Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu"

Transkriptio

1 Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus Laskentapäällikkö Merja Uuttu

2 Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa Kuntalain 67 :n mukaisesti ohjeita ja lausuntoja kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (=hyvä kirjanpitotapa) Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen 2

3 Tuloslaskelma / Toimintatuotot Toimintatuotot Myyntituotot ja maksutuotot ovat tuotetuista suoritteista saatuja vastikkeita ulkopuolisilta Myyntituottoja ovat sellaiset tulot tavaroista ja palveluista, jotka on tarkoitettu myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokustannukset peittävään hintaan Maksutuottoja ovat asiakasmaksut ja muut maksut, joiden hinnoittelun ei ole tarkoitus kattaa tuotantokustannuksia kokonaan tai joiden hinnat määräytyvät asiakkaan maksukyvyn mukaan 3

4 Tuloslaskelma/Toimintatuotot Tuet ja avustukset Valtiolta, EU:lta ja muulta yhteisöltä saadut tuet ja avustukset Vuokratuotot Säännölliset sopimuksiin perustuvat vuokrat Muut toimintatuotot mm. pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot (esim. maanmyyntivoitot) 4

5 Tuloslaskelma / Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön Tuloslaskelman oikaisuerä, jolla tilikauden tuloksesta eliminoidaan omaan käyttöön valmistuksen vaikutus Tätä vastaavalla summalla on tuloslaskelman eri tileille kirjattu kuluja, jotka kuuluvat aktivoitavan käyttöomaisuuden arvoon 5

6 Tuloslaskelma / Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot (mm.sairaanhoito, asuminen,päivähoito,koulutus,kuljetus) Muiden palvelujen ostot (mm.kunnossapito, puhtaanapito,kuljetus, verotuskustannukset) 6

7 Tuloslaskelma / Toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat mm.sähkö, lämmitys, elintarvikkeet, rakennusmateriaali, lääkkeet, kalusto Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 7

8 Tuloslaskelma / Toimintakate Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus ja osoittaa maksurahoituksen osuuden toiminnan kuluista ja toisaalta sen, paljonko jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla Tunnusluku 100 * toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) = Maksurahoituksen osuus 8

9 Tuloslaskelma / Verotulot ja valtionosuudet Verotulot Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Perustuvat yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon Peruspalvelujen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 9

10 Tuloslaskelma / Rahoitustuotot ja - kulut Rahoitustuotot Korkotuotot ja muut rahoitustuotot erikseen Rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut erikseen 10

11 Tuloslaskelma / Vuosikate Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin Tunnusluku (vuosikate prosenttia poistoista) 100 * Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset Jos arvo on 100%, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä (jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa) 11

12 Tuloslaskelma / Vuosikate Tunnusluku (vuosikate euroa / asukas) Kuntakohtainen tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä Keskimääräistä kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa (kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot, toimintojen organisointi vaikuttavat arvon määrittämiseen) 12

13 Tuloslaskelma / Poistot Meno, jonka odotetaan tuottavan tuloa useamman tilikauden aikana aktivoidaan eli kirjataan taseen vastaavaa - puolelle Taseeseen aktivoitu hankintameno (esim. rakennus, kone tai kalusto) kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluiksi (tuloslaskelmaan) Kaupunginvaltuusto vahvistaa hyödykeryhmittäisen poistosuunnitelman (=poistoajat) 13

14 Tuloslaskelma / tilikauden tulos Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset tuotot tai kulut, saadaan tilikauden tulos Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa Poistoero- ja varausmuutosten vähentämisen jälkeen päästään tilikauden yli- tai alijäämään 14

15 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 18,5 % 20,8 % Vuosikate/Poistot % 83 % 170 % Vuosikate euroa/asukas Asukasmäärä

16 Tuloslaskelma / Tunnusluvut Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintatuottojen % -osuus toimintakuluista osoittaa paljonko toimintakuluista saadaan katettua palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla 16

17 Tuloslaskelma / Tunnusluvut Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikate prosenttia poistoista kertoo tulorahoituksen riittävyydestä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistojen määrä vastaa kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Keskimääräinen investointitaso vuonna 2012 on ollut tuhatta euroa 17

18 Tuloslaskelma / Tunnusluvut Vuosikate euroa/asukas kertoo tulorahoituksen riittävyydestä. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Kuntien välisissä vertailuissa on otettava myös huomioon erot veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus voi olla saavutettu erilaisella verorasitteella kuntalaisiin. Vertailuluvuiksi saadaan 328 euroa vuonna

19 Rahoituslaskelma Kuntalaissa (68 ) on säännökset rahoituslaskelman laatimisesta kunnan tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut ohjeet rahoituslaskelmasta ja sen kaavasta Rahoituslaskelmassa tarkastellaan toiminnan rahoitusta tilikauden aikana 19

20 Rahoituslaskelma Kunnan rahavarojen muutos tilikaudella saadaan laskemalla Toiminnan ja investointien rahavirta ja Rahoituksen rahavirta Nämä rahavirrat yhteensä ovat yhtä suuret kuin kunnan likvidien rahojen- ja pankkisaamisten (rahavarojen) tasearvojen muutos 20

21 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 37,5 % 72,4 % Pääomamenojen tulorahoitus % 33,2 % 70,6 % Lainanhoitokate 13,1 26,8 Kassan riittävyys pv Asukasmäärä

22 Rahoituslaskelma / Tunnusluvut Investointien tulorahoitus % = 100* Vuosikate / Investointien omahankintameno Tunnusluku kertoo, paljonko investointien omarahoitusosuudesta on rahoitettu tulorahoituksella Pääomamenojen tulorahoitus % = 100* Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Tunnusluku kertoo paljonko investointien omahankintamenosta, antolainojen lisäyksestä ja lainanlyhennyksistä on katettu tulorahoituksella (=vuosikatteella). 22

23 Rahoituslaskelma / Tunnusluvut Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun arvo jää alle yhden. Vuonna 2012 johdannaissopimusten ansiosta kaupungin korkokulut ovat tuottoja ja tunnusluku on laskettu vuosikatteen ja lainanlyhennysten suhteena. 23

24 Rahoituslaskelma / Tunnusluvut Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Tunnusluvulla kuvataan kunnan maksuvalmiutta. Se ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassasta maksut saadaan tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Toimintakulut, Valmistus omaan käyttöön, Korkokulut, Muut rahoituskulut, Investointimenot, Antolainojen lisäys ja Pitkäaikaisten lainojen vähennys 24

25 Tase Tase laaditaan Kuntalain, Kirjanpitolain ja asetuksen sekä Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden perusteella Taseella ja siitä lasketuilla tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoituksen rakennetta tietyllä hetkellä Tase jaetaan vastaaviin ja vastattaviin 25

26 Tase / Vastaavaa Vastaavaa Vastaavaa-puolen erät jaetaan käyttötarkoituksen ja suunnitellun vaikutusajan perusteella pysyviin vastaaviin (aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset) vaihtuviin vastaaviin (vaihto- ja rahoitusomaisuus) toimeksiantojen varoihin 26

27 Tase / Vastattavaa Vastattavaa Oma pääoma Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma 27

28 Taseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste % 53,1 % 53,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 48,6 % 48,4 % Kertynyt yli-/alijäämä (1000 ) Kertynyt yli-/alijäämä ( / asukas) Lainakanta (1000 ) Lainakanta ( / asukas) Lainasaamiset (1000 ) Asukasmäärä Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. 28

29 Tase / Tunnusluvut Omavaraisuusaste % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. 29

30 Tase / Tunnusluvut Suhteellinen velkaantuneisuus % = ( Vieras pääoma Saadut ennakot ) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. 30

31 Tase / Tunnusluvut Lainakanta Lainakantaan lasketaan korollinen vieras pääoma. Kaarinan kaupungin kassavaroista oli vuoden 2011 lopulla 10,7 miljoonaa euroa sijoitettu korkeakorkoisiin, nopeasti rahaksi muutettaviin pankkitalletuksiin. Nämä pankkitalletukset siirrettiin vuoden 2012 aikana maksuvalmiuden turvaamiseksi kassavaroihin. Tämän vuoksi korollisen lainan määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. 31

32 Talousraportointi Kolmannesvuosiraportointi valtuustotasolle Kaupungin hallinnon raportoinnin kehitysprosessi on käynnissä Kk-raportointi, grafiikkaa ja vertailuja Luottamushenkilöiden esittämiä kehitysajatuksia ja toiveita raportoinnista ja sen sisällöstä otamme mielellämme huomioon 32

33 KAARINAN KAUPUNKI LUOTTAMISHENKILÖKOULUTUS RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT /MU (1000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 10 Lainakannan muutos Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investontien tulorahoitus % 37,5 % 72,4 % Pääomamenojen tulorahoitus % 33,2 % 70,6 % Lainanhoitokate 13,1 26,8 Kassan riittävyys pv Asukasmäärä

34 KAARINAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS TASE JA TUNNUSLUVUT /MU (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet OMA PÄÄOMA Omavaraisuusaste % 53,1 % 53,6 % Aineettomat oikeudet Peruspääoma Suhteellinen velkaantuneisuus % 48,6 % 48,4 % Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Kertynyt yli-/alijäämä (1000 ) Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien ylijäämä Kertynyt yli-/alijäämä ( / asukas) Maa- ja vesialueet Tilikauden alijäämä/ylijäämä Rakennukset Lainakanta (1000 ) Kiinteät rakenteet ja laitteet Lainakanta ( / asukas) Koneet ja kalusto Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Lainasaamiset (1000 ) Muut aineelliset hyödykkeet Kertynyt poistoero Asukasmäärä Ennakkomaksut ja keskeneräiset Pakolliset varaukset Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 0 27 Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot Toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen pääomat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset Joukkovelkakirjalainat Siirtosaamiset Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusarvopaperit Muut velat Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

35 KAARINAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS sisäiset ja ulkoiset erät (1000 ) TA 2012 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT SITOVUUSTASOITTAIN MTA /MU TP 2012 Ero Ero % TP 2011 Ero TP11- >TP12 Konserni- Tuotot ,4 % ,5 % johto Kulut ,9 % ,4 % Kate ,4 % ,5 % Aluepelastus- Tuotot laitos Kulut ,4 % ,1 % Kate ,4 % ,1 % Hallinto- Tuotot ,7 % ,2 % palvelut Kulut ,7 % ,8 % Kate ,9 % ,6 % Henkilöstö- Tuotot ,9 % ,6 % lautakunta Kulut ,0 % ,7 % Kate ,1 % ,3 % Tarkastus- Tuotot lautakunta Kulut ,3 % ,6 % Kate ,3 % ,6 % Sivistys- Tuotot ,4 % ,5 % lautakunta Kulut ,3 % ,3 % Kate ,4 % ,4 % Perusturva- Tuotot ,7 % ,8 % lautakunta Kulut ,2 % ,0 % Kate ,5 % ,1 % Erikois- Tuotot sairaanhoito Kulut ,8 % ,6 % Kate ,8 % ,6 % Kansalais- Tuotot ,5 % ,6 % toiminnan Kulut ,5 % ,0 % lautakunta Kate ,8 % ,0 % Tekninen Tuotot ,8 % ,5 % lautakunta Kulut ,1 % ,5 % Kate ,0 % ,9 % Rakennus- ja Tuotot ,7 % ,2 % kaavoitus- Kulut ,4 % ,9 % lautakunta Kate ,5 % ,5 % Ympäristön- Tuotot ,4 % 42 31,0 % suojelu- Kulut ,0 % ,0 % lautakunta Kate ,7 % ,5 % Yhteensä Tuotot ,3 % ,8 % Kulut ,8 % ,9 % Kate ,9 % ,1 %

36 KAARINAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS TULOSLASKELMAN RAKENNE /M.Uuttu TULOSLASKELMA (1000 ) TP 2012 (alustava) %-osuus Toimintatulot Myyntitulot % Maksutulot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatulot % Toimintatulot yhteensä % Valmistus omaan käyttöön % Toimintamenot Henkilöstömenot % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintamenot % Toimintamenot yhteensä % Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 422 Muut rahoitustulot 324 Korkomenot 142 Muut rahoitusmenot -24 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 17 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

37 KAARINAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS TULOSLASKELMAN TALOUSARVIOVERTAILU /MU Ero MTA- MTA MTA- TULOSLASKELMA (1000 ) TA TP 2012 >TP >TP % TP 2011 Toimintatuotot >TP12 % Myyntituotot ,5 % ,52 % Maksutuotot ,5 % ,58 % Tuet ja avustukset ,8 % ,91 % Muut toimintatuotot ,1 % ,77 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,70 % Ero Ero TP11- Valmistus omaan käyttöön ,0 % ,05 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,1 % ,86 % Palvelujen ostot ,6 % ,45 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,66 % Avustukset ,7 % ,26 % Muut toimintakulut ,0 % ,24 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,08 % Toimintakate ,9 % ,07 % Verotulot ,0 % ,05 % Valtionosuudet ,1 % ,05 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ,3 % ,27 % Muut rahoitustulot ,0 % ,30 % Korkomenot ,16 % Muut rahoitusmenot ,3 % ,00 % Vuosikate ,2 % ,61 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % ,79 % Tilikauden tulos ,6 % ,81 % Poistoeron muutos ,00 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,40 %

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännevuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Toimintatuotot

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje 9.2.2011 Kannen kuva: Comma Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101 Helsinki Puh. 09 7711 Faksi 09 771 2291 www.kunnat.net Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot