Toimintasuunnitelma vuodelle Liikuntatieteellinen Seura ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Liikuntatieteellinen Seura ry

2 Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle Hanketoiminta... 3 Julkaisut... 4 Liikunta & Tiede -lehti... 5 Koulutus... 5 Asiantuntija- ja tutkijaverkosto... 6 Kansainvälisyys... 7 Hallinto ja talous... 8 Rahastot

3 LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Liikuntatieteellinen Seura (LTS) edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia tiedeviestinnän avulla. Avainsanat liikunta, liikunta ja terveystieteet ja tiedeviestintä kuvaavat LTS:aa toimintaympäristössään ja hahmottavat sen toiminnan pääpiirteet. Liikunta on LTS:n toiminta alue, liikunta ja terveystieteet tuottavat sen toimintaan asiasisältöä ja liikunnan tiedeviestintä on sen ydintehtävä. Se palvelee sekä oman jäsenistönsä että valtionhallinnon, kuntien ja järjestöjen tietotarpeita sekä toteuttaa muuta tarkoituksensa mukaista toimintaa. LTS:n toimintaa on vuoden 2014 aikana arvioitu valtion liikuntaneuvoston (VLN) tilaamana (prof. Jari Stenvall). Arvioinnin tekijä esitteli arvioinnin tulokset LTS:n hallitukselle Stenvall totesi arvioinnin yhteenvedossa, että näyttäisi luontevimmalta, että LTS:n toimintaa suunnattaisiin niin, että siitä kehittyisi liikunta-alan kehitystä ja päätöksentekoa tukeva tietoperustainen organisaatio. Tämän ohella LTS:n toimintaan edelleen sisältyisi jäsenistöä palvelevaa toimintaa kuten Liikunta & Tiede -lehden julkaiseminen ja erilaisten tapahtumien järjestämistä. Stenvall ehdotti edelleen, että LTS:n tulisikin rakentaa itselleen tiekartta muutoksen toteutukselle. Tämä sisällytettäisiin strategiaan ja toimintasuunnitelmaan, joiden perusteella myös LTS saa yleisavustuksen. Suunnitelman tulisi sisältää paitsi päämäärät ja tavoitteet niin myös keinot, joiden kautta tavoiteltavaan tilaan on edettävissä. LTS:n hallitus suhtautuu arvioinnin kehittämisehdotuksiin positiivisesti. Kuten aiemmin vuonna 2002 toteutetun arvioinnin jälkeen LTS tarkistaa strategiaansa kohti vuotta Vuonna 2015 toimintaa terävöitetään suhteessa ohjauksesta ja ulkoisesta toimintaympäristöstä tuleviin vaatimuksiin. LTS on allekirjoittanut ( ) OKM:n liikuntayksikön (Liikunnan vastuualue) kanssa yhteisesti sovitun tavoiteohjausasiakirjan, jonka mukaisesti LTS on suunnannut toimintaansa vuosina Ko. vuodet ovat olleet LTS:lle uuden tavoiteohjausmenettelyn sisäänajoa. Sopimukseen kirjattujen tavoitteiden toteutumista on seurattu sekä LTS:n itsearvioinnilla että LTS:n ja LY:n kesken pidettävissä tapaamisissa. Vuoden 2015 toiminnassa huomioidaan myös Liikuntatiedon saavutettavuus -raportissa (OKM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:4) esitetyt suositukset (mm. LTS vahvistaa toimintansa painopistettä tiedeviestintään eli tarjoaa tutkimustietoa ennen kaikkea tiedon soveltajille ; LTS organisoi tutkijoiden ja päätöksentekijöiden sekä kunta-, alue- ja järjestötoimijoiden kohtaamisia ). LTS:n keskeisinä yhteistyökumppaneina jatkavat OKM:n liikunnan vastuualue (ent. liikuntayksikkö) ja valtion liikuntaneuvosto (VLN) jaostoineen. Tiedeyhteisössä yhteistyö Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa jatkuu vilkkaana. Samoin LTS on yhteistyössä koko jäsenkuntansa kanssa. Toimintansa selkeyttämiseksi LTS määrittelee tehtäviään suhteessa liikunta-alan keskeisiin toimijoihin (LIKES, KIHU, UKKinstituutti, VALO-yhteisö, Urheilumuseosäätiö, urheiluopistot, OKM/VLN jne.) sekä suhteessa liikuntatieteen eri osa-alueilta tulevaan kysyntään (liikuntakasvatus, liikuntapsykologia, liikunnan biotieteet, terveystieteet jne.). LTS seuraa muissa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsenseuroissa tapahtuvaa kehitystä ja tekee yhteistyötä sen piirissä erityisesti Nuorisotutkimusseuran kanssa. Sosiaali- ja Terveys ry SOSTE on LTS:lle tärkeä yhteistyökumppani ja sen piirissä yhteistyö on luontevaa erityisesti soveltavan liikunnan alueella toimivien organisaatioiden kanssa. Palvelutoiminnan asiakkaina ja yhteistyötahoina ovat myös muut liikunta- ja terveysalan organisaatiot ja ammattilaiset. LTS osallistuu kansalaiskeskustelun seurantaan ja tulkintaan oman mediansa avulla toimien näin osaltaan kansalaisten ja hallinnon välisen vuoropuhelun vauhdittajana. LTS on aiemmin linjannut toimintansa painopisteitä seuraavasti: a) liikuntatieteen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen tiedeviestinnän avulla, b) liikunnan ja terveyden ammattilaisille suunnattu tiedeviestintä ja c) liikuntatieteeseen perustuva yhteiskuntavaikuttaminen (tiedeviestintä) 2

4 LTS on aiemmin asettanut strategiakauden tavoitteet seuraavasti: 1. osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen 2. vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen 3. liikuntapoliittisten tavoitteiden tukeminen (ja analysointi) LTS-arvioinnissa suositellaan ohjauksen, asetettujen tulostavoitteiden ja rahoituksen painopisteen muuttamista asteittain (3 5 vuodessa). Arvioinnin mukaan erityisesti seuraavat tekijät ovat oleellisia muutoksen kannalta: - LTS:n toiminnan priorisointi - LTS:n rooli tietoperustaisuuden edistäjänä erityisesti suhteessa päätöksentekoon - LTS:n kumppanuusrakenteet liikunta- ja terveysaloilla - Muutosten edellytykset: toiminnan uudelleen organisointi, resurssien suuntaaminen painopistealueille sekä osaamisen kehittäminen LTS:n tarkoitus (missio) on sekä LTS:n hallituksen että laaditun ulkopuolisen arvioinnin perusteella edelleen ajantasainen. Nykyiset strategiset keinot vaativat kuitenkin täsmentämistä mm. laaditun arvioinnin pohjalta. Toteutettu arviointi antaa suuntaa kehittämistyölle ja toiminnan muutokseen tähtäävän tiekartan rakentamiselle. LTS:n hallitus ja toimisto tarkastelevat arvioinnin kehittämisehdotuksia tarkoituksenaan täsmentää LTS:n tavoitteita ja tehtäviä. Lisäksi LTS käy neuvotteluja OKM:n kanssa tavoitteena selkeyttää LTS:n roolia osana liikunnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. LTS pyrkii ottamaan arvioinnin kehittämisehdotukset mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2015 toiminnassaan. Yhdistyksen sääntöihin tarvittavia muutoksia LTS tekee vuosien aikana. LTS toimittaa OKM:lle yhteenvedon LTS-arvioon liittyvistä näkemyksistään ennen vuosittaista LTS OKM-tavoiteohjauskeskustelua Hanketoiminta Suomalaista liikuntakulttuuria on 2000-luvulla kehitetty lukuisin ohjelmin ja hankkein. Projektien avulla on aikaansaatu uusia avauksia ja onnistuneita kokeiluja. Samalla kokonaisuuden koordinointi on tullut entistä työläämmäksi. Koordinointityötä on vaikeuttanut myös liikuntakulttuurin laajentuminen, sirpaloituminen ja muuttuminen rajoiltaan epäselväksi. LTS:n toiminnassa hankkeilla on ollut keskeinen rooli vuosikymmenten ajan. Viime vuosina LTS on linjannut hanketoimintaansa siten, että keskeisellä sijalla ovat tiedonvälitykseen ja sen kehittämiseen kohdistuvat hankkeet. Jatkossa toinen painoalue on hankkeet, joissa tarkastellaan kokonaisuuksia: mitä eri tutkimukset ja kehittämishankkeet yhdessä kertovat soveltamisen näkökulmasta. Tutkimus ja kehittämistoiminta tarvitsevat rinnalleen tiivistä analyysiä tutkimusten ja kehittämishankkeiden hyödyntämismahdollisuuksista (vrt. LTS OKM-tavoiteohjausasiakirja kohta 4: Kehitetään liikuntatieteellisen tiedon kokoamismenetelmiä; LTS-arvio / Stenvall 2014). Liikuntakulttuuri ohjautuu entistä enemmän alhaalta ylöspäin. Yksilöt, perheet ja vapaamuotoiset yhteisöt ovat liikuntakentän keskeisiä muokkaajia median (mm. sosiaalisen median), muodin ja yksityisen palvelutarjonnan myötävaikutuksella. Vaikka yhteiskunnan tarpeista lähtevät liikuntasuositukset ovat edelleen tarpeellisia, niitä on kuitenkin syytä täydentää yksilöllistä elämänpolitiikkaa harjoittavien kansalaisten ja yhteisöjen näkökulmilla (kansalaiskeskustelulla). Tätä kautta selkeytyy myös julkisen ohjauksen ja liikuntajärjestöjen merkitys liikuntakäyttäytymisen tukijana. LTS on osallistunut liikuntapolitiikan kehityksen tarkkailuun ja edistämiseen 1960-luvulta lähtien. Keskiössä ovat olleet julkishallinnon ja liikuntajärjestöjen linjaukset. Jatkossa pyritään tuottamaan tietoa myös liikuntakulttuurin eri toimijoiden yhteisistä ja eriytyneistä tavoitteista ja toimintatavoista (vrt. LTS OKM-tavoiteohjausasiakirja kohta 6: Tehostetaan 3

5 liikuntapolitiikkarelevantin tiedon analysointia ja välittämistä, sekä kohta 7: Liikuntatieteelliseen tietoon perustuva yhteiskuntavaikuttaminen lisääntyy; LTS-arvio / Stenvall 2014). Edellä mainitut uudet painotukset (kokonaisuuksien tarkastelu) edellyttävät paitsi tiivistä vuorovaikutusta liikunta-alan toimijoiden kesken myös uusien kumppanuusrakenteiden rakentamista. LTS:n tutkija- ja asiantuntijaverkosto toimii keskeisenä vuorovaikutuskanavana. Verkoston asiantuntijoita kutsutaan pohtimaan ja etsimään ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin. Verkostoa täydennetään teemakohtaisilla verkostoilla ilmiölähtöisesti. Teemat rakentuvat ensisijaisesti ajankohtaisen kysynnän kautta (vrt. LTS OKMtavoiteohjausasiakirja kohta 3: Liikunta-alan toimijoiden vuorovaikutus kasvaa, sekä kohta 8: Tutkijaverkoston hyödyntäminen liikuntatieteellisessä viestinnässä; LTS-arvio / Stenvall 2014). Vuodelle 2015 jatkuvat hankkeet: - Erityisliikuntaa kuntiin ( ) hankkeen loppuun saattaminen, raportointi ja jatkohyödyntäminen. - Liikunnan ja urheilun mediajulkisuus ja päätöksenteko ( ) hankkeen loppuun saattaminen, raportointi ja jatkohyödyntäminen. - Toimittajakohtaamiset ( ) on OKM:n ja LTS:n yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä toimittajien ja liikuntapäättäjien vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa. Kohtaamisista koostetaan raportti avoimesti saataville. - LaNu-projektin (Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa) tuotosten hyödyntäminen a) tutkimuksessa ja b) soveltamisessa (päätöksenteossa). Tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kohtaamisia jatketaan ja selvityksen raportointia (2014) täydennetään sovellusraportilla vuonna Erityisliikunnan päivien 2014 suositusten jalkauttaminen erityisliikuntatoiminnan kehittämiseksi. Suosituksia työstetään yhteistyössä VLN:n erityisliikunnan jaoston kanssa. OKM:ltä haetut hankeavustukset: - Kuntien hyvinvointikertomusten analyysi liikunnan näkökulmasta ( ). Hanke-esitys on lähetetty OKM:n sektoritutkimushakuun 8/2014, päätös 10/ Hyvä hallintotapa liikunta-alalla ( ) nykytilan kartoitus ja kehittäminen. Hanke-esitys on lähetetty OKM:n sektoritutkimushakuun 8/2014, päätös 10/2014. Vuonna 2015 aloitettavat hankkeet: - Kokonaisuuksien analyyseja ajankohtaisista teemoista päätöksenteon tueksi (ks. edellä). Analyyseissa hyödynnetään sekä tutkimuksia että tutkijoiden ja muiden toimijoiden haastatteluja ja kohtaamisia. Yhteenvetojen pohjalta järjestetään raportointi- ja keskustelutilaisuuksia tutkijoille ja päättäjille. Teemat täsmentyvät syksyn 2014 aikana. - LTS:ssa on kesän ja alkusyksyn 2014 aikana laadittu selvitys liikunnan personal trainer koulutuksesta ja toiminnasta. Selvityksen tulokset ovat luettavissa Liikunta & Tiede -lehden numerossa 5/2014. Hankkeen eteenpäin viemisestä vuoden 2015 aikana keskustellaan OKM:n edustajien kanssa. Julkaisut Julkaisutoiminta on LTS:n keskeinen tiedeviestinnän väline koulutus- ja seminaaritoiminnan rinnalla. Julkaisutoiminta koostuu printti- ja verkkojulkaisuista. Vuonna 2015 panostetaan julkaisujen julkisuuden ja saavutettavuuden parantamiseen: julkaisujen keskeiset viestit pyritään saamaan julkiseen keskusteluun ja sitä kautta parannetaan julkaisujen vaikuttavuutta (vrt. Stenvall 2014). Julkaisuissa painotetaan aiempaa enemmän vuorovaikutusta ja sovellusnäkökulmaa sekä esitettyjen tietojen hyödynnettävyyttä päätöksenteossa ja käytännön toiminnassa. Valittuja teemoja lähestytään moniäänisesti synteesiä ja suosituksia hakien. LTS julkaisee käsi- ja oppikirjoja (Julkaisusarja), sovelluskeskeisiä ja kantaaottavia liikuntapoliittisia raportteja (Impulssisarja), hankeraportteja (Tutkimuksia ja selvityksiä -sarja) sekä Liikunta & Tiede -lehteä. Seuran 4

6 verkkosivut täydentävät painettujen julkaisujen viestejä ja toimivat nopeaa julkaisua edellyttävien tekstien julkaisukanavana. Kuten LTS-arvioinnissa (Stenvall 2014) todetaan LTS:n julkaisut liittyvät selkeästi LTS:n hanketoimintaan, päätöksentekoon tai liikunnan alan kehittämiseen. On myös selvää, että julkaisutoiminta lisää LTS:n näkyvyyttä. Useita julkaisuja hyödynnetään esimerkiksi liikunta-alan oppikirjoina. LTS ei kuitenkaan pyri kaupallisten kustantajien kilpailijaksi. Olennaista on tuottaa tietoa, joka tukee päätöksentekoa, ammatillista osaamista ja opiskelua sekä tutkimusta. Vuonna 2015 valmistuvat 4 6 LTS-hankkeen (ks. yllä) loppuraportit. Julkaisu-sarjassa ilmestyy Kuntotestauksen käsikirjan uudistettu painos. Lisäksi eri sarjoissa varaudutaan julkaisemaan ajankohtaisia liikuntakulttuuriin ja -politiikkaan liittyviä selvityksiä, analyyseja ja puheenvuoroja. Liikunta & Tiede -lehti Liikunta & Tiede on liikuntakulttuurin, -tieteen ja -politiikan teemoihin keskittynyt aikakauslehti. Lehti julkaisee omana kokonaisuutenaan suomenkielisiä tieteellisiä alkuperäistutkimuksia ja katsauksia, jotka ovat läpäisseet tieteellisen vertaisarvioinnin. Lehti on liikunnan ja terveyden ammattilaisten ajankohtainen ja asiantunteva tietolähde. Lehti on samalla myös seuran jäsenlehti ja äänenkannattaja sekä Liikunnan ja terveystiedon opettajien liiton LIITO ry:n jäsenetulehti. Lehden journalistisesta linjasta ja toimitustyön ohjaamisesta vastaa liikuntatieteeseen ja -kulttuuriin perehtynyt päätoimittaja. Toimituskunta koostuu monitieteisestä tutkimuksen ja liikunnan eri toimijatahojen edustajista. Vuoden 2015 vuosikerta sisältää kuusi numeroa, joista yksi on kaksoisnumero. Lehden verkkoversiossa seuran kotisivuilla julkaistaan keskeisiä osia kunkin numeron sisällöstä sekä vertaisarvioidut suomenkieliset tutkimusartikkelit open access -periaatteella. Lehti lisää liikunta- ja terveysalan ammattilaisten ammattitietoa ja -taitoa sekä aktivoi alalla käytävää keskustelua. Huomiota kiinnitetään myös tutkija-käytäntö -yhteistyön edistämiseen. Lehden keskeistä roolia seuran tiedeviestinnässä tiedon välittäjänä, kokoajana ja merkityksellistäjänä kehitetään LTS:n toiminnan kokonaisarvioinnin pohjalta. Vuoden 2015 aikana lehden verkkotarjontaa laajennetaan ja sen ohella valmistaudutaan lukulaitteisiin sopivan näköislehden tuottamiseen. Lehti on OKM:n rahoittaman liikuntaa koskevan tutkimuksen ensisijainen suomenkielinen julkaisufoorumi. Vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien julkaisukäytäntöjä kehitetään käytettävissä olevien resurssien ja tutkimuskentän tarpeiden pohjalta ottaen samalla huomioon LTS:n arvioinnin sisältämät kehittämisehdotukset. Koulutus Liikuntatieteellinen Seura toteuttaa liikunta- ja terveysalan asiantuntijoille suunnattua osallistavaa tiedeviestintää seminaariensa ja kongressiensa kautta. Vuoden 2015 koulutuksia ja kohtaamisia kokoavana teemana on Lapset ja nuoret. Seuran järjestämien tilaisuuksien päätarkoituksena on koota yhteen asiantuntijaryhmiä keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja verkostoitumiseksi. Tilaisuudet pyrkivät myös tieteidenväliseen vuoropuheluun ja tutkimusperustaisen tiedon välittämiseen. LTS:n tilaisuuksissa hyödynnetään sosiaalista mediaa. XXVII Kuntotestauspäivät järjestetään Kisakallion urheiluopistossa Lohjalla (+ valmennuksen ekstrapäivä la 21.3.). Päivien teemana on lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn arviointi sekä 5

7 mittaaminen. Tilaisuus on suunnattu erityisesti liikunnanopettajille, kouluterveydenhoitajille sekä testaustyön asiantuntijoille, alan tutkijoille, päättäjille sekä valmentajille. Liikuntatieteen päivät järjestetään Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Päivät välittää liikuntaan liittyvää tieteellistä tietoa liikunta- ja terveysalan asiantuntijoille, vaikuttajille ja soveltajille sekä edistää tutkijoiden ja tutkitun tiedon käyttäjien välistä vuorovaikutusta. Päivillä järjestetään tutkimuspajoja sekä tieteenaloittain että case-pohjalta. Järjestäjinä toimivat Liikuntatieteellinen Seura, Jyväskylän yliopisto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneuvosto. XXIII Liikuntalääketieteen päivät järjestetään Biomedicum-keskuksessa Helsingissä. Päivien tavoitteena on välittää tieteeseen perustuvaa tietoa ja osaamista liikunnan- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä antaa liikuntalääketieteen opiskelijoille ja tutkijoille ammattitaitoa kehittävää erikoiskoulutusta. Päivien järjestäjinä toimivat Liikuntatieteellinen Seura ja Liikuntalääketieteen keskukset. Päivien teemaa työstetään loppuvuoden 2014 aikana. Ohjelman suunnittelussa otetaan huomioon valtionhallinnon, liikunta-alan ja terveydenhuollon sekä erikoislääkärien ja tutkijoiden tarpeet. Päivien yhteydessä järjestettävä liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailu toimii suomalaisen liikuntalääketieteellisen tutkimuksen edistäjänä ja nuorten tutkijoiden tieteellisen jatkokoulutuksen foorumina. LTS on toteuttanut Erityisliikunnan neuvottelupäivät neljän vuoden välein ja niiden välillä prosessin tarkastelupisteenä Erityisliikunnan asiantuntijasymposiumin. Seminaarien tavoitteena on parantaa erityisliikunnan alalla toimivien välistä yhteistyötä, laatia suositukset toiminnan järjestämiseksi koko Suomessa ja välittää soveltajille käyttökelpoista tietoa käynnissä olevasta tieteellisestä tutkimuksesta. Vuonna 2015 käynnistetään valmistelut vuoden 2016 Erityisliikunnan symposion toteuttamiseksi. Liikuntatieteellinen Seura on verkostojensa kautta mukana Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan Tieteen päivillä järjestämässä liikuntatieteellistä sessiota ( Voitto ja häviö urheilussa ) Helsingin yliopistossa kello Seura järjestää osana erityisliikunnan kotimaista verkostoa vuosittaisen erityisliikunnanohjaajien työseminaarin keväällä 2015 sekä alan kouluttaja- ja tutkijatapaamisen syksyllä 2015 yhdessä ELJ:n kanssa. Osana Erityisliikunnan kotimaista ja kansainvälistä verkostoa Seura on mukana järjestämässä soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun pohjoismaista seminaaria , joka pidetään Liikuntakeskus Pajulahdessa. Asiantuntija- ja tutkijaverkosto Liikuntatieteen ja -kulttuurin sekä liikunta- ja tiedepolitiikan aloilla LTS edistää toimijoiden välistä verkottumista ja vuoropuhelua sekä LTS:n järjestämissä koulutustapahtumissa että temaattisilla poikkitieteellisillä tapaamisilla, laajemmilla liikuntapoliittisilla foorumeilla ja ad hoc -asiantuntijatapaamisissa. Vuoden aikana pyritään toteuttamaan ajankohtaisiin liikuntapolitiikan kysymyksiin pureutuvia seminaareja yhteistyössä OKM:n ja VLN:n kanssa. Stenvallin arvioinnissa kritiikkiä kohdistetaan LTS:n toiminnan monimuotoisuuteen tai sirpaleisuuteen. Seurassa LTS:n monipuolisuus mielletään kuitenkin enemmän eduksi kuin haitaksi, sillä LTS:n pitkäaikaisena pyrkimyksenä on ollut liikunnan eri osapuolten saattaminen monipuoliseen kosketukseen ja yhteistyöhön keskenään. Liikuntatieteen laaja-alaisuus ja monitieteisyys antavat mahdollisuuden koota liikuntatieteen osa-alueilla toimivista ihmisistä tiimejä, jotka voivat ratkaista ajankohtaisia kysymyksiä ja selittää uusia ilmiöitä monitieteisesti. Keskustelu toiminnan sisällöistä ja keinoista on Seuran sisällä käynnissä koskien sekä Seuran 6

8 vakiintuneita aloja (kuntotestaus, liikuntalääketiede ja soveltava liikunta) että muita teema-alueita (esim. lasten ja nuorten liikunta, liikuntapsykologia jne). Kuntotestauksessa LTS edistää alan tiedeviestintää, verkostoitumista, laatua ja turvallisuutta sekä hyviä käytäntöjä. Kuntotestauksen tieteellisenä asiantuntijaelimenä toimii kuntotestausvaliokunta. Keskeisimmät toiminnot vuonna 2015 ovat kuntotestaajan sertifikaatin luominen, kuntotestauksen laatujärjestelmän päivittäminen, kuntotestauspäivien 2015 toteutus, kuntotestaajien keskusteluforumin synnyttäminen sekä laatukyselyt toimijaverkostolle. Yhteistyötä valtionhallinnon edustajien kanssa tiivistetään. Liikuntalääketieteessä LTS toimii alan tiedeviestijänä ja yhteistyöelimenä Suomen liikuntalääketieteen keskuksille sekä muille liikuntalääketiedettä edistäville tahoille. LTS välittää liikuntalääketieteellistä tietoa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille ja luo edellytyksiä tutkijoiden ja soveltajien kohtaamiselle. Liikuntalääketieteen asiantuntijaelimenä toimii liikuntalääketieteen keskusten ylilääkäreistä muodostuva liikuntalääketieteen valiokunta. Sen tavoitteina vuonna 2015 ovat liikuntalääketieteen strategian jalkauttaminen, erikoislääkärikoulutuksen uudistaminen sekä alan toimijoiden vuorovaikutuksen lisääminen. Lisäksi vuonna 2015 toteutetaan Liikuntalääketieteen päivät ja niiden yhteydessä Liikuntalääketieteen tutkimuskilpailu. Soveltavassa liikunnassa LTS toimii yhteistyöelimenä Suomen erityisliikunnan toimijoiden ja valtionhallinnon välillä edistäen alalle tarpeellista tiedeviestintää, koulutusta ja julkaisutoimintaa. LTS toimii soveltavan liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkostossa kokoonkutsujana ja koordinaattorina. Toiminnan kohderyhminä ovat alan kouluttajat, tutkijat, erityisliikunnanohjaajat ja järjestöt. Verkoston tuottamat analyysit ovat julkisia ja avoimesti hyödynnettävissä. Vuoden aikana prosessoidaan vuoden 2014 Erityisliikunnan päivien tuottamia suosituksia yhteiskunnan käyttöön. LTS osallistuu alan kansainväliseen tiedepolitiikkaan sekä kehittämiseen alan eurooppalaisen tutkijaverkoston (EUFAPA) hallitustyöskentelyyn osallistumalla. LTS harkitsee uuden Tiedeviestintä-valiokunnan perustamista arvioinnin suositusten pohjalta. Siinä olisivat edustettuina viestinnän asiantuntijoiden lisäksi liikunnan julkishallinnon (valtio, alue, kunta) ja järjestöjen edustajia sekä tutkijoita ja kehittäjiä. Valiokunnan tarkoituksena olisi varmistaa, että liikunta-alalla on yhtenäiset tavoitteet tietoperustaisuuden edistämiseksi (vrt. Stenvall). Valiokunnan tehtäväksi sopisi myös LTS:n toiminnan sparraaminen ja muutokseen pyrkivien prosessien seuranta LTS:n hallituksen apuna. Valiokunta toimisi tiiviissä vuorovaikutuksessa VLN:n ja OKM:n liikunnan vastuualueen kanssa. Liikunnan tiedeviestinnän (vaikuttavuuden) edistämiseksi LTS laatii yhteenvetoja ja analyysejä päätöksenteon tueksi, toimii vuorovaikutuksen organisaattorina (panostaa verkostotyöhön), tähtää kansalaisten osallistamiseen liikuntakysymyksissä (stimuloi keskustelua). Liikuntatieteen edistämiseksi LTS julkaisee vertaisarvioituja suomenkielisiä tieteellisiä alkuperäisjulkaisuja ja katsauksia Liikunta & Tiede -lehdessä ja Seuran verkkosivuilla. LTS toteuttaa myös tutkimuskilpailuja kansallisten ja kansainvälisten kongressi- ja seminaaritapahtumien yhteydessä. Näiden ohella LTS:n henkilökunta osallistuu kansainvälisten liikuntatieteellisten julkaisujen vertaisarviointitoimintaan. LTS osallistuu myös TSV:n julkaisufoorumi- ja termistötalkoot hankkeisiin. Kansainvälisyys Tiedeviestinnän toteutuminen menestyksellisesti edellyttää sujuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta liikuntatieteen tutkijayhteisön kanssa riippumatta siitä toimivatko sen jäsenet kotimaassa tai Suomen ulkopuolella. LTS saa kansainvälisen yhteistyön kautta ajankohtaista tietoa ja osaamista oman ydintoimintansa 7

9 kehittämiseksi. Kansainvälisen toiminnan painopistealueita ja toiminnan tavoitteita ei ole kuitenkaan tarkemmin määritelty. LTS laatiikin kansainväliselle toiminnalleen strategian vuonna 2015 (vrt. Stenvall). Seuran kannalta oleellisia kv. yhteistyötahoja ja toimintoja vuonna 2015 ovat: - julkaisee kansainväliselle lukijakunnalle suunnattua tietoa Suomesta. - International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE): Kari Keskinen on ICSSPE:n johtoryhmän jäsen ja Editorial Board n puheenjohtaja kaudella Vuonna 2015 pidetään kaksi ICSSPE:n johtoryhmän ja kaksi Editorial Board kokousta (ajankohta ja paikka avoin). - Scandinavian Foundation for Medicine and Science in Sports (SFMSS): Heikki Tikkanen on SFMSS:n hallituksen jäsen ja Kari Keskinen Tikkasen henkilökohtainen varajäsen kaudella Vuonna 2015 Tikkanen osallistuu kahteen hallituksen kokoukseen (ajankohta ja paikka avoin). - European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA): Toni Piispanen on hallituksen varapuheenjohtaja ja osallistuu yhteen hallituksen ja sen työryhmien kokoukseen (ajankohta ja paikka avoin). - Federation International d Educacion Physique (FIEP): Airikki Pousi on FIEP:n asiainhoitaja Suomessa ja osallistuu yhteen järjestön kokoukseen vuonna 2015 (ajankohta ja paikka avoin). - Seura ylläpitää yhteistyösuhteita China Sport Science Society kanssa yhteistyösopimuksen pohjalta. Vuonna 2015 LTS:n edustajat osallistuvat Kiinassa pidettävään yhteistyöseminaariin. - LTS on affiliated member European College of Sport Science (ECSS) -organisaatiossa. - Seura pitää yhteyttä alan tieteellisiin yhdistyksiin suomalaisten toimijoiden välityksellä (mm. ACSM, AIESEP, ECSS, IFAPA) sekä tarvittaessa osallistumalla näiden järjestämiin tieteellisiin kongresseihin. Hallinto ja talous - LTS:n sääntömääräiset kokoukset pidetään maaliskuussa (kevätkokous) ja lokakuussa (syyskokous). - Hallitus kokoontuu kuusi kertaa; kolmesti kevätkaudella ja kolmesti syyskaudella. Seuran neuvottelukunta kokoontuu joulukuussa Seuran toimistossa työskentelee jatkuvassa työsuhteessa kahdeksan päätoimista työntekijää ja osapäiväinen (15 % työaika) kirjanpitäjä. - Seuralla on vakituisen henkilökunnan lisäksi määräaikaisia projektityöntekijöitä. - Liikunta- ja terveystieteiden opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työharjoitteluun. - Seuran toimisto on Stadion-säätiön tiloissa Olympiastadionilla ja sivutoimipiste Valo-talossa Helsingissä. Seuran talous perustuu oman toiminnan tuottoihin, jäsenmaksuihin, valtionapuun ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta saataviin avustuksiin. Seura pyrkii kehittämään toimintaansa niin, että omalla toiminnalla pystyttäisiin kattamaan aiempaa suurempi osa toimintavaroista. Rahastot Liikuntatieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahasto Nuorten tutkijain rahasto 8

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Versio 12.9.2012 Liikuntatieteellisen Seuran Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Aikataulu: Asiakirjan valmistelu 31.8.2012 Valtionapuhakemus 7.9.2012 Hallitus 10.9.2012 Hallitus 23.10.2012 Syyskokous 23.10.2012

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu Versio 15.3.2013 korjattu Vuosikertomus 2012 Käsittelyaikataulu: toimiston valmistelu 4.2.2013 mennessä postitus hallitukselle 5.2.2013 hallituksen kokouskäsittely 12.2.2013 korjattu versio kommenttien

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3. Vuosikertomus 2011 Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Tutkimus ja kehittämistoiminta... 4

Lisätiedot

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Linjaukset Laaditaan liikuntatutkimuksen Suunta-asiakirjan sijaan liikunnan tiedolla

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Sisällys Yleistä... 2 Hanketoiminta... 3 Vuonna 2014 valmistuneet hankkeet... 3 Vuodelle 2015 jatkuneet hankkeet... 4 Julkaisutoiminta...

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liikuntatieteellinen Seura ry Mannerheimintie 15 b B 00260 Helsinki www.lts.fi Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017... 2 Tiedon kokoaminen ja analysointi...

Lisätiedot

Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista

Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista Anna Ruth, Janne Pölönen (TSV) Kokemuksia tieteellisestä kirjoittamisesta ja julkaisemisesta -seminaari 5.6.2015 Vastaajien

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Käsittelyaikataulu: hallitukselle 11.2.2014 hallituksen kokouskäsittely 14.2.2014 kommentoitu versio hallitukselle 11.3.2014 hallituksen päätös

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto LIIKUNTATIETEELLINEN SEURA RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki SEMINAARIN

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 Yleistä Kuntien erityisliikunnanohjaajien vuosittainen työseminaari toteutettiin Helsingissä 18.8.2011 Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/ Käsitellään seuran vuosikokouksessa 29.3.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/ Käsitellään seuran vuosikokouksessa 29.3. Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura 29.3.2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/2017 10.2.20179 Käsitellään seuran vuosikokouksessa 29.3.2017 TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Tutkimusmatkalla Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Teemaryhmässä on varhaiskasvatuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntijoita ja vaikuttajia (12), jotka edustavat merkittäviä sidosryhmiä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina Esityksen teemat 1. Yleisesti kehittämishankemaailmasta

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Julkaisujen avoimuus -työryhmä, 18.9.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Raportti ministeriölle Avoin saatavuus -työryhmän suositukset (marraskuu

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape Sote ja THL Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari 10.-11.11.2016 Kehittämispäällikkö Nina Knape 10.11.2016 Sote ja THL / Nina Knape 1 THL tukenut aktiivisesti sote-uudistuksen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Systeemityöyhdistys SYTYKE ry

Systeemityöyhdistys SYTYKE ry Systeemityöyhdistys SYTYKE ry Toimintasuunnitelma 2009 Yhdistyksen syyskokous 19.11.2008 Sytyke ry:n missio Ajankohtaisia systeemityöteemoja, ajatusten vaihtoa ja oppimista alan ammattilaisten kesken Arvot

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Toimintaympäristön murros tiedepolitiikan strategisten valintojen taustalla Tutkimuksen paradigman muutokset

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä!

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Helsinki 27.1.2012 Millainen joukko koolla? Päiväkotien varhaiskasvattajia Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavia

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Mistä puhutaan kun puhutaan hyvinvointitaloudesta?

Mistä puhutaan kun puhutaan hyvinvointitaloudesta? Mistä puhutaan kun puhutaan hyvinvointitaloudesta? Kunta-järjestö yhteistyöseminaari, 23.9.2015 Jussi Ahokas, pääekonomisti, Hyvinvointitalous-tiimin päällikkö, SOSTE Esityksen sisällys 1. Mitä on hyvinvointitalous?

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa?

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Ajankohtaista OPH:ssa Sote ttk 24.11.2017 Anni Miettunen johtaja, ammatillinen koulutus @MiettunenAnni Ammatillisen koulutuksen uudistussuuntia 1/2 Koulutuksen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot