TOIMINTASUUNNITELMA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2008"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS VASSON TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT Palvelurakenteiden kehittäminen Paras hankkeen rinnalla Sosiaalialan kehittämishankkeesta sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan Kehittämisyksiköiden tukeminen ja suunnittelu OSAAMISKESKUSYHTEISTYÖ ALUEELLISEN YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN SOSIAALIALAN KEHITTÄMISESSÄ ASIANTUNTIJAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN TUTKIMUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ SUBSTANSSIKEHITTÄMINEN JA KEHITTÄJÄTYÖRYHMÄT Sisältöalueiden kehittäminen Lastensuojelu Monikulttuurisuustyö Päihdetyö Sosiaalityö Vammaistyö Vanhustyö Varhaiskasvatus Tietohallinto Muu työryhmätyöskentely Täydennyskoulutusyhteistyö Projektiverkosto TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA RESURSSIT, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT Vasson perushenkilöstö alkaen Yhteistyöhankkeissa työskentelevät Toimitilat HANKKEET Lastensuojeluosaamisen kehittäminen Varsinais-Suomen kunnissa hanke Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö -hanke Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen päihdepalvelujen kehittämistyö hanke VASSON HALLINTO Vasson hallitus Oy VASSO Ab:n osakkaat

3 1. YLEISTÄ Vuonna 2008 Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus aloittaa seitsemännen toimintavuotensa. Sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta käynnistyi vuoden 2002 alusta voimaan tulleen osaamiskeskuslain myötä. Oy Vasso Ab aloitti toimintansa osakeyhtiömuotoisena vuoden 2003 alusta. Osaamiskeskustoiminnan tarkoituksena on luoda ja ylläpitää alueellinen yhteistyörakenne, jolla turvataan sosiaalialan osaamisen ja palvelujen kehittyminen sekä tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn lähentyminen. Osaamiskeskukset ovat välittäjäorganisaatioita, jotka toimivat sekä omalla alueellaan että valtakunnan ja alueellisen tason välillä verkostotyön keinoin. Tavoitteena on, että kunnissa tehtävä asiakastyö kehittyisi, minkä seurauksena asiakkaat saisivat laadukasta palvelua ja kansalaisten hyvinvointi paranisi. Valtakunnallisesta linjauksesta huolehtii Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta. Osaamiskeskusjohtajat muodostavat neuvottelukunnalle asioita valmistelevan työvaliokunnan. Vasson toiminta-alueella Varsinais-Suomen maakunnassa on noin asukasta. Toimialueella on 53 kuntaa, suuri joukko merkittäviä järjestöjä, kolme yliopistoa ja kaksi ammattikorkeakoulua sekä useita keskiasteen ammatillisia oppilaitoksia. Leimallista on pienten kuntien suuri määrä. Kuntien asukasluku vaihtelee 240 asukkaan Velkuasta noin asukkaan Turkuun. Vasson osakkaita on yhteensä 43: kuntia 34, Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä, Turun yliopistosäätiö, Åbo Akademi, viisi järjestöä sekä Ruissalo Säätiö. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edistyessä kuntien lukumäärä tulee huomattavasti vähenemään. Salon seudulla, Turunmaalla ja Naantalin alueella ovat kuntaliitosprosessit jo pitkällä. Muilla seuduilla kuntaliitospäätöksiä ei vielä ole, mutta on syntymässä yhteistoimintaalueita. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat koonneet kuntia yhteen palvelujen yhteisen kehittämisen merkeissä jo ennen Paras hanketta. Vasson kuten muidenkin sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnassa kuntarakenteiden muuttuminen merkitsee yhä enemmän haastetta olla arvioimassa ja tukemassa palvelurakenteiden kehittymistä Paras hankkeen rinnalla. Vuonna 2008 alkava sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma merkitsee myös osaamiskeskuksen roolin jäsentämistä uudessa kehittämisrakenteessa, joka tulee olemaan alueellisesti ja sisällöllisesti nykyistä laajempi. Uuteen alueelliseen johtoryhmään kuuluvat sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan sosiaali- ja terveystoimen edustajat. Samaan aikaan aloittavat tai jatkavat toimintaansa sosiaalihankkeen kauden viimeiset kehittämishankkeet, joista Vasson toiminnan näkökulmasta merkittävin on laaja 47 kunnan yhteinen lastensuojelun kehittämisyksikkö hanke, joka tulee myös sijoittumaan Vasson yhteyteen. 3

4 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Vasso toteuttaa osaamiskeskuksille lain mukaan kuuluvia perustehtäviä, joita ovat: sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittyminen perus- ja erityispalvelujen kehittyminen ja välittyminen sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä käytännön työn monipuolinen yhteys sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen. Vasson hallitus ja henkilöstö ovat viime vuosien aikana tehneet strategialinjauksia alueen kehittämistarpeiden pohjalta. Vasson lähivuosien tavoitteena on edelleen vakiinnuttaa asemaansa sosiaalialan käytännön työn, tutkimuksen ja koulutuksen välisen yhteistyön kehittäjänä. Hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävässä työssä hyödynnetään valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja osaamista. Tulevaisuuden visioksi määriteltiin, että Vasso vuoteen 2010 mennessä on varsinaissuomalainen sosiaalialan kansainvälisesti toimiva hyvinvoinnin edistäjä, jolla on vakiintunut ja tunnustettu asema käytännön työn, tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyön kehittäjänä. Vasson toiminta-ajatuksena on olla varsinaissuomalainen sosiaalialan osaamisen vahva edistäjä ja sosiaalisten näkökulmien esillä pitäjä laadukkaiden hyvinvointipalvelujen kehittämisessä - luomalla ja ylläpitämällä asiantuntijafoorumeita - ennakoimalla sosiaalialan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistarpeita - välittämällä ja tuottamalla sosiaalialalla tarvittavaa tietoa - osallistumalla palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittämiseen Vuoden 2007 aikana päätettiin siirtää strategiatyöskentelyn jatko vuoteen 2008, jolloin alkaa uusi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma. Kansallinen sosiaalialan kehittämishanke ( ) on vahvasti määritellyt osaamiskeskusten toimintaa ja tuleva uusi ohjelmakausi tuo mukanaan uudenlaisia yhteistyörakenteita ja tehtäviä sosiaalialan kehittämiseen. Osaamiskeskusten rooli tulee osittain muotoutumaan uudelleen näissä rakenteissa. toimintastrategian laatiminen Vassolle vastaamaan käynnissä olevaa kehittämistyön muutosta sekä kunta- ja palvelurakenteissa tapahtuvia uudistuksia Vasson hallitus ja henkilökunta jatkavat alkuvuodesta 2008 alkaen osaamiskeskuksen strategiatyöskentelyä. Strategiaprosessin vetäjäksi kutsutaan ulkopuolinen konsultti. Vastuuhenkilö: Merja Anis 4

5 3. VASSON TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT 3.1. Palvelurakenteiden kehittäminen Paras hankkeen rinnalla Vasson tavoitteena on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistää alueen hyvinvoinnin kehittymistä vahvistamalla sosiaalialan kehittämistyötä ja lisäämällä osaamista. Kunta- ja palvelurakenteiden uudistuessa osaamiskeskuksen tehtävänä on tarjota ja välittää kehittämishankkeiden, kokeilujen ja tutkimusten tuottamaa kokemusta ja tietoa hyvistä toimintatavoista, palvelurakenteista ja palvelujen järjestämistavoista kunnissa toteutettavan asiakastyön ja päätöksenteon tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriö toivoo sosiaalialan osaamiskeskuksilta vahvaa osallistumista palvelurakenteiden kehittämisprosesseihin. Vasson työssä korostuu yhä vahvemmin palvelurakenteiden kehittäminen Paras hankkeen rinnalla. Haasteena on kuntayhteistyön toteutuminen seutukunnittain ja koko maakunnan alueella niin, että sosiaalipalvelut järjestetään nykyistä tehokkaammin ja ne vastaavat asukkaitten palvelutarpeita aiempaa paremmin. Palvelurakenteiden uudistuminen huomioidaan kaikessa toiminnassa: hanketoiminnassa, asiantuntija- ja kehittämistyöryhmissä, seutukuntien sosiaalijohdon yhteistyörenkaissa sekä maakunnallisissa tapaamisissa ja foorumeissa. Valtakunnallisella tasolla yhteistyötä tehdään mm. ministeriöiden, Stakesin, Kuntaliiton sekä muiden osaamiskeskusten kanssa. sosiaalialan tiedontuotannon vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteiden kehittämisen tueksi tarjotaan kunnille ja seutukunnille suunnitteluapua sosiaalipalvelujen kehittämistä ja järjestämistä varten tiedottamalla Vasson toiminnasta, hankkeissa kerääntyneistä kokemuksista ja tiedosta sekä Vasson henkilöstön mahdollisuuksista osallistua suunnitteluprosesseihin välitetään kehittämishankkeiden, kokeilujen ja tutkimusten tuottamaa kokemusta ja tietoa hyvistä toimintatavoista, palvelurakenteista ja palvelujen järjestämistavoista kuntien kehittämistyön ja päätöksenteon tueksi kootaan tietoa palvelujen järjestämiseen, toimivuuteen ja kehittämistarpeisiin liittyvistä asioista mm. ohjattuina harjoittelijatöinä Vastuuhenkilö: Merja Anis 3.2. Sosiaalialan kehittämishankkeesta sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan Sosiaalialan kehittämishankkeen varsinainen kausi päättyy vuonna Vuosina 2006 ja 2007 rahoituksen saaneet hankkeet jatkuvat kuitenkin vuoteen 2008 ja 2009 asti. Valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintasuunnitelmasta siirrytään Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan. Rahoitusjärjestelmää uudistetaan niin, että siirrytään pois hankepainotteisesta hakemis- ja myöntämismenettelystä kohti sopimusperusteista kehittämistoimintaa. Kehittämisen painopisteiden määrittelyssä ja rahoituksen suuntaamisessa tulevat keskeisiä toimijoita olemaan alueelliset johtoryhmät. 5

6 Johtoryhmien tehtävänä on myös alueellisten kehittämissuunnitelmien laatiminen. Osaamiskeskustoimintaa tulee kehittää vastaamaan muutoksessa olevaa kehittämisrakennetta maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Alueellisten johtoryhmien kokoonpano perustuu sairaanhoidon erityisvastuualueisiin. Länsi- Suomen johtoryhmän alueellisena pohjana on Varsinais-Suomi ja Satakunta. Johtoryhmä on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen. Vasson toimitusjohtaja on nimetty johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi. Johtoryhmä voi asettaa alueellisia tai sisältökohtaisia alajaoksia ja kutsua kokouksiin eri alojen asiantuntijoita. Sosiaalihankkeen aluejohtoryhmä on todennut maakunnallisen alajaoksen tarpeellisuuden. Alajaosta tullaan mahdollisesti täydentämään terveydenhuollon edustajilla. Alajaokset voivat rakentua myös sovittujen kehittämisteemojen mukaisesti. sosiaalipalveluiden kehittämistarpeiden näkyvyyden ja sosiaalialan asiantuntijuuden vahvistuminen alueellisen johtoryhmän toiminnassa ja alueellisen kehittämissuunnitelman sisällöissä edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman toteuttamista osallistumalla alueellisen johtoryhmän toimintaan, tuottamalla ohjelman toteuttamisen pohjaksi tarvittavaa tietoa sosiaalipalveluiden tilanteesta ja kehittämistarpeista sekä osallistumalla alueellisen kehittämissuunnitelman laatimiseen osallistutaan kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman puitteissa muodostettaviin työryhmiin tai alajaoksiin sosiaalialan asiantuntijaroolissa Vastuuhenkilö: Merja Anis 3.3. Kehittämisyksiköiden tukeminen ja suunnittelu Sosiaalipalveluiden rakenteellisessa kehittämisessä keskeistä tulee edelleen olemaan alueellisten kehittämisyksiköiden perustaminen ja jo alkuun saatettujen yksiköitten työn edelleen kehittäminen pysyvällä kehittämistoiminnan rahoituksella uuden ohjelmakauden aikana. Tähän kehittämistyöhön Vasso osallistuu koordinoimalla seutujen, maakunnan järjestöjen ja valtakunnan tason yhteistyötä tarkoituksenmukaisen kehittämisyksikkörakenteen aikaansaamiseksi. Kehittämisyksiköiden ja osaamiskeskuksen toimintarooleja ja yhteistyökäytäntöjä tulee myös selkeyttää. Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö aloittaa toimintansa Raision hallinnoimana vuoden 2007 lopulla. Yksikkö kokoaa Varsinais-Suomessa meneillään olevaa lastensuojelun kehittämistyötä yhteisen rakenteen alle. Toimintaa viedään eteenpäin yhdessä kuntien sekä jo meneillään olevien lastensuojeluhankkeiden, Turun yliopiston moniammatillisen opetusklinikan, Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen, Turun ammattikorkeakoulun, lastensuojelujärjestöjen ym. hankekumppanien kanssa. Kehittämisyksikön toiminta-ajatuksena on kuntien yhteistyön vakiinnuttaminen palvelujen tuottamisessa, ostamisessa ja koordinoinnissa, konsultaatio- ja työparipalvelujen järjestäminen, käytännön opetuksen kehittäminen sekä käytäntöä palvelevan lastensuojelun tutkimuksen vahvistaminen Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on lastensuojelun työprosessien kokonaisvaltainen kehittäminen. Yksikkö toimii sekä avohuollon palvelujen kehittämisyksikkönä että kuntien yhteisenä sijaishuollon hallinta- ja asiantuntijayksikkönä. Kehittämisyksikön henkilöstö tulee sijoittumaan Vasson tiloihin ja toimimaan kiinteässä 6

7 yhteistyössä osaamiskeskuksen kanssa. Sijaishuollon hankkeissa sekä lastensuojelun erityisosaamisen hankkeissa aloitettua kehittämistyötä ja palveluja jatketaan kehittämisyksikössä. Vasso tukee hankkeissa aloitettujen hyvien käytäntöjen ja hankeosaamisen jatkuvuutta. Turun sosiaalikeskuksen hallinnoima työllistymispalvelujen ja niihin liittyvän aikuissosiaalityön seudullinen kehittämisyksikkö hanke käynnistyi vuonna Vuonna 2007 alkanut Vasson hallinnoima käytännön opetukseen liittyvä yhteistyöhanke Turun työvoiman palvelukeskuksen, Sirkkalan päiväkeskuksen, Turun yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Vasson kesken jatkuu rahoitusmahdollisuuksista riippuen vuonna Hankkeen tavoitteena on kehittää yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä käytännön opetuksen toteuttamisessa sekä mallintaa aikuissosiaalityön ja sosiaaliohjauksen käytännön opetusta ja tehtävärakennetta kehittämisyksikön toiminnassa. Muiden substanssialojen kehittämisyksiköiden suunnittelua tulee käynnistää ja tiedotusta tulevasta kehittämisrakenteesta sekä kehittämisyksiköiden perustamiseen liittyvistä kriteereistä ja mahdollisuuksista tulee tehostaa, jotta Varsinais-Suomeen saadaan lähivuosien aikana useampia kehittämisyksikköjä turvaamaan sosiaalialan pysyvää kehittämistoimintaa. toimintansa aloittaneiden sosiaalialan kehittämisyksiköiden vakiintuminen ja uusien kehittämisyksikkösuunnitelmien aikaansaaminen Varsinais-Suomessa käynnistetään ja tuetaan uusien sosiaalialan kehittämisyksiköiden suunnittelua eri substanssialoilla: päihdetyö, vammaistyö, vanhustyö ja varhaiskasvatus ohjataan ja tuetaan käynnissä olevia kehittämisyksikkö hankkeita, erityisesti Vassoon sijoittuvaa lastensuojelun kehittämisyksikköä osallistumalla johto- ja ohjausryhmien toimintaan ja toiminnan arviointiin sekä tukemalla kehittämisyksiköiden verkostoitumista keskenään ja muiden toiminnan kannalta keskeisten tahojen kanssa Vastuuhenkilöt: Merja Anis, Pirjo Rinne, Maija-Liisa Rantanen, päihdetyön suunnittelija 4. OSAAMISKESKUSYHTEISTYÖ Valtakunnallista osaamiskeskusyhteistyötä toteutetaan osallistumalla osaamiskeskusjohtajien kuukausittain kokoontuvaan työryhmään, substanssikohtaisiin työryhmiin, kehittämisyksiköiden verkostokokouksiin ja sosiaaliportin (www.sosiaaliportti.fi) kautta tapahtuvaan yhteistyöhön. Vuosittain järjestettävillä sosiaalialan osaamiskeskuspäivillä osaamiskeskusten henkilöstö kokoontuu yhteen verkostoitumaan, kouluttautumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Osaamiskeskusjohtajat valmistelevat yhteisiä kannanottoja valtakunnallisesti merkittäviin kehittämisprosesseihin ja linjaavat sosiaalialan osaamiskeskusten roolia ja tehtäviä suhteessa muihin toimijoihin. Osaamiskeskusjohtajilla on myös edustajat useissa valtakunnallisissa työryhmissä. Osaamiskeskusten pohjoismainen yhteistyö toteutuu NOPUS verkoston (Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service) kautta siten, että verkoston Suomessa työskentelevä yhteyshenkilö osallistuu osaamiskeskusverkoston toimintaan ja välittää 7

8 sosiaalialan ajankohtaista tietoa Pohjoismaista. Verkosto järjestää myös pohjoismaisia sosiaalialan seminaareja, joihin Vasso on osallistunut mm. monikulttuurisuusteemoilla. Valtakunnalliset substanssityöryhmät lastensuojelu, päihdetyö, varhaiskasvatus, vammaistyö, vanhustyö toimivat osaamiskeskusten suunnittelijoiden ja hanketyöntekijöiden vertaistuen ja hyvien käytäntöjen välittymisen foorumeina. Sosiaalialan käytännön opetuksen kehittämistä on toteutettu osaamiskeskusten ja STM:n yhteistyönä. Vassolla on oma käytännön opetuksen kehittämishanke, joka jatkuu vuoden 2007 loppuun asti. Osaamiskeskusten ja ministeriön yhteistä raporttia tullaan työstämään vielä vuoden 2008 alussa. Vuonna 2007 valmisteltu ja vuonna 2008 alkavaksi suunniteltu Länsi-Suomen läänin sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen päihdepalvelujen kehittämishanke vahvistaa yhteistyötä edelleen. Vasso toimii viiden osaamiskeskuksen yhteisen hankkeen hallinnoijana. valtakunnallisesti merkittävien kehittämistoimintojen edistäminen sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyöllä kansainväliseen ja erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuminen osaamiskeskusten yhteistyöllä osaamiskeskusyhteistyöstä saatavan vertaistuen ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen Vasson työssä toimitusjohtaja osallistuu osaamiskeskusjohtajien yhteistyöryhmän toimintaan suunnittelijat osallistuvat valtakunnallisten, substanssikohtaisten työryhmien toimintaan osallistutaan konsultaatiotoiminnan kehittämiseen ym. tiedon välittämiseen sosiaaliportin kautta tehtävällä yhteistyöllä osallistutaan valtakunnallisiin kehittämisyksikköverkoston tapaamisiin osallistutaan osaamiskeskusten ja STM:n yhteiseen sosiaalialan käytännön opetuksen kehittämistyöhön toteutetaan päihdepalvelujen kehittämishanke Länsi-Suomen läänin alueen sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyöllä osallistutaan valtakunnallisille osaamiskeskuspäiville syksyllä 2008 osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin tapahtumiin ja seminaareihin Vastuuhenkilöt: koko henkilöstö 5. ALUEELLISEN YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN SOSIAALIALAN KEHITTÄMISESSÄ Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edetessä kunnat tarvitsevat tukea sosiaalipalveluiden järjestämisen suunnittelussa. Vasson vuonna 2007 toteuttaman kyselyn mukaan erityisesti pienet kunnat toivovat Vassolta tukea Paras hankkeen toteuttamiseen. Myös sosiaali- ja terveysministeriö odottaa sosiaalialan osaamiskeskuksilta aktiivista osallistumista Paras hankkeen prosesseihin. Vassossa, kuten muissakin osaamiskeskuksissa, on useiden ennen Paras hanketta toteutettujen kehittämishankkeiden myötä kerääntynyt tietoa palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Tätä tietoa tulee hyödyntää kuntien välisen yhteistyön vahvistamisessa. 8

9 Yhtenä tärkeänä kehittämistarpeena on tullut esiin osaamisen lisääminen ja kuntien yhteisten käytäntöjen kehittäminen palvelujen laatuun ja kilpailuttamiseen liittyvissä toiminnoissa. Tässä voidaan hyödyntää Kuntaliiton käynnistämiä kehittämistoimia ja osaamista. Vuoden 2008 aikana käydään seutujen sosiaalijohdon ja kuntien tilaisuuksissa keskustelemassa kehittämisen painopisteistä, palvelurakenteiden uudistamisesta, osaamisen kehittämisestä, täydennyskoulutustarpeista sekä muista ajankohtaisista asioista tavoitteena koota tietoa kansallisen kehittämisohjelman toteuttamissuunnitelman pohjaksi sekä tukea palvelurakenteiden kehittämistyötä seuduilla ja alueilla. Järjestöjen ja kuntien välistä kumppanuutta tuetaan, jotta koko käytettävissä oleva palveluvalikko jäsentyisi toimiviksi palveluketjuiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman myötä myös yhteistyö terveydenhuollon ja yksityisen palvelusektorin kanssa tulee yhä enemmän korostumaan. kuntien välisen sekä kuntien, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien välisen yhteistyön vahvistuminen palvelujen suunnittelussa, järjestämisessä, laadunhallinnassa ja kilpailuttamisessa sosiaali- ja terveystoimen yhteisten suunnitteluprosessien vahvistuminen palvelujen kehittämisessä kartoitetaan seutujen ja alueiden sosiaalipalveluiden kehittämistarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman alueellista suunnitelmaa varten ottamalla huomioon paitsi kuntien itse tuottamat palvelut, myös järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien toiminta kartoitetaan mahdollisuudet rahoituksen hakemiseksi kuntien yhteiselle kehittämishankkeelle, jolla edistetään palvelujen laatuun ja kilpailuttamiseen liittyvää osaamista kunnissa vahvistetaan Vasson yhteistyötä ja viestintää kuntien johto- ja päätöksentekotahojen kanssa, jotta tieto sosiaalialan kehittämistarpeista välittyisi entistä laajemmalle ja saavuttaisi päätöksenteon tason osallistutaan Varsinais-Suomen liiton, Länsi-Suomen lääninhallituksen Turun toimipisteen, TE -keskuksen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa maakuntaohjelman seurantaan sekä hyvinvointipalvelujen kehittämistyön taloudellisten ja hallinnollisten edellytysten luomiseen Vastuuhenkilöt: Merja Anis, Pirjo Rinne, Niko Lankinen, Maija-Liisa Rantanen, päihdetyön suunnittelija, lastensuojelun kehittämisyksikön henkilöstö 6. ASIANTUNTIJAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Vasson kotisivuilla on lista asiantuntijoiksi ilmoittautuneista henkilöistä, jotka voivat pyydettäessä järjestää konsultaatiota, koulutusta, ryhmätyöskentelyä tai työnohjausta. Asiantuntijatietokannan hyödyntämistä tulee vahvistaa säännöllisellä tiedottamisella ja tietojen päivityksellä. Vassossa vuonna 2007 toteutetun kyselyn perusteella monet asiantuntijaksi ilmoittautuneet ovat myös halukkaita verkostoitumaan keskenään ja osallistumaan konsultaatiota koskevaan koulutukseen. 9

10 Lastensuojelun sosiaalityön konsultaatio- ja työparikäytäntöjä kehitetään pienten kuntien lastensuojeluosaamisen kehittämishankkeessa. Lastensuojelun kehittämisyksikön aloitettua toimintansa lastensuojelun konsultaatiota järjestetään moniammatillisesti yksikön puitteissa. Vammaispalvelujen konsultaatio- ja työparikäytäntöjä kehitetään vammaispalvelujen kehittäjätyöryhmän organisoimissa tapaamisissa sekä Vasson suunnittelijan työnä. Sosiaaliporttia voidaan hyödyntää asiantuntijapalvelujen ja sähköisen konsultaatiovälineen tarjoajana yhdessä muiden osaamiskeskusten kanssa. sosiaalialan asiantuntijapalvelujen saatavuuden ja käytäntöjen kehittyminen alueellisesti ja valtakunnallisesti Toimintatavat ja vastuuhenkilöt: tiedotetaan ja opastetaan sosiaalipalveluiden henkilöstöä alueella toimivien ja valtakunnallisten asiantuntijapalveluiden käyttöön ja mahdollisuuksiin liittyvistä asioista; vastuuhenkilöt: koko henkilöstö Vasson tietokantaan ilmoittautuneiden asiantuntijoiden verkostoitumista ja asiantuntijapalvelujen käytäntöjä kehitetään järjestämällä yhteinen kokoontuminen ja koulutustilaisuus; vastuuhenkilöt: Niko Lankinen ja Pirjo Rinne osallistutaan sosiaaliportin konsultaatiotoimintaan mm. maahanmuuttaja-asiakastyön konsultaation toteuttamisessa; vastuuhenkilö: Merja Anis edistetään lastensuojeluosaamisen kehittämishankkeessa toteutetun konsultaatio- ja työparitoiminnan vakiintumista lastensuojelun kehittämisyksikössä; vastuuhenkilöt: Merja Anis, Ritva Alkio tuetaan konsultaatiotoiminnan käynnistymistä lastensuojelun kehittämisyksikkö hankkeessa; vastuuhenkilöt: Merja Anis, lastensuojelun kehittämisyksikön henkilöstö 7. TUTKIMUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ Tutkimukseen liittyvä kehittämistyö kiinnittyy lastensuojelun kehittämisyksikön ja tutkimusorganisaatioiden välisen yhteistyön rakentamiseen. Kehittämisyksikön tutkimus- ja koulutusyhteistyötä viedään eteenpäin Turun yliopiston Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen, moniammatillisen opetusklinikan ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Valtakunnallisella tasolla pyritään saamaan aikaan hyvinvointipalvelujen tutkimusohjelma, jonka painopisteenä on sosiaalisen näkökulman jäsentäminen ja täsmentäminen hyvinvointipalveluissa. Sosiaalialan koulutusrakennetta kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöllä. Osaamiskeskusjohtajat ovat ottaneet kantaa edellä mainittuihin esityksiin. Kehittämistyön rinnalle tarvitaan tutkimusrahoitusta, jotta palveluja ja kehittämisen tuloksia voidaan luotettavasti arvioida ja suunnata. Sosiaalialan koulutusrakennetta tulee kehittää paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi mm. lisäämällä sosiaalityöntekijäkoulutuksen aloituspaikkoja ja täsmentämällä erilaisen koulutuksen tuottamia pätevyyksiä. Myös sosiaalialan käytännön opetusta kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön ja eri osaamiskeskusten yhteistyöllä. Vasson kehittämistyöryhmissä on tutkimus- ja opetusorganisaatioiden edustajia. Näin pyritään käytännön työn ja tutkimuksen yhteyksien mahdollistamiseen ja vahvistamiseen kaikessa kehittämistyössä. Kehittämishankkeiden rinnalle suunnitellaan tutkimusta ja arviointia. 10

11 Vassoon ja Vasson yhteydessä toimiviin hankkeisiin otetaan vuosittain 2-3 yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun opiskelijaa työharjoittelujaksolle. Vasso tarjoaa ja välittää yhteistyötahoilta opiskelijoille aiheita ja materiaaleja opinnäytetöihin. Opiskelijatöinä tehtävät selvitykset ja tutkimukset suunnitellaan ja niitä tuetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. sosiaalialan tutkimustoiminnan kehittyminen enemmän käytännön kehittämistarpeita vastaavaksi tutkimustiedon välittyminen käytännön toimijoille opinnäyte- ja harjoitteluyhteistyön kytkeminen sosiaalialan käytännön kehittämistyöhön suunnitellaan ja käynnistetään lastensuojelun kehittämisyksikössä toteutettavaa koulutus- ja tutkimusyhteistyötä osallistutaan valtakunnalliseen sosiaalialan tutkimuksen ja opetuksen kehittämistyöhön suunnitellaan oppilaitosten ja kuntien kanssa opinnäytetöitä ja tiedotetaan käytettävissä olevasta tutkimusmateriaalista ja opinnäytetöiden aiheista oppilaitoksille ja opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja sosiaalialan opiskelijoille ja toimitaan harjoittelun ohjaajina Vastuuhenkilöt: Merja Anis, Pirjo Rinne, Niko Lankinen, Maija-Liisa Rantanen, päihdetyön suunnittelija 8. SUBSTANSSIKEHITTÄMINEN JA KEHITTÄJÄTYÖRYHMÄT Vasson toiminnan sisällöllisiä painotuksia ovat olleet lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä vammaispalvelujen kehittäminen. Lastensuojelun kehittämiseksi saatiin Varsinais- Suomeen vuonna 2007 rahoitus 47 kunnan yhteisen lastensuojelun kehittämisyksikön perustamiseen. Lastensuojelun kehittäminen on siten hyvin resursoitu kehittämisyksikkö hankkeessa. Vasson toimintaa voidaan näin ollen suunnata vahvemmin vanhus-, vammais- ja päihdetyön kehittämiseen, jotka on linjattu tärkeiksi kehittämisalueiksi sekä sosiaalihankkeen alueellisessa johtoryhmässä että Vasson hallituksessa. Vassoon on syyskuussa 2007 palkattu vanhus- ja vammaistyön suunnittelija ja päihdetyön suunnittelijan palkkaamiseksi vuodesta 2008 alkaen on haettu valtionavustusta. Varhaiskasvatuksen kehittäminen jatkuu sivutoimisen suunnittelijan työpanoksella. Substanssikohtaiset asiantuntijatyöryhmät ovat toimineet Vasson verkostorakenteena alueellisessa kehittämistyössä: lastensuojelu, maahanmuuttajatyö, päihdetyö, vammaistyö, vanhustyö, varhaiskasvatus ja tietohallinto. Maakunnallisiin työryhmiin osallistuu kunnista (usein seudullinen edustus) kunkin substanssialueen vastaavia viranhaltijoita, järjestöjen edustajia sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden edustajia. Asiantuntijatyöryhmistä on muodostunut yhä enemmän kehittäjäverkostojen luonteisia toimijoita. Kiinteästä jäsenistöstä on siirrytty enemmän avoimeen verkostorakenteeseen, jolloin uusia osallistujia on tullut mukaan ja asiakohtaisesti on pyydetty erilaisia toimijoita ryhmien kokouksiin. Asiantuntijatyöryhmien sijasta ryhmiä on alettu tietoisesti kutsua kehittäjäryhmiksi. Kehittäjäryhmien osallistujat ovat oman alansa asiantuntijoita, mutta ryhmien tehtävänä on pääasiassa kehittämistarpeiden kokoaminen, kehittämistoimenpiteiden 11

12 suunnittelu ja uusien toimijoiden mukaan kutsuminen kunkin asiakokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Työryhmien toimintaa jatketaan ja kehitetään suunnitelmallisesti. Työryhmille asetetaan tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Työryhmien toiminnasta tiedotetaan entistä tehokkaammin julkaisemalla työryhmämuistiot Vasson nettisivuilla. Niille työryhmille, joiden substanssialueella ei ole kehittämishanketta, pyritään varaamaan vuosittainen pieni toimintaraha mm. ajankohtaisseminaarien järjestämiseen. vanhus-, vammais- ja päihdetyön kehittämisen vahvistuminen lastensuojelun kehittämisyksikön toiminnan käynnistyminen suunnitelman mukaisesti substanssikohtaisten kehittäjätyöryhmien toiminnan jäsentyminen entistä suunnitelmallisemmaksi kohdennetaan resursseja vanhus-, vammais- ja päihdetyön kehittämiseen lastensuojelun kehittämistä tuetaan edistämällä kehittämisyksikön toiminnan käynnistymistä ja toteuttamista kehittäjätyöryhmien toiminnasta tiedotetaan Vasson tiedotteessa ja julkaisemalla kokousmuistiot Vasson nettisivuilla työryhmien edustajat kutsutaan koolle yhteiseen tilaisuuteen miettimään yhteisiä tapoja työryhmätyöskentelyn tavoitteelliseksi kehittämiseksi jokainen työryhmä laatii toimintavuodelle oman suunnitelmansa ja arvioi toiminnan toteutumista kehittäjätyöryhmien toimintaa suunnataan uuden kansallisen kehittämisohjelman tavoitteita tukevaksi alueelliset olosuhteet ja kehittämistarpeet huomioiden arvioidaan uusien kehittäjätyöryhmien tarve ja käynnistetään tarvittaessa uudet työryhmät resurssien puitteissa Vastuuhenkilöt: koko henkilöstö 8.1. Sisältöalueiden kehittäminen Lastensuojelu Lastensuojelua on Vasson käynnistämänä ja tukemana kehitetty useissa kehittämishankkeissa vuodesta 2004 alkaen. Vuonna 2008 lastensuojelun kehittäminen on koottu kehittämisyksikköön, joka on Raision hallinnoima 47 kunnan yhteinen hanke (ks. kappale 11.2). Tavoitteena on pysyvän kehittämisyksikön toiminnan aikaansaaminen. Lemun kunnan hallinnoimassa pienten kuntien lastensuojeluosaamisen kehittämishankkeessa (ks. kappale 11.1) kehitetään lastensuojeluosaamista kiertävän erityissosiaalityöntekijän toiminnan myötä, ja myös tämä toiminta sijoittuu jatkossa kehittämisyksikköön. Lastensuojelun asiantuntijatyöryhmän toiminta nivoutuu osaksi lastensuojelun kehittämisyksikköä. lastensuojelun kehittämistyön jatkuvuus turvataan Varsinais-Suomessa lastensuojeluosaaminen vahvistuu ja lastensuojelun asiakkaat saavat entistä laadukkaampaa palvelua 12

13 tuetaan Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkötoiminnan käynnistymistä ja käytännön toteuttamista välittämällä ja tarjoamalla asiantuntijapalveluja, osallistumalla johto- ja ohjausryhmän toimintaan, vahvistamalla tutkimus- ja koulutusyhteistyötä sekä toteuttamalla hankkeen arviointia ohjattuna harjoittelijatyönä pienten kuntien lastensuojeluosaamisen kehittämishankkeessa kehitetään lastensuojeluosaamista konsultaatio- ja työparityöskentelyn kautta sekä erikseen suunniteltavalla kehittämistyöllä, kuten työryhmätyö, koulutukset, tiedottaminen jne.; asiakastapaamisiin kehitellään palautejärjestelmä, minkä avulla pyritään oppimaan käytännön asiakastilanteista ja lisäämään osaamista; hankkeessa jatketaan opintopiirien toimintaa tuetaan kehittämishankkeiden tulosten ja toiminnan vakiinnuttamista lastensuojelun kehittämisyksikköön tiedotetaan lastensuojeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista Vastuuhenkilöt: Merja Anis, Ritva Alkio, lastensuojelun kehittämisyksikön henkilöstö Monikulttuurisuustyö Vasso laati yhdessä TE-keskuksen ja Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittisen toimintaohjelman vuonna 2007 Varsinais-Suomen liiton myöntämän maakunnan kehittämisrahan turvin. Toimintaohjelmaa ryhdytään toteuttamaan vuonna Vasson roolina on ensisijassa maahanmuuttaja-asiakastyöhön ja monikulttuuriseen työskentelyyn liittyvän osaamisen kehittäminen sosiaalipalveluissa. Vasso osallistuu rahoituksen hakemiseen toimintaohjelman toteuttamiseen esimerkiksi ESR -rahoituksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman puitteissa. Maahanmuuttajatyön kehittäjätyöryhmä on määritellyt tehtäväkseen tukea maahanmuuttopoliittisen ohjelman toteuttamista mm. käynnistämällä Turun seudun kuntien yhteistyötä maahanmuuttajapalveluiden kehittämisessä. Vasson järjestämillä vuoden 2007 sosiaalialan osaamiskeskuspäivillä kokoontui ensimmäisen kerran monikulttuurisuusteemaan keskittyvä substanssityöryhmä. Valtakunnallista verkostoitumista ja yhteistyötä jatketaan muiden osaamiskeskusten ja monikulttuurista työtä kehittävien toimijoiden kanssa mm. koulutus- ja konsultaatioyhteistyön muodossa. monikulttuurinen osaaminen hyvinvointipalveluissa vahvistuu Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittisen toimintaohjelman toimenpide-ehdotuksia ryhdytään toteuttamaan verkostoyhteistyössä maahanmuuttajatyön kehittämistyöryhmässä suunnitellaan ja käynnistetään kuntien välistä yhteistyötä maahanmuuttajapalvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä; ensisijassa keskitytään Turun seudun kuntien välisen yhteistyön vahvistamiseen siten, että kutsutaan työryhmään seudun kuntien edustajia edistetään maahanmuuttopoliittisen toimintaohjelman toteuttamista mm. osallistumalla rahoituksen hakemiseen, tiedottamiseen ja yhteistyökäytäntöjen kehittämiseen osallistutaan valtakunnalliseen yhteistyöhön STM:n ja muiden osaamiskeskusten kanssa ja suunnitellaan valtakunnallista yhteistyötä edellyttäviä toimenpiteitä 13

14 toteutetaan koulutus- ja konsultaatiotoimintaa valtakunnallisesti koordinoidaan täydennyskoulutuksen tarpeiden kartoitusta ja suunnittelua Vastuuhenkilö: Merja Anis Päihdetyö Päihdetyön kehittämiseksi palkataan Vassoon päätoiminen päihdepalvelujen suunnittelija vuoden 2008 alusta alkaen lääninhallituksen myöntämällä valtionavustuksella (ks. kappale 11.3). Hanke toteutetaan yhteistyössä Länsi-Suomen läänin muiden osaamiskeskusten kanssa. Osaamiskeskusten yhteistyö tekee mahdolliseksi hyvien palvelukäytäntöjen ja kehittämistyön kokemusten jakamisen eri alueiden kesken. Suunnittelijan tehtävänä on päihdepalveluiden kehittämistarpeiden kartoittaminen ja kehittämisyksikön suunnittelu ja käynnistäminen Varsinais-Suomessa yhteistyössä muiden päihdetyön toimijoiden kanssa. Päihdetyön asiantuntijatyöryhmä kokoontuu vuoden aikana 4-5 kertaa. Työryhmä valitsee toimintasuunnitelmansa laadinnan yhteydessä aiheet, joiden ympärille tapaamiset teemoitetaan vuoden aikana. Stakes on ollut tukemassa ja suuntaamassa päihdepalvelujen kehittämislinjauksia työryhmän kanssa. Työryhmän tapaamisten lisäksi on edelleen tarkoituksena jatkaa seminaarityöskentelyä. päihdetyön osaaminen Varsinais-Suomessa vahvistuu päihdepalvelujen kehittämistarpeet Varsinais-Suomessa kartoitetaan päihdepalvelujen ja päihdetyön kehittäminen kuntien kesken sekä kuntien, järjestöjen sekä tutkimus- ja oppilaitosten kesken vahvistuu Varsinais-Suomen päihdepalvelujen kehittämisyksikölle laaditaan toimintasuunnitelma yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa jatketaan asiakastyön henkilöstölle ja opiskelijoille suunnattua seminaarisarjaa, jonka tarkoituksena on mm. levittää tietoa uusista työtavoista, yhteistyömalleista sekä maakunnassa toimivista hankkeista otetaan kantaa päihdepalveluiden järjestämiseen tulevaisuudessa sekä kunta- ja palvelurakenneuudistukseen että pysyvien kehittämisyksikköjen perustamiseen liittyen jatketaan yhteistyötä Stakesin kanssa päihdepalvelujen kehittämisessä vahvistetaan päihdepalvelujen suunnittelua ja kehittämistä kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa yhdessä kuntatoimijoiden kanssa kartoitetaan päihdepalvelujen keskeisiä kehittämistarpeita Varsinais-Suomen alueella selvitetään päihdepalvelujen kehittämisyksikön perustamisen edellytyksiä, suunnitellaan yksikön toimintarakennetta Varsinais-Suomessa ja laaditaan kehittämisyksikkösuunnitelma yhdessä muiden päihdetyön toimijoiden kanssa vahvistetaan päihdetyön kehittämistyöryhmän toimintaa ja verkostoitumista tuetaan kuntien ja seutujen päihdepalvelujen kehittämishankkeiden toteuttamista ja täydennyskoulutuksen suunnittelua koordinoidaan täydennyskoulutuksen tarpeiden kartoitusta ja suunnittelua Vastuuhenkilöt: päihdetyön suunnittelija 14

15 Sosiaalityö Sosiaalityön kehittäminen sisältyy osana Vasson hankkeissa ja kehittämistyöryhmissä tapahtuvaan toimintaan. Sosiaalityön osaamisen ja toimintaedellytysten parantaminen huomioidaan tulevissa kehittämissuunnitelmissa ja toiminnoissa. Valtakunnallisella tasolla pyritään sosiaalityön koulutuksen vahvistamiseen ja sosiaalityöntekijöiden työn edellytysten kehittämiseen yhteistyössä muiden osaamiskeskusten kanssa. sosiaalityön toimintaedellytysten ja osaamisen vahvistaminen toimitaan yhteistyössä muiden osaamiskeskusten ja STM:n kanssa jatkokehittämisessä liittyen vuonna 2006 toteutettuun Käytännön opetus hankkeeseen, jossa mallinnettiin käytännön opetusta yliopiston moniammatillisen klinikan, ammattikorkeakoulun sosionomiopetuksen ja Turun työvoiman palvelukeskuksen kesken tuetaan lastensuojelun sosiaalityön kehittämistä lastensuojelun kehittämisyksikössä osallistutaan monikulttuurisen sosiaalityön koulutus- ja konsultaatiotoimintaan valtakunnallisesti koordinoidaan täydennyskoulutuksen tarpeiden kartoitusta ja suunnittelua tiedotetaan sosiaalityön ajankohtaisesta tutkimuksesta toimitaan kumppanina alueellisissa sosiaalityön kehittämishankkeissa, esim. Sosiaalityön kehittäminen ja seudullinen tuottaminen Salon seudulla osallistutaan sosiaalityön vahvistamiseen valtakunnallisella yhteistyöllä Vastuuhenkilöt: Merja Anis, Niko Lankinen, Pirjo Rinne, Ritva Alkio, päihdetyön suunnittelija ja lastensuojelun kehittämisyksikön kehittäjäsosiaalityöntekijät Vammaistyö Vammaispalvelujen kehittäminen on tähän asti toteutunut vammaispalvelujen maakunnallisen kehittämishankkeen ( ) ja hankkeen tulosten seurannan muodossa. Hankkeen tuloksena syntynyt vammaispalvelun sosiaalityön yhteinen toimintakäytäntö, lomakkeet, perehdytyskansio ja konsultaatiokäytännöt on todettu pääosin hyvin toimiviksi ja niitä on otettu käyttöön kuntien työssä. Vasso on koordinoinut asiantuntijatyöryhmän toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen järjestämällä kaksi kertaa vuodessa vammaispalvelufoorumin kokoontumisia hankkeen tulosten arvioinnin merkeissä. Vammaispalveluiden edelleen kehittämiseksi Vassoon palkattiin vammais- ja vanhuspalveluiden suunnittelija syksyllä Vammaispalvelujen kehittäjätyöryhmän kokoonpanoa tullaan laajentamaan siten, että mukaan kutsutaan toimijoita myös hankekuntien ulkopuolelta. Vuoden 2008 aikana tulee määritellä jatkokehittämisen painopisteet ja suunnitella mahdollisen vammaispalveluiden kehittämisyksikön sisältö- ja aluepohjaa. vammaispalveluiden kehittämistarpeet on kartoitettu Varsinais-Suomessa vammaispalveluiden kehittämisen jatkosuunnitelma on laadittu esimerkiksi vammaispalveluiden kehittämisyksikkö suunnitelman muodossa 15

16 vammaispalveluiden kehittäjätyöryhmän kokoonpanoa on laajennettu ja toimintaa kehitetty suunnitelmallisesti vahvistetaan vammaispalveluissa työskentelevien verkostoitumista laajentamalla vammaispalveluiden kehittämistyöryhmän osallistujapohjaa kartoitetaan vammaispalveluiden kehittämisyksikön perustamisen mahdollisuudet, sisällölliset painopisteet ja toimintarakenne tuetaan kuntia vammaispalveluiden palvelurakenteiden suunnittelussa uudistuvissa kuntarakenteissa koordinoidaan täydennyskoulutuksen tarpeiden kartoitusta ja suunnittelua arvioidaan ja suunnataan kehittämistyöryhmän toimintaa uusia kehittämistarpeita vastaavasti Vastuuhenkilö: Pirjo Rinne Vanhustyö Vanhustyön kehittäjätyöryhmä koottiin vuoden 2007 aikana. Vanhuspalveluissa työskenteleville suunniteltiin yhdessä täydennyskouluttajien kanssa koulutuskokonaisuus, joka toteutuu vuoden 2008 aikana. Vassoon palkattu vanhus- ja vammaistyön suunnittelija koordinoi jatkossa vanhustyön kehittäjätyöryhmän toimintaa ja kartoittaa vanhuspalvelujen keskeiset kehittämistarpeet. Vuoden 2008 aikana tulee määritellä jatkokehittämisen painopisteet ja suunnitella mahdollisen vanhuspalveluiden kehittämisyksikön sisältö- ja aluepohjaa yhdessä kuntien kanssa. Tuetaan kuntien suunnitelmia vanhuspalveluiden kehittämisyksikön perustamiseksi ja yksikön aluepohjan arvioimiseksi. vanhustyön kehittäjätyöryhmän toiminta on vakiintunut ja tavoitteet täsmentyneet vanhuspalveluiden kehittämisen tilanne ja keskeisimmät kehittämistarpeet Varsinais- Suomessa on kartoitettu vanhuspalveluiden kehittämisyksikön tarkoituksenmukainen aluepohja, sisällölliset painopisteet ja aluepohja on suunniteltu osaaminen vanhuspalveluissa on lisääntynyt järjestetyn täydennyskoulutuksen tuloksena vanhustyön kehittämistyöryhmän kokoonpanoa laajennetaan ja toimintaa täsmennetään työryhmä kartoittaa vanhuspalveluiden tärkeimmät kehittämishaasteet ja hankkeissa luodut uudet toimintakäytännöt koordinoidaan täydennyskoulutuksen tarpeiden kartoitusta ja suunnittelua kartoitetaan vammaispalveluiden kehittämisyksikön perustamisen mahdollisuudet, sisällölliset painopisteet ja toimintarakenne Vastuuhenkilö: Pirjo Rinne 16

17 Varhaiskasvatus Vasson sivutoiminen varhaiskasvatuksen asiantuntija koordinoi varhaiskasvatuksen kehittämistä. Varhaiskasvatusta kehitetään maakunnallisen varhaiskasvatuksen kehittäjätyöryhmän sekä seutukunnallisten työryhmien avulla. Varhaiskasvatuksen työryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi kesäkautta lukuun ottamatta. Seutukuntien tarpeisiin pyritään vastaamaan järjestämällä ajankohtaista koulutusta ja osallistumalla kehittämistyöhön yhdessä alan toimijoiden kanssa. Syksyllä 2007 alkanut varhaiskasvatuksen koulutusprosessi jatkuu edelleen keväällä Keväällä 2008 toteutetaan yksi ruotsinkielinen koulutuspäivä varhaiskasvatuksen pedagogiikasta. Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmässä valmistellaan varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön perustamista alueelle. Valtakunnallinen yhteistyö toteutuu varhaiskasvatuksen osaamiskeskusverkoston kautta. vakiinnutetaan ja vahvistetaan varhaiskasvatuksessa opetuksen, tutkimuksen ja käytännön työn verkostotoimintaa ja pyritään samaan aikaan hyötyjä yhteistoiminnasta osaamisen, varsinkin erityisosaaminen, vahvistumiseen ja asiakkaiden saamaan palveluun koordinoidaan ja vahvistetaan varhaiskasvatuksen kehittäjätyöryhmän toimintaa kootaan koulutustarpeita ja järjestetään varhaiskasvatuksen ajankohtaista koulutusta yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa suunnitellaan varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön toimintarakennetta, sisällöllisiä painopisteitä ja aluepohjaa Vastuuhenkilö: Maija-Liisa Rantanen Tietohallinto Kuntien yhteisistä tietohallinnon kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista käydään keskustelua Varsinais-Suomen sosiaalialan tietohallinnon neuvottelukunnassa, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Työryhmän toimintaa ohjaavana tavoitteena on alueen sosiaalialan strategisen kehittämissuunnitelman pohjalta selvittää, millaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla voidaan parantaa palvelutoiminnan ja informaatioteknologian yhteensovittamista. Neuvottelukunta seuraa tiiviisti KuntaIT:n rahoittamien kansallisten kärkihankkeiden etenemistä sekä tarvittaessa tekee esityksiä kunnille tulevista tietohallinnon yhteisistä kehittämishankkeista. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä pyritään saamaan aikaan kuntaliitosten pohjalta yhteen toimivia ja asiakaslähtöisiä palveluja sekä palvelujen tuloksellisuuden näkyvyyttä. lisätään Varsinais-Suomen kuntien henkilöstön ymmärrystä tietohallinnon merkityksestä kaikkia sosiaalialan substanssialueita läpäisevänä välttämättömänä kehittämisen osa-alueena vahvistetaan kuntien sitoutumista IT -neuvottelukunnan työskentelyyn; neuvottelukunta luo edellytyksiä kuntien väliselle tietohallintoyhteistyölle 17

18 vahvistetaan Vasson asemaa kuntien sosiaalialan tietohallinnon kehittäjänä ja koordinoijana lisätään neuvottelukunnan tietoisuutta sekä seudullisista että valtakunnallisista tietohallinnon kehittämishankkeista koordinoidaan ja suunnitellaan Varsinais-Suomen IT neuvottelukunnan toimintaa nimetään neuvottelukunnan puheenjohtajaksi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä hyvin tunteva tietohallinnon ammattilainen tehdään kunnille esityksiä yhteistyössä toteutettavista tietohallinnon kehittämishankkeista Vastuuhenkilö: Niko Lankinen 8.2. Muu työryhmätyöskentely Täydennyskoulutusyhteistyö Sosiaalialan osaamiskeskusten yksi lakisääteinen perustehtävä on sosiaalialan perus-, jatkoja täydennyskoulutuksen sekä käytännön työn yhteyksien ja verkostojen luominen. Substanssikohtaisissa kehittäjätyöryhmissä on noussut esille tarve yhteisten pelisääntöjen luomiseen koulutustarpeiden kartoittamisessa ja koulutusten järjestämisessä, sillä kuntien yhteistyönä järjestämälle koulutukselle on todettu olevan selkeät perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön täydennyskoulutusta koskevan suosituksen mukaan täydennyskoulutusta voidaan järjestää yhteistyössä kuntien ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Yhteistyön sujuvuuden varmistamiseksi kunnilla tulisi olla laadittuna täydennyskoulutusta koskevat toimintaohjeet (STM julkaisuja 2006:6). Tarkoituksenmukaisella ohjeistuksella halutaan varmistaa, että sosiaalialan henkilöstöllä on tasavertaiset mahdollisuudet päästä tarvitsemaansa koulutukseen. Suunnitelmallinen koulutusyhteistyö luo tasa-arvoa myös asiakasnäkökulmasta: koulutusyhteistyöllä varmistetaan, että henkilöstö on varustettu samoilla tiedoilla ja taidoilla kuntarajoista riippumatta. Vasso ja täydennyskoulutuksen kehittäjätyöryhmä ovat laatineet koulutusyhteistyötä koskevan esityksen kunnille. Toimintakäytäntöä on kokeiltu vuoden 2007 aikana ns. Täsmä hankkeen puitteissa. Vasson kehittäjätyöryhmät ovat määritelleet keskeiset koulutustarpeet, joiden pohjalta täydennyskouluttajat ovat suunnitelleet koulutuskokonaisuuksia mm. vanhustenhuoltoon, päihdetyöhön ja varhaiskasvatukseen. Koulutusyhteistyön juurruttamistyö aloitetaan vuoden 2008 aikana. Täydennyskoulutustyöryhmän toiminta on käynnistänyt kuntien välistä yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä sekä jäsentänyt ja vahvistanut yliopistojen ja ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskusten ja muiden koulutusta järjestävien tahojen yhteistyötä. edistetään kuntien työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä määräajoin tarvitsemaansa täydennyskoulutukseen ja tätä kautta pitää yllä sekä kehittää omaa osaamistaan edistetään kustannustehokasta tapaa vastata täydennyskoulutusvelvoitteen kunnille asettamiin vaatimuksiin 18

19 täydennyskoulutusta koskevan pitkän aikavälin suunnitelman ansiosta kunnat voivat nykyistä paremmin varautua henkilöstön poissaolosta aiheutuviin järjestelyihin varmistetaan, että verkostossa mukana olevien toimijoiden yhteistyö on sujuvaa ja kitkatonta, eikä alueella käytetä resursseja samansisältöisten koulutuskokonaisuuksien valmisteluun edistetään koulutuksen suunnitelmallisuutta ja koulutustarpeiden ennakointia yhteisesti sovittujen toimintakäytäntöjen ja koulutustarpeiden kartoitusvälineiden avulla edistetään kouluttajien välistä sekä kouluttajien ja kuntien välistä yhteistyötä tehostetaan koulutuksista tiedottamista Vasson ylläpitämän sähköisen koulutuskalenterin avulla Vasso koordinoi täydennyskoulutustyöryhmän toimintaa työryhmässä sovitaan yhteisistä täydennyskoulutuskäytännöistä ja tiedotetaan niistä kunnille Vasson substanssikohtaiset kehittäjätyöryhmät kokoavat ja määrittelevät vuosittain keskeiset täydennyskoulutustarpeet koulutusta järjestetään kuntien yhteistyönä suunnitelmallisesti pitkällä aikavälillä, eikä satunnaisesti silloin tällöin vuonna 2008 toteutuvat vanhuspalveluiden, varhaiskasvatuksen sekä päihde- ja mielenterveystyön koulutukset ylläpidetään Vasson sähköistä koulutuskalenteria ja tiedotetaan siitä yhteistyökumppaneille Vastuuhenkilö: Niko Lankinen Projektiverkosto Projektiverkosto kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa ja sen yhtenä tehtävänä on hankkeiden parissa työskentelevien ihmisten yhteen saattaminen, vertaistuki sekä projekteihin liittyvän tiedon ja parhaiden käytäntöjen levittäminen. Verkostoon osallistuu eri tahojen hallinnoimia ja eri rahoituksilla toimivia hankkeita. Vasso kokoaa säännöllisin väliajoin verkoston koulutustarpeet sekä tiedottaa substanssikohtaisista koulutusmahdollisuuksista aktiivisesti verkostoa, sillä laajojen hankkeiden projektivastaavien kautta saadaan hyvin tiedotettua kohderyhmää koulutusyhteistyömahdollisuuksista. Tarvittava koulutus järjestetään Vasson laatiman esityksen mukaisesti. Verkoston avulla edistetään myös olemassa olevien hankerekisterien käyttöä. Yhteistyötä tiivistetään Stakesin kanssa, joka on kokoamassa Sosiaaliporttiin kattavaa linkkilistaa olemassa olevista hankerekistereistä. Hankerekisterien avulla pyritään levittämään tietoa sosiaalialan kehittämisprojekteista, vähentämään päällekkäistä työtä ja edistämään verkostoitumista. edistetään sosiaalialan hankkeiden verkostoitumista, vertaistukea, hankeosaamista ja hyvien käytäntöjen leviämistä Vasso koordinoi projektiverkoston toimintaa projektiverkostosta tiedotetaan uusille alkaville hankkeille 19

20 välitetään tietoa projektityötä koskevista koulutustarpeista sekä projektityöhön liittyvistä ja substanssikohtaisista koulutuskokonaisuuksista suunnitellaan ja järjestetään projektiosaamiseen ja hankkeiden arviointiin liittyvää yhteistyötä tiedotetaan olemassa olevista hankerekistereistä ja edistetään niiden käyttöä puretaan päätösvaiheessa olevien hankkeiden tuloksia ja tätä kautta levitetään hyviä käytäntöjä Vastuuhenkilö: Niko Lankinen 9. TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA Vasson kotisivut - uudistettiin vuonna Kotisivujen sisältöä monipuolistetaan, ulkoasua stilisoidaan ja käytettävyyttä kehitetään edelleen. Tiedottamista toteutetaan myös 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvällä Vasso -tiedotteella, jota jaetaan pääasiassa sähköisesti laajalle toimijajoukolle sosiaalijohtajat, lähiesimiehet, kunnanjohtajat, terveysjohtajat, sivistysjohtajat, johto- ja kehittäjäryhmät, hanketoimijat, muut osaamiskeskukset ja valtakunnalliset yhteistyökumppanit. Sähköposti- ja osoitetiedostoja täydennetään ja päivitetään säännöllisesti. Useat yhteistyötahot hyödyntävät Vasson osoitelistoja tiedottaessaan tapahtumista ja koulutuksista. Vasson julkaisusarjassa julkaistaan Vasson omia ja yhteistyössä toteutettuja selvityksiä, raportteja ja tutkimuksia. Julkaisuja on ollut 2-3 vuosittain. tiedotetaan Vasson toiminnasta entistä suunnitelmallisemmin ja laajemmin tarjotaan julkaisukanava sosiaalialan kehittämishankkeiden raporteille, ajankohtaisille selvitysraporteille ja sosiaalialan käytännön työn kannalta hyödyllisille opinnäytetöille tarjotaan tiedotuskanava sosiaalialan koulutuksia ja tapahtumia varten laaditaan Vasson tiedotussuunnitelma tarkistetaan ja täydennetään yhteystieto- ja osoitelistat välitetään muiden yhteistyöorganisaatioiden tapahtuma- ja koulutustietoja hyödyntämällä Vasson nettisivujen uutta koulutus- ja tapahtumakalenteria kehitetään Vasson kotisivuja jatketaan julkaisutoimintaa; Vasson sarjassa julkaistaan selvitys- ja hankeraportteja, opinnäytetöitä ym. palvelujen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä julkaisuja Vastuuhenkilöt: koko henkilöstö 10. RESURSSIT, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT Osaamiskeskusten perusrahoitus muodostuu valtionavustuksesta, joka vuonna 2008 on noin sekä osakepääomasta, joka on Perusrahoitus mahdollistaa kolmen työntekijän palkkaamisen. Taloudellisten toimintaresurssien vahvistamispyrkimyksiä jatketaan yhteistyössä osaamiskeskusjohtajien ja osaamiskeskusneuvottelukunnan kanssa. 20

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 12.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 2 VASSON VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2007 2 1 YLEISTÄ Socom on yksi Suomen yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB. Toimintakertomus v. 2008

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB. Toimintakertomus v. 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Toimintakertomus v. 2008 Tilikaudelta 1.1. 31.12.2008 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 28.4.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti. Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti

4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti. Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti SOSIAALIALAN KEHITTÄMISHANKE 4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti Tavoitteena on hallituskauden aikana luoda

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Kehittämisen välttämätön, ei vielä riittävä ehto Jokainen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

KOOSTE SOSIAALIALAN KEHITTÄMISYKSIKÖISTÄ Kirsi Nousiainen

KOOSTE SOSIAALIALAN KEHITTÄMISYKSIKÖISTÄ Kirsi Nousiainen KOOSTE SOSIAALIALAN KEHITTÄMISYKSIKÖISTÄ Kirsi Nousiainen Osaamiskeskusjohtajat päättivät kokouksessaan 21.11.2007 koota tiedot toiminnassa ja valmisteilla olevista kehittämisyksiköistä. Tiedot koottiin

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Palveluohjaus vammaistyössä 28.9.07 Armi Mustakallio Projektipäällikkö, Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittäminen 5.10.2007

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2 1 YLEISTÄ Socom on yksi Suomen yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

Lisätiedot

Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous

Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous 29-4-2008 KASTE - 23.4. aluejaoston kokous Toimeenpanosta: - 24.4 annetaan valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö. Suunnitelma

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö. Suunnitelma Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö Suunnitelma 1 Taustaa Sosiaalityön neuvottelukunnan sosiaalityö 2015 -jaosto määrittelee neljä laajaa sosiaalityön strategista kehittämislinjausta: Sosiaalityön työorientaation

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Tilikaudelta 1.1.2009 31.12.2009 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 26.4.2010 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen klo HYVINKÄÄ

kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen klo HYVINKÄÄ Osallisuuden ja kasvatuskumppanuuden kehittämisryhmän kokoontuminen 4.11.2008 klo 13 15.30 HYVINKÄÄ LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmän kokous 10.11.2008 klo 9 12 Nummelassa LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala VISIO Lapissa valitsee vahva tahtotila hyvän vanhuuden turvaamiseen. Toiminnassa mukana olevissa asiakaspalveluyksiköissä

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom. Toimintasuunnitelma

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom. Toimintasuunnitelma 1 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Toimintasuunnitelma 2004 2 YLEISTÄ Socom on yksi Suomen kahdeksasta alueellisesta ja yhdestä ruotsinkielisestä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Niiden

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikön toiminta Lahti

Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikön toiminta Lahti Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö Kehittämisyksikön toiminta 18.3.2008 Lahti Kehittämisyksikön tehtävät asiakastyötä tekevä, pitkäjänteisesti kehittävä, tutkiva ja oppiva yhteisö kehittää uusia ja

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 25.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Väliraportti 1/2008 Syksy 2007 Ohjausryhmä 4.2.2008 HANKESUUNNITELMAN TAVOITTEET Lastensuojeluperheiden palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen vahvistamalla

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta. Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta. Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE 17.11.2015 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia Myös kehittämistoiminta on

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 HYVÄKSYTTY YHTIÖKOKOUKSESSA 25.11.2010 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON STRATEGIAN PERUSPILARIT... 5 3.

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2008 4.2.2008 2 1. Kehittämistarpeiden kartoitus toiminnan suuntaajana Kehittämisyksikkö käynnisti toimintansa syksyllä

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät. Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008

Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät. Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008 Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008 Sosiaalihuollon erityispalvelut osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta Erityispalvelujen järjestämistä säätelee tällä

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa 2016-2019 14.10.2016 Koulutusasiantuntija Paula Hiltunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mitä on elinikäinen ohjaus ja ELO-toiminta? Erilaisissa

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

ALUEET JA HYVINVOINTI

ALUEET JA HYVINVOINTI ALUEET JA HYVINVOINTI Hyvinvointialan kehittäminen strategisena kokonaisuutena Kehittämisyhteistyön käytännön kokemuksia Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitto 11.6.2009 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015)

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015) Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015) 6.6.2016 Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE 8.6.2016 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot