Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen Alustus Opetusneuvos Eija Somervuori Kehittämisen tilanne OKM vahvisti taloushallinnon koodiston noudatettavaksi lukien. Käytännössä koodiston mukaiset tiedot tulee esittää vuotta 2015 koskevasta tilinpäätöksestä lukien. Palautetta ja päivitysehdotuksia on kerätty webropol- kyselyllä. Kommentteja ja kysymyksiä tuli runsaasti yhteensä 7 vastaajalta. Yksikäsitteisiä vastauksia ei ole kaikilta osin mahdollista vielä antaa. Yhteinen pohdinta on tärkeää. Yhteistyön organisointi, postituslista, työskentelyalusta? Päivitetty koodisto julkaistaan syksyn aikana (Ver.2). Myös yliopistojen koodisto päivitetään (Ver.3). Seuraavassa käsitellään saatua palautetta pääkohdittain. Ehdotukset ratkaisuksi on merkitty punaisella.

2 Liiketoiminta Kun amk toteuttaa yhteistoiminnassa toisen korkeakoulun/oppilaitoksen kanssa julkisen perustehtävän koulutusta tai T&K:ta ja laskuttaa toiselta korkeakoululta näiden muiden osuuden koulutuksesta tai T&K.sta, kirjataanko nämä saadut omakustanteisten kustannusten korvaukset a) koodiston ohjeen mukaisesti liikevaihtoon ja sen kohtaan Muu liikevaihto? Vai olisiko kyse paremminkin menonoikaisusta? Bruttoperiaate on yleensä suositeltava. b) Jos tuloutetaan, niin kohdennetaanko saadut tulot Julkiseen toimintaan toiminnolle Koulutus tai T&K, joissa myös aiheutuneet kustannukset ovat? Kyllä. Vai pitäisikö tulot kohdentaa toiminnolle Muu yhteiskunnallinen toiminta? Ovatko tulot mahdollisesti liiketoimintaa (ei elinkeinotoimintaa)? Liiketoimintaa. Vastaavien menojen erottaminen ja siirtäminen kustannuslajeittain/tileittäin kirjanpidossa muulle yhteiskunnalliselle toiminnalle pois koulutuksesta tai T&K:sta aiheuttaisi paljon lisätyötä. Menojen yhteissumman käsittely olisi tällöin parempi ratkaisu. Liiketoiminta, jatkuu Koodiston s. 23: Kaikissa toiminnoissa voi olla myös liiketoimintaa. TKtoiminta: mitä voi olla TK-toimintaan sisältyvää liiketoimintaa? Esimerkkejä? Tuotekehitykseen liittyvät palvelut. Muita? FOLKJAM (tanssinopettajaopiskelijoiden ja alan ammattilaisten yhteistyönä kehittelemä, suomalainen tanssiliikuntamuoto, oma tavaramerkki). Verotuksen mukaan elinkeinotoimintaa. Onko koodiston mukaista liiketoimintaa? Toiminta on pääsääntöisesti tappiollista. Kohdistetaanko Opetuksen sekä Muu yhteiskunnallinen toiminnan alle? On liiketoimintaa. Jos on tappiollista, eikä tappiota kateta jonkun muun liiketoiminnan tai elinkeinotoiminnan ylijäämällä, toimintaa tuetaan budjettivaroin, mikä ei ole sallittua. Tuote voitaneen luokitella liikuntapalvelun konseptiksi. Muu yhteiskunnallinen toiminta? Ovatko erityis-/valtioavusteiset ns. hankerahoitteiset (OKM) hankkeet puhtaasti perustoimintaa? Sisältyykö hankkeisiin liiketoimintaa? Ammattikorkeakoulujen liiketoimintaa ovat esim. (koodiston s. 7) toiselle koulutusorganisaatioille myytävät koulutuspalvelut. Mitä nämä voivat olla esimerkiksi? Miten toisille amkeille tarjottavat verkko-opinnot? Ovatko liiketoimintaa?

3 Liiketoiminta, jatkuu Oamkin Sosiaali- ja terveysalan yksikössä toimii POSKE (Pohjois-Suomen kehittämiskeskus), jonka toimintaa varten myönnetään STM:n valtionavustusta. Onko tämä liiketoimintaa? TK-toimintaa? Mikä on toiminnan sisältö? Ovatko alla olevat koodiston mukaista liiketoimintaa: - Oppisopimustyyppiset koulutukset (saatu rahoitus OKM avustus, osittain tuloa osallistumis-/sitouttamismaksuista (esim. Luonnonvara-ala/Paikkatiedon hyödyntäminen tai Biotaloudesta bisnestä, Sosiaali- ja terveysala/haavahoitotyö) - Erikoistumiskoulutukset (OKM Erityisavustus erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen, OKM/5/592/2015, kuuluu perustehtävään, vrt. avoin ammattikorkeakouluopetus (subventoidaan budjettivaroin) - Liiketalousyksikössä toimiva yrityshautomo, jossa toiminta perustuu opiskelijoiden opintojen yhteydessä tekemään työhön. Yrityshautomoon kohdistetaan perusrahoitusta, ei ulkopuolisia, laskutettuja tuloja. Opiskelija saavat yrityshautomotyöstä opintopisteitä. Ei liiketoimintaa. Tuloslaskelma Minne kirjataan saadut alv-kompensaatiotilille tulevien alv-oikaisujen tulosvaikutteiset erät, jotka aiheutuvat verottomalle liiketoiminnalle tai hankkeille vyörytetyistä ja alun perin nettomääräisenä kirjatuista menoista? Voisiko käytössä olla alvkompensaatioiden oikaisut-tili, jolloin jokaista ao. menotiliä ei tarvitsisi käyttää? Entä jos jostain syystä tulee alv-kompensaation oikaisuja toiseen suuntaan, niin tuloutetaanko perusrahoitukseen vai Liikevaihdon muihin tuottoihin vai miten käsitellään? Toimintokohtainen tuloslaskelma: Yhteisten toimintojen tuotot siirretään toiminnoille, mutta toimintojen kohdalla tuotoista puuttuu Osuus yhteisistä tuotoista. Olisiko nettokäsittely kuitenkin parempi tapa? Bruttomenettely on informatiivisempi ja nyt on toimintojen kohdalla ajateltu nettona. Alaosassa brutto. Tämä pitää täsmentää. Pitääkö kaikki tulot ja menot kohdistaa toiminnoille? Kyllä. Kohdistetaanko monivuotisten TK-hankkeiden kustannukset Materiaalit ja palvelut tai Toiminnan muut kulut otsikoiden/tilien alle: Metropoliassa asia on ratkaistu näin: Hankkeiden suorat kulut kohdistetaan Materiaaleihin ja palveluihin ja ns. Flat rate hankkeiden kulut kohdistetaan Toiminnan muihin kuluihin. Tällä tavalla jaoteltuna eri hankkeiden hallinnointi olisi helppoa raporteissa. Olisiko tämä ohjeistus hyvä sisällyttää OKM taloushallinnon koodistoon? Vertailukelpoisen tiedon takaamiseksi. Voi ottaa koodistoon. Kohdistetaanko saadut työterveyshuoltokorvaukset tulo- tai menotilille? Oamkin tilintarkastajien ohjeistuksen mukaan kohdistetaan tulotilille. OKM koodisto ohjeistaa poikkeavasti. Bruttomenettely on mahdollinen, jos niin halutaan. Kumpaa yleensä sovelletaan? - Liiketoiminnan tuloslaskelma tulee raportointiin uutena elementtinä vuodelta Pitääkö raportoinnissa myös esittää vertailutietona jo vuoden 2014 liiketoiminnan tuloslaskelma? Ei ole pakollinen tieto vuoden salta. - Osakeyhtiön tasekirjassa esitetään tuloslaskelma. Nyt tuloslaskelmia tulee jatkossa siis kolme (varsinainen, liiketoiminta ja koulutusalakohtainen). Asia liittyy lähinnä osakeyhtiölakiin, mutta onko sekavuuden välttämiseksi mahdollista tasekirjassa esittää vain varsinainen tulolaskelma ja laittaa loput esim. liitetietoihin? Kiinnostaa, miten muut amk:t aikovat asian ratkaista. Kaikki kuuluvat tasekirjaan ammattkorkeakouluilla.

4 Tase ja rahoituslaskelma Sijoitusten ja omakatteisten rahastojen kohtaa tasekaavassa voisi täsmentää: mihin taseen sarakkeeseen rahastojen summa merkitään? Lasketaanko yhteen sijoitusten kanssa vai ilmoitetaanko sijoitukset omanaan ja omakatteiset rahastot omanaan? Kumpikin ilmoitetaan omana eränään. Mihin kohtaan laskelmassa sijoittuvat Pitkäaikaisten OKM:n alvsaamisten muutos ja omakatteisten sekä muiden sidottujen rahastojen muutos? Tilinpäätöksen liitetiedot Lasketaanko henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden kuukausien (12) alun ja lopun keskiarvona (kuten Kila suosittaa) vai tilikauden alun ja lopun henkilömäärien keskiarvona? Kilan suosituksen mukaan. Henkilötyövuosimäärä: otetaanko työajan käytön pohjalta vai henkilöstön eri ryhmiin sijoittumisen pohjalta? Kumpi on luotettavampi tieto? Ei ole pohdittu tätä. Liiketoiminta/Osaamisen myynti Toiminnoissa: Mikä on Yhteiskunnalliset palvelut ja yleistoiminnot toiminnan ero? Mikä on TK-toimintaan sisältyvän liiketoiminnan sekä Yhteiskunnalliset palvelut välinen ero? Kts Yhteiskunnallisten palvelujen määritelmä koodisto s. 24: palvelujen tuottamiseen käytetään yleensä opetus- ja tk-toiminnan henkilökunnan työpanosta. Kohdistetaanko opettajien tekemät tutkimushankkeet TK-toimintaan tai muu yhteiskunnalliseen toimintaan? Kulttuurialan koulutus: Tanssin koulutusohjelman opiskelijoiden suorittama harjoittelu on osaksi ulkopuolisille myytyjä tanssitunteja: Ovatko nämä koulutusta tai muuta yhteiskunnallista toimintaa?

5 Tilinpäätöksen liitetiedot, jatkuu Muu yhteiskunnallinen toiminta (s.24) ja Opetuksen yhteydessä tuotetut tuotteet ja palvelut (s.8): Opiskelijatoiminta: Kohdistetaanko Opetuksen tai Muu yhteiskunnallinen toiminnan/yleistoiminnat alle? Koodiston s. 24 määritelmän mukaan Yleistoiminnot ovat toimintaa, joita tuotetaan muun kuin opetus- tai TKI-henkilökunnan toimesta. Tarkoittaako tämä esim. opiskelijoiden tekemää työtä? Liikuntapalvelut: Koodistossa s Liikuntapalvelut on sijoitettu esimerkkinä yleistoiminnot alle. Oamkin liikuntapalveluiden laajuus huomioiden kohdistetaanko liikuntapalvelut kokonaisuudessaan Yleistoiminnot alle? Laskutettava kokonaissumma ei kata syntyneitä kustannuksia, vaan Oamkin perusrahoituksesta varataan mm. liikuntasuunnittelijan palkkamenot. Yleistoimintoja ei raportoida erikseen, ovat osa muuta yhteiskunnallista toimintaa. Tilinpäätöksen liitetiedot, jatkuu Kirjastopalvelut: Oamkissa Kirjastopalveluja myydään toiselle asteelle (SoTe ammattiopisto) tai toiselle koulutuskuntayhtymälle. Lisäksi kirjastoyksikön laskuttaa erilaisia maksuja opiskelijoilta (kaukolainapalvelut, myöhästymis -ym. maksut)? Koodistossa s Kirjastopalvelut on sijoitettu esimerkkinä yleistoiminnot alle. Oamkin kirjastopalveluiden laajuus huomioiden kohdistetaanko kirjastopalvelut kokonaisuudessaan Yleistoiminnot alle? Yhteiskunnalliset palvelut, Ks. edellä. TUTKINTOKOULUTUS: Mitä ovat erilliset opinnot (=erilliset opinto-oikeudet)? Miten nämä poikkeavat avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista? Talouden kannalta eivät mitenkään. T&k-toiminnan määritelmä (sivu 24): perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö. Määrittely vastaa Tilastokeskuksen määritelmää. TÄHÄN KOOODISTON KOHTAAN LISÄYS: määritelmä tarkemmin avattuna - Koodiston kohdassa on kerrottu toimintokohtaisen erittelyn kaava. Perustehtävän ja liiketoiminnan raportoinnissa luokitus on siis koulutustoiminta, t&ktoiminta ja muu yhteiskunnallinen toiminta. Onko tämä taso riittävä raportoinnin kannalta myös tulevaisuudessa? Eli ei ole tulossa raportoinnissa tilannetta, että kyseiset tasot tulisi pystyä avaamaan vielä tarkemmin, esim. koulutusaloittain? Edellytetään tarkempaa raportointia.

6 Toimintakertomus Olisiko hyvä määrittää yhteisesti, mitä asioita eri toiminnoista kerrotaan ja mitkä eri indikaattorit/tunnusluvut sijoitetaan kuhunkin toimintoon? Tässä vaiheessa ammattikorkeakoulukohtaisesti päätettävä asia. Hankkeiden arvonlisäverokompensaatio Jos hankimme perustoimintaan käännettyllä arvonlisäverolla Eu:n alueella olevalta toimijalta palveluja, niin miten tämä pitäisi käsitellä, jotta asia menee oikein verohallinnon suuntaan ja arvonlisäverokompensaatiota ajatellen? Jos kyseessä on liiketoiminnan osuus, niin silloinhan me maksamme myyjän puolesta normaalista arvonlisäveron ja vähennämme saman summan normaalisti liiketoimintavähennyksenä. EU-projektien omarahoitusosuuksia vastaavien arvonlisäverojen kirjaaminen kompensaatioon: olemme ajatelleet tehdä kompensaatioon kirjaukset tilinpäätöksessä (oikaisuina). Kirjanpidollisesti olisi pakko tehdä kirjaukset jokaiselta kulutililtä. Kompensaatioon kirjaaminen jo sinällään vaatii manuaalista laskentaa ja myös kirjaukset on tehtävä manuaalisesti, joten työmäärän säästämiseksi kysyn, olisiko yhteisesti mahdollista sopia jostain yksinkertaisemmasta kirjauskäytännöstä? Projektien maksatushakemuksilla kulut on raportoitava kululajeittain, joten lienee vaikea sopia esim. vain yhtä tiliä, jolle kompensaatio kirjattaisiin. Onko tietoa, hyväksyisikö rahoittaja, että oikaisukirjaus olisi yhdellä tilillä ja miten se maksatuksilla ilmoitettaisiin? Yliopistoissa kirjaukset tehdään tilinpäätöksen yhteydessä oikaisukirjauksena (ei tileittäin). Ilmeisesti rahoittajat ovat menettelyn hyväksyneet. Hankkeiden omarahoitukseen sisältyvän alvin kompensointi: Voidaanko tulkita, että flat rate korvauksella tai yk-lisällä katettavien välillisten/yleiskustannusten alvit menevät aina OKM:n kompensaation piiriin? Perustelu: näitä välillisiä/yleiskustannuksia ei tarvitse raportoida rahoittajille, jolloin niitä ei välttämättä seurata erikseen. Omarahoitusosuuden alvien määrittäminen olisi haasteellista vyörytettyjen kustannusten osalta. Miten omarahoitusosuuden alvien määrittely tulee tehdä ja miten se kirjataan käytännössä? Menot menevät alveineen hankkeelle, joten onko saatu kompensaatio luonteeltaan perusrahoitukseen verrattava tulo vai menonoikaisu? Miten tilavuokrien alv-käsittely menee vuonna 2015? Koodiston sivu 32 viittaa, että käsittely menee alvsaatavatilin kautta, mutta tiedonkeruu viittaa siihen, että tilavuokrat on pidettävä erillään ja haettava erikseen ministeriöltä. Haku liittyy lisäbudjettimenettelyyn, ei liity raportointiin.

7 Hankkeiden arvonlisäverokompensaatio, jatkuu Rahoittajilla on erilaiset näkemykset alv-kompensaation tulkintaan ja siten tukikelpoisten kustannusten hyväksyttävyyteen. Osa rahoittajista hyväksyisi tämän hetkisen tiedon mukaan kustannukset maksatushakemuksiin arvonlisäveroineen eli alvkompensaatio laskettaisiin jälkikäteen omarahoitusosuudeksi jääneestä osuudesta. Eli tulkinta olisi samankaltainen kuin aiemmin. Toiset rahoittajat ovat pohtineet raportoitavien tukikelpoisten kustannusten hyväksyttävyyttä siten, että raportoitavat kustannukset eivät saisi sisältää alvkompensaation osuutta. Tämän tulkinnan myötä ulkopuolisen rahoituksen osuus pienenee aiempaan käytäntöön verrattuna. Nämä kaksi erilaista alv-kompensaation tulkintatapaa johtavat ammattikorkeakoulujen eriarvoiseen asemaan riippuen rahoittajasta ja vaikuttaa siten ulkopuolisen rahoituksen määrään. Onko OKM neuvotellut TEM:n kanssa hanketoiminnan alv-kompensaation tulkinnasta? Taloustietojen keruu Alv-tietoja ei ilmeisesti kerätä enää OPH:n tekemän kyselyn tavoin? Ei kerätä. Milloin koulutusalat ovat selvillä? Jukka Haapamäen esitys. Mikä on raportointitaso: alatoimintokohtaiset ja koulutusaloittaiset kustannustiedot (summataso). Vastaako OPH kustannuskyselyä? Avoin AMK: Raportoidaanko koulutusaloittain? Jukka Haapamäen esitys.

8 Vapaat kommentit Ammatillista opettajakoulutusta järjestetään Oulun ammattikorkeakoulun lisäksi Jyväskylän, Tampereen, Haaga-Helian ja Hämeenlinnan ammattikorkeakouluissa. Ammatillista opettajakoulusta ei mainita koodistossa. Mainitaan koodiston sivulla 23 koulutuksen alatoimintona. Oamkissa järjestetään ammatillista opettajakoulutusta, jonka alla järjestetään ammatillista opettajakoulutusta perusrahoituksella. Lisäksi järjestetään täydennys- ja tilauskoulutusta opettajankoulutuksen alalla (rahoitus erilaisista ulkopuolisista lähteistä). Sillä, missä yksikössä jotakin toimintaa harjoitetaan ei ole merkitystä toiminnoittaisessa raportoinnissa. Olemme pääsääntöisesti kohdistaneet täydennys- ja tilauskoulutukset Muu koulutus alitoiminnon alle projektikoodeittain/myönnetty rahoitus. Näihin hankkeisiin sisältyy sekä koulutusta että tk-toimintaa, joten näiden jakaminen koulutus- ja TK- toiminnoille ei ole meille selkeä. Muu koulutus on oikea toiminto. Jako koulutukselle ja TK-toiminnolle määrittynee hankkeen sisällön mukaan. Esimerkkejä? OVATKO YLLÄ MAINITUT KOODISTON MUKAISTA PERUSTOIMINTAA TAI KOODISTON MUKAISTA LIIKETOIMINTAA? Esim. OPH/tilauskoulutus: MAPA, Muut (OSAO)/tilauskoulutus: Saadaan tuloa. Liiketoimintaa. Ammatilliselle opettajakoulutukselle myönnetty raha ei ole perusrahoitusta, vaan tukea/valtionavustusta, jota haetaan ns. kilpailutuksen kautta. Ammatillinen opettajakoulutus ei ole ns. maksullista palvelutoimintaa, ei tavoittele voittoa, eikä siihen kohdistu omarahoitusosuutta. Eikö kyse ole sekä perusrahoituksesta että ulkopuolisesta rahoituksesta? Ammatillinen opettajakoulutus ja Tilastokeskuksen määritelmä TK-toiminnasta (OKM taloushallinnon koodistossa s. 24 TK- toiminnan määritelmä). Sisällytetäänkö ammatillinen opettajakoulutus tkikehittämisrahoihin/-kustannuksiin? Jos sisällytetään, niin mukana osana ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa: ulkopuolisen rahoituksen osuudessa. Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun oma näkemys, että ammatillinen opettajakoulutus on TKI-kehittämistoimintaa, koska siinä kehitetään oppilaitoksen toimintaa ja muiden kouluttajatahojen opettajien osaamista!! Koodisto ei peruste tälle periaatteelle.

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen Alustus AMK-päivillä Lahdessa 14.5.2014 Eija Somervuori, Sirpa Ryhänen, Piia Lindell, Jukka Haapamäki Tavoitteet ja prosessi Tavoitteena on

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401.

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401. TÄYTTÖOHJE 1(13) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 AMMATTIKORKEAKOULUT YLEISTÄ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009, jäljempänä rahoituslaki) 58 :n mukaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä

Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä Heistola, Sara 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä Sara Heistola Liiketalouden

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Julkaisu

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA

TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA VATT-TUTKIMUKSIA 137 VATT RESEARCH REPORTS Tarmo Räty Juho Aaltonen Tanja Kirjavainen TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Matti Arvola Paikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA 11.1 Yhteishankkeet TEMin rahoituslaissa ja asetuksessa on säädetty sekä yhteishankkeista

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot