SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Luottamushenkilöorganisaatio Tilivelvolliset kunnan organisaatiossa Yleinen ja oman alueen kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista asioista Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen - tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus - rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Ulkoiset kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne ja toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä II TOTEUTUMISVERTAILUT Valtuustoon nähden sitovien strategisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoituslaskelmaosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisesta III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase Kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT V LUETTELOT JA SELVITYKSET VI ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

3 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Halu elää Hausjärvellä uusi kuntastrategia hyväksyttiin Vuoden 2013 alussa toimintansa aloitti uusi valtuusto ja yksi ensimmäisen toimintavuoden tavoitteista oli uuden kuntastrategian laatiminen. Kunnan uudessa visiossa esiin nostetaan asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen aito halu asua, yrittää ja toimia Hausjärvellä. Kunta tarjoaa toimintaajatuksensa mukaisesti asukkaille hyvän elämän ja hyvinvoinnin edellytyksiä sekä yrityksille menestymisen mahdollisuuksia. Lokakuussa hyväksytyn strategian pohjalta laadittiin koko valtuustokautta koskevat tavoitteet. Niistä keskeisin on tyytyväinen ja hyvinvoiva kuntalainen. Jatkossa vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan kuntastrategian sekä koko valtuustokautta koskevien tavoitteiden pohjalta. Menojen kasvu taittui silti alijäämäinen tulos Kunta tekee vuodelta 2013 toisen peräkkäisen alijäämäisen tilinpäätöksen. Taloudellisesti hyvien vuosien jälkeen taseessa on kumulatiivista ylijäämää, joka riittää kattamaan myös vuoden 2013 alijäämän. Ilahduttavaa vuoden 2013 talouskehityksessä oli se, että vuoden lopulla toimintakulujen kasvu saatiin taitettua ja koko vuoden toimintakulujen kasvuksi muodostui 3,2 %, kun kasvua vuosina 2011 ja 2012 oli keskimäärin 5,8 %. Koko vuoden ajan oli tiedossa, että perusturvatoimen (erityisesti lastensuojelun) määrärahat eivät tule riittämään. Kun koko kunnan käyttömenojen kasvu vielä tammi - lokakuussa oli 4,7 %, esitettiin joulukuun valtuustolle talousarviomuutosta, jossa pienennettiin käyttötalouden tuloarviota, lisättiin käyttötalouden määrärahoja ja korotettiin verotuloarviota. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä oli euroa. Tilinpäätöksessä toimintatuotot ylittivät lopulta muutetun talousarvion 1,5 %:lla ( ). Toimintakulut puolestaan alittivat muutetun talousarvion 0,9 %:lla ( ). Kun verotulot ylittivät muutetunkin talousarvion tavoitteen 0,5 %:lla ( ) ja rahoituskulut muodostuivat alhaisen korkokannan vuoksi 15,1 %:ia ( ) talousarviota pienemmiksi, muodostui vuoden 2013 tilinpäätös ,67 alijäämäiseksi. Tulosta voidaan pitää hyvänä, vaikkei kunnan talous ollutkaan vuonna 2013 tasapainossa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2013 alijäämän kattamisen jälkeen Kuten edellä jo todettiin, vuoden 2013 ennustettua pienempi alijäämä johtui paljolti poikkeuksellisen suuresta verotulojen kertymästä. Verotulothan kasvoivat edellisestä vuodesta peräti 10,6 %. Näin suurta verotulojen kasvua selittää kunnallisveroprosentin noston lisäksi kaksi kertaluonteista

4 2 muutosta: kuntien ja valtion välisen jako-osuuden muutos kuntien hyväksi sekä aikaisemmin vasta tammikuussa kunnille tilitetyn jäännösveroerän siirtäminen joulukuulle. Kunnanvaltuuston joulukuussa 2012 asettaman tavoitteen mukaisesti kunnanhallitus perusti alkuvuodesta 2013 erityisen talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä toimenpide-ehdotuksia vuoden 2014 talousarvion tasapainottamista varten. Valtuusto hyväksyi elokuun kokouksessaan työryhmän tekemien ehdotusten pohjalta tasapainotusohjelman, johon perustuen kunta haki harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ensi kertaa vuoden 2006 jälkeen. Hausjärven kunnalle ei kuitenkaan myönnetty haettua valtionosuuden korotusta. Lopulliset päätökset talouden tasapainottamistyöryhmän tekemistä toimenpide-ehdotuksista tehtiin vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä joulukuussa Merkittävimmät vuoden 2013 aikana suunnitellut toiminnalliset muutokset olivat palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa sekä terveyskeskuksen vuodeosaston osan muuttaminen perusturvatoimen alaiseksi hoivaosastoksi. Nämä molemmat muutokset toteutettiin vuoden 2014 alussa. Lastensuojelun asiakasmäärä ja kustannukset kasvoivat merkittävästi loppuvuonna 2012 ja alkuvuonna Tähän haasteeseen vastaamiseksi perusturvatoimi käynnisti lastensuojelun kehittämishankkeen, joka painottuu erityisesti ennalta ehkäisevän lastensuojelun työmenetelmiin. Lisäksi kesällä 2013 käynnistettiin moniammatillinen paikallisesti räätälöity perhekuntoutus. Kunta pyrkii edistämään kuntalaisten hyvinvointia monin erilaisin keinoin, joista yksi on liikunnan harrastamisen ja liikkumismahdollisuuksien kehittäminen. Vuonna 2013 toteutettiin Oittiin, Lehtimajojen piha-alueelle ikäihmisten liikuntapuisto sekä Ryttylään frisbee-golfrata. Kunta investoi tulevaisuuteen Kunta jatkoi merkittävien peruspalveluinvestointien toteuttamista myös vuonna Ryttylän päiväkoti valmistui kesällä ja välittömästi sen jälkeen aloitettiin vanhan päiväkotirakennuksen saneeraaminen koulun tiloiksi. Usealle vuodelle jaksotetun hankkeen tämän vaiheen on tarkoitus valmistua lukuvuoden alkuun mennessä. Vuoden aikana toteutettiin myös Monnin ja Oitin koulujen pienehköt peruskorjaushankkeet. Kunnan tavoitteena on jatkuvasti tarjota pientalotontteja vähintään kolmessa taajamassa. Oitin tonttitarjonnan lisäämiseksi toteutettiin keskustan palvelujen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Manassenpellon uuden asuinalueen ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentaminen. Myös Kirkonkylän vuonna 2012 aloitettu vesihuollon rakentamishanke saatiin valmiiksi vuonna Kunta on määrätietoisesti pyrkinyt hankkimaan omistukseensa maa-alueita Monnin taajamasta. Vuonna 2013 hankittiin noin 4,5 hehtaarin maa-ala Monnin tulevaisuuden asuinalueiden kasvusuunnalta. Investointien kokonaismäärä vuonna 2013 oli Toiminnan ja investointien rahavirran tulisi tasapainoisessa taloudessa olla pidemmällä aikavälillä (5 vuotta) positiivinen. Hausjärvellä in-

5 3 vestointimenot ovat viime vuosina olleet niin suuret, että tämä rahavirta on jo runsaat 7,7 miljoonaa euroa negatiivinen. Kestoaiheena kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuleva rakenne Kuntarakennelaki tuli pitkän valmistelun jälkeen voimaan kesällä 2013 ja siihen sisältyy käytännössä lähes kaikkia kuntia koskeva kuntarakenteen selvitysvelvollisuus. Hausjärven kunnanvaltuusto päätti , että kunta tekee liitosselvityksen Lopen kunnan ja Riihimäen kaupungin kanssa. Kuntarakenteen selvitystyö käynnistettiin joulukuussa 2013 kolmen kunnan valtuustojen yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Kuntarakenteen selvitystyön ensimmäinen vaihe valmistuu keväällä 2014 ja valtuustot päättävät kesäkuun alussa edetäänkö selvityksessä toiseen vaiheeseen. Kuntarakenteen lisäksi vuotta 2013 leimasi epätietoisuus tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteesta. Maakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennehankkeessa yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin koko maakunnan kattava laajan järjestämisvastuun sote-alue ja kolme seutukunnallista perustason aluetta. Hausjärven kunta on omissa lausunnoissaan kannattanut tätä rakennetta. Tilinpäätöksen valmisteluvaiheessa on vielä epäselvää millaisen rakenteen tuleva sotejärjestämislaki mahdollistaa. Vuoden 2014 näkymistä Talouden tasapainottamispyrkimuksistä huolimatta vuoden 2014 talousarvio hyväksyttiin runsaat 1,3 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Taloussuunnitelman mukaan talouden tasapaino saavutetaan vasta vuonna Tammi - helmikuun kirjanpidon toteutuman perusteella kunnan talous on alkuvuonna kehittynyt talousarviota positiivisemmin: verotulojen kasvu viime vuodesta on jakoosuuden korotuksen ja tilitysrytmin muutoksen johdosta peräti 13,5 % ja käyttötalouden menot ovat jopa pienemmät kuin viime vuoden tammi - helmikuussa. Tässä vaiheessa vuotta on kuitenkin mahdotonta tehdä vielä koko vuotta koskevia ennusteita. Kunnan työttömyysaste oli tammikuussa 2014 maakunnan alhaisin (8,0 %), mutta työttömyys on kuitenkin Hausjärvelläkin ollut kasvussa. Työttömyysprosentti kasvoi viime vuoden tammikuuhun verrattuna 0,7 prosenttiyksikköä. Myös nuorten ja yli vuoden työttömän olleiden määrät ovat pysyneet verrattain korkealla tasolla. Kunnan asukasmäärä aleni vuonna 2013 ennakkotiedon mukaan 58 asukkaalla. Tammi - helmikuussa kunnan asukasmäärä on kuitenkin kasvanut 34 asukkaalla. Hausjärvellä 18. päivänä maaliskuuta 2014 Päivi Terävä kunnanjohtaja

6 4 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan hallinnon kannalta keskeisin muutos oli se, että kunnallisvaalien myötä uudet toimielimet aloittivat toimintansa. Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokoonpano ja poliittiset voimasuhteet on esitetty jäljempänä. Toimielinten määrä säilyi entisellään, mutta tarkastuslautakunnan kokoa kasvatettiin kahdella henkilöllä: tarkastuslautakunta koostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, joiden on oltava valtuutettuja sekä lisäksi viidestä jäsenestä. Hausjärven kunnan hallinto-organisaatio on ollut voimassa nykyisen kaltaisena vuodesta Tällöin perusturva-, sivistys- ja teknisen toimen lisäksi muodostettiin kaksi palvelukeskusta, Hallinto ja sisäiset palvelut -palvelukeskus sekä Elinkeinot ja kehittäminen -palvelukeskus. Jälkimmäinen sisältää myös ympäristölautakunnan alaiset toiminnot. Kuvattua organisaatiomallia vastaava hallintosääntö astui voimaan vuoden 2010 alusta. Merkittävin viranhaltijaorganisaatiossa tapahtunut muutos oli se, että varhaiskasvatus siirtyi sivistyslautakunnan alaiseksi toiminnaksi vuoden 2013 alusta. Tätä ennen esiopetus ja päivähoito oli perusturvalautakunnan alaista toimintaa. Vuonna 2013 hallintosääntöön tehtiin muutoksia alkaen. Muutokset kohdistuivat perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan ja koskivat sosiaaliohjaajan ja osastosihteerin päätösvallan määrittelyä. Kunnanvaltuusto päätti hallintosäännön muuttamisesta kokouksessaan ( 43). Kunnan organisaatio on kuvattu seuraavalla sivulla.

7 5 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Kunnan johtoryhmä Hallinto- ja sisäiset palvelut - palv.keskus (hallintojohtaja) Elinkeinot ja kehittäminen -palv.keskus (talousjohtaja) Perusturvalautakunta/ Perusturvatoimi (perusturvajohtaja) Sivistyslautakunta/ Sivistystoimi (sivistystoimenjohtaja) Tekninen lautakunta/ Tekninen toimi (tekninen johtaja) - keskitetty henkilöstöhallinto - hallinnon sisäiset palvelut - ruoka- ja siivouspalvelut - kansainvälinen toiminta - taloushallinto - elinkeinoasiat - markkinointi - EU-tuet - joukkoliikenne - työllistäminen ja siviilipalvelus - maataloustoimi - asuntotoimi Ympäristölautakunta - kaavoitus - ympäristötoimi - rakennusvalvonta - perusturvan toimialan hallintopalvelut - sosiaalityö - talous- ja velkaneuvonta - työpajatoiminta - vammaispalvelut - vanhustenhuolto - terveydenhuolto - sivistystoimen hallintopalvelut - varhaiskasvatus - peruskoulutus - toisen asteen koulutus - kansalaisopisto - kulttuuritoimi - liikunta- ja nuorisotoimi - kirjastotoimi - teknisen toimialan hallintopalvelut - yhdyskuntatekniset palvelut) - vesihuoltolaitos (taseyksikkö) - tilapalvelu 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio

8 6 Kunnanvaltuuston valitsemat toimielimet: Kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Keskusta 10 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 9 Kansallinen Kokoomus 8 Perussuomalaiset 5 Suomen Kristillisdemokraatit 1 Vasemmistoliitto 1 Vihreä liitto 1 Yhteensä 35 Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja Masalin Kari (sd) Timo Silván (kesk) Timo Kulonen (ps) Juha Salovaara (kok) Valtuutetut Nimi Puolue Nimi Puolue Nimi Puolue Arola Mikko Kok Laine Auli Vihr Pyrä Markku SD Aropaltio Esko PS Lehtonen Juha SD Pyyhtiä Risto PS Arovuori Kyösti Kok Lokinperä Pekka Kesk Ratilainen Timo PS Brotherus Ilkka Kok Masalin Kari SD Riihelä Tarja Kok Hietanen Satu Kesk Metsola Eeva-Kaisa Kesk Ristavaara Heini Kesk Hynönen Olli-Pekka Kok Miettunen Outi Kesk Roivas Soile VAS Ihalainen Esko Kesk Mäkinen Jari SD Ruottu Marko Kok Jaakkola Simo Kesk Myyrä Minna Kesk Salovaara Juha Kok Juuri Anu SD Nuora Timo Kesk Silván Timo Kesk Kaitainen Tapani KD Pokkinen Erkki SD Suikkari Mika SD Kala Pentti SD Pottonen Päivi SD Tiippana Risto Kok Kulonen Timo PS Puranen Juha PS

9 7 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet Suomen Keskusta 3 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 3 Kansallinen Kokoomus 2 Perussuomalaiset 1 Yhteensä 9 Kunnanhallituksen puheenjohtajisto, muut jäsenet ja varajäsenet: Jäsenet Lokinperä Pekka (Kesk), puheenjohtaja Tiippana Risto (Kok), I varapuheenjohtaja Pokkinen Erkki (SD) II varapuheenjohtaja Hietanen Satu (Kesk) Juuri Anu (SD) Mäkinen Jari (SD) Ratilainen Timo (PS) Riihelä Tarja (Kok) Ristavaara Heini (Kesk) Henkilökohtaiset varajäsenet Ihalainen Esko (Kesk) Kettinen Nina (Kok) Pyrä Markku (SD) Päivi Linna (Kesk) Huhtala Ritva (SD) Lehtonen Juha (SD) Esko Aropaltio (PS) Hynönen Olli-Pekka (Kok) Metsola Eeva-Kaisa (Kesk) Tilintarkastaja Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja Päivi Terävä. Tilintarkastajana toimi PriceWaterhouseCoopers Julkistarkastus Oy. 1.4 Tilivelvolliset kunnan organisaatiossa Hausjärven kunnan hallintosäännön 30 :ssä todetaan tilivelvollisuudesta seuraavaa: Kunnanvaltuusto määrittää luottamustoimielimet, joiden jäsenet ovat tilivelvollisia ja tilivelvolliset viranhaltijat virkanimikkeen tarkkuudella voimassaolevien sääntöjen ja talousarviorakenteen perusteella. Tilivelvolliset päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä tai tehtävien tai virkanimikkeiden muuttuessa.

10 8 Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Hausjärven kunnan tilivelvolliset on määritelty seuraavasti: Toimielin Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Keskusvaalilautakunnan toiminnot Tarkastuslautakunnan toiminnot Kunnanhallituksen alaiset toiminnot: Hallinto ja sisäiset palvelut -palvelukeskus Elinkeinot ja kehittäminen -palvelukeskus Ympäristölautakunnan alaiset toiminnot Perusturvalautakunnan alaiset toiminnot Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot Tekninen lautakunnan alaiset toiminnot (ml Vesilaitos) Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Kaavoituspäällikkö Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Investointiosa Rahoitusosa Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kunnanjohtaja Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnan toimielinten jäsenet ovat kuntalain mukaisesti tilivelvollisia. 1.5 Yleinen ja oman alueen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen 1 ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,4 prosenttia vuonna Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 193 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 1,6 prosenttia. Seuraavassa kuviossa on esitetty bruttokansantuotteen vuosimuutos (prosentteina) vuosina Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa:

11 9 Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna yksityisen kulutuksen ja investointien supistuminen. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,8 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,8 prosenttia. Julkisen kulutuksen kasvu oli seurausta Yleisradion luokittelusta yrityksistä julkisyhteisöihin. Se pienensi myös yksityistä kulutusta. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,4 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 6,8 prosenttia. Viennin volyymi kasvoi 0,3 prosenttia, mutta tuonnin volyymi väheni 1,8 prosenttia. Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä supistui nimellisesti 9 prosenttia. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten rahoitusasema oli 4,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta, koska investoinnit supistuivat 8 prosenttia. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu oli pysähdyksissä toista vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 0,3 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,1 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 1 prosentin. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 5,5 prosenttia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot vähenivät 0,6 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto sen sijaan oli viidettä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,6 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 4,3 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä pieneni, samoin työeläkelaitosten ylijäämä. Tilastokeskuksen 2 alustavien ennakkotietojen mukaan Suomen julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka kasvoi vuoden 2013 aikana 7 miljardilla eurolla 110,2 miljardiin euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen 2 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa:

12 10 nousi edellisvuoden 53,6 prosentista 56,9 prosenttiin. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi 2,0 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 1,8 prosenttia. Julkinen alijäämä ja velka pysyivät ennakkotietojen mukaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisten viitearvojen alapuolella. Vuonna 2013 julkisyhteisöjen rahoitusasema oli 3,9 miljardia euroa alijäämäinen. Valtionhallintosektorin alijäämä pysyi lähes ennallaan ollen 6,5 miljardia euroa. Paikallishallintosektorin alijäämä pieneni 0,7 miljardia euroa 1,5 miljardiin euroon. Tämä johtui siitä, että verotulot kasvoivat ja menojen kasvu hidastui. Työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot keräsivät 4,1 miljardin euron ylijäämän, joka oli 1,1 miljardia pienempi kuin Tähän vaikutti pääasiassa se, että maksetut eläkkeet kasvoivat enemmän kuin eläketulot. Tilastokeskuksen 3 työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 joulukuussa , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 7,7 prosenttia. Työllisiä oli vuoden 2013 joulukuussa (virhemarginaali ±33 000), mikä oli vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli vähemmän ja naisia enemmän kuin vuoden 2012 joulukuussa. Työllisten määrä kasvoi julkisella sektorilla ja väheni yksityisellä sektorilla edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli joulukuussa 66,9 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden joulukuusta 1,8 prosenttiyksikköä 67,2 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä 66,6 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,2 prosenttia. Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 joulukuussa (virhemarginaali ±18 000), mikä oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli ja naisia henkeä. Työttömyysaste oli joulukuussa 7,9 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,4 ja naisten 7,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia vuotiaita nuoria oli joulukuussa yhteensä Heistä työllisiä oli ja työttömiä Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen Nuorten vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 16,6 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,3 prosenttia vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,1 prosenttia. Vuosikeskiarvotarkastelussa työllisiä oli vuonna 2013 keskimäärin , mikä oli vähemmän kuin vuonna Vastaavasti vuoden 2013 työllisyysaste oli 68,5 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 69,0 3 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN= joulukuu Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa:

13 11 prosenttia. Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 prosenttia ja vuonna 2011 se oli 7,8 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2013 keskimäärin henkeä, mikä oli enemmän kuin vuonna Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2013 oli 1,9 prosenttia pienempi kuin vuonna Myös työpanoksen määrä työllistä kohti väheni hieman. Kuntatalouden taloudellinen kehitys Tilastokeskus 4 tuottaa vuosittain tilaston, joka perustuu Tilastokeskuksen, valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteistiedonkeruuseen kuntien tilinpäätösarvioista. Tilaston mukaan Manner-Suomen kuntien vuosikatteet paranivat 669 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä selittää toimintamenojen kasvun taittuminen sekä verotulojen ja valtionosuuksien edellistä vuotta voimakkaampi nousu. Kuntien lainakannan kasvu kiihtyi 13,4 prosenttiin. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 3,0 prosentilla edellisestä vuodesta. Palkkamenoissa oli kasvua 2,2 prosenttia ja palveluiden ostoissa 3,4 prosenttia. Kuntien toimintatulot kasvoivat 1,4 prosenttia. Toimintamenojen kasvu oli hitaampaa kuin edellisvuosina. Kuntien toimintakatteet heikentyivät aikaisempia vuosia vähemmän, yhteensä 0,9 miljardilla eurolla. Verorahoitus kasvoi edellistä vuotta enemmän. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 6,8 prosenttia ja valtionosuudet 2,9 prosenttia. Tämä 1,5 miljardin euron verorahoituksen lisäys riitti kattamaan toimintakatteiden heikkenemisen, mikä näkyy vuosikatteiden paranemisena. Kuntien vuosikatteet nousivat 0,7 miljardilla eurolla ja samalla yhä harvemmilla kunnilla vuosikate oli negatiivinen. Vuosikatteen arvioitiin jäävän negatiiviseksi 36 kunnassa, kun edellisenä vuonna näin oli 84 kunnassa. Vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista 99,5 prosenttia ja investoinneista 51,7 prosenttia. Tunnusluvut parantuivat edellisestä vuodesta, vaikka sekä poistoissa että investointimenoissa oli kasvua. Kuntien investointimenot kasvoivat 3,7 prosenttia Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 13,8 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,4 prosenttia, noin 1,6 miljardilla eurolla. Lainakannan kasvu jatkui huomattavan suurena ja oli edellistä vuotta suurempaa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna euroa. Kuntien lainakannan kasvu kiihtyi loppuvuotta kohti. Neljännen neljänneksen aikana kuntien lainakanta, ilman liikelaitoksia, nousi 7,8 prosenttia. Kuntayhtymien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, pienenivät 0,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Palkkamenot, kuntayhtymien suurin menoerä, pienentyivät 1,1 prosenttia ja palveluiden ostot kasvoivat 1,3 prosenttia. Toimintatulot nousivat 1,5 prosenttia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 2,9 miljardia euroa ja kasvua oli 5,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Kansantalouden tilinpito -tilaston 5 mukaan kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli 1,5 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2,2 miljardia euroa. Alijäämää pienensi verotulojen kasvu 7,1 prosenttia, mihin vai- 4 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu]. ISSN= vuosineljännes Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: 5 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa:

14 12 kutti kuntien jako-osuuksien oikaisu. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 2,6 prosenttia ja investointien arvioidaan kasvaneen 8 prosenttia. Hausjärven kunnan toimintaympäristön kehitys Hausjärven kunnan väestömäärä oli joulukuun lopussa Tilastokeskuksen 6 ennakkotietojen mukaan asukasta. Näin ollen asukasluku oli edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 58 asukasta eli 0,7 % pienempi. Hämeen liiton väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan asukasluvun pieneneminen johtuu kuntien välisestä muutosta, sillä lähtömuutto oli 77 asukasta tulomuuttoa suurempi Hausjärven osalta. Sen sijaan syntyneitä oli kahdeksan enemmän kuin kuolleita ja nettomaahanmuutto oli 11 henkilöä. Hausjärven kunnan asukasmäärä on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti. Kasvu on kuitenkin taittunut, sillä vuoden 2013 asukasmäärä on pienempi kuin vuonna Kunnan asukasluvun kehitystä kuvataan seuraavassa kuviossa, jossa asukasluvun muutos on esitetty indeksilukuina. Perusvuotena on vuosi 2000, jolloin indeksin arvo on 100. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asukasluku pieneni ikäryhmissä alle 25 vuotiaat (asukasluvun muutos 28 asukasta eli 1,1 %), vuotiaat (vähennys 50 asukasta eli 1,0 %) sekä ikäryhmässä yli 75- vuotiaat (vähennys 18 asukasta eli 2,7 %). Asukasluku kasvoi ikäryhmässä vuotiaat 38 asukkaalla eli 4,4 %. Hausjärven väestörakenne on 2000 luvulla muuttunut jonkin verran. Suhteellisesti suurimmat muutokset liittyvät toisaalta vuotiaiden lukumäärän kasvuun 24,9 prosentilla ja toisaalta vuotiaiden lukumäärän pienenemiseen 11,8 prosentilla. Lukumääräisesti suurin muutos on vuotiaiden ikäryhmässä, jossa asukasluku on vuosina kasvanut 431 hengellä. Alla on kuvattu kunnan väkiluvun kehitystä vuosina ikäryhmittäin indeksilukuina ja väestöosuuksina. Indeksilukutaulukossa asukasluvun yhteismäärä on esitetty myös vuoden 2013 osalta. Pylväiden arvopisteet ovat vuoden 2012 arvoja. 6 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa:

15 13 Hausjärven työttömyysluvut ovat parempia kuin maakunnassa tai Suomessa keskimäärin, mutta kuitenkin kasvussa. Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli Hausjärvellä joulukuun lopussa 7,8 %, kun vastaava luku Kanta-Hämeessä oli 11,7 % ja koko maassa 12,6 %. Hausjärven työttömyysaste oli joulukuun 2013 lopussa 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 28 henkilöllä eli 9 %.

16 14 Huolestuttavaa on nuorten työttömyysasteen kasvu. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden prosenttiosuus alle 25-vuotiaiden työvoimasta oli vuoden 2013 joulukuun lopussa 14,1 % eli 2,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Kanta-Hämeessä nuorten työttömyysaste oli 18,0 % ja kasvu 3,8 prosenttiyksikköä. Hausjärven nuorten työttömyysaste on kuitenkin Riihimäen seutukunnan matalin. Yli vuoden työttömänä olleiden lukumäärä oli vuoden 2013 lopussa 70 henkilöä eli 13 henkilöä (23 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Hausjärven kunnassa pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin Kanta-Hämeessä (21 %) ja Riihimäen seutukunnassa (18 %). Avoimia työpaikkoja oli joulukuun lopussa 2013 Hausjärvellä seitsemän kappaletta eli yksi enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2013 uudispienrakentamisen määrä pysyi vuoden 2012 tasolla. Tonttikysyntä oli edelleen hyvin vaimeaa ja siten kunta myi vain yhden tontin ja vuokrasi kaksi. 1.6 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Merkittävin muutos, joka vaikutti kunnan vuoden 2013 talouteen, oli verotulojen poikkeuksellisen suuri kasvu. Verotulot kasvoivat seuraavista syistä: verontilityslain muutoksen myötä verotulojen tilitysrytmi muuttui, kuntien ja valtion välistä jako-osuutta muutettiin kuntien hyväksi ja verotulojen maksuunpanon mukaisen tilityksen oikaisu oli kunnalle edullinen. Lisäksi verotulojen kasvuun vaikutti kunnan päätös korottaa veroprosentteja. Eniten veroprosenttikorotuksista verotulojen kasvuun vaikutti kunnan tuloveroprosentin korottaminen 20,00 prosentista 20,50 prosenttiin. Lopulta kunnan verotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna euroa eli 10,6 %. Kasvu sisältää poikkeuksellisia ja kertaluonteisia eriä ja vuonna 2014 onkin odotettavissa, että verotuloja kertyy noin euroa (1,1 %) vähemmän kuin vuonna huolimatta 0,5 prosenttiyksikön korotuksesta tuloveroprosenttiin. Vuoden 2012 lopulla alkanut ja alkuvuonna 2013 jatkunut lastensuojelun kustannusten merkittävä kasvu johti siihen, että talousarvion määrärahat osoittautuivat riittämättömiksi. Lastensuojelutoimintaa pyrittiin kehittämään vuoden aikana ennaltaehkäisevään suuntaan ja tällä toivottiin olevan vaikutusta myös toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannusten kasvu taittuikin loppuvuonna Suurin muutos kunnan talousarvioon tehtiin joulukuussa, jolloin myönnettiin lisämäärärahaa lähinnä perusturvan toimintaan ja pyrittiin kattamaan menoylitystä eri toimialojen määrärahoja ja tuloarvioita tarkistamalla. Lisäksi kunnan verotuloarviota korotettiin merkittävästi. Kunnan toimintatulojen kertymisen kannalta huomionarvoisia seikkoja ovat muun muassa vanhustenhuollon tulojen kertyminen edellisvuotta suurempina ja uusi linjaus kunnalle maksettavan työllistämistuen maksamisperusteissa, joka vähensi kunnan työllistämistukituloja. Hausjärven kunnan sisäisenä taseyksikkönä teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii vesihuoltolaitos. Vesihuoltolain mukaisesti vesihuolto tulisi järjestää omakustannusperiaatteella. Myös pääomakulut on syytä huomioida, kun tarkastellaan omakustannusperiaatteen toteutumista. Vuonna 2013 kunnanvaltuusto hyväksyi lyhennysohjelman ja ehdot lainalle, jonka kunta on antanut vesihuoltolaitokselle silloin, kun vesihuoltolaitos muodostettiin omaksi taseyksikökseen. Lainanlyhennykset ja lainan korot kirjattiin kunnan ja taseyksikön kirjanpitoon jo vuodelta Järjestely luo painetta vesimaksujen korottamiselle. Lyhennysohjelman ehdot määriteltiin kuitenkin varsin kohtuullisiksi, jotta korotustarve ei olisi liian suuri. Kunnan investoinnit olivat edelleen merkittäviä kunnan taloudelliseen tilanteeseen nähden. Ryttylän koulukeskuksen rakentaminen jatkui ja oli rahamääräisesti selvästi suurin tilikauden investointihanke. Muita suurimpia investointihankkeita oli Oitin Manassenpellon kunnallistekniikan rakentaminen ja Kirkonkylän vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen.

17 15 Kunnanvaltuusto hyväksyi uudistetut suunnitelmapoistojen perusteet ja pysyvien vastaavien kirjanpito- ja poistolaskentaohjeet kokouksessaan ja vuoden 2013 poistot laskettiin päätöksen mukaisesti. Suunnitelmapoistojen perusteiden muuttaminen ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia poistojen määrään. Hausjärven kunnan käyttämät poistoajat ovat joiltakin osin pidemmät kuin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa määritellyt alarajat. Poistoajat ovat kuitenkin lyhempiä kuin yleisohjeessa määritellyt sallitut pisimmät poistoajat. Alarajoja pidempien poistoaikojen käyttäminen on perusteltu, kuten yleisohjeessa edellytetään. Kunnan kehittämisen kannalta tärkeää oli se, että Oitin Manassenpellon pientaloalueen asemakaava sai lainvoiman ja ensimmäiselle osalle tonteista rakennettiin kunnallistekniikka. Myös Oitin ja Ryttylän yritysalueiden asemakaavat saivat lainvoiman. Muista kunnan kehittämishankkeista merkittävimmät olivat lastensuojelun kehittämishanke sekä kaksi EUrahoitteista hanketta. Lastensuojelun kehittämishanke toteutettiin pääosin lahjoitusrahastovaroin. EUrahoitteisista hankkeista pohjaveveden riskienhallintahanke (Happi-hanke) päättyi toimintavuonna ja kylätoiminnan edistämishanke (KYKYÄ-hanke) toimi viimeisen kokonaisen toimintavuotensa. Lisäksi kunnassa valmisteltiin palvelusetelin käyttööottoa sekä terveyskeskuksen vuodeosaston osan muuttamista perusturvatoimen alaiseksi hoivaosastoksi. Nämä muutokset toteutettiin vuoden 2014 alusta alkaen. Vanhuspalvelulaki astui voimaan Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan tulevaisuuteen vaikuttaa keskeisesti valmisteilla olevat kansalliset rakenneuudistukset. Hausjärven kunta osallistuu alkuvuonna 2014 rakenneselvitykseen yhdessä Riihimäen kaupungin ja Lopen kunnan kanssa. Lisäksi tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteesta ei ole tilinpäätöksen laatimishetkellä sitovia päätöksiä. Valmisteilla on myös valtionosuusjärjestelmän muutos. Muutos on melko perusteellinen, mutta käytettävissä olevien laskelmien perusteella valtionosuusjärjestelmän muutos ei aiheuta kunnalle merkittäviä muutoksia valtionosuusrahoituksen määrään. Sen sijaan jo päätetyt valtionosuusleikkaukset jatkuvat aina vuoteen 2017 asti ja tämä on kunnan palvelujen rahoittamisen kannalta merkittävä asia: ilman vuonna 2012 aloitettuja vuosittaisia valtionosuusleikkauksia kunnan valtionosuustulo olisi arvion mukaan vuosina noin 11 miljoonaa euroa suurempi kuin ilman leikkauksia. Valtionosuusleikkausten vaikutus on huomioitu kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa, mutta mahdolliset lisäleikkaukset ovat ongelmallisia kunnan talouden tasapainottamistavoitetta silmällä pitäen. Onkin tärkeää, että kuntien velvoitteita puretaan samalla kun valtionosuusrahoitusta vähennetään. Samoin on tärkeää, että kun velvoitteita puretaan, kunnassa pystytään tekemään riittävät päätökset toiminnan sopeuttamiseksi vähempien tai matalampien velvoitteiden tasolle. Valtionosuuksien leikkaustarpeeseen vaikuttaa yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen. Yleinen taloustilanne vaikuttaa myös verotulojen kehittymiseen. Verotulot ja valtionosuudet ovat kunnan toiminnan kannalta keskeiset erät: ne muodostavat vuoden 2013 tilinpäätöksen luvuilla laskettuna noin 88 % kunnan tuloslaskelman tuloista. Työmarkkinatuen rahoitusuudistus siirtää kunnille merkittävästi lisärahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Muun muassa väestörakenteen muuttumisen vuoksi kuntaan kohdistuu sosiaali- ja terveysmenojen kasvupainetta seuraavina vuosina. Kunnan käyttötalousmenojen kannalta on myös tärkeää, että terveydenhuollon kuntayhtymien talous pysyy jatkossa hallinnassa. Kunta on kiinnittänyt huomiota myös maksujen ja taksojen perusteisiin. Jatkossa painetta kohdistuu erityisesti vesihuoltolaitoksen maksuihin, sillä vesihuoltolaitoksen investoinnit ovat mittavia.

18 16 Kunta on investoinut pääsääntöisesti liikaa tulorahoitukseensa nähden. Silti investointipaineita on edelleen. Kunnan velkamäärä on kasvanut huolestuttavasti ja suuri investoinnit merkitsevät lainamäärän kasvua tulevina vuosina. Tämä kasvattaa osaltaan korkoriskiä: vaikka kunnan lainojen suojausaste onkin korkea, kunnan keskimääräisiin korkokustannuksiin vaikuttaa merkittävästi se, mihin korkotasoon uusia lainoja joudutaan kiinnittämään. Toisin sanoen myös korkotason pysyminen matalana parantaa kunnan mahdollisuuksia saavuttaa talouden tasapaino suunnitellusti vuoteen 2017 mennessä. Tällä hetkellä kunnan suunnitelma talouden tasapainottamisesta perustuu oletukselle, että toimintamenojen kasvu pysyy maltillisena, rahoitusmarkkinat säilyvät vakaina ja korkotaso matalana sekä siihen, että talous elpyy hitaan kasvun uralle. Jotta kunta pystyy palvelemaan kuntalaisiaan riittävällä määrällä riittävän laadukkaita palveluita siedettävällä ja elinvoiman turvaavalla verorasituksella, tulee kunnan pystyä hillitsemään käyttötalousmenojen kasvua ja supistaa investointejaan tulevina vuosina. Tilinpäätöksen laatimishetkellä takana on neljä kuukautta (marraskuu helmikuu 2014), joina käyttötalousmenot ovat kasvaneet vaatimattomasti. Lisäksi kunnalla on hyvät edellytykset asukasmäärän kasvulle ja uusien yritysten syntymiselle. 1.8 Kunnan henkilöstö Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaiset palkat ja palkkiot ovat euroa. Summa sisältää sairausvakuutuskorvaukset ja työllistettyjen palkat, joista on vähennetty työllistämistukitulot. Palkat ja palkkiot olivat vuonna euroa (1,0 %) edellisvuotta suuremmat. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot olivat vuonna 2013 vastaavasti euroa eli euroa (1,3 %) edellisvuotta suuremmat. Vuonna 2013 toteutettiin työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset ja järjestelyerien kohdennukset alkaen. Kunnan henkilöstömäärä laski vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden. Henkilöstömäärän kehitystä kuvaa alla oleva taulukko vakin. määräaik. vakin. määräaik. vakin. määräaik. vakin. määräaik. Keskushallinto * Perusturvatoimi varhaiskasvatus Sivistystoimi varhaiskasvatus 37 6 Tekninen toimi Yhteensä Työllistetyt Yht. (sis. työllistetyt)** *) V lukien sis. kunnanjohtajan, Palkeet ja Elkeet. Varhaiskasvatus siirrettiin hallinnollisesti perusturvatoimesta sivistystoimeen lukien. **) Työllistetyt laskelmassa mukana vasta vuodesta 2012 lähtien.

19 17 Vähennys kohdistui erityisesti määräaikaiseen henkilöstöön. Tämä johtuu erityisesti siitä, että Hausjärven kunnasta tuli toimintavuoden aikana Kunta Pro Oy:n osakas ja kunta ryhtyi käyttämään osakkuuden mahdollistamaa sijaispalvelua. Näin ollen kaikki sijaiset eivät enää tilinpäätösvaiheessa olleet kunnan henkilöstöä. Vuoden 2013 talousarvioon sisältyneitä henkilöstöresurssilisäyksiä toteutettiin seuraavasti: Toimiala Määrä Tehtävä/nimike Alkaen Sivistystoimi/varhaiskasvatus 1,0 lastenhoitaja Sivistystoimi/varhaiskasvatus 1,0 lastenhoitaja Perusturvatoimi/vanhustenhuolto 1,0 hoitaja Perusturvatoimi/vanhustenhuolto 1,0 hoitaja Talousarvioon sisältyi myös varhaiskasvatuksen toimistosihteerin palkkaaminen alkaen. Tehtävässä toimi tätä ennen työllistetty. Toimistosihteeriä ei kuitenkaan palkattu, sillä keskushallinnon toimistotyön osalta tehtiin uudelleenjärjestelyjä, joiden myötä varhaiskasvatuksentoimistosihteeriresurssi järjestyi olemassa olevasta henkilöstöstä. Lisäksi vuoden 2013 henkilöstökuluihin vaikutti koko vuoden osalta sellaiset henkilöstölisäykset, jotka toteutettiin kesken vuotta Tällaisia olivat: Toimiala Määrä Tehtävä/nimike Alkaen Sivistystoimi/perusopetus 1,0 laaja-alainen erityisopettaja Perusturvatoimi/päivähoito 2,0 lastentarhanopettaja Perusturvatoimi/päivähoito 2,5 lastenhoitaja Perusturvatoimi/sosiaalityö 1,0 sosiaaliohjaaja Hallinnon sisäiset palvelut - palvelukeskus/ruoka- ja siivouspalvelut 1,0 keittiö- ja siivoushenkilö Sairauslomien ja työtapaturmien vuoksi poissoloja kertyi päivää vuonna Tämä on 367 päivää (5,7 %) enemmän kuin vuonna Vuodelta 2013 laaditaan toimintakertomuksesta erillään henkilöstökertomus. 1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista asioista Tavoitteiden toteuttamisen kannalta merkityksellisimmät riskit ovat toimialojen arvion perusteella avainhenkilö- ja resurssiriski. Kunnan pienen organisaation haavoittuvuus korostuu erityisesti tehtävissä, joita tekee vain yksi henkilö. Tällaisia tehtäviä on useita jokaisella toimialalla. Avainhenkilö- ja resurssiriskejä on pyritty hallitsemaan erityisesti hyvän esimiestyön keinoin: viestinnällä, tehtävänkuvamäärittelyillä, koulutuksella ja tarvittaessa korvausrekrytoinneilla. Resurssiriskiä pyritään hallitsemaan myös osana vuosittaista toiminta- ja taloussuunnittelua: talousarviovalmistelussa suunnitellaan ja yhteismitallistetaan tehtävät ja tavoitteet käytettävissä oleviin voimavaroihin. Lisäksi erityisesti sijaisten saatavuuteen liittyvää riskiä on pyritty pienentämään siten, että kunta on toimintavuonna ostanut Kunta Pro Oy:n osakkeita ja omistajuutensa perusteella on ryhtynyt hankkimaan sijaistyövoimaa ostopalveluna.

20 18 Toiminnallisiin riskeihin liittyy myös hankintoihin liittyvät riskit. Kunta ostaa yhä enemmän palveluja, mutta hankintoihin liittyvää kilpailutus- sekä sopimusten laadinta- ja valvontaosaamisresurssia on rajoitetusti. Resurssivaje kohdistuu sekä määrään että osaamiseen. Riskiä on pyritty pienentämään siten, että kunta käyttää mahdollisimman paljon KL-Kuntahankinnat Oy:n ja KuntaPro Oy:n kilpailuttamia puitesopimuksia. Jälkimmäiseltä kunta voi myös ostaa erilaisia hankintojen asiantuntijapalveluita. Kunnassa on toimintavuoden aikana havaittu edellä mainittujen riskien ohella myös tietoturvariskin kasvaminen. Kunnassa on paljon tietojärjestelmiä, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja. Tämä riski on ollut olemassa ennenkin ja sitä hallinnoidaan yhdessä RHL-Data Oy:n kanssa. Uutena asiana on havaittu sosiaalisen median mukanaan tuoma riski: kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden tulee käyttää sosiaalista mediaa niin, ettei luottamuksellisia tietoja välity julkiseen jakeluun. Tämän riskin pienentämiseksi kunnassa hyväksyttiin toimintavuoden aikana sosiaalisen median ohje. Taloudellisista riskeistä merkittävimmät kohdistuvat verotulojen ja valtionosuuksien kehitykseen sekä korkotason nousuun. Näiden riskien osalta keskeistä on yleisen taloudellisen tilanteen ja rahamarkkinoiden tilanteen kehittyminen. Maailman ja Euroopan talouden riskit ja hidas kasvu sekä Venäjän ja Ukrainan välisen kriisin vaikutus maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin vaikuttavat myös Suomeen ja julkisten palveluiden rahoitusmahdollisuuksiin. Näiden riskien olemassaoloon kunta ei voi vaikuttaa, mutta kunta voi omilla toimillaan vaikuttaa siihen, miten suuri vaikutus riskien konkretisoitumisella on kunnan toimintaan ja talouteen. Myös terveydenhuollon kuntayhtymien talouden kehitys muodostaa kunnalle riskin, jota on pyrittävä hallitsemaan aktiivisella omistajuudella. Lisäksi kunnan konserniyhteisöjen omaisuuserien arvostuksiin liittyy riskejä, jotka edellyttävät aktiivista seurantaa ja tarvittaessa toimia riskien pienentämiseksi Ympäristötekijät Hausjärven pohjavesien riskienhallintahanke (HAPPI-hanke) käynnistyi keväällä 2010 ja hanke päättyi alkusyksyllä Hankkeessa jatkettiin muun muassa Oitin liuottimilla pilaantuneen pohjaveden tutkimuksia ja laadittiin toimenpideohjelma pohjavesialueilla sijaitsevien riskien vähentämiseksi. Hankkeen puitteissa kartoitettiin myös kunnan vanhojen kaatopaikkojen riskejä. Hankkeen rahoitus tuli 75-prosenttisesti Euroopan aluekehitysrahastosta. Muita rahoittajatahoja ovat Hausjärven kunnan lisäksi Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ja Riihimäen Vesi. Toimintavuonna valmisteltiin myös kunnan haja-asutuksen vesihuollon strategian päivitystä. Kunnanvaltuusto hyväksyi uusitun strategian kokouksessaan Hausjärven kunta osallistuu sopimuksen mukaan Riihimäen jätevedenpuhdistamon laajennus- ja saneeraushankkeeseen. Puhdistamossa käsitellään Riihimäen kaupungin, Lopen kirkonkylän, Läyliäisten sekä Launosten taajamien ja Hausjärven Oitin, Hikiän ja Ryttylän alueiden yhdyskuntajätevedet sekä useiden teollisuuslaitosten jätevesiä sekäsako- ja umpikaivolietteitä. Hanke on tärkeä erityisesti Vantaanjoen pääuoman yläosan veden ravinnekuormituksen, hygieenisen laadun sekä kalaston ja pohjaeläinten kannalta, mutta tärkeää se on myös joen keski- ja alajuoksulla. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan (123 ) ympäristönsuojelulain 19 n mukaiset ympäristönsuojelumääräykset. Lisäksi kunnan ympäristötoimessa on varauduttu kunnan ympäristötoimen valvontasuunnitelman laadintavelvoitteeseen, joka mahdollisesti säädetään vuoden 2014 aikana.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Tasekirja vuodelta Kunnanhallitus , 99 Kunnanvaltuusto , xxx

Hausjärven kunta. Tasekirja vuodelta Kunnanhallitus , 99 Kunnanvaltuusto , xxx Hausjärven kunta Tasekirja vuodelta 2015 Kunnanhallitus 22.3.2016, 99 Kunnanvaltuusto 26.4.2016, xxx SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot