Uuden lastensuojeluyksikön urakoitsija valinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden lastensuojeluyksikön urakoitsija valinnat"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Uuden lastensuojeluyksikön urakoitsija valinnat 718/ /2013 TEKLA Hankesuunnittelutyöryhmä on jatkanut suunnittelua pääsuunnittelijan va linnan jälkeen, teknisen toimen osalta muutettuna ja täydennettynä ruoka- ja sii vous huol lon ja tilahallinnon edustajalla. Kaupungin työsuojelu on osal listu nut suunnitteluun resurssiensa mukaan. Pääsuunnittelijaksi on valittu rakennusarkkitehti Ville Tuura Arkkitehtuura Oy:stä Helsingistä viranhaltijapäätöksellä HILMa-kilpailutuksen jälkeen. Vastaavalla tavalla Rakennesuunnittelijaksi Suunnittelu Kärki Oy Es poos ta, LVIA-suunnittelijaksi EMP A&I Oü Helsingistä / Tallinnasta, ja Sähkösuunnittelijaksi Karawatski Oy Sähkötekninen Insinööritoimisto Naan ta lis ta. Jakelukeittiön suunnitelman on laatinut Suurkeittiö Insinööritoimisto Rita Pul li Helsingistä. Suunnittelu on edennyt pääpiirustus- ja rakennusluvan hakuvaiheeseen, läh tö koh ta na syksyllä 2013 valmistunut hankesuunnitelma. Ra ken nus paikka on entinen, Ojamon liikennevalojen kohdalla, matalan liikerakennuksen ylä puo lel la ylärinteessä asuintalojen välissä oleva vielä rakentamaton metsä alue, osoite Ojamonharjuntie / Antinkuja. Kerrosala on han ke suun ni telman mukaan krs-m², jolloin väestönsuojaa ei tarvitse rakentaa. Rakennus sijoittuu jyrkähköön rinteeseen, sisältää pohjakerroksen + yh den kerroksen, on harjakattoinen, kaksi-portainen, pitkähkö n. 20 m, le veys n. 10 m. Perustoiminta sijoittuu 1. kerrokseen, missä on kaksi (2) osas toa, toinen lapsille 0-6 vuotta, seitsemän (7) asuinhuonetta plus kans lia-pvä toimin ta yhteistilat sekä oma piha-alue, toinen nuorille 7-13 v, sa moin seitsemän (7) asuinhuonetta plus kanslia-pvätoiminta yhteistilat sekä oma piha-alue. Pohjakerros sisältää talon toimintaan ja kenttätyöhön liittyvät toimisto-, neu vot te lu- ja sosiaalitilat, jakelukeittiön, pesulan ja teknisen tilan. Rakennus on suunniteltu harkorakenteisena, ulkopinnaltaan rapattuna lä hialu eel la olevien rakennusten mukaan, kivirakenteinen välipohja, puu ra kentei nen yläpohja, paloluokka P2, ns. paloa pidättävä lämmönlähteenä alueel la oleva kaukolämpö, energialuokka alustavasti C, selvitetään edel ly tyksiä B-luokan osalta, koska esim. valaistuksen osalta osa on suunniteltu Led-va lais tuk se na. Hankkeesta on teetetty tavoitehintalaskelma toukokuun lopulla, , alv. 0 %. Hankekustannuksen lähtökohtana esitetään kui tenkin pidettäväksi budjetointisuunnittelussa 3,0 M, koska tontti on haasteellinen ja kaikkia maastotöitä ei välttämättä ole voitu huomioida ao. las ken nas sa.

2 Hankkeeseen on varattu tämän vuoden talousarviossa 0,7 M, mikä tarkoit taa, että hanke voidaan aloittaa aikaisintaan loka-marraskuussa. Raken nus ai ka on yhdeksän kuukautta (9 kk) - maks. yksi vuosi, jolloin hanke val mis tuu toteutuessaan elo-syyskuussa Rakennuslupaan liittyen tontilla on ollut kaavanmuutos, minkä jälkeen tontin mittaus on vielä kaupungilla työn alla siten, että rakennuslupa voidaan kä si tel lä aikaisintaan elokuussa. (Heikki Jauhiainen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - valtuuston päätös koskien hankesuunnitelmaa - pääpiirustukset Tj Tekninen lautakunta hyväksyy uudesta Las ten suo je lu yk si kös tä laaditut suunnitelmat ja oikeuttaa teknisen toimen kil pai lut ta maan hankkeen. Hanke on talousarviossa nimellä Lasten ja nuorten vastaanotto ja tukiyksikkö. Päätös Hyväksyttiin. TEKLA Tekninen toimi on julkaissut hankkeen tarjouspyynnön HILMAssa, Tarjousten palautuspäivämäärä on ol lut , mitä on myöhemmin pyynnöstä jatkettu vkolla ja HILMA päi vi tyk sel lä siten, että tarjousten jättö on ollut pe klo Tarjouslaskenta-asiakirjat on tämän jälkeen postitettu teknisestä toi mes ta. Tarjoukset on pyydetty jaettuna urakkana, missä rakennusteknisten töiden ura koit si ja toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana pää toteut ta ja na. Sivu-urakoina on pyydetty putkiurakka, ilmanvaihtourakka, sähkö urak ka ja sprinklerurakka, missä tarjousten jättö on ollut suunnitelmien mui ta myöhäisemmästä valmistumisesta johtuen pe Rakennusautomaatio on vielä avoin, suunnitelma on jouduttu tilaamaan uu del ta suunnittelijalta, koska kohteen lvia-suunnittelija Empai EE ei ole sitä laatinut. Tilaajan erillishankinnassa ovat jakelukeittiön koneet ja laitteet. Urakoitsijavalinnassa tulee noudattaa kunnallista hankintalakia. Tar jouspyyn nön mukaan valintaperusteena on hinta / laatu suhteessa 90/10, edellyt täen, että muut tarjouspyynnössä esitetyt tarjous- ja valintaoperusteet täyt ty vät. Rakennusteknisistä töistä, rakennusurakasta on saatu yhdeksän (9) tarjous ta seuraavilta Ojarannan Rakennus Oy, Koski TL, Rakennus Timo Pek ka Oy, Forssa, Rakennus TAMMI Oy, Lohja, MM-Yritysrakentaja Oy, Van taa, Tammelan Tasorakennus Oy, Forssa, Rakennus- ja louhintaliike Toi vo Ajalin Ky, Bollsta, rek Raasepori, Savon Julkisivurakennus Oy, Ontto la ja Hartela Oy, Turku.

3 Putkiurakasta on saatu seitsemän (7) tarjousta seuraavilta Pohjanmaan Ta lo tek niik ka Etelä Oy, Lohja, rek. Oulu, Ilmastointi C.Johnsson Oy, Lohja, VVL-Ta lo tek niik ka Oy, Nummela (ent. Vihdin Vesi- ja Lämpö Oy), Vesi-Läm pö Vaskela Oy, Vihtijärvi, LVI-Parviainen Oy, Lohja, Kaukalahden Läm pö asen nus Oy, Espoo ja Lohjan Putkityöt Oy, Lohja. Ilmanvaihtourakasta on saatu neljä (4) tarjousta seuraavilta Ilmastointi C. Johns son Oy, Lohja, lmastointi Mellin Oy, Lohja, Peltityöt Kuula Oy, Numme la ja Uudenmaan Ilmastointitekniikka Oy, Lohja. Sähköurakasta on saatu viisi (5) tarjousta seuraavilta Sähkö-Sinssi Oy, Loh ja, Esasähkö Oy, Nummela, Caverion Suomi Oy, Espoo, Sähkökvartti Oy, Lohja ja Insinööritoimisto Pekka Lankinen Oy, Lohja. Sprinkler-urakasta on saatu viisi (5) tarjousta. Automaattisen sam mu tus laitteis ton tarve on varmistunut rakennusvalvonnan edellyttämän tur val li suussel vi tyk sen yhteydessä. Sprinkler-urakan tarjouksen ovat tehneet Fi re con Group Oy,Littoinen (pääkonttori os. Lahti), Trison Oy, Vantaa, Ca ve ri on Suomi Oy, Vantaa, Aftex Oy / KS-Taltek, Muurame ja Consti Ta lo tek niik ka Oy, Vantaa. Hankkeen kustannusarvio urakkatarjousten jälkeen on laskettavissa , alv. 0 %, käytännössä 3,0 M, mikä vastaa suun nit te lu vaihees sa esillä ollutta kustannusarviota.hankkeeseen on varattu tämän vuoden talousarviossa Hankkeen aikataulun osalta valittavaksi esitettävä pääurakoitsija on tarjouk ses saan ilmoittanut aloitusajaksi marraskuun 2014 ja rakennusajaksi 10 kk, mikä aikataulu vastaa tarjouspyyntöä. (Heikki Jauhiainen) Erikseen jaettava asiakirja: - tarjouspyyntö - tarjousten avauspöytäkirjat - Asianajotoimisto Sepppo Lindberg Oy:n hankintalakiin liittyvä oi keu del linen arviolausunto Tj Tekninen lautakunta päätää sulkea pois tarjouskilpailusta Poh jan maan Talo tek niik ka Etelä Oy:n tarjouksen hankintalain 56 pe rus teel la, koska Pohjan maan Talotekniikka Etelä Oy:llä ei ole osoitettu ole van tar jous pyyn nössä edellytettyä liikevaihtoa vähintään tar jouk sen kaksinkertaista määrää, jol loin tarjous ei täytä tarjouspyynnössä ase tet tua vaatimusta tar jouk sen teki jän soveltuvuuden arvioimiseksi. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupuntukselle, että kau pun gin hal li tus valitsee seuraavat urakoitsijat kaupungin uuden Las ten ja nuor ten vastaanotto- ja tukiyksikön, lyhennettynä Las ten suo je lu yk si kön ra ken ta jiksi, valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edul li sin tarjous. Va lit ta vak si esitettävät ovat myös tehneet hal vim man urakkatarjouksen. Rakennusurakoitsijaksi Hartela Oy:n Turusta hintaan , alv. 0 % (= , sis. alv. 24 %),

4 Putkiurakoitsijaksi Ilmastointi C. Johnsson Oy:n Lohjalta hintaan , alv. 0 % (= , sis. alv. 24 %), Ilmanvaihtourakoitsijaksi Ilmastointi C. Johnsson Oy:n Lohjalta hin taan , alv. 0 % (= , sis. alv. 24 %), Sähköurakoitsijaksi Sähkö-Sinssi Oy:n Lohjalta hintaan , alv. 0 % (= , sis. alv. 24 %), Sprinkler-urakoitsijaksi Firecon Group Oy:n Lahdesta hintaan , alv. 0 % ( =39.432, sis. alv. 24 %). Oikeuttaa teknisen toimen toteuttamaan hankkeen kaupungin v talusar vi on hyväksymisvarauksella hankkeen osalta. Oikeuttaa teknisen johtajan päättämään hankkeen ra ken nus au to maa tio- ja ku lun val von ta töi den valinta- ja toteutustavan. Oikeuttaa teknisen johtajan päättämään, mikäli hanke toteutetaan il man lisä kus tan nus vai ku tus ta ulkoseiniltään be to ni ele ment ti ra ken tei se na suun nitel mien mukaisen ja tämän pykälän päätösesitykseen si säl ty vän muuratun hark ko ra ken teen sijaan. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi Tekninen lautakunta päätti valita työmaakokousedustajaksi jäsen Jarmo Ahon. KH 444 Erikseen jaettava asiakirja: - tarjouspyyntö - tarjousten avauspöytäkirjat ja pisteytys - Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy:n hankintalakiin liittyvä oikeudellinen arviolausunto Kj Kaupunginhallitus päättää 1. valita seuraavat urakoitsijat kaupungin uuden Lasten ja nuorten vastaanotto- ja tukiyksikön, lyhennettynä Lastensuojeluyksikön rakentajiksi, valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Valittavaksi esitettävät ovat myös tehneet halvimman urakkatarjouksen. Rakennusurakoitsijaksi Hartela Oy:n Turusta hintaan , alv. 0 % (= , sis. alv. 24 %), Putkiurakoitsijaksi Ilmastointi C. Johnsson Oy:n Lohjalta hintaan , alv. 0 % (= , sis. alv. 24 %), Ilmanvaihtourakoitsijaksi Ilmastointi C. Johnsson Oy:n Lohjalta hintaan , alv. 0 % (= , sis. alv. 24 %), Sähköurakoitsijaksi Sähkö-Sinssi Oy:n Lohjalta hintaan , alv. 0 % (= , sis. alv. 24 %), Sprinkler-urakoitsijaksi Firecon Group Oy:n Lahdesta hintaan ,

5 Päätös Hyväksyttiin. alv. 0 % ( =39.432, sis. alv. 24 %); 2. oikeuttaa teknisen toimen toteuttamaan hankkeen kaupungin v talusarvion hyväksymisvarauksella hankkeen osalta; 3. oikeuttaa teknisen johtajan päättämään hankkeen rakennusautomaatioja kulunvalvontatöiden valinta- ja toteutustavan ja 4. oikeuttaa teknisen johtajan päättämään, mikäli hanke toteutetaan ilman lisäkustannusvaikutusta ulkoseiniltään betonielementtirakenteisena suunnitelmien mukaisen ja tämän pykälän päätösesitykseen sisältyvän muuratun harkkorakenteen sijaan.

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013. Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013

Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013. Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013 Kaupunkirakennelautakunta 254 22.10.2013 Tonttien myynti- ja vuokrausperusteiden uusiminen 1449/10.00.00/2013 KRAKLK 254 Joensuun kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.2.2009 46 tonttien yleiset luovu tus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot