Liite 1: Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1: Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset"

Transkriptio

1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset 1. Palvelun sisältö 1.1. Koulutuksen ominaisuudet ja hankinnan laajuus Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Koulutus on toteutettava opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (2012:1) ja kotoutumiskoulutuksen uusien toteutusmallien (OPH:n kotoutumiskoulutusten opetussuunnitelman perusteiden täydennykset ) mukaisesti. Hankinnan toteuttamisessa noudatetaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/ 2012), valtioneuvoston asetusta julkisista työvoima- ja yrityspalveluista (1073/2012), työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta työvoimakoulutuksen hankinnasta (2855/ /2012) sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2579/ /2016). Koulutuskokonaisuuden kesto voi vaihdella opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Koulutuskokonaisuudessa järjestetään kaksi - neljä 60 päivän moduulia. Koulutuskokonaisuuden kesto vaihtelee sen mukaan, mistä moduulista koulutus aloitetaan. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on asiakaslähtöinen joustavuus ja räätälöinti kotoutumiskoulutuksen uusien toteutusmallien mukaisesti. Kielen opiskeluun käytetään reilu puolet koulupäivästä, muu koulutusaika muodostuu ammatillisista elementeistä (uraohjaus, työssäoppiminen, ammatillisiin koulutuksiin tutustuminen, ammattisanasto, itsenäiset tiedonhakuym. tehtävät). Jos yhteistyökokouksissa todetaan muutostarpeita moduulijakoon, sitä voidaan muuttaa ELYkeskuksen, TE-toimiston ja palveluntuottajan yhteisellä päätöksellä. Kotoutumiskoulutuksen ryhmäkoko on opiskelijaa. Tarjous tulee laatia laskennallisen 20 opiskelijan ryhmäkoon perusteella. Hankinta tehdään opiskelijatyöpäivinä ja maksetaan toteutuneiden päivien mukaan. Yhteensä koulutuksia arvioidaan hankittavaksi hankintakaudelle ja optiovuosille noin opiskelijatyöpäivää. Hankittavasta koulutuksesta valtaosa toteutetaan siten, että opiskelijatyöpäivän laskennallinen kesto on seitsemän oppituntia, joista noin viisi oppituntia (5 x 45 min) on lähiopetusta. Työelämäjakson aikana opiskelija on työpaikalla alan normaalin työpäivän verran, esim. seitsemän tuntia Koulutuksen tehtävä ja tavoite Hankittavan kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa suomen kielessä toimivan peruskielitaidon. Tavoitteena on saavuttaa kielitaidossa taitotaso B1.1. Kielenoppimisen lisäksi tavoitteena on kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 20 :n mukaisesti tukea maahanmuuttajan kotoutumista kehittämällä hänen yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksiaan, joiden avulla maahanmuuttaja pystyy toimimaan työelämässä, suomalaisessa yhteiskunnassa, arkielämän tilanteissa sekä hakeutumaan työhön tai jatkokoulutukseen. 1

2 1.3. Koulutuksen kohderyhmä, koulutukseen ohjaaminen ja opiskelijoiden valinta Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä ovat Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston Salon seudun maahanmuuttaja-asiakkaat, joilla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, ja jotka TE-toimiston alkukartoituksen ja palvelutarvearvion sekä tehdyn kielitaidon lähtötasoarvioinnin perusteella tarvitsevat kotoutumiskoulutusta. Toissijaisesti koulutukseen voidaan valita myös maahanmuuttaja-asiakkaita, joiden oikeus kotoutumissuunnitelmaan on jo päättynyt. Koulutukseen voidaan valita myös Varsinais-Suomen TE-toimiston muiden toimipaikkojen asiakkaita. TE-toimisto tekee opiskelijavalinnat kotoutumiskoulutukseen. Opiskelijoille on tehty kielitaidon lähtötasoarviointi ennen koulutukseen ohjaamista. Maahanmuuttajien kielitaidon lähtötasoarvioinnin palvelu on hankittu erikseen. Lähtötasoarvioinnissa opiskelijoille määritellään heille sopiva koulutuksen lähtötaso sekä etenemistapa. Opiskelijoiden saamista lähtötasoarvioinneista riippuu, miltä lähtötasolta eli moduulista koulutus aloitetaan ja ohjataanko opiskelija hitaasti etenevien polulle, peruspolulle vai nopeasti etenevien polulle. Kotoutumiskoulutuksia tarvitsevien asiakkaiden/opiskelijoiden määrästä ja ryhmien toteutumisesta riippuen eri tavalla etenevien opiskelijoiden opetus pitää voida toteuttaa yhden ryhmän sisällä eriyttämällä opetusta erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin. Opiskeluryhmät pyritään muodostamaan siten, että opiskelijat pääsevät sopivalta tasolta alkavaan ja sopivalla etenemistavalla etenevään koulutukseen Koulutuksen aloittaminen, päättäminen ja keskeytyminen Heti koulutuksen alettua palveluntuottaja ilmoittaa TE-toimistoon Koulutusportti-järjestelmän kautta, ketkä opiskelijat aloittivat koulutuksen. Koulutuksen päättyessä palveluntuottaja ilmoittaa TE-toimistoon Koulutusportti-järjestelmän kautta, ketkä opiskelijat päättivät koulutuksen. Koulutuksen päättyessä palveluntuottaja ilmoittaa TE-toimistolle Koulutusportti-järjestelmän kautta, minkä suomen kielen taitotason (yleinen ja suullinen) opiskelija on koulutuksen aikana saavuttanut sekä mitä opiskelijalle suositellaan jatkosuunnitelmaksi. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja ja opiskelija tekevät yhdessä jatkosuunnitelman ARVIjärjestelmään ( Palveluntuottajan tulee kerätä opiskelijoilta loppuarviointi koulutuksesta Opal-järjestelmää käyttäen. Palveluntuottajan tulee tarkistaa viimeistään kaksi viikkoa ennen palautteen antamista, onko kyseinen koulutus Opal-järjestelmässä. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta Koulutus tulee keskeyttää, mikäli opiskelija on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi opetuspäivää tai jos poissaoloja on muutoin niin paljon, etteivät kotoutumiskoulutukselle asetetut tavoitteet täyty, ja opiskelija ei etene opinnoissaan. Myös sinänsä hyväksyttävästä syystä (esimerkiksi pitkä sairausloma) johtuva poissaolo, joka kestonsa vuoksi estää koulutuksen tavoitteiden täyttymisen, on peruste koulutuksen keskeyttämiselle. Edellä kuvatuissa tilanteissa palveluntuottajan on tehtävä TE-toimistolle viipymättä perusteltu esitys koulutuksen keskeyttämisestä Koulutusportti-järjestelmän kautta. TE-toimiston asiantuntija tekee päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä. Ennen päätöksen tekemistä TE-toimisto varaa asiakkaalle tilaisuuden tulla kuulluksi asiassa. Tarvittaessa kuulemistilaisuuteen kutsutaan mukaan palveluntuottajan edustaja. Keskeyttämispäätös ilmoitetaan kirjallisesti koulutukseen osallistujalle ja hänellä on oikeus tehdä asiasta oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen TEtoimistolle. TE -toimisto täydentää koulutuksen keskeytymisten tai aloittamatta jättämisen takia vapautuvia opiskelijapaikkoja uusilla ryhmään sopivilla opiskelijoilla. 2

3 1.5. Koulutuksen toteuttaminen Työvoimakoulutus on kokopäiväopiskelua. Opiskelijatyöpäivän laskentaperusteena on seitsemän opetustuntia (á 45 min.) ja opiskelijatyöpäiviksi lasketaan viisi päivää viikossa, pois lukien arkipyhät, juhannusaatto ja jouluaatto. Opintoviikon laskennallinen pituus on 35 tuntia. Mahdolliset etäopiskeluna suoritettavat koulutusosiot tulee mitoittaa tarjouksessa siten, että ne työmäärältään vastaavat lähiopetusta. Työssäoppimis- ja työharjoittelujaksoilla noudatetaan harjoittelutyöpaikan normaaleja työaikoja niin työpäivän pituuden, mahdollisten vuorotöiden kuin vapaapäivienkin osalta. Työssäoppimis- ja työharjoittelujakson päivittäisen ja viikoittaisen keston sekä jaksosta työnantajan kanssa tehtävän sopimuksen sisällön osalta tulee noudattaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) työmarkkinatoimenpiteitä koskevia säännöksiä. Koulutuksen mahdolliset jaksotustarpeet ja niiden syyt tulee esittää erikseen. Hankittavaan koulutukseen ei pääsääntöisesti sisälly lomia. Vähintään 5 kk kestävän työvoimakoulutuksen hankintasopimukseen ELY keskus voi lisätä enintään viikon lomajakson kutakin kuuden kuukauden koulutusjaksoa kohden. Koulutus tulee aina tarjota ilman lomajaksoja. Suomen kielen ja viestintätaitojen lisäksi koulutuksen tulee sisältää ohjausta sekä työelämä- ja yhteiskuntataitojen opintoja, joihin kuuluu työelämäjakso/-jaksoja, joiden yhteinen laajuus on vähintään 6 opintoviikkoa. Lisäksi koulutukseen voi sisältyä valinnaisia opintoja. Koulutuksen tulee sisältää ammatillisesti suuntautuneita moduuleita/painotuksia. Työelämäjaksolla opiskelijan tulee päästä tutustumaan suomalaiseen työelämään ja käyttämään suomen kieltä. Työelämäjakson aikana noudatetaan harjoittelupaikan työaikoja. Etusijalla tulee olla työpaikat, joissa on edellytykset opiskelijan oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja työllistymismahdollisuus. Kotoutumiskoulutuksen opiskelijoilla saattaa olla valmiudet yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason tutkinnon suorittamiseen kotoutumiskoulutuksen aikana tai pian sen jälkeen. Mahdollisuus tarjotaan niille opiskelijoille, joilla oppilaitoksen arvion mukaan on realistiset edellytykset suorittaa tutkinto ja joiden työllistymisen tai jatkokoulutukseen pääsemisen kannalta YKI-tutkinnon suorittaminen on TE-toimiston ja oppilaitoksen näkemyksen mukaan perusteltua. YKI-tutkinnon hintaa ei sisällytetä tarjoukseen. Koulutuksen aikana opiskelijalle voidaan myös tarjota mahdollisuus suorittaa erilaisia sertifikaatteja, esim. hygieniapassi, anniskelupassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti tai trukkikortti, mikäli tällaisen luvan tai koulutuksen suorittamisen arvioidaan edistävän opiskelijan työllistymis- tai jatkokoulutusmahdollisuuksia. Työelämän lupa- ja korttikoulutusten kustannus tulee sisällyttää tarjottavaan opiskelijatyöpäivän hintaan, eikä niistä makseta erillistä korvausta. Korttien suorittamiseen mahdollisesti liittyvät viranomaiskustannukset jäävät opiskelijan maksettavaksi. Työelämän lupa- ja korttikoulutusten suorittamisesta sovitaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Koulutuskokonaisuuden moduuleissa 2-4 opintojen painotusta siirretään työhön, ammatteihin ja työelämään. Koulutusta tulee räätälöidä eri ammattialoille ja siihen voidaan sisällyttää ammatillisia sisältöjä. Kielikoulutusta painotetaan ko. ammattialan kieleen. Opinnot integroidaan yhteen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla. Opiskelijan tulee saada ohjausta ja tukea jatko-opintojen suunnittelussa ja työllistymisessä. Opiskelija voidaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella ohjata hakeutumaan toiseen koulutukseen tai muuhun palveluun myös kesken kotoutumiskoulutuksen, mikäli sen katsotaan edistävän opiskelijan työllistymistä ja muita valmiuksia enemmän kuin kotoutumiskoulutuksen loppuun suorittaminen. 3

4 2. Koulutuspalvelua koskevat vähimmäisvaatimukset Edellä mainittujen koulutuksen ominaisuuksien lisäksi tarjoajan tulee erityisesti huomioida seuraavat vähimmäisvaatimukset: Yleistä Tarjoaja tai sen alihankkijat, jotka osallistuvat palvelun tuottamiseen, eivät saa saada työ- ja elinkeinotoimiston työllisyysmäärärahoista myöntämää palkkatukea tai starttirahaa, eikä ELYkeskuksen myöntämää ESR -rahoitusta tai työllisyyspoliittista avustusta tarjouksessa yksilöidyn palvelun toteuttavan henkilön palkkakustannuksiin. Koulutuksen toteutus Koulutukset toteutetaan suomen kielellä. Apukieliä on mahdollista käyttää opetuksessa, mutta pääasiassa käytetään suomea suomeksi -menetelmää. Apukieliä voidaan käyttää opetuksessa silloin, kun sopimuksen mukaisesti sovitaan erityisryhmän toteuttamisesta siten, että koulusta räätälöidään tietylle kieli- tai kulttuuriryhmälle. Tarjoajalla on koulutuksenjärjestäjän oma kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma, joka noudattaa Opetushallituksen antamia Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (1/011/2012) sekä uusia toteutusmalleja (OPH:n opetussuunnitelman perusteiden täydennykset ). Opetussuunnitelmassa tulee ilmetä, miten koulutuksessa huomioidaan henkilökohtaiset tarpeet eri etenemistapojen mukaisilla koulutuspoluilla. Tarjoaja sitoutuu järjestämään kotoutumiskoulutukseen osallistujille koulutuksen aikana tarvittavat materiaalit ja välineet, kuten oppimateriaalin, kirjoitusvälineet ja USB-muistitikun. tarjoajalla on valmius toteuttaa verkko-oppimisen /etäopiskelun mahdollisuuksia, jotta koulutusta voidaan tarjota laajemmin Salon seudulla Yhteistyö TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa Tarjoaja sitoutuu ottamaan opiskelijat koulutukseen alueella toteutettavan kielitaidon lähtötasoarvioinnin ja TE-toimiston tekemän opiskelijavalinnan perusteella. Koulutuskokonaisuuksiin ja opiskelijaan liittyvä tiedonvaihto kouluttajan ja TE-toimiston välillä hoidetaan Koulutusportti-järjestelmää käyttäen silloin kun se järjestelmän toimintaedellytykset huomioiden on mahdollista. Kouluttaja on yhteydessä opiskelijan vastuuvirkailijaan myös muilla tavoilla, esimerkiksi sähköpostin, puhelimen tai videoneuvottelun välityksellä tai henkilökohtaisissa tapaamisissa, silloin kun sen on asiakkaan opiskelun ja jatkosuunnitelmien osalta tarpeellista. Yhteydenpidossa tulee huomioida TE-toimiston henkilöasiakasta koskevat salassapitosäädökset. Tarjoaja tekee omaa seurantaa ja yhteenvetoja siitä, mitä kielitaidon tasoja opiskelijat saavuttavat koulutuksen aikana, kuinka moni työllistyy koulutuksen aikana/heti sen jälkeen ja siitä, millaisia jatkopolkuja opiskelijoille on suunniteltu tai toteutunut koulutuksen aikana. Tarjoaja esittelee seurantaa ja yhteenvetoja kaksi kertaa vuodessa pidettävissä ohjausryhmässä ja toimittaa ne tilaajalle myös kirjallisessa muodossa sovitusti kerran vuodessa. Tarjoaja kutsuu tilaajan kaksi kertaa vuodessa ohjausryhmään, jossa käsitellään koulutuksen laatua, vaikuttavuutta, toimivuutta sekä koulutuksen kehittämistarpeita. Palavereissa käydään läpi edellä mainittuja tarjoajan laatimia koulutuksen seuranta- ja yhteenvetotietoja. 4

5 Työelämäjaksot ja opintojen henkilökohtaistaminen Koulutukseen sisältyviä työelämäjaksoja varten opiskelijoille järjestetään työssäoppimispaikat. Koulutukseen tulee sisältyä vähintään yksi työelämäjakso, jonka tarkoituksena on suomalaiseen työelämään tutustuminen, suomen kielen taidon vahvistaminen ja työkokemuksen kartuttaminen. Työelämäjakson/jaksojen yhteinen kesto on vähintään 6 viikkoa. Tarjoajalla tulee olla yhteydet työnantajiin siten, että koulutuksessa oleville opiskelijoille pystytään järjestämään työssäoppimispaikat. Työssäoppimispaikkojen tulee ensisijaisesti olla sellaisia, että opiskelijalla on niissä työllistymismahdollisuus ja mahdollisuus olemassa olevan ammatillisen osaamisen todentamiseen ja kehittämiseen. Työelämäjakson aikana kouluttaja pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijaan ja työnantajaan, on koko työelämäjakson ajan opiskelijan ja työnantajan tavoitettavissa ja käy työpaikalla vähintään kerran työelämäjakson aikana. Tarpeen mukaan työpaikalla käydään useammin. Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja. Työelämäjakson etenemistä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Työelämäjakson lopussa käydään palautekeskustelu, jossa ovat mukana opiskelija, työantajan edustaja ja kouluttaja. Työelämäjakson aikana kouluttajan tulee tarjota tarvittaessa kielitukea. Koulutukseen sisältyy ohjausta Opetushallituksen antamien Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (1/011/2012) mukaisesti. Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opinnot integroidaan toisiinsa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla ja opiskelija saa ohjausta ja tukea jatko-opintojen suunnittelussa ja työllistymisessä. Koulutuksen päättyessä opiskelijan koulutuksessa laatimat työnhakuasiakirjat tulee olla tallennettuna opiskelijalle annattavalle USB-muistitikulle. Tilat Koulutus toteutetaan palveluntuottajan käytössä olevissa tiloissa. Koulutustilojen tulee olla kohtuullisen etäisyyden päässä ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien avulla saavutettavissa Salon seudulla Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaille Tarjoajalla on koulutuksen toteuttamista varten käytössään seuraavanlaiset tilat: tilat soveltuvat vähintään 20 henkilöä käsittävän aikuisryhmän opetukseen opiskelijoiden käytettävissä on WC:t ja taukotila omien eväiden säilyttämistä, lämmittämistä ja syömistä varten käytettävissä on tila/tiloja ryhmätyöskentelyä ja henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja varten tilojen on oltava esteettömät Tarjoajalla on koulutuksen toteuttamista varten käytössään tarvittavat tekniset laitteet: koulutuksessa on käytettävissä tietokoneluokka koko koulutuksen ajan tai muulla tavalla järjestetty tietokoneiden ja internetin käyttömahdollisuus jokaiselle opiskelijalle. Koulutuksen aikana on käytettävissä kielistudio tai muulla tavalla järjestetty mahdollisuus kuuntelu- ja puheharjoitusten tekemiseen. Opetustiloissa on käytettävissä tietokone, datatykki, dokumenttikamera tai muulla tavalla järjestetty mahdollisuus kuunnella äänitteitä ja katsoa videoita. Koulutuksessa on käytettävissä tulostin ja kopiokone. Verkkoja etäopetuksessa on ajanmukaiset ohjelmat ja laitteet. Tilojen tulee olla käytettävissä siinä vaiheessa, kun hankintasopimus solmitaan tai viimeistään mennessä. 5

6 Opetushenkilöstön määrä ja ammatillinen pätevyys Tarjoajan henkilöstöresurssien tulee olla määrällisesti riittävä kotoutumiskoulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen kaikkina sovittavina toteutusaikoina. Opetushenkilöstöresurssien riittävyys on tarjoajaan kohdistuva soveltuvuusvaatimus. Opettajien määrän on oltava riittävä suhteessa tarjottavien opiskelijatyöpäivien määrään siten, että se on riittävä laskennallisten ryhmien mukaiseen kotoutumiskoulutuksen toteuttamiseen ympäri vuoden. tarjottua opiskelijatyöpäivää kohden tarjoajalla tulee olla laskennallisesti käytettävissä ja nimettynä vähintään neljä (4) suomen kielen ja viestintätaitojen sekä kaksi (2) työelämä- ja yhteiskuntataitojen kokoaikaista opettajaa Opettajien työ voidaan organisoida eri tavoin, kuitenkin siten, että jokaisessa moduulissa kullekin ryhmälle on nimetty vastuuopettaja, joka on suomen kielen ja viestintätaitojen opettaja tai työelämäja yhteiskuntataitojen opettaja/ohjaava opettaja. Yhden koulutuskokonaisuuden eri moduuleissa tulee lähtökohtaisesti käyttää samoja opettajia. Tarjoajan henkilöstöresurssien tulee olla ammatilliselta pätevyydeltään riittävä kotoutumiskoulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen kaikkina sovittavina toteutusaikoina. Suomen kielen ja viestintätaitojen nimetyistä opettajista vähintään yhden on täytettävä vastuuopettajia koskevat alla luetellut kriteerit: ylempi korkeakoulututkinto suomen kielestä suoritettu vähintään aineopinnot opettajan pedagoginen pätevyys (35 ov tai 60 op) kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta vähintään 3 vuotta o lopuilla nimetyillä suomen kielen ja viestintätaitojen opettajilla (alempi vaatimus) on oltava vähintään: ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään kaksi vuotta kokemusta aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opettamisesta tai suoritetut aineopinnot suomen kielessä ja vähintään yksi vuosi kokemusta aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opettamisesta työelämä- ja yhteiskuntataitojen nimetyistä vastuuopettajista/ohjaavista vastuuopettajista vähintään yhden on täytettävä seuraavat kriteerit (ylempi vaatimus): korkeakoulututkinto opettajan pedagoginen pätevyys (35 ov tai 60 op) kokemusta aikuisten opettamisesta/ohjaamisesta vähintään kaksi vuotta o lopuilla nimetyillä työelämä- ja yhteiskuntataitojen opettajilla on oltava vähintään (alempi vaatimus): korkeakoulututkinto vähintään yksi vuosi kokemusta aikuisten ohjaamisesta tai opettamisesta Kaikki koulutuksessa käytettävät opettajat tulee nimetä tarjouspyynnön liitteessä 8 tai henkilökunta tulee olla nimettynä siinä vaiheessa, kun hankintasopimus solmitaan, kuitenkin niin, että tarjousvaiheessa pitää ilmoittaa päävastuuopettajan tiedot. Tarjoajalla on oltava sijaisjärjestelmä, jolla turvataan kotoutumiskoulutuksen toteuttaminen esimerkiksi sairastapausten yhteydessä. Sijaisilla on oltava kotoutumiskoulutuksen tuloksellisen toteuttamisen edellyttämä koulutus ja kokemus. Päävastuuopettajan vaihtumisesta on aina ilmoitettava TE-toimistoon 6

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012 Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla Opetushallitus 12.3.2012 1 Työ- ja elinkeinotoimistot osana ELY-keskuksen palveluverkkoa Vuonna 2012 alueella 5 toimistoa, joissa yht. n. 210 työntekijää.

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero. Tarjouspyyntö: 2/2015, T1 POPELY/449/2015

LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero. Tarjouspyyntö: 2/2015, T1 POPELY/449/2015 LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS ja koulutuskuvauksen numero 8 Prosessi ja kuljetustyöntekijät 83 T1 Monitoimikoneenkuljettajankoulutus Taivalkoski tai Kuusamo Laajuus (otp)

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPH 2012 PERUSTEISTA KÄYTÄNTÖÖN Kristel Kivisik ja Sari Liski Työryhmä opetusneuvos Leena Nissilä, OPH, pj opetusneuvos Liisa

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Oulun Aikuiskoulutuskeskus. www.oakk.fi. Tervetuloa!

Oulun Aikuiskoulutuskeskus. www.oakk.fi. Tervetuloa! Oulun Aikuiskoulutuskeskus www.oakk.fi Tervetuloa! 1 2 OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 3500 opiskelijaa 113 eri maasta 2010 maahanmuuttajatiimissä 51 486 opiskelijatyöpäivää,

Lisätiedot

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus tänään

Kotoutumiskoulutus tänään Kotoutumiskoulutus tänään AVI 12.4.2016 Paula Frantti-Niemelä Rovalan setlementti ry / Rovala-Opisto paula.frantti-niemela@rovala.fi Yleistä Rovala-Opistosta Rovala-Opisto on vuonna 1954 perustettu Rovalan

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA. Sanna Matikainen OAKK

KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA. Sanna Matikainen OAKK KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA Sanna Matikainen OAKK 30.5.2016 MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS OAKK:SSA OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen hankintasopimus 0298/57/14 Yhteishankinta/RekryKoulutus

Työvoimakoulutuksen hankintasopimus 0298/57/14 Yhteishankinta/RekryKoulutus 1(6) Dnro UUDELY/3022/05.14.02/2013 Työvoimakoulutuksen hankintasopimus 0298/57/14 Yhteishankinta/RekryKoulutus Koulutuksen ostajat: Koulutuksen myyjä: Momentilta 32305103 (työvoimakoulutus), siirtomääräraha

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus. Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia

Uudistuva aikuisten perusopetus. Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia Uudistuva aikuisten perusopetus Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia Leena Nissilä Opetushallitus Teijo Koljonen Opetushallitus Laki- ja asetusmuutokset Laki perusopetuslain

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 72 T1 Yrityslähtöinen metallialan koulutustarjotin (Puite) Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö Uudistuva aikuisten perusopetus Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma Annika Bussman Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Teijo Koljonen Opetusneuvos Opetushallitus

Lisätiedot

Elinvoimaa maahanmuutosta

Elinvoimaa maahanmuutosta Elinvoimaa maahanmuutosta 8.12.2016 Maahanmuuttajan polku työhön 1 Polku avattuna palvelujen kautta, esimerkkinä kotoutuja-asiakas Ostetussa alkuhaastattelussa testataan asiakkaan kielitaito ja kartoitetaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta Tarjouslomake 1 (5) Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta Tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset ja tarjoukseen liitettävät selvitykset TARJOUSPYYNNÖN

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tämä yhteishankinta perustuu puitesopimukseen puhdistuspalvelualan Rekrykoulutuksesta, sopnro 0299/1/14.

Tämä yhteishankinta perustuu puitesopimukseen puhdistuspalvelualan Rekrykoulutuksesta, sopnro 0299/1/14. HANKINTASOPIMUS 0299/1B/14 AMMATILLISEN TYÖVOIMAKOULUTUKSEN YHTEISHANKINTA Tämä yhteishankinta perustuu puitesopimukseen puhdistuspalvelualan Rekrykoulutuksesta, sopnro 0299/1/14. 1. Ostajat Uudenmaan

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia tarjouspyyntöihin nrot 18-23/2017

Kysymyksiä ja vastauksia tarjouspyyntöihin nrot 18-23/2017 Kysymyksiä ja vastauksia tarjouspyyntöihin nrot 18-23/2017 Maahanmuuttajien suomen kielen lähtötason testauspalvelu, tarjouspyyntö 18/2017 Voiko haastattelun tehdä tulkin avustuksella? Sisällytetäänkö

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

Tämä sopimus perustuu 24. lokakuuta 2013 allekirjoitetun hankintasopimuksen 0299/19/13 kohdan 15 mukaiseen optio-oikeuteen.

Tämä sopimus perustuu 24. lokakuuta 2013 allekirjoitetun hankintasopimuksen 0299/19/13 kohdan 15 mukaiseen optio-oikeuteen. Diaarinumero 0275/848/2.4.1/2012 HANKINTASOPIMUS 0299/10/14 AMMATILLISEN TYÖVOIMAKOULUTUKSEN YHTEISHANKINTA Tämä sopimus perustuu 24. lokakuuta 2013 allekirjoitetun hankintasopimuksen 0299/19/13 kohdan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä. Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10.

Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä. Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10. Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10.2012 Faktoja 31.12.2010 (tiedot: Väestörekisterikeskus, Lappeenrannan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2017 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

KOSKI-tietovarannon käyttöönotto TIETOJA OPETUSHENKILÖSTÖLLE. Olli Laaksonen

KOSKI-tietovarannon käyttöönotto TIETOJA OPETUSHENKILÖSTÖLLE. Olli Laaksonen KOSKI-tietovarannon käyttöönotto 1.1.2018 TIETOJA OPETUSHENKILÖSTÖLLE Olli Laaksonen 12.12.2017 KOSKI-tietovarantoon tallennettavat tiedot Koulutuksen järjestäjien on siirrettävä tiedot Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

AMMATILLISEN TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN YHTEISHANKINTA

AMMATILLISEN TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN YHTEISHANKINTA Diaarinumero 0275/1373/2.4.1/2011 HANKINTASOPIMUS 0299/5/14 AMMATILLISEN TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN YHTEISHANKINTA 1. Sopijaosapuolet Ostajat Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (jäljempänä

Lisätiedot

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumiskoulutuksen resurssit 2013-2016, TEM:n pääluokka, työvoimatoimenpiteet, mom.

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Yhteistyö eri tahojen kanssa, opiskelijan tukeminen ja ohjaus, työelämä- ja yhteiskuntataidot sekä valinnaiset opinnot

Yhteistyö eri tahojen kanssa, opiskelijan tukeminen ja ohjaus, työelämä- ja yhteiskuntataidot sekä valinnaiset opinnot Yhteistyö eri tahojen kanssa, opiskelijan tukeminen ja ohjaus, työelämä- ja yhteiskuntataidot sekä valinnaiset opinnot Aikuisten maahanmuuttajien opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus 12.3.2012 Jyrki

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011 Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä Lauri Kurvonen 29.1.2011 Sisällys Mitä on työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-näyttöjen rahoitus Opiskelijoiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus-

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA Suunnittelijat Heli Kamppari ja Anni Itähaarla Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kotofoorumi 18.4.2013 2 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUSTA BRAHEASSA 22 VUOTTA Asioimistulkkikoulutus

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot