LIITETAULUKKO 1: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: hoitosuosituksen perustana olevat lähteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITETAULUKKO 1: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: hoitosuosituksen perustana olevat lähteet"

Transkriptio

1 Nro Lähde Vuosi 3. Shea R, Brooks JA, Dayhoff NE & Keck J Pain intensity and postoperative pulmonary complications among the elderly after abdominal surgery. Heart & Lung 31(6), Hamunen K & Kalso E Leikkauksen jälkeinen kipu ja kipulääkityksen tarve ovat yksilölliset. Teoksessa Kalso E & Vainio A. (toim.) Kipu. Duodecim, Helsinki. 14. Asetus 2009/298. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. Valtion säädöstietopankki. Saatavilla: Kohderyhmä P=potilas H=hoitaja O=omainen A=asiakirja K=koehenkilö L=lääkäri 2002 P n=86 Aineiston keruu (k), käytetyt mittarit ja (a) NRS potilasasiakirjat Keskeiset tulokset Potilailla, jotka arvioivat kipunsa voimakkuuden korkeammaksi, esiintyi muita useammin keuhkokomplikaatioita, he liikkuivat muita vähemmän ja olivat sairaalassa pidempään verrattuna niihin potilaisiin, joiden kipu oli hallinnassa Kivuliaimpia toimenpiteitä olivat isot polvi- ja olkapääleikkaukset, keuhko- ja ylämahaleikkaukset sekä munuaisiin kohdistuvat leikkaukset Asetusta sovelletaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävien asiakirjojen laatimiseen ja hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämiseen. Tutkimusasetelma Asiantuntija lausunto Asiantuntija lausunto Näytön aste D D 1

2 19. rowe L, hang A, Fraser JA, Gaskill D, Nash R & Wallace K Systematic review of the effectiveness of nursing interventions in reducing or relieving post-oprative pain. International Journal of Evidence Based Healthcare 6, A n=29 (n=9 meta n=20 narratiivinen) k=kirjallisuuskatsaus Allied and omplementary Medicine INAHL ochrane library DARE EMBASE Ingenta MEDLINE PsychINFO PubMed Web of Science Hoitotyön postoperatiivisen kivun lieventämiseen tarkoitetuilla interventioilla (kipulääkitykseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet, preoperatiivinen potilasohjaus, kivun arviointi ja dokumentointi, protokollat ja hoitoketjut/- polut sekä ei-farmakologiset interventiot, kuten hieronta ja rentoutus) ei todettu olevan selkeää hyötyä normaaliin hoitoon tai muihin hoitotyön interventioihin verrattuna. Hyötyä muihin interventioihin verrattuna todettiin olevan vain yksittäisissä tutkimuksissa. Järjestelmällinen katsaus B 20. Watt M, Stewart SH, Lefaivre MJ & Uman LS A brief cognitive behavioral approach to reducing anxiety sensitivity decreases pain related anxiety. ognitive Behaviour Therapy 35(4), heung LH, allaghan P & hang AM A controlled trial of psycho-educational interventions in preparing hinese women for elective hysterectomy. International Journal of Nursing Studies 40(2), K n=221 ASI PASS-20 -STAI PSQ kipulääkitys Ohjaus, joka lisäsi potilaan valmiuksia tunnistaa kognitioiden (mieli, käsitykset jne) vai-kutusta kipukäyttäytymiseen, vähensi kipuun liittyvää pelkoa. Kognitiivisten selviytymiskeinojen (negatiivisten käsitysten tietoinen kääntäminen positiiviksi) opettaminen vähensi kohdunpoistoon tulleiden potilaiden kokemaa ahdistusta ja kipua ja lisäsi tyytyväisyyttä hoitoon P n=48 kontrolliryhmä n=48 interventioryhmä 2

3 22. allaghan P, Yuk-Lung, Yao KY, han SL Evidencebased care of hinese men having transurethral resection of the prostate (TURP). Journal of Advanced Nursing 28(3), Lithner M & Zilling T Preand postoperative information needs. Patient Education and ounceling 40(1), Lilja Y, Rydén S & Fridlund B Effects of extended preoperative information on perioperative stress: an anaesthetic nurse intervention for patients with breast cancer and total hip replacemt. Intensive and ritical are Nursing 14(6), Wong EM-L, han SW- & hair S-Y Effectiveness of an educational intervention on levels of pain, anxiety and selfefficacy for patients with musculoskeletal trauma. Journal of Advanced Nursing 66(5), P n= P n=50 kontrolliryhmä n=44 interventioryhmä -STAI PSQ kipulääkitys itse kehitetty mittari S-Kortisoli HADS k=haastattelut, potilasasiakirjat STAI (kiinalainen versio) -SES (kiinalainen versio) kipulääkkeiden käyttö sairaalassaoloaika Potilaat, jotka saivat tehostettua ohjausta eturauhasen toiminnasta, sen liikakasvusta, TURP-leikkauksen tarkoituksesta, leikkauksen jälkeisestä hoidosta ja seksuaalielämästä, olivat vähemmän ahdistuneita leikkauksen jälkeen verrattuna normaaliohjauksen saaneisiin. Sappileikkaukseen tulleet potilaat halusivat eniten tietoa ahdistusta aiheuttavista asioista, kuten kivusta ja leikkauksen jälkeisistä oireista. Tietoa haluttiin sekä suullisesti että kirjallisesti. Ohjauksen sisältöön ja määrään on kiinnitettävä huomiota, sillä ohjaus saattoi lisätä potilaan ahdistusta. Kivun hallintaan liittyvä potilasohjaus (sis. tietoa kivusta ja kipulääkityksestä sekä hengitysrentoutumisharjoituksia) voi vähentää kipua ja ahdistusta sekä lisätä itsepystyvyyttä sairaalassaoloaikana. Vielä 3 kuukauden kohdalla koeryhmällä todettiin ahdistuksen tason olevan kontrolliryhmää matalampi P n=15 kontrolliryhmä n= 15 interventioryhmä 2010 P n=125 (n=63 kontrolliryhmä n=62 interventioryhmä) 3

4 26. Guo P, East L & Arthur A A preoperative education intervention to reduce anxiety and improve recovery among hinese cardiac patients: A randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies 49, McDonald S, Hetrick SE & Green S Pre-operative education for hip or knee replacement (Review). ochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1., potilasasiakirjat HADS BPI-sf teho-osastolla oloaika postopreatiivinen sairaalassaoloaika 2012 P n=153 randomisoitu/ 135 analysoitu (n=76 -> 68 pudokkaiden jälkeen interventioryhmässä n=77 -> 67 pudokkaiden jälkeen kontrolliryhmässä) 2008 A n=9 tutkimusta K=kirjallisuuskatsaus the ochrane entral Register of ontrolled Trials MEDLINE EMBASE INAHL PsychINFO PEDro Preoperatiivinen kirjallinen ja minuuttia kestävä suullinen ohjaus voi vähentää ahdistusta ja masennusta sydänleikkauspotilailla tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Tämä voi lisäksi vähentää nukkumista häiritsevän kivun kokemista ja lyhentää teho-osastolla oloaikaa. Ennen lonkan tai polven tekonivelleikkausta toteutettava potilasohjaus saattaa vähentää leikkausta edeltävää ahdistusta. Yksilöllisesti toteutettu ohjaus saattaa edistää paranemista niillä potilailla, jotka ovat tuen tarpeessa tai joilla on liikkumisen kansa vaikeuksia. Näyttö on kuitenkin heikkoa. Kokeellinen (RT) Meta B A 4

5 28. Lin LY & Wang RH Abdominal surgery, pain and anxiety: preoperative nursing intervention. Journal of Advanced Nursing 51(3), A (Visual Analogue Scale for Anxiety) American Pain Society Patient Outcome Questionnaire (7 kohtaa) Potilailla, jotka saivat ohjausta kivun vaikutuksista, kivun hoidon merkityksestä, varhaisen liikkeellelähdön hyödyistä, lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä ja kivunhoidon tavoitteesta, ja joita rohkaistiin kertomaan kivunhoidon tarpeestaan, kipu oli paremmin hallinnassa verrattuna kontrolliryhmään P n=30 kontrolliryhmä n=32 interventioryhmä BPI 29. Goldsmith DM & Safran Using the Web to reduce postoperative pain following ambulatory surgery. Proceedings. AMIA Annual Symposium, hen HH, Yeh M-L & Yang H-J Testing the impact of a multimedia video D of patientcontrolled analgesia on pain knowledge and pain relief in patients receiving surgery. International Journal of Medical Informatics 74(6), P n=195 itse kehitetty mittari itse kehitetty mittari Potilailla, jotka saivat internetin kautta annettua tehostettua ohjausta päiväkirurgisesta hoitoprosessista, kipulääkityksestä ja kivunhoidon toteutuksesta kotona, kipu oli paremmin hallinnassa verrattuna kontrolliryhmään. Tehostettua videovälitteistä ohjausta saaneet polviproteesileikkaukseen tulleet potilaat tiesivät enemmän kivusta, saivat paremman kivunlievityksen ja osasivat paremmin hyödyntää PA- tekniikkaa (PA l. patient controlled analgesia, potilaan itse annostelema kipulääkitys) kipunsa hoidossa, kuin kontrolliryhmä. Ohjauksessa kerrottiin PA- tekniikan käytöstä, lääkkeistä ja kivunhoidon tavoitteista P n=30 kontrolliryhmä n=30 interventioryhmä 5

6 31. Knoerl DV Preoperative PA teaching program to manage postoperative pain. MEDSURG Nursing 8(1), Kearney M, Jennrich MK, Lyons S, Robinson R & Berger B Effects of Preoperative Education on Patient Outcomes After Joint Replacement Surgery. Orthopaedic Nursing 30(6), P n= P n=150 (n=73 kontrolliryhmä n=77 interventioryhmä) NRS tyytyväisyyskysely kipulääkityksen määrä, potilasasiakirjat, puhelinhaastattelu odotetun kivun voimakkuus kyky hallita kipua kokemus leikkaukseen valmistautumisesta komplikaatioita vähentävien harjoitteiden suorittaminen Strukturoitu videovälitteinen ohjaus PAtekniikasta ja PA- tekniikan harjoittelu lisäsivät potilaiden tietoa kyseisestä kivunhoitomenetelmästä. Potilaat asennoituivat kipulääkkeisiin myönteisemmin, he kokivat harvemmin sietämätöntä kipua ja he olivat tyytyväisempiä kivunhoitoonsa verrattuna kontrolliryhmään. Polven tai lonkan tekonivelleikkausta edeltävää potilasohjausta saaneet potilaat kuvailivat olevansa paremmin valmistuneita leikkaukseen ja kokivat leikkauksen jälkeisen kivun olevan paremmin hallittavissa kuin ei ohjausta saaneet. Ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa sairaalassaoloajan, kivun tason, kävelykyvyn tai komplikaatioiden suhteen. 33. Reynolds MAH Postoperative pain management discharge teaching in a rural population. Pain Management Nursing 10(2), PPQ BPI kipupäiväkirja (sis. Numeric Rating Scale) Kivun hoitoon liittyvä potilasohjaus voi parantaa kivun hallintaa postoperatiivisesti. Potilasohjausta saaneet kokivat vähemmän kipua ja vähemmän päivittäisiä aktiviteetteja häiritsevää kipua P n=146 (n=59 kontrolliryhmä n=87 interventioryhmä) 6

7 34. Niemi-Murola L, Pöyhiä R, Onkinen K, Rhen B, Mäkelä A & Niemi TT Patient satisfaction with postoperative pain management effect of preoperative factors. Pain Management Nursing 8(3), Sjöling M, Nordahl G, Olofsson N & Asplund K The impact of preoperative information on state anxiety, postoperative pain and satisfaction with pain management. Patient Education and ounceling 51(2), Sherwood GD, McNeill JA, Starck PL & Disnard G hanging acute pain management outcomes in surgical patients. AORN 77(2), P n=77 H n= P n=30 kontrolliryhmä n=30 koeryhmä 2003 P n= Itse kehitetty kysely DPI (Daily Pain Index) kipulääkemäärä American Pain Society patient outcome questionaire potilasasiakirjat Pre-operatiivisella poliklinikkakäynnillä annettu ohjaus kivun arvioinnista ja hoitomenetelmistä lisäsi potilaiden tyytyväisyyttä saamaansa kivunhoitoon. Tehostettua ohjausta saaneet ortopediseen leikkaukseen tai verisuonileikkaukseen tulleet potilaat olivat tyytyväisempiä saamaansa kivunhoitoon, kivun voimakkuus laski nopeammin ja ahdistus oli lievempää. Ohjauksessa korostettiin potilaan omaa aktiivisuutta kivunhoidossa (esim. milloin kivusta pitää kertoa hoitohenkilökunnalle), hyvän kivunlievityksen hyötyjä, ennakoivan lääkityksen merkitystä ja fysioterapian merkitystä toipumisessa. Potilaat, joiden kanssa keskusteltiin kivunhoidon tärkeydestä heidän sairaalassa ollessaan, olivat muita tyytyväisempiä hoitoonsa. Potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa kivunhoitoon, vaikka olivat kokeneet kohtalaista tai kovaa kipua sairaalassa. Potilaat eivät kertoneet oma-aloitteisesti kivustaan eivätkä pyytäneet apua. 7

8 37. Apfelbaum JL, hen, Mehta SS & Gan TJ Postoperative pain experience: results from a national survey suggest postoperative pain continues to be undermanaged. Anesthesia & Analgesia 97(2), Tracy S, Dufault M, Kogut S, Martin V, Rossi S & Willey- Temkin Translating best practices in nondrug postoperative pain management. Nursing Research Volume 55(2) S P n= P n=137 itse kehitetty mittari NDPI (Non-Drug omplementary Pain Interventions Survey =itse kehitetty mittari MBSS (Miller Behavioral Style Scale) Potilaat tarvitsivat asiallista tietoa kipulääkkeistä ja niiden käytöstä, sillä he pelkäävät kipulääkeriippuvuutta sekä kipulääkkeistä johtuvia sivuvaikutuksia. Potilaiden mielestä kipua kuuluu kestää. Potilaat kokivat kohtalaista, kovaa tai erittäin kovaa kipua kotona toimenpiteen jälkeen. Tieto erilaisista kivun hoitomenetelmistä (musiikki, hieronta, mielikuvittelu) muutti potilaiden asenteita myönteisemmiksi näitä menetelmiä kohtaan. Tiedon lisääntymisen myötä menetelmien käyttö lisääntyi. 39. Larue F, Fontaine A & Brasseur L Evolution of the french public s knowledge and attitudes regarding postoperative pain, cancer pain, and their treatments: two national surveys over a six-year period. Anesthesia & Analgesia 89, K n= 2006 itse kehitetty mittari Tiedotusvälineet ovat lisänneet potilaiden tietoisuutta kivusta ja sen hoidosta. Ihmisten asenteet leikkauksen jälkeistä opiaattien käyttöä kohtaan ovat muuttuneet hyvää kivunhoitoa tukeviksi. Potilaiden lisääntynyt tietoisuus kivunhoidon mahdollisuuksista edellyttää hoitohenkilökuntaa tarjoamaan asianmukaista, täsmällistä ja yksilöllistä tietoa. 8

9 40. Juarez G, ullinane A, Borneman T, Falabella A, Ferrell BR, Wagman LD & Lew M Management of pain and nausea in outpatient surgery. Pain Management Nursing 6(4), Heikkinen K, Leino-Kilpi H, Nummela T, Kaljonen A & Salanterä S A comparison of two educational interventions for the cognitive empowerment of ambulatory orthopaedic surgery patients. Patient Education and ounseling 73 (2), P n= P n=75 kontrolliryhmä n=72 interventioryhmä itse kehitetty mittari k=strukturoidut kyselyt Knowledge test (KT), Sufficiency of Knowledge (SoK), Orthopaedic Patient Knowledge Instrument (OPKQ) Potilaat eivät ottaneet kipulääkkeitä tarpeeksi, koska he pitivät lääkkeitä vaarallisina. Potilaiden tulisi saada enemmän tietoa myös sivuvaikutusten hoidosta. Potilaiden tietomäärä lisääntyi molemmissa ryhmissä. Internet ohjausta saaneiden potilaiden eettinen ja toiminnallinen tiedon määrä sekä tiedon määrä kokonaisuudessa lisääntyi kontrolliryhmään verrattuna. Sekä internet perustaisella että kasvotusten toteutetulla potilasohjauksella voidaan lisätä potilaan tiedon riittävyyttä ja määrää, jonka aulla edistää potilaan voimaantumista. Kokeellinen (RT) B 42. Heye ML, Foster L, Bartlett MK & Adkins S A preoperative intervention for pain reduction, improved mobility, and selfefficacy. Applied Nursing Research 16(2), P n=35 kontrolliryhmä n=35 interventioryhmä PSES (The Preoperative Self- Eficacy Scale) PAR (The Postoperative Accomplishment Report) Tehostettua videovälitteistä ohjausta saaneet kohdunpoistoon tulleet potilaat kokivat vähemmän kipua, uskalsivat liikkua aktiivisemmin ja kotiutuivat aikaisemmin. Ohjauksessa neuvottiin hengitystekniikoita ja annettiin ohjeita leikkauksen jälkeiseen liikkumiseen. 9

10 43. McDonald DD Postoperative pain after hospital discharge. linical Nursing Research 8(4), Ochsner KN, Ludlow DH, Knierim K, Hanelin J, Ramachandran T, Glover G & Mackey S Neural correlates of individual differences in pain-related fear and anxiety. Pain 120, Sastre MTM, Albaret M-, Escursell RMR & Mullet E Fear of pain associated with medical procedures and illnesses. European Journal of Pain 10 (1), P n= K n= K n=573 k=haastattelu a=laadullinen kliiniset tutkimukset ASI, FPQ Kysely, fmri MRI kuvien FPQ (suppea) EPSQ (Exposure to Painful Situations Questionnaire) Potilaat tarvitsevat ohjausta kivusta ja sen hoidosta, sillä leikkauksen jälkeen kotiutuneilla potilailla havaittiin kipua, heillä oli kipuun ja komplikaatioihin liittyviä pelkoja sekä lääkityksestä johtuvia sivuvaikutuksia. Potilaat toteuttivat lääkitystä epäsäännöllisesti. Kipu haittasi myös liikkumista ja nukkumista. Kipukokemuksen aikana kivun prosessointiin osallistuvien aivoalueiden aktivoituminen korreloi sekä FPQ (fear of pain) että ASI (anxiety sensitivity index) arvojen kanssa. Aikaisempi altistuminen kivulle lisäsi toimenpiteisiin ja pistämiseen liittyvää pelkoa. laadullinen D 10

11 46. George SZ, Dannecker EA & Robinson ME Fear of pain, not pain catastrophizing, predicts acute pain intensity, but neither factor predicts tolerance or blood pressure reactivity: An experimental investigation in pain-free individuals. European Journal of Pain 10(5), K n=66 STAI (Stai-Trait Anxiety Questionnaire) FPQ-III (Fear of Pain Questionnaire) SQ (oping Strategies Questionnaire) NRS Koehenkilöt, jotka pelkäsivät kipua etukäteen, kokivat ja ilmaisivat akuutin kivun voimakkaampana. 47. Asmundson GJG & arleton, NR Fear of pain is elevated in adults with cooccurring trauma related stress and social anxiety symptoms. ognitive Behaviour Therapy 34(4), Kain ZN, Sevarino F, Alexander GM, Pincus S & Mayes L Preoperative anxiety and postoperative pain in women undergoing hysterectomy: A repeated-measures design. Journal of Psychosomatic Research 49, K n= P n=53 PTSD PL- PFNE TRS/SAS STAI MBSS PSS SF-MPQ Koehenkilöt, joilla oli traumaattisiin kokemuksiin liittyvää ahdistusta tai sosiaalisia ahdistusoireita, pelkäsivät kipua muita enemmän. Potilaat, jotka olivat ahdistuneita ennen kohdunpoistoleikkausta,ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen kuin muut potilaat. 11

12 49. Katz J, Poleshuck EL, Andrus H, Hogan LA, Jung BF, Kulick DI & Dworking RH Risk factors for acute pain and its persistence following breast cancer surgery. Pain 119, P n=114 NRS BDI STAI HDARS FAT-E Potilaat, jotka olivat ahdistuneita ennen rintasyöpäleikkausta, ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen kuin muut potilaat. 50. Özalp G, Sarioglu R, Tuncel G, Aslan K & Kadiogullari N Preoperative emotional states in patients with breast cancer and postoperative pain. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 47(1), arr E Impact of postoperative pain on patient experience and recovery. Professional Nurse 17(1), P n= P n=85 STAI BDI, puolistrukturoitu haastattelu HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) BPI Potilaat, jotka olivat ahdistuneita ennen rintasyöpäleikkausta, ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen kuin muut potilaat. Kohdunpoiston jälkeen ahdistuneet potilaat ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen. a=tilastolliset ja laadulliset t 12

13 52. Gillies ML, Smith LN & Parry- Jones WL Postoperative pain assessment and management in adolescents. Pain 79(2 3), P n=351 H n=157, haastattelu HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) APPT (Adolescent Paediatric Pain Tool) OSIQ-R (Offer Self- Image Questionnaire- Revised) Yleiskirurgisen, gynekologisen, korva-nenäkurkkutautien, ortopedisen, plastiikka- ja suukirurgisen toimenpiteen jälkeen ahdistuneet potilaat ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen. 53. Granot M & Ferber SG The roles of pain catastrophizing and anxiety in the prediction of postoperative pain intensity: a prospective study. linical Journal of Pain 21(5), P n=38 PS (The Pain atastrophizing Scale) STAI (State-Trait Anxiety Inventory) Tyrä- ja sappileikkauksen jälkeen ahdistuneet potilaat ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen. 54. Nelson FV, Zimmerman L, Barnason S, Nieveen J & Schmaderer M The relationship and influence of anxiety on postoperative pain in the coronary artery bypass graft patient. Journal of Pain and Symptom Management 15(2), P n=96 MPQ PPI PRIA STAI Ohitusleikkauksen jälkeen ahdistuneet potilaat ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen. 13

14 55. arr E, Thomas VN & Wilson- Barnet J Patient experiences of anxiety, depression and acute pain after surgery: a longitudinal perspective. International Journal of Nursing Studies 42(5), Tang J & Gibson SJ A psychophysical evaluation of the relationship between trait anxiety, pain perception, and induced state anxiety. The Journal of Pain 6(9), Manias E Pain and anxiety management in the postoperative gastro-surgical setting. Journal of Advanced Nursing 41(6), riste A Gender and pain. AANA Journal 70(6), P n= K n= H n= Hakumenettelyä ei ole kuvattu, haastattelu BDI HADS (Hospital anxiety and depression scale) tutkimus STAI-X2 k=havainnointi a=laadullinen Hakumenettelyä ei ole kuvattu Ahdistus ja masennus vaikuttivat potilaan kipukokemukseen gynekologisen leikkauksen jälkeen. Ahdistuneet potilaat kokivat kivun muita kovempana. Kokeellisessa tutkimuksessa koehenkilöt kokivat ahdistuksen lisääntymisen myötä kovempaa kipua. Vatsanalueen leikkauksessa olleiden potilaiden kivun ja pelon hoitamiseen vaikuttivat hoitajien kyky tunnistaa kipua ja pelkoa, tiedonkulku eri ammattiryhmien kesken ja hoitajan lääkehoitotaidot Naisilla on miehiä matalampi kipu- ja kivunsietokynnys. laadullinen Kirjallisuuskatsaus D 59. Hurley RW & Adams M Sex, gender, and pain: an overview of a complex field. Anesthesia & Analgesia 107(1), Hakumenettelyä ei ole kuvattu k=kirjallisuuskatsaus PubMed EMBASE PsychInfo OVID/Medline Sukupuolieroihin kivun kokemisessa ja ilmaisussa saattoivat vaikuttaa sosiaalistumisprosessi naiseksi tai mieheksi sekä naisten hormonaaliset vaihtelut. Naisilla on miehiä matalampi kipu- ja kivunsietokynnys. Kirjallisuuskatsaus D 14

15 60. Riley JL, Robinson ME, Wise EA, Myers D & Fillingim RB Sex differences in the perception of noxious experimental stimuli: a metaanalysis. Pain 74, Rolke R, Baron R, Maier, Tölle TR, Treede R-D, Beyer A, Binder A, Birbaumer N, Birklein F, Bötefür I, Braune S, Flor H, Huge V, Klug R, Landwehrmeyer GB, Magerl W, Maihöfner, Rolko, Schaub, Scherens A, Sprenger T, Valet M & Wasserka B Quantitative sensory testing in the German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS): Standardized protocol and reference values. Pain 123, Rosseland LA & Stubhaug A Gender is a confounding factor in pain trials: women report more pain than men after arthroscopic surgery. Pain, 112, Uchiyama K, Kawai M, Tani M, Ueno M. Hama T & Yamaue H Gender differences in postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy. Surgical Endoscopy 20(3), A n= K n= P n= P n=100 k=kirjallisuuskatsaus Psychlit Medline k=kliininen tutkimus QST=Quantitative sensory test VRS kipulääkkeiden käyttömäärä lämmönmittaus Naisilla on miehiä matalampi kipu- ja kivunsietokynnys. Naisilla on miehiä matalampi kipu- ja kivunsietokynnys. Sukupuolieroja kartoittavissa kliinisissä tutkimuksissa havaittiin, että naiset arvioivat kivun voimakkaammaksi kuin miehet arthroskopian jälkeen. Sukupuolieroja kartoittavissa kliinisissä tutkimuksissa havaittiin, että naiset arvioivat kivun voimakkaammaksi kuin miehet laparoskooppisen sappileikkauksen jälkeen. Meta A 15

16 64. Thomas T, Robinson, hampion D, McKell M & Pell M Prediction and assessment of the severity of post-operative pain and of satisfaction with management. Pain 75(2 3), Watt-Watson J, Stevens B, Katz J, ostello J, Reid GJ & David T Impact of preoperative education on pain outcomes after coronary artery bypass graft surgery. Pain 109, P n=91 H n= P n=406 itse kehitetty mittari PPI (The Present Pain Intensity) MPQ k=potilasasiakirjat ja potilashaastattelu BPI-I BQ APS-POQ McGill NRS Naisten arvio kivun voimakkuudesta lonkka-, polviproteesi- ja selkäleikkauksen jälkeen oli suurempi verrattuna miesten arvioihin. Potilaat, joilla oli ennen lonkka-, polviproteesi- ja selkäleikkausta kovaa kipua, kokivat muita kovempaa kipua leikkauksen jälkeen. Naisten arvio kivun voimakkuudesta ohitusleikkauksen jälkeen oli suurempi verrattuna miesten arvioihin 66. Aubrun F, Salvi N, oriat P & Riou B Sex- and agerelated differences in morphine requirements for postoperative pain relief. Anestesiology 103(1), P n=4317 a= tilastollinen NRS kipulääkemäärä Naiset tarvitsivat leikkauksen jälkeen miehiä enemmän vahvoja kipulääkkeitä (opiaatte-ja/kg) vatsa-, munuais-, selkä-, osteosynteesi- ja lonkkaleikkauksen sekä osteosyn-teesimateriaalin poiston ja ligamenttiplastian jälkeen. 16

17 67. epeda MS & arr DP Women experience more pain and require more morphine than men to achieve a similar degree of analgesia. Anesthesia & Analgesia 97(5), Young asey, Greenberg MA, Nicassio PM, Harpin RE & Hubbard D Transition from acute to chronic pain and disability: a model including cognitive, affective, and trauma factors. Pain 134(1 2), P n= P n=84 NRS kipulääkemäärä TLEQ ES-D DDS PDI PBPI Naiset tarvitsivat enemmän vahvoja kipulääkkeitä (opiaatteja/kg) saavuttaakseen saman analgeettisen tason kuin miehet pään, kaulan alueen ja ortopedisten leikkausten sekä thorax-, vatsa- ja selkäleikkausten jälkeen. Sukupuolieroihin kivun kokemisessa ja ilmaisussa saattoivat vaikuttaa sosiaalistumisprosessi naiseksi tai mieheksi sekä naisten hormonaaliset vaihtelut. Potilaan uskomus, että kipu jatkuu eikä sille voi tehdä mitään, myötävaikutti siihen että kipu koettiin voimakkaampana. 69. Svensson I, Sjöström B & Haljamäe H Influence of expectations and actual pain experiences on satisfaction with postoperative pain management. European Journal of Pain 5(2), P n=191 itse kehitetty mittari VRS Ennen ortopedista leikkausta tai vatsanalueen avoleikkausta kipua kokeneet potilaat kokivat muita voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen. Heillä kipu myös kesti pidempään. 17

18 70. Schwenk W, Böhm B & Müller JM Postoperative pain and fatigue after laparoscopic or conventional colorectal resections. A prospective randomized trial. Surgical Endoscopy 12(9), P n=60 tutkimus (yskiessä) (levossa) (uupumus) opiaatin käyttömäärä (PA) Laparoskooppisessa suoliresektiossa olleiden potilaiden kivun voimakkuus oli alhaisempi ja he tarvitsivat vähemmän kipulääkettä verrattuna avoleikkauksessa olleisiin potilaisiin. 71. Sloman R, Rosen G, Rom M & Shir Y Nurses assessment of pain in surgical patients. Journal of Advanced Nursing 52(2), Hall-Lord ML & Larsson BW Registered nurses and student nurses assessment of pain and distress related to specific patient and nurse characteristics Nurse Education Today 26(5), P n= 95 H n= H n=71 sh +184 opiskelijaa tutkimus SF-MPQ itse kehitetty mittari FFPI (five-factory personality inventory) SO a=tilastillinen Hoitajien arviot potilaan kivusta eivät olleet yhtenevät potilaan oman arvion kanssa visuaalisella () ja Mc Gillin mittareilla arvioituna. Hoitajat aliarvioivat potilaan kipua. Hoitohenkilökunta arvioi iäkkään potilaan ja kroonisesta kivusta kärsivän potilaan kivun voimakkuuden alhaisemmaksi kuin potilas itse. 73. Puntillo K, Neighbor M, O Neil N & Nixon R Accuracy of emergency nurses in assessment of patients pain. Pain Management Nursing 4 (4), P n=156 H n=37 NRS Hoitajat aliarvioivat potilaan akuutin kivun voimakkuuden. 18

19 74. Gunningberg L & Idvall E The quality of postoperative pain management from the perspectives of patients, nurses and patient records. Journal of Nursing Management 15(7), P/H n=121 potilasta n=47 sh SQIPPM (Strategic and linical Quality Indicators in Postoperative Pain Management) Kipu potilaan itsensä arvioimana oli voimakkaampi kuin hoitajan arvioimana. Hoitajan arvio oli kirjattu potilasasiakirjaan. Leikkauksessa olleen potilaan kivun voimakkuutta ei kirjattu säännöllisesti ja täsmällisesti potilasasiakirjoihin. 75. Sjöström B, Dahlgren LO & Haljamäe H Strategies in postoperative pain assessment: validation study. Intensive and ritical are Nursing 15(5), Rundshagen I, Schnabel T, Standl T & Schulte am Esch J Patients' vs nurses' assessments of postoperative pain and anxiety during patientor nurse-controlled analgesia. British Journal of Anaesthesia 82(3), Breivik EK, Björnsson GA & Skovlund E A comparison of pain rating scales by sampling from clinical trial data. The linical Journal of Pain 16 (1), P n=30 H n= P n= P n=63 H (vuorossa oleva sairaanhoitaja) k=haastattelu, havainnointi a=laadullinen (kipu ja ahdistus) a= tilastollinen VRS NRS Hoitajat aliarvioivat potilaiden kivun voimakkuuden. Valvontayksikön hoitajat tekivät päätelmiä potilaan kivusta kokemukseen perustuen, objektiivisesti havainnoimalla sekä kuuntelemalla mitä ja miten potilas kertoo tuntemuksistaan. Potilaiden oma arvio kivun voimakkuudesta visuaalisella mittarilla () oli korkeampi kuin hoitajien arvio potilaan kivun voimakkuudesta. -mittarin avulla mitattiin tarkasti kivun voimakkuutta ja sen vaihtelua leikkauksen jälkeen. Sen avulla voitiin kuvata tarkasti potilaan omaa kokemusta kivun voimakkuudesta mittaushetkellä. Potilaan kivun voimakkuutta ja sen vaihtelua leikkauksen jälkeen voitiin arvioida tarkasti käyttämällä numeraalista kipumittaria (NRS). laadullinen 19

20 78. Breivik H, Borchgrevink P, Allen SM, Rosseland LA, Romundstadt L, Breivik Hals EK, Kvarstein G & Stubhaug A Assessment of pain. British Journal of Anaestehesia 101(1), Rosier EM, Iadarola MJ & oghill R Reproducibility of pain measurement and pain perception. Pain 98(1 2), Bodian A, Freedman G, Hossain S, Eisenkraft JB & Beilin Y The visual analog scale for pain: clinical significance in postoperative patients. Anesthesiology 95(6), mittarin avulla voidaan tarkasti mitata kivun voimakkuutta ja sen vaihtelua leikkauksen jälkeen. Sen avulla voidaan kuvata tarkasti potilaan omaa kokemusta kivun voimakkuudesta mittaushetkellä K n= P n=150 VDS MPQ Kivun voimakkuutta voitiin mitata luotettavasti koeolosuhteissa käyttämällä :a. oli tutkimuskäyttöön hyvin soveltuva, luotettava ja tarkka kivun voimakkuuden mittari. Kliinisissä tilanteissa on harkittava tarkkuuden hyöty. Asiantuntija lausunto D 20

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Anne Ryhänen TtM, röntgenhoitaja, TtT-opiskelija Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Ylihoitaja, Turun sosiaali- ja terveystoimi HOITOPOLKU Suomenkielisessä

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Miten elämänhallintaa voi mitata?

Miten elämänhallintaa voi mitata? Miten elämänhallintaa voi mitata? Varsinais-Suomen XII Yleislääkäripäivä 11.5.2016 Päivi Korhonen Terveenä pysyy parhaiten, jos: Ei tupakoi Liikkuu 30 min 5 kertaa viikossa Syö terveellisesti Ei ole ylipainoinen

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS TUTKIMUKSEN TAUSTA Päiväkirurginen hoito on lisääntynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tämä tuonut tarpeita

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ja tavoite JOHDANTO Endometrioosi on sairaus, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy muualla kuin kohdussa, yleisimmin munasarjoissa,

Lisätiedot

A Peer reviewed scientific articles. A1 Journal article-refereed, Original research. A2 Review article, Literature review, Systematic review

A Peer reviewed scientific articles. A1 Journal article-refereed, Original research. A2 Review article, Literature review, Systematic review CURRICULUM VITAE May 2016 Anne Ryhänen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments International studies Official duties and administrative

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen

CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen 1 CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments Public presentations and lectures; domestic

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä.

Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä. Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä. TtM, sh Jaana Heiskanen Sisältö 1. Akuutin silmänpainekohtauksen syyt 2. Akuutin silmänpainekohtauksen oireet 3. Akuutin silmänpainekohtauspotilaan hoidon

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Koulutusinterventioiden vaikuttavuus näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) edistämisessä kliinisessä hoitotyössä: järjestelmällinen katsaus

Koulutusinterventioiden vaikuttavuus näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) edistämisessä kliinisessä hoitotyössä: järjestelmällinen katsaus Koulutusinterventioiden vaikuttavuus näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) edistämisessä kliinisessä hoitotyössä: järjestelmällinen katsaus Melender, Hanna-Leena, TtT, yliopettaja, Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito www.eksote.fi Olet tulossa leikkaukseen/toimenpiteeseen. Haluamme kertoa lyhyesti anestesiaan ja kivunhoitoon liittyvistä asioista. Kaikille potilaille asennetaan

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

PIKAOPAS MUISTISAIRAAN OMAISELLE HIERONNAN JA SUOSIKKIMUSIIKIN KÄYTTÖÖN AHDISTUKSEN JA LEVOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

PIKAOPAS MUISTISAIRAAN OMAISELLE HIERONNAN JA SUOSIKKIMUSIIKIN KÄYTTÖÖN AHDISTUKSEN JA LEVOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI PIKAOPAS MUISTISAIRAAN OMAISELLE HIERONNAN JA SUOSIKKIMUSIIKIN KÄYTTÖÖN AHDISTUKSEN JA LEVOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI Heidi Lönnqvist & Gareth Stowers Toukokuu 2016 Tutkimustiedon mukaan hieronta ja suosikkimusiikki

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Marja Haapaniemi Johtava informaatikko, lähipalvelut Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Vaikuttavuuden käsite Vaikuttavuus käsitteenä

Lisätiedot

Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT

Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Volanen S-M Sense of coherence. Determinants and consequences. Hjelt-instituutti, Department of Public Health, University of Helsinki Väitöskirjatyö, tammikuu

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Kuolevan lapsen kivunhoito

Kuolevan lapsen kivunhoito Kuolevan lapsen kivunhoito Jukka Pouttu Lasten ja nuorten sairaala HUS SULAT 28.01.2016 Lisää aiheesta: DUODECIM: Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositus Julkaistu: 28.11.2012 Kuolevan lapsen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen

Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen Sini Eloranta sh, TtT, suunnittelija, PO osahanke, VSSHP sini.eloranta@tyks.fi, puh. 050-5608740 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS Erva alue

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

toteutetaan koko hoitoprosessin ajan, ei pelkästään juuri ennen leikkausta tai välittömästi sen jälkeen päiväkirurgisen potilaan hoidossa korostuvat

toteutetaan koko hoitoprosessin ajan, ei pelkästään juuri ennen leikkausta tai välittömästi sen jälkeen päiväkirurgisen potilaan hoidossa korostuvat Potilasohjaus ohjaa laki: potilaalla tiedonsaantioikeus potilaalla itsemääräämisoikeus laadullista -> näyttöön perustuvaa tavoitteena on potilaan hyvinvointi, edistää potilaan tietoutta omasta toiminnastaan

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Johdantoa. Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa arvioinnissa. Johdantoa. Johdantoa. Johdantoa.

Johdantoa. Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa arvioinnissa. Johdantoa. Johdantoa. Johdantoa. Lastenpsykiatripäivät 20.-21.4.2009 RASTI RUUTUUN JA PILLERI POSKEEN? - Lastenpsykiatrinen lääkehoito ja tiedonkeruumenetelmät Lastenpsykiatri Minna Koskinen: Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän

Lisätiedot

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen TtM, esh, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Voimavaralähtöinen lähestymistapa ongelmalähtöisen lähestymistavan rinnalle Terveyspotentiaali

Lisätiedot

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF ry:n kevätseminaari 13.4.2011 Kuopio Finohta / Jaana Isojärvi 1 Sisältö Mikä

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Tiina Pelander TtT, SH Väitöskirja The Quality of Paediatric Nursing Care Children s Perspective 2008 https://oa.doria.fi/handle/10024/42602 MIKSI LASTEN NÄKÖKULMASTA? LASTEN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Mervi Pöntinen neurologian poliklinikka/ PHKS Epilepsiahoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä vastaten omalta osaltaan epilepsiaa

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Pitkittynyt kipu ja monialainen kuntoutus. Pori 29.10 2015 Hannu Heikkilä MD,Phd, Psykoterapeutti Kuntoutusylilääkäri SATSHP

Pitkittynyt kipu ja monialainen kuntoutus. Pori 29.10 2015 Hannu Heikkilä MD,Phd, Psykoterapeutti Kuntoutusylilääkäri SATSHP Pitkittynyt kipu ja monialainen kuntoutus Pori 29.10 2015 Hannu Heikkilä MD,Phd, Psykoterapeutti Kuntoutusylilääkäri SATSHP Kivun hoito eri tasoilla tasolla 2016-18 Ehdotus / kansallinen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kirurgisen aikuispotilaan kivunhoito

Kirurgisen aikuispotilaan kivunhoito Teemu Malkamäki Tommi Niinisalo Kirurgisen aikuispotilaan kivunhoito Potilaan näkökulma Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000 Kitinoja H., Kiili R., Arola I., Finne M., Haapamäki M-L., Heiska A., Ojanen A., Sarajärvi A., Yli-Hukkala M-L.,

Lisätiedot

Dysfagian kuntoutuksen vuosikymmen Laakson sairaala 3.10.2014 Liisa Hakalahti ja Karoliina Passinen

Dysfagian kuntoutuksen vuosikymmen Laakson sairaala 3.10.2014 Liisa Hakalahti ja Karoliina Passinen Dysfagian kuntoutuksen vuosikymmen Laakson sairaala 3.10.2014 Liisa Hakalahti ja Karoliina Passinen Seulontatestit Puheterapeutin kliininen arvio Tavoitteet Sisältö Anamneesi Yleisstatus Sensomotoriset

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) 2009 (THL) 15 64-vuotiaiden suomalaisten

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

Leena Meinilä 25.11.2008

Leena Meinilä 25.11.2008 Ohitusleikkaus Mitraaliläppäleikkaus Sternumin fixaatio Ennen leikkausta 2-3vk preoperatiivinen harjoittelu (hengityslihasvoima, rintakehän liikkuvuus, kestävyys) vähentää hengityskomplikaatioita erityisesti

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja tutkimus yrityksen kannalta maalaisjärki

Kliininen arviointi ja tutkimus yrityksen kannalta maalaisjärki 1 Kliininen arviointi ja tutkimus yrityksen kannalta maalaisjärki Lääkinnällinen laite MDD Instrumentit, laitteistot, välineet, ohjelmistot, materiaalit tai muut tarvikkeet, joita käytetään joko yksinään

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Koh$%pikaista%toipumista%.anestesialääkärin%niksit. An#$Väänänen$ LT,$Farmaseu#$ Anestesiologian$ja$tehohoidon$EL$ HUS/Naistensairaala$

Koh$%pikaista%toipumista%.anestesialääkärin%niksit. An#$Väänänen$ LT,$Farmaseu#$ Anestesiologian$ja$tehohoidon$EL$ HUS/Naistensairaala$ Koh$%pikaista%toipumista%.anestesialääkärin%niksit An#$Väänänen$ LT,$Farmaseu#$ Anestesiologian$ja$tehohoidon$EL$ HUS/Naistensairaala$ EI%sidonnaisuuksia! Vain$kyniä,$kahvia,$paineCua$materiaalia,$joskus$ruokaakin$

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Terveydenhuollon ongelmia palvelutarpeen ja kysynnän kasvu rahoituksen niukkeneminen henkilöstön

Lisätiedot

COXAN PULSSI. Tuula Rantala Hoitotyön johtaja Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia.

COXAN PULSSI. Tuula Rantala Hoitotyön johtaja Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia. COXAN PULSSI Tuula Rantala Hoitotyön johtaja 22.10.2014 Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia. COXAN PULSSI Mittaa sekä kovia että pehmeitä arvoja ja niiden yhteisvaikutusta Liikennevalokäytäntö;

Lisätiedot

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Esityksen rakenne Kiireen merkitykset ja vaikutukset Job control / vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

HOITAJA TUBERKULOOSIN TORJUNNASSA

HOITAJA TUBERKULOOSIN TORJUNNASSA HOITAJA TUBERKULOOSIN TORJUNNASSA TUBERKULOOSIN ESIINTYVYYS TYKS/KEUHKOKLINIKASSA - LABORATORIOSSA VILJELLYT TBC-NÄYTTEET VUONNA 2008: YHTEENSÄ TEHTY 5509 TBC-VILJELYÄ, JOISTA 25 TUBERKULOOSIPOSITIIVISTA

Lisätiedot

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumapotilaan kivunhoidon haasteet - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumatologian vos TD4/TB4 N. 90% potilaista tulee päivystyspotilaina, ympäri vuorokauden Tapaturmapotilaat

Lisätiedot

Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät

Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät 21.04.2016 Maritta Välimäki, professori Virve Pekurinen, Sh (AMK), TtM, Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Hyvinvointia vuorovaikutuksesta - näkökulmia positiivisesta psykologiasta

Hyvinvointia vuorovaikutuksesta - näkökulmia positiivisesta psykologiasta Hyvinvointia vuorovaikutuksesta - näkökulmia positiivisesta psykologiasta Markus Talvio FT, LO, tutkija, työnohjaaja Helsingin yliopisto www.markustalvio.com Hyvinvointiin vaikuttavat Deci, E. L. & Ryan,

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten elinpiiri. Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto

Iäkkäiden ihmisten elinpiiri. Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto Iäkkäiden ihmisten elinpiiri Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto Iäkkäiden ihmisten elinpiiri Life-Space Mobility in Older People Iän lisääntyessä ihmiset

Lisätiedot

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus?

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011 Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Helena Leino-Kilpi, professori Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Voimavaraistava potilasohjaus -kirjalliset potilasohjeet

Voimavaraistava potilasohjaus -kirjalliset potilasohjeet Voimavaraistava potilasohjaus -kirjalliset potilasohjeet Voimavaraistavassa potilasohjauksessa potilaat kokevat olevansa olennainen osa ohjausprosessia Pellino ym. 1997 Kirjalliset potilasohjeet tarkoittaa

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista Muistisairaudesta kärsivien potilaiden saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Geriatrian professori Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista on

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Seppo Syrjänen Rapid Recovery Coordinator

Seppo Syrjänen Rapid Recovery Coordinator Seppo Syrjänen Rapid Recovery Coordinator Suomen terveydenhuollon haasteet Suomen terveydenhuollon haasteet Rauno Vanhanen 2008, Suomi vuonna 2050 visioita tulevaisuudesta Suomen terveydenhuollon haasteet

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Hermovauriokivun tunnistaminen Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kipu IASP (Kansainvälinen kuvuntutkimusyhdistys): Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus,

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015

Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015 Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015 Professori Sanna Salanterä, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Tutkija Heli Vaartio-Rajalin, Turun yliopisto, hoitotieteen

Lisätiedot

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin Hoitosuositus Tutkimusnäytöllä tuloksiin Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee mahdollisuuksia puhua ja käsitellä toimenpiteen herättämiä tunteita. Kuva: Shutterstock Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

Optimoitu toipuminen, kirurgin näkökulma. Tom Scheinin, kirurgian dosentti, FRCS

Optimoitu toipuminen, kirurgin näkökulma. Tom Scheinin, kirurgian dosentti, FRCS Optimoitu toipuminen, kirurgin näkökulma Tom Scheinin, kirurgian dosentti, FRCS Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, kirurgian ja gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, kirurgian dosentti,

Lisätiedot