4 Puukauppa ja hakkuut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Puukauppa ja hakkuut"

Transkriptio

1 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli hieman enemmän kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Puukauppavuosi alkoi odotetun vaisusti, sillä puunmyyntitulojen verohuojennuksen puoliintuminen vuoden vaihteessa oli purkanut suurimmat puunmyyntipaineet edellisen vuoden marras joulukuussa. Puukauppa piristyi jo touko-kesäkuussa, ja elokuusta vuoden loppuun vilkkaana käynyt puukauppa nosti koko vuoden ostomäärän yli kymmenen vuoden keskiarvon. Heinä elokuun myrskytuhot lisäsivät loppuvuoden puukauppaa, mutta puunmyyntitulojen verohuojennuksen loppuminen ei aiheuttanut edellisen vuoden kaltaista puukauppasumaa vuoden lopussa. Lähes kaikkien puutavaralajien hinnat nousivat vuonna 2010 edellisvuoden pohjalukemista. Havutukkien reaaliset kantohinnat nousivat vuositasolla yli 10 prosenttia, mutta kuusikuitupuun kantohinta jatkoi laskuaan 4 prosentilla. Hankintakaupoissa hintakehitys oli pystykauppoja huonompi. Havutukkien hinnat nousivat 6 8 prosenttia, mutta koivutukin ja kuusikuitupuun hinnat jatkoivat laskuaan. Raakapuuta hakattiin vuonna 2010 lähes normaalivauhtia. Markkinahakkuut kasvoivat edellisvuodesta neljänneksen 52,0 miljoonaan kuutiometriin. Hakkuita kasvattivat heinä elokuun vaihteen myrskytuhot, joissa arvioitiin kaatuneen noin 8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Metsäteollisuustuotteiden hyvä markkinatilanne varmisti osaltaan sen, että suuri osa myrskytuhopuista saatiin korjattua teollisuuden raaka-aineeksi. Sahatavaran hyvä kysyntä nosti tukkipuun hakkuumäärän 21,6 miljoonaan kuutiometriin. Kuitupuuta hakattiin 30,0 miljoonaa kuutiometriä. Puukauppa- ja hakkuut -luku sisältää yksityismetsien puukaupan määrä- ja hintatiedot. Markkinahakkuutilastoissa esitetään kotimaisen raakapuun hakkuut teollisuuden käyttöön ja vientiin. Lisäksi luvussa esitetään tietoja hakkuukertymästä ja hakkuumahdollisuuksista. Puukauppa Metsäteollisuustuotteiden markkinatilanne parani vuonna 2010, kun maailman talous toipui vuoden 2009 taantumasta. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä puuta 33 miljoonaa kuutiometriä, mikä ylitti miljoonalla kuutiometrillä kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvon. Poikkeuksellisen hiljaiseen edellisvuoteen verrattuna puun ostot kaksinkertaistuivat. Kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna eniten lisääntyivät koivukuitupuun (+22 %) ja mäntykuitupuun (+15 %) ostomäärät. Kuusitukin ( 13 %), kuusikuitupuun ( 6 %) ja koivutukin ( 5 %) ostomäärät sen sijaan alenivat. Pystykauppoja tehtiin 4 prosenttia enemmän ja hankintakauppoja 8 prosenttia vähemmän kuin kymmenenä edeltäneenä vuonna keskimäärin. Pystykaupoissa kuitupuun osuus nousi 52 prosenttiin, mikä on 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Vuosi 2010 alkoi verkkaisen puukaupan merkeissä. Puunmyyntitulojen verohuojennuksen aleneminen vuodenvaihteessa 50 prosentista 25 prosenttiin nosti edellisen vuoden marras joulukuun puukauppamäärät ennätykselliseen 9 miljoonaan kuutiometriin, mikä osaltaan vähensi puun tarjontaa alkuvuodesta. Hyvien puunkorjuukelien ansiosta hakkuita voitiin suunnata talvileimikoihin, mikä osaltaan vähensi metsäteollisuuden ostopaineita. Huhtikuun loppuun mennessä puuta oli ostettu 4,8 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet kymmenen edellisen vuoden keskiarvosta. Keskimäärin yksityismetsistä hakattu puumäärä on noin 1,3 kertaa suurempi kuin tilastoidut ostomäärät. Vuoden 2009 alusta vuoden 2010 huhtikuun loppuun mennessä yksityismetsistä oli hakattu puuta Metsätilastollinen vuosikirja

2 4 Roundwood markets 2,2 kertaa enemmän kuin ostettu. Metsäteollisuuden leimikkovarannot olivat huvenneet, ja puukauppa osoittikin piristymisen merkkejä toukokuussa. Kesäkuussa puuta ostettiin jo yli 4 miljoonaa kuutiometriä, ja heinäkuun lomakauden jälkeen puukauppa jatkui elo-syyskuussa selvästi pitkän ajanjakson keskiarvoa vilkkaampana. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana puun ostot olivat lähellä kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoa. Loppuvuodesta puun tarjontaa lisäsi heinä elokuun vaihteen myrskytuhojen puunkorjuu. Puukauppa on käynyt vuonna 2011 lähes samaan tahtiin kuin edellisenä vuonna. Huhtikuun loppuun mennessä puuta oli ostettu vain 3,7 miljoonaa kuutiometriä, mutta toukokuussa kauppoja tehtiin jo yli 2 miljoonasta kuutiometristä. Kesäkuussa päästiin jo miljoonan kuutiometrin viikkovauhtiin, mutta lomakausi pudotti heinäkuun ostot miljoonaan kuutiometriin. Vuoden toisen neljänneksen kuukausittaiset ostomäärät olivat lähes samat kuin edellisvuonna. Elokuussa puukauppa vilkastui, mutta ostomäärä jäi alle puoleen vuodentakaisesta. Puun hinnat Vuonna 2010 puutavaralajien hintakehitys jakaantui kolmeen ryhmään. Paras hintakehitys oli kuusi- ja mäntytukkipuulla, joiden kantohinnat nousivat vuositasolla reaalisesti yli 10 prosenttia ja hankintahinnat 6 8 prosenttia. Keskimmäiseen ryhmään kuuluivat koivu- ja mäntykuitupuu. Koivukuitupuun kantohinta nousi 9 ja mäntykuitupuun 5 prosenttia, ja molempien puutavaralajien hankintahintojen nousu jäi vajaaseen 3 prosenttiin. Heikointa hintakehitys oli koivutukilla ja kuusikuitupuulla. Koivutukin kantohinta nousi 3 prosenttia, mutta hankintahinta putosi saman verran. Kuusikuitupuun hinnat laskivat molemmissa kauppatavoissa 4 prosenttia. Vuoden 2010 alussa kantohinnat jatkoivat edellisvuoden loppupuoliskolla alkanutta nousua. Tammikuusta heinäkuuhun havutukkien ja mäntykuitupuun kantohinnat olivat nousseet 18 20, koivutukin ja -kuitupuun ja kuusikuitupuun 12 prosenttia. Elokuussa myrskytuhopuiden tulo markkinoille alensi tukkipuun kantohintoja koko maan tasolla 4 5 prosenttia ja kuitupuun 1 4 prosenttia. Syyskuussa kantohinnat alkoivat jälleen nousta, mutta marraskuussa hinnoissa tapahtui selvä käänne alaspäin. Loppuvuodesta puun tarjontaa lisäsi puunmyyntitulojen verohuojennuksen loppuminen vuoden vaihteessa ja talvileimikoille sopivat puunkorjuukelit. Joulukuun kantohinnat olivat havutukilla ja kuusikuitupuulla 7 8 ja muilla puutavaralajeilla 3 4 prosenttia alemmat kuin marraskuussa. Myös hankintahinnat nousivat alkuvuonna Heinäkuussa havutukkien hankintahinnat olivat lähes 20 prosenttia korkeammat kuin tammikuussa, kuitupuutavaralajien noin 10 ja koivutukin 7 prosenttia. Elokuussa myrskytuhopuiden kauppa laski havutukkien hankintahintoja noin 5 prosenttia, mutta muilla puutavaralajeilla myrskyn vaikutus hankintahintoihin jäi vähäiseksi. Havutukeista ja kuusikuitupuusta maksettiin vuoden paras hinta heinäkuussa ja muista puutavaralajeista lokakuussa. Joulukuussa hankintahinnat olivat 2 5 prosenttia alemmat kuin vuoden korkein kuukausihinta. Elokuun 2011 loppuun mennessä puuta oli ostettu 13 miljoonaan kuutiometriä, mikä on kolme neljäsosaa kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvosta. Havutukin nimelliset kantohinnat olivat 6 7 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2010 keskimäärin, vaikka sahatavaran vientihinnat olivat laskeneet alkuvuonna noin 5 prosenttia. Loppuvuodesta puukaupan pitäisi selvästi piristyä, jotta metsäteollisuuden alkuvuodesta tavoitteeksi asettamaan 30 miljoonan kuutiometrin ostomäärään päästään. Havusahatavaran ja havutukkien toteutuneen hintakehityksen valossa puun ostajien mahdollisuudet piristää puukauppaa tukkipuun hinnankorotuksella ovat heikot. Vuoden 2011 alusta puun hintatilastointia on uusittu. Nyt puutavaralajien pystykauppahinnat ovat saatavissa hakkuutavoittain ja uusina puutavaralajeina tilastossa ovat mänty- ja kuusipikkutukki. Tilastosta selviää esimerkiksi se, että tukeista maksettiin elokuussa päätehakkuissa prosenttia enemmän kuin harvennushakkuissa. Uudesta tilastosta saadaan luotettavampaa tietoa puutavaralajien hintakehityksestä, koska hakkuutapojen osuuksien muutosten vaikutukset keskihintaan voidaan eliminoida. Asiasta tarkemmin tietotaulussa. Hakkuut Metsäteollisuuden tuotannon elpyminen vuonna 2010 lisäsi raakapuun kysyntää ja nosti markkinapuun hakkuut lähelle tavanomaisia 2000-luvun alkukymmenen hakkuumääriä. Markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 52,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljänneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heinä elokuun vaihteessa riehuneissa Asta-, Veera-, Lahja- ja Sylvi-myrskyissä kaatui yhteensä yli 8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Myrskytuhopuiden korjuuta edesauttoi teollisuuden lisääntynyt puuntarve. Metsäntutkimuslaitoksen arvion mukaan suuri osa tuhopuista saatiinkin korjattua pois metsistä jo syksyllä Metsäteollisuuden käyttöön tuotiin myös yli 11 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta. Tämä oli noin 2 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aiemmin. 166 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

3 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppatilastot uudistuivat vuonna 2011 Vuoden 2011 alussa metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun tilastoinnissa tapahtui kolme merkittävää parannusta: 1) Aloitettiin puutavaran kantohintojen hakkuutavoittainen tilastointi. Hinnat ilmoitetaan erikseen ensiharvennuksista, muista harvennuksista ja uudistushakkuista peräisin olevalle puulle. Uudistus parantaa merkittävästi puun hintatilastojen käytettävyyttä, sillä hakkuutapa on eräs tärkeimmistä puutavaralajin hintaan vaikuttavista tekijöistä. 2) Mäntypikkutukkien ja kuusipikkutukkien ostomäärät ja hinnat lisättiin tilastoon. Aiemmin nämä puutavaralajit sisältyivät määrinä erikoispuutavaralajien luokkaan, eikä niille tilastoitu lainkaan hintoja. 3) Puukauppatilaston aluejako muuttui. Aiemmin Suomi oli jaettu kuuteen puun hinta-alueeseen. Vuoden vaihteessa laaja Pohjanmaan hinta-alue pilkottiin kahteen osaan: Etelä-Pohjanmaahan ja Kainuu- Pohjanmaahan. Tukki- ja kuitupuusta maksetut reaaliset kantohinnat vuoden 2011 ensimmäiseltä puoliskolta esitetään hakkuutavoittain kuvassa 1. Kuvasta näkyvät selvästi erot ensiharvennuspuun ja harvennuspuun sekä uudistushak- /m³ Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Keskimäärin Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Kuva 1. Kantohinnat hakkuutavoittain tammi kesäkuussa 2011 vuoden 2011 kesäkuun rahanarvossa (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). kuista peräisin olevan puun hinnoissa (tukille ensiharvennuspuun hintaa ei esitetä, sillä ensiharvennuksilta kertyy lähinnä kuitupuuta). Harvennuspuusta ja erityisesti ensiharvennuspuusta maksetaan vähemmän lähinnä siksi, että puun ostajalle aiheutuu niistä enemmän korjuukustannuksia kuin uudistushakkuupuusta. Seuraava asetelma kuvaa pääpuutavaralajien hakkuutavoittaisia hintasuhteita, kun niiden keskihintoja merkitään sadalla: Tukkipuu Kuitupuu Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Reaalinen keskihinta, e/m Hintasuhteet Keskimäärin Ensiharvennus Harvennus Uudistushakkuu Metsäteollisuuden yksityismetsistä ostama pystykauppapuu kertyy valtaosin uudistushakkuista. Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla eri hakkuutapojen osuudet pääpuutavaralajien pystykaupoista olivat: Uudistus- Harvennus- Ensihakkuu hakkuu harvennus % Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Vuoden 2011 kesäkuussa Metlan puukauppatilastot täydentyivät vielä kuukausittain julkaistavilla raakapuun nimellisillä kantohintaindekseillä. Indeksejä voidaan hyödyntää puukaupoissa esimerkiksi hintariskeiltä suojautumiseen. Indeksit mittaavat kuuden pääpuutavaralajin hintojen suhteellisia muutoksia perusajankohdasta eli joulukuusta 2010 lähtien. Indeksejä painotetaan eri hakkuutapojen (uudistushakkuu, harvennushakkuu, ensiharvennus) osuuksilla puutavaralajin pystykaupoista. Indeksissä käytetyt kiinteät hakkuutapapainot poistavat hakkuutapojen välisen puumäärien kuukausivaihtelun vaikutuksen, jolloin indeksi kuvaa puutavaralajin Metsätilastollinen vuosikirja

4 4 Roundwood markets todellista hintakehitystä pelkkää keskihintaa paremmin. Indeksi ei siis reagoi hakkuutapojen keskinäisistä määräsuhteista aiheutuvaan hintojen heittelehtimiseen. Puukauppatilaston uudistukset on tehty MMM:n asettaman Puumarkkinatyöryhmän laatimien suuntaviivojen mukaisesti. Parhaillaan neuvotellaan puukauppatilaston tiedonkeruun laajentamisesta Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi myös muihin puun hankkijoihin (Suomen Sahat ry:n jäsenyritykset, järjestäytymättömät sahat). Lisätietoja: Metinfo Tilastopalvelu (maksullinen): Metinfo Metsänomistajapalvelu (ilmainen): Teksti: Aarre Peltola 112 Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu /10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/ /10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 Kuva 2. Puutavaralajien nimelliset kantohintaindeksit Sahatavaran ja vanerin tuotannon kasvu lisäsi tukkipuun kysyntää ja tukkeja hakattiin kaikkiaan 21,6 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli 28 prosenttia edellisvuotista enemmän. Sellun sekä paperi- ja kartonkituotteiden tuotantomäärien merkittävä kasvu nosti kuitupuun hakkuut 30,0 miljoonaan kuutiometriin eli 24 prosenttia edellisvuotista suuremmiksi. Yksityismetsistä puuta hakattiin 40,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 78 prosenttia kaikesta markkinapuusta. Tämä oli 8,6 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtaosa yksityismetsien puusta (85 %) saatiin pystykauppojen hakkuista, joista puuta kertyi kaikkiaan 34,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli reilun kolmanneksen vuodentakaista suurempi. Hankintakaupoista vastaanotettiin puuta 6,2 miljoonaa kuutiometriä eli kuusi prosenttia edellisvuotista vähemmän. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta (15 %) oli kaikkien aikojen pienin. Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat metsistään puuta 5,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,9 miljoonaa kuutiometriä eli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsähallitus kasvatti hakkuitaan samoin viidenneksellä ja korjasi valtionmetsien puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuukausittaiset markkinahakkuut olivat vuoden 2010 tammi helmikuussa edellisvuoden määriä pienemmät, mutta maaliskuusta lähtien hakkuita tehtiin reilusti vuodentakaista reippaampaan tahtiin. Hakkuumäärät jäivät kuitenkin vielä enimmäkseen alle edeltävän kymmenvuotiskauden keskiarvon (jatkossa keskimääräisen). Yhtiöiden metsissä, samoin kuin valtionmetsissä, hakattiin kautta vuoden pääsääntöisesti reilusti keskimääräistä enemmän, kun taas yksityismetsien hakkuut jäivät kesä-, syys- ja marraskuuta lukuun ottamatta keskimääräistä pienemmiksi. Vuoden 2011 alkupuoliskolla hakkuutahti säilyi hyvänä. Yksityismetsien hakkuut piristyivät keväällä ja huhti kesäkuu -jaksolla puuta korjattiin yksityismetsistä selvästi keskimääräistä enemmän. Hakkuiden kertymä tammi kesäkuussa oli 27,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 168 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

5 Puukauppa ja hakkuut 4 Puumarkkinoiden tilastointi Puumarkkinoiden tilastoja laaditaan kahdesta puukaupan vaiheesta: puun ostoista ja hakkuista. Metsäteollisuuden hakatun puutavaran varastojen tilastointi päättyi kesäkuussa Puukauppatilastossa esitetään metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun määrä- ja hintatietoja. Puumäärät ja hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Tilasto laaditaan puutavaralajeittain ja kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakauppa). Puutavaralajien keskihinnat ovat puukauppasopimuksiin kirjattujen hintojen ostomäärillä painotettuja keskiarvoja. Mahdolliset ehdolliset lisät tai erät (esimerkiksi sopimusasiakkaiden kanssa sovitut hinnantarkistukset) eivät sisälly hintoihin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Kalenterivuosittaiset puun hintatilastot esitetään metsäkeskuksien aluejaolla. Hintatiedot esitetään kuudelle pääpuutavaralajille: mänty-, kuusi- ja koivutukki sekä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu. Mäntykuitupuuhun luetaan myös sellu- ja lahokuusi-nimikkeillä ostettu kuusikuitupuu, samoin Pohjois-Suomessa havukuitu-nimikkeellä ostettu mänty- ja kuusikuitupuu. Teolliseen prosessiin kelpaamaton lahopuu ei sisälly tilastoon. Puun kokonaisostomäärissä (pysty- ja hankintakaupat yhteensä) ovat vuodesta 1999 alkaen mukana myös erikoispuutavaralajit. Erikoispuiksi luetaan mänty- ja kuusipikkutukki, koivun erikoistyvet, haapatukki ja haapakuitupuu. Kauppamuodoittain esitetyissä ostomäärissä erikoispuutavaralajit eivät ole mukana, eikä niiden hintoja myöskään tilastoida. Hakkuutilastossa erikoispuita ei tilastoida erikseen, vaan pikkutukit luetaan kuitupuuhun, koivun erikoistyvet ja haapatukki lehtitukkiin ja haapakuitu lehtikuitupuuhun. Pystykaupassa myyjä luovuttaa ostajalle hakkuuoikeuden metsäänsä sovitulle, ennalta rajatulle alueelle. Puutavaralajien hinnat määritetään kantohintana. Ostaja huolehtii puun hakkuusta ja kuljetuksesta kaukokuljetusreitin varteen sekä niiden kustannuksista. Hankintakaupassa myyjä vastaa puun korjuusta ja lähikuljetuksesta. Hinta määritetään hankintahintana ja siihen sisältyvät myös puun hakkuu- ja kuljetuskustannukset tien varteen. Hakkuuvuosi ( ) on aikaisemmin puumarkkinoilla ja tilastoissa käytetty ajanjakso. Puun hintojen vanhimmat aikasarjat ovat saatavilla vain hakkuuvuosittain. Puukauppatilasto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puukaupat ja kattaa noin 83 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupoista. Yksityismetsien puukauppatilastoa on laadittu vuosittain vuodesta 1983 lähtien ja kuukausittain vuoden 1985 lokakuusta lähtien. Markkinahakkuut sisältävät kotimaisen raakapuun, joka on hakattu teollisuuden käyttöön ja vientiin. Näihin käyttötarkoituksiin puuta hankkivat yritykset ilmoittavat myös hankkimansa polttopuun määriä. Markkinahakkuutilaston polttopuu ei kuitenkaan kata läheskään kaikkea runkopuusta saatavaa energiapuuta, sillä suurin osa energiapuusta korjataan muiden toimijoiden kuin teollisuudelle puuta hankkivien yritysten tai Metsähallituksen toimesta. Tästä syystä esimerkiksi Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion tilastoima energiapuun korjuumäärä (nuoren metsän kunnostuksesta saatua runkopuuta, yhteensä 2,3 milj. m³ vuonna 2010) jää suurimmaksi osaksi tilaston ulkopuolelle. Hakkuumääristä julkaistaan kuukausittain koko maan ennakkotiedot. Lopulliset vuosittaiset hakkuumäärät saadaan tarkemmasta metsäkeskusten alueittain laaditusta tilastosta. Hakkuut esitetään tilastossa puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin. Omistajaryhmiä ovat yksityiset, metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus. Vuoden 2008 alusta Metsäntutkimuslaitoksen metsät siirtyivät Metsähallituksen hallintaan. Tietojen esittämistä omistajaryhmittäin on muutettu siten, että vuodesta 2008 alkaen Metsähallituksen hallinnoimien valtionmetsien hakkuutiedot esitetään yhdistettyinä metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumääriin. Metsätilastollisen vuosikirjan taulukossa 4.15 julkaistaan kuitenkin edelleen kalenterivuosittainen aikasarja kaikkien omistajaryhmien markkinahakkuista. Yksityismetsiin sisältyvät sekä hakkuu- että puukauppatilastoissa myös kuntien ja seurakuntien metsät. Niiden osuus yksityismetsien hakkuista on vähäinen. Seurakunnat omistavat noin hehtaaria metsää, ja niiden vuosittaiset markkinahakkuut ovat viime vuosina olleet noin puoli miljoonaa kuutiometriä. Kunnat omistivat vuonna 2009 noin hehtaaria metsää, mutta niiden hakkuista ei ole erikseen tietoa saatavilla. Metsäteollisuusyhtiöihin rinnastetaan myös Finsilva Oyj ja Tornator Oy, joissa metsäteollisuusyritykset ovat osakkaina. Metla on julkaissut markkinahakkuutilastoa vuoden 1981 loppupuoliskosta lähtien. Verrattaessa yksityismetsien osto- ja hakkuumääriä on otettava huomioon tilastojen erilainen kattavuus. Ostomäärätilasto kattaa noin 83 prosenttia puukaupoista, hakkuutilasto kaikki yksityismetsien markkinahakkuut. Lisäksi puukauppasopimukset yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän noin 10 prosentilla. Jos ostomääriä halutaan muuntaa hakatuksi puuksi, on käytettävä kerrointa 1,30 1,35. Näin saadut hakatun puumäärän arviot eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia markkinahakkuumäärien kanssa, koska osa kaupan kohteena Metsätilastollinen vuosikirja

6 4 Roundwood markets olevista leimikoista korjataan vasta myöhempänä tilastointiajankohtana. Hakkuukertymällä (taulukot ) tarkoitetaan kaikkea metsästä hakattua runkopuuta. Hakkuukertymä saadaan lisäämällä markkinahakkuutilastosta saatuihin hakkuumääriin tiedot kotitarpeeksi sahatusta puusta ja pientaloissa käytetystä polttoraakapuusta. Nämä erät selvitetään Metlassa erillisillä tutkimuksilla. Parhaillaan Metlassa tehdään tutkimusta piensahojen puunkäytöstä vuosina 2009 ja Tästä tutkimuksesta saadaan tuoreimmat tiedot myös kotitarpeeksi sahatusta puusta (vuokra- eli rahtisahaus). Edellinen selvitys kohdistui vuoteen Viimeisin selvitys polttopuun käytöstä pientaloissa (erilaiset pienasuintalot, maatilat ja vapaaajan asunnot) on lämmityskaudelta 2007/2008. Puuston poistumaan (taulukot 1.30 ja 1.31) päästään lisäämällä hakkuukertymään arviot metsään hakkuutähteenä jäävästä runkopuusta (metsähukkapuu) ja luontaisesti kuolleesta metsään jäävästä runkopuusta (luonnonpoistuma). Metsähukkapuun ja luonnonpoistuman tiedot perustuvat valtakunnan metsien 10. inventoinnin pysyviltä koealoilta (noin kpl) tehtyihin mittauksiin. Vuonna 2010 poistuma muodostui seuraavasti (koko maan luvut, miljoonaa kuutiometriä): Markkinahakkuut 52,0 + pientalojen polttoraakapuu 5,4 + kotitarvepuu 1,0 = Hakkuukertymä 58,3 + metsähukkapuu 8,4 + luonnonpoistuma 4,7 = Puuston poistuma 71,5 Puukauppa-, hakkuu- ja poistumatilastot julkaistaan Metsätilastotiedotteina ja Metinfo Tilastopalvelussa. Taulukossa 4.19 esitetään valtakunnan metsien 10. inventoinnin aineistojen (mittausvuodet ) perusteella laskettu hakkuumahto eli metsänhoitosuositusten mukaan hakattavissa oleva ainespuun määrä, kaksi metsäkeskusten alueille laadittua hakkuumahdollisuusarviota (nettotulojen nykyarvon maksimoiva hakkuukertymä ja suurin kestävä hakkuukertymä) sekä keskimäärin vuosina toteutunut ainespuun hakkuukertymä. Hakkuumahdon laskennassa ei ole otettu huomioon kohteiden taloudellista kannattavuutta. Nettotulojen nykyarvon maksimoivassa arviossa hakkuukertymä on viiden prosentin tuottovaatimuksella kannattavasti korjattavissa oleva ainespuun määrä. Arviossa ei ole otettu huomioon puuhuollon kestävyys- tai tasaisuusrajoitteita. Suurimman kestävän hakkuukertymän arviossa maksimoidaan nettotulojen nykyarvoa neljän prosentin tuottovaatimuksella siten, että hakkuukertymät ja metsästä saatavat nettotulot ovat jatkuvasti vähintään edellisen kymmenvuotiskauden tasolla, tukkikertymät vähintään ensimmäisen kymmenvuotiskauden tasolla ja puuston tuottoarvo on laskelmakauden lopussa vähintään samansuuruinen kuin laskelmakauden alussa. Kirjallisuus Literature Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2010 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 20/2011. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 9 s. Saatavissa: Kirkon tilastollinen vuosikirja 2009 [verkkojulkaisu]. Kirkkohallitus s. Saatavissa: evl.fi/tilastollinen vuosikirja Markkinapuun hakkuut ja työvoima [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa. [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Pientalojen polttopuun käyttö 2007/2008 [verkkojulkaisu]. Metsätilastotiedote 26/2009. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 3 s. Saatavissa: Puukauppa [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Puun energiakäyttö 2010 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 16/2011. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 6 s. Saatavissa: Puun hinnat metsäkeskuksittain 2010 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 6/2011. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 5 s. Saatavissa: Tapion vuositilastot 2010 [verkkojulkaisu]. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio s. Saatavissa: Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Mela ja metsälaskelmat, Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteollisuus ry, 170 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

7 Puukauppa ja hakkuut 4 Mäntytukki Pine logs Koko maa = 100 Whole country = 100 (54,03 /m 3 /m 3 ) > <95 Kuusitukki Spruce logs Koko maa = Whole country = 100 (55,17 /m 3 /m 3 ) Mäntykuitupuu Pine pulpwood Koko maa = 100 Whole country = 100 (15,52 /m 3 /m 3 ) Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koko maa = Whole country = 100 (18,61 /m 3 /m 3 ) Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.1 Kantohintojen vaihtelu metsäkeskuksittain 2010 Figure 4.1 Variation in stumpage prices by forestry centre, 2010 Metsätilastollinen vuosikirja

8 4 Roundwood markets /m³ vuoden 2010 rahana /m³ in 2010 monetary value Havutukki Softwood logs Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood 50/51 55/56 60/61 65/66 70/71 75/76 80/ Koivukuitupuu: Hakkuuvuoteen 1968/69 koivuhalko Birch pulpwood: Until felling season 1968/69 birch fuelwood Hinnat muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100) Prices deflated using wholesale price index (1949=100) Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.2 Reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa 1949/ Figure 4.2 Real stumpage prices in non-industrial, private forests, 1949/ Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

9 Puukauppa ja hakkuut 4 1,5 milj. m³ mill. m³ ,0 0,5 0, Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.3 Yksityismetsien viikoittaiset puukauppamäärät Figure 4.3 Weekly roundwood trade in non-industrial, private forests, /m³ elokuun 2011 rahana /m³ in August 2011 monetary value Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood Hinnat muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100) Prices deflated using wholesale price index (1949=100) Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.4 Raakapuun reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa Figure 4.4 Real stumpage prices in non-industrial, private forests, Metsätilastollinen vuosikirja

10 4 Roundwood markets 90 /m³ elokuun 2011 rahana /m³ in August 2011 monetary value Mäntytukki Pine logs Kuusitukki Spruce logs Koivutukki Birch logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Koivukuitupuu Birch pulpwood Hinnat muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100) Prices deflated using wholesale price index (1949=100) Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation Kuva 4.5 Raakapuun reaaliset hankintahinnat yksityismetsien puukaupoissa Figure 4.5 Real roadside prices in non-industrial, private forests, milj. m³ mill. m³ Markkinahakkuut Commercial roundwood removals Maksimi Maximum, Keskiarvo Average, Minimi Minimum, Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.6 Markkinahakkuut kuukausittain Figure 4.6 Commercial roundwood removals by month 174 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

11 Puukauppa ja hakkuut milj. m³ - mill. m³ Markkinahakkuut yhteensä Total Yksityismetsät Non-industrial, private forests Metsähallitus State Forests Metsäteollisuus Forest industries Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute Kuva 4.7 Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Figure 4.7 Commercial roundwood removals by forest ownership category, Metsätilastollinen vuosikirja

12 4 Roundwood markets 4.0 Keskeisiä lukuja puumarkkinoilta 2010 Key figures for the roundwood markets, 2010 Yksikkö Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Yhteensä Unit Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Lehtipuu Total Pine Spruce Birch Pine Spruce Hardwood Yksityismetsien puukaupat m³ Roundwood trade in non-industrial, private forests Pystykaupat Standing sales Kantohinta /m³ 54,03 55,17 39,43 15,52 18,61 15,45 Stumpage price Hankintakaupat m³ Delivery sales Hankintahinta /m³ 56,31 55,71 43,64 28,67 29,83 29,11 Roadside (delivery) price Markkinahakkuut m³ Commercial roundwood removals Yksityismetsät Non-industrial, private forests Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen metsät The forests of the forest industries and the state Kotitarvepuu ja pientalojen polttopuu Household use of roundwood and fuelwood consumed in small-scale housing Hakkuukertymä Total removals Metsähukkapuu ja luonnonpoistuma Logging residues and natural drain Puuston poistuma Total drain Yksityismetsien puukaupat yhteensä sisältää myös erikoispuutavaralajit. Markkinahakkuut ja hakkuukertymä yhteensä sisältävät myös polttopuun. Yksityismetsien puukauppa- ja hakkuumäärät poikkeavat seuraavista syistä: puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat 83 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta. Hakkuutilasto sisältää kaikki yksityismetsien markkinahakkuut. Lisäksi ostomäärät perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuhin määriin, jotka yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän. The total of roundwood trade also includes specific roundwood assortments. Fuelwood is included in the totals of commercial roundwood removals and in total removals. The coverage of the roundwood trade statistics and the commercial roundwood removal statistics in non-industrial, private forests differ from each other, which explains the difference between sold and removed volumes. Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; Finnish Forest Industries Federation 176 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

13 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien puukauppamäärät Roundwood trade in non-industrial, private forests, Vuosi ja metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Erikoispuu- Kaikkiaan Year and forestry centre Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä tavaralajit Grand total Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total Specific roundwood assortments m Koko maa Whole country 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa kuukausittain Whole country, monthly Puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat noin 83 prosenttia (vuosina ) koko maan yksityismetsien puukaupasta, ja ne perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Erikoispuutavaralajit sisältävät mänty- ja kuusipikkutukit, koivun erikoistyvet sekä haapatukit ja -kuitupuut. The coverage of the statistics is about 83% (in ) of the roundwood trade volumes in non-industrial, private forests. The volumes are based on estimated removal volumes recorded in the sales contracts. Specific roundwood assortments include small-sized logs of pine and spruce, specific birch logs, and aspen logs and pulpwood. Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

14 4 Roundwood markets 4.2 Yksityismetsien puukauppamäärät kauppamuodoittain Roundwood trade in non-industrial, private forests by type of sale, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Kaikkiaan Year Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Grand total Pine Spruce Birch Total Pine Spruce Birch Total m 3 Yhteensä Total Pystykaupat Standing sales Hankintakaupat Delivery sales Puukauppamäärät sisältävät Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot, jotka kattavat 83 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta, ja ne perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Pysty- ja hankintakaupat Yhteensä sisältää vuodesta 1999 alkaen myös erikoispuutavaralajit. The coverage of the statistics is 83% of the roundwood trade volumes in non-industrial, private forests. The volumes are based on estimated removal volumes recorded in the sales contracts. The Total for standing and delivery sales also includes specific roundwood assortments as of the year Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute 178 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

15 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien kanto- ja hankintahinnat kuukausittain Average monthly stumpage and roadside prices in non-industrial, private forests, Vuosi ja kuukausi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year and month Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch /m 3 Kantohinnat Stumpage prices ,03 55,17 39,43 15,52 18,61 15, ,31 48,17 34,72 13,39 17,10 13, ,99 48,60 35,70 13,56 16,95 13, ,55 50,20 37,17 14,01 17,60 14, ,45 52,04 38,18 14,53 17,89 14, ,71 53,92 38,61 14,87 18,36 14, ,58 56,80 40,59 15,72 19,01 15, ,83 57,74 40,71 15,85 19,07 15, ,63 54,62 39,17 15,44 18,25 15, ,94 57,21 40,01 16,05 19,07 15, ,39 57,59 40,38 16,29 19,29 16, ,12 55,09 39,81 15,82 18,82 15, ,00 52,76 39,27 15,56 18,03 15, ,75 51,67 39,40 14,84 17,46 15, ,89 53,02 40,21 15,08 18,05 15, ,09 53,86 41,35 15,25 18,20 15, ,55 56,10 42,23 16,01 19,00 15, ,52 56,97 42,76 16,16 19,23 15, ,32 58,83 43,89 16,52 19,79 16, ,44 59,30 43,78 16,73 19,83 15, ,03 58,50 43,35 16,80 19,57 16, ,12 56,04 42,20 16,21 18,65 15,89 Hankintahinnat Roadside prices ,31 55,71 43,64 28,67 29,83 29, ,27 50,83 41,26 26,34 28,97 27, ,86 51,09 40,84 26,15 28,36 27, ,38 50,61 40,30 26,46 27,96 27, ,23 52,01 43,24 27,36 28,55 28, ,57 52,47 41,96 28,01 29,21 28, ,98 57,32 44,44 27,98 28,90 28, ,20 59,66 44,13 29,07 31,34 30, ,97 56,84 44,05 29,34 30,53 29, ,03 57,86 44,58 29,78 30,90 30, ,03 58,55 44,96 30,01 30,95 30, ,04 57,07 44,17 29,70 30,29 30, ,83 56,91 43,62 29,18 30,30 29, ,81 57,33 43,13 28,09 28,28 28, ,32 58,53 46,72 30,44 31,52 30, ,60 58,38 46,20 30,32 32,15 30, ,39 57,36 47,57 30,26 31,13 30, ,28 58,07 47,44 30,62 31,72 30, ,23 58,92 47,73 31,33 32,20 31, ,61 63,37 48,94 31,90 34,27 32, ,86 59,62 47,04 30,98 32,03 31, ,27 58,66 48,18 30,70 32,31 31,27 Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

16 4 Roundwood markets 4.4 Yksityismetsien kantohinnat metsäkeskuksittain 2010 Average stumpage prices in non-industrial, private forests by forestry centre, 2010 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Forestry centre Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2009 Koko maa 54, , ,43 9 Whole country 0 Ahvenanmaa 35, , , Rannikko 54, , ,39 7 Etelärannikko 54, , ,24 7 Pohjanmaa 54, , , Lounais-Suomi 55, , , Häme-Uusimaa 54, , , Kaakkois-Suomi 54, , , Pirkanmaa 54, , , Etelä-Savo 53, , , Etelä-Pohjanmaa 54, , , Keski-Suomi 53, , , Pohjois-Savo 53, , , Pohjois-Karjala 55, , , Kainuu 55, , , Pohjois-Pohjanmaa 53, , , Lappi 49, , Metsäkeskus Kuitupuu Pulpwood Forestry centre Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2009 Koko maa 15, , ,45 15 Whole country 0 Ahvenanmaa 11, , , Rannikko 15, , ,45 16 Etelärannikko 15, , ,14 14 Pohjanmaa 15, , , Lounais-Suomi 15, , , Häme-Uusimaa 14, , , Kaakkois-Suomi 15, , , Pirkanmaa 15, , , Etelä-Savo 14, , , Etelä-Pohjanmaa 16, , , Keski-Suomi 15, , , Pohjois-Savo 14, , , Pohjois-Karjala 15, , , Kainuu 16, , , Pohjois-Pohjanmaa 16, , , Lappi 16, , ,80 12 Ahvenanmaan hinnat eivät ole mukana koko maan keskiarvoissa. Prices for the Autonomous Islands of Åland (Ahvenanmaa) are excluded from the averages for the whole country. Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute 180 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

17 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien hankintahinnat metsäkeskuksittain 2010 Average roadside prices in non-industrial, private forests by forestry centre, 2010 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Forestry centre Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2009 Koko maa 56, , ,64 3 Whole country 0 Ahvenanmaa 44, , , Rannikko 56, , ,92 3 Etelärannikko 57, , ,00 5 Pohjanmaa 53, , , Lounais-Suomi 58, , , Häme-Uusimaa 55, , , Kaakkois-Suomi 54, , , Pirkanmaa 57, , , Etelä-Savo 54, , , Etelä-Pohjanmaa 54, , , Keski-Suomi 55, , , Pohjois-Savo 56, , , Pohjois-Karjala 55, , , Kainuu 58, , Pohjois-Pohjanmaa 57, , , Lappi 57, , Metsäkeskus Kuitupuu Pulpwood Forestry centre Mänty Pine Kuusi Spruce Koivu Birch /m³ muutos, % /m³ muutos, % /m³ muutos, % change, % change, % change, % / / /2009 Koko maa 28, , ,11 9 Whole country 0 Ahvenanmaa 22, , , Rannikko 29, , ,03 11 Etelärannikko 30, , ,45 11 Pohjanmaa 28, , , Lounais-Suomi 29, , , Häme-Uusimaa 28, , , Kaakkois-Suomi 26, , , Pirkanmaa 28, , , Etelä-Savo 27, , , Etelä-Pohjanmaa 28, , , Keski-Suomi 29, , , Pohjois-Savo 29, , , Pohjois-Karjala 28, , , Kainuu 28, , , Pohjois-Pohjanmaa 28, , , Lappi 28, , ,32 9 Ahvenanmaan hinnat eivät ole mukana koko maan keskiarvoissa. Prices for the Autonomous Islands of Åland (Ahvenanmaa) are excluded from the averages for the whole country. Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

18 4 Roundwood markets 4.6 Yksityismetsien kantohinnat Average stumpage prices in non-industrial, private forests, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year Mänty Kuusi Havu Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Softwood Birch Pine Spruce Birch /m ,87 23,80 23,80 29,03 13,30 13,71 9, ,21 26,84 26,84 33,13 14,18 14,67 10, ,84 26,42 26,42 34,41 14,85 16,11 10, ,32 25,28 28,20 34,38 14,45 16,52 9, ,17 26,59 30,05 36,31 15,09 17,41 10, ,83 30,00 34,09 41,31 16,85 20,05 13, ,03 31,89 35,90 43,76 18,28 22,00 15, ,73 33,70 37,51 45,28 19,22 22,96 15, ,04 30,46 32,69 41,04 15,94 19,64 13, ,34 26,84 28,80 35,50 12,13 15,39 11, ,96 25,04 27,53 33,45 10,43 13,25 11, ,56 30,49 33,02 38,15 12,48 15,93 12, ,58 33,25 36,36 41,05 15,66 18,45 16, ,00 33,70 36,07 40,72 16,15 20,25 15, ,52 36,60 39,45 43,96 15,89 21,61 15, ,95 38,26 40,99 45,68 15,84 22,34 15, ,65 40,18 41,91 45,16 14,90 22,23 14, ,58 44,00 45,29 45,75 14,87 22,65 14, ,15 43,11 44,22 45,90 14,04 22,03 13, ,95 44,15 45,23 46,03 14,32 22,46 13, ,69 44,49 45,33 44,22 13,67 21,44 13, ,87 45,12 45,39 40,46 12,49 20,50 11, ,34 46,52 45,79 41,77 12,56 20,83 12, ,84 50,40 49,81 43,36 13,26 21,84 12, ,64 67,25 66,59 47,68 16,32 24,32 15, ,71 57,58 57,64 49,43 17,11 23,01 16, ,03 46,59 46,36 36,32 13,93 18,34 13, ,03 55,17 54,69 39,43 15,52 18,61 15,45 Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute 182 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

19 Puukauppa ja hakkuut Yksityismetsien hankintahinnat Average roadside prices in non-industrial, private forests, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Year Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Pine Spruce Birch Pine Spruce Birch /m ,69 29,47 32,95 23,88 25,77 20, ,90 32,83 37,59 25,38 27,13 21, ,82 32,83 39,34 26,83 28,95 22, ,35 31,96 39,46 26,66 29,63 21, ,91 32,96 40,94 27,25 30,46 22, ,33 35,07 45,19 28,81 32,22 25, ,58 36,88 47,28 30,39 34,11 27, ,14 38,85 49,23 32,16 35,98 29, ,43 36,50 46,39 29,08 33,17 26, ,04 32,38 39,71 23,76 27,45 25, ,92 30,17 37,10 20,87 23,85 23, ,60 35,30 41,41 22,74 26,17 25, ,49 37,35 43,90 25,88 28,61 28, ,54 37,69 43,44 25,83 30,02 27, ,55 39,56 45,60 25,40 30,85 26, ,97 40,67 46,86 25,56 31,55 26, ,84 41,34 46,30 24,84 31,15 26, ,32 44,45 46,94 24,69 30,98 25, ,25 45,97 47,14 24,57 31,08 25, ,73 45,33 46,91 24,60 31,22 24, ,75 45,93 45,66 24,69 30,26 24, ,18 45,85 41,91 23,63 29,08 23, ,69 47,69 43,77 24,45 30,09 23, ,29 49,27 44,43 24,80 30,66 24, ,65 62,19 50,06 30,15 33,85 30, ,11 60,50 53,56 35,21 37,22 34, ,08 48,78 42,47 26,41 29,43 26, ,31 55,71 43,64 28,67 29,83 29,11 Lähteet: Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

20 4 Roundwood markets 4.8 Markkinahakkuut kuukausittain Commercial roundwood removals by month, Vuosi ja kuukausi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Polttopuu Kaikkiaan Year and month Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Fuelwood Grand total Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total m Kuukausittaiset hakkuutiedot ovat ennakkotietoja, lopulliset kalenterivuotta koskevat tiedot ovat taulukoissa Monthly figures are preliminary data, final removals for a calendar year are presented in Tables Lähde: SVT: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: OSF: Finnish Forest Research Institute 184 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuus osti vuonna 2006 yksityismetsien puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi edellisen vuoden kuopasta 11 prosenttia, mutta jäi jonkin verran kymmenen vuoden keskiarvon

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887 A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Syyskuu 2007 Toimittaja: Mika Mustonen 16.10.2007 887 Tukkipuun hinnat loivassa laskussa Puukauppa

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.2007

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuoden 2013 puukauppaa yksityismetsissä leimasivat korkeat ostomäärät ja melko vakaana säilynyt hintataso. Kantohintataso kääntyi reaalisesti 2 prosentin nousuun parin vuoden alamäen jälkeen.

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Energiapuun kauppa, tammi maaliskuu 2014 Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa 5 euroa ja hankintakaupoissa

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Puutavaralajien hintojen viikko- ja kuukausitilastoinnissa

Puutavaralajien hintojen viikko- ja kuukausitilastoinnissa Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 2/2007 Jari Viitanen ja Pekka Ollonqvist Uuden aluejaon vaikutus puumarkkinoiden hintainformaatioon Puutavaralajien hintojen viikko- ja kuukausitilastoinnissa siirryttiin

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2001 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne 6.2.2002 610 Reaalinen kantohintataso laski 3,3 prosenttia vuonna 2001 Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2.1 Tutkimusmenetelmä Kulkuvirroissa seurataan puun kuljetuksia leimikoiden hakkuista käyttöpaikoille. Hakkuun ja puun käytön välinen ajallinen viive on keskimäärin 5 6

Lisätiedot

Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä

Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 17/2012 Piensahat 2010 3.5.2012 Jukka Torvelainen Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2008

Metsä sijoituskohteena 1983 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 38/29 Metsä sijoituskohteena 198328 1.1.29 Esa Uotila Antrei Lausti Taantuma painoi puuntuotannon sijoitustuoton miinukselle vuonna

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2012

Metsä sijoituskohteena 1983 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 35/2013 Metsä sijoituskohteena 1983 2012 27.8.2013 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 2 prosenttia vuonna 2012 Yksityismetsien

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen, O. & Härkönen,

Lisätiedot

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006 PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006 Samuli Hujo 1 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2006 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2006 tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten

Lisätiedot

Metsänomistamisen tuoton ja sen osatekijöiden vaihtelu 1972 2001

Metsänomistamisen tuoton ja sen osatekijöiden vaihtelu 1972 2001 Metsä sijoituskohteena 1972 2001 Toimittajat: Markku Penttinen Antrei Lausti 3.12.2002 651 Metsänomistamisen tuotto sijoituksena hiipui vuonna 2001 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa uudessa tiedotteessa

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2007

Metsä sijoituskohteena 1983 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsä sijoituskohteena 198327 3/28 21.8.28 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto pysyi korkeana vuonna 27 Yksityismetsien hakkuut

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsä sijoituskohteena 1983 2013 15.12.2014 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 4 prosenttia vuonna 2013 Yksityismetsien

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2009

Metsä sijoituskohteena 1983 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 34/21 Metsä sijoituskohteena 198329 11.8.21 Esa Uotila Antrei Lausti Puuntuotannon sijoitustuotto vuonna 29 edelleen miinuksella

Lisätiedot

Uudenmaan metsävarat energiakäyttöön, mihin metsät riittävät?

Uudenmaan metsävarat energiakäyttöön, mihin metsät riittävät? Uudenmaan metsävarat energiakäyttöön, mihin metsät riittävät? Uudenmaan metsäenergiaselvitys Hyvinkää 27.9.2013 Olli-Pekka Koisti Sivu 1 Uusimaa lukuina pinta-ala n. 910 000 ha (2,7% Suomen p-alasta) metsämaata

Lisätiedot

Energiapuukaupan tilastointi

Energiapuukaupan tilastointi Energiapuukaupan tilastointi Lämpöyrittäjäpäivä 5.4.2013, Tuupovaara Jukka Torvelainen & Antti Mutanen Metsätilastollinen tietopalvelu, Metla Sisältö 1. Taustaa 2. Tiedon toimittajat ja tilaston kattavuus

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla

Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla Suomalais-venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi 19.10.2011 Majvik, Kirkkonummi Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa jussi.leppanen@metla.fi Yksityismetsien

Lisätiedot

Kohti puukauppaa. Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä. Hakkuutavat

Kohti puukauppaa. Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä. Hakkuutavat Kohti puukauppaa Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä 1 Hakkuutavat Päätehakkuu = uudistuskypsän metsän hakkuu. Avohakkuu, siemenpuu- ja suojuspuuhakkuu sekä kaistalehakkuu. Uudistamisvelvoite!

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat seminaari Helsinki 14.2.212 Sisällys Lopputuotemarkkinoiden

Lisätiedot

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puutavaran hintaan vaikuttavat tekijät; laatu, leimikkotekijät puukaupan kulku, yleiset ehdot

Lisätiedot

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Osakkaiden yhteishanke Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 57 11.6.1998 Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti

Lisätiedot

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

Bioenergian saatavuus Hämeen metsistä

Bioenergian saatavuus Hämeen metsistä Bioenergian saatavuus Hämeen metsistä Kestävän energian päivä III Hattula, Lepaa 30.10.2014 Sivu 1 30.10.2014 Häme-Uusimaa mk-alue (Päijät-Häme, Kanta-Häme, osa Uusimaata) Sivu 2 30.10.2014 Metsävarat

Lisätiedot

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Avaus Urpo Hassinen Biomas-hanke 9.15 Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset Mikko Korhonen ja hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatus

Yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatus Yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatus Matti Sirén, Metsäntutkimuslaitos 1 Kuva: Juha Laitila Metsissä riittää puuta 2 Puupolttoaineet 2007 Kokonaiskulutus 83 TWh metsäteollisuuden muut sivu- ja jätetuotteet,

Lisätiedot

Puun energiakäyttö E-P+K-P ilman kanta Kokkolaa eli mk-alue, 1000 m3

Puun energiakäyttö E-P+K-P ilman kanta Kokkolaa eli mk-alue, 1000 m3 PEFC/2-44-2 Puuenergian käyttö Metsätalouden organisaatio 212 kaikilla sormi metsäenergiapelissä => tulevaisuuden ala Manu Purola Toiminnanjohtaja 3.11.211 4-564433 www.mhy.fi/keskipohjanmaa Liitto ollut

Lisätiedot

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.2011 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.2011 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino Mihin Suomen puu tulisi käyttää? Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.211 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino Nykytilanteesta ei pidä tehdä hätiköityjä päätelmiä Matti Kärkkäinen

Lisätiedot

Puukaupan sanastoa (1)

Puukaupan sanastoa (1) PUUKAUPPA OSIO 2 yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puutavaran hintaan vaikuttavat tekijät; laatu, leimikkotekijät puukaupan kulku, yleiset ehdot metsänomistajan rooli puukaupassa 1 Puukaupan sanastoa

Lisätiedot

SISÄLLYS (Contents, see page 16)

SISÄLLYS (Contents, see page 16) SISÄLLYS (Contents, see page 16) Alkusanat... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Käytetyt symbolit... 25 Puulajit... 26 Kartat... 27 Aluejaot... 27 Ilmasto... 31 * uusi kuva tai taulukko 1 METSÄVARAT Teksti...

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Suomen metsäenergiapotentiaalit

Suomen metsäenergiapotentiaalit Suomen metsäenergiapotentiaalit Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätehon iltapäiväseminaari: Logistiikan näkymät ja bioenergian mahdollisuudet 17.3.2009, Tapahtumatalo Bankin auditorio, Helsinki Puupolttoaineet

Lisätiedot

Metsänhoito- ja perusparannustöiden

Metsänhoito- ja perusparannustöiden A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset 2002 Toimittajat:

Lisätiedot

Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa

Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa Soili Kojola, Metla Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät seminaari ja retkeily 13.-14.6.2013 Lahti Työryhmä: Soili Kojola Risto Ojansuu

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2011

Metsämaan omistus 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2013 Metsämaan omistus 2011 22.4.2013 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 632 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Sahaukseen ja energiantuotantoon: riittääkö raaka-aine kaikkeen?

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Sahaukseen ja energiantuotantoon: riittääkö raaka-aine kaikkeen? Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 9 Sahaukseen ja energiantuotantoon: riittääkö raaka-aine kaikkeen? Juha Hakkarainen Metsäjohtaja, MTK metsälinja juha.hakkarainen@mtk.fi PEFC/-44- Metsäteollisuuden tuotanto

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään 40 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon

Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon A JI Metsä sijoituskohteena 1983 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Esa Uotila Antrei Lausti 2.5.2007 864 Metsänomistamisen sijoitustuotto

Lisätiedot

Bioenergian metsä-seminaari 17.5.2011 Jukka Aula, johtaja Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi

Bioenergian metsä-seminaari 17.5.2011 Jukka Aula, johtaja Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi Bioenergian metsä-seminaari 17.5.2011 Jukka Aula, johtaja Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi Markkinointiyhtiö Lapin Metsämarkkinat Oy, Tavoitteet Tytäryhtiö: Pohjois-Pohjanmaan Metsämarkkinat Oy, Oulu

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Käsitteitä. Aineistot

Käsitteitä. Aineistot 14 YKSITYISMETSÄTALOUDEN KANNATTAVUUSAINEISTOT Yksityismetsätalouden kannattavuusaineistoihin kerätään jo valmiina olevaa yksityismetsätalouden tuloihin ja menoihin liittyvää aineistoa ja tehdään sen perusteella

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

Männyn laatukasvatus Jari Hynynen. Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Männyn laatukasvatus Jari Hynynen. Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Männyn laatukasvatus Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Johdanto Suomen metsien luontaiset edellytykset soveltuvat hyvin laatupuun

Lisätiedot

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi Venäjä, Suomi ja metsä teollisuuden markkinanäkymät Jari Viitanen ja Riitta Hänninen etunimi.sukunimi@metla.fi Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä, Joensuu 26.1.211 Esityksen sisältö Suomen

Lisätiedot

FOEX. Kaupallinen hintaindeksi puukaupassa seminaari TEM 4.11.2013. Timo Teräs Toimitusjohtaja FOEX Indexes Oy

FOEX. Kaupallinen hintaindeksi puukaupassa seminaari TEM 4.11.2013. Timo Teräs Toimitusjohtaja FOEX Indexes Oy FOEX Kaupallinen hintaindeksi puukaupassa seminaari TEM 4.11.2013 Timo Teräs Toimitusjohtaja FOEX Indexes Oy FOEX Indexes Oy - Yritys Yksityinen, itsenäinen yritys, jonka omistavat yksityishenkilöt ja

Lisätiedot

Energiapuun korjuu ja kasvatus

Energiapuun korjuu ja kasvatus Energiapuun korjuu ja kasvatus Jaakko Repola Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Metsähakkeen käyttö Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2001:

Lisätiedot

Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon

Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon A JI Metsä sijoituskohteena 1983 2003 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittajat: Esa Uotila Markku Penttinen 17.5.2004 722 Metsäomaisuuden tuotto

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena

Metsä sijoituskohteena Metsä sijoituskohteena Polvelta toiselle metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Jarmo Lahdenmaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa Esityksen sisältö Taustatietoa MHY Etelä-Pohjanmaasta Sijoittamisesta yleensä

Lisätiedot

Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa. Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu

Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa. Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu Esityksen sisältö Hankintakaupan historia Hankintahakkuiden nykypäivä Korjuumäärien

Lisätiedot

Bioenergiapotentiaali Itä- Suomessa

Bioenergiapotentiaali Itä- Suomessa Bioenergiapotentiaali Itä- Suomessa Antti Asikainen, Metla BioE-BioD - sidosryhmätyöpaja 12.4.2012, Joensuu Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Lisätiedot

Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät

Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät Vesa Berg, Harri Kilpeläinen & Jukka Malinen Metsäntutkimuslaitos Joensuun yksikkö Männyn hankinta ja käyttö puutuotealalla Kehityshankkeen tiedonsiirtoseminaari Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Onnistuneen puukaupan eväät Suolahti 5.2.2013

Onnistuneen puukaupan eväät Suolahti 5.2.2013 Onnistuneen puukaupan eväät Suolahti 5.2.2013 Metsäneuvoja Kati Nieminen Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry Kuka voi tehdä puukaupan? Kiinteistön omistaja/omistajat Jos on useita omistajia, tarvitaan kaikkien

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus. Ritva Toivonen Tapio 11/2008

Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus. Ritva Toivonen Tapio 11/2008 Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus Ritva Toivonen Tapio 11/2008 1 Metsäala murroksessa (2005)08 Massa- ja paperiteollisuus: Vuosikymmenien kasvu taittuu laskuun: pysyvämpi

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

RAAKA-AINETTA BIOTALOUSINVESTOINNEILLE MITEN SE VARMISTETAAN? Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen vuosikokous, 18.11.2015

RAAKA-AINETTA BIOTALOUSINVESTOINNEILLE MITEN SE VARMISTETAAN? Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen vuosikokous, 18.11.2015 RAAKA-AINETTA BIOTALOUSINVESTOINNEILLE MITEN SE VARMISTETAAN? Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen vuosikokous, Sami Pastila, Principal, Pöyry Management Consulting Oy RAAKA-AINEEN TURVAAMINEN SUUNNITELLUILLE

Lisätiedot

keskihinta laski. Eniten laskivat koivukuitupuun laskennalliset kantohinnat

keskihinta laski. Eniten laskivat koivukuitupuun laskennalliset kantohinnat A JI Metsien pinta-alaverotus 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittajat: Martti Salakari Helena Herrala-Ylinen 15.12.2004 749 Verokuutiometrin

Lisätiedot

3.1 Puuvarojen käyttö

3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Teollisuuden puuhuollossa tapahtui vuonna 29 merkittävä muutos, kun raakapuun tuonti ulkomailta puolittui edellisvuosista. Muutos arvioidaan pitkäaikaiseksi ja teollisuus

Lisätiedot

Puuntuotantomahdollisuudet Suomessa. Jari Hynynen & Anssi Ahtikoski Metsäntutkimuslaitos

Puuntuotantomahdollisuudet Suomessa. Jari Hynynen & Anssi Ahtikoski Metsäntutkimuslaitos Puuntuotantomahdollisuudet Suomessa Jari Hynynen & Anssi Ahtikoski Metsäntutkimuslaitos Taustaa Puulla ja biomassalla korvataan uusiutumattomia raaka-aineita Kilpailu maankäyttötavoista kovenee voidaanko

Lisätiedot

Metsänkäyttöilmoitukset 2013, yksityismetsät

Metsänkäyttöilmoitukset 2013, yksityismetsät Metsien käytön aktiivisuudessa suurta alueellista vaihtelua vuonna 2013 Vuoden 2013 seurantatilastot osoittavat, että metsien käytön aktiivisuudessa oli huomattavia eroja eri osissa maata. Itäisessä Suomessa

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat ainespuun alueelliset hakkuumahdollisuusarviot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat ainespuun alueelliset hakkuumahdollisuusarviot Metsätieteen aikakauskirja m e t s ä v a r a t Olli Salminen, Hannu Hirvelä ja Kari Härkönen Olli Salminen Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat ainespuun alueelliset hakkuumahdollisuusarviot

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot