Rakennus- ja ympäristölautakunta Keskeneräinen rakennustyö, kiinteistö / /2017. Rymla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja ympäristölautakunta Keskeneräinen rakennustyö, kiinteistö / /2017. Rymla"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Keskeneräinen rakennustyö, kiinteistö / /2017 Rymla PÄÄTÖSHISTORIA: Kiinteistöllä , osoitteessa * * * * * * * * * * * * * * si jait see huonokuntoinen keskeneräiseksi jäänyt omakotitalorakennus. Lisäksi kiin teistöl le ja keskeneräisen rakennuksen sisään on vuosikymmenten ai ka na varastoitu erittäin paljon rakennusmateriaalia, koneita, laitteita ja au to ja. * * * * * * tapausta koskeva hallinnollinen valvonta lukuisine mää räyk si neen ja niitä koskevine muutoksenhakuineen on kestänyt vuosikymmeniä. Vii mei ses sä käsittelyvaiheessa Itä-Suomen hallinto-oikeudessa juoksevan uh ka sa kon lisäerien tuomitseminen maksettavaksi on katsottu mah dot to mak si, sillä päävelvoite (rakennustyön loppuun saattaminen) ei ole ollut lain edel lyt tä min tavoin enää realistisesti toteuttamiskelpoinen. Rakennushankkeen osalta on tehty viranomaispäätöksiä alla olevan luet te lon mukaisesti. RYLA Rakennuslupa myönnetty Rakennuslautakunta on myöntänyt * * * * * * * * * * * * * ra ken nus luvan omakotitalon rakentamiseksi tontille , * * * * * * *. Rakennuslupa raukesi, koska uudisrakennustyötä ei ollut saatet tu lop puun viides sä vuodessa luvan myöntämisestä. RYLA * * * * * * * * jättämän lupahakemuksen perusteella lau ta kun ta on myöntänyt uudisrakennuksen rakentamiselle uuden luvan (lu pa nro ) myönnetyn luvan sisältöisenä. Rak.tark * * * * * * on rakennustarkastajan päätöksellä annettu ra ken nus luvan voimassaoloaikaan pidennystä kaksi vuotta. Rak.tark Rakennustarkastajan päätöksellä on pidennetty raken nus lu van voi mas sa olo ai kaa saakka. Rak.tark

2 Rakennustarkastaja on päätöksellään hylännyt rakennusluvan voimas sa olo ajan pidentämistä koskevan hakemuksen ja siirtänyt asian jat ko toimen pi tei den osalta rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaistavaksi. RYLA Lautakunta on päätöksellään velvoittanut * * * * * * * * tontin , osoite * * * * * * *, omistajana saattamaan myön ne tyn rakennusluvan, lupa nro , mukaiset rakennustyöt ko ko nai suu des saan loppuun niin, että rakennusluvan edellyttämä loppukatselmus voi daan toimittaa mennessä tai poistamaan tehdyt rakenteet ja siis ti mään rakennuspaikka mennessä. RYLA * * * * * * * * on jättämällään hakemuksellaan anonut ra ken nus vel voitteen ajan pidentämistä kolmella vuodella tervey dellisistä syis tä. Lautakunta on päätöksellään harkinnut oikeaksi olla myön tä mät tä anottua lisäaikaa rakennustöiden loppuunsaattamiseksi. RYLA Rakennus- ja ympäristölautakunta on pyytänyt lausuntoa * * * * * *. Lausuntopyynnön sisältö: Lautakunnalle tullaan esittämään, että se velvoittaa sakon uhalla vel voit teen laiminlyönyttä poistamaan kesken jätetyn rakennustyön tehdyt ra ken teet ja siistimään rakennuspaikan. RYLA Rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksellään velvoittanut * * * * * * neljänkymmenentuhannen (40.000) markan sakon uhalla pois ta maan kesken jätetyn rakennustyön tehdyt rakenteet ja siistimään ra ken nus paik ka mennessä. * * * * * valittanut Ryla:n em. päätöksestä Kouvolan hal lin to-oi keu teen. RYLA Rakennus- ja ympäristölautakunta antanut lausunnon Kouvolan HAO:lle * * * * * * * * vireillesaattamaan valitusasiaan. HAO Kouvolan hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut ja pois ta nut rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen ja asetetun uhkasakon. RYLA Rakennus- ja ympäristölautakunta on pyytänyt lausuntoa * * * * * *. Lausuntopyynnön sisältö: Lautakunnalle tullaan esittämään, että se velvoittaa * * * * * * * * saat ta maan myönnetyn rakennusluvan, lupa nro , mukaiset ra ken nustyöt kokonaisuudessaan loppuun niin, että rakennuksen vesikatto- ja julkisivurakenteet ovat valmiit kohtuulliseksi katsottavassa määräajassa sa kon uhalla ja että rakennusluvan edellyttämä loppukatselmus voidaan toi mit taa kohtuulliseksi katsottavaan määräaikaan mennessä sakon uhal la.

3 RYLA * * * * * hakenut jatkoaikaa rakentamiselle jätetyssä vas ti nees sa. Lautakunta ei voi suostua uudistettuun jatkoaikaa koskevaan pyyntöön ra kennus lu van raukeamisen jälkeen. Lautakunta velvoittaa * * * * * * * * saattamaan myönnetyn ra kennus lu van, lupa nro , mukaiset rakennustyöt ko ko nai suu des saan loppuun niin, että rakennuksen vesikatto- ja julkisivurakenteet ovat val miit mennessä viiden tuhannen (5 000) euron sakon uhalla ja että rakennusluvan edellyttämä loppukatselmus voidaan toimittaa mennessä viidentuhannen (5 000) euron sakon uhalla. * * * * * valittanut Ryla:n em. päätöksestä Kou volan hallin to-oikeuteen. RYLA Rakennus- ja ympäristölautakunta an tanut lausun non Kouvolan HAO:lle * * * * * * * * vireillesaatta maan valitus asiaan. HAO Kouvolan hallinto-oikeus on päätöksessään 00872/02/ muutta nut rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä sii nä asetettujen määräaikojen osalta siten, että * * * * * on saatettava ra ken nus työt kokonaisuudessaan loppuun niin, että rakennuksen vesikatto- ja julkisivutyöt ovat valmiit mennessä ja että rakennusluvan (nro ) edellyttämä loppukatselmus voidaan toimittaa RAKL ) Koska päävelvoitetta eli julkisivujen ja vesikaton valmiiksi rakentamista mää rä ai kaan mennessä ei ole noudatettu rakennusvalvonnan teke män tarkastuksen perusteella, rakennuslautakunta päättää tuomita mak setta vak si julkisivujen ja vesikaton valmiiksisaattamisvelvoitteen (pvm ) laiminlyönnin johdosta asetetun viidentuhannen (5000) euron uhka sa kon. 2) Lisäksi rakennuslautakunta päättää asettaa julkisivu- ja vesikattotöiden valmiik sisaat ta mi sen osalta uuden päivämäärän uuden kym me nen tuhan nen (10000) euron sakon uhalla. * * * * * valittanut rakennuslautakunnan päätök ses tä Kou vo lan hal lin to-oikeuteen. HAO Kouvolan hallinto-oikeus on päätöksessään muuttanut Kouvolan ra ken nus lauta kun nan päätöstä siten, että * * * * * on saatettava rakennustyöt ra ken nuk sen vesikatto- ja julkisivurakenteiden osal ta valmiiksi men nes sä 5000 euron sakon uhalla. Muilta osin hallinto-oikeus on hy län nyt * * * * * * tekemän valituksen.

4 RAKL Rakennuslautakunta päättää valittaa Kouvolan hallinto-oi keuden pää tök ses tä nro 06/0360/2 Korkeimpaan hallinto-oi keuteen ja täydentää tässä pää tök ses sä esitetyillä asiakir joilla ja selvityksillä vireille asetettua va li tus ta. KHO Korkeimman Hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään jättänyt tutkimatta * * * * * * se li tykses sään esittämän vaatimuksen uhkasakon poistamisesta. Lisäksi kor kein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian ja pitänyt päätöksessään Kou vo lan hallinto-oikeuden tehdyn päätöksen voi massa. RAKL Koska päävelvoitetta eli julkisivujen ja vesikaton valmiiksi rakentamista mää rä ai kaan mennessä ei ole noudatettu rakennusvalvonnan suorittaman katsel muksen perusteella, rakennuslautakunta päättää julkisivujen ja vesikaton valmiiksisaattamisvelvoitteen lai min lyön nin johdosta tuomita maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden pää tök sen mukaisen viidentuhannen (5000) euron uhkasakon. 2. Rakennuslautakunta päättää asettaa uuden velvoitteen julkisivu- ja ve si katto töi den valmiiksisaattamiseksi mennessä sakon uhalla. Uh ka sakko asetetaan uhkasakkolain 1990/1113 pykälän 9 :n mukaisesti juok se va na uhkasakkona siten, että sakon kiinteä peruserä on kymmenen tu hat ta (10 000) euroa ja lisäerä kaksituhatta viisisataa (2 500) euroa jo kais ta puolen vuoden pituista jaksoa kohden, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu. 3. Rakennuslautakunta päättää uuden velvoitteen MRL 170 :n mukaisesti raken nus töi den loppuunsaattamiseksi siten, että kohteen lopputarkastus voidaan pitää viimeistään mennessä sakon uhalla. Uhkasakko ase tetaan uhkasakkolain 1990/1113 pykälän 9 :n mukaisesti juoksevana uh ka sakko na siten, että sakon kiinteä peruserä on kymmenen tuhatta (10 000) euroa ja lisäerä kaksituhatta viisisataa (2 500) euroa jokaista puolen vuo den pituista jaksoa kohden, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu. 4. Rakennuslautakunta ei ota käsiteltäväkseen rakennusluvan jatkamista koske vaa anomusta. * * * * * valittanut rakennuslautakunnan pää tök sestä Kou vo lan hal lin to-oikeuteen. Valitus jätetty Kouvolan hallin to-oikeu teen HAO Nro 09/0063/ /08/4122 Hallinto-oikeuden ratkaisu: Kouvolan hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta valituksen siltä osin kuin on kyse Kouvolan rakennuslautakunnan päätöksestä

5 Kouvolan hallinto-oikeus on päätöksessään muuttanut Kouvolan ra ken nus lauta kun nan päätöksen kohtaa 2 siten, että * * * * * on saa tet ta va rakennustyöt rakennuksen vesikatto- ja julkisivurakenteiden osal ta val miik si mennessä ja juoksevana uhkasakon peruserä on 5000 euroa ja kohtaa 3 siten, että juoksevana asetetun uhkasakon pe rus erä on 5000 euroa. Muilta osin hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. * * * * * valittanut Kouvolan hallinto-oikeuden Nro 09/0063/2 pää tök sestä Korkeimpaan hal lin to-oikeuteen. Valituskirjelmä päi vät ty Valitus jätetty Korkeimpaan hallin to-oikeu teen KHO diaari 854/1/09 taltionro 1994 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Rymla Korkein hallinto-oikeus ei tutki vahingonkorvausvaatimusta 2. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian, Valitus hylätään. Hal linto-oi keu den päätöstä ei muuteta. Ajan kulumisen vuoksi määräaikaa rakennustöille vesikatto- ja jul ki si vu ra kentei den valmiiksi saattamisen osalta pidennetään saakka. 3. Kouvolan rakennuslautakunnan tekemän päätöksen 20 ja Kouvo lan rakennustarkastajan tekemän päätöksen 27 pur ka mis ta koskevat hakemukset hylätään. 1. koska Kouvolan rakennuslautakunnan päätöksen koh dan 2. päävelvoitetta eli julkisivujen ja vesikaton valmiiksi rakenta mista mää rä ai kaan (Korkeim man hallinto-oikeuden päätök ses sään aset ta ma päi vämäärä) mennessä ei ole noudatettu, Kou vo lan hal lin to-oi keuden ja korkeimman hal lin to-oi keuden päätösten mu kaisen juok se van uh ka sa kon tuomitse mista mak setta vaksi. Uh ka sakko tuomi taan mak set ta vak si uh kasakkolain 1990/1113 py kälän 9 :n mu kai sesti juok se va na uhka sakko na siten, et tä sakon kiin teä pe ruserä on vii si tu hatta (5 000) euroa ja li sä erä kaksi tuhatta vii si sataa (2 500) eu roa jo kaista puolen vuoden pi tuista jak soa kohden, jon ka ku luessa pää vel voitetta ei ole noudatettu. 2. koska Kouvolan rakennuslautakunnan päätöksen koh dan 3. päävelvoitetta eli MRL 170 :n mukaisesti rakennustöiden lop puun saat tamista määräaikaan mennessä ei ole nouda tettu, lai min lyönnin joh dosta Kou vo lan hal lin to-oi keu den ja kor keim man hal lin to-oikeuden päätöksen mukaisen juok se van uh ka sakon tuo mit se mista mak set ta vak si. Uh ka sakko tuomitaan maksettavaksi uh kasak ko lain 1990/1113 py kälän 9 :n mukai sesti juoksevana uhka sakkona si ten, et tä sa kon kiin teä pe ruserä on vii si tu hatta (5 000) euroa ja lisä erä kaksi tuhatta vii si sa taa (2 500) euroa jo kaista puolen vuoden pituista jak soa kohden, jon ka ku luessa päävel voitetta ei ole noudatettu.

6 3. tehdä poliisille ilmoituksen esitutkintaa varten MRL 186 :n mukai sesti uh kasa kon käyttämistä edellyttävän laiminlyönnin todettuaan. * * * * * valittanut rakennus- ja ympäristölautakunnan pää tökses tä Kou vo lan hal lin to-oikeuteen. Valitus jätetty Kouvolan hallin to-oikeuteen HAO Nro 12/0435/ /11/4122 Hallinto-oikeuden ratkaisu: Kouvolan hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta valituksen siltä osin kuin va li tukses sa on vaadittu kumoamaan lautakunnan päätös ilmoittaa lai min lyön nis tä poliisille. Vastaselityksessä esitettyä vaatimusta ei tutkita. Päätös kumotaan uhkasakon lisäerien osalta. Muilta osin valitus hylätään. * * * * * valittanut Kouvolan hallinto-oikeuden Nro 12/0435/1 pää tök sestä Korkeimpaan hal lin to-oikeuteen. Valituskirjelmä päi vät ty Valitus jätetty Korkeimpaan hallin to-oikeu teen KHO diaari 3610/1/12 taltionro 2915 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: 1. Valitus hylätään. Kouvolan hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. 2. * * * * * valituksessa tarkoitettujen lainvoiman saaneiden päätösten pur kamis ta koskeva hakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt * * * * * * * * valituksen. Kouvo lan hallinto-oikeuden päätöstä ei ole muutettu. Rymla Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää: 1. tuomita maksettavaksi Kouvolan rakennuslautakunnan päätöksen koh dan 2. mukaisen ja Kou vo lan hal lin to-oi keuden ja Kor keimman hal lin to-oi keuden päätösten vahvistaman juok se van uh ka sa kon puo li vuosit tain kertyvät kolme lisäerää. Li sä erät ovat kaksi tu hatta vii si sataa (2 500) euroa jo kaista puolen vuoden pi tuista jaksoa koh den, jon ka ku luessa ensimmäistä pää vel voitetta ei ole noudatettu. Yh teen sä seitsemän tu hat ta viisi sataa (7500) euroa. 2. tuomita maksettavaksi Kouvolan rakennuslautakunnan päätöksen koh dan 3. mukaisen ja Kou vo lan hal lin to-oi keu den ja Kor keim-

7 HAO Nro 17/0084/ /15/4122 man hal lin to-oikeuden päätösten vahvistaman juok se van uh ka sakon puo li vuosit tain kertyvät kolme lisäerää. Li sä erät ovat kaksi tu hatta vii si sataa (2 500) euroa jo kaista puo len vuoden pi tuista jaksoa kohden, jon ka ku luessa toista päävel voitetta ei ole noudatettu. Yhteensä seitsemän tuhatta vii si sataa (7500) euroa. 3. tuomita tämän päätöksen kohtien 1. ja 2. uhkasakot maksettavaksi mah dolli ses ta muutoksenhausta huolimatta. 4. poistaa Kouvolan rakennuslautakunnan päätöksen koh dan 2. ja 3. mukaisen juoksevan uhkasakon lisäerien tuo mit se mi ses ta mak set tavak si tästä päätöksestä eteenpäin. Uhkasakkojen juok se vien li sä erien poistaminen ei koske tässä päätöksessä maksettavaksi tuo mit tu ja li sä eriä. 5. pyytää uhkasakkolain 22 :n mukaista selitystä kiinteistön omistajalta * * * * * * * * * maankäyttö- ja rakennuslain 170 :n mukaisen vel voit teen aset ta mises ta purkaa rakennus määräaikaan mennessä uh ka sak ko lain 14 :n mukaisella teettämisuhkalla. Määräaika merkitään aset ta mis pää tök seen. Rakennuksen purkamisen teettämisuhka tullaan aset ta maan uhalla, et tä tekemättä jätetty työ (purkaminen) tehdään lai min lyö jän kus tan nuk sel la. Asia voidaan ratkaista vaikka selitystä ei anneta. Se li tys tulee toimittaa Kou vo lan rakennusvalvontaan yhden kuukauden ku lues sa tämän pää tök sen tiedoksiannosta. * * * * * valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen em. Kouvolan ra ken nusja ympäristölautakunnan päätöksestä. Valituskirjelmä päivätty Valitus jätetty hallin to-oikeu teen Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus jättää valituksessa esitetyt kantelutyyppiset huomautukset tutki mat ta. Hallinto-oikeus jättää uhkasakkojen palauttamista koskevan vaatimuksen tut kimat ta. Hallinto-oikeus siirtää asian rakennusvalvontamaksua koskevilta osin vi ranomai sel le käsiteltäväksi oikaisuvaatimusmenettelyssä. Hallinto-oikeus kumoaa päätöksen uhkasakon lisäerien tuomitsemisen osal ta ja määrää täytäntöönpanon keskeytettäväksi. NYKYTILANNE: Rakennushanke on edelleen keskeneräinen ja maanpäälliset puu ra ken tei set rakenteet pahoin vaurioituneet sään vaikutuksesta. Keskeneräisen ra ken nuksen sisälle on edelleen varastoituna erittäin suuri määrä ra ken nus tar vik kei ta, henkilöautoja, matkaperävaunu, koneita ja laitteita. Tavaraa on ke rät ty rakennuksen sisälle ja rakennuspaikalle (kiinteistö) vuosikymmeniä ja suuri

8 osa esim. rakennustarvikkeista on suojaamattomana säätä vastaan me net tänyt käyttökelpoisuutensa aiottuun käyttötarkoitukseen. Rakennuslupa on vanhentunut jo 2000-luvun alussa ja rakentamisen edis tymis tä ei ole ollut havaittavissa vuoden 1997 jälkeen. Rakennus on muuttunut turvallisuusriskiksi asuinalueella, koska kiinteistölle ja keskeneräisen rakennuksen sisätiloihin on ulkopuolisen mahdollista pääs tä. Rakennuspaikkaa ei ole suojattu esim. aidalla mitenkään vapaan liik ku mi sen estämiseksi. Rakennusvalvonta on pyytänyt päivätyllä kirjeellä * * * * * * * * * * kirjallista selitys tä päävelvoitteiden laiminlyöntien johdosta ja pää tös eh do tuksen päävelvoitteiden osalta. Selityspyyntö on liitteenä nro 1. * * * * * * * * on toimittanut määräaikaan mennessä selityksen. * * * * * selitys on liitteenä nro 2. Lisätietoja: Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, puh , tapa ni.ryynanen(a)kouvola.fi. Rakennusvalvontajohtajan ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää: 1. Luopua rakennustyön loppuunsaattamista koskevasta vaatimuksesta te hos tee na juokseva uhkasakko ja poistaa Kouvolan ra ken nus lau takun nan päätöksen kohdan 2. ja 3. mukaisen juok sevan uhkasakon lisäerien osalta. 2. Määrätä kiinteistön omistajan/haltijan maankäyttö- ja rakennuslain 170 :n 2 momentin ja 182 :n mukaisesti saattamaan ra ken nuspaik ka ympäristöineen sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna tur val lisuut ta tai rumenna ympäristöä. Keskeneräiseksi jääneen ja vuosia sääl le altistumisen takia huonoon kuntoon joutunut keskeneräinen ra ken nus tulee purkaa kokonaisuudessaan mennessä. 3. Määrätä poistettavaksi rakennuspaikalle ja keskeneräisen ra ken nuksen sisälle sijoitetut ajoneuvot, sään vaikutuksesta käyt tö tar koi tuksen sa ja -ominaisuutensa menettäneet rakennus- ym. materiaalit, tar vik keet, koneet ja laitteet kiinteistöltä ennen varsinaisen pur ka mistyön aloittamista. Jätteeksi luokiteltava materiaali ja tavarat tulee toimit taa asianmukaisiin käsittelypisteisiin. 4. Asettaa päävelvoitteiden (purkamisvelvoite ja rakennuspaikan siis timi nen) tehosteeksi uhkasakkolain 14 :n mukaisen teettämisuhkan si ten, että tekemättä jätetty työ tehdään laiminlyöjän kustannuksella. Perustelut:

9 Päätösehdotuksen kohtaan 1: Rakennushankkeen valmiiksisaattaminen nykyisten rakenteiden pohjalta ja raken nus pai kal la olevien rakennusmateriaalien osalta ei ole mahdollista, kos ka rakennuksen puurakenteinen runko ja rakennusmateriaalit ovat vau rioi tu neet vuosia kestäneen säärasituksen takia käyttökelvottomiksi al ku pe räi seen käyttötarkoitukseensa. Päätösehdotuksen kohtaan 2 ja 3: Keskeneräisen rakennushankkeen purkamisvelvoite ja rakennuspaikan siis timis vel voi te ovat perusteltuja, koska rakennuspaikka sijaitsee tiiviisti ra ken netul la asemakaava-alueella lähellä Kouvolan keskustaa. Osittain käyt tö kel vot tomak si muuttuneen rakennusmateriaalin ja keskeneräisen ra ken nuk sen jät tämi nen paikoilleen ei ole mahdollista vaarantamatta tur val li suut ta ja ru men tamat ta asumiseen tarkoitettua ympäristöä. Päätösehdotuksen kohtaan 4: Päävelvoitteiden tehosteeksi on syytä asettaa uhkasakkolain mukainen teet tämis uh ka vuosia ympäristöä rumentaneen ja asumisympäristön tur val li suut ta vaarantaneen rakennuspaikan asemakaavan mukaiseksi saat ta mi sen varmistamiseksi. Nyt arvioitavassa tilanteessa on ennen kaikkea huomioitava viranomaisen rajal li nen keinovalikoima suhteessa maankäyttö- ja rakennuslain ta voit tei den toteutumismahdollisuuksiin (esim. edellytykset hyvällä elinympäristölle ja tätä ilmentävät erinäiset esteettisyyttä ja kauneusarvoja painottavat sään nök set). Lain tavoitteena on muun ohella ympäristön siisteys ja viih tyi syys. Suhteellisuusperiaate edellyttää, että keinot ovat oikeasuhtaisia eli vält tä mät tömiä niillä tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi. Tilanteessa, jos sa lainvastaisuus on jatkunut vuosikymmenet, on voitu jo kauan aikaa to de ta järeiden keinojen tarve. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 166, 167, 170, 182. Uhkasakkolaki 1-12, 14-17, Hallintolaki 34. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

Toimenpiteet keskeneräisen rakennustyön johdosta, kiinteistö , Rumpukuja 2

Toimenpiteet keskeneräisen rakennustyön johdosta, kiinteistö , Rumpukuja 2 Rakennus- ja ympäristölautakunta 64 06.05.2015 Toimenpiteet keskeneräisen rakennustyön johdosta, kiinteistö 286-2-2048-3, Rumpukuja 2 8426/10.03.00/2015 Rymla 64 RYLA 3.8.1983 562 PÄÄTÖSHISTORIA: Rakennuslupa

Lisätiedot

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle Rakennuslautakunta 13 12.04.2017 Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle 396/10.03.00/2010 RAK 12.04.2017 13 Rakennuslautakunta

Lisätiedot

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 21.02.2017 40 25.04.2017 UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ 659/10.03.00/2015

Lisätiedot

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 Rakennuslautakunta 53 23.11.2016 Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 RAK 23.11.2016 53 Rakennuslautakunta on 11.6.2008 :n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ ORIVEDEN KAUPUNGIN PAPPILAN KYLÄSSÄ TILALLA VANHA-PAPPILA RN:O 26:2

YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ ORIVEDEN KAUPUNGIN PAPPILAN KYLÄSSÄ TILALLA VANHA-PAPPILA RN:O 26:2 Ympäristölautakunta 94 15.06.2004 Ympäristölautakunta 127 13.10.2004 Ympäristölautakunta 124 30.06.2009 Ympäristölautakunta 157 13.10.2009 Ympäristölautakunta 21 26.01.2010 Ympäristölautakunta 139 26.10.2010

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle koskien maankäyttö- ja rakennuslain mukaista hallintopakkoa kiinteistön omistajalle

Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle koskien maankäyttö- ja rakennuslain mukaista hallintopakkoa kiinteistön omistajalle Lupajaosto 17 30.08.2017 Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle koskien maankäyttö- ja rakennuslain mukaista hallintopakkoa kiinteistön 430-468-3-39 omistajalle Ympla 26.10.2016 100 Lautakunta on

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus- ja ympäristölautakunta 74 15.04.2015 Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus-

Lisätiedot

Ilman rakennuslupaa rakennettu kesäkeittiörakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN: 4:85 tilalle

Ilman rakennuslupaa rakennettu kesäkeittiörakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN: 4:85 tilalle Rakennuslautakunta 14 12.04.2017 Ilman rakennuslupaa rakennettu kesäkeittiörakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN: 4:85 tilalle 396/10.03.00/2010 RAK 12.04.2017 14 Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 138 11.10.2017 Ympäristön epäsiisteys Siivikkalassa 573/10.03.02/2017 YMPLTK 11.10.2017 138 YMPLTK 1.10.2013 123 Ympäristökatselmuksella 13.6.2013 tarkastusinsinööri Pek ka Pohjanen

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 123 01.10.2013 Ympäristölautakunta 201 17.12.2013 Ympäristölautakunta 66 13.05.2014 Ympäristölautakunta 126 07.10.2014 Ympäristölautakunta 83 10.05.2016 Kettunen Heikki /ympäristön

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 37 15.03.2016 55 17.05.2016 UHKASAKON ASETTAMINEN TIMO KUJALALLE, LUVATTOMAT RAKENNUKSET KIINTEISTÖLLÄ 851-410-3-60, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kiinteistöllä on lisäksi keskeneräinen asuin ra ken nus, jonka rakennuslupa on rauennut jo

Kiinteistöllä on lisäksi keskeneräinen asuin ra ken nus, jonka rakennuslupa on rauennut jo Ympäristölautakunta 140 11.10.2017 Ympäristön epäsiisteys ja luvaton varastoalue Metsäkyläntiellä 574/10.03.02/2017 YMPLTK 11.10.2017 140 12.12.2011 277 Ympäristökatselmuksella 1.6.2011 tarkastusinsinööri

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 2377/10.03.00/2011 198 Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen keskeneräisen rakennuspaikan siistimiseksi, rauennut lupa

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 69 18.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 98 17.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28 20.04.2016 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle mainoslaitteiden

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Valvontakäynnillä todettiin, että rakennusten perustukset oli tehty ja oma ko ti ta lon alapohjan eristys sekä vesi- ja viemäriputket oli asennet

Valvontakäynnillä todettiin, että rakennusten perustukset oli tehty ja oma ko ti ta lon alapohjan eristys sekä vesi- ja viemäriputket oli asennet Ympäristö- ja lupalautakunta 178 18.11.2014 Ympäristö- ja lupalautakunta 185 11.12.2014 Rakennustyön keskeyttäminen, 895-19-16-6, Niitynlaidankuja 10 / Hallintopakkoasia/uhkasakon asettaminen 1241/10.03.00/2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ympäristölautakunta 68 29.09.2016 Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 131/11.03.04/2014 Ymplk 29.09.2016 68 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Toni Biaudetin valituksesta, Fattbo,

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Toni Biaudetin valituksesta, Fattbo, Rakennus- ja ympäristölautakunta 72 01.07.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 85 04.09.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Toni Biaudetin valituksesta, Fattbo,434-463-5-8 1014/10.03.02/2012 RAYML

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN 658/66.661/2011 RAKYMPLA 69 Kolikeskus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Uhkasakon tuomitseminen / Lepola 2:87, Pusula 2:622, Kannonkoski

Uhkasakon tuomitseminen / Lepola 2:87, Pusula 2:622, Kannonkoski Ympäristölautakunta 78 26.09.2017 Uhkasakon tuomitseminen / Lepola 2:87, Pusula 2:622, Kannonkoski 457/602/2015 Ympäristölautakunta 26.09.2017 78 Ympäristölautakunta on kokouksessaan 31.8.2015 72 tehnyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(17)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(17) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(17) Rakennuslautakunta 20.05.2015 AIKA 20.05.2015 klo 17:30-18:02 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää:

Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää: Meri-Lapin Meri-Lapin Meri-Lapin 154 16.12.2014 61 16.06.2015 62 21.06.2016 LUVATON JURVANOJAN PERKAUS, TERVOLA 552/11.01.01/2014 MELAYMP 16.12.2014 154 Meri-Lapin on tehnyt 21.5.2014 päätöksen, jo ka

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

RAYML 50 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh Talousrakennus on valmis.

RAYML 50 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh Talousrakennus on valmis. Rakennus- ja ympäristölautakunta 50 02.06.2016 Vastaus valituskirjeeseen 342/10.00/2016 RAYML 50 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156. Loviisan rakennus- ja

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811 Kunnanhallitus 281 31.10.2016 Poikkeamishakemus - Kekäle Sari, hakemuksen hyväksyminen 409/31.310/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 281 ASIA Rakentamista koskeva poikkeamispäätös HAKIJA Kekäle Sari Renginpolku

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön suunnittelutarveratkaisupäätöksestä:

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön suunnittelutarveratkaisupäätöksestä: Kaupunkisuunnittelulautakunta 72 02.06.2016 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön suunnittelutarveratkaisupäätöksestä: 444-416-1-145 172/10.03.00/2015 KASULK 02.06.2016 72 Kaavoituspäällikkö myönsi 29.1.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten aiheuttamat toimenpiteet vesihuoltolaitoksen ja kunnan toiminnassa

Vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten aiheuttamat toimenpiteet vesihuoltolaitoksen ja kunnan toiminnassa Kunnanhallitus 53 07.03.2016 Kunnanhallitus 68 21.03.2016 Valtuusto 8 25.04.2016 Kunnanhallitus 174 22.08.2016 Vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten aiheuttamat toimenpiteet vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Kaupunginvaltuusto 27 14.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 26 24.02.2016 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot