LIITETAULUKKO 1: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: hoitosuosituksen perustana olevat lähteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITETAULUKKO 1: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: hoitosuosituksen perustana olevat lähteet"

Transkriptio

1 Nro Lähde Vuosi 3. Shea R, Brooks JA, Dayhoff NE & Keck J Pain intensity and postoperative pulmonary complications among the elderly after abdominal surgery. Heart & Lung 31(6), Hamunen K & Kalso E Leikkauksen jälkeinen kipu ja kipulääkityksen tarve ovat yksilölliset. Teoksessa Kalso E & Vainio A. (toim.) Kipu. Duodecim, Helsinki. 14. Asetus 2009/298. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. Valtion säädöstietopankki. Saatavilla: Kohderyhmä P=potilas H=hoitaja O=omainen A=asiakirja K=koehenkilö L=lääkäri 2002 P n=86 Aineiston keruu (k), käytetyt mittarit ja (a) NRS potilasasiakirjat Keskeiset tulokset Potilailla, jotka arvioivat kipunsa voimakkuuden korkeammaksi, esiintyi muita useammin keuhkokomplikaatioita, he liikkuivat muita vähemmän ja olivat sairaalassa pidempään verrattuna niihin potilaisiin, joiden kipu oli hallinnassa Kivuliaimpia toimenpiteitä olivat isot polvi- ja olkapääleikkaukset, keuhko- ja ylämahaleikkaukset sekä munuaisiin kohdistuvat leikkaukset Asetusta sovelletaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävien asiakirjojen laatimiseen ja hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämiseen. Tutkimusasetelma Asiantuntija lausunto Asiantuntija lausunto Näytön aste D D 1

2 19. rowe L, hang A, Fraser JA, Gaskill D, Nash R & Wallace K Systematic review of the effectiveness of nursing interventions in reducing or relieving post-oprative pain. International Journal of Evidence Based Healthcare 6, A n=29 (n=9 meta n=20 narratiivinen) k=kirjallisuuskatsaus Allied and omplementary Medicine INAHL ochrane library DARE EMBASE Ingenta MEDLINE PsychINFO PubMed Web of Science Hoitotyön postoperatiivisen kivun lieventämiseen tarkoitetuilla interventioilla (kipulääkitykseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet, preoperatiivinen potilasohjaus, kivun arviointi ja dokumentointi, protokollat ja hoitoketjut/- polut sekä ei-farmakologiset interventiot, kuten hieronta ja rentoutus) ei todettu olevan selkeää hyötyä normaaliin hoitoon tai muihin hoitotyön interventioihin verrattuna. Hyötyä muihin interventioihin verrattuna todettiin olevan vain yksittäisissä tutkimuksissa. Järjestelmällinen katsaus B 20. Watt M, Stewart SH, Lefaivre MJ & Uman LS A brief cognitive behavioral approach to reducing anxiety sensitivity decreases pain related anxiety. ognitive Behaviour Therapy 35(4), heung LH, allaghan P & hang AM A controlled trial of psycho-educational interventions in preparing hinese women for elective hysterectomy. International Journal of Nursing Studies 40(2), K n=221 ASI PASS-20 -STAI PSQ kipulääkitys Ohjaus, joka lisäsi potilaan valmiuksia tunnistaa kognitioiden (mieli, käsitykset jne) vai-kutusta kipukäyttäytymiseen, vähensi kipuun liittyvää pelkoa. Kognitiivisten selviytymiskeinojen (negatiivisten käsitysten tietoinen kääntäminen positiiviksi) opettaminen vähensi kohdunpoistoon tulleiden potilaiden kokemaa ahdistusta ja kipua ja lisäsi tyytyväisyyttä hoitoon P n=48 kontrolliryhmä n=48 interventioryhmä 2

3 22. allaghan P, Yuk-Lung, Yao KY, han SL Evidencebased care of hinese men having transurethral resection of the prostate (TURP). Journal of Advanced Nursing 28(3), Lithner M & Zilling T Preand postoperative information needs. Patient Education and ounceling 40(1), Lilja Y, Rydén S & Fridlund B Effects of extended preoperative information on perioperative stress: an anaesthetic nurse intervention for patients with breast cancer and total hip replacemt. Intensive and ritical are Nursing 14(6), Wong EM-L, han SW- & hair S-Y Effectiveness of an educational intervention on levels of pain, anxiety and selfefficacy for patients with musculoskeletal trauma. Journal of Advanced Nursing 66(5), P n= P n=50 kontrolliryhmä n=44 interventioryhmä -STAI PSQ kipulääkitys itse kehitetty mittari S-Kortisoli HADS k=haastattelut, potilasasiakirjat STAI (kiinalainen versio) -SES (kiinalainen versio) kipulääkkeiden käyttö sairaalassaoloaika Potilaat, jotka saivat tehostettua ohjausta eturauhasen toiminnasta, sen liikakasvusta, TURP-leikkauksen tarkoituksesta, leikkauksen jälkeisestä hoidosta ja seksuaalielämästä, olivat vähemmän ahdistuneita leikkauksen jälkeen verrattuna normaaliohjauksen saaneisiin. Sappileikkaukseen tulleet potilaat halusivat eniten tietoa ahdistusta aiheuttavista asioista, kuten kivusta ja leikkauksen jälkeisistä oireista. Tietoa haluttiin sekä suullisesti että kirjallisesti. Ohjauksen sisältöön ja määrään on kiinnitettävä huomiota, sillä ohjaus saattoi lisätä potilaan ahdistusta. Kivun hallintaan liittyvä potilasohjaus (sis. tietoa kivusta ja kipulääkityksestä sekä hengitysrentoutumisharjoituksia) voi vähentää kipua ja ahdistusta sekä lisätä itsepystyvyyttä sairaalassaoloaikana. Vielä 3 kuukauden kohdalla koeryhmällä todettiin ahdistuksen tason olevan kontrolliryhmää matalampi P n=15 kontrolliryhmä n= 15 interventioryhmä 2010 P n=125 (n=63 kontrolliryhmä n=62 interventioryhmä) 3

4 26. Guo P, East L & Arthur A A preoperative education intervention to reduce anxiety and improve recovery among hinese cardiac patients: A randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies 49, McDonald S, Hetrick SE & Green S Pre-operative education for hip or knee replacement (Review). ochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1., potilasasiakirjat HADS BPI-sf teho-osastolla oloaika postopreatiivinen sairaalassaoloaika 2012 P n=153 randomisoitu/ 135 analysoitu (n=76 -> 68 pudokkaiden jälkeen interventioryhmässä n=77 -> 67 pudokkaiden jälkeen kontrolliryhmässä) 2008 A n=9 tutkimusta K=kirjallisuuskatsaus the ochrane entral Register of ontrolled Trials MEDLINE EMBASE INAHL PsychINFO PEDro Preoperatiivinen kirjallinen ja minuuttia kestävä suullinen ohjaus voi vähentää ahdistusta ja masennusta sydänleikkauspotilailla tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Tämä voi lisäksi vähentää nukkumista häiritsevän kivun kokemista ja lyhentää teho-osastolla oloaikaa. Ennen lonkan tai polven tekonivelleikkausta toteutettava potilasohjaus saattaa vähentää leikkausta edeltävää ahdistusta. Yksilöllisesti toteutettu ohjaus saattaa edistää paranemista niillä potilailla, jotka ovat tuen tarpeessa tai joilla on liikkumisen kansa vaikeuksia. Näyttö on kuitenkin heikkoa. Kokeellinen (RT) Meta B A 4

5 28. Lin LY & Wang RH Abdominal surgery, pain and anxiety: preoperative nursing intervention. Journal of Advanced Nursing 51(3), A (Visual Analogue Scale for Anxiety) American Pain Society Patient Outcome Questionnaire (7 kohtaa) Potilailla, jotka saivat ohjausta kivun vaikutuksista, kivun hoidon merkityksestä, varhaisen liikkeellelähdön hyödyistä, lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä ja kivunhoidon tavoitteesta, ja joita rohkaistiin kertomaan kivunhoidon tarpeestaan, kipu oli paremmin hallinnassa verrattuna kontrolliryhmään P n=30 kontrolliryhmä n=32 interventioryhmä BPI 29. Goldsmith DM & Safran Using the Web to reduce postoperative pain following ambulatory surgery. Proceedings. AMIA Annual Symposium, hen HH, Yeh M-L & Yang H-J Testing the impact of a multimedia video D of patientcontrolled analgesia on pain knowledge and pain relief in patients receiving surgery. International Journal of Medical Informatics 74(6), P n=195 itse kehitetty mittari itse kehitetty mittari Potilailla, jotka saivat internetin kautta annettua tehostettua ohjausta päiväkirurgisesta hoitoprosessista, kipulääkityksestä ja kivunhoidon toteutuksesta kotona, kipu oli paremmin hallinnassa verrattuna kontrolliryhmään. Tehostettua videovälitteistä ohjausta saaneet polviproteesileikkaukseen tulleet potilaat tiesivät enemmän kivusta, saivat paremman kivunlievityksen ja osasivat paremmin hyödyntää PA- tekniikkaa (PA l. patient controlled analgesia, potilaan itse annostelema kipulääkitys) kipunsa hoidossa, kuin kontrolliryhmä. Ohjauksessa kerrottiin PA- tekniikan käytöstä, lääkkeistä ja kivunhoidon tavoitteista P n=30 kontrolliryhmä n=30 interventioryhmä 5

6 31. Knoerl DV Preoperative PA teaching program to manage postoperative pain. MEDSURG Nursing 8(1), Kearney M, Jennrich MK, Lyons S, Robinson R & Berger B Effects of Preoperative Education on Patient Outcomes After Joint Replacement Surgery. Orthopaedic Nursing 30(6), P n= P n=150 (n=73 kontrolliryhmä n=77 interventioryhmä) NRS tyytyväisyyskysely kipulääkityksen määrä, potilasasiakirjat, puhelinhaastattelu odotetun kivun voimakkuus kyky hallita kipua kokemus leikkaukseen valmistautumisesta komplikaatioita vähentävien harjoitteiden suorittaminen Strukturoitu videovälitteinen ohjaus PAtekniikasta ja PA- tekniikan harjoittelu lisäsivät potilaiden tietoa kyseisestä kivunhoitomenetelmästä. Potilaat asennoituivat kipulääkkeisiin myönteisemmin, he kokivat harvemmin sietämätöntä kipua ja he olivat tyytyväisempiä kivunhoitoonsa verrattuna kontrolliryhmään. Polven tai lonkan tekonivelleikkausta edeltävää potilasohjausta saaneet potilaat kuvailivat olevansa paremmin valmistuneita leikkaukseen ja kokivat leikkauksen jälkeisen kivun olevan paremmin hallittavissa kuin ei ohjausta saaneet. Ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa sairaalassaoloajan, kivun tason, kävelykyvyn tai komplikaatioiden suhteen. 33. Reynolds MAH Postoperative pain management discharge teaching in a rural population. Pain Management Nursing 10(2), PPQ BPI kipupäiväkirja (sis. Numeric Rating Scale) Kivun hoitoon liittyvä potilasohjaus voi parantaa kivun hallintaa postoperatiivisesti. Potilasohjausta saaneet kokivat vähemmän kipua ja vähemmän päivittäisiä aktiviteetteja häiritsevää kipua P n=146 (n=59 kontrolliryhmä n=87 interventioryhmä) 6

7 34. Niemi-Murola L, Pöyhiä R, Onkinen K, Rhen B, Mäkelä A & Niemi TT Patient satisfaction with postoperative pain management effect of preoperative factors. Pain Management Nursing 8(3), Sjöling M, Nordahl G, Olofsson N & Asplund K The impact of preoperative information on state anxiety, postoperative pain and satisfaction with pain management. Patient Education and ounceling 51(2), Sherwood GD, McNeill JA, Starck PL & Disnard G hanging acute pain management outcomes in surgical patients. AORN 77(2), P n=77 H n= P n=30 kontrolliryhmä n=30 koeryhmä 2003 P n= Itse kehitetty kysely DPI (Daily Pain Index) kipulääkemäärä American Pain Society patient outcome questionaire potilasasiakirjat Pre-operatiivisella poliklinikkakäynnillä annettu ohjaus kivun arvioinnista ja hoitomenetelmistä lisäsi potilaiden tyytyväisyyttä saamaansa kivunhoitoon. Tehostettua ohjausta saaneet ortopediseen leikkaukseen tai verisuonileikkaukseen tulleet potilaat olivat tyytyväisempiä saamaansa kivunhoitoon, kivun voimakkuus laski nopeammin ja ahdistus oli lievempää. Ohjauksessa korostettiin potilaan omaa aktiivisuutta kivunhoidossa (esim. milloin kivusta pitää kertoa hoitohenkilökunnalle), hyvän kivunlievityksen hyötyjä, ennakoivan lääkityksen merkitystä ja fysioterapian merkitystä toipumisessa. Potilaat, joiden kanssa keskusteltiin kivunhoidon tärkeydestä heidän sairaalassa ollessaan, olivat muita tyytyväisempiä hoitoonsa. Potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa kivunhoitoon, vaikka olivat kokeneet kohtalaista tai kovaa kipua sairaalassa. Potilaat eivät kertoneet oma-aloitteisesti kivustaan eivätkä pyytäneet apua. 7

8 37. Apfelbaum JL, hen, Mehta SS & Gan TJ Postoperative pain experience: results from a national survey suggest postoperative pain continues to be undermanaged. Anesthesia & Analgesia 97(2), Tracy S, Dufault M, Kogut S, Martin V, Rossi S & Willey- Temkin Translating best practices in nondrug postoperative pain management. Nursing Research Volume 55(2) S P n= P n=137 itse kehitetty mittari NDPI (Non-Drug omplementary Pain Interventions Survey =itse kehitetty mittari MBSS (Miller Behavioral Style Scale) Potilaat tarvitsivat asiallista tietoa kipulääkkeistä ja niiden käytöstä, sillä he pelkäävät kipulääkeriippuvuutta sekä kipulääkkeistä johtuvia sivuvaikutuksia. Potilaiden mielestä kipua kuuluu kestää. Potilaat kokivat kohtalaista, kovaa tai erittäin kovaa kipua kotona toimenpiteen jälkeen. Tieto erilaisista kivun hoitomenetelmistä (musiikki, hieronta, mielikuvittelu) muutti potilaiden asenteita myönteisemmiksi näitä menetelmiä kohtaan. Tiedon lisääntymisen myötä menetelmien käyttö lisääntyi. 39. Larue F, Fontaine A & Brasseur L Evolution of the french public s knowledge and attitudes regarding postoperative pain, cancer pain, and their treatments: two national surveys over a six-year period. Anesthesia & Analgesia 89, K n= 2006 itse kehitetty mittari Tiedotusvälineet ovat lisänneet potilaiden tietoisuutta kivusta ja sen hoidosta. Ihmisten asenteet leikkauksen jälkeistä opiaattien käyttöä kohtaan ovat muuttuneet hyvää kivunhoitoa tukeviksi. Potilaiden lisääntynyt tietoisuus kivunhoidon mahdollisuuksista edellyttää hoitohenkilökuntaa tarjoamaan asianmukaista, täsmällistä ja yksilöllistä tietoa. 8

9 40. Juarez G, ullinane A, Borneman T, Falabella A, Ferrell BR, Wagman LD & Lew M Management of pain and nausea in outpatient surgery. Pain Management Nursing 6(4), Heikkinen K, Leino-Kilpi H, Nummela T, Kaljonen A & Salanterä S A comparison of two educational interventions for the cognitive empowerment of ambulatory orthopaedic surgery patients. Patient Education and ounseling 73 (2), P n= P n=75 kontrolliryhmä n=72 interventioryhmä itse kehitetty mittari k=strukturoidut kyselyt Knowledge test (KT), Sufficiency of Knowledge (SoK), Orthopaedic Patient Knowledge Instrument (OPKQ) Potilaat eivät ottaneet kipulääkkeitä tarpeeksi, koska he pitivät lääkkeitä vaarallisina. Potilaiden tulisi saada enemmän tietoa myös sivuvaikutusten hoidosta. Potilaiden tietomäärä lisääntyi molemmissa ryhmissä. Internet ohjausta saaneiden potilaiden eettinen ja toiminnallinen tiedon määrä sekä tiedon määrä kokonaisuudessa lisääntyi kontrolliryhmään verrattuna. Sekä internet perustaisella että kasvotusten toteutetulla potilasohjauksella voidaan lisätä potilaan tiedon riittävyyttä ja määrää, jonka aulla edistää potilaan voimaantumista. Kokeellinen (RT) B 42. Heye ML, Foster L, Bartlett MK & Adkins S A preoperative intervention for pain reduction, improved mobility, and selfefficacy. Applied Nursing Research 16(2), P n=35 kontrolliryhmä n=35 interventioryhmä PSES (The Preoperative Self- Eficacy Scale) PAR (The Postoperative Accomplishment Report) Tehostettua videovälitteistä ohjausta saaneet kohdunpoistoon tulleet potilaat kokivat vähemmän kipua, uskalsivat liikkua aktiivisemmin ja kotiutuivat aikaisemmin. Ohjauksessa neuvottiin hengitystekniikoita ja annettiin ohjeita leikkauksen jälkeiseen liikkumiseen. 9

10 43. McDonald DD Postoperative pain after hospital discharge. linical Nursing Research 8(4), Ochsner KN, Ludlow DH, Knierim K, Hanelin J, Ramachandran T, Glover G & Mackey S Neural correlates of individual differences in pain-related fear and anxiety. Pain 120, Sastre MTM, Albaret M-, Escursell RMR & Mullet E Fear of pain associated with medical procedures and illnesses. European Journal of Pain 10 (1), P n= K n= K n=573 k=haastattelu a=laadullinen kliiniset tutkimukset ASI, FPQ Kysely, fmri MRI kuvien FPQ (suppea) EPSQ (Exposure to Painful Situations Questionnaire) Potilaat tarvitsevat ohjausta kivusta ja sen hoidosta, sillä leikkauksen jälkeen kotiutuneilla potilailla havaittiin kipua, heillä oli kipuun ja komplikaatioihin liittyviä pelkoja sekä lääkityksestä johtuvia sivuvaikutuksia. Potilaat toteuttivat lääkitystä epäsäännöllisesti. Kipu haittasi myös liikkumista ja nukkumista. Kipukokemuksen aikana kivun prosessointiin osallistuvien aivoalueiden aktivoituminen korreloi sekä FPQ (fear of pain) että ASI (anxiety sensitivity index) arvojen kanssa. Aikaisempi altistuminen kivulle lisäsi toimenpiteisiin ja pistämiseen liittyvää pelkoa. laadullinen D 10

11 46. George SZ, Dannecker EA & Robinson ME Fear of pain, not pain catastrophizing, predicts acute pain intensity, but neither factor predicts tolerance or blood pressure reactivity: An experimental investigation in pain-free individuals. European Journal of Pain 10(5), K n=66 STAI (Stai-Trait Anxiety Questionnaire) FPQ-III (Fear of Pain Questionnaire) SQ (oping Strategies Questionnaire) NRS Koehenkilöt, jotka pelkäsivät kipua etukäteen, kokivat ja ilmaisivat akuutin kivun voimakkaampana. 47. Asmundson GJG & arleton, NR Fear of pain is elevated in adults with cooccurring trauma related stress and social anxiety symptoms. ognitive Behaviour Therapy 34(4), Kain ZN, Sevarino F, Alexander GM, Pincus S & Mayes L Preoperative anxiety and postoperative pain in women undergoing hysterectomy: A repeated-measures design. Journal of Psychosomatic Research 49, K n= P n=53 PTSD PL- PFNE TRS/SAS STAI MBSS PSS SF-MPQ Koehenkilöt, joilla oli traumaattisiin kokemuksiin liittyvää ahdistusta tai sosiaalisia ahdistusoireita, pelkäsivät kipua muita enemmän. Potilaat, jotka olivat ahdistuneita ennen kohdunpoistoleikkausta,ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen kuin muut potilaat. 11

12 49. Katz J, Poleshuck EL, Andrus H, Hogan LA, Jung BF, Kulick DI & Dworking RH Risk factors for acute pain and its persistence following breast cancer surgery. Pain 119, P n=114 NRS BDI STAI HDARS FAT-E Potilaat, jotka olivat ahdistuneita ennen rintasyöpäleikkausta, ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen kuin muut potilaat. 50. Özalp G, Sarioglu R, Tuncel G, Aslan K & Kadiogullari N Preoperative emotional states in patients with breast cancer and postoperative pain. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 47(1), arr E Impact of postoperative pain on patient experience and recovery. Professional Nurse 17(1), P n= P n=85 STAI BDI, puolistrukturoitu haastattelu HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) BPI Potilaat, jotka olivat ahdistuneita ennen rintasyöpäleikkausta, ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen kuin muut potilaat. Kohdunpoiston jälkeen ahdistuneet potilaat ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen. a=tilastolliset ja laadulliset t 12

13 52. Gillies ML, Smith LN & Parry- Jones WL Postoperative pain assessment and management in adolescents. Pain 79(2 3), P n=351 H n=157, haastattelu HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) APPT (Adolescent Paediatric Pain Tool) OSIQ-R (Offer Self- Image Questionnaire- Revised) Yleiskirurgisen, gynekologisen, korva-nenäkurkkutautien, ortopedisen, plastiikka- ja suukirurgisen toimenpiteen jälkeen ahdistuneet potilaat ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen. 53. Granot M & Ferber SG The roles of pain catastrophizing and anxiety in the prediction of postoperative pain intensity: a prospective study. linical Journal of Pain 21(5), P n=38 PS (The Pain atastrophizing Scale) STAI (State-Trait Anxiety Inventory) Tyrä- ja sappileikkauksen jälkeen ahdistuneet potilaat ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen. 54. Nelson FV, Zimmerman L, Barnason S, Nieveen J & Schmaderer M The relationship and influence of anxiety on postoperative pain in the coronary artery bypass graft patient. Journal of Pain and Symptom Management 15(2), P n=96 MPQ PPI PRIA STAI Ohitusleikkauksen jälkeen ahdistuneet potilaat ilmaisivat voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen. 13

14 55. arr E, Thomas VN & Wilson- Barnet J Patient experiences of anxiety, depression and acute pain after surgery: a longitudinal perspective. International Journal of Nursing Studies 42(5), Tang J & Gibson SJ A psychophysical evaluation of the relationship between trait anxiety, pain perception, and induced state anxiety. The Journal of Pain 6(9), Manias E Pain and anxiety management in the postoperative gastro-surgical setting. Journal of Advanced Nursing 41(6), riste A Gender and pain. AANA Journal 70(6), P n= K n= H n= Hakumenettelyä ei ole kuvattu, haastattelu BDI HADS (Hospital anxiety and depression scale) tutkimus STAI-X2 k=havainnointi a=laadullinen Hakumenettelyä ei ole kuvattu Ahdistus ja masennus vaikuttivat potilaan kipukokemukseen gynekologisen leikkauksen jälkeen. Ahdistuneet potilaat kokivat kivun muita kovempana. Kokeellisessa tutkimuksessa koehenkilöt kokivat ahdistuksen lisääntymisen myötä kovempaa kipua. Vatsanalueen leikkauksessa olleiden potilaiden kivun ja pelon hoitamiseen vaikuttivat hoitajien kyky tunnistaa kipua ja pelkoa, tiedonkulku eri ammattiryhmien kesken ja hoitajan lääkehoitotaidot Naisilla on miehiä matalampi kipu- ja kivunsietokynnys. laadullinen Kirjallisuuskatsaus D 59. Hurley RW & Adams M Sex, gender, and pain: an overview of a complex field. Anesthesia & Analgesia 107(1), Hakumenettelyä ei ole kuvattu k=kirjallisuuskatsaus PubMed EMBASE PsychInfo OVID/Medline Sukupuolieroihin kivun kokemisessa ja ilmaisussa saattoivat vaikuttaa sosiaalistumisprosessi naiseksi tai mieheksi sekä naisten hormonaaliset vaihtelut. Naisilla on miehiä matalampi kipu- ja kivunsietokynnys. Kirjallisuuskatsaus D 14

15 60. Riley JL, Robinson ME, Wise EA, Myers D & Fillingim RB Sex differences in the perception of noxious experimental stimuli: a metaanalysis. Pain 74, Rolke R, Baron R, Maier, Tölle TR, Treede R-D, Beyer A, Binder A, Birbaumer N, Birklein F, Bötefür I, Braune S, Flor H, Huge V, Klug R, Landwehrmeyer GB, Magerl W, Maihöfner, Rolko, Schaub, Scherens A, Sprenger T, Valet M & Wasserka B Quantitative sensory testing in the German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS): Standardized protocol and reference values. Pain 123, Rosseland LA & Stubhaug A Gender is a confounding factor in pain trials: women report more pain than men after arthroscopic surgery. Pain, 112, Uchiyama K, Kawai M, Tani M, Ueno M. Hama T & Yamaue H Gender differences in postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy. Surgical Endoscopy 20(3), A n= K n= P n= P n=100 k=kirjallisuuskatsaus Psychlit Medline k=kliininen tutkimus QST=Quantitative sensory test VRS kipulääkkeiden käyttömäärä lämmönmittaus Naisilla on miehiä matalampi kipu- ja kivunsietokynnys. Naisilla on miehiä matalampi kipu- ja kivunsietokynnys. Sukupuolieroja kartoittavissa kliinisissä tutkimuksissa havaittiin, että naiset arvioivat kivun voimakkaammaksi kuin miehet arthroskopian jälkeen. Sukupuolieroja kartoittavissa kliinisissä tutkimuksissa havaittiin, että naiset arvioivat kivun voimakkaammaksi kuin miehet laparoskooppisen sappileikkauksen jälkeen. Meta A 15

16 64. Thomas T, Robinson, hampion D, McKell M & Pell M Prediction and assessment of the severity of post-operative pain and of satisfaction with management. Pain 75(2 3), Watt-Watson J, Stevens B, Katz J, ostello J, Reid GJ & David T Impact of preoperative education on pain outcomes after coronary artery bypass graft surgery. Pain 109, P n=91 H n= P n=406 itse kehitetty mittari PPI (The Present Pain Intensity) MPQ k=potilasasiakirjat ja potilashaastattelu BPI-I BQ APS-POQ McGill NRS Naisten arvio kivun voimakkuudesta lonkka-, polviproteesi- ja selkäleikkauksen jälkeen oli suurempi verrattuna miesten arvioihin. Potilaat, joilla oli ennen lonkka-, polviproteesi- ja selkäleikkausta kovaa kipua, kokivat muita kovempaa kipua leikkauksen jälkeen. Naisten arvio kivun voimakkuudesta ohitusleikkauksen jälkeen oli suurempi verrattuna miesten arvioihin 66. Aubrun F, Salvi N, oriat P & Riou B Sex- and agerelated differences in morphine requirements for postoperative pain relief. Anestesiology 103(1), P n=4317 a= tilastollinen NRS kipulääkemäärä Naiset tarvitsivat leikkauksen jälkeen miehiä enemmän vahvoja kipulääkkeitä (opiaatte-ja/kg) vatsa-, munuais-, selkä-, osteosynteesi- ja lonkkaleikkauksen sekä osteosyn-teesimateriaalin poiston ja ligamenttiplastian jälkeen. 16

17 67. epeda MS & arr DP Women experience more pain and require more morphine than men to achieve a similar degree of analgesia. Anesthesia & Analgesia 97(5), Young asey, Greenberg MA, Nicassio PM, Harpin RE & Hubbard D Transition from acute to chronic pain and disability: a model including cognitive, affective, and trauma factors. Pain 134(1 2), P n= P n=84 NRS kipulääkemäärä TLEQ ES-D DDS PDI PBPI Naiset tarvitsivat enemmän vahvoja kipulääkkeitä (opiaatteja/kg) saavuttaakseen saman analgeettisen tason kuin miehet pään, kaulan alueen ja ortopedisten leikkausten sekä thorax-, vatsa- ja selkäleikkausten jälkeen. Sukupuolieroihin kivun kokemisessa ja ilmaisussa saattoivat vaikuttaa sosiaalistumisprosessi naiseksi tai mieheksi sekä naisten hormonaaliset vaihtelut. Potilaan uskomus, että kipu jatkuu eikä sille voi tehdä mitään, myötävaikutti siihen että kipu koettiin voimakkaampana. 69. Svensson I, Sjöström B & Haljamäe H Influence of expectations and actual pain experiences on satisfaction with postoperative pain management. European Journal of Pain 5(2), P n=191 itse kehitetty mittari VRS Ennen ortopedista leikkausta tai vatsanalueen avoleikkausta kipua kokeneet potilaat kokivat muita voimakkaampaa kipua leikkauksen jälkeen. Heillä kipu myös kesti pidempään. 17

18 70. Schwenk W, Böhm B & Müller JM Postoperative pain and fatigue after laparoscopic or conventional colorectal resections. A prospective randomized trial. Surgical Endoscopy 12(9), P n=60 tutkimus (yskiessä) (levossa) (uupumus) opiaatin käyttömäärä (PA) Laparoskooppisessa suoliresektiossa olleiden potilaiden kivun voimakkuus oli alhaisempi ja he tarvitsivat vähemmän kipulääkettä verrattuna avoleikkauksessa olleisiin potilaisiin. 71. Sloman R, Rosen G, Rom M & Shir Y Nurses assessment of pain in surgical patients. Journal of Advanced Nursing 52(2), Hall-Lord ML & Larsson BW Registered nurses and student nurses assessment of pain and distress related to specific patient and nurse characteristics Nurse Education Today 26(5), P n= 95 H n= H n=71 sh +184 opiskelijaa tutkimus SF-MPQ itse kehitetty mittari FFPI (five-factory personality inventory) SO a=tilastillinen Hoitajien arviot potilaan kivusta eivät olleet yhtenevät potilaan oman arvion kanssa visuaalisella () ja Mc Gillin mittareilla arvioituna. Hoitajat aliarvioivat potilaan kipua. Hoitohenkilökunta arvioi iäkkään potilaan ja kroonisesta kivusta kärsivän potilaan kivun voimakkuuden alhaisemmaksi kuin potilas itse. 73. Puntillo K, Neighbor M, O Neil N & Nixon R Accuracy of emergency nurses in assessment of patients pain. Pain Management Nursing 4 (4), P n=156 H n=37 NRS Hoitajat aliarvioivat potilaan akuutin kivun voimakkuuden. 18

19 74. Gunningberg L & Idvall E The quality of postoperative pain management from the perspectives of patients, nurses and patient records. Journal of Nursing Management 15(7), P/H n=121 potilasta n=47 sh SQIPPM (Strategic and linical Quality Indicators in Postoperative Pain Management) Kipu potilaan itsensä arvioimana oli voimakkaampi kuin hoitajan arvioimana. Hoitajan arvio oli kirjattu potilasasiakirjaan. Leikkauksessa olleen potilaan kivun voimakkuutta ei kirjattu säännöllisesti ja täsmällisesti potilasasiakirjoihin. 75. Sjöström B, Dahlgren LO & Haljamäe H Strategies in postoperative pain assessment: validation study. Intensive and ritical are Nursing 15(5), Rundshagen I, Schnabel T, Standl T & Schulte am Esch J Patients' vs nurses' assessments of postoperative pain and anxiety during patientor nurse-controlled analgesia. British Journal of Anaesthesia 82(3), Breivik EK, Björnsson GA & Skovlund E A comparison of pain rating scales by sampling from clinical trial data. The linical Journal of Pain 16 (1), P n=30 H n= P n= P n=63 H (vuorossa oleva sairaanhoitaja) k=haastattelu, havainnointi a=laadullinen (kipu ja ahdistus) a= tilastollinen VRS NRS Hoitajat aliarvioivat potilaiden kivun voimakkuuden. Valvontayksikön hoitajat tekivät päätelmiä potilaan kivusta kokemukseen perustuen, objektiivisesti havainnoimalla sekä kuuntelemalla mitä ja miten potilas kertoo tuntemuksistaan. Potilaiden oma arvio kivun voimakkuudesta visuaalisella mittarilla () oli korkeampi kuin hoitajien arvio potilaan kivun voimakkuudesta. -mittarin avulla mitattiin tarkasti kivun voimakkuutta ja sen vaihtelua leikkauksen jälkeen. Sen avulla voitiin kuvata tarkasti potilaan omaa kokemusta kivun voimakkuudesta mittaushetkellä. Potilaan kivun voimakkuutta ja sen vaihtelua leikkauksen jälkeen voitiin arvioida tarkasti käyttämällä numeraalista kipumittaria (NRS). laadullinen 19

20 78. Breivik H, Borchgrevink P, Allen SM, Rosseland LA, Romundstadt L, Breivik Hals EK, Kvarstein G & Stubhaug A Assessment of pain. British Journal of Anaestehesia 101(1), Rosier EM, Iadarola MJ & oghill R Reproducibility of pain measurement and pain perception. Pain 98(1 2), Bodian A, Freedman G, Hossain S, Eisenkraft JB & Beilin Y The visual analog scale for pain: clinical significance in postoperative patients. Anesthesiology 95(6), mittarin avulla voidaan tarkasti mitata kivun voimakkuutta ja sen vaihtelua leikkauksen jälkeen. Sen avulla voidaan kuvata tarkasti potilaan omaa kokemusta kivun voimakkuudesta mittaushetkellä K n= P n=150 VDS MPQ Kivun voimakkuutta voitiin mitata luotettavasti koeolosuhteissa käyttämällä :a. oli tutkimuskäyttöön hyvin soveltuva, luotettava ja tarkka kivun voimakkuuden mittari. Kliinisissä tilanteissa on harkittava tarkkuuden hyöty. Asiantuntija lausunto D 20

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

1 6-vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen

1 6-vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen Väitöskirjareferaatti 1 6-vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen Päivi Kankkunen TUTKIMUKSEN TARKOITUS: kuvata lasten leikkauskipua selittäviä tekijöitä kotona päiväkirurgisen

Lisätiedot

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, SIRKKU KOSONEN, ARI HEINONEN Yhteyshenkilö: Tuulikki Sjögren.

Lisätiedot

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus Lihavuus Jarmo Kaukua Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus Lihavuus heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua. Sille ominaisia elämänlaatuongelmia esiintyy mm. psykososiaalisissa

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen

Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen Katsaus Katri Rantanen ja Ritva Hurskainen Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen Suomessa kohdunpoisto on yksi yleisimmistä naiselle tehtävistä toimenpiteistä; se on tehty joka viidennelle yli

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Iida Vainionpää OIKOMISHOITOON LIITTYVÄ KIPU

Iida Vainionpää OIKOMISHOITOON LIITTYVÄ KIPU Iida Vainionpää OIKOMISHOITOON LIITTYVÄ KIPU Syventävien opintojen kirjallinen työ Turun Yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen laitos Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi Ohjaaja: HLT,

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN Susanna Alminoja Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Susanna

Lisätiedot

ACTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1060.

ACTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1060. OULU 2010 D 1060 ACTA Pia Vähäkangas UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä

Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä HOITOTIEDE 2010, 22 (2), 118 128 Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä Virpi Fagerström TtM, ft (amk) Tutkija Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysalantyö Turku Leena Tamminen-Peter

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 1. Tutkimussuunnitelman nimi FINPOP gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015 2. Tutkijat Päätutkija:

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS 7.4.2015 Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä

Lisätiedot

Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa

Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa LTA 3 / 1 4 p. 1 8 9 2 1 0 KRISTINA TILEV JA SINIKKA VANHALA Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa ABSTRAKTI Osa-aikatyön osuus on kasvanut palvelualoilla nopeammin kuin palkansaajakunnassa

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä Volume 14 Issue 4 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Menettelytavat

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot