Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät syöttävät itse luvut malliin. Maisema-mallin vertailuluvut eivät valmistu juuri aikaisemmin kuin ilmaiset, valtakunnalliset tilastokeskuksen luvut. Kaupunki ei voi myöskään itse valita kuntia, joihin Naantalin lukuja verrataan. Tarkastuslautakunta suosittelee harkittavaksi Maisema-mallista luopumista. Syntyvillä säästöillä (n /v) voidaan syventää henkilökunnan taitoja mm. Excel- ja PowerPoint-ohjelmien käytössä. Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Strategian toteuttamisen arviointi (s. 5) Valtuutettu Hannu Raittola esitti valtuutettu Terhi Kärkkäisen kannattamana kaupunginvaltuuston kokouksessa vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä seuraavan ponnen hyväksymistä: "Selvitetään Maisema-mallista luopumista syksyn talousarvion 2015 teon yhteydessä." Kaupunginvaltuusto hylkäsi valtuutettu Raittolan ponsiesityksen äänin tyhjä. Valtuuston tahdon mukaisesti ei ole tarpeellista käynnistää lisäselvityksiä Maisema-mallista luopumiseksi. Vuoden 2012 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esitti, että Strategiaprosesseissa näkyy selkeämmin ylimmän johdon sitoutuneisuus. Tavoitteet ja painopisteet asetetaan siten, että niille on määriteltävissä yksiselitteiset (euromääräiset) mittarit. Kehityskeskustelujen avulla tavoitteet siirretään osatavoitteiksi organisaation ja yksittäisen työntekijän työkaluksi. Säännöllisissä kehityskeskusteluissa asetetaan konkreettisia tavoitteita, seurataan niiden toteutumista ja annetaan palautetta tuloksista. Martti Sipponen: Tarkastuslautakunta uudistaa edellä olevan esityksen. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2012 esittämät asiat ovat edelleen yhtä ajankohtaisia ja kaupunginhallituksen palautettua oikeutetusti valmisteilla olleen strategian tarkastuslautakunnan esittämät asiat prosessista ja prosessin tavoitteista ovat sellaisenaan hyväksyttäviä ja tavoiteltavia strategian laatimisen yhteydessä.

2 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 2 Palvelustrategian arviointi (s. 5) Martti Sipponen: Kokonaistaloudelliset tavoitteet (s. 8) Tavoitteena on saada uusi strategia kaupunginvaltuuston käsittelyyn kevään 2015 aikana. Hallintokuntien itse valitsemat strategian kehittämiskohteet ovat konkreettisia ja vievät sovittuja asioita eteenpäin. Visio siitä, mihin uudistuksilla on tarkoitus päästä, on kuitenkin vaikeasti hahmotettavissa. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että Naantalin palvelustrategiatyötä jatketaan tavoitteena tarkastella kaupungin palveluita yhtä vaalikautta pidemmällä jaksolla. Palvelustrategian tähtäin pitää olla Kuntaliiton suositusten mukaisesti vuotta. Rinnalla pitää olla yhtä pitkälle ulottuva taloussuunnitelma, joka osaltaan määrittää rajat organisaation koolle ja palveluiden laajuudelle. Tarkastuslautakunnan näkemys, että Naantalin palvelustrategian työtä jatketaan tavoitteena tarkastella kaupungin palveluita yhtä vaalikautta pidemmälle jaksolle, on perusteltu ja on nykyisen palvelustrategian laatimisen lähtökohta. Palvelustrategian tähtäin valmistelussa on ollut jatkuva eikä pelkästään kuntaliiton suosituksen mukainen vuotta. Tarkastuslautakunta esittää uutena ajatuksena, että samalla laadittaisiin yhtä pitkälle ulottuva taloussuunnitelma, joka osaltaan määrittää rajat organisaation koolle ja palveluiden laajuudelle. Esitystä on pidettävä merkittävänä ja asiaa on valmisteltava viimeistään kevään 2015 aikana, kun palvelustrategiat ovat tulleet hyväksytyiksi. Omalta osaltani pidän perusteltuna karkeaa hahmotelmaa, koska se ohjaisi myös organisaatiota. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." Tarkastuslautakunta suosittelee, että kaupunginhallitus valvoo tarkemmin, että edellä olevaa ohjetta noudatetaan tai sitten muuttaa ohjetta.

3 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 3 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussääntö sanoo talousarvionmuutoksista seuraavaa: 6 Talousarvion muutokset Talousarvion käyttötalous- ja investointiosaan tehtävät muutokset on esiteltävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Muutosesitykset tehdään kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Määrärahan tai tuloarvion muuttamista tarkoittava esitys on tehtävä kaupunginhallitukselle niin ajoissa, että kaupunginhallitukselle jää riittävä aika harkita kaupunginvaltuustolle tehtävää ehdotusta. Tulos- ja rahoituslaskelmaosaan voidaan esittää muutoksia vielä talousarviovuoden jälkeen, ei kuitenkaan tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Taloussäännön mukaan talousarvion käyttötalouden ja investointiosan muutoksia voidaan tehdä vain tilivuoden aikana. Edellinen tarkastusyhteisö edellytti, että mikäli tilikauden päättymisen jälkeen tileihin jäi käsittelemättömiä ylityksiä, ne on käsiteltävä valtuustossa ylityksinä (ei talousarvion muutoksina). Tätä menettelyä on noudatettu, mutta siitä huolimatta joitakin todellisia ylityksiä on vuosittain jäänyt käsittelemättä valtuustossa ennen tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginhallituksessa. Tällöin on edellytetty, että hyväksymättömät ylitykset käsitellään valtuustossa ennen kuin tilinpäätös voidaan hyväksyä. Tasekirjassa 2013 on vakiintuneen käytännön mukaan yksityiskohtaisesti eritelty ne talousarvion määrärahat, joissa näyttää olevan hyväksymätön ylitys. Edelleen tasekirjan mukaan merkittävin osa näistä käsittelemättömistä ylityksistä johtui kaupunginvaltuuston hyväksymistä kaupoista tms. päätöksistä ja niiden jälkihoidon loppuunsaattamisesta kirjanpitoon - tähän sisältyi myös kaupungin ja taseyksiköiden välisiä omaisuuserien siirtoa, jotka olivat luonteeltaan teknisiä eivätkä edustaneet määrärahan käyttöä. Myös perintönä saatu omaisuus aiheutti teknisiä ylityksiä. Tällaisten tapausten varalta voi olla hyvä täydentää taloussääntöä tai täytäntöönpano-ohjeita. Katson, että taloussäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet muilta osin ovat riittävän selkeitä, joten ohjeiden merkittävälle muuttamiselle ei ole tarvetta. Täytäntöönpano-ohjeita voidaan luontevasti täsmentää talousarvion laadinnan yhteydessä, jos siihen katsotaan olevan tarvetta, esim. edellä kerrotusta syystä. Omana arvionani katson, että kyse on muutoin enemmän organisaation yhteisen toimintakulttuurin puutteesta. Monesti odotetaan liian pitkään muutosesityksen tekemistä, vaikka tarve jo on tiedossa - halutaan täysi varmuus ja tarkka määrä ennen kuin esityksiä tehdään ja sen jälkeen voikin olla liian myöhäistä.

4 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 4 Hankintatoimi ja keskusvarasto (s. 11) Toimintakulttuuriin vaikuttaa luonnollisesti myös ohjaus. Kuluvan vuoden alusta otettiin muun raportoinnin ohella käyttöön talousarvion kk-raportointi. Lyhyen kokemuksen perusteella arvioin, että mikäli kk-raportointiin liitetään selvä toimintaohje ryhtymisestä talousarvion muutosesityksiin ottaen huomioon myös mahdolliset määrärahasäästöt, saavutetaan parempi lopputulos kuin tähän asti. Tämä laajempi, kaksisuuntainen tarkastelu tukee muutosesitysten keskittämistä, koska silloin päätöksentekijä voi tarkastella suurempaa kokonaisuutta kerralla. Hankintatoimen ja keskusvaraston tulot olivat ,67 euroa ja menot ,67 euroa. Toimintatuottojen osalta asetetut tavoitteet toteutuivat ja ylittyivätkin. Toimintamenojen osalta tehtäväalue ylitti alkuperäisen talousarvion euroa 32,3 prosentilla ja hyväksytyn määrärahanylityksen jälkeenkin 4,3 prosentilla. Toimintakate oli kuitenkin tavoiteltua parempi. Tilinpäätöksen käyttötalousosiossa tehtäväalueen henkilöstömenoiksi on ilmoitettu ,66 euroa ja tehtyjen henkilötyövuosien määräksi 3, mikä tekee euroa/henkilötyövuosi. Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen perusteella hankintatoimen ja keskusvaraston henkilötyövuosien määrä oli 5 ja henkilötyövuoden kustannus euroa. Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, mistä henkilötyövuosikustannuksen muutos johtuu ja onko henkilöstömenojen ylityksessä noudatettu valtuuston antamia ohjeita tai määräyksiä. Tehtäväalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet. Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi ja hallintojohtaja Riitta Luotio: Hankintatoimessa on vuonna 2012 ollut yhteensä 5,2 henkilötyövuotta. Yksi työntekijöistä on kuitenkin ollut koko vuoden sairauslomalla ja Kevan kuntoutustuella, joten varsinaisia hankintatoimeen kohdistuvia työvuosia oli 4,2. Näistä tehdyistä henkilötyövuosista 1,2 htv:tta ovat olleet oppisopimuksia ja eläkelaitoksen työkokeiluja, joiden osalta henkilöstömenot on maksettu työllistämistoiminnan määrärahoista. Työkokeiluun on saatu palkkausmäärärahat eläkelaitokselta (EläkeFennia). Varsinaisia hankintatoimen kustannuspaikkaan kohdentuvia henkilötyövuosikustannuksia on ollut 3. Tähän sisältyy kahden viikon päällekkäinen perehdytysajanjakso vanhan ja uuden varastonhoitajan osalta elokuussa Henkilöstömenot vuonna 2012 olivat hankintatoimen osalta ,52, jolloin henkilötyövuoden kustannus oli Vuonna 2013 hankintatoimessa on ollut yhteensä 4,3 henkilötyövuotta. Yksi työntekijöistä on kuitenkin ollut sairauslomalla 7 kk, joista 6 kk on ollut palkatonta. Määräaikaisen varastotyöntekijän palkat on kolmen kuukauden työkokeilun ajan maksanut EläkeFennia. Hankintatoimen määrärahoihin kohdistuneita henkilötyövuosikustannuksia on ollut 3,5. Hankintatoimen henkilöstömenot vuonna 2013 olivat tilinpäätöstietojen mukaan ,66 euroa, jolloin henkilötyövuoden kustannus muodostui :ksi. Liite: Selvitys henkilötyövuosista

5 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 5 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan tilapäistä henkilökuntaa ei saa ottaa useaan, peräkkäiseen palvelussuhteeseen siten, että syntyy palvelussuhteen vakinaistumisen mahdollisuus ilman asianmukaisia päätöksiä. Sama lause sisältyy henkilöstöhallinnon vuonna 2012 valmistelemaan sisäiseen ohjeeseen koskien virkavapauksien myöntämistä sekä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä. Varsinaisen määräaikaisen henkilökunnan palkkauspäätökset on tehnyt hallintosäännön mukaisesti esimiehen esimies eli hankintapäällikkö. Työsopimuksista ilmenee selkeästi määräaikaisuuden syy (sairauslomista johtuvan ruuhkan purkaminen). Määräaikaisten työsuhteiden jatkamisista on lisäksi tehty asianmukaiset viranhaltijapäätökset Dynastiassa. Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä hankintatoimen alkuperäisestä budjettiehdotuksesta poiketen määrärahoista poistettiin Määräaikaisilla työsuhteilla on turvattu keskusvaraston palvelu. Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio (s. 11) Martti Sipponen: Käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat kertaluontoisia ja viime kaudella niiden osuus vastasi 57 prosenttia ylijäämästä. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kertaluontoisten tuottojen suureen määrään kaupungin talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Tuottojen budjetoinnissa tulee noudattaa varovaisuutta ja talousarvio tulee tasapainottaa niin, etteivät tuotoissa tapahtuvat muutokset tilikauden aikana lisää välitöntä toiminnan sopeutustarvetta. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kertaluontoisten tuottojen suureen määrään kaupungin talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaisesti näiden tuottojen budjetoinnissa tulee noudattaa varovaisuutta ja talousarvio tulee tasapainottaa niin, etteivät tuotossa tapahtuvat muutokset tilikauden aikana lisää välitöntä toiminnan sopeutustarvetta. Vuoden 2013 osalta toimintatulot oli talousarviossa arvioitu 2 miljoonaksi euroksi ja toteutuivat euroa, eli euroa yli talousarvion. Toimintakate toteutui 102,1-prosenttisesti. Tarkasteltaessa aikaisempien vuosien tilinpäätöksiä on kuitenkin todettava, että myyntivoittoihin on kirjattu talousarviossa optimistisia lukuja. Esimerkiksi vuoden 2012 toimintatuloiksi oli arvioitu 3 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat tasossa 1,8 miljoonaa euroa. Talousarvioon 2014 toimintatuloiksi on arvioitu 1,2 miljoonaa euroa ja talousarvio toimintatulojen osalta toteutunee arvioidun mukaisesti.

6 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 6 Tarkastuslautakunnan näkemystä tuottojen budjetoinnin varovaisesta arvioinnista voidaan pitää ja tulee pitää lähtökohtana talousarvioita laadittaessa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueet (s. 12) Maanmittaus (s. 29) Henkilöstösuunnitelmaan sisältynyt tavoite kehityskeskusteluista jäi saavuttamatta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueelta ei saatu lainkaan raporttia käydyistä keskusteluista. Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa toimintayksiköissä (hallinto, terveyspalvelut, suun terveydenhuolto, lapsiperheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut sekä hoito- ja vanhuspalvelut) käydyt kehityskeskustelut ovat ilmeisesti jääneet kirjaamatta henkilöhallinnon määräaikaan mennessä pyytämään kansioon. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet seuraavasti: hallinto 100 % terveyspalvelut 92 % (puuttuvat johtuvat virkavapauksista ja työlomista) hammashuolto 100 % aikuissosiaalityö 91 % vammaispalvelut 75 % hoito- ja vanhuspalvelut kotihoito 99 % vuodeosasto 85 % ryhmäkodit 87,5 % Birgittakoti 10 % (johtuen vakituisen esimiehen jäännistä virkavapaalle kesällä 2013, hänen sijaisensa oli määräaikainen) lapsiperheiden sosiaalityö 88 % Niiltä osin kuin kehityskeskusteluja ei ole voitu pitää, on suurimmaksi osaksi ollut syynä erilaiset pidemmät poissaolot tai muut erityiset syyt. Yksiköt, joissa henkilöstöä on paljon, on myös hyvänä menetelmänä havaittu ns. ryhmäkehityskeskustelut. Esimiehet ovat kirjanneet käymänsä keskustelut ja niiden sisällöt sopimallaan tavalla. Kehityskeskustelujen tärkeydestä ja niiden pitämisestä on muistutettu. Ilmeisesti kirjausten yhteinen kirjaaminen oikeaan kansioon ei ole ollut kaikkien esimiesten tiedossa ja lisäksi oikean kansion löytäminen ilman ohjeistusta on ollut hankalaa, sillä ko. polku yhteiseen tiedostoon on ollut hieman haasteellinen. Lisäksi esimiespalavereissa ei ole riittävästi otettu huomioon henkilöstöhallinnolta tulleita ohjeita ja määräaikoja. Tehtäväalueen tavoitteet on selkeä kehittämiskohde. Tiedossa olevat suhdanteista johtuvat toimenpiteiden ja työmäärän muutokset pitäisi näkyä selkeämmin tavoitteiden asettelussa talousarvion yhteydessä.

7 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 7 Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tonttien myynti edellyttää nykyistä kattavampaa markkinointisuunnitelmaa ja riittäviä resursseja. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää: 1 Taustaa Tonttien myyntiä on hoitanut maankäyttöosasto yhdessä keskushallinnon kanssa. Ennen kuntaliitosta varsinaista markkinointia ei omakotitonteista tarvittu, koska kaikki tontit menivät käytännössä, kun ne ilmoitettiin haettaviksi. Maankäyttöosasto hoiti esittelyaineiston tekemisen. Se oli hyvää, mutta teknisesti asiapitoisiin tietoihin suuntautunutta. Uusista alueista järjestettiin pääsääntöisesti esittelyt maastossa. Kuntaliitoksen jälkeen markkinointi tuli tarpeelliseksi, koska aluksi saariston taajamissa ja nykyisin myös Manner- Naantalissa kaupungilla on jatkuvasti tarjolla omakotitalotontteja. Nykyisin verkkosivut ovat kaupungin tontinmyynnin pääasiallinen tiedotus- ja markkinointikanava. Lehti-ilmoituksia on käytetty, kun uusia alueita otetaan käyttöön. Kuntaliitoksen jälkeen saariston kesäpäivillä on ollut tonttien esittelyä. Rakennusmessuille ei ennen vuotta 2014 osallistuttu. Varsinaista markkinoinnin asiantuntemusta ei ole ollut käytettävissä. 2 Tonttien markkinointitoimenpiteet vuonna 2014 Vuoden 2014 aikana on tonttien markkinointia tehostettu. Markkinointitoimenpiteet perustuvat kaupunginhallituksen hyväksymään markkinointisuunnitelmaan. Kaupungin yleismarkkinointia on lisätty. Vuoden aikana on osallistuttu Turun messukeskuksen Rakentaminen ja Sisustaminen - messuille, Naantalin venemessuille ja Rymättylän Jaakonmarkkinoille. Tonttien markkinointia kaupungin verkkosivuilla on lisätty. Verkkosivujen sisältöä on uudistettu ja selkiytetty. Myytävien tonttien näkyvyyttä on lisätty mm. etusivun bannereilla ja valokuvilla. Verkkosivuja on kehitetty myös rivitalotonttien ja yritystonttien osalta. Lehti-ilmoituksiin on tehty uudet ilmoituspohjat. Nasta-lehdessä on ilmoitettu säännöllisesti kaupungin tonttitarjonnasta. Tonttimarkkinointia on laajennettu myös Ifind- mobiilipalveluun. Uutta markkinointimateriaalia, kuten esitteitä, opasteita ja messuosaston rekvisiittaa on hankittu. Lehti-ilmoitukset, tonttiesitteet ja messuosasto suunniteltiin kaupungin uuden graafisen ilmeen mukaan. Tonttien esittelytilaisuuksia on keväällä järjestetty kaksi kertaa Karjaluoto- Pirttiluodossa ja Itä-Immasessa. Syksyllä järjestetään vielä esittelytilaisuudet maastossa. 3 Tonttimarkkinoinnin resurssit Markkinointityötä on lisätty aikaisempiin vuosiin verrattuna olennaisesti vuoden 2014 aikana.

8 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 8 Toimenpiteet on tehty omana työnä. Käynnistettiin uusi yhteistyö markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseksi maankäytön, rakennusvalvonnan ja viestinnän kesken. Tilapäisenä resurssina saatiin työllistämistuella palkattua määräaikainen markkinointisuunnittelija ajalle , jonka graafisen osaamisen ansiosta saatiin markkinointimateriaalia uudistettua. Markkinointisuunnittelijan työsuhteen päätyttyä markkinoinnin tarvitsemaa graafista osaamista ei ole kaupungin omissa henkilöstöresursseissa. Tonttimarkkinoinnin määrärahat ovat nykyisin maankäytön ja kaupunkisuunnittelujaoston määrärahoissa. 4 Tonttimarkkinoinnin kehittäminen Laajempiin markkinointikampanjoihin lähteminen ei nykyisessä valtakunnallisestikin heikossa tonttien markkinatilanteessa ole tarkoituksenmukaista. Kuitenkin ostajien tietoisuus Naantalin tonttitarjonnasta on tärkeää ylläpitää markkinoinnin keinoin, esim. osallistumalla Turun messukeskuksen Rakentaminen ja Sisustaminen -messuille. Kaupunginhallituksen vahvistama tonttien markkinointisuunnitelma koski vuotta Tavoitteen on, että tonttien onnistunut myynti ymmärretään jo kaavoitusvaiheessa alkavana asiakaslähtöisenä prosessina: ei pelkkänä markkinointitoimenpiteiden sarjana. 4.1 Toimenpide-ehdotukset Suunnitelmaa voitaisiin täydentää ainakin seuraavien kohtien osalta: 1 Markkinoinnin resurssien määrittely Lisätään resursseja graafiseen osaamiseen ja markkinointiin joko omana toimintana tai ostopalveluna. 2 Markkinoinnin vastuiden määrittely Markkinointiin varatut määrärahat keskitetään talousarviossa yhdelle kustannuspaikalle. Määritellään selkeä työnjako markkinoinnissa ja myynnissä. Maankäyttöosaston kiinteistötekniikan osaamista tarvitaan toiminnassa, mutta sitä on hyvä täydentää ulkopuolisella markkinointihenkisellä näkemyksellä. Hyvää käynnistynyttä yhteistyötä markkinointitoimenpiteissä kaupungin sisällä jatketaan. 3 Hinnoittelustrategian laatiminen Tonttien hinnoitteluperusteissa otetaan huomioon myös markkinointi, mm. sijainti, kohderyhmät (lapsiperheiden halvemmat tontit), laatuun perustuva tonttikohtainen hinnoittelu.

9 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 9 4 Ennakkomarkkinoinnin kehittäminen Ennakkomarkkinointi /myyntiin tulevista alueista tiedottaminen aloitetaan jo kaavoitusvaiheessa 5 Monipuolisen ja kysyntää vastaavan tonttitarjonnan takaaminen jatkossa Asiakkaiden tarpeet huomioidaan jo kaavoituksessa, kilpailukykyisten alueiden kaavoitus. Rakennusvalvonta palvelee joustavasti ja kerää toisaalta palautetta kaavoituksen ja tonttituotannon käytettäväksi. Aiheesta Tonttien markkinoinnin kehittäminen Naantalissa ollaan tekemässä ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jonka tuloksia voidaan hyödyntää markkinointisuunnitelman päivittämisessä. Kaikki tontit eivät ole yhtä helposti rakennettavia. Vaikeasti perustettavat tontit tulee luokitella ja hinnoitella erikseen. Vaikeasti rakennettavien tonttien perustamiseen voidaan osallistua kaupungin voimin, kuten mm. Raisiossa on tehty. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Kaukolämpö ja energiahuolto (s. 35) Kaupunki on jalostanut tonttimaata teollisuuden käyttöön tekemällä sopimuksia korkeiden kallioalueiden tasaamisesta louhinnoin esim. Luolalassa. Tämä on hyvä tapa saattaa alueet rakentamisen piiriin, mutta edellyttää, että kiviainekselle on markkinat eikä kaupunki joudu maksamaan louhintatyöstä kohtuuttomasti. Vaikeasti rakennettavien pehmeikkötonttien perustamiseen osallistuminen hajauttaisi vastuita ja aiheuttaisi ilmeisen siksi riskin myöhemmille korvausvastuille. Tämän tyyppisiä riskejä ei ole syytä kaupungin ottaa eikä ympäristöviraston saamien tietojen perusteella näin ole tehty myöskään Raisiossa. Myös erilaiset painopenkereet ym. esikuormitusratkaisut tai muut maantäytöt voivat todellisuudessa hankaloittaa tontin myöhempää rakentamista, jos tontin käyttö ja rakennusten sijoittelu ym. ei ole täyttötöitä tehtäessä tiedossa. Tässä toiminnassa alueiden geodeettinen suunnittelu olisi vietävä hyvin pitkälle ja tutkimusten tekeminen ilman tontin käyttösuunnitelmaa aiheuttaisi ylimitoitettuja kustannuksia. Kaupunki on mukana merkittävässä seudullisessa energiahankkeessa. Turun seudun Maakaasu ja Energiahuolto Oy:n yhtiökokous teki vuoden lopulla päätöksen n. 260 miljoonan euron investoinnista uuteen voimalaitokseen, jonka sijoituspaikka on Naantali. Osakassopimuksen mukaan osakepääoman korotuksen määrä on sidottu investoinnin vieraan pääoman määrään, joka on 70 prosenttia. Kaupunki on mukana merkittävässä seudullisessa energiahankkeessa. Turun seudun Maakaasu ja Energiahuolto Oy:n yhtiökokous teki vuoden lopulla pää-

10 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 10 töksen n. 260 miljoonan euron investoinnista uuteen voimalaitokseen, jonka sijoituspaikka on Naantali. Osakassopimuksen mukaan osakepääoman korotuksen määrä on sidottu investoinnin vieraan pääoman määrään, joka on 70 prosenttia. Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta arviota yhtiön investoinnin ja toiminnan riskeistä Naantalin kaupungin kannalta. Sijoituksen tuotto-odotuksista tulee liittää arvio talousarvioon ja antaa erittely toteutuneesta tuloksesta tilinpäätöksen yhteydessä. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Voimalaitoshankeinvestoinnilla on suuri merkitys koko kaupunkiseudun ja erityisesti Naantalin työllisyystilanteeseen. Rakentaminen tapahtuu noin kolmen vuoden aikana, jolloin voimalaitostyömaalla on arviolta keskimäärin noin 400 työntekijää. Voimalaitoksen aloitettua tuotannollisen toiminnan työntekijämäärä ei laitoksella muutu nykyisestä oleellisesti, mutta biopolttoaineen käytön lisääntyessä työpaikkoja syntynee seudulle logistiseen toimintaan noin 150. Rakentamisen aikana riskinä voidaan todeta majoituskapasiteetin riittävyyden tai sen, pystytäänkö palvelutuotannossa riittävästi vastaamaan lisääntyneen työvoiman aiheuttamaan palvelukysyntään. Toiminnan riskinä voidaan ottaa esille biopolttoaineen käytön suhde hiilienergianlähteeseen. Hiilen käytön mahdollisesti vähennyttyä vaikutukset satamatoiminnalle voivat olla merkittäviä. Toisaalta, jos biopolttoaineen käyttö lisääntyy oleellisesti, saattaa myös satama saada sitä hyötyjä. Toiminnan kannalta riskinä voi vielä mainita rekkaliikenteen kasvun. Naantalin alueella liikenteen lisääntyminen keskittyy Vanton eritasoliittymään ja siitä Raision rajalle tai Maskuun. Suuremmat vaikutukset näkynevät Raision ja Maskun liikenneverkossa. Osakassähkön tuotto on nähtävissä ympäristöviraston talousarviossa kohdassa tekninen lautakunta, kaukolämpö ja energiatuotanto. Samassa kohdassa tilinpäätöksessä kerrottiin toteutunut tulos. Sijoituksen tuotto osingon muodossa oli vuonna Kaupunginkamreeri Juha Hienonen: Kaupungin osuus yhtiön osakepääomasta on tilanteen mukaan noin 1,1 miljoonaa euroa. Kaupungin tulo yhtiöstä syntyy kolmea kautta, osakassähkön katteesta, osakaslainoista ja osingosta. Osakaslainojen korkotulo 2013 oli ,04 euroa. Lainasaatavaa oli euroa ja korko noin 3,5 % vuotuista korkoa. Osakassopimuksen kohdan 1.4 mukaan yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona vähintään 30 %. Yhtiö on 2014 keväällä päättänyt maksaa osinkoa ja Naantalin osuus oli euroa. Kaupungin osakepääomasijoituksen kirjanpitoarvo on nyt ,20 euroa.

11 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 11 Konekeskus (s. 36) Siivouspalvelut (s. 39) Talousarviossa oli merkintä: henkilö- ja pakettiautojen hankinnan sijaan ollaan suunnittelemassa leasing-rahoitukseen perustuvaa menettelyä. ja Huoltoleasing-vaihtoehto selvitettävä mennessä. Tarkastuslautakunnan pyytämän selvityksen mukaan konekeskukselle kuitenkin hankittiin kahdeksan uutta autoa ennen leasing-selvityksen valmistumista. Syksyllä valittiin leasing-vaihtoehto. Tarkastuslautakunta kehottaa kaupunginhallitusta tarkentamaan päätöksiin kirjattavia merkintöjä ja niiden tarkoitusta ja valvomaan niiden noudattamista. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Tekninen lautakunta toimi talousarvioon 2013 osoitettujen määrärahojen puitteissa ja sen perusteella laaditun ja hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaisesti. Autohankinnat tehtiin alkuvuodesta 2013 todellisen tarpeen perusteella, kun päätös leasing-vaihtoehtoon siirtymisestä tehtiin kaupunginhallituksessa vasta Vuonna 2013 hankitut autot siirtyivät leasing-yhtiön omistukseen kirjanpitoarvolla takaisinvuokraus periaatteella, joten asialla ei ollut erityisiä kustannusvaikutuksia tai muutakaan haittaa. Siivouspalvelun tuottoihin sisältyvä euron myyntitulo on tullut palvelun myynnistä kaupungin tytäryhtiöille. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan kaupungin ja tytäryhtiöiden sopimuksista osa olisi tehty ilman kilpailutusta, mikä on voimassa olevan kilpailulain ja kaupungin konserniohjeiden vastaista. Tytäryhtiöiden tulos on verotettavaa tuloa. Tarkastuslautakunta kehottaa kaupunginhallitusta huolehtimaan siitä, että sen tytäryhtiöt noudattavat konserniohjeita ja kilpailuttavat ostopalvelunsa. Kaupunginlakimies Turo Järvinen ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Naantalin kaupungin siivouspalveluiden ja kaupungin tytäryhtiöiden välisissä ostopalvelusopimuksissa siivouspalvelut toimii kaikissa myyjän roolissa. Ostopalvelusopimusten kilpailutuksesta päättäminen on ostajan tehtävä. Tytäryhtiöillä ei ole sinällään lainsäädännöllistä estettä hankkia palveluita emokonsernilta. Myös voimaantulevaksi tarkoitetussa kuntalain uudistuksessa, jota selostetaan jäljempänä, säädetään asiasta selkeämmin. Tytäryhtiöt toimivat itsenäisinä juridisina henkilöinä päättäessään hankinnoistaan. Naantalin kaupunki voi vaikuttaa tytäryhteisöjen päätöksentekoon tarvittaessa konserniohjauksen kautta. Kukin tytäryhteisö on hallituksessaan käsitellyt kaupungin konserniohjeet ja liiketoimintayhteisön toimintaohjeen sekä kultakin tytäryhteisöjen hallituksen jäseneltä on otettu sitoumus konserniohjeiden noudattamiseen tehtävään annetun suostumuksen yhteydessä.

12 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 12 Vesihuoltolaitos (s. 41) Kuntalain uudistamista koskevan hallituksen esityksen mukaan kuntalakiin esitetään uutta 128 :ää yhtiöittämisvelvollisuuden poikkeuksista. Pykälä vastaa syyskuun 2013 alusta voimaan tullutta kuntalain 2 b :n sisältöä. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 128 :n osalta todetaan, että pykälän 1 momentin 3 kohdan perusteella kunta voisi myydä tukipalveluja kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle ilman, että kunnan katsottaisiin toimivan markkinoilla. Tukipalveluja olisivat muun muassa kirjanpidon ja palkkahallinnon järjestäminen sekä tietojärjestelmät ja niiden ylläpitoa koskevien palvelujen myynti, siivous, arkistointi, kiinteistöhuolto sekä tilojen vuokraus ja myynti. Hallituksen esitykseen sisältyvässä 129 :ssä säädettäisiin edelleen kilpailutilanteessa markkinoilla tuotettujen palvelujen ja tavaroiden hinnoittelusta. Pykälä vastaisi sitä mitä säädetään voimassa olevan kuntalain 66 a :ssä. Pykälän tarkoituksena on varmistaa, ettei 128 :ssä tarkoitetuissa poikkeustapauksissa kunnallisen tuotantoyksikön hinnoittelu toteuta sellaista kilpailua vääristävää alihinnoittelua, jota kyseisellä säännöksellä on tarkoitus torjua. Pykälän mukaan kunnan tuottaessa yhtiöittämisvelvollisuuden perusteella palveluja sen hinnoittelun tulisi perustua markkinaperusteiseen hintaan. Markkinaperusteisella hinnoittelulla tarkoitettaisiin sitä hintatasoa, jonka suuruiseksi vastaava yksityinen toimija hinnoittelisi palvelut. Hinnoittelussa olisi siten lähtökohtaisesti otettava huomioon kilpailullisesta toiminnasta saadut tulot ja tuottamisesta aiheutuvat muuttuvat kulut ja tähän toimintaan kohdistettavissa oleva osa kiinteistä kuluista. Investointeihin liittyvät poistot ja rahoituskulut olisi otettava huomioon kustannuksina siltä osin kuin kyseiset investoinnit ovat välttämättömiä tehtävän hoitamiselle. Lisäksi hinnoittelussa on otettava huomioon toimintaan sitoutuneelle pääomalle kohtuullinen tuotto. Säännös ei aina edellyttäisi tuoton tai kustannusvastaavuuden edellyttämistä. Joissain tapauksissa markkinaperusteisuudelta ei edellytettäisi tuoton saamista, vaan hinnoittelua käyvän arvon mukaisesti. Tällainen tilanne voisi koskea muun muassa muuttotappioalueella vuokrattavia tiloja. Kuntalain uudistus tullee tältä osin selkeyttämään voimassa olevan kilpailulain ja kuntalaissa säädetyn markkinoilla toimimisen sekä yhtiöittämisvelvollisuuden tai siitä tehdyn poikkeuksen välistä rajanvetoa. Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan Tilalaitoksen palvelumyynti konserniin kuuluville tytäryhteisöille ei markkinahintaisena ole kilpailulainsäädännön eikä kaupungin konserniohjeen vastaista. Vesilaitoksen taseessa on n. 7 miljoonan euron suuruinen velka, joka on muodostunut kiinteistöjen liittymismaksuista. Liittymismaksun tarkoitus on kattaa osaltaan kunnallistekniikan rakennuskustannuksia. Valitulla käytännöllä liittymismaksulla ei kateta toiminnasta aiheutuvia menoja eikä tulo näy tuottona vesilaitoksen tuloksessa. Kaupunki välttyy arvonlisäverolta. Tarkastuslautakunta esittää käytännön muuttamista niin, että liittymissopimuksen tuotoilla katetaan jatkossa toiminnan kustannuksia eikä uusien asiakkaiden liittymismaksu ole enää palautuskelpoinen.

13 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 13 Tarkastuslautakunnan mielestä vesilaitoksen talousarvion laadinta ja tuloksen seuranta on saatettava nykyistä luotettavammalle tasolle. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää, kaupunginlakimies Turo Järvinen ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Vesihuollosta (käyttövesi ja jätevesi) on tehty taseyksikkö vuoden 2002 alusta ja sille laaditaan oma tuloslaskelma ja tase. Vesihuollon tilannetta käsiteltiin laajasti vuonna 2004, jolloin odoteltiin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua liittymismaksujen arvonlisäverokohtelua koskevassa asiassa. Lainaus vuoden 2004 tekstistä (tilannetarkastelu ennen KHO:n ratkaisua): Kun vesihuollon taseyksikölle voimassaolevan säännöstön mukaisesti on nyt laadittu oma tuloslaskelma ja tase, antaa se mahdollisuuden tarkastella vesihuoltoa taloudellisena kokonaisuutena. Nyt aikaisempien perusteiden mukaan vahvistetut taksat näyttävät johtavan tällä hetkellä ylijäämäisyyteen, mikä yhdessä merkittävän liittymismaksurahaston pääoman kanssa tekee vesihuollon taloudesta erittäin vahvan. Vahvuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaupunki rahastaisi laitoksen ylijäämää vaan se jää laitoksen taseeseen ja on siten käytettävissä laitoksen toimintaan. Laitoksen talouden vahvuuden tai heikkouden tarkastelu on mahdollistunut, kun laitosta tarkastellaan nyt kokonaisuutena, ts. arvio on seurausta talousteoreettisen näkökulman muuttumisesta. Kun talousteoreettista lähestymistapaa määrittävät ohjeet nyt ovat vakiintuneet (lukuun ottamatta edellä kerrottua liittymismaksujen käsittelyyn liittyvää keskeneräistä asiaa) ja arvio laitoksen taloudesta on edellä kerrotun mukainen, on seuraavaksi tarkasteltava laitoksen toimintaa muilta osin. Tässä keskeinen asia on taksa-asetanta. Taksalaskentaa on harjoitettu samansisältöisenä ainakin viimeiset kaksikymmentä vuotta. Sen historiallinen perusta oli 1976 toimintansa aloittaneen Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan eli KULAUS:n ohjeissa. Kun laitos ei ollut taloudellisesti eriytetty muusta toiminnasta (ts. laitosta ei voitu tarkastella omien tuloslaskelmien ja / tai taseiden avulla), KULAUS antoi ohjeita, joita suositettiin noudatettavaksi. Yksi johtava periaate oli, että taksoilla pyrittiin keräämään varat jälleenhankintahintaisiin investointitarpeisiin. Jotta voidaan avoimesti arvioida, miten tilanne on kehittynyt ja antaako vesihuollon tase oikean kuvan laitoksen taloudesta, on rahatoimessa tehty kassavirtapohjainen selvitys vesihuollon (käyttövesi + jätevesi) käyttömenoista ja -tuloista sekä investointimenoista ja liittymismaksuista ajalta eli 30 vuoden ajalta. Selvitys on liitetty esityslistaan (KH ). Vesihuollon kassavirtalaskelman keskeinen yhteenveto on oheisessa taulukossa (euroja):

14 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 14 Vesilaitos Vesilaitos Viemärilaitos Yli-/alijäämä Menot kumulat , , ,03 Tulot kumulat , , ,23 Liitt.maksut kumulat , , ,08 Investoinnit kumulat , , ,31 Kassavirta kumulat, ei muita tuloja ,97 Muut tulot , , ,55 Kassavirta ml. muut tulot ,52 Taulukon mukaan vesihuolto on kassavirtapohjaisesti kerännyt 30 vuoden aikana suurin piirtein ne varat, jotka on tarvittu laitoksen käyttömenojen ja investointien rahoittamiseen. Tarkastelujaksona ei kaupunki ole tehnyt yhtään varsinaista pääomasijoitusta omaan vesihuoltoyksikköön. Edellä olevaan taulukkoon on kerätty verkostoinvestointien hankintamenot, ts. menoihin ei ole sisällytetty esim. osakepääomasijoitusta Turun Seudun Vesi Oy:öön. Myöskään peruspääomasijoitus vesilaitoskuntayhtymään ei sisälly tähän tarkastelujaksoon (sijoitusten yhteenlaskettu määrä on 1,6 milj. euroa). Tämän kassavirtalaskelman perusteella laitoksen taseessa ei pitäisi olla vierasta pääomaa ja näin tilanne kuntajaoston ohjeitten mukaan laaditussa taseessa on. Jatkotarkastelu KHO:n annettua ratkaisunsa Edellä todettiin, että vesihuollon talouden kokonaistarkastelua ei voida pitkäjänteisesti suorittaa ennen kuin korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa erääseen valitukseen. Valitus koski keskusverolautakunnan päätöstä siirto-, mutta ei palautuskelpoisen liittymismaksun arvonlisäverosta. Valitus jätettiin KHO on antanut asiassa ratkaisunsa. Ohessa tiivistelmä ratkaisusta: Vuosikirjanumero KHO:2004:14 Antopäivä Taltionumero 257 Diaarinumerot 437 ja 565/2/02 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Liittymismaksu - Siirtokelpoisuus - Sähkö- ja kaukolämpöverkko Kunnallinen sähkölaitos peri sähköverkkoon liittyvältä asiakkaalta liittymismaksun sekä tarvittaessa korotetun liittymismaksun tai lisäliittymismaksun. Kaukolämpöverkkoon liittyvältä asiakkaalta perittiin liittymismaksu sekä tarvittaessa lisäliittymismaksu. Kaikki liittymismaksut olivat siirtokelpoisia mutta eivät sitä vastoin palautuskelpoisia. Liittymismaksut katsottiin vastikkeeksi sähkölaitoksen verkonhaltijana suorittamista palveluista ja liittymismaksuista oli sen vuoksi suoritettava arvonlisäveroa. Ennakkoratkaisu ajaksi Äänestys 4-3. Ratkaisu koskee nimellisesti sähkö- ja kaukolämpöverkkoa, mutta sitä sovelletaan mm. vesi- ja jätevesiverkkoon.

15 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 15 Tässä tilanteessa kaupungin on päätettävä, minkälaisia liittymismaksuja kaupunki jatkossa perii. Vaihtoehdot ja niihin liittyvät seikat on koulutusmateriaalin perusteella tiivistetty seuraavaan: Liittymismaksuvaihtoehdot Vaihtoehtoja on teoriassa neljä: takaisinpalautettava ja siirtokelpoinen takaisinpalautettava, ei-siirtokelpoinen ei-takaisinpalautettava, siirtokelpoinen ei-takaisinpalautettava, ei-siirtokelpoinen. Arvonlisäveronäkökulma Ei-palautettavat liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia, koska niitä ei tulkita rahoitukseksi vaan saajan tuloksi. Tästä seuraa, että arvonlisäverollista toimintaa harjoittavalle maksajayhteisölle liittymismaksun määrä on ALV:n verran pienempi, koska se voi veron vähentää. Palautettavat liittymismaksut tulkitaan saajan rahoitukseksi eivätkä ne siten ole arvonlisäverollisia. Tällöin ei maksaja voi saada ALV-hyötyä. Liittymismaksu palautetaan nimellisesti saman määräisenä kuin se on saatu eikä sille lasketa korkoa. Palauttamiselle tulee päättää ehdot, pelkkä päätös palautuskelpoisuudesta ei riitä. Liittymismaksun luonteen muuttaminen Verkonhaltija voi yksipuolisesti muuttaa ei-palautettavan liittymismaksun palautuskelpoiseksi (koskee uusia). Vanhoja sopimuksia ei voi muuttaa yksipuolisesti asiakkaan vahingoksi. Liittymismaksut ja kirjanpito Ohjeitten pohjana on kuntajaoston yleisohjeet taseesta, liikelaitoksen (ja taseyksikön) käsittelystä KILA:n lausunto 1650 sähköliittymismaksujen kirjaamisesta KILA:n lausunto 1670 liittymismaksujen merkitsemisestä maksajan tilinpäätökseen kuntajaoston lausunto 65 liittymismaksujen kirjaamisesta kunnan tilinpäätökseen (kevään 2004 aikana). Kirjausohje tulee olemaan alla kuvatun mukainen Liittymismaksun laji Tuloslaskelma Tase takaisinpalautettava ja siirtokelpoinen takaisinpalautettava, ei-siirtokelpoinen ei-takaisinpalautettava, siirtokelpoinen ei-takaisinpalautettava, ei-siirtokelpoinen liikevaihto liikevaihto muut velat muut velat

16 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 16 Kuntajaoston tulevassa ohjeessa otetaan myös kantaa siihen, mitä tehdään vesihuollon taseessa nyt olevan liittymismaksurahaston kanssa. Vaihtoehdot ovat käytännössä seuraavat: 1 Jos vanhatkin liittymismaksut muutetaan palautuskelpoisiksi, on nyt laitoksen oman pääoman eränä esiintyvä liittymismaksurahasto siirrettävä vieraan pääoman eräksi. 2 Jos vain uudet liittymismaksut muutetaan palautuskelpoisiksi, muutetaan liittymismaksurahasto nimikkeeksi Edellisten vuosien kumulatiivinen ylijäämä. 3 Jos liittymismaksut säilyttävät nykyisen luonteensa, muutetaan liittymismaksurahasto nimikkeeksi Edellisten vuosien kumulatiivinen ylijäämä. Naantalissa on vanhoista liittymismaksuista muodostettu liittymismaksurahasto muutettu edellisten vuosien ylijäämäksi edellä kuvatun vaihtoehdon 2 mukaan, joten vanhat liittymismaksut ovat sen perusteella palautuskelvottomia. YHTEENVETO: Vuonna 2002 vesihuollon talous oli tasapainossa ja sen oma tulokassavirta oli riittänyt käyttömenoihin ja poistonalaisiin investointimenoihin. Konsulttiselvitys 2009 FCG teki kaupungille vesihuoltoa koskevan taloudellisen tarkastelun vuonna Raporttiin sisältyi seuraava kappale: 4.3 Taksarakenteen muuttaminen ja liittymismaksut Koska vesihuoltolaitoksen heikon taloudellisen tuloksen voidaan nähdä johtuvan ensisijaisesti taksarakenteesta, niin taksarakennetta on syytä korjata. Taksaa ehdotetaan korjattavaksi siten, että vesilaitoksen perusmaksua korotetaan. Korotus tehdään pitkällä aikavälillä tavoitteena taso, jolla perusmaksun osuus veden myynnin toimintatuloista on 20 %. Viemärilaitokselle asetetaan perusmaksu, jonka osuus pitkällä aikavälillä on 20 % jätevesi- ja perusmaksutulojen summasta. Perusmaksun tarkistamisen lisäksi on syytä tarkistaa liittymismaksuja. Nykyisillä liittymismaksuilla katetaan investoinneista keskimäärin vain vajaa 60 %. Liittymismaksuissa on syytä ottaa käyttöön myös alueellisten olosuhteiden vaikutus. Liittymismaksut ovat Naantalin vesihuollossa siirto- ja palautuskelpoisia, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakas ei joudu maksamaan siitä arvonlisäveroa. Lisäksi siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut ovat pääoman luonteisia suorituksia, jota kirjataan taseen vastattaviin velaksi. Mikäli liittymismaksut ovat pelkästään siirtokelpoisia, niin liittymismaksut on kirjattava tuloslaskelman tuottoihin. Muuttamalla maksut pelkästään siirtokelpoiseksi voidaan liittymismaksuilla vaikuttaa vesihuoltolaitoksen tulokseen, mutta ei vaikuta kassa-

17 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 17 virtalaskelmiin. Asiakaan kannalta muutos tarkoittaa sitä, että pelkästään siirtokelpoisesta liittymismaksusta on maksettava arvonlisävero. Jos liittymismaksun luonnetta muutetaan, muutos vaatii toimielimen päätöksen. Lisäksi se aiheuttaa muutoksia vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimuksen pohjaan ja taksaan. Takautuvia muutoksia ei tule tehdä, vaan päätös on kohdistettava tuleviin liittymismaksuihin. Muutos koskee myös lisäliittymismaksuja, mikä tulee ottaa huomioon päätöksessä, liittymis- ja käyttösopimuksen ehdoissa ja taksassa. Liittymismaksun muuttaminen pelkästään siirtokelpoiseksi (huom. alkuperäisessä tekstissä lukee Liittymismaksun muuttaminen pelkästään palautuskelpoiseksi, mutta se pitää olla siirtokelpoiseksi ) edellyttää paitsi toimielimen päätöstä asiasta myös liittymismaksun verottoman tason määrittämisen. Yksinkertaisin keino on tehdä siten, että arvonlisävero lisätään suoraan olemassa oleviin liittymismaksuihin. Asiakkaan näkökulmasta tämä nostaa liittymismaksuja 22 %. Yritysten, jotka voivat vähentää maksaneensa veron, kannalta tällä ei ole suurta merkitystä, mutta yksityiset asiakkaat joutuvat maksamaan korkeamman hinnan. Vesihuoltolaitos voi kirjata verottoman liittymismaksun tuottoihin. Toinen vaihtoehto on muuttaa liittymismaksu sellaisenaan verolliseksi, jolloin yritykset hyötyisivät muutoksesta 18 % ja yksityisasiakkailla tilanne säilyisi ennallaan. Vesihuoltolaitoksen kannalta ajatellen tämä muutos tarkoittaisi vastaavasti heikompaa tulosta. Konsulttiselvityksen jälkeen otettiin käyttöön ns. aluehintakerroin, jonka avulla pyritään alueittain siihen, että tietyn alueen liittymismaksuilla katettaisiin ko. alueen investointimenot. Vesihuollolla on nykytilanteessa asiakkaita noin kpl. Asiakkaiden määrä kasvaa vuodessa sen mukaan, miten uusia asuin-, teollisuus- ja muita rakennuksia vuosittain liitetään verkkoon. Nykytilanteessa uusien liittyjien määrä on vähäinen. Tarkastuslautakunnan esitys käytännön muuttamiseksi niin, että liittymissopimuksen tuotoilla katetaan jatkossa toiminnan kustannuksia, on periaatteessa toteutuskelpoinen ja tarkoittaa sitä, että uusien asiakkaiden liittymismaksu muutetaan palautuskelpoiseksi ja siten arvonlisäverolliseksi. Muutos voi helposti koskea uusia asiakkaita, koska tämän päätöksen kaupunki voi tehdä muuttamalla liittymisehtoja. Uusien asiakkaiden mukanaan tuoma muutos tapahtuisi nykyisillä volyymeillä erittäin hitaasti, todennäköisesti useiden vuosikymmenien aikana. Vanhojen asiakkaiden kohdalla muutosta ei helposti voi toteutua. Se edellyttäisi ensimmäiseksi verottajan ennakkoratkaisua arvonlisäveron maksuvelvollisuuden osalta. Turun seudulla on jo usean vuoden aikana ollut käynnissä seudullisen vesihuoltoyhteistyön selvittely. Kaupunginhallitus on viimeksi käsitellyt selvitystä

18 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 18 Kaupungin henkilöstö (s. 46) Selostusosassa on mainittu, että mahdollinen yhteistyö alkaisi 2015 tai viimeistään 2016 alusta. Selvitystyön laskelmat on tehty nykytilan pohjalta. Edellä olevan perusteella katsomme, että tarkastuslautakunnan esille ottamaa asiaa ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä ennen kuin seudullinen vesihuoltoyhteistyöhanke on saanut ratkaisunsa. Kokonaisuutena henkilökunta on suoriutunut säästötavoitteista kiitettävästi. Sairauspoissaoloissa saavutettiin hienoinen vähennys, mutta luvut antavat yhä syytä kiinnittää asiaan huomiota. Myös vapaaehtoisten talkoovapaiden ja lomarahojen vaihto vapaaksi vähenivät. Lukuihin on suhtauduttava pienellä varauksella, sillä kaupungin kirjapidossa pitämättömistä lomista ja vapaista vuoden lopussa ei ole olemassa tarkkaa lukua, vaan luvut ovat arvioita. Tarkastuslautakunta esittää, että kirjanpito saatetaan ajan tasalle vuoden 2014 aikana. Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama: Esimiehiä ohjeistettiin ennen kesää pitämättömien lomien selvittämisestä. Kartoituksen lopputuloksena on käynyt ennakko-oletusten mukaisesti ilmi, että pitämättömiä lomia voi olla huomattava määrä sairauspoissaolojen ja/tai vanhempainvapaiden takia. Johtoryhmässä keskusteltiin maanantaina asiasta ja sovittiin seuraavasta käytännöstä: Säästövapaasopimuksen voi tehdä maksimissaan 20 päivästä, kuten aiemmin on ohjeistettu. Ohjeidemme mukaan säästövapaasopimus tulee tehdä ennen sitä lomakautta (huhtikuun loppuun mennessä), jonka lomanmääräytymisvuoden lomia ollaan säästämässä. Poikkeuksena tähän sääntöön: Tänä syksynä voivat esimies ja työntekijä sopia maksimissaan 20 päivän siirtämisestä säästövapaiksi, huolimatta siitä, että lomakausi on jo käynnissä ja päättymässä. Erikseen sopimalla voivat esimies ja työntekijä sopia max. 20 lomapäivän pitämisestä talvikaudella Tämä koskee vanhoja ns. pitämättömiä lomia, joista ei ole tehty säästövapaasopimusta. Nämä lomat tulee pitää mennessä ja pidetyt lomat ilmoitetaan palkkoihin. Näistä lomajärjestelyistä ei kuitenkaan saa aiheutua ylimääräisiä sijaiskustannuksia. Mahdollisesti vielä pitämättömäksi jäävät vanhat lomat tulevat maksuun. Tällä ratkaisulla tuetaan henkilöstön työssä jaksamista ja mahdollisuutta pitää lomia talvikaudella ja helpotetaan mahdollisia kustannusvaikutuksia. Lisäksi tämä edesauttaa uuteen palkkahallinnon ohjelmistoon siirtymistä, jonka myötä lomakirjanpito siirtyy reaaliaikaiseksi ja todenmukaiseksi. Lisäksi tämä edesauttaa lomapalkkavarausten oikeellisuutta kirjanpidollisesti. Lomien tarkastamisella tulee olemaan kustannusvaikutusta vuonna Kustannusvaikutus selviää, kun esimiehiltä saadaan listat pidetyistä lomista.

19 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 19 Kehityskeskustelut (s. 47) Valtuuston hyväksymässä Naantalin kaupungin henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2013 on todettu kehityskeskusteluista, että ne viedään läpi sataprosenttisesti. Edellisvuodelle oli sama tavoite ja tulos lähes yhtä heikko. Tarkastuslautakunta edellyttää, että seuraavassa henkilöstösuunnitelmassa asetetaan realistinen tavoite kehityskeskustelun kattavuudelle ja laadulle. Viime vuonna aloitettua ohjeistusta kannustavan ja ohjaavan palautteen antamisesta tulee soveltaa myös kehityskeskustelujen toteutuksessa. Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama: Naantalin kaupungin henkilöstö ansaitsee laadukkaan ja tasapuolisen esimiestyön. Tähän liittyy kehityskeskustelujen käyminen läpi organisaation 100 %:n toteumalla. Näin ollen henkilöstöpäällikkönä en voi kannattaa ajatusta, että tavoitetta laskettaisiin, sillä se indikoisi henkilöstölle, että meillä riittää heikkokin suoriutuminen esimiestyössä. Hyvä esimiestyö kannustaa henkilöstöä jaksamaan ja näin ollen hyvään esimiestyöhön tulee nimenomaan panostaa ja siinä tulee onnistujia kannustaa ja palkita. Osittain matalaa toteumaprosenttia selittää se, että vaikka kehityskeskusteluja on pidetty, niitä ei ole raportoitu pyydetysti. Näin ollen todellisuudessa tilanne ei ole niin huono kuin luvut antavat ymmärtää. Jatkossa on toivottavaa, että jokainen esimiehenä ymmärtää raportoinnin merkityksen, sillä mielikuva Naantalin kaupungista työnantajana syntyy myös näiden koosteiden kautta. Lautakuntien ja luottamushenkilöiden määrä (s. 48) Martti Sipponen: Tarkastuslautakunta katsoo, että yhtä aikaa tavoiteorganisaation uudistuksen kanssa on syytä muuttaa myös luottamushenkilöorganisaatiota. Vuonna 2013 eri lautakunnissa ja jaostoissa käsiteltyjen asioiden määrä / kokous oli ajoittain vähäinen. Myös esittelijän ja lautakunnan välistä työnjakoa olisi syytä kirkastaa. Tarkastuslautakunta esittää tutkittavaksi eräiden lautakuntien korvaamista neuvottelukunnalla, jolloin viranhaltijavastuu kasvaisi ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuus yhä säilyisi. Molemmissa uudistuksissa tulee olla lähtökohtana toiminnan tehostaminen ja järkeistäminen, päätöksenteon selkeyttäminen, toimeenpanon nopeutuminen ja vastuunjaon kirkastaminen. Sote-uudistus, sataman yhtiöittäminen ja mahdollinen vesilaitoksen liittäminen osaksi seudullista hanketta tuovat muutoksia nykyisiin organisaatioihin ohi omien uudistushankkeiden. Vuonna 2013 joissakin lautakunnissa ja jaostoissa käsiteltävien asioiden määrä/kokous oli ajoittain vähäinen. Omana näkemyksenäni esittelijät ovat osittain alisuoriutuneet tältä osin tehtävistään ja lautakuntiin olisi voinut tuoda käsiteltäväksi enemmänkin lautakunnan toimivaltaan kuuluvia asioita.

20 Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 20 Esittelijän ja lautakunnan välinen työjako on jo kuntalaissa kirjattu niin selkeästi, että esittelijän ja lautakunnan välistä työnjakoa on syytä kirkastaa esittelijän ja esittelijän esimiehen käymällä keskustelulla sekä mahdollisesti kaupunginhallituksen puuttumisella lautakunnan työskentelyyn. Lautakuntien korvaamista neuvottelukunnalla, jolloin viranhaltijan vastuu kasvaisi ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuus säilyisi, en tarkastuslautakunnan näkemyksestä poiketen pidä perusteltuna miltään osin. Uudistuksessa tulee tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaisesti olla lähtökohtana toiminnan tehostaminen ja järkeistäminen, päätöksenteon selkeyttäminen, toimeenpanon nopeutuminen ja vastuujaon kirkastaminen. Näihin kaikkiin lähtökohtiin on mahdollisuus päästä myös nykyistä organisaation tuottavuutta kehittämällä. Sote-uudistuksen mahdollisesti aikanaan tuomat muutokset on pyrittävä ennakoimaan ja viimeistään uudistuksen selkiydyttyä tehtävä sitä koskevat päätökset mahdollisimman nopeasti. Tarkastuslautakunnan huoleen tavoiteorganisaation uudistuksen yhtäaikaisuudesta luottamushenkilöorganisaatioon on pidettävä tärkeänä ja täten mielestäni myös lähtökohtaisesti asiaa on lähestytty. Lautakuntien ja luottamushenkilöiden määrällä ei asioita kokonaisuudessaan kuitenkaan ratkaista vaan esittelijän työtä kehittämällä ja osittain myös lautakunnan jäsenten koulutusta ja valintakriteereitä tehostamalla.

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi Kaupunginhallitus 377 19.09.2016 Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi 871/14.01.00.06.01/2016 KH 377 Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esitys

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5. Eriytetyt tilinpäätökset 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eritytetty taseyksikkö Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Toiminnasta

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 2905/00.01.00/2012 80 19.11.2012 80 Lausunto Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 19 20.01.2014 Kunnanhallitus 29 28.01.2014 Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/02.05.00/2013 Kunnanhallitus 20.01.2014 19 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Raision kaupunki Tilintarkastus 2015 TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

Lisätiedot