Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010"

Transkriptio

1 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010

2 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi Romaniväestön kuulemistilaisuudet i t viidellä paikkakunnalla Kuntakuuleminen kuntien opetus- ja sosiaalitoimen edustajille yhdessä Kuntaliiton kanssa Asiantuntijoiden kuuleminen Ohjelmaesitys luovutettiin sosiaali- ja terveysministeriölle joulukuussa

3 Romanipoliittisen ohjelman lähtökohdat Nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoitus Kokonaisvaltainen toimenpideohjelma Konkreettiset toimenpiteet ja kestävät ratkaisut Romaniväestön osallistumisen vahvistaminen Yhtäaikainen a kehittäminen e eri hallinnon aloilla a ja tasoillaa

4 Romanipoliittisen ohjelman tavoitteet Edistää romaniväestön yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikilla elämän aloilla yhtäaikainen kehittäminen; pysyvät ja kestävät ratkaisut Syrjimättömyyden valtavirtaistaminen t i t i tavanomaisiin ii toimintoihin ja käytäntöihin Romaniväestön olosuhteiden huomioonottaminen; yhdenvertaisuussuunnitelmat Romanien osallistumisen ja toimintakyvyn vahvistaminen vaikuttamismahdollisuudet ja kiinnittyminen yhteiskuntaan oma identiteetti säilyttäen

5 Romanipoliittisen ohjelman visio Suomi on vuonna 2017 edelläkävijä romanien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä Euroopassa. Tehokkailla ja yhtäaikaisilla toimenpiteillä on luotu edellytykset romaniväestön ihmisoikeuksien ja sosio-ekonomisen aseman huomattavaksi parantumiseksi. Romaniväestön vaikuttamismahdollisuudet ja integroituminen yhteiskuntaan ovat vahvistuneet samalla kun on luotu edellytykset romanikulttuurin ja -identiteetin säilymiselle ja kehittymiselle. Romanit ovat etnisestä ja kulttuurisesta identiteetistään ylpeitä yp ja tietoisia sekä yhteiskunnan aktiivisia ja vastuullisia toimijoita

6 Romanipoliittisen ohjelman painopistealueet I. Romanilasten ja -nuorten koulutukseen k osallistumisen i vahvistaminen II. Aikuisen romaniväestön koulutus ja työmarkkinoille sijoittuminen III. Romaniväestön yhdenvertaisen kohtelun ja palveluihin pääsyn edistäminen IV. Romanikielen ja -kulttuurin säilymisen ja kehittymisen tukeminen V. Romaniväestön yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen VI. Romanipolitiikan kehittäminen ja romaniväestön osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen

7 I. Romanilasten ja -nuorten koulutukseen osallistumisen vahvistaminen Toimintalinjaus i 1. Lisätään romanilasten osallistumista ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuspalveluissa Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuminen Tiedon lisääminen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen Toimintalinjaus 2. Lisätään romanilasten ja -nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta perusopetuksessa p ja toisen asteen koulutuksessa (ammattikoulutus ja lukio) Perusopetus ja koulunkäynnin tukeminen Nivelvaiheet ja osallistuminen toisen asteen koulutukseen

8 II. Aikuisen romaniväestön koulutus ja työmarkkinoille sijoittuminen Toimintalinjaus 3. Tehostetaan romaniväestön osallistumista ammatilliseen koulutukseen Tiedon lisääminen koulutuksellisista ja ammatillisista vaihtoehdoista Selvitys koulutustarpeesta Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja koulutusmuotojen kehittäminen Toimintalinjaus 4. Tuetaan ja edistetään romaniväestön sijoittumista työmarkkinoille Työllistymistä edistävien tuki- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Yhteyksien vahvistaminen työelämään Ennakkoluulojen purkaminen

9 III. Romaniväestön yhdenvertaisen kohtelun ja palveluihin pääsyn edistäminen Toimintalinjaus 5. Edistetään romaniväestön hyvinvointia ja tehostetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdentumista Selvitys hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tarpeesta ja kohdentumisesta Syrjäytymisen ehkäisy Sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen Toimintalinjaus 6. Turvataan yhdenvertainen kohtelu asumisessa ja vähennetään turvattomuutta Romaniväestön asumiseen ja asuinoloihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen Yhdenvertainen kohtelu viranomaiskäytännöissä

10 IV. Romanikielen ja -kulttuurin säilymisen ja kehittymisen tukeminen Toimintalinjaus 7. Edistetään romanikielen ja - kulttuurin kehittymistä Romanikielen opetuksen edistäminen Romanikulttuurin ja romanien näkyvyys mediassa Romanien kulttuuritoiminnan kehittyminen

11 V. Romaniväestön yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen Toimintalinjaus 8. Vahvistetaan romaniväestön yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä Yhdenvertaisuuden suunnitelmallinen edistäminen yhdenvertaisuussuunnitelmat syrjimättömyyden valtavirtaistaminen Ennakkoluulojen l purkaminen Syrjinnän ehkäiseminen

12 VI. Romanipolitiikan kehittäminen ja romaniväestön osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Toimintalinjaus i 9. Kehitetään tää romaniasioiden i id hoidon hallinnollisia rakenteita sekä vahvistetaan romanipolitiikkaa ja sen toimeenpanoa Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen Romaniväestön kuuleminen Paikallisten romanityöryhmien toiminnan kehittäminen Romanijärjestöjen toimintakyvyn vahvistaminen Toimintalinjaus 10. Edistetään osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön y romanikysymyksissä y y Suomen kansainvälisen romanistrategian kehittäminen

13 Romanipoliittisen ohjelman keinot Nykyinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä l j l ä luovat hyvät lähtökohdat kehittämiselle Yhdenvertaisuuden suunnitelmallinen edistäminen Hallinnonalakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat Erityistoimenpiteet ja niiden rahoitus tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi Tutkimukset ja selvitykset Romaniväestön oma osallistuminen ja vastuunotto Hyvien käytäntöjen levittäminen

14 Ohjelman toimeenpano Laaja lausuntokierros alkuvuonna 2010 Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelman toimeenpanosta Romanipolitiikan linjaukset periaatepäätöksessä Käynnistettävät poikkihallinnolliset toimet mennessä Vahvistetaan romaniväestön osallisuutta ja yhteistyörakenteita paikallisella tasolla Edistetään toimia romanikielen elvyttämiseksi ja sen aseman vahvistamiseksi Edistetään romanilasten ja -nuorten osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia Tehdään selvitys romaniväestön asumistilanteesta Laaditaan kansainvälinen romanipolitiikan vaikuttamisstrategia Käynnistetään romanipoliittisen ohjelman toimeenpano ja seuranta Hallinnonalakohtaiset toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet STM asettaa seurantaryhmän

15 Valtioneuvoston periaatepäätös ja KASTE Ohjelman lähtökohta: yhdenvertaisuus toteutuu arjessa, paikallisella tasolla kuntien rooli korostuu; paikallisella yhteistyöllä tärkeä merkitys VN on sitoutunut edistämään romanien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kunnissa romaneille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävien tukitoimien ja toimintakäytäntöjen kehittämiseksi. VN tukee kuntia sosiaali- ja terveyshuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) kautta. Kaste -ohjelman painopisteet tukevat osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Tavoitteena linkittyminen i KASTE -ohjelman nykyisiin ii hankkeisiin ii vuonna 2011 Tavoitteena sisällyttää 2012 käynnistyvään KASTE 2 -ohjelmakokonaisuuteen romanien osallisuuden edistäminen

16 ROMPOn toimijat ij t ja yhteistyön t kehittäminen i Ministeriöt omilla hallinnonaloillaan Romaniasiain neuvottelukunnalla ja alueellisilla romaniasiain neuvottelukunnilla tärkeä rooli ohjelman toimeenpanossa asiantuntijatuki tij t verkostojen luominen Alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien suunnittelijat yhteistyötaho aluetasolla Paikallisella tasolla myös paikalliset romanityöryhmät ja -järjestöt tärkeitä yhteistyötahoja Lisätietoa ROMPOsta Työryhmän esitys Suomen romanipoliittiseksi ohjelmaksi, STM Selvityksiä 2009:

17 Lopuksi Romanipoliittinen ohjelma tarjoaa romaniväestölle monia mahdollisuuksia! Romanipoliittinen ohjelma luo hyvän pohjan myös paikallisten romanityöryhmien toimintasuunnitelmille. Tarvitaan aktiivisuutta, yhteistyötä ja aloitteellista myötävaikutusta ohjelman toimeenpanoon!

Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon seurantaindikaattorit 2012

Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon seurantaindikaattorit 2012 Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon seurantaindikaattorit 2012 Kuntia koskevat romanipoliittisen ohjelman toimenpiteet A T Asuminen, koulutus, työllisyys sekä terv

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Torstai 17.10.2013 aamupäivä, puheenjohtajana Satu Koskela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Neuvottelupäivien avaussanat Vantaan kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön julkaisuja 2009:48 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (29) Kaupunginhallitus 20.01.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (29) Kaupunginhallitus 20.01.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

ROMKO Romanien koulutustason nostaminen Esiselvitys 17.3.-30.11.2014 Kirsi Florin, ohjaaja, romanipalvelut, Jyvässeudun romanityöryhmän sihteeri

ROMKO Romanien koulutustason nostaminen Esiselvitys 17.3.-30.11.2014 Kirsi Florin, ohjaaja, romanipalvelut, Jyvässeudun romanityöryhmän sihteeri ROMKO Romanien koulutustason nostaminen Esiselvitys 17.3.-30.11.2014 Kirsi Florin, ohjaaja, romanipalvelut, Jyvässeudun romanityöryhmän sihteeri Ritva Anttonen, palvelujohtaja, aikuissosiaalityö ja kuntouttavat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Mäkelänkatu 58-60 A 00510 HELSINKI INTERNET Fintiko Romano Forum, ry Mäkelänkatu 58-60 A, 00510 Helsinki www.romanifoorumi.fi 1. Yleistä Suomen Romanifoorumi on perustettu vuonna

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Saate 5. 1. Lapsipolitiikan tarve 7. 2. Lapsipolitiikka kuuntelee lasta ja nuorta - Kuntaliiton lapsipolitiikan perusta 8

Sisällysluettelo. Saate 5. 1. Lapsipolitiikan tarve 7. 2. Lapsipolitiikka kuuntelee lasta ja nuorta - Kuntaliiton lapsipolitiikan perusta 8 Sisällysluettelo Sivu Saate 5 1. Lapsipolitiikan tarve 7 2. Lapsipolitiikka kuuntelee lasta ja nuorta - Kuntaliiton lapsipolitiikan perusta 8 3. Visio 2015 - Lapsuuden uudenlainen arvostus 10 Lapsuus ja

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Politiikkaohjelman keskeiset asiakirjat Hallitusohjelman teksti politiikkaohjelmasta http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi.jsp Hallituksen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma. kärkihankkeet ja vastuut

Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma. kärkihankkeet ja vastuut Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma kärkihankkeet ja vastuut Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2011 Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma kärkihankkeet ja vastuut Valtioneuvoston

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

1.12.2010. MONIMUOTOINEN KUNTA ELINVOIMAINEN KUNTA Suomen Kuntaliiton maahanmuuttopoliittiset linjaukset

1.12.2010. MONIMUOTOINEN KUNTA ELINVOIMAINEN KUNTA Suomen Kuntaliiton maahanmuuttopoliittiset linjaukset 1.12.2010 MONIMUOTOINEN KUNTA ELINVOIMAINEN KUNTA Suomen Kuntaliiton maahanmuuttopoliittiset linjaukset Joulukuu 2010 2 3 LUONNOS 10.11.2010 MONIMUOTOINEN KUNTA ELINVOIMAINEN KUNTA Suomen Kuntaliiton maahanmuuttopoliittiset

Lisätiedot

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen Valtioneuvoston kanslian raportteja 5/2009 Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Opetusministeriön tulossuunnitelma 2005

Opetusministeriön tulossuunnitelma 2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön tulossuunnitelma 2005 Opetusministeriön julkaisuja 2005:2 Opetusministeriön tulossuunnitelma 2005 Opetusministeriön julkaisuja 2005:2 Opetusministeriö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Monimuotoinen kunta elinvoimainen kunta. Suomen Kuntaliiton maahanmuuttopoliittiset linjaukset

Monimuotoinen kunta elinvoimainen kunta. Suomen Kuntaliiton maahanmuuttopoliittiset linjaukset Monimuotoinen kunta elinvoimainen kunta Suomen Kuntaliiton maahanmuuttopoliittiset linjaukset Sisältö Suomen Kuntaliiton maahanmuuttopoliittiset linjaukset 3 Linjausten taustamuistio 7 Maahanmuutto vahvistaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Helsinki 2012 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 ISBN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot