TAITOTALON PERUSKORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAITOTALON PERUSKORJAUS"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TAITOTALON PERUSKORJAUS 11/44.445/2015 TEKNLK Kunnan talousarvion investointiosassa on vuosille 2015 ja 2016 määräraha Tai to ta lon peruskorjausta varten. Toiminnan järjestämiseksi on si vis tys toimen puolelta tullut esitys saada peruskorjaus valmiiksi jo vuoden 2015 loppuun mennessä. Yhteiskoulun peruskorjauksen yhteydessä laadittiin myös Taitotaloon perus kor jaus suun ni tel mat, koska hanke oli tarkoitus toteuttaa yhteiskoulun pe rus kor jauk sen valmistuttua. Suunnitelmat on päivätty v Peruskorjaushanke tulisi päästä aloittamaan keväällä Suunnitelmien ja tarjouspyyntöasiakirjojen päivittämiseksi on pidetty ensimmäinen suunnit te lu ko kous ( ), josta muistio liitteenä. Suunnittelun edetessä otettiin näytteitä Taitotalon ulkoseinien eristeistä. Tu los ten perusteella on selvinnyt, että julkisivun kuorimuuraukset ja eristeet tulee purkaa. Muilta osin ei aikaisempiin suunnitelmiin tullut suurempia muu tos tar pei ta. Lisäksi mainittavimpina muutoksina on tarkoitus hieman suu ren taa pysäköintialuetta ja jyrkentää kattokaltevuutta. Lisäykset saat tavat nostaa peruskorjaushankkeen kustannuksia noin Arkkitehdiltä ja rakennesuunnittelijoilta on pyydetty uusia seinärakenteiden ja julkisivujen suunnitelmia sekä hankkeeseen valitulta ra ken nut ta ja in sinöö ri toi mis to A. Suikkari Oy:ltä uutta kustannusarviota hankkeesta. Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistuttua tulee aineisto teknisen lautakunnan, si vis tys lau ta kun nan ja kunnanhallituksen hyväksyttäviksi ja hanke on sen jäl keen tarkoitus kilpailuttaa. Hankkeen kustannus tulee ylittämään kansallisen kynnysarvon. Hanke ylittää teknisen lautakunnan hankintarajan euroa. Liite: Taitotalon suunnittelukokouksen muistio ( ) Lautakunta hyväksyy Taitotalon peruskorjaushankkeeseen suunnittelun myö tä tulleet kustannuksiin vaikuttavat lisäykset. TEKNLK

2 Taitotalon suunnitelmia on jouduttu muuttamaan odotettua enemmän. Tii liver hoi lun ja villan purkutarpeen vuoksi julkisivurakenteet tuli suunnitella koko nai suu des saan uudelleen. Valmistumisajankohtaa on tarve siirtää tammi kuun 2016 loppupuolelle. Koneiden, laitteiden ja kalusteiden suun nit te lu ja hankinta toteutetaan rakennuttajan toimesta erikoissuunnitteluna ra kennus suun ni tel mis ta erillään. Piha-alueiden suunnitelmia jouduttiin muut tamaan mm. pysäköintialueiden lisäämiseksi. Rakennuttajainsinööriksi hankkeeseen on valittu A. Suikkari Oy. Suun nit teli joi na hankkeessa ovat samat, kuin aikaisemminkin, eli Arkkitehtitoimisto RCo Oy, A-Insinöörit Turun Juva Oy, Rejlers Oy ja Karawatski Oy. Erikseen rakennuttajan hankintana toteutettavan koneiden, laitteiden ja kalus tei den suunnittelun toteuttaa Step Systems Oy Lahdesta. Tarjouspyyntöasiakirjat valmistuvat kokoukseen mennessä. Tar jous pyynnöt on tarkoitus julkaista HILMA-ilmoituksina. Kilpailutus toteutetaan avoimel la tarjouspyyntömenettelyllä. Urakkamuodoksi on esitetty jaettua urakkaa, jossa pääurakoitsijana toimii rakennusurakoitsijana ja sivu-urakoitsijat alis te taan pääurakkaan. Tarjoukset tulee jättää klo mennessä. Työt on mah dol lisuus aloittaa viikolla 20 ja urakan tulee olla valmis viimeistään Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa. Lautakunta hyväksyy Taitotalon peruskorjausta varten laaditut suun ni telmat ja hankintamenettelyn. Lautakunta valitsee urakoitsijat seuraavassa ko kouk ses sa teknisen johtajan valmistelun pohjalta ja esittää valinnat hyväk syt tä väk si kunnanhallitukselle. TEKNLK Tarjouslaskenta päättyy Tekninen johtaja valmistelee pää tös ehdo tuk sen kokoukseen. Rakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin kolmelle urakoitsijalle. Mää rä ai kaan klo mennessä jätettiin kaksi tarjousta, joista hal vem man tarjouksen (alv 0 %) jätti Veljet Mäkilä Oy Eu ra joelta. LVI-urakan tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin neljälle urakoitsijalle. Mää rä aikaan klo mennessä jätettiin kolme tarjousta, joista yksi on tarjousten vertailuvaiheessa jätetty kelpoisuusvaatimusten täyt tä mät tö myyden vuoksi pois kilpailusta. Halvimman tarjouksen (alv 0 %) jät ti Vesi-Lammela Oy Eurasta.

3 Sähköurakan tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin neljälle urakoitsijalle. Määrä ai kaan klo mennessä jätettiin kaksi tarjousta, joista halvem man tarjouksen (alv 0 %) jätti Sähköasennus Peltola Oy Säky läs tä. Automaatiourakan hinta pyydettiin suoraan Säkylän kiin teis tö au to maa tiojär jes tel män toimittajalta Schneider Electric Finland Oy:ltä. Tarjoushinta on (alv 0 %). Avauspöytäkirjat kelpoisuusvaatimustaulukkoineen ja tarjousver tai lui neen ovat pöytäkirjan liitteenä. Urakoitsijoiden tarjoushintojen yhteenlaskettu summa ar von li sä ve rot to mana on Taitotalon peruskorjaukseen urakoitsijoiden hinnan lisäksi tulee mm. suunnit te lu kus tan nuk set, kaluste- ja laitetoimitusten hinta, muutos- ja lisätyöt, kou lun henkilökunnan järjestämän muuton aiheuttamat kustannukset sekä ra ken nut ta jan erillishankintoja. Arviolta hanke tulee maksamaan noin 1,65 milj. euroa. Hanke on talousarviossa ajateltu toteutettavan suunnilleen puoliksi vuo sien 2015 ja 2016 aikana. Koulun opetuksen kannalta on kuitenkin tär keää, että kevätlukukauden opetus voidaan antaa teknisen työn tiloissa. Han ke on siksi uudelleen aikataulutettu valmistuvaksi jo Vuodelle 2016 arvioitu osuus tulisi olla käytettävissä jo vuoden 2015 aikana ja lautakunnan tulee esittää hankkeelle lisämäärärahaa. Lisäksi syksyllä laadittavassa talousarvioehdotuksessa tekninen lau ta kun ta esittää hankkeen loppuvaiheen toteutukseen tarvittavan määrärahan vuodel le Kokouksessa esitellään Veljet Mäkilä Oy kanssa pidetyn se lonot to neu vot te lun pöytäkirja. Tarjousten vertailua esitellään kokouksessa. Liitteet: Tarjousten avauspöytäkirjat , kel poi suus vaa ti mus tau lu kot ja tar jous ten vertailutaulukot Lautakunta hyväksyy selonottoneuvottelun pöytäkirjan ja valitsee omalta osaltaan Tai to ta lon peruskorjaukseen urakoitsijat seuraavasti: - rakennusurakoitsija Veljet Mäkilä Oy Eurajoelta (tarjoushinta ) - LVI-urakoitsija Vesi-Lammela Eurasta (tarjoushinta ) - Sähköurakoitsija Sähköasennus Peltola Oy Säkylästä (tarjoushinta )

4 - Automaatiourakoitsija Schneider Electric Oy (tarjoushinta ) Lautakunta esittää urakoitsijavalinnan kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Lisäksi lautakunta esittää eri pykälässä kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan val tuus tol le talousarvion investointiosaan li sä mää rä ra han myön tämis tä vuodelle KHALL 97 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ehdotuksensa Taitotalon ura koit si ja va lin noik si. LVI-, sähkö- ja automaatiourakoitsijoiden osalta ehdo tus urakoitsijavalintojen osalta on selvä. Rakennusurakoitsijavalinnan suhteen kunnanhallituksen tulee muuttaa tekni sen lautakunnan ehdotusta hankintalakiin vedoten. Kelpoisuuden to dis tami sek si on urakkaohjelmassa ura koit si joi ta pyydetty toi mit ta maan tar jouksen yhteydessä mm. todistus lii ke vaih dos ta viimeisen kol men vuoden ajalta. Liikevaihtovaatimus oli ase tet tu 5 milj. euroon /vuo si. Halvimman tarjouk sen jättäneen urakoitsijan lii ke vaih to on ollut vuodelta 2012 alle vaa ditun. Tek ni sen lautakunnan tar jous ten vertailussa oli so vel let tu lii ke vaih tovaa ti muk sia urakkaohjelmaan pe rus tuen ja perusteltu rat kai sua ura koit sijan kah den viimeisen vuoden lii ke vaih toi hin, jotka ylit ti vät selvästi vaaditun 5 milj. eu roa. Laki julkisista hankinnoista ei mahdollista lii ke vaih to vaa ti muksen so vel ta mis ta vaikka urakkaohjelman tekstissä sii hen olisi kir jat tu mahdol li suus. Rakennusurakoitsijaksi tulisi em. pe rus teel la valita lii ke vaih to vaa ti muk set täyt tä nyt, toiseksi halvimman tarjouksen jättänyt urakoitsija Ra ken nus työt Vil le Kauppi Oy Eurasta. Esityslistan liitteenä on tarjousten avauspöytäkirjat , kel poi suusvaa ti mus tau lu kot ja tarjousten vertailutaulukot LVI-, sähkö- ja au to maa tio ura kat , tarjousten vertailutaulukko rakennusurakka Selonottoneuvottelun pöytäkirja Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy selonottoneuvottelun pöytäkirjan ja valit see Taitotalon peruskorjaukseen urakoitsijat selitysosan perusteluilla tekni sen lautakunnan ehdotuksesta poiketen seuraavasti: - rakennusurakoitsija Rakennustyöt Ville Kauppi Oy (tarjoushinta ) - LVI-urakoitsija Vesi-Lammela Eurasta (tarjoushinta ) - Sähköurakoitsija Sähköasennus Peltola Oy Säkylästä (tarjoushinta ) - Automaatiourakoitsija Schneider Electric Oy (tarjoushinta )

5 Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan, teknisen lautakunnan puheen joh ta jan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan pää- ja sivurakoiden sopi mus asia kir jat. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 142. Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 142. Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 142 Tekninen lautakunta 25.09.2014 AIKA 25.09.2014 klo 18:00-20:00 PAIKKA Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Uuden lastensuojeluyksikön urakoitsija valinnat

Uuden lastensuojeluyksikön urakoitsija valinnat Tekninen lautakunta 115 09.06.2014 Tekninen lautakunta 199 21.10.2014 Kaupunginhallitus 444 27.10.2014 Uuden lastensuojeluyksikön urakoitsija valinnat 718/10.03.02/2013 TEKLA 09.06.2014 115 Hankesuunnittelutyöryhmä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 HANKINTAPÄÄTÖS KURKIAURAN KOULUN KOULUKULJETUKSISTA KOHDE 3, REITTIEN 3C, 3D, 3G JA 3K OSALTA, KEVÄTLUKUKAUDELLE 2015 JA LV. 2015-2016

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite

Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite Kunnanhallitus 51 03.03.2014 Sivistyslautakunta 64 25.06.2014 Perusturvalautakunta 62 13.08.2014 Tekninen lautakunta 36 15.09.2014 Perusturvalautakunta 77 22.10.2014 Kunnanhallitus 53 23.02.2015 Valtuusto

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 Kunnanhallitus 429 17.11.2014 Talousarvio vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 248/02.02.00.00/2014 KHALL 429 Hallintojohtaja Kuntalain 65.1 :n mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot