Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten"

Transkriptio

1 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n Internet-sivuilta (http://www.oami.europa.eu). Lomaketta saa myös kopioida maksutta. Väitteen esittäjät tai heidän edustajansa voivat käyttää rakenteeltaan tai muodoltaan samanlaisia lomakkeita, esimerkiksi lomakkeita, jotka on tehty tietokoneella lomakkeen sisältämien tietojen pohjalta. Tällaisia sähköisiä lomakkeita käytettäessä on mahdollista välttää liitteitä yksinkertaisesti laajentamalla sähköistä versiota kohdissa, joissa tarvitaan lisää tilaa. Väiteilmoituksen tekemiseen käytettävä lomake sisältää viisi sivua. Ensimmäisellä sivulla (etusivu) annetaan tiedot osapuolista sekä kiistanalaisesta hakemuksesta. Seuraavilla sivuilla annetaan tietoja, jotka koskevat perusteita väitteen esittämiselle. Väite voi pohjautua erityyppisiin aikaisempiin oikeuksiin. Lomakkeen kukin seuraava sivu koskee jotakin näistä vaihtoehdoista. Väitteen esittäjien pitäisi käyttää ainoastaan sivuja, jotka vastaavat kyseistä tapausta. Toisaalta väite voi pohjautua useampaan kuin yhteen aikaisempaan oikeuteen, jolloin kunkin aikaisemman oikeuden osalta on täytettävä erillinen sivu. On suositeltavaa, että lomake toimitetaan mahdollisimman tarkasti täytettynä. Tämä helpottaa ja nopeuttaa väitteen käsittelyä. Lisätietoja saa OHIM:stä seuraavasta puhelinnumerosta: +(34) Lomakkeiden lähettäminen Täytetyt lomakkeet on lähetettävä suoraan OHIM:hen Alicanteen. Lomakkeet (samoin kuin muut väitemenettelyyn liittyvät asiakirjat) on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: Office for Harmonization in the Internal Market Receiving Unit Avenida de Europa, 4 E Alicante, Espanja Faksina lähetettävät asiakirjat lähetetään seuraavaan OHIM:n faksinumeroon: +(34) Lomakkeen ensimmäinen sivu Ensimmäisellä sivulla annetaan tiedot osapuolista sekä kiistanalaisesta hakemuksesta. Siinä ilmoitetaan myös, minkä kielen väitteen esittäjä on valinnut menettelyjen kieleksi, ja annetaan tiedot väitemaksun maksamisesta. Lisäksi tälle sivulle tulee väiteilmoituksen tekijän allekirjoitus. Mod /2005 Väitteen esittäjä tai hänen edustajansa merkitsee sivun 1 yläreunaan oman viitenumeronsa sille varattuun kohtaan. OHIM käyttää tätä viitenumeroa kaikissa lähettämissään asiakirjoissa. Avenida de Europa, 4, E Alicante, Espanja Puhelin (+34) Faksi (+34) Internet:

2 Väitteen esittäjä voi ilmoittaa asianomaisessa laatikossa, kohdistuuko väite yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan (CTMA) vai kansainvälistä rekisteröintiä (IR) vastaan. Etusivulla on myös (ylhäällä vasemmalla) kohta, johon merkitään väiteilmoituksen kokonaissivumäärä, mukaan luettuna kaikki lisäsivut ja liitteet (esim. perusteita koskevat selvitykset, todistusaineisto, valtakirjat, jne.). 2.1 Väitteen esittäjä Jos OHIM on antanut väitteen esittäjälle jo aikaisemmin tunnistenumeron, riittää, jos väitteen esittäjä ilmoittaa kyseisen tunnistenumeron ja nimensä. Muutoin väitteen esittäjän tunnistetietoja ovat nimi, osoite ja kansalaisuus ja/tai perustamisvaltio. Kun väitteen esittäjä ei ole luonnollinen henkilö, siitä ilmoitetaan myös sen oikeudellinen muoto. Oikeushenkilöille oikeusmuotoa koskevan kentän täyttäminen on pakollista. Jos oikeusmuodon haluaa näkyvän virallisissa julkaisuissa, se on myös liitettävä osaksi nimeä kyseiseen kenttään. Jos näin ei tehdä, oikeusmuoto ei näy julkaisuissa eikä todistuksissa. Jos väitteen esittäjiä on useita, lomakkeessa ilmoitetaan kustakin esittäjästä tarpeelliset tiedot. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää etusivun jäljennöksistä tehtyä liitettä, jossa on tiedot ainoastaan väitteen tekijöistä. 2.2 Edustaja Kaikilla väitteen tekijöillä, sekä luonnollisilla henkilöillä että oikeushenkilöillä, joilla ei ole kotipaikkaa tai pääasiallista toimipaikkaa eikä todellista ja toiminnassa olevaa teollista tai kaupallista liikettä Euroopan yhteisön alueella, on oltava edustaja. Kaikki muut henkilöt voivat edustaa itseään tai nimetä itselleen edustajan. Edustajan on ilmoitettava nimensä ja OHIM:n antama tunnistenumero. Jos tällaista tunnistenumeroa ei ole saatavissa, väiteilmoituslomakkeessa ilmoitetaan myös aikaisemmin käytetyn / vasta valitun edustajan tiedot. Edustajina OHIM:ssä voivat toimia ammattimaiset edustajat, jotka kuuluvat jompaankumpaan seuraavista ryhmistä: Jossakin jäsenvaltiossa toimintaa harjoittamaan oikeutetut asianajajat, joilla on oikeus toimia edustajana tavaramerkkiasioissa kyseisessä jäsenvaltiossa ja joiden toimipaikka on Euroopan yhteisön alueella. OHIM:n ylläpitämään luetteloon merkityt ammattimaiset edustajat. Yhteisön tavaramerkkiasioiden luettelossa olevat ammattimaiset edustajat voivat toimia edustajina myös malliasioissa. Sen sijaan yhteisön malliasioiden luettelossa olevat ammattimaiset edustajat eivät voi toimia edustajina tavaramerkkiasioissa. Väitteen esittäjää voi edustaa myös tämän työntekijä. Kun tähän tehtävään nimetään työntekijä, ilmoitetaan työntekijän nimi kohdassa edustaja. Oikeushenkilöiden, joiden kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka tai joiden todellinen tai toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike on Euroopan yhteisön alueella, työntekijät voivat edustaa muita oikeushenkilöitä, jos (ja vain jos) näiden kahden oikeushenkilön välillä on taloudellisia kytköksiä, kuten yhteinen omistus tai valvonta. Tämä koskee myös tapauksia, joissa väitteen esittävä oikeushenkilö on Euroopan yhteisön ulkopuolelta. Tällaisissa tapauksissa liitteessä 2

3 annetaan tiedot oikeushenkilöstä, jonka työntekijä toimii väitteen esittäjän puolesta, sekä taloudellisten kytkösten perustasta (emoyhtiö, tytäryhtiö, sivuliike jne.). OHIM on yhteydessä ammattimaiseen edustajaan, jos sellainen on nimetty. Edustajan ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, paitsi jos edustajaksi on valittu väitteen esittäjän työntekijä. 2.3 Ilmoituksen kohteena oleva yhteisön tavaramerkin hakemus / kansainvälinen rekisteröinti ja väitteen laajuus Väitteen esittäjän on annettava ilmoituksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen (CTMA) tai kansainvälisen rekisteröinnin (IR) numero yhdessä kiistanalaisen yhteisön tavaramerkin hakijan tai kansainvälisen rekisteröinnin haltijan nimen kanssa. Väitteen esittäjän antamien tietojen perusteella on voitava tunnistaa yksiselitteisesti kyseinen tavaramerkkihakemus tai kansainvälinen rekisteröinti. Väitteen esittäjän on mainittava, vaaditaanko täydellistä hylkäämistä. Jos hylkäämistä ei haeta kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, jotka tavaramerkkihakemus tai kansainvälinen rekisteröinti kattaa, on ilmoitettava nimenomaisesti, mitä tavaroita tai palveluja väite koskee. 2.4 Kieli Väiteilmoitus on suotavaa tehdä kiistanalaisen tavaramerkkihakemuksen ensisijaisella kielellä sillä edellytyksellä, että se on yksi OHIM:n viidestä kielestä (ES, espanja; DE, saksa; EN, englanti; FR, ranska; IT, italia) tai kiistanalaisen tavaramerkkihakemuksen toisella kielellä, jonka on oltava OHIM:n kieli. Väiteilmoitus voidaan tehdä myös millä tahansa muulla OHIM:n viidestä kielestä sillä edellytyksellä, että väiteilmoituksen käännös kiistanalaisen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ensisijaiselle kielelle (mikäli se on OHIM:n kieli) tai toiselle kielelle jätetään kuukauden sisällä. Lomakkeesta voidaan käyttää mitä tahansa kieliversiota, kunhan tiedot annetaan asianmukaisella kielellä. Maakoodit vastaavat Kansainvälisen standardoimisjärjestön (ISO) koodiluetteloja 3166 (http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/index.html). 2.5 Maksaminen Väitteen esittäminen maksaa 350 euroa riippumatta siitä, kuinka moneen perusteeseen väitteessä vedotaan. Maksu on suoritettava euroissa. Maksun (maksaja vastaa kaikista pankkikuluista, ja hänen on annettava pankille asiaa koskevat ohjeet) voi suorittaa ilmoittamalla OHIM:ssä olevan käyttötilin tilinumeron, jolloin summa veloitetaan kyseiseltä tililtä, tekemällä OHIM:n pankkitilille pankkisiirron euroissa, jolloin maksua suoritettaessa on ilmoitettava väitteen esittäjän tai hänen edustajansa nimi, osoite ja viitenumero sekä päivämäärä, jolloin pankkisiirto on tehty. Käyttötilin voi avata lähettämällä OHIM:lle asiaa koskevan kirjallisen hakemuksen seuraavaan osoitteeseen: Office for Harmonization in the Internal Market Finance Department Avenida de Europa, 4 3

4 E Alicante, Espanja Puhelin: +(34) Faksi: +(34) Pankkisiirrot on suoritettava jommallekummalle seuraavista OHIM:n pankkitileistä: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Swift-koodi (BIC): BBVAESMM XXX IBAN ES La Caixa Swift-koodi (BIC): CAIXESBB XXX IBAN ES Allekirjoitus Väitteen esittäjän tai edustajan on allekirjoitettava väiteilmoitus. Allekirjoittajan nimi on ilmoitettava erikseen. 3. Lomakkeen muut sivut: väitteen pohja ja perusteet Väitteen esittäjän on ilmoitettava väitteen esittämisen perusteet ja ilmoitettava aikaisemmat tavaramerkit tai merkit, joihin väite pohjautuu. Tähän tarkoitukseen väitteen esittäjän on käytettävä lomakkeen niitä sivuja, jotka vastaavat väitteen pohjia. Jos väitteen esittäjä vetoaa useampaan kuin yhteen aikaisempaan oikeuteen, hänen on käytettävä erillistä sivua kutakin aikaisempaa oikeutta kohti, jota koskevan vaatimuksen hän esittää. Tähän tarkoitukseen voidaan jäljentää kyseisiä sivuja ja käyttää niitä. Esimerkki 1 Väite pohjautuu yhteen aikaisempaan tavaramerkkiä koskevaan rekisteröintiin tai hakemukseen: Esimerkki 2 Väitteen esittäjän on täytettävä ja lähetettävä etusivu ja sivu, jonka otsikkona on Väitteen pohja: tavaramerkkiä koskeva rekisteröinti/hakemus. Lomakkeen muita sivuja ei tarvitse täyttää eikä lähettää. Väite pohjautuu kahteen tai useampaan aikaisempaan tavaramerkkiä koskevaan rekisteröintiin tai hakemukseen: Esimerkki 3 Väitteen esittäjän on täytettävä ja lähetettävä etusivu. Lisäksi hänen on täytettävä ja lähetettävä sivusta, jonka otsikkona on Väitteen pohja: tavaramerkkiä koskeva rekisteröinti/hakemus, kopioita sellainen määrä, joka vastaa niiden tavaramerkkirekisteröintien ja -hakemusten määrää, joita halutaan käyttää väitteen pohjana. Lomakkeen muita sivuja ei tarvitse täyttää eikä lähettää. Väite pohjautuu tavaramerkkiin, joka on jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettu Pariisin yleissopimuksen 6 artiklan a kohdassa tarkoitetussa merkityksessä: Väitteen esittäjän on täytettävä ja lähetettävä etusivu ja sivu, jonka otsikkona on Väitteen pohja: laajalti tunnettu tavaramerkki (Pariisin yleissopimuksen 6 artiklan a kohta). Lomakkeen muita sivuja ei tarvitse täyttää eikä lähettää. 4

5 Esimerkki 4 Väite perustuu kolmeen tavaramerkkirekisteröintiin tai hakemukseen sekä liike-elämässä käytettyyn merkkiin: Väitteen esittäjän on täytettävä ja lähetettävä etusivu ja kolme kopiota sivusta, jonka otsikkona on Väitteen pohja: tavaramerkkiä koskeva rekisteröinti/hakemus, sekä yksi kopio sivusta, jonka otsikkona on Rekisteröimätön merkki tai muu liikeelämässä käytetty merkki. Lomakkeen muita sivuja ei tarvitse täyttää eikä lähettää. Väiteilmoituksen kanssa on suositeltavaa toimittaa todisteet aikaisemmista oikeuksista tai tunnuksista tai muita lisätietoja tällaisista aikaisemmista oikeuksista (todisteita merkin maineesta tai yleisestä tunnettuudesta, tai todisteita rekisteröimättömän merkin tai tunnuksen olemassaolosta jne.), vaikka se ei olekaan tässä vaiheessa vielä pakollista. Tämä helpottaa ja nopeuttaa väitteen käsittelyä OHIM:ssä. Kullakin sivulla on tilaa väitteen perusteista annettavaa lyhyttä selvitystä varten. 3.1 Aikaisempi tavaramerkkiä koskeva rekisteröinti/hakemus Väitteen esittäjän on ensin ilmoitettava, onko aikaisempi oikeus tavaramerkin rekisteröinti vai tavaramerkkiä koskeva hakemus. Toiseksi väitteen esittäjän on ilmoitettava, minkä tyyppistä tavaramerkkiä rekisteröinti tai hakemus koskee (kansallinen, kansainvälinen vai yhteisön tavaramerkki) ja missä jäsenvaltiossa/jäsenvaltioissa se on voimassa (ks. kohta 3.5). Lisäksi annetaan rekisteröintiä tai hakemusta koskevat tiedot. Väitteen esittäjän on myös annettava kuvaus merkistä (ks. kohta 3.6) ja osoitettava saaneensa sitä koskevan hallintaoikeuden. Lisäksi väitteen esittäjän on ilmoitettava oikeudelliset perusteet, joiden vuoksi kiistanalainen hakemus pitäisi hylätä. Jos väitteen esittäjä väittää, että merkki on laajalti tunnettu, ja pyytää hylkäämään kiistanalaisen hakemuksen yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla, väitteen esittäjän on edellisten vaatimusten lisäksi ilmoitettava alue, jolla merkki on laajalti tunnettu (ks. kohta 3.5), sekä tavarat tai palvelut, joiden osalta aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu. Väitteen esittäjä voi myös liittää mukaan todisteita aikaisemman merkin olemassaolosta ja siitä, että hän on saanut merkin hallintaoikeuden, sekä tarvittaessa myös siitä, että merkki on laajalti tunnettu. 3.2 Aikaisempi yleisesti tunnettu tavaramerkki (Pariisin yleissopimuksen 6 artiklan a alakohta) Väitteen esittäjän on ilmoitettava, missä jäsenvaltiossa/jäsenvaltioissa merkki on yleisesti tunnettu (ks. kohta 3.5), annettava kuvaus merkistä (ks. kohta 3.6) ja ilmoitettava, minkä tavaroiden tai palvelujen osalta se on yleisesti tunnettu. Väitteen esittäjä voi myös liittää mukaan todisteita aikaisemman merkin olemassaolosta ja hallintaoikeudesta siihen sekä tavaramerkin yleisestä tunnettuudesta. 3.3 Väitteen esittäjän asiamiehen jättämä kiistanalainen hakemus (asiamiehen tavaramerkki) 5

6 Väitteen esittäjän on toimitettava kaikki tavaramerkkiä koskevat olennaiset tiedot, ilmoitettava alue/alueet, jolla/joilla se on suojattu, annettava kuvaus siitä (ks. kohta 3.6) sekä ilmoitettava, mitkä tavarat tai palvelut se kattaa. Väitteen esittäjä voi myös toimittaa todisteita tavaramerkin omistusoikeudesta sekä asiamies- /edustajasuhteesta. 3.4 Rekisteröimätön tavaramerkki tai muu liike-elämässä käytetty merkki Väitteen esittäjän on ilmoitettava merkin luonne (esimerkiksi tavaramerkki, toiminimi, kauppanimi jne.) ja alue/alueet, jolla/joilla se on suojattu (ks. kohta 3.5) sekä annettava siitä kuvaus (ks. kohta 3.6). Lisäksi väitteen esittäjän on ilmoitettava tavarat, palvelut tai toimet, joiden yhteydessä merkkiä käytetään. Väitteen esittäjän on myös osoitettava, että hänellä on rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin hallintaoikeus. Väitteen esittäjän on myös toimitettava todisteita hallintaoikeudesta, oikeuden saamisen ajankohdasta, tavaramerkin tai muunmerkin käytöstä sekä sovellettavasta lainsäädännöstä. 3.5 Maatunnukset AT Itävalta GR Kreikka MT Malta BE Belgia ES Espanja NL Alankomaat BG Bulgaria FI Suomi PL Puola BX Benelux FR Ranska PT Portugali CY Kypros HU Unkari RO Romania CZ Tšekin tasavalta IE Irlanti SE Ruotsi DE Saksa IT Italia SI Slovenia DK Tanska LT Liettua SK Slovakia EM Euroopan yhteisö LU Luxemburg GB Yhdistynyt kuningaskunta EE Viro LV Latvia 3.6 Merkin/tunnuksen kuvaus Kun kyse on sanallisesta merkistä, tunnuksen voi ilmoittaa kirjoitetussa muodossa. Kun kyse on muunlaisista merkeistä, tunnuksen voi siirtää väiteilmoitukseen kahdella eri tavalla. Jos käytössä on Adobe Acrobat Writer, merkin kuvauksen voi liittää missä tahansa muodossa (esimerkiksi.jpg,.gif,.tif,.bmp). Käytettässä Adobe Acrobat Readeria, kuvan voi liittää vain.pdf-muodossa. Vaihtoehtoisesti merkin/tunnuksen kuvauksen voi laittaa erilliselle sivulle. 6

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten Yleisiä huomautuksia Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa veloituksetta virastosta

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT

Lisätiedot

.eu Sunrise säännöt v. 1

.eu Sunrise säännöt v. 1 .eu verkkotunnusten rekisteröintiä koskevat toimintalinjat ja vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana tehtyjä verkkotunnushakemuksia koskevat sopimusehdot Sunrise säännöt p. 1/28 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 2 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2005 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Online-keruujärjestelmä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tuenilmauksia varten

KÄYTTÖOPAS Online-keruujärjestelmä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tuenilmauksia varten KÄYTTÖOPAS Online-keruujärjestelmä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tuenilmauksia varten 1 Yleisesittely... 2 2 Hallinnointiliittymä... 3 2.1 Pääsy käyttöliittymään ja kielen valinta... 4 2.2 Järjestelmän

Lisätiedot

Yleiset Säännöt 01.01.2015

Yleiset Säännöt 01.01.2015 Yleiset Säännöt 01.01.2015 1 NIMI VOIMASSAOLOAIKA KOTIPAIKKA TARKOITUS 1.1 Luetteloissa, rekisterikirjoissa sekä todistuksissa/arvosteluseteleissä tulee näkyä FIFen nimi (logo). 2 JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot

Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4)

Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4) Tutkimusyhteistoiminta -lomakkeiden täyttöohjeet Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4) 1. Ehdotuksen koko nimi Käyttäkää selkeää ja ymmärrettävää nimeä, joka on korkeintaan 20 sanan pituinen

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut

E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317 Hankintailmoitus Palvelut Osa I: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et): Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02)

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02) C 249 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 8.10.2004 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02) Viraston ja sen valituslautakunnan

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Ohjeet valituslomakkeen täyttämiseen. I. Tärkeätä tietää ennen valituslomakkeen täyttämistä

Ohjeet valituslomakkeen täyttämiseen. I. Tärkeätä tietää ennen valituslomakkeen täyttämistä FIN 2014/1 Ohjeet valituslomakkeen täyttämiseen I. Tärkeätä tietää ennen valituslomakkeen täyttämistä Mitä valituksia tuomioistuin voi tutkia? Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kansainvälinen tuomioistuin,

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

TIEDONANTOHAKEMUS OIKEUDESTA PERHE-ETUUKSIIN PERHEENJÄSENTEN ASUINVALTIOSSA. Asetus 1408/71: 76 artikla Asetus 574/72: 10 artikla

TIEDONANTOHAKEMUS OIKEUDESTA PERHE-ETUUKSIIN PERHEENJÄSENTEN ASUINVALTIOSSA. Asetus 1408/71: 76 artikla Asetus 574/72: 10 artikla SIIRTOTYÖLÄISTEN SOSIAALITURVAN HALLINTOTOIMIKUNTA Katso ohjeita sivulla 4 E 411 ( 1 ) TIEDONANTOHAKEMUS OIKEUDESTA PERHE-ETUUKSIIN PERHEENJÄSENTEN ASUINVALTIOSSA Asetus 1408/71: 76 artikla Asetus 574/72:

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (20) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (20) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat toimintalinjat

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat toimintalinjat .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat toimintalinjat 1/13 SISÄLTÖ Sisältö 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 3 1 kohta. Rekisteröijän tulee määritellä, täyttääkö se Yleiset kelpoisuusperusteet...

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (19) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (19) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot