Sid. 3. Uppgifterna angående tidsbe korvataan eripainoksella N :o 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sid. 3. Uppgifterna angående tidsbe korvataan eripainoksella N :o 1."

Transkriptio

1 LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE. KOKOELMAAN BIHANG A TILL POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1929 N:o 14 Muutoksia kansainvälisten puhelujen taksaan. (Tammikuu 1929.) Ändringar uti taxan för internationella telefonsamtal. (Januari 1929.) Sivu 3. Aikapuheluja koskevat ilmoitukset Sid. 3. Uppgifterna angående tidsbe korvataan eripainoksella N :o 1. ställda samtal ersättas med särtrycket N :o 1. Sivu 4. Kohdan 5. Tilauspuhelut jälkeen Sid. 4. Efter punkt 5. Abonnemangs- lisätään eripainos N :o 2. samta.l tillföres särtrycket N :o 2. Sivu 5. Nykyiset tiedusteluja koskevat Sid. 5. Nuvarande uppgifter angående ilmoitukset korvataan eripainoksella N :o 3. förfrågningar ersättas med särtrycket N :o 3. Sivu 10. Latvia: Kuluvan marraskuun 28 päivästä alkaen voidaan puheluja Suomen ja Latvian välillä vaihtaa kaikkien ulkomaiselle liikenteelle avattujen asemien kesken. Nykyiset ilmoitukset korvataan tällöin eripainoksella N :o 4. Sid. 10. Lettland: Från och med den 28 innevarande november kunna samtal mellan Finland och Lettland förmedlas mellan alla för utländsk telefontrafik öppna stationer. Nuvarande uppgifter ersättas då med särtrycket N :o 4. Sivu 22. Ruotsi, IY. Suomen Pellon Sid. 22. Sverige, IV. Via Pello i Finland Pello Ruotsin Pellon kautta: i Sverige: Kohta b. 1 tulee kuulumaan: 1) Konttajärvi, Turtola ja Pello.. 4:80. Punkt b. 1 skall lyda: 1) Konttajärvi, Turtola och Pello.. 4:80. Nykyiset ilmoitukset, jotka koskevat aikapuhelujen maksua kolmelta minuutilta vähäliikenteisenä aikana korvataan eripainoksilla N:o 5 12 seuraavasti: Nuvarande uppgifter angående avgift för' tidsbeställda samtal om tre minuter under trafiksvag tid ersättas med särtrycken N :o 5 12 på följande sätt: sivu 37. Alankomaat eripainoksella N :o 5; sid. 37. Nederländerna med särtrycket N:o 5; sivu 48. Sveitsi erip. N :o 6 ; sid. 48. Schweiz med särtr. N:o 6; sivu 49. Danzig erip. N :o 7; sid. 49. Danzig med särtr. N :o 7; sivu 52. Belgia erip. N :o 8 ; sid. 52. Belgien med särtr. N :o 8 ; sivu 53. Luxemburg erip. N :o 9. sid. 53. Luxemburg med särtr. N :o 9 sivu 56. Itävalta erip. N :o 10; sid. 56. Österrike med särtr. N:o 10 ; sivu 57. Puola erip. N :o 11 ja sid. 57. Polen med särtr. N :o 11 och sivu 58. Unkari erip. N :o 12. sid. 58. Ungern med särtr. N :o

2 Muutoksia postipakettitaksaan. Ändringar uti postpakettaxan. (Huhtikuu 1929). (April 1929). Sivu 36. Amerikan Yhdysvallat j. n. e. 1 :n tie: Ilm. sar. 9 korvataan eripainoksella N :o 13. Sid. 36. Amerikas Förenta Stater o. s. v 1 a vägen: Uppg. i kol. 9 ersättas med särtrycket N :o 13. Julkaistu marraskuun 12 päivänä Utgivet den 12 november 1929.

3 Eripainos!V:o 1. Särtryck N: o Aikapuhelut (Communications fortuites ä heure fixe), jotka voidaan tilata välitettäviksi määrätyllä kellonlyönnillä, kuitenkin niin, että tilauksen on täytynyt tapahtua ainakin tuntia ennen tätä aikaa. Halutulla kellonlyönnillä puhelua ei yhdistetä, ennenkuin parhaillaan mahdollisesti jatkuva puhelu on loppunut tai välitettävinä olevat valtiopikapuhelut tai erittäin kiireelliset puhelut on toimitettu. Aikapuheluista kannetaan sama maksu kuin pikapuheluista siihen lisättynä kolmasosa maksuyksiköstä s. t. s. tavalliselta puhelulta vilkasliikenteisenä aikana menevä maksu yhdeltä minuutilta, Tämä lisäys on vähintään 4 markkaa. Poikkeus: Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa vaihdetuista aikapuheluista on tämä lisämaksu sama kuin puheluilmoitusmaksu. Puhelinliikenteessä Viron kanssa kannetaan aikapuheluista nelinkertainen maksu. 3. Tidsbeställda samtal (Communications fortuites å heure fixe), vilka kunna beställas för utväxling vid viss uppgiven tidpunkt, dock så att beställningen måste ha skett åtminstone en timme före denna tid. På det önskade klockslaget förenas samtalet, icke, förrän det möjligen pågående samtalet har slutats eller de statsilsamtal eller blixtsamtal vilka skola förmedlas hava expedierats. För tidsbeställda samtal uppbäres samma avgift som för ilsamtal med en tilläggsavgift, som är lika med en tredjedel av taxeenheten d. v. s. är lika med en minuts avgift för ett vanligt samtal under trafikstank tid. Denna förhöjning skall utgöra minst 4 mark. TJndantag: För tidsbeställda samtal med Sverige, Norge och Danmark är denna tillläggsavgift lika med förutbeställningsavgiften. I telefon trafiken med Estland uppbäres för tidsbeställda samtal fyradubbel avgift.

4 Eripainos N:o 2. Särtryck N:o Henkilöpuhelut voivat käsittää 1 ) puheluilmoituksen (preavis), jonka tarkoituksena on edeltäkäsin ilmoittaa pyydetylle puhelintilaajalle, että joku puhelun tilaaja haluaa vaihtaa puhelunsa joko määrätyn henkilön tai määrätyn sivupuhelimen kanssa. Tilaajalla on oikeus mainita sijainen hänen määräämänsä henkilön ollessa estettynä. Jollei hän mainitse sijaista, on hänellä oikeus määrätä toinen puhelin, missä asianomainen henkilö voidaan tavata. Puheluilmoituksen maksu on kolmasosa (1/ 3) siitä maksusta, mikä kannetaan tavalliselta 3 minuutin puhelulta, joka on välitetty samana maksuaikana kuin puheluilmoituksen tarkoittama puhelu. Alin maksu on 4 markkaa. Puhelun luokka ei siis vaikuta puheluilmoitusmaksuun, joka vastaa taksoissa ilmoitettua tavallisen yksityispuhelun maksua yhdeltä minuutilta vilkas- tai vähäliikenteisenä aikana, riippuen siitä, minä maksuaikana puheluilmoituksen tarkoittama puhelu välitetään. Jos puheluilmoitusta ei seuraa puhelu, kannetaan puheluilmoituksesta kolmasosa (y 3) siitä maksusta, mikä kannetaan tavalliselta 3 minuutin puhelulta, joka on välitetty samana maksuaikana kuin puheluilmoitus. Poikkeus: Kts. Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto ja Viro sekä rajapuheluihin nähden Ruotsi ja Norja. 2) puhelukutsxin (avis d appel), jonka tarkoituksena on yleiseen puhelimeen kutsua määrätty henkilö tai hänen sijaisensa, jotka ovat löydettävissä ilmoitetun osoitteen mukaan. Jos puhelukutsu on toimitettava aseman kantoalueella, kannetaan puhelukutsusta sama maksu kuin puheluilmoituksesta. Jos puhelukutsu on toimitettava kantoalueen ulkopuolelle, on puheluilmoituksesta menevän maksun lisäksi suoritettava erikoinen pikamaksu, mikä on tarkemmin mainittu niiden maiden kohdalla, joiden kanssa tästä maksusta on sovittu. 6. Personsamtal kunna omfatta 1) förut b eställning (préavis), vilken har till ändamål att på förhand underrätta den begärda telefonrekvirenten om att en person, som beställt ett samtal önskar växla sitt samtal med någon viss person eller med en viss biapparat. Rekvirenten har rätt att nämna ställföreträdare, då den av honom bestämda personen är förhindrad. Om han icke nämner ställföreträdare, har han rätt att bestämma en annan apparat, där vederbörande person kan anträffas. Avgiften för förutbeställning utgör en tredjedel (y*) av den avgift, som uppbäres för ett vanligt 3 minuters samtal, som förmedlats under samma taxeperiod, som det samtal förutbeställningen avser. Lägsta avgiften utgör 4 mark. Samtalets klass verkar icke på förutbeställningsavgiften, vilken motsvarar den i taxorna uppgivna avgiften under en minut för ett vanligt privatsamtal under trafikstark eller trafiksvag tid beroende därpå, under vilkert taxeperiod det samtal förutbeställningen avser förmedlas. I händelse efter förutbeställningen icke följer något samtal, uppbäres för förutbeställningen en tredjedel ( /s) av den avgift, som uppbäres för ett vanligt 3 minuters samtal, som förmedlats under samma taxeperiod som förutbeställningen. Undantag: Se Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund och Estland samt beträffande gränssamtal Sverige och Norge. 2) budsändning (avis d appel), vilken har till ändamål att för samtal till allmän telefon kalla, en viss person eller hans ställföreträdare, som kunna finnas efter uppgiven adress. I händelse budsändningen skall utföras inom stationens hembäringsområde, uppbäres för budsändning samma avgift som för förutbeställning. Om budsändning skall utföras utom hembäringsområde, skall förutom avgiften för förutbeställning erläggas särskild expressavgift, vilken närmare uppgives vid de länder, med vilka om denna avgift överenskommits.

5 Eripainos Nro 3. D. Puhelinnumeroa koskevat tiedustelut. Tehdystä pyynnöstä tilaaja voi saada tiedon siitä, mikä puhelinnumero jollakin tilaajalla toisessa maassa on tai kenelle kuuluu joku määrätty puhelinnumero. Jos tällainen tieto voidaan antaa tekemättä tiedustelua ulkomaiselle asemalle, ei mitään maksua kanneta. Päinvastaisessa tapauksessa kannetaan kolmasosa maksuyksiköstä s. t. s. tavalliselta puhelulta yhdeltä minuutilta menevä maksu vilkasliikenteisenä aikana. Tämä maksu on siis aina samansuuruinen huolimatta siitä, minä vuorokauden aikana tiedustelu välitetään. Alin maksu on 4 markkaa. Poikkeus: Raja liikenteessä Ruotsin kanssa kannetaan tiedustelusta, jonka johdosta on käännyttävä ulkomaisen aseman puoleen, määrätty 1 markan 60 p. suuruinen maksu. Särtryck N:o 3. D. Förfrågningar rörande telefonnummer. Abonnent kan på därom gjord begäran erhålla upplysning om, vilken telefonnummer någon abonnent i ett annat land har eller vem en viss nummer tillhör. Kan dylik uppgift lämnas utan att utländsk station tillspörjes, uppbäres ingen avgift. I motsatt fall utgår avgift lika med en tredjedel av taxeenheten d. v. s. lika med en minuts avgift för ett vanligt samtal under tra- fikstark tid. Denna avgift utgår sålunda alltid med samma belopp oberoende av den tid av dygnet då förfrågningen framföres. Lägsta avgiften är 4 mark. Undantag: I gränstrafik med Sverige utgår för förfrågning, vid vilken utländsk station måste tillspörjas, en fix avgift av 1 mark 60 p.

6 Eripainos N:o 4. Särtryck N:o 4, Latvia. Erittäin kiireellisistä puheluista kannetaan 10-kertainen maksu. Paitsi puhelintaksan alussa mainittuja puhelulajeja ovat lisäksi sallitut meteorologiset puhelut, joista kannetaan maksu puolen maksuyksikön mukaan. Pikamaksu puhelukutsuista sähkösanomien kantoalueen ulkopuolelle on Suomeen osoitetuista puheluista 12 mk. välimatkasta riippumatta. Lettland. För blixtsamtal uppbäres 10-dubbel avgift. Förutom i början av telefontaxan omnämnda slag av samtal äro dessutom meteorologiska samtal tillåtna och uppbäres för desamma avgift enligt hälften av taxeenheten. Expressavgiften för budsändning utom telegrambäringsområdet utgör beträffande samtal till Finland 12 mk. oberoende av avståndet M S M Suomen vyöln Finlands zc Tavalliset puhelut Vanliga sam tai Maksu Avgift, för 3 m inuutin jaksolta en period om 3 minuter jokaiselta sen y littävältä m i nuutilta varje m inut därutöver Siis maksu puhelulta, joka kestää esim. Således avgift för samtal om t. ex; 4 min. 5 min. 6 min. 7 min. L a t v i a L e t t 1 a n d Aikapuhelut Tidsbeställda samtal.s =3 Ej Maksu Avgift för 3 m inuutin jaksolta en period om 3 minuter jokaiselta sen y littävältä m i nuutilta varje m inut därutöver M 3 a f ö i M 03 g - s g Jj 1 rc -g =3 its fr p -o Mk. P- Mk. p. Mk. 1 P- Mk. p. Mk. j P. Mk. P- Mk. p. Mk. P. Mk. n- Vilkasliikenteisenä aikana ( ). Under trajikslark tid (8 19). A ' B ! , D ' j E j Vähäliikenteisenä aikana (19-8). - Under trafiksvag tid (19 8). A I B C.D E

7 iripainos ]V:o 5. Särtryck N:o 5. Eripainos N:o 6. Särtryck N:o 6. Eripainos N:o 7. Särtryck N:o 7. Eripainos N:o 8. Särtryck N:o 8. Eripainos N:o 9. Särtryck N:o ,48 260! Eripainos N:o 10. Särtryck N:o 10. Eripainos J\T:o 11. Särtryck N:o 11. Eripainos N:o 12. Särtryck N:o 12. Eripainos N:o 13. Särtryck N:o j -i j Ph Sk Un Kuuluu posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjekokoelman liitteeseen A N:o Hör tili post- och telegrafstyrelsens cirkulärsamlings bihang A jv:o ,

CIRKULÄRSAMLING BIHANG A LIITE A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELM AAN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 10

CIRKULÄRSAMLING BIHANG A LIITE A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELM AAN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 10 LIITE A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELM AAN BIHANG A TILL POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1932 N:o 10 Muutoksia postipakettitaksaan. (Tammikuu 1931.) Ändringar uti postpakettaxan.

Lisätiedot

CIRKULÄRS AM LIN G LIITE A BIHANG A TILL POSTEJA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o I. (April 1930.

CIRKULÄRS AM LIN G LIITE A BIHANG A TILL POSTEJA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o I. (April 1930. LIITE A POSTEJA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN BIHANG A TILL POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRS AM LIN G 1932 N:o I Muutoksia ja lisäyksiä sähkösanomataksaan. (Huhtikuu 1930.) Sivu 7.

Lisätiedot

CIRKULÄRSAMLING BIHANG A LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 13

CIRKULÄRSAMLING BIHANG A LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 13 LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN BIHANG A TILL POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1932 N:o 13 Muutoksia ja lisäyksiä sähkösanomataksaan. (Lokakuu 1932.) Sivu 11.

Lisätiedot

CIRKULÄR* SAM LING KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N :o N:o 88. N:o 88.

CIRKULÄR* SAM LING KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N :o N:o 88. N:o 88. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 9 KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAM LING N :o 8 8-9 0 S isälljs: K;o 88. K iertokirje Maailman postiliittoon yhtyneistä, maista. jst;o

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG A TILL LIITE A N:o 3 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS

KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG A TILL LIITE A N:o 3 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS LIITE A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN BIHANG A TILL POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1 9 3 4 N:o 3 Muutoksia sähkösanomataksaan. (Lokakuu 1932.) Sivu 20. Turkki. Maksu

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMAAN 1936 N:o 9 Muutoksia kansainvälisten puhelujen taksaan. (Kesäkuu 1935). Alempana mainituista muutoksista tulevat Sosialististen Neuvostotasavaltain

Lisätiedot

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931.

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. 1922. Taksoitusmääräyksiä y. m. N:o 3. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. Siv. 3,»Laajuus ja tilavuus», ensimmäinen kappale»postipaketin

Lisätiedot

CIRKULÄRSAMLING BIHANG A LIITE A POSTEJA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELM AAN PO ST OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 14

CIRKULÄRSAMLING BIHANG A LIITE A POSTEJA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELM AAN PO ST OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 14 LIITE A POSTEJA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELM AAN BIHANG A TILL PO ST OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1932 N:o 14 Muutoksia ja lisäyksiä kansainvälisten puhelujen taksaan. (Kesäkuu 1932).

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING LIITE A BIHANG A TILL POST OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 4

KIERTOKIRJE, KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING LIITE A BIHANG A TILL POST OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 4 LIITE A POSTEJA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMAAN 1931 BIHANG A TILL POST OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING N:o 4 Muutoksia kansainvälisten puhelujen taksaan. (Syyskuu 1930.) Sivu 11. Puhelujen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE. KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG A LIITE A. Muutoksia sähkösanomataksaan. (Huhtikuu 1930.) Ändringar i telegramtaxan. (April 1930.

KIERTOKIRJE. KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG A LIITE A. Muutoksia sähkösanomataksaan. (Huhtikuu 1930.) Ändringar i telegramtaxan. (April 1930. LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE. KOKOELMAAN 1931 BIHANG A TILL POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING N:o 11 Muutoksia sähkösanomataksaan. (Huhtikuu 1930.) Sivu 11. Sivun alalaitaan

Lisätiedot

CIRKULÄRSAMLING. Afrikka. LC:n jälkeen pyyhitään sanat (e i via Zinder; icke via Zinder) Erikoismerkintöihin

CIRKULÄRSAMLING. Afrikka. LC:n jälkeen pyyhitään sanat (e i via Zinder; icke via Zinder) Erikoismerkintöihin LIITE A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELM AAN 1 9 3 4 BIHANG A TILL POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING N:o 2 Muutoksia sähkösanomataksaan. (Lokakuu 1932.) Sivut 27 28 korvataan

Lisätiedot

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE. KOKOELM A. Sopimus. Överenskommelse. N:o 17. Suomen ja Ruotsin välisestä puhelinliikenteestä.

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE. KOKOELM A. Sopimus. Överenskommelse. N:o 17. Suomen ja Ruotsin välisestä puhelinliikenteestä. POSTI» JA LENNÄTINH ALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M L IN G N:o 17 Sisällys: N:o 17. Kiertokirje puhelinliikenteestä Innehåll: N:o 17. Cirkulär angående

Lisätiedot

K IER TO K IR JE KOKOELMAAN 1939 N:o 4

K IER TO K IR JE KOKOELMAAN 1939 N:o 4 LIITE A POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN K IER TO K IR JE KOKOELMAAN 1939 N:o 4 Muutoksia kansainvälisten puhelujen taksaan. (Huhtikuu 1937). Sivu 10. Puhelujen suuntaaminen. Merkinnät kohdasta 3 Saksa ja

Lisätiedot

1927 N:o 7 L IIT E A. Ändringar uti taxan för värdebrev. Muutoksia arvokirjetaksaan. Ändringar i utländska telegramtaxan. (År 1926).

1927 N:o 7 L IIT E A. Ändringar uti taxan för värdebrev. Muutoksia arvokirjetaksaan. Ändringar i utländska telegramtaxan. (År 1926). L IIT E A POSTI» J A LENNÄTINHALLITUKSEN K I E R T O K I R J E * K O K O E L M A A N B IH A N G A TILL POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS C I R K U L Ä R S A M L I N G 1927 N:o 7 Muutoksia arvokirjetaksaan.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG A TILL LIITE A POSTEJA LENNÄTINHÄLLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 7

KIERTOKIRJE, KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG A TILL LIITE A POSTEJA LENNÄTINHÄLLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 7 LIITE A POSTEJA LENNÄTINHÄLLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMAAN BIHANG A TILL POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1929 N:o 7 Muutoksia ulkomaiseen sähkösanomataksaan. (V. 1926). Sivu 24. Siam: Lisätään:

Lisätiedot

LIITE A BIHANG A TILL KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN CIRKULÄRSAM LING POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 8

LIITE A BIHANG A TILL KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN CIRKULÄRSAM LING POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 8 LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN 1930 BIHANG A TILL POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAM LING N:o 8 Muutoksia sähkösanomataksaan. (Huhtikuu 1930.) Siivu 16. Ruotsi: Lisätään

Lisätiedot

CIRKULÄR. SAMLING KIERTOKIRJE. KOKOELMA POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 3 6. N:o 36. N:o 36.

CIRKULÄR. SAMLING KIERTOKIRJE. KOKOELMA POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 3 6. N:o 36. N:o 36. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1935 KIERTOKIRJE. KOKOELMA POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SAMLING N:o 3 6 Sisällys: N:o 36. Muutoksista ^Kansainvälisessä Innehåll: N:o 36. Angående ändringar i Tjänstpuhelinliikenteéssä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 N:o 115 Sisällys: N:o 115. Muutoksista»Kansainvälisessä puhelinliikenteessä noudatettavaan virantoimitusohjesääntöön. N :o 115. Kiertokirje muutoksista»kansainvälisessä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE. KOKOELMA CIRKULÄR. SAM LING POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 71. N:o 71. N :o 71.

KIERTOKIRJE. KOKOELMA CIRKULÄR. SAM LING POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 71. N:o 71. N :o 71. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 8 KIERTOKIRJE. KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SAM LING N :o 71 Sisällys: N:o 71. Kiertokirje Suomen sisäisten Innehåll: K:o 71. Cirkulär angående förmedling

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

KIERTOKIRJE. KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING LIITE A BIH ANG A TILL POSTEJA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS.

KIERTOKIRJE. KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING LIITE A BIH ANG A TILL POSTEJA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS. LIITE POSTEJ LENNÄTINHLLITUKSEN KIERTOKIRJE. KOKOELMN IH NG TILL POST» OCH TELEGRFSTYRELSENS CIRKULÄRSMLING 1929 N:o 5 Muutoksia ulkomaiseen sähkösanomataksaan. (V. 1926). Sivu 29. Reunion: Muistutus,,LC

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 139. Kiertokirje

PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 139. Kiertokirje PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. 1945 N:o 139 N: o 139. Kiertokirje maksuista, joita on suoritettava posti- ja lennätinlaitoksen harjoittamassa Suomen sisäisessä puhelinliikenteessä.

Lisätiedot

till Bihang A Liite A Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens cirkulär Taksoitusmääräyksiä y. m. Taxeringsbestämmelser m. m.

till Bihang A Liite A Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens cirkulär Taksoitusmääräyksiä y. m. Taxeringsbestämmelser m. m. Liite A Postihallituksen kiertokirjeisiin Bihang A till Poststyrelsens cirkulär Taksoitusmääräyksiä y. m. Taxeringsbestämmelser m. m. 1927 No 3 Muutoksia postipakettitaksaan. Joulukuu 1926. Ändringar uti

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

CIRKULÄRSAMLING BIHANG A TILL LIITE A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS.

CIRKULÄRSAMLING BIHANG A TILL LIITE A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. LIITE A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM AAN BIHANG A TILL POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1932 N:o 9 S isälly s: N:o 9. K iertokirje m uutoksista ja lisäyksistä kansainvälisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider Peter Granholm Utvecklingschef PG 29.1.2016 Jämförelsetal Källor: Nationella jämförelsetal för verksamheten i social- och hälsovården

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

HINNASTO 1 (6) Luottamuksellinen YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE Tämä hinnasto on voimassa alkaen.

HINNASTO 1 (6) Luottamuksellinen YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE Tämä hinnasto on voimassa alkaen. HINNASTO 1 (6) YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE 0 Tämä hinnasto on voimassa alkaen. HINNASTO 1 (6) TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMINEN Verkkojen yhteenliittämistoimenpiteet ja liittymät hinnoitellaan

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser)

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser) OHJE ALAVATSAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN TILAAJALLE (virtsatiet, prostata, abscessit) Potilas saa syödä normaalisti. Potilaan oltava virtsaamatta 2-3 tuntia ennen tutkimusta, koska virtsarakon tulee olla täynnä

Lisätiedot

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 232. N :o 232.

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 232. N :o 232. POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o 232 Sisällys: N :o 232. M aksuista, jo ita on su o ritettav a posti- ja lennätinlaitoksen harjoittam assa Suomen sisäisessä puhelinliikenteessä.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

CIRKULÄRSAMLING BIHANG A L IIT E A. N :o 11 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELM AAN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS

CIRKULÄRSAMLING BIHANG A L IIT E A. N :o 11 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELM AAN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS L IIT E A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELM AAN 1934 BIHANG A TILL POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING N :o 11 Kansainvälisten lennätintoimipaikkoj en nimiluettelo. Lähipäivinä

Lisätiedot

LIITE A BIHANG A TILL KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 8

LIITE A BIHANG A TILL KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 8 LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN BIHANG A TILL POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING N:o 8 Muutoksia ulkomaiseen sähkösanomataksaan. (Y. 1926). Sivu 13. Romania: Ch-sähkös&nomia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 505/2006 vp Linja-autoliikenteen polttoainevero Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on vähentänyt joukkoliikenteen tukia, mistä on erityisesti kärsinyt harvaan asuttujen seutujen joukkoliikenne.

Lisätiedot

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 251.

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 251. POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 251 N :o 251. Kiertokirje muutoksista ja lisäyksistä puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

CIRKULÄRSAMLING. 1 uppslagsregistret göras

CIRKULÄRSAMLING. 1 uppslagsregistret göras / LIITE A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE. KOKOELM AAN BIHANG A TILL POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1931 Nro 9 Muutoksia postipakettitaksaan. Siv. 21 33. (Tammikuu 1931.) Hakemistoon

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot