Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9"

Transkriptio

1 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE

2 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Konserniohjeen soveltamisala Konserniohjeen käsittely ja sen hyväksyminen Konserniohjeen sitovuus Konsernin ohjaus ja johtaminen Edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimissä Strateginen suunnittelu 5 2 Talousosa 2.1 Tilikausi, kirjanpito, tilintarkastus ja raportointi Raportointivelvollisuus Takauskysymykset Yhteisöjen sijoitustoiminta 6 3 Palvelut 3.1 Tietojärjestelmät Tukipalvelut Tilat Hankintapalvelut Yhteisöjen rahoituksen järjestäminen 7 3,6 Riskienhallinta 7 4 Henkilöstöosa 4.1 Peruslinja Resurssien tehokas hyödyntäminen Palkkaus Koulutus Johtaminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Eläkevakuuttaminen Työnantajajärjestöön liittyminen 9 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9 6 Ohjeiden voimaantulo 9

3 2 Seinäjoen kaupungin konserniohje 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet Kuntakonserni Kuntakonserni on määritelty kuntalaissa kirjanpitolain konsernimääritelmän mukaisesti. Kuntalain 16 a :n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräysvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöltä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä. Tytäryhteisöä koskevia säädöksiä sovelletaan myös kunnan määräysvallassa olevaan säätiöön. Emoyhteisö Konsernitilinpäätöksen laativa kunta on kuntakonsernin emoyhteisö. Emoyhteisöasema perustuu määräysvaltaan toisessa kirjanpitovelvollisessa. Tytäryhteisö Kunnan tai kuntayhtymän tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä ja säätiöitä, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta. Kuntayhtymä Kuntayhtymä yhdistellään aina kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, mikä on kunnan osuus kuntayhtymän varoista ja velvoitteista, sekä siitä, miten kunnan äänivaltaa on sopimuksilla rajoitettu. Vastaavalla tavalla myös liikelaitoskuntayhtymä yhdistellään aina sen jäsenten konsernitilinpäätökseen. Kuntayhtymä, joka ei ole kunnan tai kuntayhtymän tytäryhteisö, ei kuulu kuntakonserniin, mutta sen tilinpäätös yhdistellään aina kunnan ja/tai kuntayhtymän konsernitilinpäätökseen. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään kunnan konsernitilinpäätökseen aina suhteellisella menetelmällä, vaikka kunnalla olisi määräysvalta kuntayhtymässä. Käytännössä jäsenten äänivaltaa on kuntayhtymän perussopimuksessa usein rajoitettu siten, ettei yksittäisellä jäsenellä ole määräysvaltaa kuntayhtymässä. Konserniyhteisö Konserniyhteisöllä tarkoitetaan emoyhteisönä toimivaa kuntaa sekä sen tytäryhteisöä. Omistusyhteysyhteisö Omistusyhteysyhteisö on kuntakonserniin kuulumaton yhteisö, jossa kunnalla on sellainen omistusosuus, joka luo kunnan ja yhteisön välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu edistämään kunnan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön toimintaa. Jollei kunta muuta näytä, yhteisöä pidetään omistusyhteysyhteisönä, jos kunnalla on vähintään viidesosa yhteisön osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta. Omistusyhteysyhteisö voi olla kyseessä myös silloin, kun omistusosuus on alle viidesosa,

4 3 jos pysyvä yhteys syntyy esimerkiksi hallituksen jäsenyyden kautta. Osakkuusyhteisö Osakkuusyhteisö on omistusyhteysyhteisö, jossa konserniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa, mutta joka ei kuulu kuntakonserniin. Jollei kunta muuta näytä, omistusyhteysyhteisöä pidetään osakkuusyhteisönä, jos kunnalla on vähintään viidesosa ja enintään puolet omistusyhteysyhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon mahdollisia äänestysrajoituksia eikä osakkuusyrityksellä itsellään tai sen tytäryrityksellä olevia ääniä. Huomattava vaikutusvalta merkitsee sitä, että konserniyhteisöllä on mahdollisuus vaikuttaa toisen yhteisön taloudellisten ja operatiivisten päätösten tekemiseen, mutta sillä ei kuitenkaan ole konsernin suhteelle ominaista määräysvaltaa. Huomattava vaikutusvalta voi puuttua yli viidesosan äänioikeudesta huolimatta esimerkiksi silloin, kun kaikki muut osakkeet tai osuudet omistaa yksi tai omistus on tarkoitettu vain lyhytaikaiseksi. Konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta yhdistellään kunnan konsernitilinpäätökseen. Yhteisyhteisö Sellaista osakkuusyhteisöä tai työyhteenliittymää, jonka kunta tai sen tytäryhteisö omistaa tasaosuuksin kuntakonserniin kuulumattoman yhteisön kanssa siten, että myös äänivalta tässä yhteisössä jakautuu tasan omistajien kesken, nimetään yhteisyhteisöksi. Yhteisyhteisö merkitään kunnan konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisön tavoin. 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Konserniohjeella tuodaan puitteet ensisijaisesti Seinäjoki-konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta sovelletaan soveltuvin osin myös omistusyhteysyhteisöihin ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeelta pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöistä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. 1.3 Konserniohjeen soveltamisala Näitä konserniohjeita sovelletaan edellä määritellyssä Seinäjoki-konsernissa sekä soveltuvin osin kuntayhtymissä ja omistusyhteysyhteisöissä.

5 4 1.4 Konserniohjeen käsittely ja sen hyväksyminen Konserniohjeet hyväksyy kaupunginvaltuusto. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä muiden tytäryhteisöjen vastaavissa toimielimissä. 1.5 Konserniohjeen sitovuus Hyväksyttyä konserniohjetta noudatetaan Seinäjoki-konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöstä muuta johdu. Käyttäessään omistajaohjausta kaupunki ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella. Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, omistusyhteys- ja osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. 1.6 Konsernin ohjaus ja johtaminen Seinäjoki-konsernia johtavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä kaupungin johtoryhmä, erityisesti konsernityöryhmä (kaupunginjohtaja, rahoitusjohtaja ja kaupunginlakimies). Konsernihallintoon liittyviä asioita hoitaa kaupunginkanslia. Kaupunginvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan linjaukset, hyväksyy kuntalain mukaan vuosittaisissa talousarvioissa tai muutoin strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä valvoo osaltaan niiden toteutumista. Kaupunginhallitus johtaa ja ohjaa Seinäjokikonsernia sekä valvoo, että Seinäjokikonsernin osat toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginjohtaja ja kaupungin johtoryhmä seuraavat Seinäjoki-konsernin osien toimintaa ja tavoitteiden toteutumista päätetyn työnjaon mukaisesti ja arvioivat konsernirakenteen kehittämistarpeita. Mahdolliset epäkohdat käsitellään konsernijohdossa ja niistä raportoidaan kaupunginhallitukselle. 1.7 Edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimissä Omistajan keskeisiä vaikutusmuotoja yhteisön toimintaan on edustajien valitseminen tai ohjeiden antaminen yhteisön hallinto- ja päätöksentekoelimiin valittavista henkilöistä. Edustajien valinnassa otetaan huomioon kyvykkyys arvioida johdon toimintaa sekä strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja omistajaohjauksen toteutumista. Tytäryhteisöjen hallituksiin valitaan kaupungin johtoryhmän jäsen tai muu viranhaltijajäsen tiedonkulun ja asiantuntemuksen turvaamiseksi. Kuntalain 13 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

6 5 Kuntalain 23 :n 2 momentin perusteella kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Tytäryhteisöt ovat velvollisia pyytämään ennen erityisen merkittäviä päätöksiä ohjeita kaupungilta päätöksentekoa varten. 1.8 Ohjeita tulee pyytää ja antaa mm. seuraavissa asioissa: - hallituksen jäsenen valinta - toimitusjohtajan valinta sekä tämän palkkaus- ym. ehdoista päättäminen - toiminnan olennainen laajentaminen tai supistaminen - yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen merkittävä muuttaminen - yhteisön toimialan kannalta poikkeuksellisen merkittävä investointi tai omaisuuden luovutus - poikkeuksellisen huomattava velanotto, lainananto ja takauksen tai vakuuden antaminen - taloudellisesti poikkeuksellisesti merkittävien sopimusten tekeminen - yrityssaneeraus, fuusio tai diffuusio - muu yhteisön toimintaedellytyksiin tai palvelukykyyn olennaisesti vaikuttava asia. Strateginen suunnittelu Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen välillä pidetään vähintään kerran vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuuksia yhteisten päämäärien ja strategioiden määrittelemi seksi. 2 Talousosa 2.1 Tilikausi, kirjanpito, tilintarkastus ja raportointi Tytäryhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi. Yhteisöt laativat kirjanpidon yhtenäisesti siten, että tilinpäätöksistä on laadittavissa konsernitilinpäätös. Kaupungin taloushallinto antaa ohjeet tilinpäätöksen laatimisesta ja tarvittaessa myös kirjanpidon järjestämisestä. Kaupunkikonsernissa noudatetaan yhtenäistä 2.2 tilintarkastustapaa. Kaupunkikonsernin tilintarkastus kilpailutetaan kaupungin toimesta valtuustokausittain. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoja konsernijohdolta tytäryhteisön toiminnasta arvioidakseen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Raportointivelvollisuus Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tulee raportoida toiminnastaan kaupunginhallitukselle seuraavasti: Tytäryhteisöjen tulee mennessä toimittaa kaupunginhallitukselle alkavaa tilikautta koskeva talousarvio. Talousarvioon tulee kirjata tytäryhteisön toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet, joissa on huomioitava kaupungin tytäryhteisöille antamat ohjeet. Tilivuoden aikana talous arvioon tehtävistä oleellisista muutoksista tulee raportoida kaupunginhallitukselle.

7 6 Vastaava raportti tulee toimittaa kaupungin tilintarkastajille ja tarkastuslautakunnalle. Osavuosikatsaus ajalta tulee toimittaa mennessä. Osavuosikatsaukseen tulee sisällyttää ainakin tiedot talouden ja asetettujen tavoitteiden toteutumasta, johtopäätökset yhteisön toiminnan ja talouden tilasta ja resurssien muutoksesta sekä ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi. Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen tulee toimittaa mennessä tiedot konsernin sisäisistä tuotoista ja kuluista sekä saatavista ja veloista. Lisäksi tytäryhteisöjen ja omistusyhteysyhteisöjen tulee toimittaa mennessä tilinpäätösasiakirjat käsittäen tuloslaskelman, taseen, tuloslaskelman ja taseen liitetiedot, talousarvion toteutumavertailun, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. tytär-yhteisöjen on toimitettava selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta mennessä. Yhtiökokous- ja vastaavat pöytäkirjajäljennökset sekä edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa kaupunginkansliaan. 2.3 Takauskysymykset Mikäli yhteisö pyytää lainoille kaupungin takausta, tulee tämän takauspyynnön yhteydessä laatia selvitys yhteisön liiketoiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä takaukseen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä, jotka saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon takauspäätöstä tehtäessä. Yhteisö ei ilman kaupunginhallituksen lupaa saa antaa takauksia tai käyttää omaisuuttaan muiden velkojen vakuutena. Takausten myöntämisessä ja takausprovision perimisessä noudatetaan valtuuston hyväksymiä periaatteita. 2.4 Yhteisöjen sijoitustoiminta Ne tytäryhteisöt, joiden rahoitus- ja sijoitustoiminnan keskittämisestä voidaan saada merkittävää taloudellista hyötyä, järjestävät sijoitustoiminnan kaupungin taloushallinnon kautta tai yhteistyössä sen kanssa. Taloushallinto määrittää ne tytäryhteisöt, euromääräiset rajat ja menettelytavat, joiden mukaan tämä sijoitustoiminta järjestetään. Tytäryhteisöjen sijoitustoiminnasta raportoidaan kerran vuodessa kaupunginhallitukselle. 3 Palvelut 3.1 Tietojärjestelmät Tavoitteena on, että Seinäjoki-konsernissa käytetään samoja järjestelmiä sekä noudatetaan yhteisiä tietohallinnon strategioita ja toimintaohjeita. Konserniyhteisön tietojärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa.

8 7 3.2 Tukipalvelut Tavoitteena on, että kaupungin tukipalvelut tuottavat erikseen sovittavalla tavalla palveluja kaikille Seinäjoki-konsernin yksiköille. Palveluista perittävistä maksuista sovitaan erikseen. Merkittävien ulkopuolisten tukipalveluiden ostoon tytäryhteisön tulee hankkia konsernijohdon suostumus. 3.3 Tilat Kaupungin tilapalvelut koordinoi kaupungin tilojen käyttöä. Seinäjoki-konsernin yksiköt sijoittuvat ensisijaisesti omiin tai kaupungin omistamiin tiloihin. Ulkoisten tilojen vuokraamiseen on oltava konsernijohdon suostumus. Konsernissa käytetään yhtenäisiä kiinteistövuokrausperusteita. 3.4 Hankintapalvelut Tytäryhteisöjen hankinnat kuuluvat pääsääntöisesti julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet ja pyrittävä ostajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen. Tytäryhteisöjen tulee säännöllisesti neuvotella kaupungin hankintavastuuilisten kanssa tarkoituksenmukaisen yhteistyön aikaansaamiseksi hankinnoissa. 3.5 Yhteisöjen rahoituksen järjestäminen Seinäjoki-konsernin rahoitus järjestetään mahdollisuuksien mukaan keskitetysti siten, että voidaan päästä kaikkien kannalta parhaimpiin mahdollisiin lainaehtoihin. Tytäryhteisöjen tulee selvittää lainoitustarpeensa kaupungille ja sopia taloushallinnon kanssa lainoituksen järjestämistavasta. Kaupunkikonsernin rahoitusaseman puitteissa toteutetaan konsernin sisällä lainoitusjärjestelyjä niin, että konsernin kokonaisuuden kannalta väitetään tarpeettomat rahoituskustannukset. 3.6 Riskienhallinta Koko Seinäjoki-konsernissa noudatetaan yhtenäistä riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikkaa. Sillä määritellään ne periaatteet, joiden mukaan vahinkoriskejä siirretään vakuutusyhtiön vastattavaksi.

9 8 4 Henkilöstöosa 4.1 Peruslinja Henkilöstöpolitiikan koko Seinäjokikonsernissa tulee peruslinjaltaan olla kaupungin henkilöstöpoliittisen ohjelman ja sen perusteella tehtyjen päätösten mukaista. 4.2 Resurssien tehokas hyödyntäminen Henkilöstöä hankkiessaan tulee yhteisön ottaa huomioon Seinäjoki-konsernin sisäisen henkilöstön siirtotarpeet. Vapaana olevat työpaikat on ilmoitettava kaupungille. 4.3 Palkkaus Palkkauksessa ja muissa sopimuksenvaraisissa asioissa noudatetaan kaupungin kanssa yhtenäisiä periaatteita. 4.4 Koulutus Konsernin keskitetty koulutus on koko Seinäjoki konsernin käytössä. 4.5 Johtaminen Johtaminen on avointa ja yhteistyöhön kannustavaa. Johtamisen tulee tukea henkilöstön osallistumista, luovuutta ja itsenäistä työotetta. Esimiesten rekrytoinnissa korostetaan erityisesti henkilöstöjohtamistaitoja. 4.6 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Henkilöstön osaamista ja sen ylläpitämistä arvostetaan ja tuetaan. Ammattitaitoa kehitetään suunnitelmallisesti organisaation oman täydennyskoulutuksen ja itsenäisen opiskelun tukemisen kautta. Kaupungin henkilöstökoulutustarjonta on myös tytäryhteisöjen käytettävissä. Henkilöstön ja organisaation osaamistarpeita arvioidaan esimiesten ja alaisten välisillä, säännöllisillä kehityskeskusteluilla.

10 9 4.7 Eläkevakuuttaminen Eläkevakuuttaminen järjestetään Kevassa, ellei tytäryhteisö voi osoittaa, että se ei ole mahdollista tai tytäryhtiön etu muuta vaadi Työnantajajärjestöön liittyminen Konserniyhtiöt kuuluvat Palvelulaitosten työnantajayhdistykseen ellei toisin sovita. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet Kaupungin on tiedotettava asukkailleen myös tytäryhteisöjen toiminnasta. Tytäryhteisöjen tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä toimihenkilö. Yhteisen tiedottamisen on tuettava konsernin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa sekä noudatettava kaupungin viestintästrategiaa. 6 Ohjeiden voimaantulo Nämä konserniohjeet tulevat voimaan ja ne korvaavat valtuuston aikaisemmin hyväksymät konserniohjeet.

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen Kunnanhallitus 24.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2. Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja sää tiöiden OMISTAJAPOLITIIKKA omis tajaa poliittiset linjau kset Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka omistajapoliittiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot