Haukiputaan kunta OMISTAJAPOLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haukiputaan kunta OMISTAJAPOLITIIKKA"

Transkriptio

1 Haukiputaan kunta OMISTAJAPOLITIIKKA

2 2 Sisältö 1. Omistajapolitiikan perusteet Sijoitustoiminnan perusteet Kunnan omistajapolitiikan sisältö Kunnan omistama kiinteä ja irtain omaisuus Kunnan suoraan omistama omaisuus Organisaatiomuoto Nettoyksikkö Kunnallinen liikelaitos Yhtiömuotoinen toiminta Kuntayhtymä Takauspolitiikka Kunnan omaisuuden tuotot Omistajapolitiikan toteuttaminen Omaisuuden hankinta Omaisuudesta luopuminen... 10

3 3 1. Omistajapolitiikan perusteet Kunnan tehtävä on tuottaa tai järjestää kuntalaisille lainsäädännössä ja kunnan omissa päätöksissä määritellyt palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti. Omistaminen ei ole kunnan perustehtävä vaan väline palvelutuotannossa tai palvelujen järjestämisessä. Omistajapolitiikan peruste on riittävän tuoton saaminen kunnan pääomasijoitukselle tai tehokkaiden ja vaikuttavien palvelujen tuottamisedellytysten luominen. Omistajapolitiikka tukee kunnan palvelustrategian mukaista palvelutuotantoa ja kuntalaisten hyvinvointia. Omistaminen voi olla myös strategista omistamista, joka tähtää taloudellisen tai toiminnallisen tuoton aikaansaamiseen pitkällä aikajänteellä. Strategisessa omistamisessa korostuu elinkaariajattelu. Tehokas omistajapolitiikka edellyttää, että kunta määrittelee, mitä tavoitteita kukin omistus palvelee sekä kuinka tehokkaasti ja taloudellisesti omistusta käytetään ja kuinka omistuksen arvo turvataan. Mikäli omistaminen ei palvele kunnan perustehtävän toteuttamista tai perustehtävä voidaan hoitaa tehokkaammin tai taloudellisemmin muulla tavoin, omistuksesta voidaan luopua. Omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline. Se on pohja kunnan menestykselliselle toiminnalle. Omistajapolitiikka määrittelee missä kunta on omistajana tai sijoittajana. Samalla määritellään omistuksen tuotto- ja muut tavoitteet, pääoman käytön ja palvelutuotannon välineiden hankinnan periaatteet sekä se, kuka omaisuuden käytöstä vastaa ja miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty. 2. Sijoitustoiminnan perusteet Kunnan sijoitustoiminnan tavoite on turvata kunnan peruspalvelujen ja niitä tukevien toimintojen toteuttaminen. Kunnan rahoitus- ja sijoitustoimintaa hoidetaan kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti niin, että tavoitteeksi asetettu tuottotaso saavutetaan pitkäjänteisesti ja riskit halliten. Kunnan toimialaan liittyvän sijoittamisen on edistettävä kunnan keskeisiä palvelutehtäviä, elinkeinojen kehittämiseen liittyviä tavoitteita tai kuntalaisten hyvinvointiin taikka tasavertaisuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Tavoitteen saavuttamiseksi kunta voi osallistua yhteisöjen rahoitukseen pääomasijoituksin, antolainoin tai takauksin jäljempänä määritellyin periaattein. Kunnan varat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti. Tavoitteena on maksuvalmiuden ylläpitäminen, kohtuullinen tuotto ja hallittu riskitaso. Sijoitukset toteutetaan suorina sijoituksina ja varojen on oltava tarvittaessa nopeasti käytettävissä. Varojen sijoittamisessa käytetään kilpailutusta. Kassavaroja ei sijoiteta osakkeisiin tai rahastoihin ja kassahallinta on järjestettävä niin, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomia pääomia.

4 4 Kunnan sijoituksissa tapahtuneet muutokset on raportoitava kunnanhallitukselle ja valtuustolle tilinpäätöksen lisäksi välitinpäätöksen yhteydessä, mikäli muutos on oleellinen. 3. Kunnan omistajapolitiikan sisältö Haukiputaan kunta tarkastelee omistajapolitiikkaa laajasti. Omistajapolitiikka ulottuu kunnan suoran omistuksen lisäksi tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä muihin yhteisöihin, joissa kunnalla on taloudellisia etuja valvottavana. Näin omistajapolitiikan piiriin kuuluu koko kunnan ja kuntakonsernin omaisuus riippumatta omistuksen luonteesta tai organisointitavasta. Haukiputaan kunnan omistajapolitiikka sisältää periaatteet, joiden mukaan kunta ratkaisee: - omistamansa kiinteän ja irtaimen omaisuuden määrän ja laadun - omistuksen hoidon ja valvonnan organisoinnin - omistukselle asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet - omaisuuden hankinta- ja rahoitustavat - omistajavallan käytön - omistuksen luovutuksen ja luovutusperiaatteet. 4. Kunnan omistama kiinteä ja irtain omaisuus Kunnan omaisuus on luetteloitava riittävällä tavalla ja luettelot on päivitettävä tarkoituksenmukaisesti. Kunnan omaisuuden markkina-arvoa on mahdoton määritellä. Osassa omaisuutta markkina-arvo on korkeampi kuin taseen kirjanpitoarvo (esim. maaomaisuus). Osassa omaisuutta puolestaan markkina-arvoa ei ole ollenkaan. Markkina-arvon määritystä vaikeuttaa myös se, että osassa omaisuutta on rajoituksia omaisuuden käytölle ja luovutukselle (esim. valtionosuus tai alv) Kunnan suoraan omistama omaisuus Haukiputaan kunnan ja kuntakonsernin omaisuus on pääosin suorassa omistuksessa, jolloin omaisuuden hallinnointi tapahtuu vastuualueiden, liikelaitosten, tilapalvelun tai tytäryhtiöiden toimesta. Pääsääntöisesti palveluverkoston kannalta kriittinen omaisuus on myös tulevaisuudessa suorassa omistuksessa ja sen hoito tapahtuu entisellä tavalla. Haukiputaan kunnan suorassa omistuksessa pidetään tai suoraan omistukseen hankitaan pääsääntöisesti seuraavat omaisuuserät:

5 5 - irtain omaisuus, joka on välttämätön kunnan toimintojen ylläpitämiseksi tai hoitamiseksi eikä sitä voida vuokrata tai hankkia muulla tavalla taikka se ei ole muutoin taloudellisesti perusteltua - omaisuus, jota ei voida tai jota ei tulla myymään, vaan joka säilyy kunnan omistuksessa koko taloudellisen ja teknisen käyttöikänsä (esim. katu- ja tiealueet sekä niillä olevat rakennelmat, puistot, urheilu- ja ulkoilualueet) - omaisuus, josta ei saada rahallista tuloa - omaisuus, joka liittyy kuntalaisille tuotettaviin peruspalveluihin. 5. Organisaatiomuoto 5.1. Nettoyksikkö Haukiputaan kunta käyttää nettobudjetointia välivaiheena siirryttäessä liikelaitos- tai osakeyhtiömalliin. Nettobudjetointi on kunnan sisäistä laskentaa, jossa yksikön omaisuus on kunnan suorassa omistuksessa, mutta johon voidaan kohdistaa omaisuuden tuottovaatimus sisäisenä kuluna. Nettoyksikön etuna on mahdollisuus lisätä yksikön joustavuutta toiminnan järjestämisessä. Haukiputaan kunta noudattaa nettoyksiköiden osalta seuraavia periaatteita: - nettobudjetointia käytetään vain niiden yksiköiden osalta, joiden tulosta halutaan erikseen seurata - nettoyksikön on voitava omin toimenpitein vaikuttaa tuloihinsa ja menoihinsa - nettoyksikölle kohdistetaan sen pääomakustannukset - nettoyksikön toiminnalle asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet - nettoyksikön on katettava tuotoillaan merkittävä osa kuluistaan Kunnallinen liikelaitos Haukiputaan kunta liikelaitostaa pääsääntöisesti niiden yksiköiden toiminnan, jotka myyvät tuotteitaan tai palveluitaan merkittävästi ulkopuolisille asiakkaille, mutta joiden toiminnan tulos halutaan sisällyttää kunnan tulokseen. Liikelaitos on osa kunnan organisaatiota ja sen hallinto määritellään johtosäännöllä. Liikelaitoksella on taloudellinen itsenäisyys, jonka mukaisesti sen tulee kattaa omat menonsa ja pitkällä aikajänteellä myös investointinsa. Itsenäisyyttä rajoittaa se, että valtuusto asettaa liikelaitokselle vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista. Liikelaitostamista käytetään tilanteissa, joissa kunta haluaa tehostaa liiketoiminnan luonteista toimintaansa, vertailla toiminnan tuloksellisuutta yksityisen sektorin ja muiden palvelutuottajien toimintaan tai asettaa toiminnalle selkeät taloudelliset tuottovaatimukset.

6 6 Liikelaitoksen toimintaa ohjaa liikelaitosten johtokunta ja valvoo kunnanhallitus. Haukiputaan kunta noudattaa liikelaitosten osalta seuraavia periaatteita: - liikelaitoksella on myyntituloja, joihin se voi vaikuttaa - myyntitulojen tulee kattaa toiminnan kustannukset ja pitkällä aikajänteellä myös investoinnit - kunta saa sijoittamalleen pääomalle valtuuston määrittämän tuoton - kunta ei tue toimintaa avustuksin - liikelaitos toimii normaalein rahoitusperiaattein 5.3. Yhtiömuotoinen toiminta Haukiputaan kunta voi omistaa tai olla osakkaana asunto-osakeyhtiössä, kiinteistöosakeyhtiössä tai muussa osakeyhtiössä. Kunta ei ole mukana avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä eikä osuuskunnassa (lukuun ottamatta Haukiputaan sähköosuuskuntaa). Kunta voi olla mukana säätiössä, mikäli se harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa. Säätiömuotoinen toiminta ei ole omistuksen organisointitapa, sillä siinä kunta luovuttaa sijoituksensa säätiölle ja voi vain rajoitetusti vaikuttaa säätiön päätöksentekoon. Haukiputaan peruspalveluita, joiden kustannukset rahoitetaan pääosin verovaroin tai valtionosuuksin, ei yhtiöitetä. Toiminta pidetään kunnan suoran ohjausvallan alaisena. Kunnan tytär- ja osakkuusyhtiöinä olevat osakeyhtiöt toimivat osakeyhtiölain ja kuntalain alaisina. Osakeyhtiölainsäädäntö ja yhtiöitä koskeva verolainsäädäntö menee ohi kunnallisten määräysten. Talousarvion ja tilinpäätöksen osalta osakeyhtiöitä koskevat kirjanpitolain ja kuntalain määräykset. Haukiputaan konsernitoimintaa ohjaavat valtuuston hyväksymät konserniohjeet ja kunnanhallitus antaa toimintaohjeet kuntaa yhtiömuotoisessa toiminnassa edustaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä valvoo heidän toimintaa. Haukiputaan kunta noudattaa osakeyhtiöiden osalta seuraavia periaatteita: - osakeyhtiömuotoa käytetään, kun yksikkö toimii selkeästi kilpailluilla markkinoilla ja se myy palvelujaan merkittävästi ulkoisille asiakkaille - toiminnan tuotot kattavat kaikki kustannukset ja sijoitetulle pääomalle saadaan kohtuullinen tuotto - toiminnan tulosta ja kannattavuutta voidaan verrata yksityisen sektorin vastaaviin yhtiöihin - kunta voi tarvittaessa osittain tai kokonaan luopua omistuksestaan yhtiössä - kunta voi saada yhtiöön ulkopuolista rahoitusta ja liiketoiminnan asiantuntemusta tai kumppaneita.

7 7 Kunta sijoittaa yhtiöön osakepääomaa tai siihen rinnastettavaa taloudellista panosta taikka apporttina luovutettavaa omaisuutta. Yhtiö huolehtii itse oman rahoitus- ja pääomahuoltonsa. Kunta voi myöntää yhtiön lainalle omavelkaisen takauksen ja kilpailuttaa yhtiön rahoituksen tai muuten avustaa pääomahuollon järjestämisessä. Takauksesta kunta voi periä takausprovision tai edellyttää vakuuden. Kunta sijoittaa yhtiöön uutta pääomaa vain toiminnan laajentumisen tai muutoksen sitä edellyttäessä. Poikkeuksen voi muodostaa vain kunnan kokonaan omistama yhtiö, mikäli kunnan edun turvaaminen sitä vaatii. Tällöinkin yhtiön on laadittava talouden vakauttamissuunnitelma. Kunta ei yksin kanna taloudellista vastuuta yhtiöstä, jossa se on vähemmistöosakkaana. Haukiputaan kunnan panostus yhtiöön määritellään seuraavien periaatteiden pohjalta: - kunta selvittää ennen yhtiön perustamista tai osakkaaksi ryhtymistä yhtiön liiketaloudelliset toimintaedellytykset - kunta selvittää ennen sijoituspäätöksen tekemistä yhtiön osakkaiden taloudelliset ja toiminnalliset taustat - kunnan tytär- ja osakkuusyhtiön rahoituksen on määrältään, rakenteeltaan ja ehdoiltaan vastattava tilannetta vastaavissa yksityisissä yrityksissä. Kunta myöntää omistamilleen yhtiöille pääsääntöisesti vain lyhytaikaista lainaa. Poikkeuksen voi muodostaa kunnan oman edun turvaaminen. Tällöin lainaehtojen on vastattava normaaleja rahalaitoslainaehtoja ja kunta edellyttää lainalleen vakuutta. 5.4 Kuntayhtymä Kunta hoitaa osan peruspalveluistaan kuntayhtymien kautta. Kuntayhtymä voi olla lain mukaan pakollinen tai vapaaehtoinen. Kuntayhtymät hallitsevat huomattavia omaisuusmassoja niihin kuuluvien kuntien puolesta. Omaisuudella luodaan tuotantoedellytykset palveluille. Haukiputaan kunta noudattaa kuntayhtymien osalta seuraavia periaatteita: - kunnan on saatava kuntayhtymään sijoittamalleen pääomalle kohtuullinen taloudellinen tai toiminnallinen tuotto - toiminnallista tuottoa verrataan kunnan oman palvelutuotannon tulokseen - liiketoiminnan tai omistamisen luonteista toimintaa ei organisoida kuntayhtymämuotoon.

8 8 6. Takauspolitiikka Haukiputaan kunta voi myöntää omavelkaisen takauksen tytäryhtiönsä tai osakkuusyhtiönsä taikka kunnan peruspalveluiden järjestämiseen osallistuvan muun yhteisön rahalaitoslainalle seuraavien periaatteiden mukaisesti: - omavelkainen takaus voidaan myöntää kunnan tytäryhtiölle koko tarvittavan rahalaitoslainan määrälle - omavelkainen takaus voidaan myöntää kunnan osakkuusyhtiölle tai kuntayhtymälle kunnan omistusosuutta vastaavan rahalaitoslainan määrälle ehdolla, että muut omistajat osallistuvat rahoitukseen omistusosuuttaan vastaavasti - omavelkainen takaus voidaan myöntää yhteisölle, jossa kunta ei ole osakkaana edellyttäen, että yhteisö tuottaa kunnalle peruspalvelutuotantoa, jonka kunta ostaa ostopalveluna tai jossa kunta maksamallaan vuokralla kattaa toiminnan hoito- ja pääomakustannukset ja takauksella kunta alentaa itselleen tulevia pääomakustannuksia. Näissä tapauksissa kunta edellyttää riittävää vastavakuutta. Lisäksi Haukiputaan kunta voi myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella toissijaisen takauksen tai täytetakauksen hankkeelle, joka palvelee kunnan peruspalvelutuotantoa tai elinkeinotoiminnan edistämistä. Kunta edellyttää takaukselle vastavakuuden ja perii takausprovision. 7. Kunnan omaisuuden tuotot Kunnan panostukset omaisuuteen ovat sijoituksia, joilta edellytetään taloudellista tai toiminnallista tuottoa. Taloudellisten tai toiminnallisten tuottojen suhde vaihtelee omaisuuslajeittain ja omaisuuden hallintamuodoittain. Taloudellisen tuoton vähetessä tulee toiminnallisen tuoton kasvaa ja päinvastoin. Haukiputaan kunta edellyttää sijoituksiltaan seuraavia tavoitteita: - sijoitusta tehtäessä asetettujen taloudellisten tai toiminnallisten tuottotavoitteiden on oltava pitkäaikaisia - taloudelliset ja toiminnalliset tuottotavoitteet asetetaan omaisuuslajeittain keskimääräisinä tavoitteina sekä omaisuuden hallintamuodoittain yhteisökohtaisesti - kilpailluilla markkinoilla toimivien yhteisöjen taloudellisen tuoton on vastattava toimialan keskimääräistä tasoa - taloudellisen tuoton ollessa vähäinen on toiminnallisen tuoton oltava korkea (tavoitemäärittely ja seuranta BSC-mallilla) - tuottotavoitteiden saavuttamista seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti

9 9 - kunnan edustajan yhteisössä on tunnettava tavoitteet ja valvottava niiden toteutumista. 8. Omistajapolitiikan toteuttaminen Haukiputaan kunnan omistajapolitiikan perusteista päättää valtuusto. Omistajapolitiikan toteuttamisen vastuu on kunnanhallituksella, kunnanjohtajalla, valvojiksi määrätyillä viranhaltijoilla ja kunnan edustajilla eri yhteisöissä. Omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat kunnanhallitukselle. Se antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille. Edustajien on saatettava merkittävät ja periaatteelliset ratkaisut etukäteen kunnanjohtajan tietoon ja siten valmisteltavaksi. Kunnan vastuualueet osallistuvat ohjeiden valmisteluun. Haukiputaan kunta edellyttää omistustaan vastaavaa tai sopimukseen perustuvaa edustusta yhteisöjen hallintoelimiin. Kunta nimeää omistajapolitiikan kannalta keskeisten yhteisöjen hallintoon yhden tai useamman talouteen ja sen arviointiin sekä toiminnallisiin asioihin perehtyneen keskeisen luottamushenkilön tai viranhaltijan. Haukiputaan kunta edellyttää yhteisöissä toimivilta edustajiltaan: - aktiivista osallistumista yhteisöä koskeviin asioihin - hyvää perehtymistä yhteisön toimintaan ja talouteen - kunnan yhteisön toiminnalle asettamien tavoitteiden tuntemista - kunnan antamien ohjeiden tuntemista ja noudattamista - aktiivista yhteydenpitoa. Kunta voi edellyttää ehtona osallistumiselleen tai sijoitukselleen yhteisöön oikeutta nimetä yhteisöön tilintarkastaja. Yhteys yhteisön tilintarkastuksesta kunnan tilintarkastukseen tulee turvata Omaisuuden hankinta Kunta hankkii yleensä suoraan omistukseensa tai tytäryhtiönsä omistukseen omaisuuslajit, joilla on merkitystä kunnan palvelutuotannon turvaamiseen tai joiden hankintaa ei ole mahdollista toteuttaa muulla tavoin. Kunta selvittää omaisuuslajien hankintavaihtoehdot (ostaminen, vuokraaminen tai leasingrahoitus). Kunnan taloudellisen liikkumavaran edistämiseksi ja rahoitusrasituksen tasaamiseksi kunta pyrkii omaisuuden hallinnassa aktiiviseen kumppanuuteen yhteisöjen kanssa. Kunnan kumppanuuden muoto (osaomistus, rahoitusjärjestelyt, takaus, vuokraus jne) selvitetään tapauskohtaisesti.

10 10 Omaisuuden hankinnassa kunta hyödyntää raha- ja sijoitusmarkkinoiden erilaisia instrumentteja niin, että niillä saavutetaan mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty Omaisuudesta luopuminen Kunnan omistajapolitiikka edellyttää selkeitä tavoitteita omistukselle. Aktiiviseen omistajapolitiikkaan kuuluu myös tarpeettomasta omaisuudesta luopuminen. Omistuksesta luovuttaessa on analysoitava luopumisen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset sekä mahdolliset rajoitukset. Kunnan omistuksista pieni osa on sellaista, jota säätelemällä voidaan tasapainottaa taloutta. Omistuksesta valtaosa on sellaista, jonka realisointi ei ole lainkaan mahdollista tai edellyttää toiminnallisia muutoksia ja pitkää valmisteluaikaa. Haukiputaan kunta noudattaa omistuksesta luopumisessa seuraavia periaatteita: - omistuksesta voidaan luopua toiminnallisista syistä - omistus ei palvele palvelujen järjestämistä kuntalaisille - omistuksesta luopuminen vähentää kunnan käyttömenoja - omaisuudesta luopuminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja markkinahinnoin - kiinteän omaisuuden ja osakkeiden myynnistä saatavat varat käytetään maanhankintaan, peruspalveluinvestointeihin tai rahoituskustannusten pienentämiseen.

11 11 Liite 1. Haukipudas konserni TP 2009 (tiedot kerätty uuden Oulun selvitystä varten) HAUKIPUDAS KONSERNI 157 milj., (pvpo 66 milj. ) Peruskunta 89,7 milj. (pvpo 31,9 milj. ) LIIKELAITOKSET TYTÄRYHTIÖT OSAKKUUSYHTEISÖT 9,0 milj., (pvpo 5 milj.) 37,1 milj. (pvpo 23,6 milj. ) 1,3 milj., (pvpo 0,1 milj. ) milj. Haukiputaan Vesi 9 KOY Simppulanhaka 23,7 Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy 0,3 pvpo 5 (100%) 19,1 (40%) 0,1 Haukiputaan Kehitys Oy 12,7 (100%) 4,5 (48,3%) Haukiputaan Palvelukulma Oy 1,2 Kiiminkijoen Opisto Oy 0,1 Haukiputaan Jäähalli Oy 0,5 (54%) 0,0 (49,1%) 0,3 KOY Haukiputaan Toritalo 0,6 KUNTAYHTYMÄT 19,2 milj. (53,7%) 0,0 (pvpo 5,3 milj. ) SÄÄTIÖT Palvelutalosäätiö 0,1 Oulunseudun ajoharjoitteluratasäätiö Haukiputaan sotainvalidien ja vammaisten asuntosäätiö Pohjois Pohjanmaan 8,5 sairaanhoitopiirin ky 1,9 (4,06%) Oulun seudun 10,6 koulutuskuntayhtymä 3,3 (8,846%) Pohjois Pohjanmaan liitto 0,1 (3,85%) Haukipudas konsernin omaisuus on yhteensä 156 milj. euroa ja pitkäaikaista korollista vierasta pääomaa on 66 milj. euroa.

12 12 liite 2. Omaisuus omaisuusluokittain (tiedot kerätty uuden Oulun selvitystä varten) Omistus omaisuusluokittain tase erien mukaan Tase milj. Peruskunta Liikelaitokset Tytäryhtiöt Kuntayhtymät Koko konserni (yhdistetty osa) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0,1 0,3 0,4 Muut pitkävaikuttuiset menot 0,4 0 0,2 0,6 Aineelliset hyödykkeet 0,0 Maa ja vesialueet 19,9 0,6 0,1 20,6 Rakennukset 40,2 0 32,4 13,6 86,2 Kiinteät rakenteet ja laitteet 6,4 9,2 0,2 15,8 Koneet ja kalusto 1,9 0 0,6 2 4,5 Muut aineelliset hyödykkeet 0 0 0,6 0,3 0,9 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank. 1,8 0,2 2,1 4,1 Sijoitukset 0,0 Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 1,3 1,3 Muut osakkeet ja osuudet 17,4 0 17,4 Vaihto omaisuus 0,3 0 0,4 0,7 Rahoitusarvopaperit 0,0 Osakkeet ja osuudet 2,2 2,2 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 0 0,0 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0,0 Muut arvopaperit 0 0,0 Yhteensä 89,7 9,4 36,4 19,2 154,7 Konsernin osuus oma pääomasta/osakkuusyhtiöistä Konsernin osuus oma pääomasta/säätiöistä Kaikki yhteensä 89,7 9,4 36,4 19,2 154,7 Haukipudas konsernissa rakennukset muodostavat suurimman omaisuuserän. Rakennusten kirjanpitoarvo on kunnassa 40,2 milj. euroa ja tytäryhtiöissä 32,4 milj. euroa. Kunnan maaomaisuuden kuvaus Kunnan maa- ja vesiomaisuus 2954 ha Metsätalousmaata 1132 ha Vesialueita 216 ha Peltomaata 13 ha Tonttialueita 1365 ha Raakamaata 228ha Maaomaisuuden hankintameno 20,9 M

13 13 Liite 3. Rakennusomaisuuden luokitus (tiedot kerätty uuden Oulun selvitystä varten) Haukiputaan kunnan suorassa hallinnassa oleva rakennuskannan koko on kerrosneliötä. Kunnan ydintehtäviä palveleviin rakennuksiin kuuluu mm. hyväkuntoisia hoitoalan rakennuksia, kokoontumisrakennuksia ja opetusrakennuksia. Palveluverkkoanalyysillä selvittäviin rakennuksiin kuuluu mm. Virpiniemen hiihtomaja ja Annalankankaan varikko. Poistuviin rakennuksiin kuuluu huonokuntoisia rakennuksia mm. hoitoalan, toimisto ja hallintotoimeen ja opetukseen liittyen. A B C yht kpl kem2 kpl kem2 kpl kem2 kpl kem2 Haukipudas A=Ydintehtävää palvelevat B=Palveluverkkosidonnaiset C=Myytävät/purettavat

14 14 Liite 4. Omistus liiketoiminta alueittain Kuntien/kaupungin omistukset tytär ja osakkuusyhteisöissä voidaan jakaa seuraaviin liiketoimintakokonaisuuksiin: Asuntoliiketoiminta Energialiiketoiminta Elinkeinoliiketoiminta Kiinteistöliiketoiminta Muu liiketoiminta Vesihuoltoliiketoiminta Haukiputaan osalta alla on esitetty, miten nykyinen kuntien ja kaupungin omistus tytäryhtiöissä jakaantuu eri liiketoiminta alueille. a) Asuntoliiketoiminta KOY Simppulanhaka b) Energialiiketoiminta Haukiputaan Energia Oy on myyty Oulun Energialle vuonna c) Elinkeinoliiketoiminta Haukiputaan Kehitys Oy d) Kiinteistöliiketoiminta Haukiputaan Palvelukulma Oy Haukiputaan Jäähalli Oy KOY Haukiputaan Toritalo e) Muu liiketoiminta Kiiminkijoen Opisto Oy f) Vesihuoltoliiketoiminta Ervastinrannan puhdistamo Oy

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

LAIHIAN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 1 (7) LAIHIAN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 1. OMISTAJAPOLIITTISTEN LINJAUSTEN LÄHTÖKOHDAT Kunnan omistajapolitiikka on kunnan voimavarojen suuntaamista kuntalaisia parhaalla mahdollisella palvelevalla

Lisätiedot

25.5.2005 KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

25.5.2005 KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 25.5.2005 KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 2 KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 1. MIKSI KUNNAT TARVITSEVAT OMISTAJAPOLIITTISIA LINJAUKSIA 2. KUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT OMISTAJAPOLITIIKAN LÄHTÖKOHTANA

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

KUOPION KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 1 KUOPION KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. Omistajapoliittisten linjausten tarve 2. Omistajapolitiikka ja konserniohjaus 3. Päätöksenteko omistajapolitiikasta 4. Kaupungin kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA hyväksytty 24.9.2012 kunnanvaltuusto 21 Muutokset: valtuusto 8.9.2014 101 ja 30.3.2015 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Turun kaupungin tarkastuslautakunta 18.5.2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Tiivistelmä... 2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

kunta arvioi omistustensa tilaa ja tulevaisuutta tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa

kunta arvioi omistustensa tilaa ja tulevaisuutta tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa Punkalaitumen kunnan omistajapoliittinen ohjelma vuosille 2013 2016 1. Omistajapolitiikan tavoitteet Omistajapolitiikalla linjataan, mitä kunta omistaa ja millaisia tavoitteita omistamiselle asetetaan.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki

Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki Sisältö Kunnallinen liikelaitos Yhtiöittämisvelvoite Oulu-konserni Omistajaohjaus Oulun kaupungissa

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginhallitus 2.10.2012 Kaupunginvaltuusto 8.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 3. Konserniohjeiden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja sää tiöiden OMISTAJAPOLITIIKKA omis tajaa poliittiset linjau kset Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka omistajapoliittiset

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo 1. NAKKILAN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA...2 2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 3. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA...2

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

PORVOON KAUPUNGIN KONSERNIOHJE PORVOON KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston hyväksymä 25.2.2013 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus... 3 2 Konsernikäsite... 3 3 Konserniohjeen soveltamisala... 3 4 Konserniohjeiden velvoittavuus...

Lisätiedot

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Forssan kaupunki Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.2.2012 Voimaantuloajankohta 1.3.2012 Kv. 27.5.2013, lisäys Sisällys KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE

MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 18.6.2007 48 1 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaan Mynämäen kuntaa kehitetään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne ja ohjaus 16.1.2013

Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne ja ohjaus 16.1.2013 Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne ja ohjaus 16.1.2013 Julkisen toiminnan organisointi Taloudellinen liikkumavara TYTÄRYHTEISÖ LIIKELAITOS / MUU TASEYKSIKKÖ OSAKKUUUSYHTEISÖ YKSITYISTÄMINEN / ULKOISTAMINEN

Lisätiedot