Yhteistyö eri tahojen kanssa, opiskelijan tukeminen ja ohjaus, työelämä- ja yhteiskuntataidot sekä valinnaiset opinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyö eri tahojen kanssa, opiskelijan tukeminen ja ohjaus, työelämä- ja yhteiskuntataidot sekä valinnaiset opinnot"

Transkriptio

1 Yhteistyö eri tahojen kanssa, opiskelijan tukeminen ja ohjaus, työelämä- ja yhteiskuntataidot sekä valinnaiset opinnot Aikuisten maahanmuuttajien opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus Jyrki Sipilä koulutuspäällikkö Helsingin aikuisopisto

2 YHTEISTYÖ ERI TAHOJEN KANSSA o tavoite: tehokkaampi ja nopeampi kotoutuminen sekä yhteiskunnan eri toimijoiden nykyistä suurempi sitouttaminen kotoutumiseen; tehostaa kotoutumiskoulutuksen vaikutusta ja kielenoppimista o pakko: yleisesti; erityisesti työelämän toimijoiden ja työhallinnon kanssa sekä oman organisaation sisällä o suositeltavaa: 3. sektori, erityisesti maahanmuuttajien omat organisaatiot; muut oppilaitokset; maahanmuuttajille palveluja tarjoavat organisaatiot kuten sosiaalitoimisto, Kela ja poliisi

3 OPISKELIJAN TUKEMINEN JA OHJAUS 5 ov o opastamista kotoutumiskoulutuksen suorittamiseen ja jatkosuunnitelmien tekoon o ohjausammattilaiset ja muut opettajat o ryhmä, pienryhmä, henkilökohtainen o ohjaussuunnitelma koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan o hakeutumisesta mahdolliseen jälkiohjaukseen saakka

4 TAVOITTEET o henkilökohtaisen koulutus- ja/tai työllistymissuunnitelman laadinta o ura- ja elämänsuunnittelutaitojen edistäminen o kasvun ja opiskelun tukeminen opiskelun eri vaiheissa o vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen edistäminen o opiskeluun liittyvien vaikeuksien ennalta ehkäiseminen

5 SISÄLLÖT o oppimisen ohjaus, opiskelutaidot o erityistä tukea tarvitsevien ohjaus o koulutus- ja työllistymisväyläsuunnittelu o ohjaus ja tuki ongelmatilanteissa o ohjaus työ- ja harjoittelupaikan hakuun liittyvissä asioissa o osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen o oppilaitoksen tarjoamat muut tukipalvelut

6 HENKILÖKOHTAISEN OPISKELUSUUNNITELMAN LAADINTA o lähtötason arviointi, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma pohjana o yksilöllinen, päivitetään, opiskelija ja opettaja yhdessä, tarvittaessa ulkopuolista apua o tukee jatkosuunnitelmia, kehittää itsearviointia ja -ohjautuvuutta o lähtötilanne, koulutustausta ja -tarpeet ja osaaminen huomioon o tukitoimet (-opetus) suomen/ruotsin ja viestintätaitojen sekä tietotekniikan osalta o mahdollisesti opiskelijan äidinkielellä

7 AMMATILLINEN OHJAUS JA JATKOSUUNNITELMAT o osaaminen: tiedot, taidot, pätevyys puntariin o työelämäjaksolle valmistautuminen o suorituspaikkojen valinnassa painotetaan työllistymisnäkökulmaa o alueen työmarkkinatilanne, työ- ja harjoittelupaikat ja työelämäyhteydet o työelämäjaksolla ohjaajina työnantajan ja oppilaitoksen edustajat; työllistymisnäkökulma o jatkosuunnitelma: ammatillinen PT ja sen saavuttamista tukevat LT-toimet o ohjauskeskustelut ja työelämäjakson arviointi: palaute ammattitaidosta ja osaamisesta ja sen soveltuvuudesta Suomeen o ammatillinen ohjaus jatkuvaa ja muuttuvaa

8 TYÖELÄMÄ- JA YHTEISKUNTATAIDOT ov Työelämätaidot TYÖELÄMÄTIETOUS Tavoitteet o työlainsäädäntöön ja työelämän käytäntöihin liittyvien perusasioiden mm. työmarkkinoiden toiminta ja ajankohtainen tilanne sekä työkulttuuri tietäminen o työelämässä tarvittavien sosiaalisten taitojen kehittäminen o työn- ja tiedonhaun osaaminen

9 Sisällöt o työkulttuuri ja työn merkitys o työmarkkinajärjestelmä o työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet o työn muodot o keskeinen työlainsäädäntö o verotus o työnhaku

10 AMMATIN VALINTA JA OHJAUS Tavoitteet o ohjauskeskustelujen, työelämäjakson ja muun mahdollisen ammatillisen osaamisen kartoittamisen avulla tietoa ammattitaidosta ja sen soveltamisesta suomalaiseen työelämään o jatkosuunnitelma: PT-tavoitteet (ammat.) ja LTtoimenpiteet niiden saavuttamiseksi o ohjausta ammattialan löytämiseksi tai päivittämiseksi Suomeen soveltuvaksi; ammattien osaamis- ja pätevyysvaatimukset o opiskelu- ja työhistorian dokumenttien todentaminen ja ajantasaistaminen o monipuolinen kuva ammateista, koulutuksesta ja työelämästä

11 Sisällöt o opiskelutaidot o suomalaiset ammatit ja niiden vaatimukset o ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja oman ammattitaidon ja pätevyyden arviointi o Suomen koulutusjärjestelmä ja eri koulutusalojen hakumenettely o näyttötutkintojärjestelmä o opintojen rahoitus o jatkosuunnitelmat

12 TYÖELÄMÄJAKSO Tavoitteet o suomalaiseen työelämään tutustuminen ja työelämässä tarvittavien viestintätaitojen kehittäminen o työhönsijoittumisen edistäminen o paremmat valmiudet laatia koulutus- ja työllistymissuunnitelma o lisääntynyt työelämän tuntemus ja kokemus erilaisista työtehtävistä o jatkosuunnitelmat selkeytyvät

13 Sisällöt o suomalainen työelämä ja -kulttuuri o oman osaamisen tunnistaminen o työelämän säännöt (työaika, työsuojelu ja - turvallisuus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet) o työntekijän rooli o työssä käytettävät koneet, laitteet ja välineet o ammatin sisällöt ja vaatimukset o työelämän kieli- ja viestintävalmiudet

14 Työelämäjakson kesto, ajankohta ja suorittaminen o vaihtelevat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan o vähintään 6 viikkoa o yhtäjaksoinen tai lyhyemmissä jaksoissa o useilla eri työpaikoilla o tutustumalla ammatilliseen tai muuhun koulutukseen o kouluttaja pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijaan ja käy työpaikalla o työpaikkaohjaaja o todistus

15 Yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus YHTEISKUNNAN PERUSRAKENTEET JA MAANTUNTEMUS Tavoitteet o yhteiskunnan rakenteen ja toiminnan tuntemus o perustiedot aktiivisena kansalaisena toimimiseen o pääpiirteet Suomen ja lähialueiden maantieteestä o perustiedot Suomen asemasta osana Pohjoismaita, Eurooppaa ja maailmaa o yhteiskunnallinen toiminta, elinkeinot ja luonto asuinpaikkakunnalla

16 Sisällöt o Suomen historia o yhteiskuntajärjestelmä o poliittinen järjestelmä o vaikuttaminen kolmannen sektorin kautta o Suomi maantieteellisesti, luonnonolot sekä lähiluonto ja rakennettu ympäristö o Suomen talousjärjestelmä ja elinkeinorakenne o Suomi kansainvälisenä toimijana o perustietoa lainsäädännöstä ja oikeuslaitoksen toiminnasta sekä jokamiehenoikeudet

17 YHTEISKUNNAN PERUSPALVELUT Tavoitteet o perehtyminen sosiaaliturvaan, terveydenhoitopalveluihin, koulutuspalveluihin sekä työllistymistä edistäviin ja muihin palveluihin o perehtyminen omiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin o tutustuminen asuinpaikkakunnan peruspalveluihin ja muihin julkisiin palveluihin

18 Sisällöt o peruspalvelut ja muut julkiset palvelut o verotus o keskeiset viranomaiset o yksityiset palvelut sekä kolmannen sektorin toiminta o yksilön oikeudet ja velvollisuudet kuluttajana ja suhteessa palveluntuottajiin o asuminen o turvallisuus

19 KULTTUURI-IDENTITEETTI JA MONIKULTTUURINEN VUOROVAIKUTUS Tavoitteet o oman ja suomalaisen kulttuurin tapojen, arvojen, normien ja asenteiden havainnointi ja tulkinta o vuorovaikutustaitojen kehittäminen suhteessa kulttuuritaustaltaan erilaisiin ihmisiin o rakentava toiminta monikulttuurisessa yhteisössä ja kaikkiin ryhmiin kohdistuvan rasismin torjunta o selviytyminen selkokielen, havainnollistamisen, kulttuurisensitiivisyyden, huumorin ja hyvän tahdon avulla, kun kielitaito on puutteellinen o näkymättömien kulttuurierojen tunnistaminen ja käsitteleminen

20 Sisällöt o kulttuurimuodot ja niiden rakennuselementit (mm. luonto, elinkeinot, historia, tarinat, uskonto) o kulttuurien moninaisuus o yksilön kulttuuri-identiteetin rakentuminen; identiteettien moninaisuus, kerroksellisuus ja muuntuvuus o oman kulttuuri-identiteetin tukeminen ja kotoutumisprosessin vaikutuksen pohtiminen o suomalaisen kulttuurin tavat, arvot ja normit o uskonto ja uskonnonvapaus Suomessa

21 o suvaitseva suhtautuminen kulttuurieroihin, maailmankansalaisen etiikka yhteistä hyvää rakentavana mahdollisuutena o rajan asettaminen kulttuuripiirteille, joita Suomessa ei hyväksytä o aineettomien kulttuurierojen havaitseminen ja pohdinta (mm. roolit, hierarkiat, kasvatuskäytännöt, kunnian ja häpeän käsitteet, yksityisyyden raja) o kulttuurisen vuorovaikutuksen kehittyminen o kulttuurien välisten sosiaalisten suhteiden ja verkostojen muodostaminen; osallisuus, ryhmään kuuluminen ja yhteisöllisyys

22 VALINNAISET OPINNOT o tavoite: auttaa kohti työelämää, jatko-opintoja ja kotoutumista o esim. oman ammattialan osaamisen päivitys, oman äidinkielen opinnot, yrittäjyysopinnot; anniskelupassi, ensiapukoulutukset, hitsaajan pätevyyskokeet, hygieniaosaamistodistus, tietokoneen ajokortit, trukkikortti, tulityökortti, työturvallisuuskortti, yleiset kielitutkinnot; taiteen ja liikunnan opinnot, muiden kielten opinnot, ohjatut tutustumiskäynnit ja -jaksot (oppilaitokset, yritykset) o mahdollisuuksien mukaan myös omalla äidinkielellä

Johdanto. Selvityksessä näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen.

Johdanto. Selvityksessä näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen. 1 Johdanto VOIMAA voimavaroja maahanmuuttajista on vuosien 2008 2011 ESR-hanke. Hanke vastaa tarpeeseen rakentaa maahanmuuttajataustaisille joustava väylä koulutuksesta työelämän asiantuntijatehtäviin.

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA Opas koulutuksen järjestäjälle Lahden kansanopisto ja Pohjois-Karjalan Opisto (toim.) 2006 Sisällys 1 Oppaan tarkoitus... 1 2 Kansanopistojen rooli maahanmuuttajakoulutuksessa...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Starttivalmennussuunnitelma

Starttivalmennussuunnitelma Starttivalmennussuunnitelma Helsingin Diakonissalaitos Sisältö 3 Johdanto 3 Starttivalmennuksen yleiset tavoitteet 4 Mistä starttivalmennus muodostuu 5 Starttivalmennuksen teemat 8 Elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot