VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa alkaen. KONSERNISTRATEGIA KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS KONSERNIN MÄÄRITTELY KAUPUNGIN EDUNVALVONTA KONSERNIN KEHITTÄMISEN TAVOITE... 3 OMISTAJAPOLITIIKKA OMISTAJAPOLITIIKAN LÄHTÖKOHDAT KAUPUNGIN ORGANISAATION SISÄINEN TOIMINTA Kaupungin suoraan omistama kiinteä ja irtain omaisuus Nettobudjetoitu yksikkö Liikelaitos KAUPUNGIN ORGANISAATION ULKOPUOLINEN TOIMINTA Osakeyhtiöt Kuntayhtymät Muut yhteisöt ja yhteistyömuodot Muut tuotantotavat OMISTUKSESTA LUOPUMINEN... 9 KAUPUNGIN SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan lähtökohdat Kaupungin toimialaan liittyvä sijoittaminen Sijoittaminen tytär- ja osakkuusyhteisöön Muut sijoitukset Pääoman tuottovaatimukset ja muut tavoitteet Toimialasijoituksilta edellytettävät tuotot Kassavarojen sijoittaminen Tytär- ja osakkuusyhteisöjen oma sijoitustoiminta RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustoiminnan lähtökohdat Tytär- ja osakkuusyhteisöjen rahoitus TAKAUKSET Tytäryhteisöjen lainojen takaaminen Osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien lainojen takaaminen Muiden yhteisöjen lainojen takaaminen Tytäryhteisöjen antamat takaukset ja vakuudet Tilintarkastajan lausunto KONSERNIOHJEET SEKÄ JOHTAMISEN JA HALLINNON KESKEISET PERIAATTEET TYTÄRYHTEISÖISSÄ (CORPORATE GOVERNANCE) KAUPUNGIN KONSERNIOHJAUS TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLINEN OHJAUS Toiminnan ja talouden suunnittelu Toiminnan ja talouden seuranta Seuranta Omistajan ennakkosuostumuksen hankkiminen Raportointi emoyhteisölle Sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi TYTÄR- JA MUIDEN YHTEISÖJEN PÄÄTÖKSENTEON OHJAUS Hyvän hallintotavan noudattaminen Edustajille annettavat menettelyohjeet Edustajien velvollisuudet YHTEISÖJEN HALLITUKSEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN VALINTA Edustajien valintaperusteet Osakeyhtiö Hallituksen ja toimitusjohtajan valinta ja toimikausi Esteellisyys osakeyhtiössä...24

2 4.3 Osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja työskentely Hallitus Hallituksen työskentely ja päätöksenteko Hallituksen erityisvelvollisuudet Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävät Osakeyhtiön toimitusjohtajan asema ja tehtävät Vastuu osakeyhtiössä Kuntayhtymät Kuntayhtymän toimielinten valinta Esteellisyys kuntayhtymässä Yhdistykset ja säätiöt Esteellisyys yhdistyksessä ja säätiössä YHTEISÖN HALLINTOELIMEN JÄSENELLE MAKSETTAVAT PALKKIOT YHTEISÖN KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUS JA KONSERNIVALVONTA YHTEISÖN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Sisäinen valvonta Valvontavastuu operatiivisessa toiminnassa Sisäinen tarkastus TYTÄRYHTEISÖN HALLINNOINTI JA YHTEISET PALVELUT Riskienhallinta ja vakuutustoiminta Henkilöstöpolitiikka Hankinnat Tukipalvelujen hankinta ja lakiasiat Toimitilojen rakennuttaminen Viestintä Muut kaupungin strategiat ja ohjeet KONSERNISTRATEGIAN VOIMAANTULO... 33

3 1 KONSERNISTRATEGIA 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS Konsernistrategian toteuttamisen tavoite on kehittää konsernia kokonaistaloudelliseksi, toiminnalliseksi ja hallittavaksi. Konsernistrategia sisältää toimivallan ja toimintaperiaatteet, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan konsernia kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Konsernistrategian tarkoitus on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista niin, että varmistetaan kaupungin asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen. Konsernistrategiassa määritellään omistajapolitiikka eli se missä muodossa ja millä ehdoilla kaupunki voi toteuttaa palvelutuotannon edellyttämän omaisuuden omistamisen ja hallinnan (kaupungin oma organisaatio/konserniyhteisöt/muu yhteistoiminta) ja milloin kaupunki voi käyttää mahdollisuutta luopua omistuksestaan osana omistajapolitiikan toteutusta, sijoitus- ja rahoitustoiminnan periaatteet, eli miten kaupunki sijoittaa pääomaa ja kassavaroja palvelutuotannon edellyttämän omistajapolitiikan toteuttamisen vaihtoehtoihin, ja konserniohjeilla ne periaatteet ja yhtenäiset toimintatavat, joita kaupunki ja kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja niissä toimivat edustajat noudattavat konsernin ja siihen kuuluvan yhteisön johtamisessa ja hallinnossa. Konsernistrategian hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan toteuttamisesta. Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on valvoa strategian noudattamista. Konsernistrategian hyväksymisen jälkeen laaditaan ensimmäinen konsernistrategian toteuttamissuunnitelma, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. 2. KONSERNIN MÄÄRITTELY Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvat kaupunki ja ne osakeyhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla yksin tai tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta sekä kuntayhtymät ja muut yhteisöt, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä. Konsernilla tarkoitetaan emoyhteisön sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa emoyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta. Määräysvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä. Käsitteet määräysvalta sekä tytär- ja osakkuusyritys on määritelty kirjanpitolaissa. Näissä ohjeissa konsernilla tarkoitetaan kuntalain tarkoittamaa

4 konsernia, josta tulee Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaan laatia konsernitilinpäätös. Tiedekeskussäätiön osalta ohjeita sovelletaan kuitenkin erikseen sovittavassa laajuudessa. Kaupunkikonserni ei ole osakeyhtiölain mukainen konserni, koska osakeyhtiölain mukaan konsernin emoyhtiönä tulee olla osakeyhtiö. Kaupunkikonserni muodostuu seuraavasti: 1. Kaupungin muodostaa a) emo ja b) sen liikelaitokset. Liikelaitokset ovat osa Vantaan kaupungin organisaatiota. Ne eivät muodosta erillistä oikeushenkilöä, vaikka niillä on oma tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Liikelaitos on organisatorisesti kaupungin tulosalue. Liikelaitokset määritellään osaksi kaupungin nimettyä toimialaa, ja niiden toiminnasta ja toimivallasta määrätään tarkemmin liikelaitoksen omassa johtosäännössä. Tässä ohjeessa kaupungilla tarkoitetaan kaupunkia ja sen liikelaitoksia. 2. Tytäryhteisöjä ovat sellaiset osakeyhtiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä säätiöt, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä toisen tytäryhteisön kanssa määräysvalta. Kaupungilla on määräysvalta kohdeyhteisössä silloin kun: sillä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on yhtiöjärjestyksen, -sopimuksen tai yhdistyksen, säätiön tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen tai sillä on sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta 3. Osakkuusyhteisöjä ovat sellaiset yhteisöt, jotka eivät kuulu tytäryhteisönä konserniin, mutta joissa kaupungilla on merkittävä omistusosuus yhteisöstä ja lisäksi huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa. Tämä tarkoittaa vähintään 20 % omistusta osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta ja %:n omistusta yhteisön äänimäärästä, jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä. Samoin osakkuusyhteisönä pidetään yhteisöä, johon kaupungilla yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisön taikka kaupungin tytäryhteisöllä yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on edellä mainittu merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta. 4. Muita yhteisöjä ovat kuntayhtymät sekä sellaiset osakeyhtiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla ei ole määräämisvaltaa eikä huomattavaa vaikutusvaltaa, mutta joiden osakas tai jäsen kaupunki on. 5. Alakonsernilla tarkoitetaan sitä, että tytäryhteisö on emona osa laajempaa konsernia eli esimerkiksi kaupungin tytäryhtiötä tytäryhtiöineen. 2

5 Konsernin johdon muodostavat ne viranomaiset, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita valtuuston hyväksymän konsernistrategian ja talousarvion sekä johtosääntöjen mukaisesti: kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto lautakunnat liikelaitosten johtokunnat kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtajat, teknisen toimen johtaja ja asukaspalvelujohtaja liikelaitosten toimitusjohtajat Yhteisöjen johdon muodostavat: yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus muut toimielimet, kuten osakeyhtiön toimitusjohtaja 3 3. KAUPUNGIN EDUNVALVONTA Kaupungin edunvalvonnan lähtökohtana on, että kaupungin edustajat kaikissa yhteisöissä noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymiä strategisia, taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita sekä kaupunginhallituksen ja muiden toimivaltaisten kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden antamia menettelyohjeita. Tehokkaan edunvalvonnan edellytys on riittävän aikainen tilanteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä suunnitelmallinen ja määrätietoinen varautuminen edunvalvontatilanteisiin. Edunvalvonnalla saadaan aikaan välittömiä ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia samalla, kun edistetään kaupungin strategisten päämäärien toteutumista. Kaupungin tasapainotettu strategia koskee koko konsernia. Kaikki sen osat ovat käytössä tavoitteen saavuttamiseksi. 4. KONSERNIN KEHITTÄMISEN TAVOITE Konsernia kehitetään siten, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Tämä tapahtuu kaupungin konsernijohdon, konserniyhteisöjen sekä kaupungin eri yhteisöihin nimeämien edustajien yhteistyön ja sitouttamisen sekä onnistuneen omistajapolitiikan avulla. Konsernia kehitetään kokonaistaloudellisemmaksi konsernirakennetta selkeyttämällä.

6 4 OMISTAJAPOLITIIKKA 1. OMISTAJAPOLITIIKAN LÄHTÖKOHDAT Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan se on väline palvelujen järjestämiseksi tai tuottamiseksi. Omistajapolitiikka tukee palvelutuotannon lisäksi myös harjoitettavaa elinkeinopolitiikkaa. Kaupungin omistajapolitiikan perusteena on laadukkaiden ja edullisten palvelujen tuottamisedellytysten luominen tai riittävän tuoton saaminen kaupungin pääomasijoituksille. Omistaminen voi olla luonteeltaan myös strategista omistamista siten, että se kohdistuu omaisuuslajeihin tai kohteisiin, joista saadaan taloudellista tai toiminnallista tuottoa pitkällä aikavälillä. Strategisessa omistamisessa korostuu omistamisen elinkaariajattelu. Omistajapolitiikka ulottuu kaupungin suoran omistuksen lisäksi tytärja osakkuusyhtiöihin sekä sellaisiin muihin yhteisöihin, joissa kaupungilla on vaalittavana taloudellisia etuja. Omistajapolitiikan piiriin kuuluu siten koko kaupungin ja kaupunkikonsernin omaisuus omistuksen luonteesta tai organisointitavasta riippumatta. 2. KAUPUNGIN ORGANISAATION SISÄINEN TOIMINTA Kaupunkikonsernin omaisuus on pääasiallisesti kaupungin suorassa omistuksessa, ja omaisuutta hallinnoivat kaupungin toimialat. 2.1 Kaupungin suoraan omistama kiinteä ja irtain omaisuus Rakentamatonta kiinteää omaisuutta hallinnoidaan ja jalostetaan keskitetysti maankäytön ja ympäristön toimialalla. Keskushallinnon toimialaan kuuluva Tilakeskus liikelaitos hallinnoi ja ylläpitää rakennettuja kiinteistöjä (ml. maapohja), huolehtii kaupungin toimitilastrategiasta sekä kaupungin toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta, ylläpidosta ja isännöinnistä. Osa omaisuudesta hallinnoidaan sillä toimialalla, jonka tehtäväalaan omaisuus keskeisesti liittyy. Tällaista omaisuutta on esimerkiksi kuntatekniikan yksikön hallinnoima infrastruktuuri, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hallinnoima kalusto, Vantaan Veden hallinnoimat vesitornit sekä liikuntatoimen hallinnoimat liikuntatilat. Maankäytön- ja ympäristön toimialan hallinnassa ovat rakentamattomat maa-alueet. Keskushallinnon toimialaan kuuluva Asukaspalvelut -tulosalue vastaa kaupungin asuntostrategian valmistelemisesta sekä viranomaistehtävänä asukasvalinnan valvonnasta. Lähtökohtana on, että kaupungin palveluverkoston kannalta merkittävä irtain ja kiinteä omaisuus on kaupungin suorassa omistuksessa, ja Tilakeskuksen toimesta hoidetaan palveluverkoston kannalta olennaiset ulkopuolisilta ostettavat omaisuuspalvelut. Vantaan kaupungin suorassa omistuksessa pidetään tai kaupungin suoraan omistukseen hankitaan pääsääntöisesti seuraavat omaisuuserät: omaisuus, joka on välttämättä tarpeen kaupungin omien toimintojen ylläpitämiseksi ja hoitamiseksi

7 5 omaisuus, jonka hankinta ei ole muilla keinoilla taloudellisesti perusteltua omaisuus, jota ei voida tai jota ei tulla myymään vaan, joka säilyy suurella todennäköisyydellä kaupungin omistuksessa koko taloudellisen ja teknisen käyttöikänsä (esimerkiksi katualueet ja niillä olevat rakennelmat, puistot ja vastaavat) 2.2 Nettobudjetoitu yksikkö Vantaan kaupunki käyttää nettobudjetointia niiden yksiköiden kohdalla, joiden toiminta ei ole luonteeltaan liiketoimintaa ja jotka kattavat omin lähinnä sisäisin veloituksin pääosan omista kustannuksistaan. Nettobudjetointi on kaupungin sisäistä laskentaa, jossa nettobudjetoidun yksikön omaisuus on kaupungin suorassa omistuksessa mutta johon kohdistetaan omaisuuden tuottovaatimus sisäisenä kuluna. Nettobudjetointia voidaan käyttää välivaiheena siirryttäessä liikelaitos- tai osakeyhtiömuotoiseen toimintaan. Nettobudjetoituja yksiköitä ovat esimerkiksi tilapalvelut, varikko, ruokapalvelut, elintarvike- ja ympäristölaboratorio, musiikkiopisto ja Varia. Vantaan kaupunki noudattaa nettobudjetoitujen yksiköiden kohdalla seuraavia periaatteita: nettobudjetointia sovelletaan ainoastaan niihin yksikköihin, joiden taloudellista tulosta halutaan erikseen seurata yksiköllä tulee olla mahdollisuus omin toimenpitein vaikuttaa tuloihinsa ja menoihinsa yksikölle on mahdollista kohdistaa sitä koskevat pääomakustannukset toiminnan tuotoilla on katettava kaikki tai merkittävä osa syntyvistä kustannuksista toiminnalle asetetaan mitattavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 2.3 Liikelaitos Kaupungin liikelaitoksia ovat tällä hetkellä Vantaan Vesi, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Vantaan työterveys ja Tilakeskus. Liikelaitos kuuluu kuntalain mukaisesti kaupungin organisaatioon ja sen hallinto järjestetään johtosäännöin, kuten kaupungin muukin hallinto. Kaupunginvaltuusto asettaa liikelaitokselle palvelutavoitteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitos on organisatorisesti kaupungin tulosalue. Liikelaitoksessa noudatetaan samaa sisäistä toimintapolitiikkaa kuin kaupungin muussa hallinnossa. Liikelaitos on taloudellisesti eriytetty yksikkö, jolla on oma tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Liikelaitoksen tulee maksutuloillaan kattaa omat kulunsa ja pitkällä aikavälillä myös investointinsa. Liikelaitoksen luonteeseen kuuluu siten tietty taloudellinen itsenäisyys. Kaupunki seuraa liikelaitosten taloudellista tu-

8 losta erikseen osana kaupungin kokonaistulosta. Liikelaitoksia seurataan myös tasevaikutusten kautta. Liikelaitosten tulee olla osa kaupungin palvelutoimintaa tai sitä keskeisesti palvelevaa tukitoimintaa. Liikelaitos sopii tilanteisiin, joissa kaupunki haluaa suoraan ohjata ja seurata toimintaa siten, että syntyvää tulosta voidaan verrata vastaavan toimialan yrityksen toimintaan. Siten liikelaitos mahdollistaa selkeiden taloudellisten tuottovaatimusten asettamisen. Kaupunki käyttää liikelaitostamista ensisijaisesti niiden yksikköjen kohdalla, jotka myyvät tuotteitaan ja/tai palveluitaan omille ja ulkopuolisille asiakkaille mutta joiden tulos halutaan sisällyttää kaupungin omaan vuositulokseen. Sen sijaan yksikköä, jolla ei ole omia myyntituottoja, ei pääsääntöisesti muuteta liikelaitokseksi. Kaupunki voi perustaa liikelaitoksen silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää eli halutaan perustaa taloudellisesti eriytetty yksikkö, jolla on oma tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Vantaan kaupunki noudattaa liikelaitosten kohdalla seuraavia periaatteita: 6 liikelaitoksella on sisäisiä ja ulkoisia myyntituloja, joihin se voi itse vaikuttaa myyntitulojen tulee kattaa toiminnan kustannukset ja pitkällä aikavälillä myös investoinnit emo saa sijoittamalleen pääomalle käyvän tai muutoin määrittämänsä tuoton liikelaitoksen tulee toimia normaalein liiketoimintaperiaattein liikelaitoksen kassahallinta ja sijoitustoiminta hoidetaan keskitetysti kaupungin rahoitustoimessa voimassa olevien johtosääntöjen määräysten mukaan liikelaitokselle ei myönnetä itsenäistä lainanottovaltuutta eikä se saa pantata omaisuuttaan 3. KAUPUNGIN ORGANISAATION ULKOPUOLINEN TOIMINTA 3.1 Osakeyhtiöt Kaupunki voi omistaa tai olla osakkaana asunto-osakeyhtiössä, kiinteistöosakeyhtiössä sekä muussa osakeyhtiössä. Osakeyhtiömuoto tulee kysymykseen etenkin silloin, kun yksikkö toimii selkeästi kilpailluilla markkinoilla ja myy palvelujaan merkittävästi ulkoisille asiakkaille taikka kun kysymys on hankintayksiköiden välisestä yhteistyöstä, jolloin pääasiallinen osuus palveluista myydään yhtiön omistajina toimiville hankintayksiköille kuten kunnille, kuntayhtymille tai valtiolle (sidosyhteisö eli ns. in-house yhtiö). Vantaan kaupunki noudattaa osakeyhtiöiden kohdalla seuraavia periaatteita:

9 7 osakeyhtiömuotoista toimintatapaa käytetään silloin, kun toiminta on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti mahdollista hoitaa kunnan hallinnollisen organisaation ulkopuolella tai kun toimintaan osallistuu kaupungin lisäksi ulkopuolisia tahoja palvelut on tarkoituksenmukaista tuottaa ns. in-house yhtiön toimesta yhteistyössä naapurikuntien tai kuntayhtymien kanssa toiminnan tuotot kattavat kaikki kustannukset ja ne kertyvät myynti- tai pääomatuloista kysymyksessä on liiketoiminta, jossa toiminta tapahtuu kilpailluilla markkinoilla ja kilpailuolosuhteissa toiminnalle asetetaan selkeät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä tuottovaatimus sijoitetulle pääomalle toiminnan tulosta ja kannattavuutta verrataan vastaavien yhtiöiden tuloksiin kaupunki voi laajentaa yhtiön toimintaa ja palveluvalikoimaa kaupunki voi tarvittaessa fuusioida ja tehdä rakenneratkaisuja omistamilleen yhtiöille kaupunki pyrkii saamaan yhtiöön ulkopuolista rahoitusta, liiketoiminnan asiantuntemusta ja/tai kumppaneita kaupunki voi tarvittaessa osittain tai kokonaan luopua omistuksestaan yhtiössä 3.2 Kuntayhtymät Kaupunki tuottaa osan peruspalveluistaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa ja opetustoimessa kuntayhtymien kautta. Osa kuntayhtymistä perustuu lainsäädäntöön ja osa vapaaehtoisuuteen. Pääpaino kuntayhtymissä on tuotettavissa palveluissa. Omaisuudella luodaan ainoastaan edellytykset palvelutuotannolle. Kuntayhtymien perustaminen on niihin liittyvän hallinnon moniportaisuuden ja omistajapolitiikan hankalan toteuttamisen vuoksi mahdollista vain poikkeuksellisesti, kun muiden vaihtoehtoisten toimintamuotojen käyttö ei ole perusteltua. Vantaan kaupunki noudattaa kuntayhtymien kohdalla seuraavia periaatteita: kuntayhtymiin voidaan organisoida pääsääntöisesti peruspalveluiden toteuttamistehtäviä. Liiketoiminnan tai omistamisen luonteista toimintaa ei organisoida kuntayhtymämuotoon

10 8 kaupunki edellyttää saavansa kuntayhtymiin sijoittamalleen pääomalle kohtuullisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen tuoton. Toiminnallista tulosta verrataan, mikäli se on mahdollista, kunnan oman palvelutuotannon tulokseen. Kuntayhtymältä edellytetään selvää taloudellisten tai toiminnallisten tulosten mittausjärjestelmää. 3.3 Muut yhteisöt ja yhteistyömuodot Muiden kuin edellä mainittujen toimintamuotojen osalta kaupunki noudattaa seuraavia periaatteita: Säätiöt: kaupunki osallistuu säätiöihin vain poikkeustapauksissa perusteellisen harkinnan jälkeen ja tällöinkin vain, mikäli säätiö harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa ja ellei muita organisointitapoja ole mahdollista käyttää. Säätiömuotoinen toiminta ei ole omistuksen organisointitapa, sillä säätiömuotoisessa toiminnassa kaupunki luovuttaa sijoituksensa säätiölle mutta voi ainoastaan rajallisesti vaikuttaa säätiön päätöksentekoon. Yhdistykset: kaupunki on jäsenenä yhdistyksissä vain poikkeustapauksessa silloin, kun kaupungin palvelutuotannolle on jäsenyydestä hyötyä esimerkiksi tiedon tuottamisen kannalta. Avoimet ja kommandiittiyhtiöt: kaupunki ei ole pääsääntöisesti mukana avoimissa tai kommandiittiyhtiöissä eikä myöskään osuuskunnissa. Projektit: kaupunki hakee aktiivisesti kansallista ja EU:n projektirahoitusta kehittämisprojekteille. Projektien hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevia johtosääntöjä ja ohjeita. Muu yhteistyö: kaupunki osallistuu edunvalvonnan ja peruspalveluiden järkevän toteuttamisen sekä kuntien välisen yhteistyön toteuttamisen vuoksi erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin useimmiten vapaamuotoisiin yhteistyöfoorumeihin ja tilaisuuksiin, kuten pääkaupunkiseudun yhteistyöhön, Helsingin seudun yhteistyöhön ja Eurocities verkostoon. 3.4 Muut tuotantotavat Uusien toimintatapojen käyttöönotto on tapa tehostaa pääoman käyttöä. Tällaisia kaupungin käytettävissä olevia vaihtoehtoisia toimintamalleja ovat muun muassa yhteistyö kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kanssa, erityisesti palvelujen yhteiskäyttö, yhteistyö kuntien ja yksityisen sektorin kanssa, erilaiset elinkaarimallit, ostopalvelut, palvelusetelit, käyttöomaisuuden vuokraus, yksityistäminen, kunnan tukema vapaaehtois- tai omaistyö sekä harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen avustuksin. Merkittäviä uusia toimitiloja suunniteltaessa selvitetään pitkäaikaisten vuokrasopimusten mm. elinkaarimallin käyttö vaihtoehtona suoralle omistukselle. Uusien toimintatapojen vertailu kaupungin omaan toimintaan edellyttää kattavaa kustannuslaskentaa ja kustannustietoisuutta myös omasta toiminnasta, jolloin

11 on huomioitava sekä aiheutuvat käyttökustannukset että niiden tasevaikutukset ja pääomakustannukset. Vantaan kaupunki käyttää näitä toimintatapoja kuntalaisten palveluja turvaavasti ja/tai täydentävästi silloin kun se on henkilöstövaikutukset huomioiden taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista 9 4 OMISTUKSESTA LUOPUMINEN Kaupunki käyttää osana omistajapolitiikan toteutusta myös mahdollisuutta luopua omistuksestaan. Omistuksesta luopumalla kaupunki voi vapauttaa pääomia. Omaisuudesta luovuttaessa on lähtökohtana vapautuvan pääoman entistä tehokkaampi käyttö. Kun omaisuudesta luovutaan, on omaisuuden arvo tällöin siitä saatava myyntihinta, joka saattaa poiketa huomattavastikin sen tasearvosta joko ylös- tai alaspäin. Myyntitilanteessa on käytettävä hyväksi myös mahdollisuudet kehittää toimintoja ja tuotantovälineitä mahdollisia luovutuksensaajia kiinnostaviksi ja näin nostaa niiden arvoa. Kaupungin omaisuudesta valtaosa on sellaista, jonka realisointi edellyttää pitkää valmisteluaikaa. Omistuksesta luopumisesta päätettäessä tulee ottaa huomioon, onko kyseiseen investointiin saatu valtionapua ja millaisia rajoitteita tämä asettaa luopumiselle. Huomioitava on lisäksi toiminnan muutoksen vaikutukset verotukseen (erityisesti arvonlisävero ja varainsiirtovero) ja laskentatoimeen (kuten poistot). Lisäksi huomioidaan yhtiö- ja sopimusoikeudelliset seikat. Vantaan kaupunki noudattaa omistuksesta luopumisen kohdalla seuraavia periaatteita: omistuksesta luopumisen perusteina ovat pääsääntöisesti toiminnalliset syyt: omistus ei palvele kaupungin perustehtävää eli palvelujen järjestämistä kuntalaisille, kaupungin strategisia tavoitteita tai omaisuudesta luopuminen vähentää kaupungin käyttömenoja taikka vapauttaa pääomia tai järkeistää toimintaa taikka omistuksesta luopumiselle on muu perusteltu syy. omaisuuden realisointi tapahtuu markkinaehtoisesti ja markkinahinnoin kiinteän omaisuuden tai osakkeiden myynnistä saatavat varat käytetään pääasiallisesti maanhankintaan, investointeihin ja/tai rahoituskustannusten alentamiseen lainsäädännön muuttuessa tai muusta toimintaympäristön muutoksesta johtuvasta syystä kaupungin harjoittama toiminta joutuu siinä määrin taloudellisen riskin alaiseksi, ettei ole järkevää sitoa verovaroja toimintaan jos omaisuudesta ja omistuksista luopuminen merkitsee myös palvelutuotannon siirtymistä kaupungilta ulkopuolisille toimijoille, on palvelujen turvaamisen kuntalaisille oltava korostetusti esillä asiaa ratkaistaessa

12 10 luovutusta valmisteltaessa selvitetään henkilöstön asemaan vaikuttavat seikat ja mikäli henkilöstövaikutuksia on, käydään YT-menettelyn mukaiset neuvottelut.

13 11 KAUPUNGIN SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET 1. SIJOITUSTOIMINTA 1.1 Sijoitustoiminnan lähtökohdat Kaupungin sijoitustoiminnan tuotot käytetään kaupungin peruspalvelujen ja niitä tukevien toimintojen kustannusten kattamiseen. Kaupungin rahoitus- ja sijoitustoimintaa hoidetaan kaupunginvaltuuston jäljempänä hyväksymien yleisperiaatteiden mukaisesti. Sijoitustoiminta jakaantuu 1) toimialasijoittamiseen 2) kassavarojen sijoittamiseen Vantaan kaupungin toimialasijoittamisen on edistettävä kaupungin keskeisiä palvelutehtäviä, elinkeinopolitiikan kehittämiseen liittyviä tavoitteita sekä kaupungin henkilöstön saatavuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki voi osallistua yhteisöjen rahoitukseen pääomasijoittajana tai antolainojen taikka takausten muodossa siten kuin nämä periaatteet on määritelty jäljempänä. Toimialasijoittamiseen kuuluvaa omaisuuden suoraa omistamista on käsitelty edellisessä luvussa. Kassavarojen sijoitustoiminnassa on otettava huomioon kaupungin maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaaminen. Kassavaroilla tarkoitetaan maksuliikennevaroja ja kassaylijäämää. Maksuliikennevaroja ovat rahalaitosten käyttötileillä olevat varat sekä käteisvarat. Kassaylijäämällä tarkoitetaan varoja, jotka eivät määrittelyhetkellä ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon Kaupungin toimialaan liittyvä sijoittaminen Sijoittaminen tytär- ja osakkuusyhteisöön Pääsääntöisesti kaupunki sijoittaa varojaan tytär- tai osakkuusyhtiöön osakepääomana tai muina omaan pääomaan rinnastettavina instrumentteina. Kaupunki voi sijoittaa yhtiöön myös apporttina luovutettavaa omaisuutta. Apportilla tarkoitetaan osakkeiden maksamista muutoin kuin rahalla. Kaupunki sijoittaa yhtiöön uutta pääomaa pääasiallisesti toiminnan laajentumisen tätä edellyttäessä. Kaupunki ei salli sellaista tilannetta tai ole mukana hankkeissa, joissa toiminnan huonoa tulosta korjataan ainoastaan omistajan lisäsijoituksilla. Mikäli tähän kaupungin edun turvaamiseksi joudutaan, kaupunki edellyttää myös muiden osakkaiden panostusta sekä korjaavien toimenpiteiden suunnitelmaa ja toteutusta. Kaupunki ei yksin ilman erityisiä perusteita kanna taloudellista vastuuta yhtiöstä, jossa se on vähemmistöosakkaana tai kun mukana on muita merkittävällä panoksella olevia osakkaita. Mikäli näin tehdään muiden osakkaiden omaisuuden suhteellisen arvon tulee vastaavasti alentua.

14 12 Vantaan kaupungin panostus yhtiöön määritellään seuraavien periaatteiden pohjalta: kaupunki selvittää ennen yhtiön perustamista tai siihen osakkaaksi ryhtymistä yhtiön liiketaloudelliset toimintaedellytykset kaupunki selvittää ennen sijoituspäätöksen tekemistä yhteisöön kuuluvien tai siihen tulevien muiden sopimuskumppaneiden taloudelliset ja toiminnalliset taustat kaupungin panostus selvitetään yhtiötä perustettaessa tai osakkeita ostettaessa kaupungin etu varmistetaan osakassopimuksessa Muut sijoitukset Kaupunginhallitus päättää kaupungin omistamien osakeyhtiöiden perustamisesta, tytär- tai osakkuusyhtiöiden osakkeiden ja osuuksien ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja merkitsemisestä sekä pääomalainoista. Nämä asiat valmistellaan kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Kaupunginvaltuusto päättää takauksista kaupunginhallituksen valmistelusta. Kaupunki ei toimi aktiivisena sijoittajana arvopaperimarkkinoilla. Kaupunki voi tehdä sijoituksia eettisesti hyväksyttäviin kohteisiin, myöntää lainaa, avustuksia tai takauksia sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät kaupungin peruspalvelujen tuottamista ja ylläpitoa tai jotka edistävät kaupungin elinkeinopolitiikan päämääriä tai alentavat kaupungin kustannuksia. Myönnettäessä lainaa, avustuksia tai takauksia varmistetaan, että toimenpiteellä ei ole kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Sijoituspäätöksen tekemisen perustana on edellä kohdassa Sijoittaminen tytär- ja osakkuusyhteisöön esitetyt periaatteet. Kaupunki voi avustaa kolmansia tahoja oman pääomanehtoisesti taikka muuten kuten rakentamalla kunnallistekniikkaa tai muuta infrastruktuuria, mikäli hanke tukee edellä mainittuja päämääriä. Yksityiskohtaiset ehdot päättää kaupunginhallitus tapauskohtaisesti. Yksittäiset sijoituspäätökset valmistellaan kaupunginhallituksen konsernijaostossa ja päätetään kaupunginhallituksessa. Takauspäätökset tekee kaupunginvaltuusto Pääoman tuottovaatimukset ja muut tavoitteet Käytössä olevalle pääomalle asetetaan palvelu- ja/tai tuottovaatimuksia. Oman toiminnan kustannuksissa on otettava huomioon pääoman hinta ja siitä aiheutuvat kustannukset. Tällaisen omaisuuden käytön tehokkuutta on arvioitava edullisuusvertailujen ja erilaisten toimintamallien vaihtoehtoiskustannusten avulla. Maksurahoitteisen palvelutuotannon käytössä olevalle omaisuudelle luonnollinen tuottovaatimus on sitoutuneelle pääomalle saatava korko ja poistot.

15 13 Kaupungin omaisuuden hoidon lähtökohtana on omaisuuden kunnon ja käyttökelpoisuuden säilyttäminen ja se, että tuotantovälineet vastaavat kulloinkin ajan tarpeita. Omaisuuden käytölle asetettavat muut kuin taloudelliset tavoitteet liittyvät esimerkiksi palvelujen saatavuuteen ja laatuun ja määritellään kaupungin talousarviossa ja -suunnitelmassa Toimialasijoituksilta edellytettävät tuotot Vantaan kaupunki asettaa toimialasijoituksilleen seuraavat periaatteelliset tavoitteet: sijoitusta tehtäessä asetetaan taloudelliset ja toiminnalliset tuottotavoitteet, joiden tulee olla pitkäjänteisiä ja pääsääntöisesti koko sijoitusajan kattavia taloudelliset ja toiminnalliset tuottotavoitteet asetetaan omaisuuslajeittain keskimääräisinä tavoitteina sekä omaisuuden hallintomuodoittain yhteisökohtaisesti kilpailluilla markkinoilla toimivien yhteisöjen osalta, jotka myyvät palveluja ulkopuolisille, kaupunki edellyttää pääsääntöisesti vähintään toimialan keskimääräistä tasoa vastaavaa taloudellista tuottoa toiminnallisten tavoitteiden määrittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota silloin, kun taloudellisen tuoton merkitys on vähäinen ja kun yhteisö tuottaa palveluita kaupungille itselleen tuottotavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan puolivuosittain konsernijaostolle/kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä. 1.3 Kassavarojen sijoittaminen Kaupungin kassavarat sijoitetaan tuottavasti ja sijoituksen pääoman turvaten. Sijoitukset voidaan toteuttaa suorina korkosijoituksina, kuten määräaikaistalletukset, pankkien liikkeelle laskemat sijoitustodistukset, kuntien ja rahalaitosten liikkeelle laskemat kuntatodistukset, hyvän luottokelpoisuuden omaavien yritysten (vähintään luottoluokitus BBB- sijoitushetkellä) velkapaperit taikka rahastosijoituksina. Kaupungin varojen sijoittamisessa voidaan käyttää ulkopuolisia varainhoitajia. Ulkopuoliset varainhoitajat kilpailutetaan. Sijoitustoiminnan osapuolilta edellytetään riittäviä resursseja ja luotettavuutta toimia kaupungin kumppanina pitkällä aikavälillä. Kassavaroja voidaan sijoittaa myös euroalueen euromääräisiin korkoinstrumentteihin tai rahastoihin kotimaisia sijoituksia vastaavilla ehdoilla.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Omistajastrategia

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Omistajastrategia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Omistajastrategia 2014-2016 Kuntayhtymän valtuusto 9.6.2014, 9/ 14 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (7) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 KYSin strategia... 3 3 Omistaminen...

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje 1(7) Yliopiston hallitus on hyväksynyt en Helsingin Sisältö 1 Yliopistokonsernin määritelmä ja ohjeen soveltamisala... 2 2 Yliopistokonsernin johto... 2 3 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä säätiöiden perustaminen...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. NURMEKSEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 8.5.2008 30 1 (6) NURMEKSEN KAUPUNKIN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet Nurmes-konserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus 8.2.2010, 15 Valtuusto 22.2.2010, 3 Voimaan 3.3.2010 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 2015 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 1 Konserniohjeen tarkoitus Konserniohjeen tarkoituksena on parantaa kaupungin tytäryhtiöiden kannattavuutta ja kilpailukykyä, niiden

Lisätiedot

Omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittiset linjaukset Asikkalan kunta Omistajapoliittiset linjaukset Omistajaohjaus 14.4.2015 Sisällys Johdanto... 1 1. Soveltamisala... 1 2. Yleiset periaatteet... 1 3. Kunnan kehitysnäkymät omistajapolitiikan lähtökohtana...

Lisätiedot

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo:

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo: Jämsän kaupungin konserniohje Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 14 Voimaantulo: 25.2.2013 Jämsän kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 13 KONSERNIOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.8.2013) 1. Soveltamisala Kuntalain 16 a :n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :ssä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA

SONKAJÄRVEN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA SONKAJÄRVEN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA 1 Johdanto... 2 2 Sonkajärvi -kuntakonserni... 2 3 Omistajapolitiikan lähtökohdat... 3 4 Vastuu omistajaohjauksesta... 3 5 Omaisuuserät... 3 6 Omaisuuden hankinta...

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA OUTOKUMMUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaissut Outokummun kaupunginkanslia 2009 KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 15.12.2008 71 hyväksymä. Voimaantulo 1.1.2009 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. j u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. j u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA j u l k a i s s u t 2009 Tornion kaupunginkanslia Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymä 1. KONSERNIOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 7. 6 Ohjeiden voimaantulo 7

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 7. 6 Ohjeiden voimaantulo 7 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen soveltamisala 3 1.4 Konserniohjeen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on -säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Kemijärvi.

1 Säätiön nimi on -säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Kemijärvi. 1(5) - Nimi ja kotipaikka 1 Säätiön nimi on -säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Kemijärvi. Tarkoitus 2 Säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää työikäisille osallisuutta lisääviä, työelämäosallisuutta

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje Konserniohje 1 (6) LUONNOS 10.10.2016, tarkennettu kohtaa 22 Hankintatoimi Yhtymähallitus 31.10.2016 190 Yhtymäkokous 31.10.2016 26 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje Sisällys 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT Säätiön säännöt 1 (5) S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja toissijainen tunnus Säätiön nimi on S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen S. och

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 20.10.2014 Sivu 1 / 1 3939/00.04.01/2014 64 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle konserniohjeesta sekä jätteen käsittely- ja energiahyötykäyttöpalveluita tarjoavien yhtiöiden perustamisesta

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni Helsingin kaupunkikonserni Tytäryhtiöt 72 KAUPUNKI Virastot 29 Liikelaitokset 6 Tytärsäätiöt 11 Osakkuusyhteisöt 39 Muut yhteisöt 600 1 Miten Helsinkiä ohjataan konsernina mahdollisuudet ja haasteet Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (11) 48 Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013 HEL 2013-002428 T 00 01 05 Päätös Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Konsernijaosto

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot