4 Puukauppa ja hakkuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Puukauppa ja hakkuut"

Transkriptio

1 4 Puukauppa ja hakkuut Vuosi 2009 jää tilastoihin hiljaisimpana puukauppavuotena 25 vuoteen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä puuta 16,5 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet viiden edellisen vuoden keskiarvosta. Puukauppa oli metsäteollisuustuotteiden huonon markkinatilanteen ja suurien puuvarastojen takia lähes pysähdyksissä helmikuusta elokuuhun. Puunmyyntitulojen verohuojennuksen aleneminen vuodenvaihteessa 2009/2010 piristi puumarkkinoita, ja yli puolet vuoden puukaupoista tehtiin marras joulukuussa. Vuonna 2009 kaikkien puutavaralajien hinnat laskivat sekä pysty- että hankintakaupoissa. Koivutukin kantohinta aleni reaalisesti 21 ja havutukkien sekä kuusikuitupuun lähes 15 prosenttia. Myös edellisenä vuonna hyvin hintansa pitäneiden mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat alenivat yli 10 prosenttia. Hankintakaupoissa hinnat alenivat prosenttia. Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 viidennes vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja kokonaismäärä jäi 41,4 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli pienin sitten vuoden Hakkuut painottuivat edellisvuoden tapaan kuitupuuhun, jota kertyi kaikkiaan 24,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä jäi 16,8 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 2010 keväällä hakkuutahti piristyi ja määrät nousivat pitkästä aikaa yli edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvon. Puukauppa ja hakkuut -luku sisältää yksityismetsien puukaupan määrä- ja hintatiedot. Markkinahakkuutilastoissa esitetään kotimaisen raakapuun hakkuut teollisuuden käyttöön ja vientiin. Lisäksi luvussa esitetään tietoja hakkuukertymästä ja hakkuumahdollisuuksista. Puukauppa Vuonna 2009 metsäteollisuustuotteiden huono markkinatilanne ja suuret leimikoiden ja valmiin puutavaran varastot loivat pohjan tilastohistorian hiljaisimmalle puukauppavuodelle. Huonosta markkinatilanteesta huolimatta Suomeen oli tuotu vuonna 2008 yli 20 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta Venäjän puutullien nostouhan takia. Leutojen talvien jälkeen kunnolliset talvileimikoiden puunkorjuukelit tekivät mahdolliseksi suureksi kertyneiden talvileimikkovarantojen purkamisen, mikä kasvatti entisestään suuria valmiin puutavaran varastoja. Puukauppa oli lähes pysähdyksissä helmikuusta elokuuhun. Kesällä sahatavara- ja sellumarkkinoilla alkoi näkyä pieniä piristymisen merkkejä. Metsäteollisuuden tuotteiden kysynnän vahvistuminen ja puunmyyntitulojen 50 prosentin verohuojennuksen puolittuminen vuodenvaihteessa 2009/2010 piristivät puukauppaa loppuvuodesta. Vuonna 2009 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puunostot yksityismetsistä jäivät 16,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli noin puolet viiden edeltäneen vuoden keskiarvosta. Edelliseen vuoteen verrattuna pudotusta oli 44 prosenttia. Koivutukin ostot vähenivät eniten (59 %) ja kuitupuuostoissa jäätiin noin puoleen edellisen vuoden määristä. Havutukin ostomäärät alenivat vähiten, mutta niissäkin laskua oli noin 30 prosenttia. Pystykauppojen ostomäärät vähenivät 39 prosenttia ja hankintakaupoissa laskua oli 60 prosenttia. Hankintakaupoissa suureen alenemiseen vaikutti edellisenä vuonna metsäverotuksessa käytössä ollut ensiharvennusvähennys, joka nosti vuonna 2008 hankintakauppamäärät huippulukemiin (8,4 milj. m³). Vuosi 2009 oli puukaupan suhteen poikkeuksellinen. Elokuun loppuun mennessä puuta oli ostettu yksityismetsistä 4,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli vain runsaat Metsätilastollinen vuosikirja

2 4 Roundwood markets 20 prosenttia viiden edellisen vuoden keskiarvosta. Sahateollisuus kärsi paikoin puupulasta, mutta vuoden 2007 hintapiikki vertailukohtana metsänomistajat eivät olleet valmiita tekemään kauppoja tarjotuilla hinnoilla. Loppuvuotta kohden hinnat nousivat ja lähenevä puunmyyntitulojen verohuojennuksen puolittuminen kiihdytti puukauppoja lopulta niin, että normaalisti puukauppojen osalta hiljaisena joulukuuna puuta ostettiin yli 6 miljoonaa kuutiometriä eli yli kolme kertaa enemmän kuin viitenä edeltäneenä joulukuuna keskimäärin. Vuoden puukaupoista yli puolet tehtiin marras joulukuussa ja joulukuussa puuta myytiin enemmän kuin tammi syyskuussa yhteensä. Vuonna 2009 metsäteollisuus käytti 44 miljoonaa kuutiometriä kotimaista raakapuuta. Yksityismetsistä ostettu puumäärä kattoi vain puolet niiden hakkuumääristä, joten voidaan olettaa, että valtaosa hakatun puun ylisuurista varastoista käytettiin vuoden kuluessa. Alkuvuonna 2010 puukauppa oli selvästi piristynyt edellisvuodesta, ja lokakuun loppuun mennessä kertynyt ostomäärä 26 miljoonaa kuutiometriä oli 11 prosenttia enemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo. Havutukin sekä mänty- ja koivukuitupuun kysyntä oli hyvä ja kuusikuidun kohtalainen, joten heinäkuun lopun ja elokuun alun myrskytuhojen aiheuttama 5 6 miljoonan kuutiometrin lisätarjonta sopi markkinoille ilman ongelmia. Puun hinnat Vuonna 2009 kaikkien puutavaralajien hinnat laskivat sekä pysty- että hankintakaupoissa. Koivutukin kantohinta aleni reaalisesti 21 ja havutukkien sekä kuusikuitupuun lähes 15 prosenttia. Myös edellisenä vuonna hyvin hintansa pitäneiden mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat alenivat yli 10 prosenttia. Hankintakaupoissa hinnat halpenivat prosenttia. Pienintä hinnan lasku oli havutukeilla ja suurinta kahtena edellisenä vuonna selvästi nousseissa mänty- ja koivukuitupuussa. Vuosi 2009 alkoi tukkipuiden ja mäntykuitupuun 8 9 sekä kuusi- ja koivukuitupuun 6 prosentin kantohinnan laskulla verrattuna edellisen kuukauden hintoihin. Kantohintojen lasku jatkui havutukeilla sekä mänty- ja koivukuitupuulla heinä-elokuuhun ja koivutukilla sekä kuusikuitupuulla koko vuoden. Verrattuna vuodentakaiseen kantohinnat olivat alimmillaan heinäkuussa, jolloin tukkipuun reaaliset kantohinnat olivat 36 ja kuitupuun prosenttia alemmat kuin vuotta aikaisemmin. Havutukeista vuoden parasta hintaa maksettiin joulukuussa (48 /m³), mutta niissäkin jäätiin vajaat 10 prosenttia jälkeen edellisen joulukuun hinnoista. Muut puutavaralajit eivät toipuneet alkuvuoden hintojen laskusta. Joulukuussa koivutukin hinta oli 28 ja kuitupuutavaralajien prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuussa 2009 hankintahinnat laskivat tukkipuilla 3 ja kuitupuilla 5 7 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Hankintahinnat laskivat huhti heinäkuuhun asti muilla puutavaralajeilla paitsi kuusikuitupuulla, jonka hinta oli alimmillaan lokakuussa. Alimmillaan tukkipuiden hankintahinnat olivat toukokuussa ja kuitupuilla heinäkuussa. Vaikka vuoden loppua kohden hintatrendi oli nouseva, maksettiin hankintakaupoissa kaikista puutavaralajeista vuoden paras hinta tammikuussa. Sahojen puustamaksukykyyn suoraan vaikuttava havusahatavaran vientihinta oli vuoden 2009 lopulta kuluvan vuoden toukokuuhun euroa kuutiometriltä ja kesäkuussa hinnat nousivat noin 10 euroa kuutiometriltä. Epävarmuus talouden kehityksestä on kuitenkin heikentänyt sahatavaran kysyntää loppuvuodesta. Sellun hinta jatkoi kesällä 2009 alkanutta jyrkkää nousuaan vielä vuoden 2010 kesäkuussa, ja sen hinta on pysynyt lähes samalla tasolla loppusyksyyn asti. Puutavaralajien kantohinnat nousivat heinäkuun loppuun mennessä prosenttia tammikuun alkuun verrattuna. Elokuussa myrskytuholeimikoiden tulo puumarkkinoille näkyi tukkipuun kantohintojen 1,5 3,1 ja kuitupuun 0,2 0,8 euron alenemisena kuutiometriltä, mutta marraskuun loppussa hinnat olivat prosettia korkeammat kuin tammikuussa. Loppuvuoden hintakehitystä painaa sahatavaran kysynnän heikkeneminen sekä myyntiverohuojennuksen loppumisesta johtuva tarjonnan lisääntyminen. Hakkuut Vuonna 2009 markkinapuun hakkuumäärä jäi 41,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli viidenneksen vähemmän ( 10 milj. m³) kuin vuotta aiemmin ja pienin määrä sitten vuoden Myös raakapuun tuonti supistui voimakkaasti. Puuta tuotiin vain 9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli alle puolet edellisvuotisesta (ks. luku 11). Edellisvuoden tapaan markkinahakkuut painottuivat kuitupuuhun. Tukkipuullekin olisi ollut kysyntää, mutta tarjonta jäi vähäiseksi. Kuitupuun hakkuumäärä oli 24,2 ja tukkipuun 16,8 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien osuus hakkuista oli 32,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 9 miljoonaa kuutiometriä edellisvuotista vähemmän. Yksityismetsien pystykauppojen puuta kertyi 25,5 ja hankintakauppojen puuta 6,6 miljoonaa kuutiometriä. Sekä pysty- että hankintakauppojen 168 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2010

3 Puukauppa ja hakkuut 4 puumäärät supistuivat edellisvuoteen verrattuna 22 prosenttia. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien hakkuista oli viidennes. Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat metsistään puuta 4,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli miljoona kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsähallituksen hallinnoimista valtionmetsistä korjattiin puuta edellisvuoden tahtiin eli 5,0 miljoonaa kuutiometriä. Kuukausittaiset hakkuumäärät vaihtelivat vuonna 2009 huomattavasti. Alkuvuoden hyvät korjuuolosuhteet mahdollistivat kertyneiden hakkuurästien purkamisen ja hakkuita tehtiin tammi helmikuussa selvästi edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoa (jatkossa keskimääräistä) enemmän. Raakapuumarkkinoiden hiljentyminen näkyi viipeellä huhtikuun hakkuumäärien romahtaessa 1990-luvun alkuvuosien tasolle. Koko loppuvuoden ajan hakkuita tehtiin keskimääräistä vähemmän, tosin vuoden loppua kohden tukkipuun hakkuut kääntyivät nousuun. Vuoden 2010 alkupuoliskolla hakkuut jatkuivat verkkaiseen tahtiin ja kuukausittaiset määrät jäivät tammi huhtikuussa keskimääräistä pienemmiksi. Toukokuusta alkaen hakkuutahti selvästi vilkastui ja hakatut määrät ylittivät keskimääräisen tason. Vuoden alkupuoliskon hakkuiden kertymä oli 25,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hakkuut lisääntyivät kaikkien omistajaryhmien metsissä, suhteellisesti eniten kuitenkin metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä. Heinä elokuun vaihteen myrskytuhojen puunkorjuu näkyi välittömästi elokuun korjuumäärässä (4,3 milj. m³) ja puunkorjuu jatkui vilkkaana pitkälle syksyyn. Puumarkkinoiden tilastointi Puumarkkinoiden tilastoja laaditaan kahdesta puukaupan vaiheesta: puun ostoista ja hakkuista. Metsäteollisuuden hakatun puutavaran varastojen tilastointi päättyi kesäkuussa Puukauppatilastossa esitetään metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun määrä- ja hintatietoja. Puumäärät ja hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Tilasto laaditaan puutavaralajeittain ja kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakauppa). Puutavaralajien keskihinnat ovat puukauppasopimuksiin kirjattujen hintojen ostomäärillä painotettuja keskiarvoja. Mahdolliset ehdolliset lisät tai erät (esimerkiksi sopimusasiakkaiden kanssa sovitut hinnantarkistukset) eivät sisälly hintoihin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Kalenterivuosittaiset puun hintatilastot esitetään metsäkeskuksien aluejaolla. Hintatiedot esitetään kuudelle pääpuutavaralajille: mänty-, kuusi- ja koivutukki sekä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu. Mäntykuitupuuhun luetaan myös sellu- ja lahokuusi-nimikkeillä ostettu kuusikuitupuu, samoin Pohjois-Suomessa havukuitu-nimikkeellä ostettu mänty- ja kuusikuitupuu. Teolliseen prosessiin kelpaamaton lahopuu ei sisälly tilastoon. Puun kokonaisostomäärissä (pysty- ja hankintakaupat yhteensä) ovat vuodesta 1999 alkaen mukana myös erikoispuutavaralajit. Erikoispuiksi luetaan mänty- ja kuusipikkutukki, koivun erikoistyvet, haapatukki ja haapakuitupuu. Kauppamuodoittain esitetyissä ostomäärissä erikoispuutavaralajit eivät ole mukana, eikä niiden hintoja myöskään tilastoida. Hakkuutilastossa erikoispuita ei tilastoida erikseen vaan pikkutukit luetaan kuitupuuhun, koivun erikoistyvet ja haapatukki lehtitukkiin ja haapakuitu lehtikuitupuuhun. Pystykaupassa myyjä luovuttaa ostajalle hakkuuoikeuden metsäänsä sovitulle, ennalta rajatulle alueelle. Ostaja huolehtii puun hakkuusta ja kuljetuksesta kaukokuljetusreitin varteen sekä niiden kustannuksista. Puutavaralajien hinnat määritetään kantohintana. Hankintakaupassa myyjä vastaa puun korjuusta ja lähikuljetuksesta. Hinta määritetään hankintahintana ja siihen sisältyvät myös puun hakkuu- ja kuljetuskustannukset tien varteen. Hakkuuvuosi ( ) on aikaisemmin puumarkkinoilla ja tilastoissa käytetty ajanjakso. Puun hintojen vanhimmat aikasarjat ovat saatavilla vain hakkuuvuosittain. Puukauppatilasto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puukaupat ja kattaa noin 84 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupoista. Yksityismetsien puukauppatilastoa on laadittu vuosittain vuodesta 1983 lähtien ja kuukausittain vuoden 1985 lokakuusta lähtien. Markkinahakkuut sisältävät kotimaisen raakapuun, joka on hakattu teollisuuden käyttöön ja vientiin. Polttopuun määrät eivät näin ollen tilastoidu kattavasti hakkuutilastoon. Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion tilastojen mukaan vuonna 2009 yksityismetsistä korjattiin energiapuuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Suuri osa tästä määrästä jää hakkuutilaston ulkopuolelle, sillä markkinahakkuutilasto perustuu teollisuuden käyttöön puuta ostaville yrityksille sekä Metsähallitukselle tehtyihin kyselyihin. Hakkuumääristä julkaistaan kuukausittain koko maan ennakkotiedot. Lopulliset vuosittaiset hakkuumäärät saadaan tarkemmasta metsäkeskusten alueittain laaditusta tilastosta. Hakkuut esitetään tilastossa puutavaralajeittain, metsäkeskuksittain ja omistajaryhmittäin. Omistajaryhmiä ovat yksityiset, metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus. Vuoden 2008 alusta Metsäntutkimus- Metsätilastollinen vuosikirja

4 4 Roundwood markets Yksityismetsien puukauppatilastointia kehitetään Metla julkaisee tällä hetkellä Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiltään keräämiä puukaupan määrä- ja hintatietoja kauppamuodoittain (pystykaupat ja hankintakaupat) ja puutavaralajeittain (mänty-, kuusi-, koivutukki sekä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu). Puun hintoja julkaistaan viikoittain ja kuukausittain kuudelle metsäkeskusten yhdistelmistä koostuvalle hinta-alueelle (Etelä-Suomi, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Savo-Karjala, Kymi-Savo ja Lappi). Vuositasolla hintatilastot julkaistaan metsäkeskuksittain. Metsäteollisuus ry:n tiedonkeruu kattaa tukkipuulla 80 prosenttia ja kuitupuulla 88 prosenttia yksityismetsistä ostetusta puusta. Kattavuus vaihtelee alueittain, ja se on paras Itä-Suomessa ja heikoin Eteläja Keski-Suomessa sekä Lapissa. Aineiston ulkopuolelle jäävät puunostajat ovat lähinnä pieniä ja keskisuuria ja sahoja. Puukauppatilastoinnin kehittämistä on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimivassa puumarkkinatyöryhmässä. Tilastouudistuksella pyritään parantamaan tilastoinnin laatua keräämällä tietoja entistä useammilta yritykseltä ja tarjoamalla nykyistä yksityiskohtaisempia luokitteluita. Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksien (11) lisäksi tietoa kerättäisiin Suomen Sahat ry:n jäseniltä (noin 10 kpl) ja suurimmilta näiden kahden organisaation ulkopuolelle jääviltä yrityksiltä (noin 10 kpl). Tavoitteena on, että tilaston kattavuus nousisi tukkipuun osalta 90 prosenttiin ja kuitupuulla 95 prosenttiin. Muutos parantaisi erityisesti tukkipuun hintatilastojen luotettavuutta. Tähän mennessä puukauppatilastossa ei ole eritelty tietoja hakkuutavoittain. Ensiharvennus- ja päätehakkuuleimikoissa puun hinta poikkeaa kuitenkin yleensä selvästi toisistaan. Puukauppatilastoinnin uudistuksen myötä ensiharvennusleimikoille, muille harvennusleimikoille ja päätehakkuuleimikoille ilmoitettaisiin oma keskihintansa. Muutos parantaisi olennaisesti tilaston käyttökelpoisuutta esimerkiksi puukauppoja solmittaessa. Puukauppatilastoihin aiotaan ottaa mukaan myös kaksi uutta puutavaralajia: mänty- ja kuusipikkutukit. Myös tilaston aluejakoihin suunnitellaan parannusta. Tarkoituksena olisi jakaa viikko- ja kuukausitilastoissa käytetty laaja Pohjanmaan hinta-alue kahtia siten, että toiseen hinta-alueeseen jäisivät Pohjanmaa/Rannikon metsäkeskus (1b) ja Etelä-Pohjanmaan (7) metsäkeskus. Toisen alueen muodostaisivat Kainuun (11) ja Pohjois- Pohjanmaan (12) metsäkeskukset. Entistä pienemmille alueille tilastoidut keskihinnat kuvaisivat paremmin alueen eri osissa vallitsevaa puun hintatasoa. Metla julkaisee hakkuutavoittaisia puukauppatietoja tammikuun 2011 tilastosta alkaen. Tässä vaiheessa tilasto perustuu pääosin Metsäteollisuus ry:ltä saataviin tilastoihin. Tilaston kattavuutta on tarkoitus parantaa alkuvuoden aikana. Uudistusten toteutumiseen vaikuttaa metsäteollisuusyritysten halukkuus toimittaa Metlalle puukauppatietoja pyydetyssä muodossa. Tilastoinnin kehittäminen edellyttää puumarkkinoiden sidosryhmien yksimielisyyttä ja vahvaa sitoutumista tilastoinnin kehittämishankkeeseen. Puukauppatilaston nykyiset hinta-alueet: Teksti: Aarre Peltola ja Martti Aarne laitoksen metsät siirtyivät Metsähallituksen hallintaan. Tietojen esittämistä omistajaryhmittäin on muutettu siten, että vuodesta 2008 alkaen Metsähallituksen hallinnoimien valtionmetsien hakkuutiedot esitetään yhdistettyinä metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumääriin. Metsätilastollisen vuosikirjan taulukossa 4.13 julkaistaan kuitenkin edelleen kalenterivuosittainen aikasarja kaikkien omistajaryhmien markkinahakkuista. Yksityismetsiin sisältyvät sekä hakkuu- että puukauppatilastoissa myös kuntien ja seurakuntien metsät. Niiden osuus yksityismetsien hakkuista on vähäinen. Seurakunnat omistavat noin hehtaaria metsää ja niiden vuosittaiset markkinahakkuut ovat viime vuosina olleet noin puoli miljoonaa kuutiometriä. Kunnat omistivat vuonna 2002 noin hehtaaria metsää, mutta niiden hakkuista ei ole erikseen tietoa saatavilla. Metsäteollisuusyhtiöihin rinnastetaan myös Finsilva Oyj ja Tornator Oy, joissa metsäteollisuusyritykset ovat osakkaina. Metla on julkaissut markkinahakkuutilastoa vuoden 1981 loppupuoliskosta lähtien. Verrattaessa yksityismetsien osto- ja hakkuumääriä on otettava huomioon tilastojen erilainen kattavuus. Ostomäärätilasto kattaa noin 84 prosenttia puukaupoista, hakkuutilasto kaikki yksityismetsien markkinahakkuut. Lisäksi puukauppasopimukset yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän noin 10 prosentilla. Jos ostomääriä halutaan muuntaa hakatuksi puuksi, on käytettävä kerrointa 1,30 1,35. Näin saadut hakatun puumäärän arviot 170 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2010

5 Puukauppa ja hakkuut 4 eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia markkinahakkuumäärien kanssa, koska osa kaupan kohteena olevista leimikoista korjataan vasta myöhempänä tilastointiajankohtana. Hakkuukertymällä (taulukot ) tarkoitetaan kaikkea metsästä hakattua puuta. Hakkuukertymä saadaan lisäämällä markkinahakkuutilastosta saatuihin hakkuumääriin tiedot kotitarpeeksi sahatusta puusta ja pientalojen käyttämästä polttoraakapuusta. Nämä erät selvitetään Metlassa erillisin otantatutkimuksin. Parhaillaan Metlassa tehdään tutkimusta piensahojen puunkäytöstä vuonna Tästä tutkimuksesta saadaan tuoreimmat tiedot myös kotitarpeeksi sahatusta puusta (vuokra- eli rahtisahaus). Edellinen selvitys kohdistui vuoteen Viimeisin selvitys polttopuun käytöstä pientaloissa (erilaiset pienasuintalot, maatilat ja vapaaajan asunnot) on lämmityskaudelta 2007/08. Puuston poistumaan (taulukot 1.29 ja 1.30) päästään lisäämällä hakkuukertymään arviot metsään hakkuutähteenä jäävästä runkopuusta (metsähukkapuu) ja luontaisesti kuolleesta metsään jäävästä runkopuusta (luonnonpoistuma). Metsähukkapuun ja luonnonpoistuman tiedot perustuvat valtakunnan metsien 10. inventoinnin pysyviltä koealoilta (noin kpl) tehtyihin mittauksiin. Vuonna 2009 poistuma muodostui seuraavasti (koko maan luvut, miljoonaa kuutiometriä): Markkinahakkuut 41,4 + pientalojen polttoraakapuu 5,4 + kotitarvepuu 1,0 = Hakkuukertymä 47,7 + metsähukkapuu 7,3 + luonnonpoistuma 4,7 = Puuston poistuma 59,7 Puukauppa-, hakkuu- ja poistumatilastot julkaistaan Metsätilastotiedotteina ja Metinfo Tilastopalvelussa. Taulukossa 4.17 esitetään valtakunnan metsien 10. inventoinnin aineistojen (mittausvuodet ) perusteella laskettu hakkuumahto eli metsänhoitosuositusten mukaan hakattavissa oleva ainespuun määrä, kaksi metsäkeskusten alueille laadittua hakkuumahdollisuusarviota sekä keskimäärin vuosina toteutunut ainespuun hakkuukertymä. Hakkuumahdon laskennassa ei ole otettu huomioon kohteiden taloudellista kannattavuutta. Hakkuumahdollisuusarviot ovat nettotulojen nykyarvon maksimoiva hakkuukertymä ja suurin kestävä hakkuukertymä. Nettotulojen nykyarvon maksimoivassa arviossa hakkuukertymä on viiden prosentin tuottovaatimuksella kannattavasti korjattavissa oleva ainespuun määrä. Arviossa ei ole otettu huomioon puuhuollon kestävyys- tai tasaisuusrajoitteita. Suurimman kestävän hakkuukertymän arviossa maksimoidaan nettotulojen nykyarvoa neljän prosentin tuottovaatimuksella siten, että hakkuukertymät ja metsästä saatavat nettotulot ovat jatkuvasti vähintään edellisen kymmenvuotiskauden tasolla, tukkikertymät vähintään ensimmäisen kymmenvuotiskauden tasolla ja puuston tuottoarvo on laskelmakauden lopussa vähintään samansuuruinen kuin laskelmakauden alussa. Hakkuumahto ja hakkuumahdollisuusarviot noudattavat Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion vuoden 2006 metsänhoitosuosituksia sekä turvemaiden ja Pohjois- Suomen osalta vuoden 2007 suosituksia. Hakkuumahto ja hakkuumahdollisuusarviot esitetään metsäkeskusten alueille inventointia seuraavalle kymmenelle vuodelle. Laskelmat on tehty metsä- ja kitumaan puustolle kitumaa tosin on jätetty kokonaan hakkuiden ulkopuolelle ja niissä on otettu huomioon metsien muista käyttömuodoista aiheutuvat puuntuotannon rajoitukset. Kirjallisuus Literature Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 14/2010. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 9 s. Kirkon tilastollinen vuosikirja Kirkkohallitus s. Markkinapuun hakkuut ja työvoima. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote- sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote- sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Pientalojen polttopuun käyttö 2007/ Metsäntilastotiedote 26/2009. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 4 s. Puukauppa. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote- sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Puun energiakäyttö SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 16/2010. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 6 s. Puun hinnat metsäkeskuksittain SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 17/2010. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 5 s. Tapion vuositilastot Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. 54 s. Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Mela ja metsälaskelmat, Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteollisuus ry, Metsätilastollinen vuosikirja

6 4 Roundwood markets Mäntytukki Pine logs Koko maa = 100 = 100 (46,03 /m 3 /m 3 ) > <95 Kuusitukki Spruce logs Koko maa = = 100 (46,59 /m 3 /m 3 ) Mäntykuitupuu Pine pulpwood Koko maa = 100 = 100 (13,93 /m 3 /m 3 ) Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koko maa = = 100 (18,34 /m 3 /m 3 ) Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.1 Kantohintojen vaihtelu metsäkeskuksittain 2009 Figure 4.1 Variation in stumpage prices by forestry centre, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2010

7 Puukauppa ja hakkuut /m³ vuoden 2009 rahana /m³ in 2009 monetary value Havutukki Softwood logs Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu 1 Birch pulpwood 1 50/51 55/56 60/61 65/66 70/71 75/76 80/ Hakkuuvuoteen 1968/69 koivuhalko Until felling season 1968/69 birch fuelwood Hinnat muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100) Prices deflated using wholesale price index (1949=100) Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.2 Reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa 1949/ Figure 4.2 Real stumpage prices in non-industrial, private forests, 1949/ Metsätilastollinen vuosikirja

8 4 Roundwood markets 3,0 2,5 milj. m³ mill. m³ ,0 1,5 1,0 0,5 0, Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.3 Yksityismetsien viikoittaiset puukauppamäärät Figure 4.3 Weekly roundwood trade in non-industrial, private forests, /m³ elokuun 2010 rahana /m³ in August 2010 monetary value Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood Hinnat muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100) Prices deflated using wholesale price index (1949=100) Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.4 Raakapuun reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa, Figure 4.4 Real stumpage prices in non-industrial, private forests Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2010

9 Puukauppa ja hakkuut 4 90 /m³ elokuun 2010 rahana /m³ in August 2010 monetary value Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood Hinnat muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100) Prices deflated using wholesale price index (1949=100) Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.5 Raakapuun reaaliset hankintahinnat yksityismetsien puukaupoissa, Figure 4.5 Real roadside prices in non-industrial, private forests milj. m³ mill. m³ Markkinahakkuut Commercial roundwood removals Maksimi Maximum, Keskiarvo Average, Minimi Minimum, Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.6 Markkinahakkuut kuukausittain Figure 4.6 Commercial roundwood removals by month Metsätilastollinen vuosikirja

10 4 Roundwood markets milj. m³ - mill. m³ Markkinahakkuut yhteensä Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Metsähallitus State forests Metsäteollisuus Forest industries Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.7 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Figure 4.7 Commercial roundwood removals by forest ownership category, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2010

11 Puukauppa ja hakkuut Keskeisiä lukuja puumarkkinoilta 2009 Key figures for the roundwood markets, 2009 Yksikkö Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Yhteensä Unit Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Lehtipuu Total Pine Spruce Birch Pine Spruce Hardwood Yksityismetsien puukaupat Roundwood trade in non-industrial, private forests Kantohinta /m³ 46,03 46,59 36,32 13,93 18,34 13,47 Stumpage price Hankintahinta 50,08 48,78 42,47 26,41 29,43 26,79 Roadside (delivery) price Pystykaupat m³ Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Yhteensä * Total Markkinahakkuut Commercial roundwood removals Yksityismetsät m³ Non-industrial, private forests Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Yhtiöiden ja Metsähallituksen metsät The forests of the forest industries and the state Yhteensä Total Kotitarvepuu ja pientalojen polttopuu Household use of roundwood and fuelwood consumed in small-sized dwellings Yhteensä m³ Total Hakkuukertymä Total removals Yhteensä m³ ** Total Metsähukkapuu ja luonnon poistuma Logging residues and natural drain Yhteensä m³ Total Puuston poistuma Total drain Yhteensä m³ Total * Yhteensä: sisältää myös erikoispuutavaralajit. Total: Specific roundwood assortments are also included. ** Yhteensä: sisältää myös polttopuun. Total: Fuelwood is also included. Yksityismetsien puukauppa- ja hakkuumäärät poikkeavat seuraavista syistä: Puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat 84 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta. Hakkuutilasto sisältää kaikki yksityismetsien markkinahakkuut. Lisäksi ostomäärät perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuhin määriin, jotka yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän. The coverage of the roundwood trade statistics and the commercial roundwood removal statistics in non-industrial, private forests differ from each other, which explains the difference between sold and removed volumes. Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Metsätilastollinen vuosikirja

12 4 Roundwood markets 4.1 Yksityismetsien puukauppamäärät Roundwood trade in non-industrial, private forests, Vuosi ja alue Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Erikoispuu- Kaikkiaan Year and region Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä tavaralajit Grand total Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total Specific roundwood assortments m Koko maa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa kuukausittain, monthly Puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat 84 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta, ja ne perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Erikoispuutavaralajit sisältävät mänty- ja kuusipikkutukit, koivun erikoistyvet sekä haapatukit ja -kuitupuut. The coverage of the statistics is 84% of the roundwood trade volumes in non-industrial, private forests. The volumes are based on estimated removal volumes recorded in the sales contracts. Specific roundwood assortments include small-sized logs of pine and spruce, specific birch logs, and aspen logs and pulpwood. Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute 178 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2010

13 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien puukauppamäärät kauppamuodoittain Roundwood trade in non-industrial, private forests by type of sale, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikkiaan Year Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Grand total Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total m 3 Yhteensä Total Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat 84 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta, ja ne perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Pysty- ja hankintakaupat kaikkiaan: sisältää vuodesta 1999 alkaen myös erikoispuutavaralajit. The coverage of the statistics is 84% of the roundwood trade volumes in non-industrial, private forests. The volumes are based on estimated removal volumes recorded in the sales contracts. Standing and delivery sales, grand total: also includes specific roundwood assortments as of the year Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

14 4 Roundwood markets 4.3 Yksityismetsien kanto- ja hankintahinnat kuukausittain Average monthly stumpage and roadside prices in non-industrial, private forests, Vuosi ja kuukausi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year and month Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch /m 3 Kantohinnat Stumpage prices ,03 46,59 36,32 13,93 18,34 13, ,68 46,42 42,66 14,79 20,17 14, ,14 45,25 39,91 14,87 20,39 14, ,52 44,07 39,15 14,39 20,34 13, ,44 42,91 38,24 14,03 19,18 12, ,81 42,53 37,40 13,64 19,21 12, ,43 43,48 37,45 13,61 19,41 13, ,58 42,54 36,29 13,44 17,86 12, ,56 43,65 36,36 13,53 18,50 12, ,72 45,26 36,22 14,00 18,44 13, ,65 46,44 35,51 13,52 18,06 12, ,72 47,33 35,77 13,93 17,98 13, ,58 47,99 35,00 13,81 17,84 13, ,31 48,17 34,72 13,39 17,10 13, ,99 48,60 35,70 13,56 16,95 13, ,55 50,20 37,17 14,01 17,60 14, ,45 52,04 38,18 14,53 17,89 14, ,71 53,92 38,61 14,87 18,36 14, ,58 56,80 40,59 15,72 19,01 15, ,83 57,74 40,71 15,85 19,07 15, ,63 54,62 39,17 15,44 18,25 15, ,94 57,21 40,01 16,05 19,07 15,86 Hankintahinnat Roadside prices ,08 48,78 42,47 26,41 29,43 26, ,50 51,07 47,70 29,70 32,93 29, ,44 50,83 45,12 28,21 32,07 27, ,64 48,69 43,50 27,66 31,48 27, ,41 44,58 41,37 25,84 28,92 26, ,76 45,15 38,08 25,61 28,84 25, ,44 47,25 41,24 25,47 29,12 25, ,10 47,09 38,45 24,80 29,33 25, ,76 48,46 38,77 25,43 29,10 25, ,40 48,26 39,68 25,15 28,75 25, ,11 47,93 39,38 25,08 27,57 25, ,59 47,77 39,25 25,45 27,79 26, ,42 48,92 40,08 25,94 27,78 26, ,27 50,83 41,26 26,34 28,97 27, ,86 51,09 40,84 26,15 28,36 27, ,38 50,61 40,30 26,46 27,96 27, ,23 52,01 43,24 27,36 28,55 28, ,57 52,47 41,96 28,01 29,21 28, ,98 57,32 44,44 27,98 28,90 28, ,20 59,66 44,13 29,07 31,34 30, ,97 56,84 44,05 29,34 30,53 29, ,03 57,86 44,58 29,78 30,90 30,06 Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute 180 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2010

15 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien kantohinnat metsäkeskuksittain 2009 Average stumpage prices in non-industrial, private forests by forestry centre, 2009 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Forestry centre Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2008 Koko maa 46, , , Ahvenanmaa 37, , , Rannikko 44, , ,02-22 Etelärannikko 45, , ,53-25 Pohjanmaa 44, , , Lounais-Suomi 47, , , Häme-Uusimaa 47, , , Kaakkois-Suomi 47, , , Pirkanmaa 46, , , Etelä-Savo 47, , , Etelä-Pohjanmaa 45, , , Keski-Suomi 46, , , Pohjois-Savo 45, , , Pohjois-Karjala 45, , , Kainuu 43, , , Pohjois-Pohjanmaa 44, , , Lappi 41, , Metsäkeskus Kuitupuu Pulpwood Forestry centre Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2008 Koko maa 13, , , Ahvenanmaa 13, , , Rannikko 13, , ,32-18 Etelärannikko 13, , ,25-13 Pohjanmaa 13, , , Lounais-Suomi 14, , , Häme-Uusimaa 12, , , Kaakkois-Suomi 13, , , Pirkanmaa 13, , , Etelä-Savo 13, , , Etelä-Pohjanmaa 14, , , Keski-Suomi 13, , , Pohjois-Savo 12, , , Pohjois-Karjala 13, , , Kainuu 13, , , Pohjois-Pohjanmaa 15, , , Lappi 14, , ,13-14 Ahvenanmaan hinnat eivät ole mukana koko maan keskiarvoissa. Prices for the Autonomous Islands of Åland (Ahvenanmaa) are excluded from the averages for the whole country. Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

16 4 Roundwood markets 4.5 Yksityismetsien hankintahinnat metsäkeskuksittain 2009 Average roadside prices in non-industrial, private forests by forestry centre, 2009 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Forestry centre Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2008 Koko maa 50, , , Ahvenanmaa 46, , , Rannikko 52, , ,64-19 Etelärannikko 54, , ,87-23 Pohjanmaa 44, , , Lounais-Suomi 51, , , Häme-Uusimaa 48, , , Kaakkois-Suomi 47, , , Pirkanmaa 51, , , Etelä-Savo 48, , , Etelä-Pohjanmaa 47, , , Keski-Suomi 50, , , Pohjois-Savo 45, , , Pohjois-Karjala 47, , , Kainuu 51, , , Pohjois-Pohjanmaa 50, , , Lappi 49, , ,90 - Metsäkeskus Kuitupuu Pulpwood Forestry centre Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2008 Koko maa 26, , , Ahvenanmaa 26, , , Rannikko 27, , ,02-23 Etelärannikko 28, , ,22-22 Pohjanmaa 26, , , Lounais-Suomi 25, , , Häme-Uusimaa 27, , , Kaakkois-Suomi 25, , , Pirkanmaa 26, , , Etelä-Savo 25, , , Etelä-Pohjanmaa 26, , , Keski-Suomi 28, , , Pohjois-Savo 25, , , Pohjois-Karjala 25, , , Kainuu 25, , , Pohjois-Pohjanmaa 26, , , Lappi 26, , ,79-24 Ahvenanmaan hinnat eivät ole mukana koko maan keskiarvoissa. Prices for the Autonomous Islands of Åland (Ahvenanmaa) are excluded from the averages for the whole country. Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute 182 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2010

17 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien kantohinnat Average stumpage prices in non-industrial, private forests, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year Mänty Kuusi Havu Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Softwood Birch Pine Spruce Birch /m ,87 23,80 23,80 29,03 13,30 13,71 9, ,21 26,84 26,84 33,13 14,18 14,67 10, ,84 26,42 26,42 34,41 14,85 16,11 10, ,32 25,28 28,20 34,38 14,45 16,52 9, ,17 26,59 30,05 36,31 15,09 17,41 10, ,83 30,00 34,09 41,31 16,85 20,05 13, ,03 31,89 35,90 43,76 18,28 22,00 15, ,73 33,70 37,51 45,28 19,22 22,96 15, ,04 30,46 32,69 41,04 15,94 19,64 13, ,34 26,84 28,80 35,50 12,13 15,39 11, ,96 25,04 27,53 33,45 10,43 13,25 11, ,56 30,49 33,02 38,15 12,48 15,93 12, ,58 33,25 36,36 41,05 15,66 18,45 16, ,00 33,70 36,07 40,72 16,15 20,25 15, ,52 36,60 39,45 43,96 15,89 21,61 15, ,95 38,26 40,99 45,68 15,84 22,34 15, ,65 40,18 41,91 45,16 14,90 22,23 14, ,58 44,00 45,29 45,75 14,87 22,65 14, ,15 43,11 44,22 45,90 14,04 22,03 13, ,95 44,15 45,23 46,03 14,32 22,46 13, ,69 44,49 45,33 44,22 13,67 21,44 13, ,87 45,12 45,39 40,46 12,49 20,50 11, ,34 46,52 45,79 41,77 12,56 20,83 12, ,84 50,40 49,81 43,36 13,26 21,84 12, ,64 67,25 66,59 47,68 16,32 24,32 15, ,71 57,58 57,64 49,43 17,11 23,01 16, ,03 46,59 46,36 36,32 13,93 18,34 13,47 Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

18 4 Roundwood markets 4.7 Yksityismetsien hankintahinnat Average roadside prices in non-industrial, private forests, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch /m ,69 29,47 32,95 23,88 25,77 20, ,90 32,83 37,59 25,38 27,13 21, ,82 32,83 39,34 26,83 28,95 22, ,35 31,96 39,46 26,66 29,63 21, ,91 32,96 40,94 27,25 30,46 22, ,33 35,07 45,19 28,81 32,22 25, ,58 36,88 47,28 30,39 34,11 27, ,14 38,85 49,23 32,16 35,98 29, ,43 36,50 46,39 29,08 33,17 26, ,04 32,38 39,71 23,76 27,45 25, ,92 30,17 37,10 20,87 23,85 23, ,60 35,30 41,41 22,74 26,17 25, ,49 37,35 43,90 25,88 28,61 28, ,54 37,69 43,44 25,83 30,02 27, ,55 39,56 45,60 25,40 30,85 26, ,97 40,67 46,86 25,56 31,55 26, ,84 41,34 46,30 24,84 31,15 26, ,32 44,45 46,94 24,69 30,98 25, ,25 45,97 47,14 24,57 31,08 25, ,73 45,33 46,91 24,60 31,22 24, ,75 45,93 45,66 24,69 30,26 24, ,18 45,85 41,91 23,63 29,08 23, ,69 47,69 43,77 24,45 30,09 23, ,29 49,27 44,43 24,80 30,66 24, ,65 62,19 50,06 30,15 33,85 30, ,11 60,50 53,56 35,21 37,22 34, ,08 48,78 42,47 26,41 29,43 26,79 Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute 184 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2010

19 Puukauppa ja hakkuut Markkinahakkuut metsäkeskuksittain 2009 Commercial roundwood removals by forestry centre, 2009 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m 3 Koko maa Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute 4.9 Markkinahakkuut yksityismetsistä 2009 Commercial roundwood removals in non-industrial, private forests, 2009 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Forestry centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m³ Koko maa Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Yksityismetsiksi luetaan myös kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen metsät. Non-industrial, private forests include also the forests owned by municipalities, parishes and other collective bodies. Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa heinäkuu 2005 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 17.8.2005 785 Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Alkukesän vilkkaana käynyt puukauppa nosti metsäteollisuuden yksityismetsistä vuonna 2007 ostaman puumäärän 40,5 miljoonaan kuutiometriin, joka on uusi ennätys. Puukauppaa kiritti

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina.

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina. A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa helmikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 16.3.2006 811 Puukauppa vähentynyt 40 prosenttia alkuvuonna

Lisätiedot

Puukauppa. Lokakuu Puukauppa. hiljenemässä Puukaupan hiljeneminen näkyi lokakuussa kantohintojen 0 4 prosentin

Puukauppa. Lokakuu Puukauppa. hiljenemässä Puukaupan hiljeneminen näkyi lokakuussa kantohintojen 0 4 prosentin A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Lokakuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.11.2007 890 Puukauppa hiljenemässä Metsäteollisuus osti

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa lokakuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Yrjö Sevola 17.11.2004 747 Puukauppa vieläkin vaisua Metsäteollisuus osti

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä

noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa Joulukuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 15.1.2006 850 Vuoden 2006 puukauppa 32,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 16.4.2004 717 Kuitupuun hinnat ennätyksellisen alhaalla

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuus osti vuonna 2006 yksityismetsien puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi edellisen vuoden kuopasta 11 prosenttia, mutta jäi jonkin verran kymmenen vuoden keskiarvon

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2009 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 24.4.2009 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Markkinahakkuut nousivat 55 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2003. Metsäteollisuuden tuotannon kahden prosentin kasvu johti vastaavaan suuruiseen nousuun hakkuumäärissä ja samalla

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2003 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 2.2.2004 708 Reaalinen

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Puukauppa Heinäkuu Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa

Puukauppa Heinäkuu Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Heinäkuu 2007 Toimittaja: Martti Aarne 10.8.2007 880 Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa Puukauppaa

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Raakapuumarkkinoilla oli vuonna 1996 voimakasta vaihtelua. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ennen alueellisten sopimusten umpeutumista, puukauppaa käytiin vilkkaasti. Huhti elokuun

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.2007

Lisätiedot

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887 A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Syyskuu 2007 Toimittaja: Mika Mustonen 16.10.2007 887 Tukkipuun hinnat loivassa laskussa Puukauppa

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kahtena peräkkäisenä vuonna on markkinapuuta hakattu metsistämme ennätyksellisen paljon. Vuoden 1998 hakkuumäärä ylsi peräti 55 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 1997 hakkuuennätys

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 13/2008 18.4.2008 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1999 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 6.5.1999 480 Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Luvun tavoitteena on antaa kokonaiskuva puumarkkinoiden kehityksestä. Kattavimmin kuvataan raakapuun hintoja ja hakkuita. Pääpaino on vuoden 1995 puumarkkinatilastoilla, mutta esimerkiksi

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa.

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Puun ostot ja hinnat heinäkuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 28.8.1998 448 Puukauppa vilkastui heinäkuussa Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

388.$833$ -$ +$ Puukauppa

388.$833$ -$ +$ Puukauppa 388.$833$ -$ +$..887 5DDNDSXXPDUNNLQRLOODYXRVLROLHQQl W\NVHOOLVHQYLONDV6HNlSXXQRVWRHWWlKDN NXXPllULVVlVDDYXWHWWLLQXXGHWHQQlW\NVHW 0HWVlWHROOLVXXVRVWLUDDNDSXXWD\NVLW\LV PHWVLVWlNDLNNLDDQOlKHVPLOMRRQDDNXX

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia.

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2005 Toimittaja: Esa Uotila 12.4.2006 816 Bruttokantorahatulot 1,6

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2005 Toimittaja: Martti Aarne 23.8.2005 787 Kuitupuuvarastot lähes 50

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuoden 2013 puukauppaa yksityismetsissä leimasivat korkeat ostomäärät ja melko vakaana säilynyt hintataso. Kantohintataso kääntyi reaalisesti 2 prosentin nousuun parin vuoden alamäen jälkeen.

Lisätiedot

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2003 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 23.4.2003 669 Puukauppa hieman viimevuotista vilkkaampaa

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Toukokuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 23.6.2005 779 Toukokuun hakkuut 2,6

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima elokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 24.9.2004 741 Elokuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat toukokuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 17.6.1998 437 Puukaupan verkkainen tahti jatkui toukokuussa Yksityismetsien puukauppa kävi verkkaisesti kevään aikana, vaikka tukkipuun

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat lokakuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 18.11.1997 413 Puukaupassa ennätysvauhti lokakuussa Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui

Lisätiedot

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista. jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista. jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat marraskuu 1998 Toimittajat: Mika Mustonen Kaarina Linna 16.12.1998 465 Marraskuun puukauppa 3,3 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista vilkkaammaan syys lokakuu

Lisätiedot

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 20.4.1998 431 Maaliskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Yrityskohtaisten puukauppasopimusten odottelu näkyi maaliskuun

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Energiapuun kauppa, tammi maaliskuu 2014 Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa 5 euroa ja hankintakaupoissa

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

Teollisuuden ostot yksityismetsistä

Teollisuuden ostot yksityismetsistä A JI Puukauppa veromuodoittain 2003 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Jukka Torvelainen 19.3.2004 715 Myyntituloverotukseen siirtyneiden

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä,

Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä, Puun ostot ja hinnat syyskuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 19.10.2001 598 Syyskuun puukaupassa 50 prosentin lasku edellisvuodesta Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin.

Lisätiedot