Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2017"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liikuntatieteellinen Seura ry Mannerheimintie 15 b B Helsinki

2 Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle Tiedon kokoaminen ja analysointi... 2 Ikääntyvät liikuntakulttuurin muokkaajina ( )... 2 Liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkoston toiminnan kehittäminen (2017 -)... 3 Liikuntahankkeiden rekisterin kehittäminen (2017 )... 3 Hankkeet liikunnan edistäjinä ( )... 3 Kokonaisarviointi soveltavan liikunnan toimijoista (2017)... 4 Liikuntatutkimus liikuntapolitiikan osana ( )... 4 Liikunnallinen kuntoutus, kuntouttava liikunta missä kulkee raja? (2017)... 4 Ehkäistä vai korjata? ( )... 5 Verkostojen vuorovaikutus ja palvelujen tuottaminen... 5 Verkostoitumisen ja verkostojen vuorovaikutuksen kehittäminen... 5 Kuntotestaus ja liikuntalääketiede... 6 Kuntotestausverkosto ja kuntotestauksen asiantuntijaryhmä... 6 Kuntotestauspäivät... 6 Liikuntalääketieteen verkosto... 6 Liikuntalääketieteen päivät... 7 Soveltavan liikunnan verkostot... 7 Liikuntatieteen päivät... 7 Kansainvälinen verkostoituminen... 7 Tieteen päivät Ski Congress Liikunta & Tiede -lehti... 8 Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit... 8 LTS:n julkaisusarjat... 9 Sähköinen viestintä... 9 LTS:n toimisto ja henkilökunta

3 LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 LTS:n hallitus vahvisti syksyllä 2015 LTS:lle uuden strategian kaudelle Strategiatyölle antoivat suuntaa sekä professori Jari Stenvallin vuonna 2014 toteuttama arviointi LTS:n toiminnasta ohjauksen näkökulmasta että valtion liikuntaneuvoston (VLN) LTS:n toiminnasta vuosittain antamat lausunnot. LTS allekirjoitti vuosia koskevan LTS:n ja OKM:n välisen tavoiteohjausasiakirjan. Tavoiteohjauksella ministeriö tukee LTS:n toimintaa ensisijaisesti liikuntatieteellisen tiedon viestijänä. LTS:n hallitus linjasi, että yhdistyksen toimintaa kehitetään uudella strategiakaudella tietoperustaisena asiantuntijaorganisaationa ja liikuntatiedon tulkkina, jonka ydintehtävänä on liikunnan tiedeviestintä. Tiedeviestinnällä tarkoitetaan kaikkia niitä prosesseja ja tapoja, joilla tiedekulttuuri ja tieteellinen tieto niveltyvät ympäröivän yhteiskunnan toimintoihin. LTS:aa tarvitaan kokonaisuuksien ymmärtäjänä sekä tutkimustiedon, politiikkavaikuttamisen ja medianäkyvyyden yhteen saattajana. LTS:aa tarvitaan myös vuorovaikutuksen organisaattorina lisäämään kriittistä ymmärrystä ja organisoimaan yhteisiä keskusteluja mahdollisista vaihtoehdoista laaja-alaisen tiedon pohjalta. LTS:aa tarvitaan edelleen myös edistämään liikunnan tiedonvälityksen luotettavuutta, lisäämään median lukutaitoa sekä stimuloimaan tietoon nojaavia verkkokeskusteluja. LTS on määrittänyt tehtäväkseen edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia tiedeviestinnän avulla. LTS visioi, että liikuntaa edistävillä ammattilaisilla ja päätöksentekijöillä on käytössään luotettava ja ajantasainen tieto liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tueksi. Strategiset keinot ja toimiston henkilökunnan osaamisprofiilit ohjaavat toiminnan kahdelle painopistealueelle 1) Tiedon kokoaminen ja analysointi sekä 2) Verkostojen vuorovaikutus ja palvelujen tuottaminen. Tiedon kokoaminen ja analysointi LTS tuottaa tutkimukseen perustuvia selvityksiä ja niihin pohjautuvia analyysejä liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkostoon tukeutumalla. LTS rakentaa tietoperustansa luotettavan ja ajanmukaisen tiedon pohjalle, vahvistaen samalla tiedeviestinnällistä identiteettiään ja tuottamalla lisäarvoa jäsenkunnalleen, päätöksentekijöille ja muille asiakkailleen. Liikunta-alan tietopohjan ja osaamisen vahvistaminen on koettu tarpeelliseksi valtionhallinnossa ja se on myös OKM:n yksi vaikuttavuustavoitteista. VLN:n tehtävissä korostuu valtionhallinnon toimenpiteiden arviointi liikunnan alueella ja siihen liittyvän kehityksen kuvaaminen erilaisilla osoittimilla. Jotta indikaattoreita voidaan hyödyntää sekä toiminnan kehittämisessä että päätöksenteossa, tarvitaan niiden tueksi tulkintaa sekä liikuntaa määrittävien tekijöiden kartoittamista ja arvottamista. Laaja-alaisen taustatiedon kartoitukselle, haravoinnille, kokoamiselle, analyyseille ja tulosten merkitysten tulkinnalle on kasvavaa tarvetta. Liikuntakäyttäytymiseen vaikuttava tieto on niin laaja-alaista, että se vaatii usean toimijan yhteistyötä. Vuosina LTS kokoaa ja analysoi tietoa useiden eri hankkeiden avulla ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Toiminta tapahtuu sekä osana omaa toimintaa että erillisrahoituksen avulla. Ikääntyvät liikuntakulttuurin muokkaajina ( ) LTS ja VLN käynnistivät keväällä 2016 ikäihmisten liikuntaa koskevan pilotin. LTS jatkaa sen toteuttamista yhteistyössä VLN:n kanssa vuonna Pilotin tavoitteena on yhtäältä koota väestötason tieteellinen näyttö ikäihmisten tilannekuvasta liikuntapainotuksella: paljonko ikäihmiset liikkuvat, miten ikäihmiset liikkuvat, miksi 2

4 liikkuvat, miksi eivät liiku, mitkä ovat motiivit, mitkä ovat liikunnan hyödyt isossa kuvassa. Samalla on tärkeää saada esiin tieto siitä, mitä ei ole tutkittu. Toisaalta on selvitettävä mitä ikäihmisten liikuttamiseksi on tähän mennessä tehty erityisesti valtakunnan toimenpiteiden näkökulmasta: miten toimintaa rahoitetaan, mitkä ovat keskeiset toimijat, merkittävimmät erilliset ohjelmat, hankkeet ja niissä saavutetut tulokset. Miten ikäihmisten liikunta asemoituu valtionhallinnon ohjauksessa: OKM, STM, YM, MMM, LVM jne. Pilotti palvelee ikäihmisten liikunnan ohjausta ja arviointia sekä alan tutkimuksen suuntaamista. Pilotin toinen vaihe aloitetaan vuonna Ikääntyvät liikuntakulttuurin muokkaajina -hanke tähtää liikuntakulttuurin tulevaisuuden hahmottamiseen: miten liikuntakulttuuri on muuttunut ja muuttuu, kun varttuneiden liikuntaharrastajien määrä kasvaa ja nuorten ikäluokkien koko pienenee? Onko liikuntakulttuurin muutosvoima jatkossa jopa enemmän ikäihmisissä kuin nuorisossa? Miten tämä pitäisi ottaa huomioon päätöksenteossa ja arvioinnissa? Minkälaisiin liikuntakulttuurin vaihtoehtoihin meidän on syytä varautua? Pilotin toiseen vaiheeseen haetaan erillisrahoitusta sekä uusia yhteistyökumppaneita. Liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkoston toiminnan kehittäminen (2017 -) LTS jatkaa liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkoston (noin 850 henkilöä) kehittämistä. LTS markkinoi verkoston osaamista alan toimijoille, lisää vuorovaikutteisuutta, sujuvoittaa tietojen haku- ja päivitysmekanismia sekä tunnistaa teemakohtaisia alaverkostoja ja kokoaa niistä tietoja. Liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkoston rekisteritiedot on taltioitu LTS:n jäsenrekisteriin, jossa olevien yhteystietojen avulla voidaan tehdä henkilöhakuja. Ulkopuoliset palvelun käyttäjät voivat tehdä hakuja julkaisuluvan antaneiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden nimen, tieteenalan ja asiantuntijuusalueen mukaan osoitteessa: Vuonna 2017 asiantuntija- ja tutkijarekisteriä markkinoidaan alan toimijoille jäsenmäärän kasvattamiseksi ja rekisterin tunnettuuden parantamiseksi. Myös rekisterin käyttöliittymää kehitetään. Liikuntahankkeiden rekisterin kehittäminen (2017 ) LTS:n kokoamassa liikuntahankkeiden internetsivustolla on tietoa liikunnan hankemaailmasta. Sivustolla on liikuntahankkeiden rekisteri, jossa on noin 1100 toteutunutta tai käynnissä olevaa, pääasiassa OKM:n tukemaa liikuntahanketta. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti rekisterin ylläpitäjän sekä hankerahoitusta saaneiden tahojen toimesta. Hankerekisteri on saanut käyttäjiltään runsaasti positiivista palautetta ja hanketietojen kokoaminen yhteen paikkaan on koettu tarpeelliseksi. Avustusta myöntävien tahojen kanssa (mm. ministeriöt ja aluehallintovirastot) käydään keskusteluja, jotta nämä ohjaisivat hanketoimijoita lisäämään tiedot hankkeista rekisteriin omatoimisesti. Sekä liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkoston että liikunnan kehittämishankkeiden tiedoista tehdään tarvittaessa koonteja ja analyyseja. Hankkeet liikunnan edistäjinä ( ) Hankkeella luodaan päivitettyä kokonaiskuvaa 2000-luvun liikunnan hankemaailmasta sekä arvioidaan hankkeiden merkitystä osana liikuntahallintoa ja muuta kehittämistyötä. Hankemaailmaa arvioidaan erityisesti ohjauksen ja arvioinnin kehittämisen näkökulmista. Pohjana toimivat LTS:n hankerekisteri (noin 1100 hanketta vuosilta ), raportti Liikunnan hankemaailma ruusut, risut ja suositukset (Rikala) sekä liikuntahankkeiden ja -ohjelmien seuranta- ja arviointiraportit. Hanke jatkaa siitä, mihin edeltävät hankkeet jäivät: mihin suuntaan liikunnan hankemaailma on kehittynyt ja seuraako se muiden alojen kehitystä sekä miten liikuntahankkeiden ohjaus, seuranta ja arviointi tulisi organisoida, jotta hankkeiden ja ohjelmien tulokset hyödyttäisivät mahdollisimman laajasti koko yhteiskuntaa. Hankkeen johtopäätösten pohjalta herätetään hankkeista käytävää keskustelua ja tuetaan liikunnan päätöksentekoa ja arviointia. 3

5 Kokonaisarviointi soveltavan liikunnan toimijoista (2017) Hankkeen tavoitteena on kirjallisten aineistojen ja haastattelujen avulla kuvata perinteisen soveltavan liikunnan kenttä, sen piirissä vaikuttavat toimijat, niiden tehtävät ja käytössä olevat resurssit. Arvioinnissa hyödynnetään Teijo Pyykkösen (LTS) maaliskuussa 2016 valmistunutta ja VLN:n tilaamaa selvitystä Yhdenvertaisuus ja tasaarvotyö valtion liikuntapolitiikassa. Arvioinnin toteuttamisessa on mukana LTS:n koordinoima soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä (pj Toni Piispanen). Kokonaisarvioinnin tulokset hyödyttävät sekä alan toimijoita että erityisesti valtion liikuntahallintoa. Arviointi tukee liikuntapolitiikan yhdenvertaisuus- ja tasaarvotavoitteiden saavuttamista ja VLN:n ja sen jaostojen arviointityötä sekä toimii Erityisliikunnan päivien 2018 taustamateriaalina. Arvioinnin toteuttamiseen haetaan erillisavustusta. Liikuntatutkimus liikuntapolitiikan osana ( ) Hankkeella arvioidaan liikuntatutkimuksen hyödyntämistä ja vaikuttavuutta suomalaisessa liikuntapolitiikassa ja - hallinnossa 2000-luvulla. Hanke on luonteeltaan esiselvitys, jolla vauhditetaan monitieteisen (tieteiden välisen ja poikkitieteellisen) tutkimuksen hyödyntämistä liikunnan päätöksenteossa. Kokonaiskuvan muodostamisessa hyödynnetään sekä tutkimuksesta laadittuja yleisesityksiä että liikuntapolitiikan keskeisiä linjaus- ja arviointiraportteja. Tausta-aineistona käytetään LTS:n tutkija- ja asiantuntijarekisteriä, haastatteluja sekä mm. LTS:n raportteja: Näkökulmia liikuntatieteiden kehittymiseen 1960-luvulta 2010-luvulle (Roiko-Jokela); Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa (Berg & Piirtola); Liikuntalääketiede Suomessa (Takala, Uusitalo ym.); Kohti liikuntatiedon tehokkaampaa hyödyntämistä (Ojajärvi & Valtonen); Liikunnan mediajulkisuus ja päätöksenteko (Valtonen & Ojajärvi); Verta, hikeä ja rasvaprosentteja suomalainen liikuntatutkimus (Kokkonen). Hankkeessa kootaan yhteen raporttien keskeiset viestit liikuntapolitiikan edistämisen näkökulmasta (= liikuntapoliittinen luenta). Vastaavasti arvioidaan keskeiset hallintoraportit tutkimuksen hyödyntämisen näkökulmasta. Näin voidaan arvioida olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntämistä liikuntapolitiikan linjauspapereissa. Hankkeen osatavoitteena on lisätä liikunnan tutkija- ja asiantuntijarekisterin julkisuutta ja siihen kohdistuvaa kiinnostusta. Hanke on toteutettavissa joko laajana kokonaisuutena, jossa kaikki osa-alueet huomioidaan yhdessä tai esim. teema kerrallaan. Laajana hankkeena toteutettuna se vaatii erillisrahoitusta. Mikäli edetään teema kerrallaan, voidaan se toteuttaa LTS:n omana työnä pitemmän ajan kuluessa. Teemavaihtoehdossa ensimmäiseksi osaalueeksi ( ) sopisi hyvin lapset ja nuoret, jolloin voidaan hyödyntää erityisesti LTS:n aiemmin toteuttamaa Lasten ja nuorten liikunta - katsausta. Miten alan tietämys näkyy liikuntapoliittisissa linjauksissa? Millaista tietoa on saatu? Ja miten tietoa voitaisiin aikaisempaa paremmin hyödyntää? Liikunnallinen kuntoutus, kuntouttava liikunta missä kulkee raja? (2017) Hankkeella kartoitetaan eri toimijoiden näkemyksiä liikunta- ja sote-maailman rajankäynnistä sekä osallistutaan ajankohtaiseen keskusteluun alan terminologian ja työnjaon selkeyttämiseksi. Hanke on luonteeltaan esiselvitys. Liikunta ja sote-maailma risteävät kuntouttavassa liikunnassa ja ennalta ehkäisevässä toiminnassa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa. Samassa kohdassa risteävät myös Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) avustuspolitiikat. Tähän mennessä OKM:lta on puuttunut määrittely siitä, mitä ovat ennaltaehkäisevä toiminta ja kuntouttava toiminta kansanterveysjärjestöjen toiminnassa (VLN:n lausunto ). Määrittelyjen puuttuminen on näkynyt epäselvyytenä järjestöjen liikuntatoiminnan avustamisessa, jota ollaan juuri uudistamassa. Hankkeessa hyödynnetään tausta-aineistoina raportteja, tutkimuksia, erilaisia viranomaislähteitä ja haastatteluita. Hankkeen toteuttamiseksi pyritään saamaan ulkopuolista rahoitusta. 4

6 Ehkäistä vai korjata? ( ) Terveyden edistämisen hyödyt tunnetaan etenkin teoriassa ja terveyden edistämistä kannatetaan periaatteessa. Käytännössä sairauksien hoitaminen vie lähes kaiken huomion ja resurssit. Hankkeessa selvitetään miksi liikunnalliset ehkäisytoimenpiteet jäävät edelleen sairauksien hoitamisen varjoon päätöksenteossa ja miten asiaan on yritetty vaikuttaa ja miten jatkossa tulisi vaikuttaa? Hanke selvittää myös miten ennalta ehkäisyn tavat ja tavoitteet liikunnan osalta ovat kehittyneet parin viime vuosikymmenen aikana ja mitä on saatu aikaan: minkälaiset ratkaisut ovat kantaneet pisimmälle. Samalla arvioidaan liikuntasektorin merkitys ja tehtävät terveyden edistämisessä. Hanke on luonteeltaan esiselvitys, joka perustuu erityisesti asiantuntijoiden haastatteluihin sekä kirjallisuuteen terveyden edistämisestä (liikkumisen näkökulmasta). Hankkeen toteuttamiseksi pyritään saamaan ulkopuolista rahoitusta. Verkostojen vuorovaikutus ja palvelujen tuottaminen LTS vahvistaa yhteistyötä liikuntatieteen asiantuntijoiden kanssa kokoamalla ja ylläpitämällä liikunnan eri alueille tarpeellisia asiantuntijaverkostoja ja vahvistamalla eri tahojen välistä vuorovaikutusta. Liikunnan asiantuntijoilta ja tutkijoilta saatavaa tietoa LTS muokkaa ja kanavoi myös päätöksenteon tueksi. Julkaisu- ja koulutuspalveluilla sekä verkostoitumisen avulla LTS edistää sekä jäsenistönsä että eri alojen ammattilaisten osaamista ja ammattitaitoa. Palveluidensa avulla LTS luo samalla myös taloudellisia edellytyksiä toiminnalleen. LTS:n jäsenmäärä on pysytellyt n. 950 tasolla viimeisen vuosikymmenen aikana. Näistä henkilöjäseniä on n. 900 ja yhteisöjä n. 50. Jäsenmäärää pyritään lisäämään markkinoimalla LTS:n toimintaa ja jäsenyyttä sekä LTS:n omien että yhteistyökumppanien järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Opiskelijoita kannustetaan liittymään jäseniksi liikunta-alan oppilaitoksiin kohdistuneiden vierailujen yhteydessä jäsenyyteen kannustavien kampanjoiden avulla. Liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkostolle suunnataan LTS:n jäsenyyteen kannustavaa viestintää. Verkostoitumisen ja verkostojen vuorovaikutuksen kehittäminen Verkostotyön ja verkostojen vuorovaikutuksen kehittäminen tapahtuu toimimalla LTS:n strategian mukaisissa verkostoissa. LTS on itsessään sekä henkilöjäsenyyteen että yhteisöjäsenyyteen perustuva yhdistys. Varsinaisia henkilöjäseniä on n. 900 henkilöä ja yhteisöjäseniä on n. 50. Jäsenkunnan piiristä nouseviin aloitteisiin LTS pyrkii vastaamaan yhteistyötä kehittämällä ja perustamalla erilaisille asiantuntijuusaloille tarpeellisia asiantuntija-, johto- tai ohjausryhmiä. Toiminta perustuu toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja haluun toimia yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Liikunta-alan asiantuntijoista ja tutkijoista koostuvan verkoston tavoitteena on edistää liikunnan asiantuntijoiden ja tutkijoiden sekä hallinnossa ja järjestöissä toimivien henkilöiden välistä vuorovaikutusta. Verkoston rekisterissä oli vuoden 2016 syksyllä tiedot n. 900 henkilöstä. Liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkostoon kuuluvien henkilöiden asiantuntemus ulottuu lähes kaikkien perustieteiden alalle. Osalle näistä on kehittynyt vakiintunutta yhteistoimintaa LTS:n piirissä. Kuntotestauksessa, liikuntalääketieteessä ja soveltavassa liikunnassa järjestetään säännöllisiä kansallisia ja kansainvälisiä kongressi- ja seminaari-tapahtumia sekä eri ammattiryhmien kohtaamisia. LTS osallistuu myös yhteistyökumppaneiden perustamiin ja vetämiin verkostoihin asiantuntijana ja aktiivisena kumppanina. Näitä ovat mm. Valo ry:n koordinoima Liikkujan Polku -verkosto, jossa LTS toimii tutkimustiedon soveltamisen teemaryhmän vetäjänä. Vuonna 2017 LTS toimii viestintävastuussa liikuntatutkijoiden Nexusverkostossa, jonka tavoitteena ovat liikunta-alan arviointikäytäntöjen kehittäminen ja liikunnan yhteisen tietopohjan vahvistaminen. TSV:n verkostotyöhön (julkaisufoorumi ja termistötyö) LTS osallistuu liikuntatieteen asiantuntijana. LTS osallistuu myös asiantuntijana Liiku Terveemmäksi verkoston toimintaan. 5

7 LTS osallistuu paitsi järjestöjen verkostojen toimintaa myös erityisesti urheiluopistojen ja liikuntakeskusten kanssa toteutettavaan yhteistyöhön. LTS:n oppi- ja käsikirjat palvelevat sekä ammattikorkeakoulujen että urheiluopistojen ja liikuntakeskusten tarpeita. Samoin LTS:n järjestämät koulutustilaisuudet kuten esimerkiksi kuntotestauspäivät, liikuntalääketieteen päivät, erityisliikunnan päivät ja liikuntatieteen päivät tarjoavat sekä oppimismahdollisuuksia että harjoittelutilaisuuksia ammattikorkeakoulujen ja opistojen opiskelijoille. LTS on osallistunut urheiluopistojen yhdistyksen hallintopäiville ja käyttää mahdollisuutta osallistua niille myös jatkossa. Kuntotestaus ja liikuntalääketiede Kuntotestaus ja liikuntalääketiede tulivat LTS:n organisaation osaksi vuonna 2002 kumpikin omina valiokuntinaan. Valiokuntarakenteeseen ja niiden tarkoituksenmukaisuuteen on viime vuosina kiinnitetty huomiota LTS:n toiminnan arviointien yhteydessä. LTS:n hallitus on osaltaan arvioinut, että rakennetta on tasapainotettava liikuntatieteen eri osa-alueet huomioivaksi. Asiantuntijuusaloille voidaan pysyvien valiokuntien sijaan perustaa tarpeeseen syntyviä ja ajalliselta kestoajaltaan vaihtelevia asiantuntijaryhmiä. Kuntotestausverkosto ja kuntotestauksen asiantuntijaryhmä Kuntotestausverkosto on LTS:n yhteydessä toimiva yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto. Verkoston tavoitteena on jakaa tutkimukseen perustuvaa tietoa, ja siten edistää sekä LTS:n jäsenistön että eri alojen ammattilaisten osaamista ja ammattitaitoa sekä auttaa kuntotestauksen parissa työskenteleviä oman toimintansa laadun arvioinnissa ja kehittämisessä. Toiminta perustuu toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja haluun toimia yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Vuonna 2017 toteutetaan verkostokysely, jonka pohjalta toteutetaan räätälöityjä webinaari-koulutuksia. Verkoston extranet-sivustolla julkaistaan testaajan ammattitaitoa ja testauksen laadun kehittämistä tukevaa materiaalia. Lisäksi verkostolle luodaan keskustelufoorumi sosiaalista mediaa hyödyntäen. Kuntotestauksen asiantuntijaverkoston työ on ollut valtakunnallisesti merkittävää. Uusi Fyysisen suorituskyvyn mittaaminen käsikirja ja sen oheismateriaali luovat puitteet yhtenäisille testauskäytännöille maassamme. Kuntotestauspäivät kokoavat verkoston yhteen joka vuosi. Kuntotestauspäivien suunnittelua ja Kuntotestauksen laadun kehittämistä jatketaan Kuntotestauksen asiantuntijaryhmän toimesta osana liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkostoa. Kuntotestauspäivät Kuntotestauspäivät palvelevat alan toimijoiden, erityisesti liikuntabiologien ja terveystieteilijöiden, vuosittaisena kohtauspaikkana. Päivien teemat ovat liittyneet fyysisen suorituskyvyn arviointiin ja mittaamiseen. Vuoden 2017 päivät pidetään Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa yhteistyössä LTS:n, Tampereen SGGFmessujen ja Suomen Liikunnan Ammattilaisten kanssa. Vuonna 2018 tilaisuus järjestetään Vierumäellä yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa. Kuntotestauspäivien ohjelma suunnitellaan Kuntotestauksen asiantuntijaryhmässä. Liikuntalääketieteen verkosto Liikuntalääketieteen verkosto on LTS:n yhteydessä toimiva yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto. Aiemmin toiminta tapahtui liikuntalääketieteen keskusten ylilääkäreistä muodostetussa liikuntalääketieteen valiokunnassa. Vuoden 2016 alusta ylilääkärikokous siirtyi keskusten omaksi toiminnaksi. Toiminnan jatkamisesta LTS:n organisaatiossa muilta osin osana liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkostoa sekä toiminnan muodoista ja tavoitteista käydään neuvottelua Liikuntalääketieteen keskusten ja muiden liikuntalääketieteen asiantuntijayhteisöjen kanssa syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Valtion liikuntaneuvoston toimeksi antamana emeritusprofessori Matti Uusitupa arvioi liikuntalääketieteellisen toiminnan tilaa Suomessa. Arviointi valmistuu lokakuun 2016 aikana. Arvioinnin pohjalta voidaan edelleen arvioida millaisen roolin ja tehtävän liikuntalääketiede voi ottaa ja saada osana 6

8 liikuntatiedettä ja Liikuntatieteellistä Seuraa. Tavoitteena on synnyttää Liikuntalääketieteen keskusten ja muiden asiantuntijayhteisöjen kanssa toimintamalli, joka tehostaa liikuntalääketieteen tutkimustiedon ja käytännön sovellusten jalkauttamista eri medioihin. LTS:n roolina on muokata, koostaa ja kanavoida tietoa soveltajien sekä päätöksenteon käyttöön ja viestiä ajankohtaista tietoa liikuntalääketieteen päivien, verkkosivujen, sosiaalisen median kautta ja Liikunta & Tiede -lehden kautta. Liikuntalääketieteen päivät Liikuntalääketieteen päivät on vuosittain toistuva liikuntalääketieteen asiantuntijoiden ja liikunta-alan tutkijoiden kohtaamispaikka. Päivät toimivat yhteisenä jatkokoulutustilaisuutena liikunnan ja terveydenhuollon alalla toimiville ammattiryhmille sekä liikuntalääketieteeseen erikoistuville lääkäreille. Vuoden 2017 tapahtuma pidetään Helsingissä Ohjelman suunnittelusta vastaa erillinen ohjelmatoimikunta, jossa on edustajat Liikuntalääketieteen keskuksista ja Jyväskylän, Oulun sekä Turun yliopistoista. Ohjelman suunnittelussa otetaan huomioon valtionhallinnon, liikunta-alan ja terveydenhuollon sekä erikoislääkärien ja tutkijoiden tarpeet. Päivien yhteydessä järjestettävä liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailu toimii suomalaisen liikuntalääketieteellisen tutkimuksen edistäjänä ja nuorten tutkijoiden tieteellisen jatkokoulutuksen foorumina. Soveltavan liikunnan verkostot LTS on osa soveltavan liikunnan verkostoa ja toimii yhteistyöelimenä alan toimijoiden ja valtionhallinnon välillä. LTS harjoittaa soveltavan liikunnan omaehtoista selvitystoimintaa ja koordinoi erillishankkeita tarpeen mukaan. LTS perusti maaliskuussa 2016 Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmän ( ), jonka puheenjohtajana toimii Toni Piispanen (VLN) ja sihteerinä Saku Rikala (LTS). Työryhmä edistää alan koulutusta ja tutkimusta sekä tukee alan tutkimustiedon hyödyntämistä liikuntapoliittisessa päätöksenteossa. Työryhmä toimii yhteistyössä VLN:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston kanssa. Työryhmä hyödyntää toiminnassaan Teijo Pyykkösen (LTS) maaliskuussa 2016 valmistunutta ja VLN:n tilaamaa selvitystä Yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa. Myös VLN on rakentanut alan arviointityötään Pyykkösen selvityksen pohjalle. Työryhmä osallistuu myös vuoden 2018 Erityisliikunnan päivien suunnitteluun. LTS on mukana VAU ry:n ylläpitämässä kuntien erityisliikunnanohjaajien verkostoa koordinoivassa työryhmässä asiantuntijana. Liikuntatieteen päivät Liikuntatieteen päivät on liikunnan asiantuntijoiden ja tutkijoiden kahden vuoden välein toistuva kohtaamispaikka ja liikuntatieteen toimijoiden päätapahtuma Suomessa. Tilaisuus järjestetään seuraavan kerran yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, OKM:n, VLN:n ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Tapahtumalle tuo erityistä arvokkuutta sen sijoittuminen Suomi 100 vuotta juhlavuoteen. Liikuntatieteen päivät on samalla Jyväskylän yliopiston ja Liikuntatieteellisen Seuran yhteinen Suomi 100 vuotta -tapahtuma, jota juhlistetaan mm. LTS:n kunniamerkein ja huomionosoituksin. Päivien suunnittelusta vastaa erillinen ohjelmatoimikunta. Kansainvälinen verkostoituminen Kansainvälisyys kuuluu osana LTS:n vaikuttamistyöhön. Osallistuminen yhteistyöhön samalla alalla toimivien kansainvälisten organisaatioiden kanssa edistää liikuntatieteen kehittymistä maailmanlaajuisesti ja auttaa suomalaisia pysymään ajan tasalla kansainvälisessä kehityksessä. LTS:n kansainvälinen verkostoituminen tapahtuu pääasiassa International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) verkoston kautta. LTS:n pääsihteeri vaikuttaa ICSSPE:n johtoryhmässä organisaation rahastonhoitajana (Treasurer) ja työryhmissä. LTS on jäsen European College of Sport Science (ECSS) yhdistyksessä ja Federation International d Education Fysique (FIEP) yhdistyksessä. LTS:n ja China Sports Science Societyn (CSSS) välillä on yhteistyösopimus. Rahoitusta 7

9 kansainväliseen toimintaan saadaan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (TSV). LTS tiedottaa kansainvälisestä toiminnasta verkkosivuillaan. LTS on jäsen Scandinavian Foundation Medicine and Science in Sports säätiössä, jonka tehtävänä on edistää liikuntatieteellistä tutkimusta ja sen tiedeviestintää Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports lehden ja Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports kongressin avulla. LTS:n edustajana säätiön hallituksessa kaudella toimii professori Heikki Tikkanen Itä-Suomen yliopistosta. Tieteen päivät 2017 Liikuntatieteellinen Seura on verkostojensa kautta mukana Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan vuoden 2017 Tieteen päivillä ( , Helsingin yliopisto) järjestämässä liikuntatieteellistä sessiota (työnimenä: Liikkujan valintoja vai vapautta?). Tieteen päivien yleisteema on Vapauden rajat Frihetens gränser. Ski Congress 2017 LTS on mukana kansainvälisen Ski Congress 2017 tapahtuman järjestelyissä asiantuntijana ja yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Tapahtuma toteutetaan Jyväskylän yliopiston Historian ja Etnologian laitoksella. Kongressissa hiihto ymmärretään käsitteenä laaja-alaisesti lumiliikuntana ja ulkoiluna, jolloin tarkastelun alla ovat kaikki talviseen hiihtoperinteeseen kuuluvat lajit ja tavat liikkua, mukaan lukien hiihtoturismi. Historia on konferenssin päätieteenala, mutta tarkoitus on lähestyä lumiliikuntaa monitieteisesti. Kongressin järjestävät Suomen urheiluhistoriallinen seura, Liikuntatieteellinen Seura, Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Kongressin suojelijana (patronage) toimii alan kansainvälinen yhdistys The International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES). Liikunta & Tiede -lehti Lehti julkaisee kuusi numeroa, joista yksi on kaksoisnumero. Lehti on seuran tiedeviestinnän keskeinen väline, jäsenlehti sekä liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin kentällä toimivaa moniammatillista asiantuntijakuntaa, päättäjiä ja mediaa palveleva luotettava tutkitun tiedon välittäjä. Lehden toimintaa linjaa sen monitieteinen ja liikunnan eri toimijatahoja edustava toimituskunta. Eri alojen asiantuntijoitten kohtaamisissa ja keskusteluissa käytävän vuoropuhelun pohjalta rakentuvat lehdessä esiin nostettavat teemat, ajankohtaiset asiakokonaisuudet sekä uudet avaukset. Käsiteltäviä teemoja kartoitettaessa huomioidaan ajankohtaiset tietotarpeet ja liikuntakulttuuriset, -poliittiset ja liikuntatiedepoliittiset kysymykset, tuore kotimainen ja kansainvälien tutkimus, tutkimushankkeet, kongressit ja muut liikuntakentän merkittävät tapahtumat sekä LTS omat hankkeet, koulutustoiminta ja tapahtumat. Liikuntakulttuuria, -tutkimusta ja -politiikkaa luotaavien populaarien artikkeleiden ohella kukin lehti sisältää puheenvuoroja, kolumneja, haastatteluja, kirja-arvioita sekä eri tieteenalojen kansainvälisiä tutkimusuutisia. Lehden tuottamat artikkelit ja uutiset ovat esillä myös internetissä, lehden omilla sivuilla ( samoin kuin seuran uutissivulla ja LTS:n facebook-sivuilla. Lehden tilaajille sekä Seuran jäsenille on tarjolla lehden sähköinen näköispainos. Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit Vertaisarvioinnin perusteella Liikunta & Tiede -lehdessä julkaistavaksi hyväksyttyjä tutkimusartikkeleita otetaan arviointiprosessiin kaksi kertaa vuodessa (maaliskuu ja syyskuu). Hyväksytyt artikkelit julkaistaan pääsääntöisesti kesäkuun ja joulukuun numeroissa. Artikkelit ovat vapaasti luettavissa lehden internetsivuilla (Open Access) heti julkaisemisen jälkeen. Arviointiprosessi tukeutuu liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkostoon ja siitä vastaa eri tieteenalojen johtavista asiantuntijoista koostuva toimitusryhmä. Kunkin käsikirjoituksen ja siitä mahdollisesti vaaditun muokatun version arvioi 2 3 aihealueen asiantuntijaa. Julkaistavaksi tarjotaan vuosittain n. 20 käsikirjoitusta. 8

10 LTS:n julkaisusarjat LTS julkaisee ammattitaitoa ja osaamista kehittävää kirjallisuutta jäsenistön ja muiden liikunnan ja terveyden ammattilaisten käyttöön. Impulssi -sarjassa julkaistaan kantaaottavia raportteja liikuntakulttuurin ja -politiikan alalta jäsenistön ja liikunnan ja terveyden ammattilaisten käyttöön. Tutkimuksia & selvityksiä -sarjassa julkaistaan raportteja LTS:n toteuttamista hankkeista jäsenistön ja liikunnan ja terveyden ammattilaisten käyttöön. Vuoden 2017 alussa julkaistaan Fyysisen kunnon mittaaminen käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Vuoden 2017 lopulla julkaistaan ikäihmisten liikuntaa käsittelevä teos, joka soveltuu sekä lähdeteokseksi asiantuntijoille ja tutkijoille että oppikirjaksi alan opiskelijoille. Muita mahdollisia teoksia julkaistaan tarjonnan perusteella. Sähköinen viestintä Sähköinen viestintä on olennainen osa LTS:n toteuttamaa tiedeviestintää sekä LTS:n jäsenille että muulle toiminnasta kiinnostuneelle yleisölle. Suomenkielinen kotisivu osoitteessa on suunnattu sekä suurelle yleisölle että asiantuntijaryhmille. Englanninkielinen sivusto on tarkoitettu kansainväliselle lukijakunnalle. Sivustoilla julkaistaan mm. Liikunta & Tiede -lehden tuottamaa aineistoa sekä erikseen niille tarkoitettua aineistoa. Verkkosivut täydentävät painettuja julkaisuja nopean julkaisemisen kanavana. LTS on mukana sosiaalisessa mediassa, koska se on nopein ja suorin tapa välittää tietoa liikuntakulttuurista, -politiikasta ja -tieteestä sekä yleisemmin koko seuran toiminnasta. Sosiaalisen median viestintää toteutetaan facebook- ja twitter-sovelluksissa. LTS:n toimisto ja henkilökunta LTS:n toimisto sijaitsee Helsingissä (Mannerheimintie 15 b B; Helsinki). Toimiston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu kahdeksan päätoimista ja yksi osa-aikainen toimihenkilö. Toimistolla työskentelee vuosittain vaihteleva määrä projektityöntekijöitä määräaikaisten hankkeiden toteuttajina. Liikunta- ja terveysalan opiskelijoille tarjotaan tilaisuuksia harjoitteluun LTS:n henkilökunnan ohjauksessa. Toimiston esimiehenä toimii pääsihteeri, joka vastaa toimiston työskentelystä, taloudesta ja toiminnan yleisestä kehittämisestä. Tutkimus- ja julkaisupäällikön vastuualueena on tutkimus-, selvitys- ja julkaisutoiminta ja niiden koordinointi. Koulutus- ja viestintäpäällikkö vastaa viestintä-, verkosto- ja koulutustoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista. Toimituspäällikkö vastaa L&T -lehden toimittamisesta yhteistyössä päätoimittajien ja toimituskuntien kanssa. Liikuntatieteen erityisasiantuntijat (2 henkilöä) vastaavat omien vastuualueidensa verkosto-, koulutus- ja selvitystoiminnasta. Sihteeri toimii pääsihteerin sihteerinä, talousasioista vastaavana sihteerinä sekä ICT-koordinaattorina. Vastaava toimistosihteeri vastaa tilaisuuksien käytännön järjestelyistä, julkaisumyynnistä ja erilaisten rekisterien päivittämisestä ja ylläpidosta. Kirjanpitäjä-palkanlaskija vastaa LTS:n kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Vuoden 2017 aikana henkilöstön toimenkuvia kehitetään ja työn sisältöjen kehittymistä seurataan työntekijöiden henkilökohtaisten työsuunnitelmien avulla tavoitteena lisätä tiedeviestintään kohdistuvaa työaikaa. 9

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu

Vuosikertomus 2012. Versio 15.3.2013 korjattu Versio 15.3.2013 korjattu Vuosikertomus 2012 Käsittelyaikataulu: toimiston valmistelu 4.2.2013 mennessä postitus hallitukselle 5.2.2013 hallituksen kokouskäsittely 12.2.2013 korjattu versio kommenttien

Lisätiedot

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Versio 12.9.2012. Liikuntatieteellisen Seuran. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Versio 12.9.2012 Liikuntatieteellisen Seuran Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Aikataulu: Asiakirjan valmistelu 31.8.2012 Valtionapuhakemus 7.9.2012 Hallitus 10.9.2012 Hallitus 23.10.2012 Syyskokous 23.10.2012

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Liikuntatieteellinen Seura ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Liikuntatieteellinen Seura ry Sisällysluettelo LTS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015... 2 Hanketoiminta... 3 Julkaisut... 4 Liikunta & Tiede -lehti... 5 Koulutus...

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina Esityksen teemat 1. Yleisesti kehittämishankemaailmasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Linjaukset Laaditaan liikuntatutkimuksen Suunta-asiakirjan sijaan liikunnan tiedolla

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.

Vuosikertomus 2011. Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3. Vuosikertomus 2011 Käsittelyaikataulu: hallitus 14.2.2012 hallitus 27.3.2012 vuosikokous 27.3.2012 julkaiseminen netissä 30.3.2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Tutkimus ja kehittämistoiminta... 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry. Toimintakertomus 2016

Liikuntatieteellinen Seura ry. Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Käsittelyaikataulu: Hallitus 16.2.2017 Hallitus 27.4.2017 Yhdistyksen kokous 27.4.2017 OKM:lle yleisavustuksen tilityksen mukana 05/2017 Toimintakertomus 27.4.2017 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet 04.02.2014 HUSn kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäjien yhteistapaaminen Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija

Lisätiedot

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Tutkimusmatkalla Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Teemaryhmässä on varhaiskasvatuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntijoita ja vaikuttajia (12), jotka edustavat merkittäviä sidosryhmiä

Lisätiedot

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, TSV Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 TSV

Lisätiedot

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta

Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2013 toiminnasta Käsittelyaikataulu: hallitukselle 11.2.2014 hallituksen kokouskäsittely 14.2.2014 kommentoitu versio hallitukselle 11.3.2014 hallituksen päätös

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta

Liikuntatieteellinen Seura ry. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Liikuntatieteellinen Seura ry Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Sisällys Yleistä... 2 Hanketoiminta... 3 Vuonna 2014 valmistuneet hankkeet... 3 Vuodelle 2015 jatkuneet hankkeet... 4 Julkaisutoiminta...

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittelyt ja alkulämmittelyt o Katsaus ajankohtaisiin asioihin o Vuoden

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista

Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista Anna Ruth, Janne Pölönen (TSV) Kokemuksia tieteellisestä kirjoittamisesta ja julkaisemisesta -seminaari 5.6.2015 Vastaajien

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Ajankohtaista julkaisemisessa 23.3.2017 ESITYS 1. Julkaisufoorumi ja tasoluokat 2. Suomenkieliset

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 Yleistä Kuntien erityisliikunnanohjaajien vuosittainen työseminaari toteutettiin Helsingissä 18.8.2011 Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko. Riitta Salunen Koordinointipäällikkö PSHP / PETE

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko. Riitta Salunen Koordinointipäällikkö PSHP / PETE Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko Riitta Salunen Koordinointipäällikkö PSHP / PETE Hoitoketju/palveluverkkotyö Pirkanmaalla Hoitoketjuja on tehty Pirkanmaalla vuodesta 2005 alkaen. Terveysportissa

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-projektin tilannekatsaus

Julkaisufoorumi-projektin tilannekatsaus Julkaisufoorumi-projektin tilannekatsaus Koordinaattori Otto Auranen, TSV Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetus- ja kulttuuriministeriön tapaaminen Helsinki 26.5.2011 Tehtävät Laatuluokitus tieteellisille

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Järjestöavustushakemus

Järjestöavustushakemus Järjestöavustushakemus 1 (5) Nro Tutustu hyvinvointilautakunnan lausuntoon Oulun kaupungin avustusten myöntämisen yleisperiaatteista (Hyveltk 26.1.2017 5) ennen hakemuksen täyttämistä. Avustushakemus vuodelle

Lisätiedot

YHTEENVETO. Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto. Erityisliikunnan symposio 2.6.

YHTEENVETO. Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto. Erityisliikunnan symposio 2.6. YHTEENVETO Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Päivän aikana nousseita asioita liikunta liittyy hyvinvointiin kaikkinensa,

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto LIIKUNTATIETEELLINEN SEURA RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki SEMINAARIN

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Monitoimijainen arviointi. Kirsti Kumpulainen Lastenpsykiatrian professori, emerita

Monitoimijainen arviointi. Kirsti Kumpulainen Lastenpsykiatrian professori, emerita Monitoimijainen arviointi Kirsti Kumpulainen Lastenpsykiatrian professori, emerita Kirsti.kumpulainen@uef.fi Lapsi- ja perhepalvelujen -muutosohjelmassa (LAPE) sekä perustason lähipalveluja että lasten

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Minna Silvennoinen, projektityöntekijä, KeHO / INNOKE & simulaatiokouluttaja MinSim Oy minna.silvennoinen@jamk.fi KeHO Keski Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Sosiaali

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/ Käsitellään seuran vuosikokouksessa 29.3.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/ Käsitellään seuran vuosikokouksessa 29.3. Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura 29.3.2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/2017 10.2.20179 Käsitellään seuran vuosikokouksessa 29.3.2017 TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta 13.5.2016 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) Riitta Koikkalainen, tietoasiantuntija Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu Esitys johtoryhmään 21.2.2017 Viestinnän sisältöjen vuosisuunnittelu Viestintä- ja markkinointipäällikkö esittää, että Xamkin johtoryhmä osallistuu vastuullaan olevan

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit Tutkimusjohtaja 8.5.2014 Laura Höijer 2 Esitelmän rakenne 1. Yleistä YM:n T&K toiminnasta

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa?

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Ajankohtaista OPH:ssa Sote ttk 24.11.2017 Anni Miettunen johtaja, ammatillinen koulutus @MiettunenAnni Ammatillisen koulutuksen uudistussuuntia 1/2 Koulutuksen

Lisätiedot