Haukiputaan kunta OMISTAJAPOLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haukiputaan kunta OMISTAJAPOLITIIKKA"

Transkriptio

1 Haukiputaan kunta OMISTAJAPOLITIIKKA

2 2 Sisältö 1. Omistajapolitiikan perusteet Sijoitustoiminnan perusteet Kunnan omistajapolitiikan sisältö Kunnan omistama kiinteä ja irtain omaisuus Kunnan suoraan omistama omaisuus Organisaatiomuoto Nettoyksikkö Kunnallinen liikelaitos Yhtiömuotoinen toiminta Kuntayhtymä Takauspolitiikka Kunnan omaisuuden tuotot Omistajapolitiikan toteuttaminen Omaisuuden hankinta Omaisuudesta luopuminen... 10

3 3 1. Omistajapolitiikan perusteet Kunnan tehtävä on tuottaa tai järjestää kuntalaisille lainsäädännössä ja kunnan omissa päätöksissä määritellyt palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti. Omistaminen ei ole kunnan perustehtävä vaan väline palvelutuotannossa tai palvelujen järjestämisessä. Omistajapolitiikan peruste on riittävän tuoton saaminen kunnan pääomasijoitukselle tai tehokkaiden ja vaikuttavien palvelujen tuottamisedellytysten luominen. Omistajapolitiikka tukee kunnan palvelustrategian mukaista palvelutuotantoa ja kuntalaisten hyvinvointia. Omistaminen voi olla myös strategista omistamista, joka tähtää taloudellisen tai toiminnallisen tuoton aikaansaamiseen pitkällä aikajänteellä. Strategisessa omistamisessa korostuu elinkaariajattelu. Tehokas omistajapolitiikka edellyttää, että kunta määrittelee, mitä tavoitteita kukin omistus palvelee sekä kuinka tehokkaasti ja taloudellisesti omistusta käytetään ja kuinka omistuksen arvo turvataan. Mikäli omistaminen ei palvele kunnan perustehtävän toteuttamista tai perustehtävä voidaan hoitaa tehokkaammin tai taloudellisemmin muulla tavoin, omistuksesta voidaan luopua. Omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline. Se on pohja kunnan menestykselliselle toiminnalle. Omistajapolitiikka määrittelee missä kunta on omistajana tai sijoittajana. Samalla määritellään omistuksen tuotto- ja muut tavoitteet, pääoman käytön ja palvelutuotannon välineiden hankinnan periaatteet sekä se, kuka omaisuuden käytöstä vastaa ja miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty. 2. Sijoitustoiminnan perusteet Kunnan sijoitustoiminnan tavoite on turvata kunnan peruspalvelujen ja niitä tukevien toimintojen toteuttaminen. Kunnan rahoitus- ja sijoitustoimintaa hoidetaan kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti niin, että tavoitteeksi asetettu tuottotaso saavutetaan pitkäjänteisesti ja riskit halliten. Kunnan toimialaan liittyvän sijoittamisen on edistettävä kunnan keskeisiä palvelutehtäviä, elinkeinojen kehittämiseen liittyviä tavoitteita tai kuntalaisten hyvinvointiin taikka tasavertaisuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Tavoitteen saavuttamiseksi kunta voi osallistua yhteisöjen rahoitukseen pääomasijoituksin, antolainoin tai takauksin jäljempänä määritellyin periaattein. Kunnan varat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti. Tavoitteena on maksuvalmiuden ylläpitäminen, kohtuullinen tuotto ja hallittu riskitaso. Sijoitukset toteutetaan suorina sijoituksina ja varojen on oltava tarvittaessa nopeasti käytettävissä. Varojen sijoittamisessa käytetään kilpailutusta. Kassavaroja ei sijoiteta osakkeisiin tai rahastoihin ja kassahallinta on järjestettävä niin, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomia pääomia.

4 4 Kunnan sijoituksissa tapahtuneet muutokset on raportoitava kunnanhallitukselle ja valtuustolle tilinpäätöksen lisäksi välitinpäätöksen yhteydessä, mikäli muutos on oleellinen. 3. Kunnan omistajapolitiikan sisältö Haukiputaan kunta tarkastelee omistajapolitiikkaa laajasti. Omistajapolitiikka ulottuu kunnan suoran omistuksen lisäksi tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä muihin yhteisöihin, joissa kunnalla on taloudellisia etuja valvottavana. Näin omistajapolitiikan piiriin kuuluu koko kunnan ja kuntakonsernin omaisuus riippumatta omistuksen luonteesta tai organisointitavasta. Haukiputaan kunnan omistajapolitiikka sisältää periaatteet, joiden mukaan kunta ratkaisee: - omistamansa kiinteän ja irtaimen omaisuuden määrän ja laadun - omistuksen hoidon ja valvonnan organisoinnin - omistukselle asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet - omaisuuden hankinta- ja rahoitustavat - omistajavallan käytön - omistuksen luovutuksen ja luovutusperiaatteet. 4. Kunnan omistama kiinteä ja irtain omaisuus Kunnan omaisuus on luetteloitava riittävällä tavalla ja luettelot on päivitettävä tarkoituksenmukaisesti. Kunnan omaisuuden markkina-arvoa on mahdoton määritellä. Osassa omaisuutta markkina-arvo on korkeampi kuin taseen kirjanpitoarvo (esim. maaomaisuus). Osassa omaisuutta puolestaan markkina-arvoa ei ole ollenkaan. Markkina-arvon määritystä vaikeuttaa myös se, että osassa omaisuutta on rajoituksia omaisuuden käytölle ja luovutukselle (esim. valtionosuus tai alv) Kunnan suoraan omistama omaisuus Haukiputaan kunnan ja kuntakonsernin omaisuus on pääosin suorassa omistuksessa, jolloin omaisuuden hallinnointi tapahtuu vastuualueiden, liikelaitosten, tilapalvelun tai tytäryhtiöiden toimesta. Pääsääntöisesti palveluverkoston kannalta kriittinen omaisuus on myös tulevaisuudessa suorassa omistuksessa ja sen hoito tapahtuu entisellä tavalla. Haukiputaan kunnan suorassa omistuksessa pidetään tai suoraan omistukseen hankitaan pääsääntöisesti seuraavat omaisuuserät:

5 5 - irtain omaisuus, joka on välttämätön kunnan toimintojen ylläpitämiseksi tai hoitamiseksi eikä sitä voida vuokrata tai hankkia muulla tavalla taikka se ei ole muutoin taloudellisesti perusteltua - omaisuus, jota ei voida tai jota ei tulla myymään, vaan joka säilyy kunnan omistuksessa koko taloudellisen ja teknisen käyttöikänsä (esim. katu- ja tiealueet sekä niillä olevat rakennelmat, puistot, urheilu- ja ulkoilualueet) - omaisuus, josta ei saada rahallista tuloa - omaisuus, joka liittyy kuntalaisille tuotettaviin peruspalveluihin. 5. Organisaatiomuoto 5.1. Nettoyksikkö Haukiputaan kunta käyttää nettobudjetointia välivaiheena siirryttäessä liikelaitos- tai osakeyhtiömalliin. Nettobudjetointi on kunnan sisäistä laskentaa, jossa yksikön omaisuus on kunnan suorassa omistuksessa, mutta johon voidaan kohdistaa omaisuuden tuottovaatimus sisäisenä kuluna. Nettoyksikön etuna on mahdollisuus lisätä yksikön joustavuutta toiminnan järjestämisessä. Haukiputaan kunta noudattaa nettoyksiköiden osalta seuraavia periaatteita: - nettobudjetointia käytetään vain niiden yksiköiden osalta, joiden tulosta halutaan erikseen seurata - nettoyksikön on voitava omin toimenpitein vaikuttaa tuloihinsa ja menoihinsa - nettoyksikölle kohdistetaan sen pääomakustannukset - nettoyksikön toiminnalle asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet - nettoyksikön on katettava tuotoillaan merkittävä osa kuluistaan Kunnallinen liikelaitos Haukiputaan kunta liikelaitostaa pääsääntöisesti niiden yksiköiden toiminnan, jotka myyvät tuotteitaan tai palveluitaan merkittävästi ulkopuolisille asiakkaille, mutta joiden toiminnan tulos halutaan sisällyttää kunnan tulokseen. Liikelaitos on osa kunnan organisaatiota ja sen hallinto määritellään johtosäännöllä. Liikelaitoksella on taloudellinen itsenäisyys, jonka mukaisesti sen tulee kattaa omat menonsa ja pitkällä aikajänteellä myös investointinsa. Itsenäisyyttä rajoittaa se, että valtuusto asettaa liikelaitokselle vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista. Liikelaitostamista käytetään tilanteissa, joissa kunta haluaa tehostaa liiketoiminnan luonteista toimintaansa, vertailla toiminnan tuloksellisuutta yksityisen sektorin ja muiden palvelutuottajien toimintaan tai asettaa toiminnalle selkeät taloudelliset tuottovaatimukset.

6 6 Liikelaitoksen toimintaa ohjaa liikelaitosten johtokunta ja valvoo kunnanhallitus. Haukiputaan kunta noudattaa liikelaitosten osalta seuraavia periaatteita: - liikelaitoksella on myyntituloja, joihin se voi vaikuttaa - myyntitulojen tulee kattaa toiminnan kustannukset ja pitkällä aikajänteellä myös investoinnit - kunta saa sijoittamalleen pääomalle valtuuston määrittämän tuoton - kunta ei tue toimintaa avustuksin - liikelaitos toimii normaalein rahoitusperiaattein 5.3. Yhtiömuotoinen toiminta Haukiputaan kunta voi omistaa tai olla osakkaana asunto-osakeyhtiössä, kiinteistöosakeyhtiössä tai muussa osakeyhtiössä. Kunta ei ole mukana avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä eikä osuuskunnassa (lukuun ottamatta Haukiputaan sähköosuuskuntaa). Kunta voi olla mukana säätiössä, mikäli se harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa. Säätiömuotoinen toiminta ei ole omistuksen organisointitapa, sillä siinä kunta luovuttaa sijoituksensa säätiölle ja voi vain rajoitetusti vaikuttaa säätiön päätöksentekoon. Haukiputaan peruspalveluita, joiden kustannukset rahoitetaan pääosin verovaroin tai valtionosuuksin, ei yhtiöitetä. Toiminta pidetään kunnan suoran ohjausvallan alaisena. Kunnan tytär- ja osakkuusyhtiöinä olevat osakeyhtiöt toimivat osakeyhtiölain ja kuntalain alaisina. Osakeyhtiölainsäädäntö ja yhtiöitä koskeva verolainsäädäntö menee ohi kunnallisten määräysten. Talousarvion ja tilinpäätöksen osalta osakeyhtiöitä koskevat kirjanpitolain ja kuntalain määräykset. Haukiputaan konsernitoimintaa ohjaavat valtuuston hyväksymät konserniohjeet ja kunnanhallitus antaa toimintaohjeet kuntaa yhtiömuotoisessa toiminnassa edustaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä valvoo heidän toimintaa. Haukiputaan kunta noudattaa osakeyhtiöiden osalta seuraavia periaatteita: - osakeyhtiömuotoa käytetään, kun yksikkö toimii selkeästi kilpailluilla markkinoilla ja se myy palvelujaan merkittävästi ulkoisille asiakkaille - toiminnan tuotot kattavat kaikki kustannukset ja sijoitetulle pääomalle saadaan kohtuullinen tuotto - toiminnan tulosta ja kannattavuutta voidaan verrata yksityisen sektorin vastaaviin yhtiöihin - kunta voi tarvittaessa osittain tai kokonaan luopua omistuksestaan yhtiössä - kunta voi saada yhtiöön ulkopuolista rahoitusta ja liiketoiminnan asiantuntemusta tai kumppaneita.

7 7 Kunta sijoittaa yhtiöön osakepääomaa tai siihen rinnastettavaa taloudellista panosta taikka apporttina luovutettavaa omaisuutta. Yhtiö huolehtii itse oman rahoitus- ja pääomahuoltonsa. Kunta voi myöntää yhtiön lainalle omavelkaisen takauksen ja kilpailuttaa yhtiön rahoituksen tai muuten avustaa pääomahuollon järjestämisessä. Takauksesta kunta voi periä takausprovision tai edellyttää vakuuden. Kunta sijoittaa yhtiöön uutta pääomaa vain toiminnan laajentumisen tai muutoksen sitä edellyttäessä. Poikkeuksen voi muodostaa vain kunnan kokonaan omistama yhtiö, mikäli kunnan edun turvaaminen sitä vaatii. Tällöinkin yhtiön on laadittava talouden vakauttamissuunnitelma. Kunta ei yksin kanna taloudellista vastuuta yhtiöstä, jossa se on vähemmistöosakkaana. Haukiputaan kunnan panostus yhtiöön määritellään seuraavien periaatteiden pohjalta: - kunta selvittää ennen yhtiön perustamista tai osakkaaksi ryhtymistä yhtiön liiketaloudelliset toimintaedellytykset - kunta selvittää ennen sijoituspäätöksen tekemistä yhtiön osakkaiden taloudelliset ja toiminnalliset taustat - kunnan tytär- ja osakkuusyhtiön rahoituksen on määrältään, rakenteeltaan ja ehdoiltaan vastattava tilannetta vastaavissa yksityisissä yrityksissä. Kunta myöntää omistamilleen yhtiöille pääsääntöisesti vain lyhytaikaista lainaa. Poikkeuksen voi muodostaa kunnan oman edun turvaaminen. Tällöin lainaehtojen on vastattava normaaleja rahalaitoslainaehtoja ja kunta edellyttää lainalleen vakuutta. 5.4 Kuntayhtymä Kunta hoitaa osan peruspalveluistaan kuntayhtymien kautta. Kuntayhtymä voi olla lain mukaan pakollinen tai vapaaehtoinen. Kuntayhtymät hallitsevat huomattavia omaisuusmassoja niihin kuuluvien kuntien puolesta. Omaisuudella luodaan tuotantoedellytykset palveluille. Haukiputaan kunta noudattaa kuntayhtymien osalta seuraavia periaatteita: - kunnan on saatava kuntayhtymään sijoittamalleen pääomalle kohtuullinen taloudellinen tai toiminnallinen tuotto - toiminnallista tuottoa verrataan kunnan oman palvelutuotannon tulokseen - liiketoiminnan tai omistamisen luonteista toimintaa ei organisoida kuntayhtymämuotoon.

8 8 6. Takauspolitiikka Haukiputaan kunta voi myöntää omavelkaisen takauksen tytäryhtiönsä tai osakkuusyhtiönsä taikka kunnan peruspalveluiden järjestämiseen osallistuvan muun yhteisön rahalaitoslainalle seuraavien periaatteiden mukaisesti: - omavelkainen takaus voidaan myöntää kunnan tytäryhtiölle koko tarvittavan rahalaitoslainan määrälle - omavelkainen takaus voidaan myöntää kunnan osakkuusyhtiölle tai kuntayhtymälle kunnan omistusosuutta vastaavan rahalaitoslainan määrälle ehdolla, että muut omistajat osallistuvat rahoitukseen omistusosuuttaan vastaavasti - omavelkainen takaus voidaan myöntää yhteisölle, jossa kunta ei ole osakkaana edellyttäen, että yhteisö tuottaa kunnalle peruspalvelutuotantoa, jonka kunta ostaa ostopalveluna tai jossa kunta maksamallaan vuokralla kattaa toiminnan hoito- ja pääomakustannukset ja takauksella kunta alentaa itselleen tulevia pääomakustannuksia. Näissä tapauksissa kunta edellyttää riittävää vastavakuutta. Lisäksi Haukiputaan kunta voi myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella toissijaisen takauksen tai täytetakauksen hankkeelle, joka palvelee kunnan peruspalvelutuotantoa tai elinkeinotoiminnan edistämistä. Kunta edellyttää takaukselle vastavakuuden ja perii takausprovision. 7. Kunnan omaisuuden tuotot Kunnan panostukset omaisuuteen ovat sijoituksia, joilta edellytetään taloudellista tai toiminnallista tuottoa. Taloudellisten tai toiminnallisten tuottojen suhde vaihtelee omaisuuslajeittain ja omaisuuden hallintamuodoittain. Taloudellisen tuoton vähetessä tulee toiminnallisen tuoton kasvaa ja päinvastoin. Haukiputaan kunta edellyttää sijoituksiltaan seuraavia tavoitteita: - sijoitusta tehtäessä asetettujen taloudellisten tai toiminnallisten tuottotavoitteiden on oltava pitkäaikaisia - taloudelliset ja toiminnalliset tuottotavoitteet asetetaan omaisuuslajeittain keskimääräisinä tavoitteina sekä omaisuuden hallintamuodoittain yhteisökohtaisesti - kilpailluilla markkinoilla toimivien yhteisöjen taloudellisen tuoton on vastattava toimialan keskimääräistä tasoa - taloudellisen tuoton ollessa vähäinen on toiminnallisen tuoton oltava korkea (tavoitemäärittely ja seuranta BSC-mallilla) - tuottotavoitteiden saavuttamista seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti

9 9 - kunnan edustajan yhteisössä on tunnettava tavoitteet ja valvottava niiden toteutumista. 8. Omistajapolitiikan toteuttaminen Haukiputaan kunnan omistajapolitiikan perusteista päättää valtuusto. Omistajapolitiikan toteuttamisen vastuu on kunnanhallituksella, kunnanjohtajalla, valvojiksi määrätyillä viranhaltijoilla ja kunnan edustajilla eri yhteisöissä. Omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat kunnanhallitukselle. Se antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille. Edustajien on saatettava merkittävät ja periaatteelliset ratkaisut etukäteen kunnanjohtajan tietoon ja siten valmisteltavaksi. Kunnan vastuualueet osallistuvat ohjeiden valmisteluun. Haukiputaan kunta edellyttää omistustaan vastaavaa tai sopimukseen perustuvaa edustusta yhteisöjen hallintoelimiin. Kunta nimeää omistajapolitiikan kannalta keskeisten yhteisöjen hallintoon yhden tai useamman talouteen ja sen arviointiin sekä toiminnallisiin asioihin perehtyneen keskeisen luottamushenkilön tai viranhaltijan. Haukiputaan kunta edellyttää yhteisöissä toimivilta edustajiltaan: - aktiivista osallistumista yhteisöä koskeviin asioihin - hyvää perehtymistä yhteisön toimintaan ja talouteen - kunnan yhteisön toiminnalle asettamien tavoitteiden tuntemista - kunnan antamien ohjeiden tuntemista ja noudattamista - aktiivista yhteydenpitoa. Kunta voi edellyttää ehtona osallistumiselleen tai sijoitukselleen yhteisöön oikeutta nimetä yhteisöön tilintarkastaja. Yhteys yhteisön tilintarkastuksesta kunnan tilintarkastukseen tulee turvata Omaisuuden hankinta Kunta hankkii yleensä suoraan omistukseensa tai tytäryhtiönsä omistukseen omaisuuslajit, joilla on merkitystä kunnan palvelutuotannon turvaamiseen tai joiden hankintaa ei ole mahdollista toteuttaa muulla tavoin. Kunta selvittää omaisuuslajien hankintavaihtoehdot (ostaminen, vuokraaminen tai leasingrahoitus). Kunnan taloudellisen liikkumavaran edistämiseksi ja rahoitusrasituksen tasaamiseksi kunta pyrkii omaisuuden hallinnassa aktiiviseen kumppanuuteen yhteisöjen kanssa. Kunnan kumppanuuden muoto (osaomistus, rahoitusjärjestelyt, takaus, vuokraus jne) selvitetään tapauskohtaisesti.

10 10 Omaisuuden hankinnassa kunta hyödyntää raha- ja sijoitusmarkkinoiden erilaisia instrumentteja niin, että niillä saavutetaan mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty Omaisuudesta luopuminen Kunnan omistajapolitiikka edellyttää selkeitä tavoitteita omistukselle. Aktiiviseen omistajapolitiikkaan kuuluu myös tarpeettomasta omaisuudesta luopuminen. Omistuksesta luovuttaessa on analysoitava luopumisen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset sekä mahdolliset rajoitukset. Kunnan omistuksista pieni osa on sellaista, jota säätelemällä voidaan tasapainottaa taloutta. Omistuksesta valtaosa on sellaista, jonka realisointi ei ole lainkaan mahdollista tai edellyttää toiminnallisia muutoksia ja pitkää valmisteluaikaa. Haukiputaan kunta noudattaa omistuksesta luopumisessa seuraavia periaatteita: - omistuksesta voidaan luopua toiminnallisista syistä - omistus ei palvele palvelujen järjestämistä kuntalaisille - omistuksesta luopuminen vähentää kunnan käyttömenoja - omaisuudesta luopuminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja markkinahinnoin - kiinteän omaisuuden ja osakkeiden myynnistä saatavat varat käytetään maanhankintaan, peruspalveluinvestointeihin tai rahoituskustannusten pienentämiseen.

11 11 Liite 1. Haukipudas konserni TP 2009 (tiedot kerätty uuden Oulun selvitystä varten) HAUKIPUDAS KONSERNI 157 milj., (pvpo 66 milj. ) Peruskunta 89,7 milj. (pvpo 31,9 milj. ) LIIKELAITOKSET TYTÄRYHTIÖT OSAKKUUSYHTEISÖT 9,0 milj., (pvpo 5 milj.) 37,1 milj. (pvpo 23,6 milj. ) 1,3 milj., (pvpo 0,1 milj. ) milj. Haukiputaan Vesi 9 KOY Simppulanhaka 23,7 Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy 0,3 pvpo 5 (100%) 19,1 (40%) 0,1 Haukiputaan Kehitys Oy 12,7 (100%) 4,5 (48,3%) Haukiputaan Palvelukulma Oy 1,2 Kiiminkijoen Opisto Oy 0,1 Haukiputaan Jäähalli Oy 0,5 (54%) 0,0 (49,1%) 0,3 KOY Haukiputaan Toritalo 0,6 KUNTAYHTYMÄT 19,2 milj. (53,7%) 0,0 (pvpo 5,3 milj. ) SÄÄTIÖT Palvelutalosäätiö 0,1 Oulunseudun ajoharjoitteluratasäätiö Haukiputaan sotainvalidien ja vammaisten asuntosäätiö Pohjois Pohjanmaan 8,5 sairaanhoitopiirin ky 1,9 (4,06%) Oulun seudun 10,6 koulutuskuntayhtymä 3,3 (8,846%) Pohjois Pohjanmaan liitto 0,1 (3,85%) Haukipudas konsernin omaisuus on yhteensä 156 milj. euroa ja pitkäaikaista korollista vierasta pääomaa on 66 milj. euroa.

12 12 liite 2. Omaisuus omaisuusluokittain (tiedot kerätty uuden Oulun selvitystä varten) Omistus omaisuusluokittain tase erien mukaan Tase milj. Peruskunta Liikelaitokset Tytäryhtiöt Kuntayhtymät Koko konserni (yhdistetty osa) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0,1 0,3 0,4 Muut pitkävaikuttuiset menot 0,4 0 0,2 0,6 Aineelliset hyödykkeet 0,0 Maa ja vesialueet 19,9 0,6 0,1 20,6 Rakennukset 40,2 0 32,4 13,6 86,2 Kiinteät rakenteet ja laitteet 6,4 9,2 0,2 15,8 Koneet ja kalusto 1,9 0 0,6 2 4,5 Muut aineelliset hyödykkeet 0 0 0,6 0,3 0,9 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank. 1,8 0,2 2,1 4,1 Sijoitukset 0,0 Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 1,3 1,3 Muut osakkeet ja osuudet 17,4 0 17,4 Vaihto omaisuus 0,3 0 0,4 0,7 Rahoitusarvopaperit 0,0 Osakkeet ja osuudet 2,2 2,2 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 0 0,0 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0,0 Muut arvopaperit 0 0,0 Yhteensä 89,7 9,4 36,4 19,2 154,7 Konsernin osuus oma pääomasta/osakkuusyhtiöistä Konsernin osuus oma pääomasta/säätiöistä Kaikki yhteensä 89,7 9,4 36,4 19,2 154,7 Haukipudas konsernissa rakennukset muodostavat suurimman omaisuuserän. Rakennusten kirjanpitoarvo on kunnassa 40,2 milj. euroa ja tytäryhtiöissä 32,4 milj. euroa. Kunnan maaomaisuuden kuvaus Kunnan maa- ja vesiomaisuus 2954 ha Metsätalousmaata 1132 ha Vesialueita 216 ha Peltomaata 13 ha Tonttialueita 1365 ha Raakamaata 228ha Maaomaisuuden hankintameno 20,9 M

13 13 Liite 3. Rakennusomaisuuden luokitus (tiedot kerätty uuden Oulun selvitystä varten) Haukiputaan kunnan suorassa hallinnassa oleva rakennuskannan koko on kerrosneliötä. Kunnan ydintehtäviä palveleviin rakennuksiin kuuluu mm. hyväkuntoisia hoitoalan rakennuksia, kokoontumisrakennuksia ja opetusrakennuksia. Palveluverkkoanalyysillä selvittäviin rakennuksiin kuuluu mm. Virpiniemen hiihtomaja ja Annalankankaan varikko. Poistuviin rakennuksiin kuuluu huonokuntoisia rakennuksia mm. hoitoalan, toimisto ja hallintotoimeen ja opetukseen liittyen. A B C yht kpl kem2 kpl kem2 kpl kem2 kpl kem2 Haukipudas A=Ydintehtävää palvelevat B=Palveluverkkosidonnaiset C=Myytävät/purettavat

14 14 Liite 4. Omistus liiketoiminta alueittain Kuntien/kaupungin omistukset tytär ja osakkuusyhteisöissä voidaan jakaa seuraaviin liiketoimintakokonaisuuksiin: Asuntoliiketoiminta Energialiiketoiminta Elinkeinoliiketoiminta Kiinteistöliiketoiminta Muu liiketoiminta Vesihuoltoliiketoiminta Haukiputaan osalta alla on esitetty, miten nykyinen kuntien ja kaupungin omistus tytäryhtiöissä jakaantuu eri liiketoiminta alueille. a) Asuntoliiketoiminta KOY Simppulanhaka b) Energialiiketoiminta Haukiputaan Energia Oy on myyty Oulun Energialle vuonna c) Elinkeinoliiketoiminta Haukiputaan Kehitys Oy d) Kiinteistöliiketoiminta Haukiputaan Palvelukulma Oy Haukiputaan Jäähalli Oy KOY Haukiputaan Toritalo e) Muu liiketoiminta Kiiminkijoen Opisto Oy f) Vesihuoltoliiketoiminta Ervastinrannan puhdistamo Oy

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA KEMPELE-KONSERNIN KONSERNIOHJEET 1. KEMPELE-KONSERNIN MÄÄRITELMÄ Kempele-konserniin kuuluvat Liitteessä 1 mainitut tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, jotka vastuutetaan tehtäviensä perusteella

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OMISTAJAPOLITIIKKA JA KONSERNIOHJE

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OMISTAJAPOLITIIKKA JA KONSERNIOHJE SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OMISTAJAPOLITIIKKA JA KONSERNIOHJE SISÄLTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OMISTAJAPOLITIIKKA... 2 1. Omistajapolitiikan perusteet... 2 2. Kuntayhtymän omistajapolitiikan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Sisältö 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...2 2 Soveltamisala...2 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...2 4 Konserniohjeen sitovuus...3 5 Konsernin

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT HARJAVALLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 13.2.2012/10 Voimaantulo 1.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 1313/02.05.05/2015 115 Investointirahaston sijoitusperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Maarit Vierunen, puh. 046 877 3296 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen.

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen. 1 Kh 15.10.2007, liite nro 2 Kv 15.11.2007, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Ohjeen soveltamisala Ohjeen käsittely ja hyväksyminen Johtaminen, ohjaus ja valvonta

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE PIRKKALAN KUNTA Voimaan 1.3.2012 PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo 1. NAKKILAN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA...2 2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 3. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA...2

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE

TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE LIITE KH 4.12.2012 210 LIITE KV 17.12.2012 48 HYVÄKSYTTY KV 17.12.2012 48 VOIMAAN 1.2.2013 1 KUNTAKONSERNIN MÄÄRITELMÄ JA MUUT KONSERNIIN LIITTYVÄT KESKEISET KÄSITTEET Kuntakonserni

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

Joroisten kunta KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA. Tällä konserniohjeella Joroisten kunnanvaltuusto antaa konsernitason toimintaohjeet.

Joroisten kunta KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA. Tällä konserniohjeella Joroisten kunnanvaltuusto antaa konsernitason toimintaohjeet. Joroisten kunta KONSERNIOHJE Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.9.2003. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Kukin konserniyhteisö käsittelee ohjeet hallituksessaan ja yhtiökokouksessaan tai vastaavassa. Ohjeiden

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

K O N S E R N I O H J E

K O N S E R N I O H J E K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt 7.12.2011 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Yhtymähallituksen 26. päivänä elokuuta 2013/ 175 hyväksymä 1.10 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN KONSERNIOHJEET 1.10.2013 LUKIEN 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

LAIHIAN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 1 (7) LAIHIAN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 1. OMISTAJAPOLIITTISTEN LINJAUSTEN LÄHTÖKOHDAT Kunnan omistajapolitiikka on kunnan voimavarojen suuntaamista kuntalaisia parhaalla mahdollisella palvelevalla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO KONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT...3 1 Ohjeiden tarkoitus...3 2 Konsernin määritelmä...3 3 Emoyhteisö...3 4 Tytäryhteisö...3 KONSERNIN

Lisätiedot

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

1.1 Konsernijohtamisen yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet

1.1 Konsernijohtamisen yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnanhallitus Konsernihallinto 18.2.2005 KONSERNIOHJE Kunnanvaltuusto hyväksynyt Voimaantulopäivä 1.1.2004 1 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS Kirkkonummen kunnan konserniohjeet edistävät yhteisen

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE

HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto 23.6.2008 46 Voimaan 1.8.2008 2 HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Konserniohjeen soveltamisala Näillä konserniohjeilla varmistetaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

kunta arvioi omistustensa tilaa ja tulevaisuutta tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa

kunta arvioi omistustensa tilaa ja tulevaisuutta tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa Punkalaitumen kunnan omistajapoliittinen ohjelma vuosille 2013 2016 1. Omistajapolitiikan tavoitteet Omistajapolitiikalla linjataan, mitä kunta omistaa ja millaisia tavoitteita omistamiselle asetetaan.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 2007

TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 2007 TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 2007 Kunnanvaltuusto 18.12.2007 81 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1. Konserniyhteisön määrittely... 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 3. Soveltamisala...

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 13 KONSERNIOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.8.2013) 1. Soveltamisala Kuntalain 16 a :n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :ssä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot