Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät syöttävät itse luvut malliin. Maisema-mallin vertailuluvut eivät valmistu juuri aikaisemmin kuin ilmaiset, valtakunnalliset tilastokeskuksen luvut. Kaupunki ei voi myöskään itse valita kuntia, joihin Naantalin lukuja verrataan. Tarkastuslautakunta suosittelee harkittavaksi Maisema-mallista luopumista. Syntyvillä säästöillä (n /v) voidaan syventää henkilökunnan taitoja mm. Excel- ja PowerPoint-ohjelmien käytössä. Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Strategian toteuttamisen arviointi (s. 5) Valtuutettu Hannu Raittola esitti valtuutettu Terhi Kärkkäisen kannattamana kaupunginvaltuuston kokouksessa vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä seuraavan ponnen hyväksymistä: "Selvitetään Maisema-mallista luopumista syksyn talousarvion 2015 teon yhteydessä." Kaupunginvaltuusto hylkäsi valtuutettu Raittolan ponsiesityksen äänin tyhjä. Valtuuston tahdon mukaisesti ei ole tarpeellista käynnistää lisäselvityksiä Maisema-mallista luopumiseksi. Vuoden 2012 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esitti, että Strategiaprosesseissa näkyy selkeämmin ylimmän johdon sitoutuneisuus. Tavoitteet ja painopisteet asetetaan siten, että niille on määriteltävissä yksiselitteiset (euromääräiset) mittarit. Kehityskeskustelujen avulla tavoitteet siirretään osatavoitteiksi organisaation ja yksittäisen työntekijän työkaluksi. Säännöllisissä kehityskeskusteluissa asetetaan konkreettisia tavoitteita, seurataan niiden toteutumista ja annetaan palautetta tuloksista. Martti Sipponen: Tarkastuslautakunta uudistaa edellä olevan esityksen. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2012 esittämät asiat ovat edelleen yhtä ajankohtaisia ja kaupunginhallituksen palautettua oikeutetusti valmisteilla olleen strategian tarkastuslautakunnan esittämät asiat prosessista ja prosessin tavoitteista ovat sellaisenaan hyväksyttäviä ja tavoiteltavia strategian laatimisen yhteydessä.

2 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 2 Palvelustrategian arviointi (s. 5) Martti Sipponen: Kokonaistaloudelliset tavoitteet (s. 8) Tavoitteena on saada uusi strategia kaupunginvaltuuston käsittelyyn kevään 2015 aikana. Hallintokuntien itse valitsemat strategian kehittämiskohteet ovat konkreettisia ja vievät sovittuja asioita eteenpäin. Visio siitä, mihin uudistuksilla on tarkoitus päästä, on kuitenkin vaikeasti hahmotettavissa. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että Naantalin palvelustrategiatyötä jatketaan tavoitteena tarkastella kaupungin palveluita yhtä vaalikautta pidemmällä jaksolla. Palvelustrategian tähtäin pitää olla Kuntaliiton suositusten mukaisesti vuotta. Rinnalla pitää olla yhtä pitkälle ulottuva taloussuunnitelma, joka osaltaan määrittää rajat organisaation koolle ja palveluiden laajuudelle. Tarkastuslautakunnan näkemys, että Naantalin palvelustrategian työtä jatketaan tavoitteena tarkastella kaupungin palveluita yhtä vaalikautta pidemmälle jaksolle, on perusteltu ja on nykyisen palvelustrategian laatimisen lähtökohta. Palvelustrategian tähtäin valmistelussa on ollut jatkuva eikä pelkästään kuntaliiton suosituksen mukainen vuotta. Tarkastuslautakunta esittää uutena ajatuksena, että samalla laadittaisiin yhtä pitkälle ulottuva taloussuunnitelma, joka osaltaan määrittää rajat organisaation koolle ja palveluiden laajuudelle. Esitystä on pidettävä merkittävänä ja asiaa on valmisteltava viimeistään kevään 2015 aikana, kun palvelustrategiat ovat tulleet hyväksytyiksi. Omalta osaltani pidän perusteltuna karkeaa hahmotelmaa, koska se ohjaisi myös organisaatiota. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." Tarkastuslautakunta suosittelee, että kaupunginhallitus valvoo tarkemmin, että edellä olevaa ohjetta noudatetaan tai sitten muuttaa ohjetta.

3 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 3 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussääntö sanoo talousarvionmuutoksista seuraavaa: 6 Talousarvion muutokset Talousarvion käyttötalous- ja investointiosaan tehtävät muutokset on esiteltävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Muutosesitykset tehdään kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Määrärahan tai tuloarvion muuttamista tarkoittava esitys on tehtävä kaupunginhallitukselle niin ajoissa, että kaupunginhallitukselle jää riittävä aika harkita kaupunginvaltuustolle tehtävää ehdotusta. Tulos- ja rahoituslaskelmaosaan voidaan esittää muutoksia vielä talousarviovuoden jälkeen, ei kuitenkaan tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Taloussäännön mukaan talousarvion käyttötalouden ja investointiosan muutoksia voidaan tehdä vain tilivuoden aikana. Edellinen tarkastusyhteisö edellytti, että mikäli tilikauden päättymisen jälkeen tileihin jäi käsittelemättömiä ylityksiä, ne on käsiteltävä valtuustossa ylityksinä (ei talousarvion muutoksina). Tätä menettelyä on noudatettu, mutta siitä huolimatta joitakin todellisia ylityksiä on vuosittain jäänyt käsittelemättä valtuustossa ennen tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginhallituksessa. Tällöin on edellytetty, että hyväksymättömät ylitykset käsitellään valtuustossa ennen kuin tilinpäätös voidaan hyväksyä. Tasekirjassa 2013 on vakiintuneen käytännön mukaan yksityiskohtaisesti eritelty ne talousarvion määrärahat, joissa näyttää olevan hyväksymätön ylitys. Edelleen tasekirjan mukaan merkittävin osa näistä käsittelemättömistä ylityksistä johtui kaupunginvaltuuston hyväksymistä kaupoista tms. päätöksistä ja niiden jälkihoidon loppuunsaattamisesta kirjanpitoon - tähän sisältyi myös kaupungin ja taseyksiköiden välisiä omaisuuserien siirtoa, jotka olivat luonteeltaan teknisiä eivätkä edustaneet määrärahan käyttöä. Myös perintönä saatu omaisuus aiheutti teknisiä ylityksiä. Tällaisten tapausten varalta voi olla hyvä täydentää taloussääntöä tai täytäntöönpano-ohjeita. Katson, että taloussäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet muilta osin ovat riittävän selkeitä, joten ohjeiden merkittävälle muuttamiselle ei ole tarvetta. Täytäntöönpano-ohjeita voidaan luontevasti täsmentää talousarvion laadinnan yhteydessä, jos siihen katsotaan olevan tarvetta, esim. edellä kerrotusta syystä. Omana arvionani katson, että kyse on muutoin enemmän organisaation yhteisen toimintakulttuurin puutteesta. Monesti odotetaan liian pitkään muutosesityksen tekemistä, vaikka tarve jo on tiedossa - halutaan täysi varmuus ja tarkka määrä ennen kuin esityksiä tehdään ja sen jälkeen voikin olla liian myöhäistä.

4 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 4 Hankintatoimi ja keskusvarasto (s. 11) Toimintakulttuuriin vaikuttaa luonnollisesti myös ohjaus. Kuluvan vuoden alusta otettiin muun raportoinnin ohella käyttöön talousarvion kk-raportointi. Lyhyen kokemuksen perusteella arvioin, että mikäli kk-raportointiin liitetään selvä toimintaohje ryhtymisestä talousarvion muutosesityksiin ottaen huomioon myös mahdolliset määrärahasäästöt, saavutetaan parempi lopputulos kuin tähän asti. Tämä laajempi, kaksisuuntainen tarkastelu tukee muutosesitysten keskittämistä, koska silloin päätöksentekijä voi tarkastella suurempaa kokonaisuutta kerralla. Hankintatoimen ja keskusvaraston tulot olivat ,67 euroa ja menot ,67 euroa. Toimintatuottojen osalta asetetut tavoitteet toteutuivat ja ylittyivätkin. Toimintamenojen osalta tehtäväalue ylitti alkuperäisen talousarvion euroa 32,3 prosentilla ja hyväksytyn määrärahanylityksen jälkeenkin 4,3 prosentilla. Toimintakate oli kuitenkin tavoiteltua parempi. Tilinpäätöksen käyttötalousosiossa tehtäväalueen henkilöstömenoiksi on ilmoitettu ,66 euroa ja tehtyjen henkilötyövuosien määräksi 3, mikä tekee euroa/henkilötyövuosi. Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen perusteella hankintatoimen ja keskusvaraston henkilötyövuosien määrä oli 5 ja henkilötyövuoden kustannus euroa. Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, mistä henkilötyövuosikustannuksen muutos johtuu ja onko henkilöstömenojen ylityksessä noudatettu valtuuston antamia ohjeita tai määräyksiä. Tehtäväalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet. Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi ja hallintojohtaja Riitta Luotio: Hankintatoimessa on vuonna 2012 ollut yhteensä 5,2 henkilötyövuotta. Yksi työntekijöistä on kuitenkin ollut koko vuoden sairauslomalla ja Kevan kuntoutustuella, joten varsinaisia hankintatoimeen kohdistuvia työvuosia oli 4,2. Näistä tehdyistä henkilötyövuosista 1,2 htv:tta ovat olleet oppisopimuksia ja eläkelaitoksen työkokeiluja, joiden osalta henkilöstömenot on maksettu työllistämistoiminnan määrärahoista. Työkokeiluun on saatu palkkausmäärärahat eläkelaitokselta (EläkeFennia). Varsinaisia hankintatoimen kustannuspaikkaan kohdentuvia henkilötyövuosikustannuksia on ollut 3. Tähän sisältyy kahden viikon päällekkäinen perehdytysajanjakso vanhan ja uuden varastonhoitajan osalta elokuussa Henkilöstömenot vuonna 2012 olivat hankintatoimen osalta ,52, jolloin henkilötyövuoden kustannus oli Vuonna 2013 hankintatoimessa on ollut yhteensä 4,3 henkilötyövuotta. Yksi työntekijöistä on kuitenkin ollut sairauslomalla 7 kk, joista 6 kk on ollut palkatonta. Määräaikaisen varastotyöntekijän palkat on kolmen kuukauden työkokeilun ajan maksanut EläkeFennia. Hankintatoimen määrärahoihin kohdistuneita henkilötyövuosikustannuksia on ollut 3,5. Hankintatoimen henkilöstömenot vuonna 2013 olivat tilinpäätöstietojen mukaan ,66 euroa, jolloin henkilötyövuoden kustannus muodostui :ksi. Liite: Selvitys henkilötyövuosista

5 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 5 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan tilapäistä henkilökuntaa ei saa ottaa useaan, peräkkäiseen palvelussuhteeseen siten, että syntyy palvelussuhteen vakinaistumisen mahdollisuus ilman asianmukaisia päätöksiä. Sama lause sisältyy henkilöstöhallinnon vuonna 2012 valmistelemaan sisäiseen ohjeeseen koskien virkavapauksien myöntämistä sekä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä. Varsinaisen määräaikaisen henkilökunnan palkkauspäätökset on tehnyt hallintosäännön mukaisesti esimiehen esimies eli hankintapäällikkö. Työsopimuksista ilmenee selkeästi määräaikaisuuden syy (sairauslomista johtuvan ruuhkan purkaminen). Määräaikaisten työsuhteiden jatkamisista on lisäksi tehty asianmukaiset viranhaltijapäätökset Dynastiassa. Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä hankintatoimen alkuperäisestä budjettiehdotuksesta poiketen määrärahoista poistettiin Määräaikaisilla työsuhteilla on turvattu keskusvaraston palvelu. Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio (s. 11) Martti Sipponen: Käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat kertaluontoisia ja viime kaudella niiden osuus vastasi 57 prosenttia ylijäämästä. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kertaluontoisten tuottojen suureen määrään kaupungin talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Tuottojen budjetoinnissa tulee noudattaa varovaisuutta ja talousarvio tulee tasapainottaa niin, etteivät tuotoissa tapahtuvat muutokset tilikauden aikana lisää välitöntä toiminnan sopeutustarvetta. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kertaluontoisten tuottojen suureen määrään kaupungin talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaisesti näiden tuottojen budjetoinnissa tulee noudattaa varovaisuutta ja talousarvio tulee tasapainottaa niin, etteivät tuotossa tapahtuvat muutokset tilikauden aikana lisää välitöntä toiminnan sopeutustarvetta. Vuoden 2013 osalta toimintatulot oli talousarviossa arvioitu 2 miljoonaksi euroksi ja toteutuivat euroa, eli euroa yli talousarvion. Toimintakate toteutui 102,1-prosenttisesti. Tarkasteltaessa aikaisempien vuosien tilinpäätöksiä on kuitenkin todettava, että myyntivoittoihin on kirjattu talousarviossa optimistisia lukuja. Esimerkiksi vuoden 2012 toimintatuloiksi oli arvioitu 3 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat tasossa 1,8 miljoonaa euroa. Talousarvioon 2014 toimintatuloiksi on arvioitu 1,2 miljoonaa euroa ja talousarvio toimintatulojen osalta toteutunee arvioidun mukaisesti.

6 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 6 Tarkastuslautakunnan näkemystä tuottojen budjetoinnin varovaisesta arvioinnista voidaan pitää ja tulee pitää lähtökohtana talousarvioita laadittaessa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueet (s. 12) Maanmittaus (s. 29) Henkilöstösuunnitelmaan sisältynyt tavoite kehityskeskusteluista jäi saavuttamatta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueelta ei saatu lainkaan raporttia käydyistä keskusteluista. Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa toimintayksiköissä (hallinto, terveyspalvelut, suun terveydenhuolto, lapsiperheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut sekä hoito- ja vanhuspalvelut) käydyt kehityskeskustelut ovat ilmeisesti jääneet kirjaamatta henkilöhallinnon määräaikaan mennessä pyytämään kansioon. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet seuraavasti: hallinto 100 % terveyspalvelut 92 % (puuttuvat johtuvat virkavapauksista ja työlomista) hammashuolto 100 % aikuissosiaalityö 91 % vammaispalvelut 75 % hoito- ja vanhuspalvelut kotihoito 99 % vuodeosasto 85 % ryhmäkodit 87,5 % Birgittakoti 10 % (johtuen vakituisen esimiehen jäännistä virkavapaalle kesällä 2013, hänen sijaisensa oli määräaikainen) lapsiperheiden sosiaalityö 88 % Niiltä osin kuin kehityskeskusteluja ei ole voitu pitää, on suurimmaksi osaksi ollut syynä erilaiset pidemmät poissaolot tai muut erityiset syyt. Yksiköt, joissa henkilöstöä on paljon, on myös hyvänä menetelmänä havaittu ns. ryhmäkehityskeskustelut. Esimiehet ovat kirjanneet käymänsä keskustelut ja niiden sisällöt sopimallaan tavalla. Kehityskeskustelujen tärkeydestä ja niiden pitämisestä on muistutettu. Ilmeisesti kirjausten yhteinen kirjaaminen oikeaan kansioon ei ole ollut kaikkien esimiesten tiedossa ja lisäksi oikean kansion löytäminen ilman ohjeistusta on ollut hankalaa, sillä ko. polku yhteiseen tiedostoon on ollut hieman haasteellinen. Lisäksi esimiespalavereissa ei ole riittävästi otettu huomioon henkilöstöhallinnolta tulleita ohjeita ja määräaikoja. Tehtäväalueen tavoitteet on selkeä kehittämiskohde. Tiedossa olevat suhdanteista johtuvat toimenpiteiden ja työmäärän muutokset pitäisi näkyä selkeämmin tavoitteiden asettelussa talousarvion yhteydessä.

7 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 7 Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tonttien myynti edellyttää nykyistä kattavampaa markkinointisuunnitelmaa ja riittäviä resursseja. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää: 1 Taustaa Tonttien myyntiä on hoitanut maankäyttöosasto yhdessä keskushallinnon kanssa. Ennen kuntaliitosta varsinaista markkinointia ei omakotitonteista tarvittu, koska kaikki tontit menivät käytännössä, kun ne ilmoitettiin haettaviksi. Maankäyttöosasto hoiti esittelyaineiston tekemisen. Se oli hyvää, mutta teknisesti asiapitoisiin tietoihin suuntautunutta. Uusista alueista järjestettiin pääsääntöisesti esittelyt maastossa. Kuntaliitoksen jälkeen markkinointi tuli tarpeelliseksi, koska aluksi saariston taajamissa ja nykyisin myös Manner- Naantalissa kaupungilla on jatkuvasti tarjolla omakotitalotontteja. Nykyisin verkkosivut ovat kaupungin tontinmyynnin pääasiallinen tiedotus- ja markkinointikanava. Lehti-ilmoituksia on käytetty, kun uusia alueita otetaan käyttöön. Kuntaliitoksen jälkeen saariston kesäpäivillä on ollut tonttien esittelyä. Rakennusmessuille ei ennen vuotta 2014 osallistuttu. Varsinaista markkinoinnin asiantuntemusta ei ole ollut käytettävissä. 2 Tonttien markkinointitoimenpiteet vuonna 2014 Vuoden 2014 aikana on tonttien markkinointia tehostettu. Markkinointitoimenpiteet perustuvat kaupunginhallituksen hyväksymään markkinointisuunnitelmaan. Kaupungin yleismarkkinointia on lisätty. Vuoden aikana on osallistuttu Turun messukeskuksen Rakentaminen ja Sisustaminen - messuille, Naantalin venemessuille ja Rymättylän Jaakonmarkkinoille. Tonttien markkinointia kaupungin verkkosivuilla on lisätty. Verkkosivujen sisältöä on uudistettu ja selkiytetty. Myytävien tonttien näkyvyyttä on lisätty mm. etusivun bannereilla ja valokuvilla. Verkkosivuja on kehitetty myös rivitalotonttien ja yritystonttien osalta. Lehti-ilmoituksiin on tehty uudet ilmoituspohjat. Nasta-lehdessä on ilmoitettu säännöllisesti kaupungin tonttitarjonnasta. Tonttimarkkinointia on laajennettu myös Ifind- mobiilipalveluun. Uutta markkinointimateriaalia, kuten esitteitä, opasteita ja messuosaston rekvisiittaa on hankittu. Lehti-ilmoitukset, tonttiesitteet ja messuosasto suunniteltiin kaupungin uuden graafisen ilmeen mukaan. Tonttien esittelytilaisuuksia on keväällä järjestetty kaksi kertaa Karjaluoto- Pirttiluodossa ja Itä-Immasessa. Syksyllä järjestetään vielä esittelytilaisuudet maastossa. 3 Tonttimarkkinoinnin resurssit Markkinointityötä on lisätty aikaisempiin vuosiin verrattuna olennaisesti vuoden 2014 aikana.

8 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 8 Toimenpiteet on tehty omana työnä. Käynnistettiin uusi yhteistyö markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseksi maankäytön, rakennusvalvonnan ja viestinnän kesken. Tilapäisenä resurssina saatiin työllistämistuella palkattua määräaikainen markkinointisuunnittelija ajalle , jonka graafisen osaamisen ansiosta saatiin markkinointimateriaalia uudistettua. Markkinointisuunnittelijan työsuhteen päätyttyä markkinoinnin tarvitsemaa graafista osaamista ei ole kaupungin omissa henkilöstöresursseissa. Tonttimarkkinoinnin määrärahat ovat nykyisin maankäytön ja kaupunkisuunnittelujaoston määrärahoissa. 4 Tonttimarkkinoinnin kehittäminen Laajempiin markkinointikampanjoihin lähteminen ei nykyisessä valtakunnallisestikin heikossa tonttien markkinatilanteessa ole tarkoituksenmukaista. Kuitenkin ostajien tietoisuus Naantalin tonttitarjonnasta on tärkeää ylläpitää markkinoinnin keinoin, esim. osallistumalla Turun messukeskuksen Rakentaminen ja Sisustaminen -messuille. Kaupunginhallituksen vahvistama tonttien markkinointisuunnitelma koski vuotta Tavoitteen on, että tonttien onnistunut myynti ymmärretään jo kaavoitusvaiheessa alkavana asiakaslähtöisenä prosessina: ei pelkkänä markkinointitoimenpiteiden sarjana. 4.1 Toimenpide-ehdotukset Suunnitelmaa voitaisiin täydentää ainakin seuraavien kohtien osalta: 1 Markkinoinnin resurssien määrittely Lisätään resursseja graafiseen osaamiseen ja markkinointiin joko omana toimintana tai ostopalveluna. 2 Markkinoinnin vastuiden määrittely Markkinointiin varatut määrärahat keskitetään talousarviossa yhdelle kustannuspaikalle. Määritellään selkeä työnjako markkinoinnissa ja myynnissä. Maankäyttöosaston kiinteistötekniikan osaamista tarvitaan toiminnassa, mutta sitä on hyvä täydentää ulkopuolisella markkinointihenkisellä näkemyksellä. Hyvää käynnistynyttä yhteistyötä markkinointitoimenpiteissä kaupungin sisällä jatketaan. 3 Hinnoittelustrategian laatiminen Tonttien hinnoitteluperusteissa otetaan huomioon myös markkinointi, mm. sijainti, kohderyhmät (lapsiperheiden halvemmat tontit), laatuun perustuva tonttikohtainen hinnoittelu.

9 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 9 4 Ennakkomarkkinoinnin kehittäminen Ennakkomarkkinointi /myyntiin tulevista alueista tiedottaminen aloitetaan jo kaavoitusvaiheessa 5 Monipuolisen ja kysyntää vastaavan tonttitarjonnan takaaminen jatkossa Asiakkaiden tarpeet huomioidaan jo kaavoituksessa, kilpailukykyisten alueiden kaavoitus. Rakennusvalvonta palvelee joustavasti ja kerää toisaalta palautetta kaavoituksen ja tonttituotannon käytettäväksi. Aiheesta Tonttien markkinoinnin kehittäminen Naantalissa ollaan tekemässä ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jonka tuloksia voidaan hyödyntää markkinointisuunnitelman päivittämisessä. Kaikki tontit eivät ole yhtä helposti rakennettavia. Vaikeasti perustettavat tontit tulee luokitella ja hinnoitella erikseen. Vaikeasti rakennettavien tonttien perustamiseen voidaan osallistua kaupungin voimin, kuten mm. Raisiossa on tehty. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Kaukolämpö ja energiahuolto (s. 35) Kaupunki on jalostanut tonttimaata teollisuuden käyttöön tekemällä sopimuksia korkeiden kallioalueiden tasaamisesta louhinnoin esim. Luolalassa. Tämä on hyvä tapa saattaa alueet rakentamisen piiriin, mutta edellyttää, että kiviainekselle on markkinat eikä kaupunki joudu maksamaan louhintatyöstä kohtuuttomasti. Vaikeasti rakennettavien pehmeikkötonttien perustamiseen osallistuminen hajauttaisi vastuita ja aiheuttaisi ilmeisen siksi riskin myöhemmille korvausvastuille. Tämän tyyppisiä riskejä ei ole syytä kaupungin ottaa eikä ympäristöviraston saamien tietojen perusteella näin ole tehty myöskään Raisiossa. Myös erilaiset painopenkereet ym. esikuormitusratkaisut tai muut maantäytöt voivat todellisuudessa hankaloittaa tontin myöhempää rakentamista, jos tontin käyttö ja rakennusten sijoittelu ym. ei ole täyttötöitä tehtäessä tiedossa. Tässä toiminnassa alueiden geodeettinen suunnittelu olisi vietävä hyvin pitkälle ja tutkimusten tekeminen ilman tontin käyttösuunnitelmaa aiheuttaisi ylimitoitettuja kustannuksia. Kaupunki on mukana merkittävässä seudullisessa energiahankkeessa. Turun seudun Maakaasu ja Energiahuolto Oy:n yhtiökokous teki vuoden lopulla päätöksen n. 260 miljoonan euron investoinnista uuteen voimalaitokseen, jonka sijoituspaikka on Naantali. Osakassopimuksen mukaan osakepääoman korotuksen määrä on sidottu investoinnin vieraan pääoman määrään, joka on 70 prosenttia. Kaupunki on mukana merkittävässä seudullisessa energiahankkeessa. Turun seudun Maakaasu ja Energiahuolto Oy:n yhtiökokous teki vuoden lopulla pää-

10 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 10 töksen n. 260 miljoonan euron investoinnista uuteen voimalaitokseen, jonka sijoituspaikka on Naantali. Osakassopimuksen mukaan osakepääoman korotuksen määrä on sidottu investoinnin vieraan pääoman määrään, joka on 70 prosenttia. Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta arviota yhtiön investoinnin ja toiminnan riskeistä Naantalin kaupungin kannalta. Sijoituksen tuotto-odotuksista tulee liittää arvio talousarvioon ja antaa erittely toteutuneesta tuloksesta tilinpäätöksen yhteydessä. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Voimalaitoshankeinvestoinnilla on suuri merkitys koko kaupunkiseudun ja erityisesti Naantalin työllisyystilanteeseen. Rakentaminen tapahtuu noin kolmen vuoden aikana, jolloin voimalaitostyömaalla on arviolta keskimäärin noin 400 työntekijää. Voimalaitoksen aloitettua tuotannollisen toiminnan työntekijämäärä ei laitoksella muutu nykyisestä oleellisesti, mutta biopolttoaineen käytön lisääntyessä työpaikkoja syntynee seudulle logistiseen toimintaan noin 150. Rakentamisen aikana riskinä voidaan todeta majoituskapasiteetin riittävyyden tai sen, pystytäänkö palvelutuotannossa riittävästi vastaamaan lisääntyneen työvoiman aiheuttamaan palvelukysyntään. Toiminnan riskinä voidaan ottaa esille biopolttoaineen käytön suhde hiilienergianlähteeseen. Hiilen käytön mahdollisesti vähennyttyä vaikutukset satamatoiminnalle voivat olla merkittäviä. Toisaalta, jos biopolttoaineen käyttö lisääntyy oleellisesti, saattaa myös satama saada sitä hyötyjä. Toiminnan kannalta riskinä voi vielä mainita rekkaliikenteen kasvun. Naantalin alueella liikenteen lisääntyminen keskittyy Vanton eritasoliittymään ja siitä Raision rajalle tai Maskuun. Suuremmat vaikutukset näkynevät Raision ja Maskun liikenneverkossa. Osakassähkön tuotto on nähtävissä ympäristöviraston talousarviossa kohdassa tekninen lautakunta, kaukolämpö ja energiatuotanto. Samassa kohdassa tilinpäätöksessä kerrottiin toteutunut tulos. Sijoituksen tuotto osingon muodossa oli vuonna Kaupunginkamreeri Juha Hienonen: Kaupungin osuus yhtiön osakepääomasta on tilanteen mukaan noin 1,1 miljoonaa euroa. Kaupungin tulo yhtiöstä syntyy kolmea kautta, osakassähkön katteesta, osakaslainoista ja osingosta. Osakaslainojen korkotulo 2013 oli ,04 euroa. Lainasaatavaa oli euroa ja korko noin 3,5 % vuotuista korkoa. Osakassopimuksen kohdan 1.4 mukaan yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona vähintään 30 %. Yhtiö on 2014 keväällä päättänyt maksaa osinkoa ja Naantalin osuus oli euroa. Kaupungin osakepääomasijoituksen kirjanpitoarvo on nyt ,20 euroa.

11 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 11 Konekeskus (s. 36) Siivouspalvelut (s. 39) Talousarviossa oli merkintä: henkilö- ja pakettiautojen hankinnan sijaan ollaan suunnittelemassa leasing-rahoitukseen perustuvaa menettelyä. ja Huoltoleasing-vaihtoehto selvitettävä mennessä. Tarkastuslautakunnan pyytämän selvityksen mukaan konekeskukselle kuitenkin hankittiin kahdeksan uutta autoa ennen leasing-selvityksen valmistumista. Syksyllä valittiin leasing-vaihtoehto. Tarkastuslautakunta kehottaa kaupunginhallitusta tarkentamaan päätöksiin kirjattavia merkintöjä ja niiden tarkoitusta ja valvomaan niiden noudattamista. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Tekninen lautakunta toimi talousarvioon 2013 osoitettujen määrärahojen puitteissa ja sen perusteella laaditun ja hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaisesti. Autohankinnat tehtiin alkuvuodesta 2013 todellisen tarpeen perusteella, kun päätös leasing-vaihtoehtoon siirtymisestä tehtiin kaupunginhallituksessa vasta Vuonna 2013 hankitut autot siirtyivät leasing-yhtiön omistukseen kirjanpitoarvolla takaisinvuokraus periaatteella, joten asialla ei ollut erityisiä kustannusvaikutuksia tai muutakaan haittaa. Siivouspalvelun tuottoihin sisältyvä euron myyntitulo on tullut palvelun myynnistä kaupungin tytäryhtiöille. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan kaupungin ja tytäryhtiöiden sopimuksista osa olisi tehty ilman kilpailutusta, mikä on voimassa olevan kilpailulain ja kaupungin konserniohjeiden vastaista. Tytäryhtiöiden tulos on verotettavaa tuloa. Tarkastuslautakunta kehottaa kaupunginhallitusta huolehtimaan siitä, että sen tytäryhtiöt noudattavat konserniohjeita ja kilpailuttavat ostopalvelunsa. Kaupunginlakimies Turo Järvinen ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Naantalin kaupungin siivouspalveluiden ja kaupungin tytäryhtiöiden välisissä ostopalvelusopimuksissa siivouspalvelut toimii kaikissa myyjän roolissa. Ostopalvelusopimusten kilpailutuksesta päättäminen on ostajan tehtävä. Tytäryhtiöillä ei ole sinällään lainsäädännöllistä estettä hankkia palveluita emokonsernilta. Myös voimaantulevaksi tarkoitetussa kuntalain uudistuksessa, jota selostetaan jäljempänä, säädetään asiasta selkeämmin. Tytäryhtiöt toimivat itsenäisinä juridisina henkilöinä päättäessään hankinnoistaan. Naantalin kaupunki voi vaikuttaa tytäryhteisöjen päätöksentekoon tarvittaessa konserniohjauksen kautta. Kukin tytäryhteisö on hallituksessaan käsitellyt kaupungin konserniohjeet ja liiketoimintayhteisön toimintaohjeen sekä kultakin tytäryhteisöjen hallituksen jäseneltä on otettu sitoumus konserniohjeiden noudattamiseen tehtävään annetun suostumuksen yhteydessä.

12 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 12 Vesihuoltolaitos (s. 41) Kuntalain uudistamista koskevan hallituksen esityksen mukaan kuntalakiin esitetään uutta 128 :ää yhtiöittämisvelvollisuuden poikkeuksista. Pykälä vastaa syyskuun 2013 alusta voimaan tullutta kuntalain 2 b :n sisältöä. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 128 :n osalta todetaan, että pykälän 1 momentin 3 kohdan perusteella kunta voisi myydä tukipalveluja kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle ilman, että kunnan katsottaisiin toimivan markkinoilla. Tukipalveluja olisivat muun muassa kirjanpidon ja palkkahallinnon järjestäminen sekä tietojärjestelmät ja niiden ylläpitoa koskevien palvelujen myynti, siivous, arkistointi, kiinteistöhuolto sekä tilojen vuokraus ja myynti. Hallituksen esitykseen sisältyvässä 129 :ssä säädettäisiin edelleen kilpailutilanteessa markkinoilla tuotettujen palvelujen ja tavaroiden hinnoittelusta. Pykälä vastaisi sitä mitä säädetään voimassa olevan kuntalain 66 a :ssä. Pykälän tarkoituksena on varmistaa, ettei 128 :ssä tarkoitetuissa poikkeustapauksissa kunnallisen tuotantoyksikön hinnoittelu toteuta sellaista kilpailua vääristävää alihinnoittelua, jota kyseisellä säännöksellä on tarkoitus torjua. Pykälän mukaan kunnan tuottaessa yhtiöittämisvelvollisuuden perusteella palveluja sen hinnoittelun tulisi perustua markkinaperusteiseen hintaan. Markkinaperusteisella hinnoittelulla tarkoitettaisiin sitä hintatasoa, jonka suuruiseksi vastaava yksityinen toimija hinnoittelisi palvelut. Hinnoittelussa olisi siten lähtökohtaisesti otettava huomioon kilpailullisesta toiminnasta saadut tulot ja tuottamisesta aiheutuvat muuttuvat kulut ja tähän toimintaan kohdistettavissa oleva osa kiinteistä kuluista. Investointeihin liittyvät poistot ja rahoituskulut olisi otettava huomioon kustannuksina siltä osin kuin kyseiset investoinnit ovat välttämättömiä tehtävän hoitamiselle. Lisäksi hinnoittelussa on otettava huomioon toimintaan sitoutuneelle pääomalle kohtuullinen tuotto. Säännös ei aina edellyttäisi tuoton tai kustannusvastaavuuden edellyttämistä. Joissain tapauksissa markkinaperusteisuudelta ei edellytettäisi tuoton saamista, vaan hinnoittelua käyvän arvon mukaisesti. Tällainen tilanne voisi koskea muun muassa muuttotappioalueella vuokrattavia tiloja. Kuntalain uudistus tullee tältä osin selkeyttämään voimassa olevan kilpailulain ja kuntalaissa säädetyn markkinoilla toimimisen sekä yhtiöittämisvelvollisuuden tai siitä tehdyn poikkeuksen välistä rajanvetoa. Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan Tilalaitoksen palvelumyynti konserniin kuuluville tytäryhteisöille ei markkinahintaisena ole kilpailulainsäädännön eikä kaupungin konserniohjeen vastaista. Vesilaitoksen taseessa on n. 7 miljoonan euron suuruinen velka, joka on muodostunut kiinteistöjen liittymismaksuista. Liittymismaksun tarkoitus on kattaa osaltaan kunnallistekniikan rakennuskustannuksia. Valitulla käytännöllä liittymismaksulla ei kateta toiminnasta aiheutuvia menoja eikä tulo näy tuottona vesilaitoksen tuloksessa. Kaupunki välttyy arvonlisäverolta. Tarkastuslautakunta esittää käytännön muuttamista niin, että liittymissopimuksen tuotoilla katetaan jatkossa toiminnan kustannuksia eikä uusien asiakkaiden liittymismaksu ole enää palautuskelpoinen.

13 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 13 Tarkastuslautakunnan mielestä vesilaitoksen talousarvion laadinta ja tuloksen seuranta on saatettava nykyistä luotettavammalle tasolle. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää, kaupunginlakimies Turo Järvinen ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Vesihuollosta (käyttövesi ja jätevesi) on tehty taseyksikkö vuoden 2002 alusta ja sille laaditaan oma tuloslaskelma ja tase. Vesihuollon tilannetta käsiteltiin laajasti vuonna 2004, jolloin odoteltiin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua liittymismaksujen arvonlisäverokohtelua koskevassa asiassa. Lainaus vuoden 2004 tekstistä (tilannetarkastelu ennen KHO:n ratkaisua): Kun vesihuollon taseyksikölle voimassaolevan säännöstön mukaisesti on nyt laadittu oma tuloslaskelma ja tase, antaa se mahdollisuuden tarkastella vesihuoltoa taloudellisena kokonaisuutena. Nyt aikaisempien perusteiden mukaan vahvistetut taksat näyttävät johtavan tällä hetkellä ylijäämäisyyteen, mikä yhdessä merkittävän liittymismaksurahaston pääoman kanssa tekee vesihuollon taloudesta erittäin vahvan. Vahvuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaupunki rahastaisi laitoksen ylijäämää vaan se jää laitoksen taseeseen ja on siten käytettävissä laitoksen toimintaan. Laitoksen talouden vahvuuden tai heikkouden tarkastelu on mahdollistunut, kun laitosta tarkastellaan nyt kokonaisuutena, ts. arvio on seurausta talousteoreettisen näkökulman muuttumisesta. Kun talousteoreettista lähestymistapaa määrittävät ohjeet nyt ovat vakiintuneet (lukuun ottamatta edellä kerrottua liittymismaksujen käsittelyyn liittyvää keskeneräistä asiaa) ja arvio laitoksen taloudesta on edellä kerrotun mukainen, on seuraavaksi tarkasteltava laitoksen toimintaa muilta osin. Tässä keskeinen asia on taksa-asetanta. Taksalaskentaa on harjoitettu samansisältöisenä ainakin viimeiset kaksikymmentä vuotta. Sen historiallinen perusta oli 1976 toimintansa aloittaneen Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan eli KULAUS:n ohjeissa. Kun laitos ei ollut taloudellisesti eriytetty muusta toiminnasta (ts. laitosta ei voitu tarkastella omien tuloslaskelmien ja / tai taseiden avulla), KULAUS antoi ohjeita, joita suositettiin noudatettavaksi. Yksi johtava periaate oli, että taksoilla pyrittiin keräämään varat jälleenhankintahintaisiin investointitarpeisiin. Jotta voidaan avoimesti arvioida, miten tilanne on kehittynyt ja antaako vesihuollon tase oikean kuvan laitoksen taloudesta, on rahatoimessa tehty kassavirtapohjainen selvitys vesihuollon (käyttövesi + jätevesi) käyttömenoista ja -tuloista sekä investointimenoista ja liittymismaksuista ajalta eli 30 vuoden ajalta. Selvitys on liitetty esityslistaan (KH ). Vesihuollon kassavirtalaskelman keskeinen yhteenveto on oheisessa taulukossa (euroja):

14 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 14 Vesilaitos Vesilaitos Viemärilaitos Yli-/alijäämä Menot kumulat , , ,03 Tulot kumulat , , ,23 Liitt.maksut kumulat , , ,08 Investoinnit kumulat , , ,31 Kassavirta kumulat, ei muita tuloja ,97 Muut tulot , , ,55 Kassavirta ml. muut tulot ,52 Taulukon mukaan vesihuolto on kassavirtapohjaisesti kerännyt 30 vuoden aikana suurin piirtein ne varat, jotka on tarvittu laitoksen käyttömenojen ja investointien rahoittamiseen. Tarkastelujaksona ei kaupunki ole tehnyt yhtään varsinaista pääomasijoitusta omaan vesihuoltoyksikköön. Edellä olevaan taulukkoon on kerätty verkostoinvestointien hankintamenot, ts. menoihin ei ole sisällytetty esim. osakepääomasijoitusta Turun Seudun Vesi Oy:öön. Myöskään peruspääomasijoitus vesilaitoskuntayhtymään ei sisälly tähän tarkastelujaksoon (sijoitusten yhteenlaskettu määrä on 1,6 milj. euroa). Tämän kassavirtalaskelman perusteella laitoksen taseessa ei pitäisi olla vierasta pääomaa ja näin tilanne kuntajaoston ohjeitten mukaan laaditussa taseessa on. Jatkotarkastelu KHO:n annettua ratkaisunsa Edellä todettiin, että vesihuollon talouden kokonaistarkastelua ei voida pitkäjänteisesti suorittaa ennen kuin korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa erääseen valitukseen. Valitus koski keskusverolautakunnan päätöstä siirto-, mutta ei palautuskelpoisen liittymismaksun arvonlisäverosta. Valitus jätettiin KHO on antanut asiassa ratkaisunsa. Ohessa tiivistelmä ratkaisusta: Vuosikirjanumero KHO:2004:14 Antopäivä Taltionumero 257 Diaarinumerot 437 ja 565/2/02 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Liittymismaksu - Siirtokelpoisuus - Sähkö- ja kaukolämpöverkko Kunnallinen sähkölaitos peri sähköverkkoon liittyvältä asiakkaalta liittymismaksun sekä tarvittaessa korotetun liittymismaksun tai lisäliittymismaksun. Kaukolämpöverkkoon liittyvältä asiakkaalta perittiin liittymismaksu sekä tarvittaessa lisäliittymismaksu. Kaikki liittymismaksut olivat siirtokelpoisia mutta eivät sitä vastoin palautuskelpoisia. Liittymismaksut katsottiin vastikkeeksi sähkölaitoksen verkonhaltijana suorittamista palveluista ja liittymismaksuista oli sen vuoksi suoritettava arvonlisäveroa. Ennakkoratkaisu ajaksi Äänestys 4-3. Ratkaisu koskee nimellisesti sähkö- ja kaukolämpöverkkoa, mutta sitä sovelletaan mm. vesi- ja jätevesiverkkoon.

15 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 15 Tässä tilanteessa kaupungin on päätettävä, minkälaisia liittymismaksuja kaupunki jatkossa perii. Vaihtoehdot ja niihin liittyvät seikat on koulutusmateriaalin perusteella tiivistetty seuraavaan: Liittymismaksuvaihtoehdot Vaihtoehtoja on teoriassa neljä: takaisinpalautettava ja siirtokelpoinen takaisinpalautettava, ei-siirtokelpoinen ei-takaisinpalautettava, siirtokelpoinen ei-takaisinpalautettava, ei-siirtokelpoinen. Arvonlisäveronäkökulma Ei-palautettavat liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia, koska niitä ei tulkita rahoitukseksi vaan saajan tuloksi. Tästä seuraa, että arvonlisäverollista toimintaa harjoittavalle maksajayhteisölle liittymismaksun määrä on ALV:n verran pienempi, koska se voi veron vähentää. Palautettavat liittymismaksut tulkitaan saajan rahoitukseksi eivätkä ne siten ole arvonlisäverollisia. Tällöin ei maksaja voi saada ALV-hyötyä. Liittymismaksu palautetaan nimellisesti saman määräisenä kuin se on saatu eikä sille lasketa korkoa. Palauttamiselle tulee päättää ehdot, pelkkä päätös palautuskelpoisuudesta ei riitä. Liittymismaksun luonteen muuttaminen Verkonhaltija voi yksipuolisesti muuttaa ei-palautettavan liittymismaksun palautuskelpoiseksi (koskee uusia). Vanhoja sopimuksia ei voi muuttaa yksipuolisesti asiakkaan vahingoksi. Liittymismaksut ja kirjanpito Ohjeitten pohjana on kuntajaoston yleisohjeet taseesta, liikelaitoksen (ja taseyksikön) käsittelystä KILA:n lausunto 1650 sähköliittymismaksujen kirjaamisesta KILA:n lausunto 1670 liittymismaksujen merkitsemisestä maksajan tilinpäätökseen kuntajaoston lausunto 65 liittymismaksujen kirjaamisesta kunnan tilinpäätökseen (kevään 2004 aikana). Kirjausohje tulee olemaan alla kuvatun mukainen Liittymismaksun laji Tuloslaskelma Tase takaisinpalautettava ja siirtokelpoinen takaisinpalautettava, ei-siirtokelpoinen ei-takaisinpalautettava, siirtokelpoinen ei-takaisinpalautettava, ei-siirtokelpoinen liikevaihto liikevaihto muut velat muut velat

16 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 16 Kuntajaoston tulevassa ohjeessa otetaan myös kantaa siihen, mitä tehdään vesihuollon taseessa nyt olevan liittymismaksurahaston kanssa. Vaihtoehdot ovat käytännössä seuraavat: 1 Jos vanhatkin liittymismaksut muutetaan palautuskelpoisiksi, on nyt laitoksen oman pääoman eränä esiintyvä liittymismaksurahasto siirrettävä vieraan pääoman eräksi. 2 Jos vain uudet liittymismaksut muutetaan palautuskelpoisiksi, muutetaan liittymismaksurahasto nimikkeeksi Edellisten vuosien kumulatiivinen ylijäämä. 3 Jos liittymismaksut säilyttävät nykyisen luonteensa, muutetaan liittymismaksurahasto nimikkeeksi Edellisten vuosien kumulatiivinen ylijäämä. Naantalissa on vanhoista liittymismaksuista muodostettu liittymismaksurahasto muutettu edellisten vuosien ylijäämäksi edellä kuvatun vaihtoehdon 2 mukaan, joten vanhat liittymismaksut ovat sen perusteella palautuskelvottomia. YHTEENVETO: Vuonna 2002 vesihuollon talous oli tasapainossa ja sen oma tulokassavirta oli riittänyt käyttömenoihin ja poistonalaisiin investointimenoihin. Konsulttiselvitys 2009 FCG teki kaupungille vesihuoltoa koskevan taloudellisen tarkastelun vuonna Raporttiin sisältyi seuraava kappale: 4.3 Taksarakenteen muuttaminen ja liittymismaksut Koska vesihuoltolaitoksen heikon taloudellisen tuloksen voidaan nähdä johtuvan ensisijaisesti taksarakenteesta, niin taksarakennetta on syytä korjata. Taksaa ehdotetaan korjattavaksi siten, että vesilaitoksen perusmaksua korotetaan. Korotus tehdään pitkällä aikavälillä tavoitteena taso, jolla perusmaksun osuus veden myynnin toimintatuloista on 20 %. Viemärilaitokselle asetetaan perusmaksu, jonka osuus pitkällä aikavälillä on 20 % jätevesi- ja perusmaksutulojen summasta. Perusmaksun tarkistamisen lisäksi on syytä tarkistaa liittymismaksuja. Nykyisillä liittymismaksuilla katetaan investoinneista keskimäärin vain vajaa 60 %. Liittymismaksuissa on syytä ottaa käyttöön myös alueellisten olosuhteiden vaikutus. Liittymismaksut ovat Naantalin vesihuollossa siirto- ja palautuskelpoisia, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakas ei joudu maksamaan siitä arvonlisäveroa. Lisäksi siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut ovat pääoman luonteisia suorituksia, jota kirjataan taseen vastattaviin velaksi. Mikäli liittymismaksut ovat pelkästään siirtokelpoisia, niin liittymismaksut on kirjattava tuloslaskelman tuottoihin. Muuttamalla maksut pelkästään siirtokelpoiseksi voidaan liittymismaksuilla vaikuttaa vesihuoltolaitoksen tulokseen, mutta ei vaikuta kassa-

17 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 17 virtalaskelmiin. Asiakaan kannalta muutos tarkoittaa sitä, että pelkästään siirtokelpoisesta liittymismaksusta on maksettava arvonlisävero. Jos liittymismaksun luonnetta muutetaan, muutos vaatii toimielimen päätöksen. Lisäksi se aiheuttaa muutoksia vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimuksen pohjaan ja taksaan. Takautuvia muutoksia ei tule tehdä, vaan päätös on kohdistettava tuleviin liittymismaksuihin. Muutos koskee myös lisäliittymismaksuja, mikä tulee ottaa huomioon päätöksessä, liittymis- ja käyttösopimuksen ehdoissa ja taksassa. Liittymismaksun muuttaminen pelkästään siirtokelpoiseksi (huom. alkuperäisessä tekstissä lukee Liittymismaksun muuttaminen pelkästään palautuskelpoiseksi, mutta se pitää olla siirtokelpoiseksi ) edellyttää paitsi toimielimen päätöstä asiasta myös liittymismaksun verottoman tason määrittämisen. Yksinkertaisin keino on tehdä siten, että arvonlisävero lisätään suoraan olemassa oleviin liittymismaksuihin. Asiakkaan näkökulmasta tämä nostaa liittymismaksuja 22 %. Yritysten, jotka voivat vähentää maksaneensa veron, kannalta tällä ei ole suurta merkitystä, mutta yksityiset asiakkaat joutuvat maksamaan korkeamman hinnan. Vesihuoltolaitos voi kirjata verottoman liittymismaksun tuottoihin. Toinen vaihtoehto on muuttaa liittymismaksu sellaisenaan verolliseksi, jolloin yritykset hyötyisivät muutoksesta 18 % ja yksityisasiakkailla tilanne säilyisi ennallaan. Vesihuoltolaitoksen kannalta ajatellen tämä muutos tarkoittaisi vastaavasti heikompaa tulosta. Konsulttiselvityksen jälkeen otettiin käyttöön ns. aluehintakerroin, jonka avulla pyritään alueittain siihen, että tietyn alueen liittymismaksuilla katettaisiin ko. alueen investointimenot. Vesihuollolla on nykytilanteessa asiakkaita noin kpl. Asiakkaiden määrä kasvaa vuodessa sen mukaan, miten uusia asuin-, teollisuus- ja muita rakennuksia vuosittain liitetään verkkoon. Nykytilanteessa uusien liittyjien määrä on vähäinen. Tarkastuslautakunnan esitys käytännön muuttamiseksi niin, että liittymissopimuksen tuotoilla katetaan jatkossa toiminnan kustannuksia, on periaatteessa toteutuskelpoinen ja tarkoittaa sitä, että uusien asiakkaiden liittymismaksu muutetaan palautuskelpoiseksi ja siten arvonlisäverolliseksi. Muutos voi helposti koskea uusia asiakkaita, koska tämän päätöksen kaupunki voi tehdä muuttamalla liittymisehtoja. Uusien asiakkaiden mukanaan tuoma muutos tapahtuisi nykyisillä volyymeillä erittäin hitaasti, todennäköisesti useiden vuosikymmenien aikana. Vanhojen asiakkaiden kohdalla muutosta ei helposti voi toteutua. Se edellyttäisi ensimmäiseksi verottajan ennakkoratkaisua arvonlisäveron maksuvelvollisuuden osalta. Turun seudulla on jo usean vuoden aikana ollut käynnissä seudullisen vesihuoltoyhteistyön selvittely. Kaupunginhallitus on viimeksi käsitellyt selvitystä

18 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 18 Kaupungin henkilöstö (s. 46) Selostusosassa on mainittu, että mahdollinen yhteistyö alkaisi 2015 tai viimeistään 2016 alusta. Selvitystyön laskelmat on tehty nykytilan pohjalta. Edellä olevan perusteella katsomme, että tarkastuslautakunnan esille ottamaa asiaa ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä ennen kuin seudullinen vesihuoltoyhteistyöhanke on saanut ratkaisunsa. Kokonaisuutena henkilökunta on suoriutunut säästötavoitteista kiitettävästi. Sairauspoissaoloissa saavutettiin hienoinen vähennys, mutta luvut antavat yhä syytä kiinnittää asiaan huomiota. Myös vapaaehtoisten talkoovapaiden ja lomarahojen vaihto vapaaksi vähenivät. Lukuihin on suhtauduttava pienellä varauksella, sillä kaupungin kirjapidossa pitämättömistä lomista ja vapaista vuoden lopussa ei ole olemassa tarkkaa lukua, vaan luvut ovat arvioita. Tarkastuslautakunta esittää, että kirjanpito saatetaan ajan tasalle vuoden 2014 aikana. Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama: Esimiehiä ohjeistettiin ennen kesää pitämättömien lomien selvittämisestä. Kartoituksen lopputuloksena on käynyt ennakko-oletusten mukaisesti ilmi, että pitämättömiä lomia voi olla huomattava määrä sairauspoissaolojen ja/tai vanhempainvapaiden takia. Johtoryhmässä keskusteltiin maanantaina asiasta ja sovittiin seuraavasta käytännöstä: Säästövapaasopimuksen voi tehdä maksimissaan 20 päivästä, kuten aiemmin on ohjeistettu. Ohjeidemme mukaan säästövapaasopimus tulee tehdä ennen sitä lomakautta (huhtikuun loppuun mennessä), jonka lomanmääräytymisvuoden lomia ollaan säästämässä. Poikkeuksena tähän sääntöön: Tänä syksynä voivat esimies ja työntekijä sopia maksimissaan 20 päivän siirtämisestä säästövapaiksi, huolimatta siitä, että lomakausi on jo käynnissä ja päättymässä. Erikseen sopimalla voivat esimies ja työntekijä sopia max. 20 lomapäivän pitämisestä talvikaudella Tämä koskee vanhoja ns. pitämättömiä lomia, joista ei ole tehty säästövapaasopimusta. Nämä lomat tulee pitää mennessä ja pidetyt lomat ilmoitetaan palkkoihin. Näistä lomajärjestelyistä ei kuitenkaan saa aiheutua ylimääräisiä sijaiskustannuksia. Mahdollisesti vielä pitämättömäksi jäävät vanhat lomat tulevat maksuun. Tällä ratkaisulla tuetaan henkilöstön työssä jaksamista ja mahdollisuutta pitää lomia talvikaudella ja helpotetaan mahdollisia kustannusvaikutuksia. Lisäksi tämä edesauttaa uuteen palkkahallinnon ohjelmistoon siirtymistä, jonka myötä lomakirjanpito siirtyy reaaliaikaiseksi ja todenmukaiseksi. Lisäksi tämä edesauttaa lomapalkkavarausten oikeellisuutta kirjanpidollisesti. Lomien tarkastamisella tulee olemaan kustannusvaikutusta vuonna Kustannusvaikutus selviää, kun esimiehiltä saadaan listat pidetyistä lomista.

19 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 19 Kehityskeskustelut (s. 47) Valtuuston hyväksymässä Naantalin kaupungin henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2013 on todettu kehityskeskusteluista, että ne viedään läpi sataprosenttisesti. Edellisvuodelle oli sama tavoite ja tulos lähes yhtä heikko. Tarkastuslautakunta edellyttää, että seuraavassa henkilöstösuunnitelmassa asetetaan realistinen tavoite kehityskeskustelun kattavuudelle ja laadulle. Viime vuonna aloitettua ohjeistusta kannustavan ja ohjaavan palautteen antamisesta tulee soveltaa myös kehityskeskustelujen toteutuksessa. Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama: Naantalin kaupungin henkilöstö ansaitsee laadukkaan ja tasapuolisen esimiestyön. Tähän liittyy kehityskeskustelujen käyminen läpi organisaation 100 %:n toteumalla. Näin ollen henkilöstöpäällikkönä en voi kannattaa ajatusta, että tavoitetta laskettaisiin, sillä se indikoisi henkilöstölle, että meillä riittää heikkokin suoriutuminen esimiestyössä. Hyvä esimiestyö kannustaa henkilöstöä jaksamaan ja näin ollen hyvään esimiestyöhön tulee nimenomaan panostaa ja siinä tulee onnistujia kannustaa ja palkita. Osittain matalaa toteumaprosenttia selittää se, että vaikka kehityskeskusteluja on pidetty, niitä ei ole raportoitu pyydetysti. Näin ollen todellisuudessa tilanne ei ole niin huono kuin luvut antavat ymmärtää. Jatkossa on toivottavaa, että jokainen esimiehenä ymmärtää raportoinnin merkityksen, sillä mielikuva Naantalin kaupungista työnantajana syntyy myös näiden koosteiden kautta. Lautakuntien ja luottamushenkilöiden määrä (s. 48) Martti Sipponen: Tarkastuslautakunta katsoo, että yhtä aikaa tavoiteorganisaation uudistuksen kanssa on syytä muuttaa myös luottamushenkilöorganisaatiota. Vuonna 2013 eri lautakunnissa ja jaostoissa käsiteltyjen asioiden määrä / kokous oli ajoittain vähäinen. Myös esittelijän ja lautakunnan välistä työnjakoa olisi syytä kirkastaa. Tarkastuslautakunta esittää tutkittavaksi eräiden lautakuntien korvaamista neuvottelukunnalla, jolloin viranhaltijavastuu kasvaisi ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuus yhä säilyisi. Molemmissa uudistuksissa tulee olla lähtökohtana toiminnan tehostaminen ja järkeistäminen, päätöksenteon selkeyttäminen, toimeenpanon nopeutuminen ja vastuunjaon kirkastaminen. Sote-uudistus, sataman yhtiöittäminen ja mahdollinen vesilaitoksen liittäminen osaksi seudullista hanketta tuovat muutoksia nykyisiin organisaatioihin ohi omien uudistushankkeiden. Vuonna 2013 joissakin lautakunnissa ja jaostoissa käsiteltävien asioiden määrä/kokous oli ajoittain vähäinen. Omana näkemyksenäni esittelijät ovat osittain alisuoriutuneet tältä osin tehtävistään ja lautakuntiin olisi voinut tuoda käsiteltäväksi enemmänkin lautakunnan toimivaltaan kuuluvia asioita.

20 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 20 Esittelijän ja lautakunnan välinen työjako on jo kuntalaissa kirjattu niin selkeästi, että esittelijän ja lautakunnan välistä työnjakoa on syytä kirkastaa esittelijän ja esittelijän esimiehen käymällä keskustelulla sekä mahdollisesti kaupunginhallituksen puuttumisella lautakunnan työskentelyyn. Lautakuntien korvaamista neuvottelukunnalla, jolloin viranhaltijan vastuu kasvaisi ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuus säilyisi, en tarkastuslautakunnan näkemyksestä poiketen pidä perusteltuna miltään osin. Uudistuksessa tulee tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaisesti olla lähtökohtana toiminnan tehostaminen ja järkeistäminen, päätöksenteon selkeyttäminen, toimeenpanon nopeutuminen ja vastuujaon kirkastaminen. Näihin kaikkiin lähtökohtiin on mahdollisuus päästä myös nykyistä organisaation tuottavuutta kehittämällä. Sote-uudistuksen mahdollisesti aikanaan tuomat muutokset on pyrittävä ennakoimaan ja viimeistään uudistuksen selkiydyttyä tehtävä sitä koskevat päätökset mahdollisimman nopeasti. Tarkastuslautakunnan huoleen tavoiteorganisaation uudistuksen yhtäaikaisuudesta luottamushenkilöorganisaatioon on pidettävä tärkeänä ja täten mielestäni myös lähtökohtaisesti asiaa on lähestytty. Lautakuntien ja luottamushenkilöiden määrällä ei asioita kokonaisuudessaan kuitenkaan ratkaista vaan esittelijän työtä kehittämällä ja osittain myös lautakunnan jäsenten koulutusta ja valintakriteereitä tehostamalla.

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b )

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvontaseminaari Helsinki 15.11.2013,Kuntatalo Tero

Lisätiedot

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2011 3(15) Helsingin satama -liikelaitoksen jk Saj/2 09.08.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2011 3(15) Helsingin satama -liikelaitoksen jk Saj/2 09.08.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2011 3(15) 2 Ilmoitusasiat Päätösehdotus Tiivistelmä Helsingin Satama -liikelaitoksen jk päättänee merkitä tiedoksi 1 Kaupunginvaltuuston päätösluettelot nro 9/2011 ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Asian on valmistellut tekninen johtaja.

Asian on valmistellut tekninen johtaja. Tekninen ja ympäristölautakunta 117 08.12.2015 Tekninen ja ympäristölautakunta 128 21.12.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 2016 177/03.031/2015 Tekninen ja ympäristölautakunta 08.12.2015 117 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

2 a (23.8.2013/626) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla

2 a (23.8.2013/626) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla Hallitus 115 30.04.2014 Keskussairaalan satunnaisen ylikapasiteetin myynti 173/00.04.01.01/2014 EKSTPHAL 115 Eksotessa on joissain erikoissairaanhoidon palveluissa, kuten syövän sädehoidossa ja synnytyksissä,

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

PORVOON SAARISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LIIKETOIMINNAN OSTAMINEN LIIKETOIMINTAKAUPALLA

PORVOON SAARISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LIIKETOIMINNAN OSTAMINEN LIIKETOIMINTAKAUPALLA Kaupunginhallitus 351 30.11.2015 PORVOON SAARISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LIIKETOIMINNAN OSTAMINEN LIIKETOIMINTAKAUPALLA 1043/13.138/2015 KH 30.11.2015 351 Valmistelija ja lisätietoja: kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA Nakkilan kunta Voimaantulo 1.8.2015 VESILAITOKSEN TAKSA (VESIMAKSUTAKSA) SISÄLLYSLUETTELO 1 VESILAITOKSEN LIITTYMISMAKSU... 2 2 VESILAITOKSEN KULUTUSMAKSU... 3

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 LAUSUNTO KUNTAKOHTAISTEN SAIRAANSIJOJEN POISTAMISESTA JOHTUVIEN LAINAERIEN KÄSITTELYSTÄ KUNNISSA JA KUNTAYHTYMISSÄ 1.1.1997 ALKAEN Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS Kaavoitus ja mittaus Kaupunginvaltuuston 13.12.2010 93 hyväksymässä

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot