatkuu Erilaiset palvelut kaikilta osin verollisia (ellei AVL määrittele arvonlisäverottomaksi) Tutkimuksen tuloksena syntyneet tuotteet ja palvelut Konsultointi-, asiantuntija- ja mittauspalvelut Jne. Yhteinen henkilöstö muiden oppilaitosten kanssa Onko opetushenkilöstön laskutus verotonta? Muu henkilöstö arvonlisäverollista, entä elinkeinoverotus, mikäli omakustannushintaista? Entä opetuksen yhteydessä harjoitettu toiminta?

44 Tiedonkeruu Jukka Haapamäki, OKM

45 Nykytila Nykytila ja tulevaisuuden näkymät Opetushallitus kerää vuosittain tietoja kustannuksista. Tiedonkeruu on opetushallituksen lakisääteinen tehtävä toistaiseksi. Vuoden 2013 tiedoista eteenpäin Taloustiedot toimilupahakemuksen tasolla Tutkimusrahoitustiedot Tilastokeskuksen tiedonkeruun mukaisesti sovelletulla koulutusalatasolla (vuoden 2013 osalta ilman koulutusalaluokittelua) Vuoden 2015 tiedoista eteenpäin Mikäli ammattikorkeakoulujen rahoitus siirtyy 2015 lukien kokonaisuudessaan valtion vastattavaksi, Opetushallituksen kustannustietojen keruu korvataan opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruulla, jonka sisältö ja periaatteet kuvataan opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamassa ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistossa ja tiedonkeruun käsikirjassa.

46 Tiedonkeruiden sisältö vuoden 2015 tiedoista lähtien Tilinpäätöksen (tasekirjan) tiedot tuloslaskelma tase rahoituslaskelma? tilinpäätöksen liitetietoihin sisältyvä toimintokohtainen tuloslaskelma tilinpäätöksen liitetietoihin sisältyvä liiketoiminnan tuloslaskelma Muu tiedonkeruu Toiminto- ja alatoimintokohtaiset kustannustiedot sovelletulla koulutusalatasolla Tutkimustiedonkeruu sovelletulla koulutusalatasolla (tiedonkeruu alkanut jo 2013 tiedoista)

47 Koulutusala / koulutusvastuu 1/3 Koulutusvastuu: AMK-laki 7 ; Ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätään siitä, mitä ammattikorkeakoulututkintoja [esim. tekniikan ammattikorkeakoulututkinto] ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä [esim. insinööri (AMK)] ammattikorkeakoulun tulee antaa (koulutusvastuu). Toimiluvassa voidaan tarvittaessa myös täsmentää tutkintokohtaista koulutusvastuuta [esim. logistiikka]. Koulutusala on koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia koskeva luokittelu. Koulutusaloja tarkennetaan opintoaloilla. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen tilastoinnissa käytetään 2002 koulutusaloja. Koulutusalaluokitus tulee todennäköisesti uusiutumaan vuonna 2014/2015. Uuden koulutusalaluokituksen pohjaksi kansainvälinen ISCED-luokitus.

48 Koulutusala / koulutusvastuu 2/ asetuksen koulutusvastuiden suhde 2002 opintohallinnon koulutusaloihin Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Matkailu ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Humanistinen ja kasvatusala Sos., terveys- ja liikunta-ala Kulttuuriala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Yht.tiet., liiketal., hall.ala Sos., terveys- ja liikunta-ala Luonnonvara- ja ympäristöala Matk., ravitsemis- ja tal.ala Tekniikan ja liikenteen ala Sos., terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala

49 Koulutusala 2002 / koulutusvastuu 3/ koulutusalojen suhde ISCED koulutusaloihin, luonnos huhtikuu 2014 Koulutusala 2002 Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ISCED koulutusala Arts and humanities Health and welfare Arts and humanities Education Social sciences, journalism and information Information and Communication Technologies (ICTs Agriculture, forestry, fisheries and veterinary Natural sciences, mathematics and statistics Services Health and welfare Services Engineering, manufacturing and construction Services Business, administration and law Services

50 Ammattikorkeakoulujen talouskoodisto Jatkotyön aikataulu Opetusneuvos Eija Somervuori, OKM

51 Ehdotus jatkotyön aikatauluksi Kommentit amk-päivillä esitettyihin kokonaisuuksiin mennessä. Koodiston viimeistely mennessä voimassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. Viimeistelty koodisto lausunnoille, lausuntoaikaa saakka Okm:n ammattikorkeakoulujen taloushallintoseminaari , koodisto ja ajankohtaiset taloushallintoasiat OKM vahvistaa koodiston niin, että se on voimassa

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere

Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta 19.5.2015 Tampere Esityksen rakenne Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta korkeakoulujen verotusohjeen pohjalta Lyhyesti Ammattikorkeakoulut ja yleishyödyllisyys

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan oppilaitoksen toiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2006 OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut

Lisätiedot

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007 RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot