TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Lentotekniikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Lentotekniikka"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Lentotekniikka Toni Matikka TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTI LENTOYHTIÖN MOOTTORIKORJAUSTOIMINTOON Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Valvoja: Ohjaaja: Professori Olli Saarela Diplomi-insinööri Tommi Valtonen

2

3 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tekijä Työn nimi Toni Matikka DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Toiminnanohjausjärjestelmän implementointi lentoyhtiön moottorikorjaustoimintoon Päivämäärä Sivumäärä Osasto Professuuri Valvoja Ohjaaja Konetekniikan osasto Kul-34 Lentotekniikka Professori Olli Saarela Diplomi-insinööri Tommi Valtonen Finnair Oyj:n moottorikorjaustoiminnoissa käytetään tällä hetkellä rinnakkain useita erillisiä tietojärjestelmiä. Nykyinen järjestelmätuki on kokonaisvaikutuksiltaan tehotonta, eikä vastaa teknisesti nykyisiä tai tulevia tarpeita. Tämän takia toimintaan implementoidaan kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning, ERP). Järjestelmä luo integroitujen sovellusratkaisujen avulla teknisen valmiuden liiketoiminnan tehokkuuden kehitykselle. Tehokkaan järjestelmäkäytön hyödyillä moottorikorjaamo voi turvata lentomoottoreiden kunnossapitopalveluiden markkina-asemaa ja saavuttaa kilpailuetua. Järjestelmän tehokas hyödyntäminen edellyttää järjestelmätoimintojen ja kehitysmahdollisuuksien tuntemusta. Tämän työn tarkoituksena on kuvata Finnair Tekniikan ERP-järjestelmän lentomoottoreiden korjaamotoimintoon tarkoitetun sovelluksen perusteita, toimintoja ja logiikkaa. Mallinnetut järjestelmätoiminnot on heijastettu lentomoottoreiden korjaamotoiminnan reaaliprosesseihin. Moottorikorjaamon toimintamallikuvaukset havainnollistavat järjestelmän käyttöä ja toteutusta uudessa järjestelmäympäristössä. Toimintojen mallinnuksella luodaan paremmat edellytykset omaksua ja ymmärtää järjestelmän toimintaa. Tavoitteena on myös parantaa järjestelmän hyödyntämisastetta. ERP-järjestelmien luvatuista hyödyistä huolimatta, järjestelmän implementointi on hyvin altis epäonnistumisille. Epäonnistumiset voivat johtua teknisestä toteutuksesta tai hallinnollisista tekijöistä. Työn toisessa osassa analysoidaan moottorikorjaamon implementointimallia ja sen toteutusta. Implementointi- ja riskianalyysin perusteella on muodostettu toteutussuosituksia, joiden tavoitteena on parantaa ERP-järjestelmän implementoinnin onnistumismahdollisuuksia muissa yhtiön yksiköissä.

4

5 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Author Title of the thesis Toni Matikka ABSTRACT OF THE MASTER S THESIS Enterprise Resource Planning System Implementation in Airline Engine Service Operations Date Number of pages Department Department of Mechanical Engineering Professorship Kul-34 Aeronautical Engineering Supervisor Instructor Professor Olli Saarela Master of Science Tommi Valtonen Aeroengine service operations at Finnair require currently parallel usage of several information systems. Such utilization makes the operations ineffective. The system support does not as well meet all current or future operational requirements. An Enterprise Resource Planning (ERP) system provides a total, integrated software solution and the technical readiness to manage and develop the core business. It supports a process-oriented view of the business, and increases the efficiency and effectiveness of business processes. Efficient system utilization helps sustaining the market positioning and competitive edge of aeroengine maintenance services. When aiming for maximal utilization benefits of an ERP-system, an orthodox use of system operations requires knowledge of both system functions and development potential. This thesis describes the solution basics, functions and logic of the Finnair Technical Services ERP-system acquired for engine servicing operations. The systems functional models are projected to real business processes. These process specifications illustrate the system usage and execution logic in the new system environment at the Finnair Powerplant department. The system model enhances the chances for adopting the system and acquiring the needed knowledge, which is necessary for efficient system utilization. Despite the promise of ERP-system benefits, difficulties and implementation failures are known. The failure factors derive from technical and administrative issues. The second part of this thesis analyzes therefore the powerplant department s ERP system implementation plan and its execution. The implementation and risk analysis results are aligned for the future aircraft maintenance implementation phase, for assuring it to be successful.

6

7 Esipuhe Tämä diplomityö on tehty moottorikorjaamon toimeksiannosta, osana Finnair Tekniikan erppi-projektia. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää moottorikorjaamon johtoa annetusta työmahdollisuudesta ja luottamuksesta. Saamani kokemus on ollut minulle ensiarvoisen tärkeää ja arvostan sitä suuresti. Erityisen iso kiitos kuuluu Tommi Valtoselle, joka on suuresta työkuormastaan huolimatta toiminut asiantuntevana ohjaajana, tukihenkilönä ja esimiehenä. Kiitokset myös professori Olli Saarelalle osallistumisesta, panostuksesta ja rakentavasta palautteesta jota tarvittiin työn päämäärän saavuttamiseksi. Omassa työympäristössä on ollut useita henkilöitä jotka ovat ehkä tietämättäänkin auttaneet minua diplomityöni aikana. Muun muassa Heikille, Harrylle, Samille, Juhalle kuuluu kiitokset korjaamotoimintaan perehdyttävistä selvityksistä ja tarkennuksista. On ollut hienoa työskennellä motivoituneiden ja kokeneiden mutelaisten kanssa. Valmistuminen on ollut pitkäaikainen tavoitteeni, jonka saavuttaminen merkitsee yhden opettavaisen etapin päättymistä ja seuraavan alkamista. Tässä yhteydessä haluan ilmaista kunnioitukseni ja kiitollisuuteni vanhemmilleni. Teidän henkilökohtainen motivointi, usko ja tuki on ollut minulle erittäin merkityksellistä. Samalla olette omalla esimerkillänne opettaneet minulle vastuun ja luottamuksen ylpeän merkityksen elämässä. Espoossa, Toni Matikka i

8 ii

9 Sisällysluettelo ESIPUHE...I SISÄLLYSLUETTELO...III TERMINOLOGIA JA KÄYTETYT LYHENTEET...VI SYMBOLILUETTELO...VIII 1 JOHDANTO TYÖN TAUSTA ONGELMAKUVAUS JA TAVOITEASETTELU LÄPIVIENTI MOOTTORIKORJAAMO LENTOMOOTTORIEN KORJAAMOTOIMINTA KORJAAMOTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT KUNNOSSAPITO Kunnonvalvonta KORJAAMON TOIMINNOT Työnsuunnittelu Moottorin purku Puhdistus Tarkastus Osakorjaus Kokoonpano Koekäyttö MOOTTORIKORJAAMON LIIKETOIMINNALLINEN TAVOITETILA MATERIAALIHALLINTA JA MATERIAALISUUNNITTELU TUOTANNONSUUNNITTELU JA TÄSMÄLLISYYS Pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelu KORJAAMOKUSTANNUSTEN HALLINTA JA KOHDISTUS KORJAAMOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN ERP-JÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMÄKONSEPTI JÄRJESTELMÄKEHITYS NYKYAJAN ERP-JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄIMPLEMENTOINNIN HYÖDYT Materiaalivarastojen arvot Materiaalikustannukset Abstraktit hyödyt ERP-JÄRJESTELMÄN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT MOOTTORIKORJAAMOLLA MOOTTORIEN LÄPIMENOAJAT Kilpailuetu Sijoitetun pääoman tuotto Varamoottoritarve MATERIAALIEN PUUTETILANTEET KORJAAMOTOIMINNAN KANNATTAVUUSTASO OSIEN JÄLJITETTÄVYYS JA SEURANTA iii

10 7 IFS APPLICATIONS JÄRJESTELMÄALUSTA JÄRJESTELMÄMODUULIT IFS MANUFACTURING Shop Floor Reporting Shop Order Costing Planning IFS MAINTENANCE Vehicle Information Management Laivaston mallinnus Operointi ja valvonta Complex MRO Huoltosopimukset Korjaussuunnitelmat Korjaamotuotteiden konfiguraatiohallinta Korjaamotoimintojen toteutus JÄRJESTELMÄSPESIFIKAATIOT MUUTOSTYÖT MATERIAALINSEURANTA AIKARAJOITTEISIEN OSIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT TARKASTUS OSAKORJAUS Sisäinen korjauskierto Alihankinta TUOTANNONSUUNNITTELU, -AJOITUS JA -HALLINTA Korjaamotoiminnan tuotannonsuunnittelu Rajatun ja rajattoman kapasiteetin mukainen ajoitus Gantt Chart VIRANOMAISVAATIMUSTENMUKAISUUS OLETUKSET HUOLTOTODISTE HUOLTOREKISTERI HENKILÖSTÖSUUNNITTELU TYÖKALU- JA MATERIAALIHALLINTA HUOLTOKIRJANPITO ERP-JÄRJESTELMÄN MUKAISET REAALIPROSESSIT TOIMINNALLINEN VALMISTELU ASIAKASSOPIMUSVALMISTELU KORJAUSSUUNNITELMA TUOTANTOPROSESSIT KORJAAMOKÄYNNIN PÄÄTTÄMINEN ERP-JÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTI ONNISTUNUT JÄRJESTELMÄIMPLEMENTOINTI IMPLEMENTOINTIMENETELMÄT IMPLEMENTOINTIMALLI JA -ANALYYSI Aikataulu Resurssit Projektijohto ja -hallinnointi Järjestelmäräätälöinti ja toimintamallien uudelleensuunnittelu Järjestelmätestaus iv

11 Datamigraatio Koulutus LIIKETOIMINNALLINEN RISKIANALYYSI SUOSITUKSET MUILLE OSASTOILLE SUUNNITELMALLISUUS MUUTOSTENHALLINTA JÄRJESTELMÄ KOULUTUS JOHTO LOPPUSELVITYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI JÄRJESTELMÄN TOIMINTA IMPLEMENTOINTI JATKOTUTKIMUS LÄHDELUETTELO LIITE A... 1 Töiden priorisointi... 1 Tarvepäivämääräperusteinen priorisointi... 1 Kriittisyyssuhde... 2 Priorisointimenetelmien toteutus... 3 Kuvaluettelo Kuva 1-1 Diplomityön läpivientisuunnitelma Kuva 6-1 Moottoriyksilöiden kunnossapitokustannukset Kuva 7-1 IFS Application 2004 ohjelmistorakenne [20] Kuva 7-2 VIM-sovelluskomponentn laivastonhallinnan asetelma Kuva 7-3 Complex MRO työmääräysrakenne Kuva 8-1 Puhaltimen kiekon CTG-laskentalogiikka (esimerkki) Kuva 8-2 Tarkastusprosessissa tapahtuvan identifioinnin järjestelmävaikutukset Kuva 8-3 Kuormitusryhmien rajatun kapasitettilaskennan mukainen kuormitus Kuva 8-4 Kuormitusryhmien rajattoman kapasitettilaskennan mukainen kuormitus Kuva 8-5 Gantt Chart, jana-aikataulu, IFS Applications Kuva 10-1 Toiminnallisen valmistelun prosessi Kuva 10-2 Korjaamokäynnin toiminnallisen valmistelun määrittelyt Kuva 10-3 Asiakassopimusvalmistelu Kuva 10-4 Korjaussuunnittelun prosessi Kuva 10-5 Korjaamokierron prosessi Kuva 10-6 Korjaamokäynnin päätösprosessi Kuva 11-1 Implementointimalli Kuva 12-1 Syy-seurausanalyysin riskiluokituskuvaaja v

12 Terminologia ja käytetyt lyhenteet ABC Activity Based Costing. Toimintopohjainen kustannuslaskennan allokointimenetelmä, jossa kustannuslaskentaa toteutetaan transaktioille identifioitujen yksikköhintojen mukaisesti. AD Airworthiness Directive. Ilmailuviranomaisten julkaisema lentokelpoisuusmääräys. Ad Hoc Ennakoimattomaan tilanteeseen räätälöity ratkaisu, joka ei vastaa normaalitoiminnan malleja. BPR Business Process Reengineering. Toimintamallien uudelleensuunnittelu. CO Condition Code Customer Order. Asiakastilaus. Tilakoodi, joka ilmaisee materiaalikomponentin toimintakunnon Complex MRO Complex MRO (CMRO) on IFS Applications 2004 liiketoimintasovelluksen ohjelmistokomponentti, jolla hallinnoidaan monitahoisen kunnossapito- ja korjaustoiminnan prosesseja. Critical Ratio CRM CRP CTG Työn tärkeyden ja kriittisyyden ilmaisema suhdeluku. Customer Relationship Management. Organisaation konseptit, joilla hallitaan ja ylläpidetään asiakassuhteita. Capacity Requirement Planning. Kapasiteetin tarvelaskenta ennakoi suunniteltujen töiden toteutukseen tarvittavia resursseja, eli suunnitellun työkuorman. Cycles To Go. Aikarajoitetun komponentin jäljellä olevat lentosyklit DPF Different Part Found. Tarkastetun komponentin konfiguraatioeroavaisuuden luoma järjestelmätapahtuma. EDI Electronic Data Interchange. Sähköinen tiedonsiirron tapa Standardinmukainen organisaatioiden välinen tiedonsiirto. EGT Poistokaasujen lämpötila (Exhaust Gas Temperature). Suihkumoottorin kulumisastetta ilmaiseva parametri, joka toimii yhtenä tärkeimpänä ennakoivan huollon seurantaparametrina. vi

13 ERP Enterprise Resource Planning. Toiminnanohjaus. Liiketoimintastrategia, jonka avulla integroidaan tuotannon, talouden ja logistiikan toiminnot. FCM FPI HT IFSD Finnair Cleaning Method. Moottoriosien puhdistusmenetelmä. Fluorescent Penetrant Inspection. Tunkeumaväritarkastus. Hard Time. Kiinteäjaksoinen aikaparametri, joka määrittelee esimerkiksi huoltovälin pituuden. In Flight Shutdown. Teknisestä syyn aiheuttama lennon aikainen moottorin sammutus. JIT Just in Time. Materiaalihallintastrategia, jolla pyritään vastaamaan materiaalitarpeeseen juuri tarveajankohtana. Tarkoituksena pienentää väli-, tai puskurivarastojen kokoa sekä niihin sijoitetun pääoman arvoa. LLP NDT Maintenance Level MPI MRB MRO MRP QEC PO ROI Life Limited Part. Aikavalvottu moottorin osa, jonka käyttöaika on joko lentotunti-, sykli, tai kalenteriaikarajoitettu. Nondestructive testing. Tyypillisesti tunkeumanesteellä toteutettu ainetta rikkomaton tarkastus, jolla pyritään havaitsemaan ja paikallistamaan moottoriosien mahdolliset säröt materiaalissa. Kokonaisuudelle (moottori, moduuli, jne.) määriteltävä purku- /huoltotaso. Magnetic Particle Inspection. Magneettihiukkastarkastus. Material Review Board. Spesifikaatioiden vastaavuuspoikkeamia käsittelevä työryhmä. Maintenance, Repair & Overhaul. Huollon ja korjauksen liiketoiminta-alueen palvelut, joiden avulla mekaaninen, tai sähköinen laite korjataan toimintakykyiseksi. Material Requirement Planning. Tuotannon suunnitteluun ja materiaalihallintaan tarkoitettu ohjelmisto. Quick Engine Change. Linjahuollon nopean moottorivaihdon menetelmä Purchase Order. Korjaus-, ostotilaus. Return of Investment. Sijoitetun pääoman tuotto. vii

14 SCM Supply Chain Management. Materiaalihankintaan, -toimitukseen, tai logistiikkaan liittyvät suunnittelu- ja hallinnointitoiminnot. SB Service Bulletin. Moottorivalmistajan julkaisema huoltoohjetiedote, jonka perusteella suoritetaan moottorin muutostyö (modifikaatio). SO SVR Task TAT TTG WIP Shop Order. Työmääräys. Shop Visit Rate. Moottorin korjaamokäyntien lukumäärä tuhatta lentotuntia kohden Yksilöity ja järjestelmäteknisesti vakiotoiminnoista eroteltu korjaustoiminto, työ, tai tapahtuma. Turn Around Time. Moottorin vastaanottoon, kunnostukseen ja uloslähetykseen kulunut aika. Time To Go. Aikarajoitetun komponentin jäljellä olevat lentotunnit Work In Progress. Keskeneräinen työ. WO Work Order. Päätyömääräys, joka yhdistää kaikki (ali-) työmääräykset yhdeksi laskutettavaksi kokonaisuudeksi. Work Center Tuotantosolu, kuormitusryhmä. Symboliluettelo A Korjaamolla olevien moottoreiden lukumäärä e Neperin luku (2,71828) EFH F N Moottorin lentotunnit Varamoottoreiden riski-/varmuustaso Moottoreiden lukumäärä N SV Korjaamokäyntien lukumäärä viii

15 1 Johdanto 1.1 Työn tausta Finnair Tekniikka on päättänyt implementoida liiketoimintaan integroidun tuotannonohjaus- ja hallintajärjestelmän (ERP-järjestelmä). Kaikki nykyiset Finnair Tekniikan ns. stand-alone tietojärjestelmät korvataan tällä uudella kokonaisvaltaisella toiminnanohjausjärjestelmällä. Moottorikorjaamo suorittaa implementoinnin projektin ensimmäisessä vaiheessa, jonka jälkeen lentokonehuolto ja korjaamo siirtyvät järjestelmän käyttöön. Kansainvälisessä ilmailuteollisuudessa ei ole aiemmin suoritettu toiminnallisesti yhtä laajaa Maintenance Repair & Overhaul (MRO) korjaamotoimintoja tukevan ERP-järjestelmän implementointia. Järjestelmäkokonaisuuden toimittaja on IFS, joka toimittaa Finnair Tekniikalle kaikki järjestelmämoduulit. Lisäksi IFS kehittää Finnairin kanssa yhteistyössä eri järjestelmäsovelluksia. Erityisen kehityksen kohteena ovat IFS Manufacturing ja IFS Maintenance moduulien sovellukset, joilla hallitaan ja ohjataan lentomoottoreiden korjaamotoimintaa. Tavoitteena on kehittää nimenomaan ilmailuteollisuuden korjaamotoimintaan soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä joka on kattava, tuotteistettu ja valmis from-the-shelf järjestelmä. 1.2 Ongelmakuvaus ja tavoiteasettelu Implementoitavilla toiminnoilla saavutetaan moottorikorjaamolla reaaliaikainen tuotannonseurannan ja ohjauksen tekninen valmius. Järjestelmätuki kattaa moottorikorjaamolla laivastohallinnan, korjaustoiminnan, materiaalihallinnon ja työnsuunnittelun toiminnat. Kattavan toiminnallisuuden takia on varmistettava, että organisaation sisällä on vankka järjestelmäosaaminen. Tällöin järjestelmä on hyödynnettävissä kaikilla osa-alueilla eikä merkittäviä tuotannollisia seisokkeja muodostu järjestelmän takia. Tämän hetkisenä ongelmana on, että sisäinen järjestelmätuntemus ei vastaa tehokkaan järjestelmäkäytön edellytyksiä. Työn ensimmäisenä tavoitteena on kuvata - 1 -

16 moottorikorjaamon toimintaan vaikuttavat järjestelmätoiminnot. Järjestelmäkuvaksen tulisi selvittää toimintojen keskinäiset riippuvuudet ja vaikutukset. Mallinnetut järjestelmätoiminnot tulisi myös yhdistää moottorikorjaamon reaaliprosesseihin. Tutkimustuloksia voidaan tämän jälkeen käyttää hyväksi muun muassa moottorikorjaamon johdon koulutuksessa. ERP-järjestelmän implementointi on myös hyvin vaativa projekti, koska järjestelmän toiminnallinen laajuus on kattava ja vaikutusalueita on useita. Esiintyneiden ongelmien ja viivästymisen takia halutaan varmistaa tulevien implementointivaiheiden onnistuminen. Työn toisena päätavoitteena on selvittää miten järjestelmäimplementointi tulisi toteuttaa hallitusti ja onnistuneesti. Analyysitulokset toimivat Finnair Tekniikassa myöhemmin suoritettavan lentokonehuollon ja -korjaamon järjestelmäimplementoinnin läpivientisuunnitelman tukena. 1.3 Läpivienti Työ on jaettavissa neljään osakokonaisuuteen (Kuva 1-1): Toimintaympäristön kuvaus ERP-järjestelmätoimintojen tutkimus Sovitettujen reaaliprosessien kuvaus Järjestelmän implementointianalyysi Toimintaympäristön kuvauksessa tarkastellaan moottorikorjaamon toimintoja, joihin ERP-järjestelmä vaikuttaa. Kuvauksella luodaan ymmärrys korjaamotoiminnasta (Luvut 2 ja 3) sekä järjestelmän tarjoamista kehitysmahdollisuuksista (Luku 4). Kirjallisuuteen pohjautuva järjestelmätutkimus (Luvut 5-7) on toteutettu omana kokonaisuutena. Tällä luodaan toiminnallisuuksien yleistuntemus. Osioon sisältyy myös MRO-toimintoihin kohdistettu järjestelmämoduulien toiminnallisuustutkimus. Merkityksellisille tuotantoprosesseille on suoritettu tarkempi toiminnallisuustutkimus (Luku 8), erityisesti tuotannonsuunnittelu huomioon ottaen. Järjestelmätutkimuksen ja empiiristen menetelmien perusteella on mallinnettu moottorikorjaamon reaaliprosessit ja - 2 -

17 tarkasteltu toteutuksen viranomaisvaatimustenmukaisuutta (Luvut 9, 10). Lopuksi on tarkasteltu kuvattujen sovelluksen implementointia moottorikorjaamolla. Implementointianalyysi koostuu implementoinnin toteutuksen mallinnuksesta sekä siihen perustuvista riskianalyysistä ja toimenpide-ehdotuksista (Luvut 11-13). Kuva 1-1 Diplomityön läpivientisuunnitelma - 3 -

18 2 Moottorikorjaamo Moottorikorjaamo (MUTE) on lentotoimintapalveluiden liiketoiminta-alueelle kuuluvan Finnair Tekniikan liiketoimintayksikkö, jonka toiminta koostuu liikennelentokoneiden moottoreiden ja laskutelineiden huollosta, korjauksesta ja kunnossapidosta. Suoritettavat korjaamopalvelut vaihtelevat korjaamotuotteiden vikakorjauksista aina peruskorjauksiin asti. Moottorikorjaamon ja reittiliikenteen oman sisäisen asiakkuussuhteen lisäksi korjaamopalveluja ja asiantuntijatukea myydään ulkopuolisille asiakkaille. Moottorikorjaamon teknillinen toimisto vastaa lentomoottoreiden huolto- ja tarkastusvaatimusten laadinnasta, tuotannollisten korjaamoprosessien ohjeistuksesta, kunnonvalvonnasta sekä kunnonvalvontajärjestelmien tuottaman tiedon teknillisestä analysoinnista. Tuotannollinen yksikkö vastaa työsuunnittelusta, moottoreiden purusta, osien puhdistuksesta, tarkastuksesta, osakorjauksesta, kokoonpanosta sekä moottoreiden koekäytöstä. Tuotannon toimet voidaan luokitella seuraaviin osa-alueisiin [1]: Työsuunnittelu Kokoonpano / purku Tarkastus Prosessointi / puhdistaminen Koekäyttö Reverssikorjaus Sähkötyöt Osakorjaus / Koneistus Moottorikorjaamon tuotteet koostuvat lentokoneiden suihku- ja potkuriturbiinimoottoreista, lentokoneiden apulaitteistoista (APU) sekä laskutelineistä. Korjaamon tuotanto on jaettu tuotekokonaisuuksiin: isot suihkumoottorit, pienmoottorit sekä laskutelineet

19 Suihkumoottoreiden tuotekokonaisuus koostuu MD-11, 757, Embraer 170/190, A340 sekä A320 laivaston päämoottoreista. Pienmoottoriryhmä kattaa ATR koneiden potkuriturbiinimoottorit sekä Finnairin laivastossa käytettävät APU:t. Laskutelineiden korjaamokelpuutettu tuoteryhmä koostuu tällä hetkellä ATR koneiden laskutelineistä. Tuoteryhmä laajenee tuotantovalmiuden laajentuessa muun muassa Airbus 320 laivaston laskutelinemalleilla. Taulukossa 1 on esitetty laivastokohtaisesti korjaamovalmiuden omaavat tuotteet. Taulukko 1 Moottorikorjaamon tuotteet Konetyyppi Moottori APU Laskuteline MD-11 CF6-80C2 TSPC 700-4E A32 laivasto CFM56-5B APS 3200 Nokkateline A319 pääteline A340 CFM56-5C E170 / E190 CF34-8E / -10E APS 2300 ATR-42 / -72 PW120 / PW124 Nokka- ja pääteline Boeing 757 PW2040 Tuotteiden korjaamokelpuutuksilla ei ole suoraa vaikutusta toiminnanohjausjärjestelmän perusluontoisiin toimintamenetelmiin tai toimintalogiikkaan. Moottorimallien korjausvalmiuksien laajuudet määrittelevät järjestelmällä valvottujen moottoreiden tietosisältövaatimukset ja tuotteiden rakenteellisen vaatimustason

20 3 Lentomoottorien korjaamotoiminta 3.1 Korjaamotoiminnan lähtökohdat Korjaamoprosessitarkastelut edellyttävät korjaamotoiminnan pääpiirteiden tunnistamista. Toiminta tunnetaan yleisesti Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) toimintana, joka viittaa suoraan ilmailualan korjaamotoimintaan. Teollisuudenhaara on kansainvälisten valtuutuksien alaista toimintaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää turvallista ja luotettavaa lentoliikennettä. MRO-toiminnalle on tyypillistä kattava infrastruktuuritarve sekä usean eri liiketoiminnan osa-alueen yhteistyö. Korjaamon varsinaisen teknisen liiketoiminnan tasoa mitataan kolmella seurantaparametrilla: läpimenoaika (TAT), tuotannon suunniteltavuus sekä varaosien käyttöaste [2]. Teknisesti vaativien toimintojen ja spesifioidun laitteiston takia toiminnan edellyttämät pääomasijoitukset ovat huomattavia. MRO-toiminnan kustannusrakenne on hyvin materiaalipainotteinen. Moottoreissa käytettyjen osien valmistustekniikat ovat vaativia ja osat ovat tarkoin koneistettuja. Esimerkiksi siipien jäähdytyskanavien työstöt tai osien pinnoitusmenetelmät ovat pitkän kehitystyön tuloksia ja vaativat valmistajalta erikoistuneen koneistovalikoiman. Moottoriosilla on myös hyvin korkeita materiaalivaatimuksia, koska niiden toimintaympäristö on materiaaliteknisesti ankara. Moottoriosien on kestettävä suurta termistä ja fyysistä kuormitusta ja säilytettävä samalla aerodynaamiset ominaisuutensa. Valmistuksen ja valvonnan vaatimukset heijastuvat suoraan osien hankintahintojen kautta toiminnan materiaalikustannuksiin. Korjaamokäyntien kokonaiskustannuksista noin 60 % onkin suoria tai epäsuoria materiaalikustannuksia [3], joten materiaalilogistiikalla on suuri merkitys jokapäiväisessä korjaamotoiminnassa. 3.2 Kunnossapito Kunnossapidolla tarkoitetaan moottorin jatkuvaa toimintakuntoa ylläpitäviä toimenpiteitä sekä moottorin suorituskyvyn ja hyötysuhteen palauttavia korjauksia. Kunnossapidon toimintoihin kuuluu kohteen kunnonmäärittelyä, huoltoa, modifiointia, - 6 -

21 peruskorjausta sekä tarkastusta [4]. Linjahuoltotoiminnalla pyritään ylläpitämään moottorin jatkuvaa ja luotettavaa toimintaa sekä ehkäisemään ennenaikaisiin ja suunnittelemattomiin moottori-irrotuksiin johtavia korjaustarpeita. Moottoreiden jatkuvaa kunnossapitoa voidaan toteuttaa kahden eri korjausfilosofian avulla. Suunniteltu ja kiinteäjaksoinen (Hard Time) moottoreiden korjausfilosofia perustuu määriteltyihin huoltojaksoihin, joiden mukaan moottoreiden korjaamokäynnit toteutetaan. Menetelmä rakentuu moottorityypin aikaisempiin operointikokemuksiin, missä huoltojaksot määrittyvät joko huolto-ohjelman tai aikarajoitteisien osien ehdoin. Vaikka kiinteäjaksoisella kunnossapidolla saavutetaan tuotannollisia etuja, kuten resurssien kuormitusasteen ennakointia, sillä menetetään helposti kustannustehokkaan ja optimoivan korjaamotoiminnan piirteet. Kustannustehokkuuden ja käyttöasteen heikentyminen ovat merkittäviä syitä miksi kiinteäjaksoinen korjaamofilosofia on menettänyt merkitystään nykyaikaisessa korjaamotoiminnassa. Tällöin moottorin aikarajoitteeltaan heikoin osa aiheuttaa kiinteän huoltojakson myötä myös muiden osien vaihtoa tai korjausta. Moottoriosia vaihdetaan tai korjautetaan siis ilman välitöntä tarvetta. Kiinteäjaksoisessa korjaustoiminnassa tuotteiden läpimenoajat ovat tyypillisesti pitkiä, koska suoritettavat kunnostustyöt ovat laajoja [2]. On-Condition tai Condition Monitoring kunnossapito on huoltofilosofia, jolla toteutetaan lentomoottoreiden ennakoivaa kunnossapitoa ilman kiinteitä huoltojaksoja. On-Condition kunnossapidon tavoitteena on tapauskohtaisesti optimoida moottorin huoltojaksot, sekä varmistaa että toteutettavat korjaamotoiminnot vastaavat moottorin todellista toimintakuntoa [5]. Kunnossapitokonsepti huomioi moottorien ns. operate-tofailure komponentit. Komponenttien operoinnin aikainen vikaantuminen sallitaan, koska lentoturvallisuus ei vaarannu eikä ympäröiville moottorirakenteille aiheudu vahinkoa [4]

22 3.2.1 Kunnonvalvonta Tekninen asiantuntijaorganisaatio suorittaa moottoreiden jatkuvaa kunnonvalvontaa. Moottorin toimintakunto ja sen suuntaus pyritään selvittämään moottorin operoinnin aikaisten parametrien perusteella. Muutokset ovat indikaatio moottorin vikaantumisesta, kulumisesta, instrumentointiongelmasta tai puutteellisista huoltotoimenpiteistä [6]. Myös suuntauksen muutosnopeudella on kunnonvalvonnallinen merkitys. Moottorin toimintakunto määritellään moottoriparametrien ja suorituskyvyn järjestelmällisellä ja reaaliaikaisella seurannalla. Moottoreiden valvontaparametreihin kuuluvat pakokaasulämpötila (EGT), tärinäarvot, öljyparametrit sekä polttoaineenkulutus. Myös toistuvat linjahuoltotasoiset tarkastukset kuuluvat moottorien On-Condition kunnonvalvontaan. Toimintakunnon suuntauksen indikoidessa heikentyneestä suorituskyvystä, moottorin korjaustarve analysoidaan. Tulosten perusteella ohjataan korjaamon tuotantosuunnitelmaa sekä määritellään moottorien irrotusajankohdat. Kunnonvalvonnan herättämät korjaukset ovat tyypillisesti tiivisluonteisia suorituskyvyn palauttavia kunnostuksia ja vikakorjauksia. Näin saavutetaan yksittäisten osien parempi käyttöaste, koska kokoonpanoa ei peruskorjata kokonaisuuden heikoimman osan kunnon perusteella. Toiminta asettaa kuitenkin suuremman painoarvon korjaamotoiminnan suunnittelulle ja sen onnistumiselle, koska moottori-irrotuksien ja materiaalitarpeen ennustettavuus vaikeutuu lyhyemmän reagointiajan myötä [2]. Kunnonvalvontaan perustuvassa kunnossapidossa on myös riskitekijöitä. Virheellinen kunnonvalvonta-analyysi voi kasvattaa suunnittelemattomien moottori-irrotuksien esiintymistiheyttä. Haittoihin kuuluu myös moottorien yli- tai alikunnostukset, jotka kasvattavat huoltokustannuksia ylimääräisten tai suunnittelemattomien irrotuksien muodossa. Haittojen merkityksiä voidaan karsia kynnysaikamäärityksien avulla, jolloin moottorin korjaustoimenpiteitä ohjataan ja kehitetään lentotunteihin sidottujen herätteiden avulla. Kynnysaikaylitykset indikoivat komponenttien kunnostustarpeesta, mutta eivät edellytä välitöntä korjausta. [4] - 8 -

23 3.3 Korjaamon toiminnot Korjaamokäyntien aikaiset prosessit vaihtelevat lukuisten eri korjaus- ja vikavariaatioiden takia, joten korjaamokäynnin yksiselitteistä sisältöä ei ole mahdollista kuvata. Tilastollisen tiedon avulla on kuitenkin mahdollista luoda empiirisiä malleja korjaamokäynneistä, mutta mallinnuksen hyötyarvo on työn tavoitteiden kannalta merkityksetön. Seuraavaksi kuvataankin korjaamotoiminnan pääprosessit, jotta voidaan yksityiskohtaisesti selvittää toiminnanohjausjärjestelmän käytön vaatimukset ja vaikutukset. Lentomoottoreiden korjaamokäynnit koostuvat moottorin purusta, purettujen osien puhdistuksesta, tarkastuksista, osakorjauksesta, kokoonpanosta sekä moottorin koekäytöstä [2]. Tuotteiden korjaamokäyntien läpimenoajat ovat tuotekohtaisia ja riippuvaisia suoritettavista kunnostustasoista. Stabiilissa tuotannossa korjaamokäynnin läpimenoaika on suuruusluokaltaan viikkoa (CF6-80) Työnsuunnittelu Suunnittelussa huomioidaan moottoriyksilöiden kunnonvalvonnallinen toimintakunto. Korjaamokäynnit ajoitetaan havaitun korjaustarpeen ja laivaston lentosuunnitelmien ehdoin. Optimaalinen irrotusajankohta (break-even point) määrittelee moottorille teoreettisen laskentapisteen, jossa lentoturvallisuuden varmuusmarginaalin ja talouden kannattavuuden raja-arvot kohtaavat. Ajankohdan jälkeinen operointi ei ole taloudellisesti kannattavaa, koska saavutettu operatiivinen lisätuotto ei kata operoinnista eksponentiaalisesti kasvavia korjaamokustannuksia. Korjaamolle tulevalle moottorille tehdään korjaussuunnitelma (Workscope). Moottorille määritellään kunnonvalvonnan, käyntiajan, käyttöhavaintojen, moottorin rappeutumisasteen, tuotantotilanteen ja tulevan operoinnin perusteella moottorin irrotusajankohta ja kunnostusaste. Korjaussuunnitelma määrittelee siten alustavasti moottoriyksilön purkutason ja materiaalitarpeen [2]. Operaattori voi korjaussuunnitelman ja purkuasteen koostumuksen avulla parhaiten vaikuttaa ja optimoida moottorin seuraavan huoltojakson ajankohdan. [5] - 9 -

ERP-järjestelmän kannattavuus

ERP-järjestelmän kannattavuus ERP-järjestelmän kannattavuus Jouko Karjalainen ITViikon ja Lawsonin seminaari 30.08.2007 ROI vs. TCO ROI, return on investment DuPont-malli: tuotot, kustannukset, sidottu pääoma Kausittainen tuloslaskenta

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

CMMI CMMI CMM -> CMMI. CMM Capability Maturity Model. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

CMMI CMMI CMM -> CMMI. CMM Capability Maturity Model. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto CMM Capability Maturity Model CMMI Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 16.1.2007 Software Engineering Institute (SEI) www.sei.cmu.edu Perustettu vuonna 1984 Carnegie Mellon University 1985 SEI aloitti

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Sisällys Lähtökohta Osallistujat Tavoitteet Aikataulu Toimenpiteet

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas Miten huolletaan 11/30/09 Aki Suokas Lentokelpoisuuden perusfilosofia uusi ilma-alus käyttöön OPEROINTIA Lentokelpoisuuden hallinta HUOLTO Lentokelpoisuuden tarkastukset "katsastus" myynti pois Lentokelpoisuuden

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi

Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi http://www.cs.tut.fi/ihte Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila 7.11.2007 Työajasta tuhraantuu yli kolme tuntia viikossa Kotimaiset yritykset

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta

24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta 24.8.2006 Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta Juha Ilvespalo 2 Tutkimuskysymykset Mitä käsite pääoma tarkoittaa, minkälaisia ulottuvuuksia pääomalla on? Miten pääomakanta eli tase muodostuu, mitkä tekijät

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina

Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina Mikko Pulkkinen TietoEnator Oyj 6.9.2007, Helsinki Tavoitteiden kehittyminen ICT Palveluhallinnassa Primääritavoite

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Asiantuntijapalvelut (EN 16775) ja Asiakastyytyväisyys (CEN/TS

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Onko varastosaldosi ajan tasalla ja oikein? Aiheuttaako varastosi inventaario harmaita

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Älykkyyttä, mutta millä hinnalla Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Click Logistiikan to edit merkitys Master title yrityksille style Logistiikkakustannukset

Lisätiedot

Suunnittelutyökalu kustannusten ja päästöjen laskentaan

Suunnittelutyökalu kustannusten ja päästöjen laskentaan Suunnittelutyökalu kustannusten ja päästöjen laskentaan TERÄSRAKENTAMISEN T&K-PÄIVÄT 28.-29.5.2013 Mauri Laasonen Tampereen teknillinen yliopisto Tietomallin hyödyntäminen Mallissa on valmiina runsaasti

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Ketterämpi Sonera Matka on alkanut!

Ketterämpi Sonera Matka on alkanut! Ketterämpi Sonera Matka on alkanut! Muutamme maailmaa Asiakkaidemme ehdoilla Anne Rahkonen New Generation Telco Agenda Sonera tänään Matkalla muutokseen Digitalisaation ytimessä Globaali verkko maailma

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään?

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään? Prosessien kehittäminen Prosessien parantaminen Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 21.2.2007 Mitä kehitetään? CMMI, SPICE yms. Miten kehittämishanke saadaan toteutettua? Organisaation kehittämisen

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

MODERNISAATIO. Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa. 2010 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. 11.5.2011 1 Modernisaatio

MODERNISAATIO. Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa. 2010 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. 11.5.2011 1 Modernisaatio MODERNISAAIO Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa 11.5.2011 1 Modernisaatio 11.5.2011 2 Modernisaatio MODERNISAAIO ON AVAIN OPIMOINIIN urvallinen ja luotettava nosturi on häiriöttömän

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Service Management -tietoiskun

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

He who stops being better stops being good

He who stops being better stops being good 1 He who stops being better stops being good - Oliver Cromwell 23.3.2010 2 Tuotantojärjestelmän arviointi ja kehittäminen: Työkalu tilauskohtaisia tuotteita valmistaville yrityksille Työkalun tavoite ja

Lisätiedot

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Asiakirjatyyppi 1 (7) Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 2 Asiakirjatyyppi

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 25.10.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvällä tasolla Vaneriteollisuuden markkinatilanne edelleen hyvä päämarkkinaalueilla lukuunottamatta

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus.

100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus. 100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus. Aina askeleen edellä. Uusi Huoltosuunnitelma Ajoneuvon tietoliikenneyksikön ansiosta voimme ennakoidusti suunnitella korjaamokäyntisi ennen ajon keskeytymistä.

Lisätiedot

Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014

Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014 Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014 Konsernin rakenne 2012 Atria Oyj Liikevaihto 1 344 milj. Henkilöstö 4 898 (keskimäärin) Suomi

Lisätiedot

SAP. Lasse Metso 14.1.2011

SAP. Lasse Metso 14.1.2011 SAP Lasse Metso 14.1.2011 Toiminnanohjausjärjestelmä engl. Enterprise Resource Planning, ERP Integroitu tietojärjestelmä joka palvelee kaikkia yrityksen osastoja. Tuotantoyrityksistä liikkeelle lähtenyt

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot