ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38"

Transkriptio

1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV

2 2.3 Kaupunginvaltuusto Kaupungin henkilöstöorganisaatio Kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3 2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Ympäristötekijät 12 vaikuttavista seikoista Arvio merkittävimmistä riskeistäja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen Tekninen osasto Sivistysosasto Perusturvaosasto Hallinto-ja talousosasto Yleinen taloudellinen kehitys Muut valtuuston valitsemat toimielimet Valtionosuuksien erittely Investointien toteutuminen Verotulojen erittely 45 3 Toteutumisvertailu Ähtärin kaupungin tase (1000 ) Tilikauden tulosten käsittely Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitase (1000 ) Konsemitilinpäätösja sen tunnustuvut Toiminnan rahoitus Kokonaistulotja -menot Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Talouden tasapainottamisohjeet Kaupunginhallituksen jäsenet puolueittain Tilivelvolliset Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa Kaupungin henkilöstö Tilikauden tuloksen muodostuminen 13 Sisill sluetteln

3 4 Liitetiedot 3.10 Konsernitase (1000 ) Konsemin rahoituslaskelma Tilinpäätöslaskelmat TASE Konserrntuloslaskelma Yhteenveto määrärahojen ja talousarvion toteutumisesta Muut taloudelliset vastuut Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Vastuusitoumukset Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista Vieras pääoma Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 57 -menetelmät Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät 5 Toimintatuottojen erittely 59 6 Verotulojen erittely 59 7 Valtionosuuksien erittely 59 8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 61 9 Osinkotuottojen ja peruspaäoman korkotuottojen erittely Arvonkorotukset Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet erittely Pysyvien vastaavien sijoitukset Tytaryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Saamisten erittely Rahoitusarvopaperit Oman paiioman erittely 68 1$ Pitkäaikaiset velat Pakolliset varaukset Muiden velkojen erittely Leasingvastuiden yhteismäärä Tilintarkastajan palkkiot Luettelot ja selvitykset Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus 74 sekäjaksotusperiaatteetja 3.4 Rahoitusosan toteutuminen.49

4 mukaan taloudeltaan alijäämäisen kunnan on katkaistava alijäämän lisääntyminen Kaupungin talouden tasapainotus Kuntalain talouden tasapainottamista koskeva laki tuli voimaan alkaen. Lain 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 255 euroa odotettua enemmän. Tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Vuosikate 3 Lausunnossaan Kunnal lishal linnon rakennetyöryhmän selvityksestä ja kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Ähtärin kaupunginvaltuusto linjasi turvaamaan vireän ja monipuolisen elinkeinoelämän paikkakunnalla ja palvelujen paremman saatavuuden kuin osana suurempaa kuntaa. Linjatessaan kuntauudistuksen , että Ähtärin kaupunki pystyy itsenäisenä kuntana paremmin selvityksiä ja aikatauluja ( ) kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, Ahtärin kaupunki haluaa selvittää kuntaliitos- ja kuntayhteistyöasioita ensisijaisesti kanssa. Alajärven, Alavuden, Keuruun, Virtain kaupunkien sekä Muttianja Soinin kuntien Kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa valtionvarainministeriölle, että Yhteistyö- ja kuntarakenneselvitykset Lainamäärä vuoden 2013 lopussa oli euroa, kun se oli vuotta aiemmin 13 Kumulatiivinen alijäämä väheni 5,3 miljoonaan euroon. Kestävän taloudenhoidon päivittäminen on perusteltua euroa. Asukasta kohden laskettu lainamäärä nousi 2106 eurosta 2581 euroon. sekä taloudellisen 1iikkumavaran lisäämiseksi talouden tasapainottamisohjelman oli euroa. Vuoden 2013 talouskasvu Suomessa oli edelleen hidasta. Vaikka tuottavuuden kasvuvauhti hieman nopeutui, asettui se hitaammalle kasvu-uralle kuin taantumaa edeltävinä vuosina. Yleisen taloustilanteen haasteista huolimatta verotuloja kertyi Ähtärin kaupunginvaltuusto päätti jatkaa hyväksytyn talouden tasapainottamisohj elman toteuttamista. Samassa yhteydessä päätettiin, että talouden tasapainottamistyöryhmän esitykset tarkentavat valmistuessaan talouden kevään/kesän 2014 aikana kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto on ensimmäisen kerran hyväksynyt vuonna 2006 talouden tasapainottamisohjetman. Nykyinen tasapainottamisohjelma on hyväksytty vuosille tasapainottamisohje tmaa. Talouden tasapainottam istyöryhmän esitykset tulevat taloussuunnitelma. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen alijäämän kattamiseksi. Ohjelman on oltava yksilöity, rahamääräinenja ajallisesti kohdistettu. 1 Toimintakertomus

5 Kehitysnäkymät kanssa. Osaltansa yhteistyön suuntautuniista Alavudelle edesauttaa yhteinen Kuntien välisessä kanssakäymisessä yhteistyö on ollut tiiveintä Alavuden kaupungin aktivo ivat yhteistyön tekemiseen. teiweyskuntayhtymä, kansalaisopisto sekä maaseutuhallinto. Myös yhteiset hankkeet 4 kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki Lopuksi haluan kiittää sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä työstänne Ähtärin hyväksi vuonna 2013! Suunnitteilla olevien rakennus- ja teollisuushankkeiden toteutuminen vauhdittaisi osaltansa toimintaamme. Ahtäri on ja tulee olemaan vastaisuudessakin kokoluokkansa tunnetuimpia perhematkailukohteita! Kesäkuussa avattavat kiipeilypuisto Flow Park AhtäriZoo sekä täysimittainen goifkenttä ovat tervetullut lisä matkailutarjontaamme. Lisänäyttöä ähtäriläisestä osaamisesta antaa myös aktiivinen kulttuuritoiminta, jonka helmenä tänä vuonna voisi mainita Salattu Suru musiikkinäytelmän. Opetus-ja saneeraukseen ei vastaisuudessa ainakaan vähennä mahdollisuuksiamme kulttuuriministeriön myöntämä euron peruskorjausavustus Ahtäri hallin laadukkaaseen kulttuuri- ja tapahtumatoimintaan. pohtiva työryhmä on tärkeän tehtävän edessä. Myös vireillä olevat kaavoitukset, Ähtärin sairaalan tulevalla toimintakonseptilla ja sen tarjoamilla työpaikoilla heijasteineen on osaltansa iso vaikutus myönteiseen talous- ja väestökehitykseen alueellamme. Sairaanhoitopiirin ja Ahtärin kaupungin yhteinen sairaalan tulevaisuutta Kantalan teollisuusalueen tontit, Halkoniemen omakotitontit, matkailuun kohdistuvat investoinnit sekä vireä elinkeinoelämä antavat mahdollisuuden myönteiselle talous-ja väestökehitykselle. investointisuunnitelmat ja tarpeet. Samanaikaisesti kaupungin on kuitenkin kyettävä Kaupungin lainamäärän kohtuull isena pitäminen haastaa edelleen vastaamaan ei inkeinoelämän, asukkaiden, yhteisöjen ja vapaa-ajan asukkaiden tarpeisiin toimivan infranja palvelujen muodossa. Lievästi alavireinen väestökehitys (asukkaita yht. 6276) kääntyy vain työpaikkoja lisäämällä ja laadukkaita palveluja tarjoamalla. kohtalaisesti. Talouden virkistyminen perustuu aikaisempaakin enemmän viennille. Suomen talous lähtee pieneen kasvuun 2014 ja vuonna 2015 BKT lisääntyy Työttömyys ei juuri laske. Inflaatio säilyy hieman runsaassa prosentissa tänä vuonna. lähitulevaisuudessakin. Euroalueen tasapaino on kohentunut, mutta kehittyvät markkinat voivat tuoda ongelmia. Odotettavissa on, että korot pysyisivät ainakin vielä Euroopan talous on kasvanut heikosti ja samanlainen kasvu on nähtävissä vuoden matalalla lyhyissä koroissa. että Ähtärin kaupungin ensisijaisena tavoitteena on aiempien linjausten mukaisesti säilyä itsenäisenä kuntana.

6 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto -keskusvaaliltk -vaalilautakunnat lautakunnat: Lakisiäteiset 2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 5 Kaupungin henkilöstöorganisaatio t Kaupunginhallitus 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio Toimikunnat -tekninen lautakunta kunta -maaseutulauta -perusturvaltk -sivistyslautakunta lautakunnat: Vapaaehtoiset

7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 2013 Kaupunginjohtaja Johtoryhmä (osastopäälliköt, talousjohtaja, elinkeinopäällikkö) 1 1 Hallinto- ja Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto talousosasto Perusturvaj ohtaj a Sivistystoimenj ohtaj a Tekninen johtaja Haffintoj ohtaj a 6

8 Leino Veijo Pirttimäki Heimo, pja Annala Mikko Eloranta Esa Jytilä Heli Kangasniemi Unto Luoma Seppo Suomen Keskusta r.p. 12 valtuutettua Oikan Pirkko 7 Eloranta Esa, 1 vpja Luoma Seppo Oikari Pirkko Pusaa Elina Hautakangas Helena, II vpja Kivinummi Kari Harju Risto, pja Lind Jari Perussuomalaiset r.p. 1 Ylä-Pöntinen Tanja Suomen Keskusta r.p. 4 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. 1 Kansallinen Kokoomus r.p Kaupunginhallituksen jäsenet puolueittain Kansallinen Kokoomus r.p. 4 valtuutettua Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.pr 6 valtuuteftua Suomen Kristilisdemokraafit r.p. 2 valtuutettua Vasemmistolilfto r.p. 1 valtuutettu Perussuomalaiset r.p. 2 valtuutettua Pusaa Elina Riihimäki Hannu, vpja 1 Savola Mikko Hautakangas Helena Hokkanen Heli Järvinen Tapio, II vpja Sulkava hra Koiramäki Pirkko Pajunen Hannu Johde Eero, III vpja Lumiala Timo Ylä-Pöntinen Tanja Sinkko Päivi Harju Risto Tupamäki Pekka Setälä Reima Heinänen Esa Lind Jari Laine Seppo 2.3 Kaupunginvaltuusto

9 Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta 8 Maaseutulautakunta Keskusvaalilautakunta Vaalilautakunnat Käräjäoikeuden lautamiehet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Merikanto-opisto Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntapäivien edustajat Poliisin neuvottelukunta Kuusiokuntien seutuneuvosto Pirkanpohjasäätiön valtuuskunta Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Tarkastuslautakunta Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Suomen Kuntali iton kuntapäiväedustaj at Kaupungin suhteellisten vaalien vaalilautakunta 2.5 Muut valtuuston valitsemat toimielimet

10 ympäri 2.6 Tilivelvolliset Hallinto- ja talousosasto Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki Elinkeinopäällikkö Varpu Sankelo Kaupunginkamreeri Juhani Rinta-Rahko Kaupunginsihteeri Seppo Karjala Perusturvaosasto Pemsturvajohtaja Hannu Tuppurainen Sosiaalityön päällikkö Jaana Rasi Sosiaalityöntekijä Tarja Verlin Ma. sosiaalityöntekij ä Outi Rintamäki Sosiaaliohjaaja Miia Kuusela Kotihoidon palveluvastaava Terttu Happonen Johtava ohjaaja Johanna Hannuksela Avopalvelutoiminnan ohjaaja vs. Soili Rinne Vanhuspalvelujohtaja Elina Niskakangas Vastaava sairaanhoitaja Tarja Kellosaari Palveluvastaava Ulla Leinonen Sivistysosasto Sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho Vt. sivistystoimenjohtaja Jorma Yli-Kaatiala Alueopiston toimistosihteeri/osastonjohtaja Annikki Larja / Joni Puntala Nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Ulla Akonniemi Liikuntatoimenjohtaja Osmo Kirjastotoimenjohtaja Hannele Halttunen Varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismäki Perhepäivähoidon ohjaaja Aulikki Salomaa Tekninen osasto Sivn Tekninen johtaja Ilkka Kajander Kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Keski-Nikkola Puistopuutarhuri Jukka Karen Maanmittausteknilcko stönsuoj elusihteeri Kirsi Haapa-aho Vs. ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakala Asuntosihteeri Asta Tienaho Rakennustarkastaja Jouni Rautio Siivoustyönjohtaja Tea-Hanna Leino Ruokapalvelupäällikkö Eija Paavola 9

11 Vuonna 2013 kokonaistuotanto väheni n. 1,4 %:lla. Tämä oli jo toinen peräkkäisen alenevan tuotannon vuosi. Vuoden 2014 BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,5 % ja kasvun elpymisen ennustetaan olevan vientivetoista. Kotimainen kysyntä laskee v. 2014, mutta v sen rooli talouskasvun vauhdittajana voimistuu vuonna 2015 Euroalueen talouskehitys on heikkoa koko ennusteperiodin ajan. Toisin kuin kasvua kertyy 1,4 %. aikaisemmin, maailmantaloudessa kauppa ja tuotanto kasvavat suunnilleen samassa 10 Taantuma heikentää julkisen talouden näkymiä ja se pysyy vuosina alijäämäisenä ennustejaksolla ja velkaantuminen jatkuu. Julkisen talouden alijäämä edelleen alijäämäisenä. Sopeutustoimista huolimatta valtion talous pysyy selvästi suhteessa BKT:n kasvoi tasan 2 %:iin. Työttömyysaste nousee edelleen ja v työttömyysaste kohoaa 8,4 prosenttiin, mutta toisaalta sen ei odoteta alentuvan olennaisesti seuraavana vuonna talouden virkoamisesta huolimatta. Kokonaistuotanto ei saavuta vielä edes vuoden 2014 loppuun mennessä kriisiä edeltäneen vuoden 2008 tasoa. Ennusteen mukaan ko. taso saavutettaisiin vasta vuoden 2015 lopulla. Erityisesti teollisuus on käymässä läpi rakennemuutosta mikä heijastuu kasvulukuihin. EU 21-alueen inflaation hidastuminen pysähtyy vuoden 2014 kiihtyvän v aikana 1,3 %:iinjav lopussa 1,6 %:iin. kuluessa. Inflaation ennustetaan pysyttelevän v aikana 1 % tuntumassa ja Kulutuksen kasvun edellytykset ovat heikentyneet, vuonna 2014 yksityinen kulutus ei kasva lainkaan väheten v ,8 %. Kotitalouksien velkaantumisasteen nousu on taittumassa. Kansainvälisen kysynnän heikkous ja vientihintojen lasku alensi Suomen vientiä vuonna Viennin volyymi laski 0,6 % edellisestä vuodesta ja viennin osuus BKT:stä putosi alle 40 prosenttiin. Vuonna 2014 vienti kasvaa noin prosentin. vuoteen verrattuna. Suomen kauppatase jäi 2,3 mrd. euroa alijäämäiseksi pieneten jonkin verran edelliseen tahdissa. Suomen markkinaosuus maailman tuonissajatkaa laskuaan, päinvastoin kun esimerkiksi Saksan ja Ruotsin. 2.7 Yleinen talouden kehitys

12 2.9 Kaupungin henkilöstö ja vanhuspalvelut euroa. Kaupunki teki noin euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen vuodelta Talousarvio oli euroa ylijäämäinen. Verotulot ylittyivät lähes euroa. Yleishallinto , perhepalvelut euroa, vammaispalvelut euroa 11 Valtioneuvoston käynnistämä kuntarakenne- ja soteuudistus luo suurta epävarmuutta tulevaisuudesta ja vaikeuttaa toimintojen kehittämistä. toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 2.10 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista f2014j Yhteensä Sairauspoissaolojen kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta jonkin verran niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti yhtä virkaa/tointa kohden laskettuna. arvioidaan vanhuuseläkkeelle jäävän henkilökuntaa seuraavasti: Sairauspoissaoloja oli yhteensä 15,5 työpäivää/yksi virka/toimi. Tulevina vuosina Henkilökunnan keski-ikä oli vuoden lopussa noin 48 vuotta. Keski-ikä on noussut vuodesta 1997 lähtien noin 7 vuodella. Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien keskiikä oli 50 vuotta. Yhteensä , , Hallinto- ja Naisia % Miehiä % Yhteensä talousosasto 14 70, ,00 20 Sivistysosasto , , Tekninen osasto 40 61, ,46 65 Pemsturvaosasto ,77 4 3, Henkilöstön jakauma sektoreittain oli seuraava: Kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä väheni kokonaismääräisesti kolmella v aikana, Henkilöstön kokonaismäärä vuoden lopussa oli 355, joista miehiä oli 66 kpl ja osa-aikaisia 40 kpl. 2.8 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

13 2.12 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Kestävän kehityksen mukaisesti turvataan nykyisilleja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Ympäristö, ihminen ja talous tulee ottaa tasavertaisesti Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan maakäytön suunnittelussa. huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. 12 noudattamisen valvontaa voidaan pitää hyvänä. Sisäisen valvonnan toimivuutta voi pitää kohtuullisen hyvänä; parannettavaa kuitenkin käydään riskienhallintaa ja vakuuttamista läpi säännöllisesti. Toimintavaltuuksien on jonkin verran. Kaupungilla on käytössä vakuutusmeklaripalvelut. Yhtiön kanssa tietoisuus tuotannollistaja taloudellisista tavoitteista on hyvä. Sen sijaa tavoitteiden Hallintokuntien tietoisuus riskien hallinnastaja sisäisestä valvonnasta on hyvä. Myös toteutumisen systemaattisessa seuraamisessa on jonkin verran parannettavaa Ympäristötekijät

14 Toimintatuotot Valmius omaan käyttöön TULOSLASKELMÄ JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % Asukasmäärä Vuosikate, euroa/asukas Vuosikate/Poistot, % TULOSLASKELMÄN TUNNUSLUVUT Tilikauden tulos Tilikauden ylijäamä / alijääämä Vuosikate Toimintakate Toimintakulut Verotulot Muut rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Poistot ja arvonalentumiset Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Korkokulut Satunnaiset tuotot Tilinpäätössiirrot Satunnaiset kulut 2.13 Tilikauden tuloksen muodostuminen , ,$ ,3 13, $

15 Vuosikate (]OOO) (l000e) RAHOITUSLASKELMÄ JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta 14 Lainanhoitokate 0,9 0,5 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Pääomamenojen tulorahoitus, % 47,8 49,0 Asukasmäärä Kassan riittävyys, päivää Investointien tulorahoitus, % 69,1 43,1 5 vuodelta, RÄHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUI Rahavaratl Rahavarat Rahavarojen muutos Pysyy ien vastaavien hyödykkeiden Lyhytailcaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjaus erät Muut maksuvalmiuden muutokset Investointimenot -2.78$ Rahoitusosuudet investointeihin luovutustulot Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 255 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainakannan muutokset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Toiminnan rahoitus

16 Muut pitävaik. menot Tilikaud. yli-/alijäämä VASTAAVAA VASTATTAVAA rnilj.e milj.e inilj.e miij.e PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Ed.tilik. yli-/alijäämä Maa-ja vesialueet PAAOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Saadut ennakot Omavaraisuusaste, % 47,9 50,4 Kertynyt yli-/alijäämä, /as -84$ -931 Lainakanta , /asukas Asukasmäärä VAIHTUVAT VASTAAVAT Enn. maksut ja kesk. er.hank VIERAS PAAOMA Kiint. rakenteetja laitt Lahjoitusrah. pääomat Aineelliset hyödykkeet TOIMEKSIANTOJEN Rakennukset Valtion toimeksiannot 3 39 Koneet ja kalusto Muut toimeksiannot Muut aineet. hyödykkeet Pitkäaikainen Sijoitukset Lainatrah.-javak.laitok Osakkeet ja osuudet Muut velat Muut lainasaamiset Muut saamiset 7 7 Lyhytaikainen Lainat rah. ja vak.lait Valtion toimeksiannot 3 39 Ostovelat Lyhytaikaiset saamiset YHTEENSÄ Myyntisaamiset Lainasaamiset VASTAAVAA YHTEENSA Lainasaamiset, Lahj.rah. entyiskatteet Liittymism. ja muut velat Siirtovelat Saamiset VASTATTAVAA Muut saamiset Siirtosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT: Rahoitusomais. arvopaperit Suht. vetkaantuneis., % 48,5 44,3 Osakkeet ja osuudet Kertynyt yli-/alijäämä, Rahat ja pankldsaarniset Lainakanta , Ähtärin kaupungin tase (1000 )

17 Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot valmistus om. käyttöön Toiminta Toiminta TULOT 1000 MENOT Muut maksuv. muutokset 72 Rahavarojen muutos Rahoituslaskelmassa: Investoinnit Investoinnit Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Valtionosuudet Muut rahoitustuotot 358 Muut rahoituskulut 21 hyödykk. luovutusvoitot -174 hyödykk. luovutustapp. Korkotuotot 64 Korkokulut 355 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulorahoituksen Tulorahoituksen korjauserät korjauserät -pakollinen varaus +1- -pakoil. varaus. muutos +1- -pysyvien vastaavien -pysyvien vastaavien hyödykk. luovutuvoitot 367 Pitkäaik. lain. lisäys Pitkäaik. lain. vähennys vähenn. Oman pääoman Oman pääoman vähenn. Rahoitusosuudet Investointimenot Pysyvien vastaavien Antolainas. vähenn. 255 Antolainas. lisäykset Lyhytaik. lain. lisäys Lyhytaik. lainojen lisäykset 2.16 Kokonaistulot ja menot

18 Ähtärin kaupunki Ähtärin Kiint. Oy Ähtärin Sairaalanmäki 7 Ähtärin kaupunkikonsernin osakkuusyhteisöt Moksunniemi Oy Ähtärin Linja-autoasema Oy As. Oy Alataival *kuntayhtymä purkautui lähtien 4,68 % koulutuskuntayhtymä Seinäjoen terv. kuntayht. 20,62 % Kuusiokuntien Pirkanmaan koulutuskon semi-kuntayhtymä 0,36 % * Etelä-Pohjanmaan sh-piirin ky 5,61 % Liitto 3,82 % Etelä-Pohjanmaan Eskoon sosiaalipalvelujen Ky 3,96 % Konsernirakenne Yhdistelma konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 24,0 % 23,5 % 32,4 % 29,0 % 32,4 % 29,0 ¾ 63,0 % 23,5 % Omistusosuus % Aänimäärä Pirkanpohjasäätiö jäsen Tuki Oy 90,2 % Ähtärin Liikunnan 99,0 % Ähtärin Eläinpuisto Oy Ähtärin Matkailu Oy Ähtärin Energia ja Vesi Oy 100 % Vuokratalot 100 % Kiint. Oy Ähtärin Kiint. Oy luluvesi 100 % 100 % 84,2 % Teollisuuskiinteistöt Oy

19 liilcevaihtotavoitteet: Kaupunkikonsernin toimintaa ohjaa konsemiohje, joka uudistettiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa Tilinpäätöksen lisäksi tärkeimmät konsemiyhtiöt raportoivat kaupunginhallitusta säännöllisesti. Kaupunginvaltuusto asetti tatousarviossaan seuraaville tytäryhtiöille tulos- ja 18 Ähtärin Eläinpuisto Oy -liikevaihto tulos 0-59 (1000 ) (1000 ) KOY Ähtärin Vuokratalot -liikevaihto tulos 0-10 Ähtärin Energia ja Vesi Oy -liikevaihto tulos Kiinteistö Oy Ouluvesi -liikevaihto tulos 0-27 Ähtärin Liikunnan Tuki Oy -liikevaihto tulos 0-7 Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy -liikevaihto 0 0 -tulos 0-1 -tulos 0 Yhtiö Tavoite Toteuma Pirkanpohjasäätiö -liikevaihto 0 2.1$ Konsernin toiminnan ohjaus

20 Ähtärin Eläinpuisto Oy Eläinpuiston alueiden toteutui KOY Ähtärin Vuokratalot Asuntojen käyttöaste pyritään n. 97 % kunnostamista jatketaan resurssien mukaan pitämään lähellä 100 %ja Palvelutalo siirtyi vuokrataso vakaana, kaupungin rakennettavaksi Yhtiö Tavoite Toteuma - kuntakonsemin - konsemissa - konsernin - turvata 19 päätöksissä noudatetaan lakia, viranomaisohj eita ja kuntakonsemin toimielinten päätöksiä konsernin omaisuus ja muut voimavarat Konsemivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista tehtävät päätökset perustuvat riittävään ja luotettavaa tietoon 2.20 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kiinteistö Oy Ouluvesi on hankkinut kaksi liikekiinteistöä Ähtärin keskustasta Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Oy keskinäiseksi Tavoitteena on nol1atulos Kiinteistö Oy Outuvesi Selvitys markkinatilanteesta Omistuksia realisoitu. riippuen, onko mahdollista ja Töröntien rakennukset taloudellisesti järkevää myyty Ähtärin kaupungille. realisoida omistuksia Ähtärin Liikunnan Tuki Yhtiömuoto on muutettava Yhtiömuotoa ei muutettu. kiinteistöosakeyhtiöksi. Yhtiön tavoitteena on nollatulos. Pirkanpohjasäätiö Kaupunki avustaa säätiötä Toteutui. välttämättöm ien kiinteistökulujen ja vakuutusten verran. Muita tytäryhteisöille asetettuja tavoitteita:

21 Konserniohjauksen toimivaltaja vastuunjako on määritelty Ähtärin kaupungin viedään myöskin hyväksyttäväksi tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin, konsemiohjeessa, jonka valtuuston on hyväksynyt Konserniohje Konserniohjeen mukaan ohjeet kunnan edustajille tytäryhteisöissä antaa kaupunginhallitus. jolloin siitä tulee tytäryhteisöjä velvoittava. 20 Riskienhallintajärjestelmää konsemissa ollaan yhtenäistämässä. Keskitettyjä konsemitoimintoja ja palveluita ei tällä hetkellä ole. Konsernin emoyhteisö tuottaa yksittäisiä palveluja tytäryhteisöille ja tytäryhteisöt sopimusperusteisesti yksittäisiä palveluja emoyhteisöille. Kaupunki hoitaa tytäryhteisöjensä tilapäisen rahoituksen kaupunginhallituksen päättämin ehdoin. kaupunginhallitustaja hänellä on mm. oikeus harkintansa mukaan osallistua Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja talouden aseman seuranta kuuluu kaupunginhallitukselle. Tytäryhteisöillä on raportointivelvollisuus kaupunginhallitukselle ti linpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toiminnan oleellisten muutosten johdosta. Kaupunginjohtaja avustaa seurannassa tytäryhteisöjen hallitusten kokouksiin. käsittelyn yhteydessä. Valtuuston arvioi tavoitteiden toteutumisen tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Konsemitavoitteet asettaa kaupunginvaltuusto talousarvio- ja taloussuunnitelman Selonteko Ähtärin kuntakonsernin valvonnasta:

22 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 9 5 Toimintatuotot Toimintakulut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 21 ToimintatuototlToimintakulut, % 47,3 45,1 Asukasmäärä Vuosikate/Poistot, % 110,1 72,5 Vuosikate, euroa/asukas 61$ 34$ Konsernituloslaskelman tunnusluvut Tilikauden tulos 37$ Vuosikate Tilikauden ylijaamä (alijäämä) Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Satunnaiset erät 295 Arvonalentumiset Titinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Toimintakate Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

23 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 295 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoimsosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta $ Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - 11 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset -309 $12 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 522 -$05 Rahavarat Rahavarat Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 53,4 % 36,79 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 25,2 % 20,7 % Lainanhoitokate 0,78 0,54 Kassan riittävyys 18,7 17,9 f 22

24 Muut pitkäv. menot 184 Aineettomat hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet VASTAAVAA VASTATTAVAA VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusarvopapent Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Vaihto-omaisuus VAIHTUVAT VASTAAVAT VARAT TOIMEKSIANTOJEN Osakkeetja osuudet Kiint. rakent. ja laitteet Maa- ja vesialueet Muut aineell hyödyk. Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Ennakkomaksut ja Osakkuusyhteisöt Koneet ja kalusto keskener. hanldnnat Sijoitukset Muut lainasaamiset Muut saamiset Konsernitase ja sen tunnusluvut , ,) 0006 Kertynyt ylij.. (alij.), 1000 Kertynyt ylij. (alij.) /as Konsernin lainat Ias Konsernin lainakanta Konsernin lainasaamiset Kunnan asukasmaäril KONSERNITASEEN TUNNUSLI]VUT YHTEENSÄ VASTATTAVAA Pitkäaikainen korollinen Pitkäaikainen koroton Lyhytaikainen korollinen Lyhytaikainen koroton VIERAS PÄÄOMA PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut pakolliset varaukset 372 PAKOLLISET VARAUKSET Poistoero Vap.eht. varaukset VAPAAEHT. VARAUKSET POISTOERO JA VÄHEMMISTÖOSUUDET Ede. tilik. yli-/alijäämä Muut omat rahastot Tilikauden yli-/alijäämä Peruspääoma Arvonkorotusrahasto OMA PÄÄOMA

25 2.24 Talouden tasapainoftamistoimenpiteet Ähtärin kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2013 on ,53 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus esittää, että alijäämä siirretään taseeseen tilikauden ylijäämälalijäämä tilille. 24 Kansan-ja maailmantaloudesta johtuvat ongelmat viivästyttävät alijäämien kallamista. Ohjelman toimenpiteet on sisällytetty taloussuunrntelmaan saakka. Suunnitelman mukaan taseen alijäämät on katettu k.o. aikataulussa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2.23 Tilikauden tulosten käsittely

26 Toimintatuotot Toimintakulut -63,60-63,60 Toimintakate -63,60-63,60 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. TULOSALUE: VAALIT Toimintatuotot 2.988, ,67 Toimintakulut , ,66 Toimintakate , ,99 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. TULOSALUE: YLEISHALLINTO muutokset Talousarvio ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Alkuperäinen talousarvio muutokset Talousarvio Talousarvio muutosten jälk Toteutuma , ,05 Poikkeama , ,95 Talousarvio muutosten jälk Toteutuma , ,05 Poikkeama , ,05 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Alkuperäinen talousarvio TULOSALUE KAUPUNGINVALTUUST TULOSALUE: TILINTARKÄSTUS 3 Toteutumisvertailu

27 - muutokset TULOSALUE: HENMLÖSTÖHALLINTO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. Toimintatuotot , ,83 Toimintakulut , ,95 Toimintakate , ,78 TULOSALUE: TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. Toimintatuotot , ,37 Toimintakulut $ $86.018, ,37 Toimintakate -$ $ $47.421, ,00 TULOSALUE ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN Alkuperäinen talousarvio Talousarvio- Talousarvio muutosten jälk. Toteumma Poikkeama Toimintatuotot , ,38 Toimintakulut , ,98 Toimintakate , ,40 TULOSALUE: TYÖLLISYYSMAARARÄHAT Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. Harkinnanvarainen työllistyminen Toimintatuotot , ,53 Toimintakulut , ,56 Toimintakate , ,09 26

28 Asiakastilat Tukihakemukset Maksetut EU-tuet Tuki/tila yhteensä j älk. 27 Toimintatuotot Toimintakulut , ,95 Toimmtakate , ,95 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. TULOSALUE: YKSITYISTIET Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut , , , , Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten TULOSALUE: MAASEUTUTOIMI

29 hallinnollisten Talousarvion ja talousarvio muutokset muutosten jälk. tavoitteiden raportti 3 3 Henkilöstö % 4,6 4-0,6 Hallintomenot 28 Päihdehuollon hoitopalvelut kuntoutus Psykiatriset rivitaloja Koulutien lukien Ostopalvelut Sosiaalityö Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten j älk. -sosiaalityön henkilöstö 5,7 57 -sosiaalityön asiakkaat asiakkaat 2 3 -hoitopäivät Pienkoti Koulutien Kotikumpu ja asumisyksikkö Sairaalantien käytössä aikana kerrostalo -henkilöt vuoden asumispäivät -henkilöt vuoden aikana asumispäivät TULOSALUE: PERREPALVELUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , , , , , ,09 menoista 1,6 1,8 0,2 peruspalvelu Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama TULOSALUE: PERUSTURVATOIMEN HALLINTO

30 Päihdehuoflon ja kuntoutujien työ-ja päivätoiminta, henkilöt vuoden aikana -mielenterveystyö päihdetyö avustus /hlö mielenterveys 29 Toimintatuotot , ,75 Toimintakulut , ,97 Toimintakate , ,72 Perhehoitokodit 4 5 Ammatilliset perhekodit lapsia vuoden Lastensuojelulaitos aikana lapsia vuoden aikana Keskimäärin edellisissä (netto) maksuosuus Kelalle /vuosi keskimäärinlkk maksun perusteena olevat henkilöt, /lapsi/vuosi laitoshoito Lasten ja nuorten perhehoito ja Työtoiminnat Toimela Päivikeskus

31 aikana henkilöt vuoden tulötoimet lulain mukaiset Vammaispalve jälk. Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten aikana aikana huollon laitoshoito -asukkaat vuoden aikana Työ- ja päivä 30 Toimintatuotot , ,28 Toimintakulut , ,77 Toimintakate , ,05 Raikula ja -henkilöt vuoden -asumispäivät henkilöt vuoden -asumispäivät hoitopäivät henkilöt l -käyttöpäivät henkilöt toimipäivät Eskoon työ-ja Punatulkku Tilikkutupa Asuntola Hoitokoti Eskoon palve lukeskus Eskoon palvelukeskus toimintakeskus päivätoiminta Kehitysvamma TULOSALUE: VAMMAISPALVELUT

32 käynnit -kotihoidon kotihoidon asiakkaat/(säännölliset) Kotilioito AVOPALVELUT jälk. Alkuperäinen Talousar io- Talousarvio [ Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten -kotilioidon Ikäynti (brutto) 18,06 24,56-6,50 /käynti (netto) 14,45 20,40-5,95 käynnit TUKIPALVELUT -turvapuh. asiakkaat tuiwapuh. käynnit ateriakulj. viennit palveluseteli /h (ka) Ahtärin Veljeskoti -käynnit /käynti käynnit /käynti (brutto) ASUMISPALVELUT -asukkaat vuoden aikana /pv (netto) 83,85 94,09 10,24 31 Toivontupa asiakkaat Kuntouttava Palvelusetei Omaislioidontuki Turvapuhelin Ateriapalvelu Hyvinvointipäivat päivätoiminta Virkun päivätoiminta asiakkaat/(tilapäiset), asiakkaat, -kotihoidon -kotihoidon asiakkaat, -kotisairaanhoidon -asiakkaat ateriapalveluasiakkaat käynnit asiakkaat asiakkaat hoitopäivät /pv(brutto) 122,81 131,70 8,89 TULOSALUE: VANHUSPALVELUT

33 - /pv (netto) 78,14 89,06 10,92 - /pv (brutto) 82,36 82,63 0,27 -hoitopäivät asukkaat vuoden -hoitopäivät Mäntyrinne - Ipv (brutto) 114,75 123,36 8,61 aikana aikana Toimintatuotot , ,59 Toimintakulut , ,50 Toimintakate , ,91 Kihniö/Virrat -asukkaat vuoden aikana hoitopäivät LAITOSPALVELUT -asukkaat vuoden aikana hoitopäivät Ipv(netto) (osto) -asukkaat hoitopäivät asukkaat vuoden aikana hoitopäivät Kertunkammari Ähtärin Veljeskoti Ähtärin VeljeskotL/ - /pv (brutto) /pv (brutto) /pv (brutto) muut/osto/muut Palveluasuminen! väliaikaishoito - fpv (netto) 69,23 68,62-0, lukien Ipv (brutto) 32,60 -asukkaat vuoden Rauhankoti

34 TULOSALUE: TOIMEENTULOTURVA Alkuperäinen Talousarvio talousarvio muutokset Toimeentulotuld -toimeentulotukea saaneet kotita loudet yhteensä - /asukas (br) - /kotitalous (br) Talousarvio muutosten iälk. Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot , ,45 Toimintakulut , ,43 Toimintakate , ,98 33

35 Lääkärin vastaan talousarvio muutokset muutosten jälk. PERUSTERVEYDENHUOLTO ottokäynnit osastohoito Alcuutti vuode 34 Toimintakate , ,54 Toimintakutut , ,54 Toimintatuotot /vrk /vrk Ikäynti Psykiatrian osastohoito Erityispalvelut osastohoito /vrk Psykogeniatrinen hoito rinen hoito (Osviitta) Lääkärin vast. otto Psykiatrian os. hoito työn menot /asukas Hoitopäivät Avohoitokäynnit Hoitopaketit hoidon menot /asukas Akuutti vuode ERIKOIS SAIRAANHOITO Psykogeniat Kansanterveys Erikoissairaan Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama TULOSALUE: TERVEYSPALVELUT

36 Toimintatuotot , ,73 Toimintakulut , ,36 Toimintakate , ,63 talousarvio muutokset muutosten jälk. 35 Toimintatuotot , ,16 Toimintakulut , ,97 Toimintakate , ,13 maa ra Lukiokoulutus piiriin pyritään -Esiopetuksen Peruskoulutus Suoritteiden koko pidetään -9. luokan Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. saamaan koko 100% 100% ikäluokka -Henkilöstön Pätevien opett. ammattitaito osuus 100 % 100 % päättötodistuksen 100 % 100 % -Opetusryhmien oppilaat saavat kohtuullisena 1,8 h/oppilas 1,8 hloppilas -Laadukas opetus Jatkokoulutus -Hyvä opintoohjaus opetus valtak. ka. 1 mediadipiomi -Tehokas Kesk. määrä 3 kuvataidedipi. 2 liikuntadipl. perusopetuksessa perusopetuksessa paikka 100 % 100 % -Korkealaatuinen Yo-tulokset väh. Lukudiplomit: opiskelijahuolto mahd. vähäinen Esioppilaat Lukudiplomit 1 tanssidiplomi -päiväkodissa kouluilla Perusopetus TULOSALUE: OPETUSTOIMI Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama TULOSALUE: SWISTYSTOIMEN HALLINTO

37 tuimit Ähtärissä Merikanto opisto/opetus Lakeudenportin Opetustunnit kansalaisopisto/ Ähtärissä Toimintatuotot , ,42 Toimintakulut , ,86 Toimintakate , ,28 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. Kävijämäärä vuodessa/asukas 10,5 10,5 9,4-1,1 lainat/kokoelmat 1,6 1,6 0,7-0,9 Käynnit/aukiolotunti Lainat vuodessajasukas ,6-1,4 Kirjojen hankinta: kpl/1000 as Lainaajia kunnan asukasta % 40 % 40 % 35,9 % -4,1 % Pätevien osuus Täydennyskoulutus Internetyhteyksiä 1 työasemal 1 työasemaj asiakkaille 1700 asukasta 1700 asukasta 1/ Lainauskierto:paikallis henkilökunnasta% 100% 100% 100% 0 Muun aineiston hankinta: kpl/1000 as Htv/as 0,7 htv 0,7 htv 0,7 0 pv/htv 2 pv/htv 2 pv/htv 2,6 0,6 TULOSALUE: KIRJASTO Toimintatuotot , ,13 Toimintakulut , ,53 Toimintakate $, ,66 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. TULOSALUE: MUUT OPPILMTOKSET

38 talousarvio muutokset muutosten jälk. tumien määrä Teatterinäytökset Hankkeet 1 1 Kulttuuripalkinnot 1 1 Avustukset 1 1 Kulttuuntapah 37 Toimintatuotot , ,31 Toimintakulut , ,20 Toimintakate , ,11 Nuonsotilat 2 2 -yksilö jopo Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkearna talousarvio muutokset muutosten jälk. Nuorisotapahtumat Erityisnuorisotyö: Nuorisotiedotus 1 1 -kerhot Avustukset Pajatoiminta Etsivänuorisotyö TULOSALUE: NUORISOTOIMI Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut , , , , , ,60 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama TULOSALUE: KULTTUURITOIMI

39 Toimintatuotot Toimintakulut , ,76 Mesikämmenen kylpylä -kävijämäärä Toimintatuotot , ,00 Toimintakulut , ,44 Toimintakate -$ $ , ,44 Tavoitteena tarjota paikkaa 40:lle l-21k oppilaalle ja kaikkien luokkien erityistä tukea tarvitseville oppilaille 34 talousaiwio muutokset Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio muutosten iälk. Toteutuma Poikkeama Lapsia kirjoilla TULOSALU1 AAMU- JA ILTAPÄVIÄTOIMINTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Alkuperäinen talousarvio muutokset Talousarwio Talousarvio muutosten jälk Toteutuma Poikkeama , ,00 TULOSALUE: AMMATILLINEN KOULUTUS Toimintakate , , , ,90 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. TULOSALUE: LIIKUNTATOIMI

40 Päiväkotipaikat Perhepäivähoitopaikat päivähoitopaikat Ryhmäperhe jälk. 39 Toimintatuotot Toimintakulut -$ , ,15 Toimintakate -$ $ , ,15 linj a-autovuoroa Ähtärin kaupunki osti 7 Alkuperäinen talousarvio muutokset Talousarvio Talousarvio muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama TULOSALUE: JOUKKOLIIKENNE Toimintatuotot , ,71 Toimintakulut , ,13 Toimintakate ,5$ ,42 Tuki keskimäärin topäiväleuroa päivähoitopäivät/ kotihoidontukea päiväjeuroa euroa Lasten saaneet perheet /euroa/perhe/v Päiväkotihoito Perhepäivähoi Ryhmäperhe Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten TULOSALUE: VARRAISKASVATUS

41 TULOSALUE: TEKNISEN HALLINTO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. Asuntotoimi/ myönnetyt avustukset Asuntotoimi/ vuokra-asuntoja -lukumäärä huoneistoja Metsäalueet -talousmetsää ha puistometsää ha peltoa ha 0 0 Metsän myyn tituotot/menot Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , , , , , ,54 TULOSALUE: RAKENTAMIS- JA TEKNISET PALVELUT Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. Kaavateiden kunn.pito Kaavatietä yht. m Päällysteaste % Kevyen liik. väylät m Päällystysaste % Kaavateiden ja kevyenhiik. väylät -hoitokust. /jrn , , , ,58 2, Puistoja: -hoitoluokka Al ha 0 0 -hoitoluokka Ali ha 17,8 17,8 -hoitoluokka Alli ha 6,2 6,2 Leikkipaikkoja kpl 9 9 Puistojen hoitokustann. /m2 1,03 1,04 Toimintatuotot , ,23 Toimintakulut , ,80 Toimintakate , ,03 40

42 TULOSALUE: MAÄNKÄYTTÖPALVELUT Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. ha ha Yleiskaava Asemakaava 120,9 11,9 132,8 132,8 11,9 Rantaasemakaava Pohjakartat 1 kpl 1 kpl Opas- ja osoitekartat 1 kpl 1 kpl 0 Lohkomisen maastotöistäj määräat. Rakennusval vonnan mit taukset Uutta pohjakarttaa Täydennettyä mitattua pohjakarttaa Toimintatuotot ,11-727,11 Toimintakulut , ,23 Toimintakate , ,34 41

43 Toimisto-ja -määrä 1 1 talousarvio muutokset muutosten jälk. Asuinraken- -määrä Hoitoalan -määrä rakennukset -tilavuus nukset -tilavuus , ,47 Toimintatuotot , ,93 Toimintakulut Toimintakate ,53-7$8,60 - rakennukset Kokoontumis- -määrä rakennukset -tilavuus $ Opetusraken- -määrä 8 8 nukset -tilavuus Varastoraken- -määrä - Teollisuusraken- -määrä 6 6 nukset -tilavuus nukset -tilavuus - Muut raken- -määrä nukset -tilavuus YHTEENSÄ hali. -tilavuus Alkuperäinen Talousawio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama TULOSALUE: TILAPALVELUT

44 Myöimetyt rakennusluvat Ilmoitus- ja toimenpideluvat Suontteiden kertoimetja toiminnot tarkistettiin vuoden 2013 alusta. Toimintatuotot , ,19 Toimintakulut , ,78 Toimintakate , ,97 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. Suoritteiden määrä TULOSALUE: RUOKAPALVELUT Alkuperäinen talousarvio muutokset Talousarvio Talousarvio muutosten jälk Toteutuma Poikkeama , , , ,81 Toimintatuotot Toimintakulut Toirnintakate TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , , , , , ,60 Vesi- ym. näytteet Maa-ainesval Ympäristötarkas Ympäristölupa rakennukset Katselmukset vonta Ympäristöluvat 4 4 Valmistuneet tukset valvonta Alkuperäinen Talousarvio- Talousatwio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. TULOSALUE: YMPÄRISTÖPALVELUT

45 Toimintatuotot talousarvio muutokset muutosten Muut toimintatuotot , ,75 Tuetja avustukset , ,39 Myyntituotot , ,80 Maksutuotot , ,36 jälk. 44 Tilikauden tulos , ,53 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,53 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,21 Vuosikate , ,74 Rahoitustuotot ja - Korkotuotot , ,00 Korkokulut , ,20 Muutrahoitustuotot , ,00 Verotulot , ,73 kulut: Valtionosuudet , ,00 Muut rahoituskulut , ,36 Toimintakate , ,43 Toimintamenot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,66 Avustukset muille , ,06 Henkilöstömenot , ,43 Palvelujen ostot , ,18 Muut toimintakulut , ,72 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

46 Verotulot Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Kunnan verotulo , ,18 talousarvio muutokset muutosten jälk. ki inteistöveroon ja muihin verotuloihin. Verotulot esitetään eriteltyi nä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta, , ,4% , ,2% , ,2% , ,5% , ,9% , ,5 % , ,2 % , ,3 % , ,3% , ,3 % , ,9% Vuosi Tuloveroprosentti Tulovero, milj. Muutos tuloveroja täydentävänä informaationa. sekä tuloveroprosentti edellisiltä vuosilta. Myös kiinteistöveroprosentit esitetään Kunnan tuloveron määräytymisen perusteista esitetään verotettava tulo, sen muutos Kiinteistövero Muut verotulot , ,85 verontuotosta , ,30 Osuus yhteisö 3.1 Verotulojen erittely

47 talousarvio muutokset muutosten Valtionosuudet Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama ja harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen. Käyttötalouden valtionosuuksista esitetään erittely kuntien yleiseen valtionosuuteen, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuteen, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 46 Kunnan peruspalveluj en valtionosuus valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden - korotus tuuntoimen muut Opetus-ja kuit jälk. 3.2 Vaifionosuuksien erittely

48 Maan osto/myynti -tulot , ,30 -netto ,0$ , menot , ,22 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 2013 jälk. 47 -netto , ,36 Myllymäen koulu -tulot menot , , menot , ,20 -netto , ,20 Töröntien -tulot palvelutalo -netto , ,94 Otsonkoulun pp -tulot menot , ,94 Tilapalvelun -tulot huoltoauto -netto , , menot , , menot ,71-1,29 -netto ,71-1,29 Ruohonleikkuri -tulot elokuva laitteisto -netto , ,25 Pirkanlinna, digit. -tulot menot , ,25 Automaattinen -tulot (T. Sorsakoski) -netto ,3$ ,62 Muistomerkki -tulot sammutusjärjest. -netto , menot ,3$ , menot ,00 myynti -netto , ,04 Kuntayhtymäos. -tulot , , menot Osakkeiden -tulot osto/myynti -netto ,64 301, menot ,64 301,64 Rakennusten -tulot , ,51 osto/myynti -netto , , menot 3.3 Investointien toteutuminen

49 Ähtärihallin pp -tulot Ammattikoulun -tulot asuntola -netto , ,37 -netto menot , ,20 -netto , , menot , ,37 48 Moksun -menot $7.690, ,69 virkistyskäytön -tulot , ,55 tehostaminen -netto , , Niemisjoen -menot , ,78 koskialueen -tulot , ,72 kunnostaminen -netto , , menot -700, ,50 -netto -700, ,50 Amfiteatteri -tulot menot , ,79 -netto , ,79 Monitoimikenttä -tulot Liikenneympäristö -tulot menot ,02-7,98 -netto ,02-7,98 Puistot -tulot menot , ,26 -netto , ,26 Kaavateid. rak. -tulot Halkoniemi -netto , , menot , ,96 Kaavateiden -tulot päällystäminen -netto , , menot , ,52 rakentaminen -netto , ,04 Kaavateiden -tulot menot , ,04 Yläaste-lukio pp -tulot menot

50 3.4 Rahoitusosan toteutuminen Toiminta ja investoinnit Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten Toiminnan Vuosikate , ,74 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät , ,49 Investointien , ,83 invest. menoihin , ,17 Pysyvien vast. hyödykk , ,74 rahavirta rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet luovutusvoitot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten muilta lainojen lainojen jälk , , , ,00 vähenn ,50 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lisäys ,00 Lyhytaik. muutos , ,00 Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen , ,50 49

51 Tarkastus- -tulot -netto -63,60 63,60 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälk. Keskusvaali- -tulot lautakunta -menot -63,60 63, menot , ,46 YHTEENSÄ -tulot , ,61 -netto , ,15 -menot , ,56 -netto , ,67 3. Rahoitus -tulot , ,23 -menot , ,83 -netto , ,91 2. Investoinnit -tulot , ,08 -menot , ,73 -netto , ,43 1. Käyttötalous -tulot , ,30 lautakunta -menot , ,02 Tekninen -tulot , ,74 -netto , ,76 lautakunta -menot , ,85 Sivistys- -tulot $ , ,97 -netto , ,82 Perusturva- -tulot , ,47 lautakunta -menot , ,68 -netto , ,21 Maaseutu- -tulot ,00 lautakunta -menot ,82 146,82 -netto ,82 246,82 Kaupungin- -tulot , ,12 hallitus -menot , ,40 -netto , ,28 -netto , ,05 Kaupungin- -tulot valtuusto -menot , ,05 -netto , ,95 lautakunta -menot , , Yhteenveto määrätahoj en ja tuloarvion toteutumisesta

52 Toimintatuotot Myyntituotot , ,72 Maksutuotot , ,44 Tuet ja avustukset , , TULOSLASKELMA 51 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,78 Poistoeron lisäys (-) tai väheimys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN TULOS , ,78 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Suun. mukaiset poistot , ,41 VUOSIKATE , ,63 Verotulot , ,74 Valionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,41 Muut rahoitustuotot , ,74 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,56 Muut rahoituskulut ,36-210,00 Korkolculut , ,59 TOIMINTAKATE , ,67 Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,56 Eläkekulut , ,22 Muut henkilösivukulut , ,27 Palvelujen ostot , ,95 Aineet, tarvikkeetja tavarat , ,83 Avustukset , ,78 Muut toimintakulut , ,38 Toimintakulut yhteensä , ,99 Toimintatuotot yhteensä , ,32 Muut toimintatuotot , , Tilinpaätöslaskelmat

53 Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset erät RÄHOITUSLASKELMA (1000 ) Kassavarat (1.000 ) Kassavarat 1.1. (1.000 ) ,732 Rahaveroj en muutos Rahavarojen muutos Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos 130 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut. -28 Vaihto-omaisuuden muutos Korottomien velkoj en muutos Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennykset Lainakannat muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoituksen rahavirta Investointimenot Rahoitusosuus investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Toiminnan rahavirta

54 Maa-ja vesialueet , ,71 PAAOMAT Aineettomat hyödykkeet Pemspäioma ,6$ ,6$ Aineettomat oikeudet Ede. tilik. yli-/alijäämä , ,64 Aineelliset hyödykkeet TOIMEKSIANTOJEN ,7$ , , ,26 Muut pitkäv. menot , ,76 Tilikauden yli-/alijäämä ,7$ VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA 53 VASTATTAVAA VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 YHTEENSÄ , ,82 RAHAT JA PANKKI SAAMISET , ,31 Osakkeet ja osuudet 9.552, ,99 RAROITUSARVOPAPERIT keskener. hankinnat , ,57 VIERAS PAÄOMA Lainat rahoit.ja vak.laitoks , ,00 Ennaldcomaksutja Lahj.rah.erityiskatt , ,03 Siirtovelat , ,78 VARAT Ostovelat , ,18 TOIMEKSIANTOJEN Saadut ennakot , ,39 Muut lainasaamiset , ,19 Muut saamiset 7.484, ,36 Lyhytaikainen Osakkeetja osuudet , , , ,59 Koneet ja kalusto , =45 Muut toimeksiant. pääomat Muut aineell. hyödyk , , , , , ,27 Pitkäaikainen Valtion toimeksiannot 2.855, ,27 Muut velat , ,72 Saamiset Muut saamiset , ,62 Myyntisaamiset , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT Kiint. rakent.ja laitteet , ,29 Lahj.rah. pääomat , ,03 Rakennukset , ,58 Valtion toim.amiot 2.855, ,27 Sijoitukset Muut velat Lyhytaikaiset saamiset , ,87 Lainat rahoit. ja vak.laitoks , , , , $7.303, ,07 Lainasaamiset , ,49 Siirtosaamiset , , , TASE

55 Toimintatuotot Toimintakulut voitosta (tappiosta) 9 5 Osuus osakkuusyhteisöjen Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Korkokulut Tilikauden yli- ja alipariarvot 81$ Muut rahoitustuotot Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät 295 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Vuosikate Muut rahoituskulut Poistot ja arvonalentumiset Toimintakate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Konsernituloslaskelma

56 Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointimenot Investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos 522 -$05 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Korottomien velkojen muutokset Saamisten muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Oman pääoman muutokset Rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Rahoitusosuudet investointimenoihin luovutustulot Konsernin rahoituslaskelma

57 Muut pitkäv. menot PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet E 1 000E 1 000C 1 000E VASTAAVAA VASTATTAVAA VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahat ja pankkisaamiset Rahoitus arvopaperit Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Vaihto-omaisuus VAIHTUVAT VASTAAVAT VARAT TOIMEKSIANTOJEN Maa- ja vesialueet Kiint. rakent. ja laitteet Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineeli. hyödyk. keskener. hankinnat Ennakkomaksut ja Osakkuusyhteisöt Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Konsernitase (1000 ) 56 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Pitkäaikainen korollinen Pitkäaikainen koroton Lyhytaikainen korollinen Lyhytaikainen koroton VIERAS PÄÄOMA PÄÄOMAT TOIMEKSIÄNTOJEN PÄÄOMAT Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Poistoero Vap.eht. varaukset VAPAAEHT. VARAUKSET POISTOERO JA VÄHEMMISTÖOSUUDET Tilikauden yli-/alijäämä Ede. tilik. yli-/alijäämä Muut omat rahastot Peruspääoma Arvonkorotusrahasto OMA PÄÄOMA

58 mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman sekä jaksotusperiaatteet 4.1 Tilinpäätöstä ]aadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät 57 sekä konsernin omasta pääomasta konsemitasossa. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskennassa Vähemmistöosuudet on eliminoitu. Sisäiset velat ja saamisetja muut sisäiset liiketapahturnat on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta eliminoitu. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet Sisäiset liiketapahtumat pariarviomenetelmällä. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on tehty nimellis- eli Keskinäisen omistuksen eliminointi Konsemitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Matkailu Oy:tä, jolla ei ole ollut toimintaav ja jolla ei ole omaisuutta. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta Ähtärin 4.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. arvoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä afempaan todennäköiseen sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai poistosuunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperiisteet on esitetty liitetiedoissa kohdassa poistosuunnitelma. 4 Liitetiedot

59 Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Konsemitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. ero konsemitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Suunnitelmapoistoj en oikaisu Osakkuusyhteisöt Vapaaehtoiset varaukset 58 Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiöiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi jajäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen oikaisuksi ja aiemmille tilikausille kertynyt

60 5 Toimintatuottoj en erittely Toim intatuotot tehtäväalueittain Konsemi Kaupunki Yleishallinto Sosiaali-ja terveyspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut Muutpalvelut Toimintatuotot yhteensä Verotulojen erittely Verotuloj en erittely Kunnan verotulo Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot , , , , , ,24 Verotulot yhteensä , ,74 7 Valtionosuuksien erittely Valtionosuuksien erittely Konsemi Kaupunki Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasausta) Verotuloihin perustuvat valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuus Yksikköhintarah. muk. vait. osuus Valtionosuudet yhteensä

61 20 ÄHTÄRiN KAUPUNKI Käyttöomaisuuslajitja niiden poistoajat alkaen ja PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Muut Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- laitosrakennukset Tehdas- tuotantorakennukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Asuinrakeimukset Kiinteät rakenteetja laitteet Kadut, tiet, toritja puistot Sillat, laiturit, uimalat Muut maa-ja vesirakenteet Vedenj akeluverkosto Viemäriverkko Kaukolämpöverkko Sähköjohdot, muuntoasemat, valaistuslaitteet Puhelinverkko, keskusasemaja alakeskukset Maakaasuverkko Muut putki- ja kaapeliverkot Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Kiinteät nosto-ja siirtolaitteet Liikenteen ohjauslaitteet Muut kiinteät koneet, laitteet rakenteet Koneet kalusto Rautaiset alukset Puiset alukset työkoneet Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Atk-laitteet Muut laitteet kalusteet Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- taide-esineet Ennakkomaksutja keskener. hankinnat Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ja ja ja ja ja muut uivat ulko *) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta ja Tasapoisto 2 5v* 5 v * 2 5 v * 2 5v* 25v* ei poistoaikaa v 20 30v v 20 30v v v v 15 30v v 30 40v v 15 20v 10 12v v 15 20v v 15 20v v käytön mukainen poisto ei poistoaikaa ei poistoaikaa ei poistoaikaa Menojäännöspoisto ei suositella ei suositella ei suositella ei suositella ei suositella 5% - 10% 10% - 15 % 15% 10% - 15% - 10% 5% 15 % 10% 10% 7% -20% -20% -25% -20% - 10% - 10% 10 % - 15 % 7% 15%-20% 20% -22% 12 % - 15% 15 % 15 % 15 % -20% -25% -20% 20% -25 % 10 lsv 20%-25% 15 20v 8 15 v 4 7v 5 10 v v 5 10 v 5 15 v 3 5v 3 5v 60 l5%-20% 20%-27% 25% -30% 25 % -30% 20% -25% 25 % -30% 20%-30% 30% -40% 30% -40% Ähtäri 4 vuotta 14 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 5 vuotta kivi 45 v, puu 35 v kivi 30 v, puu 20 v kivi 20 v, puu 15 v kivi 30 v, puu 20 v kivi 45 v, puu 35 v 17% 15 % 15 % 8% 8% 12% 17% 21 % 13 % 17% 20% 17% 22% 22% 17% 23 % 27% 27% 22% 27% 25% 5 v 35 %

62 Maa- ja vesialueiden Myyntituotot Kaupunki myyntivoitot , ,27 Rakennusten myyritivoitot , ,03 61 Arvo3l Arvonkorotukset yhteensä Maa- ja vesialueet Arvo Arvo Arvo Arvonkorotukset Arvonkorotukset Arvonkorotusten purku Rakennukset Arvonkorotusten purku Konsemi Kaupunki 10 Ärvonkorotukset Yhteensä , , Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä , Peruspääoman korot kuntayhtymiltä , Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Myyntitappiot yhteensä - Myyntivoitot yhteensä , ,30 Osakkeiden_myyntivoitot Muut toimintakulut Kiinteistön myyntitappio - Osakkeiden myyntitappio ,89 172, ,17 8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

63 Aineeftomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Muut Ennaidco- Yhteensä Maa-ja Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut Ennakko- Yhteensä oikeudet pitkä- maksut vesialueet rakenteetja kalusto aineelliset maksut ja vaikutteiset laitteet hyödykkeet kesk.er.h menot Poistamaton hankintameno ,76 Lisäykset , , , , , , , ,27 tilikauden aikana Rahoitusosuudet , , , , ,3$ , ,70 tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana , , ,21 Siirrot erien välillä , , ,65 11 Äineettomat ja aineelliset hyödykkeet Tilikauden poisto , , , , , ,23 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno ,7$ ,7$ , , , , , ,4$ ,53 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , ,7$ , ,1$ , , , ,4$ ,53 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista 62

64 12 Maa- ja vesialueet erittely Maa-ja vesialueet erittely Konsemi Kaupunki Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet , , , ,71 Maa- ja vesialueet yhteensä , , , ,600,71 63

65 Osakkeet ja osuudet Asuutolainat, Jvk, muut laina- ja muut saamiset 13 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä Jvk- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konsemi- omistusyht. yhtymä- osakkeet laina- konsemi- kunta- Muut yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet saamiset yhteisöt yhtymät yhteisöt Hankinta , , , ,1$ ,32 - meno Lisäykset , ,64 - Vähennykset , ,04 - Siirto erien välillä - Hankintameno , , , , ,92 - Arvonalen- - nukset Arvonkoro- - tukset Kiijanpito arvo , , ,47 $21.516, , , , , , , , , , , , , , , ,05 64

66 sta omasta voitosta! paikka omistus- omistus pääoma ta pää- den Nimi Koti- Kunnan Konsemin Kuntakonsernin osuus (1000 osuus osuus omasta vieraas- tilikau Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet ja osakkuusyhteisöt 65 Kiint, Oy Ähtärin Sairaalanmäki Ahtäri 29,00 % 35,76 % 103$ Moksunniemi Oy Ähtäri 23,50 % 23,50 % Ähtärin Linja-autoasema Ähtäri 4,00 % 63,00 % As. Oy Alataival Ähtäri 32,40 % 32,40 % Osakkuusyhteisöt Eskoon sosiaalipalvelujen ky Seinäjoki 3,96 % 3,96 % Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoki 4,68 % 4,6$ % Etelä-Pohjanmaan Liitto Seinäjoki 3,82 % 3,82 % Etelä-Pohjanmaan sh-piiri Seinäjoki 5,61 % 5,61 % 2796 $ Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Ahtäri 20,62 % 20,62 ¾ Kuntayhtymät Ähtärin Matkailu Oy Ahtäri 68,75 % 84,22 % Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Vuokratalot Ahtäri 100 % 100 % Kiinteistö Oy Ahtärin Ahtärin Eläinpuisto Oy Ahtäri 99 % 99 % Kiinteistö Oy Ouluvesi Ahtäri 100 % 100 % Ähtärin Liikunnan Tuki Oy Åhtäri 90,2 % 90,2 % Pirkanpohjasäätiö Ähtäri Jäsen Jäsen Ahtärin teollisuuskiinteistöt Oy Ahtäri 100 % 100 % Ähtäri Energia ja Vesi Ähtäri 100 % 100 % Tytäryhteisöt tappiosta 14 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyliteisöt

67 Saamisten erittely Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,87 Lainasaamiset , ,40 Saamiset tytäryhteisöiltä Saamiset yhteensä , ,19 Muut saamiset Yhteensä , ,27 Siirtosaamiset Myyntisaamiset , ,92 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , ,00 omistusyhteisöiltä kunta on jäsenenä Yhteensä , ,92 Saamiset osakkuus- sekä muilta Myyntisaamiset Muut saamiset ,00 Yhteensä , ,00 Lainasaamiset ,00 Siirtosaamiset 15 Saamisten erittely

68 Osakkeet ja osuudet Erotus Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo 9.552, ,99 67 Yhteensä rahoitusarvopaperit 9.552, ,99 Kirj anpitoarvo Kirj anpitoarvo Kirj anpitoarvo Sijoitukset rahamarkkinainstmmentteihin Erotus Erotus Jälteenhankintah inta Joukkovelkakirjalainasaamiset Jälleenhankintah inta Jälleenhankintahinta Muut arvopaperit Erotus 16 Rahoitusarvopaperit

69 Kunta 68 Oma pääoma yhteensä , ,26 Siirto vahinkorahastoon Muut rahastot Siirrot rahastoon Peruspääoma , ,68 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma , ,68 Arvonkorotusrahasto 1.1. Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto Vahinkorahaston pääoma 1.1. Siirrot rahastosta Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien alijäämä , ,64 Vahinkorahaston pääoma Edellisen tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien alijäämä , ,64 Tilikausien ylijäämä/alijäämä , , Oman pääoman erittely

70 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä Joukkovelkakhjalainat vjälkeen erääntyvät 69 Muut pakolliset varaukset yhteensä Pakolliset varaukset (1000 ) Muut pakolliset varaukset Takuuvaraus Vahingonkorvausvaraus Vuokravastuut käyttämättöm istä ti lo ista Konsemi Kaupunki Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky) Pakolliset varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,59 Lainat muilta Iuotonantaj ilta Ostovelat Saadut ennakot Muut velat , ,59 Siirtovelat 18 Pitkäaikaiset velat

71 Vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Saadut eniiakot Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikainen aikainen aikainen aikainen Vieras pääoma yhteensä Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa Ostovelat $05 $84 Siirtovelat kunta on jäsenenä Saadut ennakot Muut velat Yhteensä omistusyhteysyhteisöille Ostovelat Velka osakkuus- tai sekä muille Saadut ennakot Muut velat Siirtovelat Yhteensä 20 Vieras pääoma

72 Muut velat yhteensä , ,59 Muut_velat Muut velat Liittymismaksut , , Kunta 7 Siirtove]at yhteensä , ,78 jaksotukset , ,70 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Valtionosuusennakot , ,00 Palkkojen ja henkilösivukulujen Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,78 Siirtyvät korot Menoj äämät Kunta Muut siirtovelat 9.766, ,08 22 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 21 Muiden velkojen erittely

73 Leasingvasmiden yhteismäärä Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuista. Yhteensä Konsemi Kunta 72 Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvasmista Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahasto sta Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista kuuluvien yhteisöjen puolesta Lisäksi kaupunki on myöntänyt omavelkaisen takauksen Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n Vastuusitoumukset Järjestelyn luonne ja Konserni Kunta liiketoimiimallinen peruste Takaukset samaan konsemiin Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma lainojen korkosuoj aukseen. 24 Vastuusitoumukset 23 Leasingvastuiden yhteismäärä

74 26 Muut taloudelliset vastuut Muut taloudelliset vastuut Konsemi Kunta Arvon! isäveron palautusvasmu Perustamishanldceiden valtionosuuden palautusvastuu $ 27 Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto Sosiaali-ja terveystoimi Opetus-ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut Liiketoiminta Yhteensä $ x) x) Em. henkilöstöstä v osa-aikaisia oli 41 ja v Osa-aikaisista 16 työskenteli opetus- ja kulttuuritoimessa, 14 sosiaali- ja terveystoimessa, teknisessä toimessa 8 sekä kaksi yleishallinnossa. 28 Henkilöstökulut Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,05 Henkilöstökuluj a aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,03 Henkilöstökulut yhteensä , ,08 73

75 Tilintarkastajan pallddot Tilintarkastuspalkldot Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Poistonalaisten investointien omahanldntameno Suunnitelman mukaiset poistot Poikkeama ( ) Poikkeama % -39,5 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina investointien vastaavuus 30 Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten Palkidot yhtcensä Muut palkkiot 29 lilintarkastajan palkidot

76 008 Oilcaisut tilinavaussaidoiliin Muistiot Käytetyt tositesarjat Luettelo kirjanpitokirj oista ja tositteiden laj eista Palkat Toimeentulomki Tilapalvelu Sivistysosasto Rakennusvalvonta YleinenlTalous Aravat28.2.ja3l Ostoreskontra Myyntireskontran suoritukset Ostoreskontran suoritukset Tiliotetositteet Sairaalan keittiö Ma-aste/Sekalaiset Perusturvaltk Puistot TekninenlSekalaiset Päivähoito Vanhuspalvelu Konversiosuorimkset Luettelot ja selvitykset

77 Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen säilytys Ähtärin kaupungin tasekirja vuodelta 2013 säilytetään pysyvästi. Tase-erittelyt, pää-ja peruskirjat säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositteetja liiketapahtumia koskeva kirjanpito ja muu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Luettelo käytetyistä kirj anpitokirj oista ATK-tulosteina: - pääkirja - päiväkirja - ostoreskontra - palkkakirjanpito - talousarvion toteutumisvertailu - käyttöomaisuuskirj anpito Tasekirja sidottuna Muut tilinpäätösasiakirjat sidottuna: - tase-erittely - tilikartta ALLEMRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen alleldrjoitus Ähtärissä 28. päivänä huhtikuuta 2014 Ähtärin kaupunginhallitus isto Harju Esa Eloranta Helena Hautakangas Kari Kivinummi Ji Lind Pirkko Oikari El+na Pusaa 4 Tanja Ylä-Pöntinen /ientffii 76

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje 9.2.2011 Kannen kuva: Comma Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101 Helsinki Puh. 09 7711 Faksi 09 771 2291 www.kunnat.net Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännevuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Toimintatuotot

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot