HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ."

Transkriptio

1 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 40 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov Opintojen laajuus on 140 opintoviikkoa Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia, jotka kansainvälistyvässä tietoyhteiskunnassa kykenevät työllistämään itsensä niin toisen palveluksessa kuin itsenäisinä yrittäjinä. Koulutuksen tavoitteena on, että ammattiin valmistuvalle kehittyy vahva ammattitaito sekä valmiudet hankkia ja luoda itsenäisesti tietoa ja soveltaa sitä käytäntöön. Tämä pyritään saavuttamaan sisällyttämällä opintoihin teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa sekä harjoituttamalla opiskelija tutkivan työotteen käyttämiseen. 26

2 Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Kongressi- ja kulttuuripalvelujen suuntautumisvaihtoehto PIRAMK / Mänttä Kaupallisen mediaviestinnän suuntautumisvaihtoehto PIRAMK / Virrat Liiketalouden koulutusohjelma Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehto PIRAMK / Ikaalinen / Virrat Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto PIRAMK / Ahlman Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto PIRAMK / Ikaalinen / Virrat Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto PIRAMK / Mänttä 27

3 Koulutusohjelman opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakollisia 10 ov (pakolliset opintojaksot merkitty kirjaimella P) ja vaihtoehtoisia 4 ov Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov P Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov P Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov P Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov P Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov P Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov P Y010 Ruotsin kieli, 2 ov P Y011A Ensimmäinen vieras kieli, englanti, 2 ov P TAI Y011B Ensimmäinen vieras kieli, saksa, 2 ov : lukion oppimäärä (A-kielen taso) tai vastaavat tiedot Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ympäristöprojekti, 1-2 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, PAKOLLISET OPINTOJAKSOT, 42 ov Liiketaloudelliset opinnot, 21 ov BDH030 Yritystoiminnan perusteet, 3 ov BDH046 Aloittavan yrityksen suunnittelu, 2 ov BDH031 Markkinoinnin perusteet, 2 ov BDH047Kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä, 3 ov BDH032 Kirjanpidon perusteet, 3 ov BDH048 Johdon laskentatoimen perusteet, 2 ov BDH033 Oikeustiedon perusteet, 1 ov BDH049 Yritystoiminnan oikeutta, 3 ov BDH050 Verotuksen perusteet, 2 ov Yhteiskunnalliset opinnot, 3 ov BDH036 Julkisen hallinnon perusteet, 1 ov BDH045 Kansantalouden perusteet, 2 ov Viestintäopinnot, 11 ov BDH037 Kirjoitusviestinnän jatkokurssi, 1 ov BDH051 Puheviestintä, 2 ov Seuraavista kielistä valitaan kaksi eli 2 ov + 2 ov BDH038 Affärssvenska, 2 ov BDH039 Business English, 2 ov BDH040 Geschäftsdeutsch, 2 ov Seuraavista kielistä valitaan kaksi eli 2 ov + 2 ov 28

4 BDH052 Affärskommunikation, 2 ov BDH053 Business Communication, 2 ov BDH054 Geschäftliche Kommunikation, 2 ov Menetelmäopinnot, 7 ov BDH041 Talousmatematiikka, 2 ov BDH056 Finanssimatematiikka, 2 ov BDH042 Tekstinkäsittely, 1 ov BDH043 Tietotekniikan hyväksikäyttö, 2 ov LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, VAIHTO- EHTOISET OPINTOJAKSOT, 4 ov BDH057 Perheyrittäminen, 1 ov BDH058 Taloushallinnon ATK-sovellukset, 2 ov BDH059 Ympäristöoikeus, 1 ov BDH060 Aluetalouden perusteet, 1 ov BDH061 Tilastollisia menetelmiä, 2 ov BDH062 Tietotekniikka, 3 ov BDH063 Kirjeviestintä, 1ov BDH064 Työpsykologia 1ov BDH065 Projektinhallinta, 2 ov 29

5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LUN KAIKILLE YHTEISET PERUSOPIN- NOT 14 ov on kuvattu luvussa 4 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT 46 ov PAKOLLISET OPINTOJAKSOT 42 ov LIIKETALOUDELLISET OPINNOT 21 ov BDH030 YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET 3 ov Opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet, yritysympäristön ja yritystalouden peruskäsitteet sekä organisaatioteoriat. yrityksen toimintaympäristö, yrityksen talousprosessi, yrityksen toiminnan ohjaus, keskeiset käsitteet. Tentti, harjoitukset BDH046 ALOITTAVAN YRITYKSEN SUUNNITTELU 2 ov Opiskelija saa kokonaiskuvan yrityksen toiminnan suunnitteluprosessista ja selkeän kuvan yrittäjänä toimimisesta yleensä. Hän ymmärtää liikeidean merkityksen liiketoiminnassa ja tietää, miten liikeidea suojataan. Hän osaa arvioida, kehittää ja testata erilaisia liike-ideoita. Hän pystyy asettamaan liiketaloudellisia, aikaan sidottuja ja mitattavia tavoitteita sekä osaa tehdä aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Hän saa valmiudet yrityksen perustamiseen. - suunnittelun tarve ja merkitys - yritystoiminnassa - yrityssuunnittelun keskeiset käsitteet - ja suunnitteluvälineet - perustamisideasta liikeideaksi - oman yritysidean arviointi - liikeidean eri osien analysointi - valmiin liikeidean hyväksikäyttö - franchising yrityksen perustamismuotona - liiketoimintasuunnitelman sisältö ja - merkitys - yrityksen perustamistoimet Luennot, liiketoimintasuunnitelman laatiminen aloittavalle yritykselle, tentti. Yritystoiminnan perusteet, yrittäjyyden perusteet. BDH031 MARKKINOINNIN PERUSTEET 2 ov Opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät, ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja kilpailukeinot. - markkinointiajattelu - markkinoinnin toimintaympäristöt - segmentointi - asiakassuhteen elinkaari - kuluttajakäyttäytyminen - kilpailukeinot Luennot, harjoitukset, tentti BDH047 KOKONAISVALTAINEN MARKKINOINTI JA MARKKINOINTIVIES- TINTÄ 3 ov Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen markkinoinnin tapana tehdä ja toteuttaa liiketoimintaa erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Hän ymmärtää markkinoinnin merkityksen osana yrityksen strategista suunnitteluprosessia sekä kilpailuetujen määrittelyä. Hän osaa soveltaa erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä asiakas- ja toimintaympäristöissä markkinoinnin kilpailukeinovalikoimaa ja ymmärtää asiakassuhteiden kehittämisen nykyaikaisen markkinoinnin olennaisena osana. Opiskelija ymmärtää koko- 30

6 naisvaltaisen markkinointiviestinnän merkityksen sekä kotimaisissa että kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä toimivien yritysten ja organisaatioiden markkinoinnissa, hallitsee markkinointiviestinnän perusteet ja ymmärtää vuorovaikutteisen markkinoinnin osuuden liiketoiminnoissa. - markkinointi osana yrityksen strategista suunnittelua ja johtamista - kilpailuedut ja niiden kehittäminen - tuote-, saatavuus-, ja hintaratkaisut - markkinointiviestintä - mielikuvamarkkinointi - yrityskuva ja brandit - b-to-b ja palvelujen markkinoinnin erityispiirteitä - asiakassuhteet sekä niiden hallinta ja kehittäminen Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, vierailuihin, case- ja muiden harjoitusten suorittaminen, esseiden laatiminen vaatimusten mukaisesti ja tentti. Mahdollinen projekti voi olla vaihtoehtoinen tapa opintojakson suorituksen osana. Markkinoinnin perusteet BDH032 KIRJANPIDON PERUSTEET 3 ov Opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellisesta toiminnasta ja laskentatoimesta. Hän osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Laskentatoimen systematiikka ja kirjanpidon asema siinä. Kirjanpidon peruskäsitteet. Arvonlisäverotuksen perusteet. Tilinpäätöksen laatiminen. Luennot ja harjoitukset ja tentti BDH033 OIKEUSTIEDON PERUSTEET 1 ov Opiskelija tutustuu oikeudelliseen peruskäsitteistöön ja oikeuslähteiden käyttöön. Opiskelija hallitsee sopimusoikeuden ja edustuksen perusteet. Opiskelija osaa laatia asiakirjoja ja ratkaista oikeustapauksia. - perusteet - sopimusoikeus - asiakirjat - edustus Luennot, harjoitukset, kirjatentti BDH048 JOHDON LASKENTATOIMEN PERUSTEET 2 ov Opiskelija saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta. - operatiivisen laskentatoimen keskeisimmät käsitteet - tietojen rekisteröinti: tavoite-, vaihtoehtoja tarkkailulaskelmat - analyyttinen tuloslaskenta - kannattavuuden tunnusluvut ja niiden soveltaminen päätöksenteossa - tietotekniikan hyväksikäyttö sisäisessä laskennassa Luennot ja harjoitukset, tentti. BDH049 YRITYSTOIMINNAN OIKEUTTA 3 ov - Opiskelija tuntee eri yritysmuodot ja niiden lainsäädännön, osaa valita tarkoituksenmukaisimman yritysmuodon, perustaa yrityksen ja aloittaa elinkeinotoi- 31

7 minnan ja johtaa yritystä ja sen toimintaa oikeudellisten säännösten mukaisesti - Opiskelija tuntee velkasuhteeseen ja velan vakuuksiin liittyvät käsitteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. - Opiskelija perehtyy työelämän palvelussuhteisiin, osaa työlainsäädännön, erityisesti työsopimus-, työehtosopimus-, työaika-, vuosiloma- ja opintovapaalain keskeiset sisällöt sekä tuntee työmarkkinajärjestöt ja työsopimusjärjestelmän. - Yritys- ja elinkeinotoiminnan oikeudellinen sääntely - Yrityksen harjoittamisen muodot ja siihen liittyvät keskeiset oikeustoimet - Velkasuhde, velan vakuudet ja korkolaki - Palvelussuhteet, niiden erot ja yhtäläisyydet - Palvelussuhteita säätelevät lait, erityisesti työsopimus-, työehtosopimus-, työaika-, vuosiloma- ja opintovapaalaki - Työ- ja virkaehtosopimukset - Työmarkkinajärjestöt, niiden roolit yhteiskunnassa, työriidat ja neuvottelumenettelyt Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti. Oikeustiedon perusteet BDH050 VEROTUKSEN PERUSTEET 2 ov Opiskelija tuntee välittömän ja välillisen verotuksen keskeiset asiat ja osaa ottaa verotuksen huomioon päätöksenteossaan, myös yrittäjänä. - Henkilöverotus - Yritysverotus - Yritysmuotojen verotus - Arvonlisäverotus - Arvonlisäveroautomatiikka Luennot ja harjoitukset, tentti. YHTEISKUNNALLISET OPINNOT 3 ov BDH036 JULKISEN HALLINNON PERUS- TEET 1 ov Opiskelija tutustuu valtion ja kuntien hallinnon asemaan ja tehtäviin yhteiskunnassa. - valtionhallinnon organisaatio ja tehtävät Suomessa - hallintomenettely - kunnallishallinto Luennot harjoitukset ja tentti BDH045 KANSANTALOUDEN PERUS- TEET 2ov Opiskelija ymmärtää kuluttajan ja yrityksen roolin kansantaloudessa sekä oppii ymmärtämään markkinoiden toiminnan vaikutukset kansantalouteen. Opiskelija saa perustiedot kansantalouden eri sektoreiden riippuvuussuhteista ja kansainvälisen talouden perusteista. - kansantalouden kiertokulku - kysyntä ja tarjonta kansantaloudessa - kulutuskäyttäytyminen ja sen muutokset - tuotannontekijämarkkinat - julkisyhteisöt kansantalouden osana - rahatalous - kokonaiskysyntä ja -tarjonta - taloudelliset vaihtelut ja talouspolitiikka - kansainväliset taloussuhteet Luennot, harjoitukset, tentti 32

8 VIESTINTÄOPINNOT 11 OV BDH037 KIRJOITUSVIESTINNÄN JATKO- KURSSI 1 ov Opiskelija harjaantuu laatimaan työelämän vuorovaikutustilanteissa tarvittavia asiakirjoja. - raportoivat tekstit, muistio, lausunto - anomus, pyyntö, todistus - tutkielma - paikanhakuasiakirjat Kirjoitusviestintä Luennot, alan kirjallisuus, harjoitukset Vieraat kielet 8 ov ( ) BDH038 AFFÄRSSVENSKA 2 ov BDH039 BUSINESS ENGLISH 2 ov BDH040 GESCHÄFTSDEUTSCH 2 ov Opiskelija suorittaa kahdesta valitsemastaan kielestä 2 ov (2+2) BDH038 AFFÄRSSVENSKA 2ov Opiskelija - vahvistaa ja syventää suullista ja kirjallista kielitaitoaan yrityselämän alueella - tuntee pohjoismaisia yrityksiä ja pohjoismaisen markkina-alueen - tuntee pohjoismaista kulttuuria BDH039 BUSINESS ENGLISH 2 ov Opiskelija vahvistaa ja syventää suullista ja kirjallista kielitaitoaan yrityselämän alueella. - työympäristö - tehtävät yrityksessä - yritysmuodot - yrityksen organisaatio, yrittäjyys Englannin kielen yhteiset opinnot Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset ja kirjalliset tehtävät, tentti BDH040 GESCHÄFTSDEUTSCH 2 ov Opiskelija kartuttaa ja syventää kirjallista ja suullista saksan kielen taitoaan liike-elämän yhteydenotto- ja neuvottelutilanteissa. - liikeviestinnän perusteet - taloustekstejä - puhelinkieltä - tuote-esittelyt Saksan kielen yhteiset opinnot tai vastaavat opinnot. Luennot, harjoitukset, tentti, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen - Pohjoismaiden välinen kauppa - kansainvälistyvä pohjoismainen yritys - kulttuurierot Ruotsin kielen yhteiset opinnot Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset ja kirjalliset tehtävät, tentti 33

9 BDH052 AFFÄRSKOMMUNIKATION 2 ov BDH053 BUSINESS COMMUNICATION 2ov BDH054 GESCHÄFTLICHE KOMMUNIKATION 2 ov Opiskelija suorittaa kahdesta valitsemastaan kielestä 2 ov (2+2) Opiskelija hallitsee keskeiset liike-elämän viestintätilanteet kirjallisesti ja suullisesti ja tuntee kielialueen liikekulttuurien käytänteet. - tiedustelut, tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset - puhelin- ja neuvottelutilanteet Ko. kielten yhteiset opinnot (saksan kielessä yhteiset opinnot tai vastaavat opinnot), Affärssvenska/ Business English/ Geschäftsdeutsch Aktiivinen työskentelyote opintojaksolla, suulliset ja kirjalliset tehtävät, tentti BDH051 PUHEVIESTINTÄ 2 ov Opiskelija hallitsee liike-elämän tapakulttuuriin liittyvät tilannepuheet ja osaa esiintyä yleisön edessä vapaasti ja hallitusti. Opiskelija perehtyy myös suomalaisen puhekulttuurin erikoispiirteisiin. Luennot, esiintymisharjoitukset Harjoitukset, videointi, analysointi Läsnäolovelvollisuus MENETELMÄOPINNOT BDH041 TALOUSMATEMATIIKKA 2 ov Opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät. Prosentti- ja korkolaskun perusteet sekä niiden kaupalliset sovellukset, indeksien käyttö talouselämässä, suhteisjako ja valuuttalaskut. Luennot ja demostraatioharjoitukset Lukion yleisen oppimäärän matematiikka tai vastaavat tiedot BDH056 FINANSSIMATEMATIIKKA 2 ov Opiskelijalla on valmius käyttää finanssimatematiikkaa erilaisiin sovelluksiin sekä hän osaa arvioida päätösten seurauksia. Opiskelija kehittää laskutaitoaan. - sarjaopin perusteet finanssimatematiikan kannalta katsottuna - korkolaskut, relatiivinen ja konforminen korkokanta - jaksolliset suoritukset - investointilaskelmat - rahoituslaskelmat Luennot, laskuharjoitukset, tentti Talousmatematiikka BDH042 TEKSTINKÄSITTELY, 1 ov Opiskelija hallitsee työvälineitten käytön ja kymmensormijärjestelmän, oppii tekstinkäsittelyohjelman perusteet, hallitsee asiakirjastandardin, numeroiden ja merkkien kirjoitussäännöt. 34

10 - näppäilytaito jonkin Win-pohjaisen ohjelman avulla - Word 6.0:n tai Word 7.0:n perusteet - Asiakirja-, numero- ja merkkistandardit Laitehallinta, näppäilytaito, tekstinkäsittelyn perusteet asiakirja-, numero- ja merkkiharjoitusten avulla, testi BDH043 TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSI- KÄYTTÖ 2 ov Opiskelija tuntee relaatiomallisten tietokantojen rakenteen ja peruskäytön sekä taulukkolaskentaohjelmien käyttömahdollisuudet talouden mallintamisessa. - Kortisto-ohjelmien perusteet - Tietokannan rakenne - Taulukkolaskenta-ohjelmat - Business-grafiikka Luennot, harjoitukset VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT 4 ov BDH057 PERHEYRITTÄMINEN 1 ov Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden orientaatioperustat ja toiminnan moninaisuuden erittelemällä pienyritysten ja perheyritysten ominaisuuksia ja peruspiirteitä. Hän syventää tietojaan perheyrittämisen eri piirteistä niin, että hänen käsityksensä perhe- ja sukuyrittämisestä monipuolistuvat. - perheyrittäminen liiketoimintamuotona - perhe ja suku yrittäjäyhteisöinä - pariskuntayrittäminen - perheyrityksen johtamiskysymyksiä Luennot, keskustelut, harjoitukset, ryhmätyöt. Yritystoiminnan perusteet, yrittäjyyden perusteet. BDH058 TALOUSHALLINNON ATK-SOVELLUKSET 2 ov Opiskelija tuntee tietotekniikan käyttömahdollisuudet taloushallinnossa ja tietää ATKkirjanpidon työnkulun. Huomiota kiinnitetään erityisesti tulosteiden lukemiseen. ATK-sovelluksen avulla tutustutaan kirjanpidon tekniseen toteuttamiseen. Harjoitukset taloushallinnon atk-sovelluksella. Harjoitukset ja portfolio. Kirjanpidon perusteet BDH059 YMPÄRISTÖOIKEUS 1 ov Opiskelija perehtyy ympäristöoikeuden keskeisiin sisältöihin ja käytäntöihin erityisesti ympäristövastuiden ja -velvotteiden näkökulmasta. - Ympäristönäkökulma taloudelliseen toimintaan - Ympäristöasiat liiketoiminnassa - Ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen - käyttämistä koskeva lainsäädäntö - Ympäristölupajärjestelmä, ilmoitusmenettely - Viranomaisvalvonta - Ympäristövahinkovastuu ja rikosoikeudellinen vastuu Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti. 35

11 BDH060 ALUETALOUDEN PERUSTEET 1 ov Opiskelija perehtyy alueiden taloudellisten rakenteiden muodostumiseen ja alue-talouden toimintaan. - aluetalouden rakenteet (yritys- ja liikenneverkot, kaupunkijärjestelmät, alue-hallinnon järjestelmät) -aluetalouden toiminta (kuluttaja-käyttäytyminen, yritysten alueellinen toiminta, julkisen hallinnon alueellinen toiminta, alueiden välinen vuorovaikutus) Luennot, harjoitukset, tentti BDH061 TILASTOLLISIA MENETELMIÄ 2 ov Opiskelija kykenee osallistumaan tilastollisten selvitysten suunnitteluun ja toteutukseen. Hän osaa käyttää tilastollisia menetelmiä päätöksenteossa. - Todennäköisyyslaskennan perusteet - Normaalijakauma - Korrelaatio- ja regressioanalyysi - Hypoteesien testaaminen Luennot, harjoitukset, tentti, suoritetut harjoitustehtävät Tilastotieteen perusteet BDH062 TIETOTEKNIIKKA 3 ov Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia hyödyntää tietoteknistä osaamistaan ammatillisten tavoitteiden toteuttamisessa. Lisäksi tavoitteena on sovellusohjelmien tehokas käyttö eri ongelmien ratkaisuissa ja yritysten tietojärjestelmienkokonaisuuksien hallinta. - Työkaluohjelmat yrityksen tietojenkäsittelyn kokonaisuudessa - Ohjelmien hyödyntäminen ja käytön osaamisen syventäminen - Projektityö Luennot, harjoitukset, tentti BDH063 KIRJEVIESTINTÄ 1 ov Opiskelija tuntee liikekirjeiden sisällön sekä tyylin ja osaa laatia kirjeitä itsenäisesti. Kaupan kirjeet Kirjoitusviestintä, tekstinkäsittely Luennot, harjoitukset, tentti BDH064 TYÖPSYKOLOGIA 1 ov Opiskelija tietää, millä tavoin ihmisen psyykkistä toimintaa koskevaa tietoa voidaan soveltaa työelämässä. Hän syventää tietojaan työyhteisön ja yksittäisen työntekijän toiminnasta ja niissä ilmenevistä ongelmista. Hän tietää, miten työtä voidaan kehittää henkistä hyvinvointia ja tuloksellisuutta edistäväksi. - ihminen, työ ja hyvinvointi - persoonallisuus ja kyvyt - työmotivaatio ja motivaatioteorioita - palkitseminen - stressi ja sen hallinta - kriisit ja niiden ratkaiseminen - muutoksen hallinta - henkinen työsuojelu Luennot, keskustelut, case-harjoitukset Yritystoiminnan perusteet, yrittäjyyden perusteet. 36

12 BDH065 PROJEKTINHALLINTA 2 ov Opiskelija kykenee suunnittelemaan, budjetoimaan ja toteuttamaan rajatun kokonaisuuden projektimuotoisena tehtävänä. - projektin suunnittelu - projektin aikataulutus - projektin organisointi - projektin rahoitus ja budjetointi - projektin johtaminen ja valvonta Luennot, ryhmätyöt ja projektisuunnitelman laatiminen. 37

13 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / IKAALINEN MARKKINOINNIN JA KANSAINVÄLISTEN LIIKETOIMINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHTO Tavoitteena on, että opiskelija valmiudet toimia markkinoinnin yleistehtävissä tai asiantuntijana jollakin markkinoinnin erityisalueella. Henkilökohtaisen kiinnostuksensa mukaan opiskelija voi valita opintojaksoja, joiden tavoitteena on erityistietojen saaminen palvelujen markkinoinnista, brandimarkkinoinnista, business-to-business -markkinoinnista ja sähköisestä markkinoinnista. Kansainvälisen markkinoinnin alueella opiskelija voi perehtyä kansainvälisiin liiketoimintakulttuureihin, talousmaantietoon ja joidenkin markkina-alueiden erikoispiirteisiin. Ikaalisten osaamispisteen erikoistumisalueina kansainvälisen markkinoinnin osalta ovat kansainväliset avustusorganisaatiot, Pohjois-Amerikka (USA) ja Aasia (Japani) markkina-alueina. MARKKINOINNIN JA KANSAINVÄLISTEN LIIKETOIMINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov PAKOLLISET OPINTOJAKSOT, 20 ov BDH318/1 Markkinointiviestintä, 3 ov BDH318/2 Markkinointiviestintä, 1 ov BDH319/1 Kansainvälinen markkinointi/international Marketing, 2 ov BDH319/2 Kansainvälinen markkinointi/international Marketing, 2 ov BDH320/1 Kansainväliset liiketoiminnot/ International Business Studies, 2 ov BDH320/2 Kansainväliset liiketoiminnot/international Business Studies, 2 ov BDH321 Ulkomaankaupan menettelyt ja asiakirjat, 2 ov BDH322 Markkinoinnin johtaminen, 3 ov BDH323 Markkinointitutkimus, 3ov VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT, 20 ov B313 Talouden suunnittelu ja valvonta, 2 ov B318 English for marketing and international business, 2 ov B319 Deutschkenntnisse für marketing, 2 ov 2 kielestä 2 ov B320 Svenska för marknadsförare, 2 ov B322 Euroopan unioni liiketoiminta-alueena, 2 ov* B323 Esimiestaidot, 2 ov* B324 Kansainväliset liiketoimintakulttuurit ja talousmaantiede, 3 ov B325 Pohjois-Amerikka ja erityisesti USA liiketoiminta-alueena, 2 ov* B326 Aasia ja erityisesti Japani liiketoiminta-alueena, 2 ov* B327 Kauppa YK:n ja kehityspankkien kanssa, 2 ov* B328 YK-messut projekti, 2 ov* B329 Lineaarinen optimointi, 2 ov B330 Yritysviestintä, 2 ov B331 Palvelujen markkinoinnin erityispiirteet, 2 ov* B332 Brandimarkkinointi, 2 ov* B333 Asiakkuuden johtaminen, 2 ov* B334 Business to business markkinointi, 2 ov* B335 Sähköinen markkinointi, 2 ov B336 Grafiikka ja julkaisun suunnittelu, 3 ov *) Opintojaksot järjestetään joka toinen vuosi 38

14 MARKKINOINNIN JA KANSAINVÄLISTEN LIIKETOIMINTOJEN SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHTO BDH318 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 4 ov Opiskelija saa valmiudet ajanmukaisen markkinointiviestinnän kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen ja osaa käyttää markkinointiviestinnän eri keinoja sekä sisäisille että ulkoisille kotimaassa tai kansainvälisissä toimintaympäristöissä toimiville kohderyhmille. Opiskelija perehtyy markkinointiviestintäkampanjoiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. - henkilökohtainen myyntityö - mainonta - SP - PR - markkinointiviestintäkampanjat Luennot, harjoitukset, vierailut, projektit, kampanjasuunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen, case studies, osa opiskelusta englannin kielellä Markkinoinnin perusteet, Kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä Opintojakson suoritus Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja vierailuihin, harjoitusten tekeminen, case-tehtävien suorittaminen ja niiden käsittelyyn osallistuminen, projekteihin ja kampanjasuunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen sekä tentti BDH319 KANSAINVÄLINEN MARKKI- NOINTI/INTERNATIONAL MARKETING 4 ov Opiskelija osaa hankkia informaatiota kansainvälisistä markkinoista. Opiskelija perehtyy kaupankäyntiin vaikuttaviin asioihin ja tuntee toimintavaihtoehdot kansainvälisessä kaupassa. Opiskelija osaa ottaa huomioon yrityskohtaiset edellytykset ja eri markkinaalueiden erityispiirteet kansainvälisen markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa valita erilaisiin asiakas- ja kilpailutilanteisiin sopivat kansainvälisen markkinoinnin kilpailukeinot. Opiskelija perehtyy kansainvälisen markkinoinnin strategiseen ja taktis-operatiiviseen suunnitteluun. Opiskelija osaa toimia kansainvälisissä ympäristöissä ottaen huomioon erilaisen kulttuurin ja toimintamallit liike-elämän kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa. - markkinakartoitukset, markkinointitutkimukset ja tietolähteet - yrityskohtaiset edellytykset, kansainväliset toimintaympäristöt ja markkina-alueet - segmentointi ja kilpailukeinoratkaisut kansainvälisessä markkinoinnissa - kansainvälisen markkinoinnin strateginen ja operatiivinen suunnittelu - kansainvälisen kaupan operaatiomuodot - verkostoituminen - PK-yritykset ja kansainvälinen markkinointi - Special Issues in International Marketing Luennot, harjoitukset, vierailut, esseet, assignments and case studies, seminars and workshops Markkinoinnin perusteet, Kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä Opintojakson suoritus Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja vierailuihin, harjoitusten tekeminen, case-harjoitusten tekeminen ja niiden käsittelyyn; osallistuminen, workshopeihin ja seminaareihin osallistuminen sekä tentti BDH320 KANSAINVÄLISET LIIKETOIMIN- NOT/INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 4 ov Tavoitteet Opiskelija osaa ottaa huomioon kansainvälisen talouden vaikutuksen liiketoimintoihin. Opiskelija perehtyy kansainvälisten liiketoimintojen strategiseen ja operatiiviseen 39

15 suunnitteluun ja johtamiseen. Opiskelija perehtyy kansainvälisen oikeuden erityiskysymyksiin. Opiskelija ymmärtää ostojen vaikutuksen kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen kannattavuuteen ja perehtyy alihankintatoimintaan. Inhimillisten voimavarojen johtamiseen kansainvälisten liiketoimintojen menestyksellisen hoitamisen kannalta perehdytään opinnoissa. - yrityksen kansainvälistymisprosessi - PK-yrityksen kansainvälistyminen - kansainvälinen talous, maailman-kauppa, Suomen talouselämä ja ulko-maankauppa kansainvälisten liiketoimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa - kansainvälisten liiketoimintastrategioiden suunnittelu, toteutus ja johtaminen, Business Plan - kansainvälinen oikeus - kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen ostotoiminta ja kannattavuus - alihankinnat Luennot, case- ja muut harjoitukset, seminars, workshops, vierailut, tentti. Osa opiskelusta toteutetaan englannin kielellä. Yritystalouden perusteet Opintojakson suoritus Osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitusten tekeminen, tentti. BDH321 ULKOMAANKAUPAN MENET- TELYT JA ASIAKIRJAT 2 ov Tavoitteet Opiskelija hallitsee ulkomaankaupan rahoitukseen ja maksuliikenteeseen liittyviä erityisasioita sekä perehtyy riskienhallintaan kansainvälisissä liiketoiminnoissa. Opiskelija perehtyy kansainvälisen kaupan määräyksiin, logistisiin ratkaisuihin, menettelyihin ja asiapapereihin. - rahoitus ja maksuliikenne - riskien hallinta kv. liiketoiminnoissa - EU:n sisä- ja ulkokaupan käytännöt, huolinta, kuljetukset, varastointi, tullaus ja asiapaperit asiapaperiohjelmineen Luennot, harjoitukset, tentti. Yritystoiminnan perusteet Opintojakson suoritus Osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitusten tekeminen, tentti. BDH322 MARKKINOINNIN JOHTAMINEN 3 ov Tavoitteet Opiskelijalla on kokonaisnäkemys markkinoinnin suunnittelusta, organisoinnista ja seurannasta. Hän ymmärtää markkinoinnin suunnittelun merkityksen yritykselle osana yrityksen kokonaissuunnittelua. Opiskelija osaa käsitellä ja analysoida hankkimaansa markkinainformaatiota sekä hyödyntää suunnittelutekniikoita oman alansa tuotteiden ja palvelujen sekä kilpailukeinojen kehittämisessä asiakaslähtöisesti. Opiskelija perehtyy markkinoinnin strategiseen suunnitteluun päätöksenteon perustana sekä markkinointisuunnitelmien ja -ohjelmien laatimiseen. Opiskelija pystyy arvioimaan kannattavuutta toiminnan mukaan. Asioiden tarkastelussa otetaan huomioon PK-yritysten näkökulma. - markkinoinnin informaatiojärjestelmät - markkina-, kysyntä-, kilpailutilanne- ja yhteisötekijäanalyysit - yritysanalyysit - markkinoinnin johtamisen kohteet ja - johtamistaidot - markkinoinnin strateginen ja operatiivinen suunnittelu - suunnittelumenetelmät - kannattavuuden suunnittelu ja kannattavuuden arviointi sekä kannattavuuden parantaminen Luennot, harjoitukset, tietokoneohjelmien 40

16 hyväksikäyttö, mahdollisuuksien mukaan yrityspeli, case-studies. Osa opiskelusta toteutetaan englannin kielellä. Markkinoinnin perusteet Kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä Opintojakson suoritus Aktiivinen osallistuminen luentoihin, harjoituksiin ja muuhun toimintaan, caseharjoitusten tekeminen ja niiden käsittelyyn osallistuminen, tentti BDH323 MARKKINOINTITUTKIMUS 3 ov Opiskelija tuntee markkinointitutkimuksen merkityksen markkinoinnin johtamisen apuvälineenä sekä markkinointitutkimuksen prosessin, tutkimusmenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointi-tutkimuksia sekä hyödyntää niitä päätöksenteossa. Opiskelija osaa toteuttaa markkinointitutkimuksen käyttäen hyväksi tilastomatematiikkaa ja tietojenkäsittelyohjelmia tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa, tulosten käsittelyssä ja raportoinnissa. - informaatiolähteet - markkinointitutkimuksen kohteet ja käyttö suunnittelussa ja valvonnassa - markkinointitutkimuksen menetelmät - markkinointitutkimuksen suunnittelu ja - toteutus eri vaiheineen tutkimusongelman määrittelystä tutkimusraportin laatimiseen - tilastollisten tunnuslukujen tulkinta, hypoteesien testaaminen ja tilastoaineiston kuvaaminen, tulosten arviointi Luennot, harjoitukset, esseet, tutkimusprojekti Markkinoinnin perusteet, Kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä, tilastotieteen perusteet, tutkimustyön perusteet ja tiedonhallinta, tietotekniikan perusopinnot Opintojakson suoritus Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitusten tekeminen, tutkimusprojektin suorittaminen ja tentti VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT B313 TALOUDEN SUUNNITTELU JA VALVONTA 2 Opiskelija saa kuvan laskentatoimesta yrityksen johtamisen ja toiminnan ohjaamisen apuvälineenä, kun hän tuntee niitä työkaluja, joita laskentatoimi tarjoaa liikkeenjohdolle yrityksen toiminnan suunnitteluun ja valvontaan. - palveluyrityksen kustannuslaskenta - palvelujen hinnoittelu - budjetointi Luennot, harjoitukset KIELIOPINNOISTA ON VALITTAVA VÄ- HINTÄÄN 2 ov, KAHDESTA KIELESTÄ B318 ENGLISH FOR MARKETING AND INTERNATIONAL BUSINESS 2ov Opiskelija selviytyy englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti yrityksen kansainvälistymiseen liittyvissä tilanteissa. - tekstejä markkinoinnin ja kansainvälisen kaupan osa-alueista - raportointi - Suomi-info - small talk - kulttuurierot Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu 41

17 Suoritus Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja hyväksytty tentti B319 DEUTSCHKENNTNISSE FÜR MAR- KETING 2 ov Opiskelija pystyy suulliseen ja kirjalliseen markkinointihenkiseen kommunikointiin saksan kielellä ja osaa toimia saksankielisen kulttuurin alueella. - markkinointiin liittyviä tekstejä - suhdetoiminta- ja neuvottelutilanteet - kulttuurin tuntemusta Luennot, harjoitukset, aktiivinen työskentelyote opintojaksolla, tentti B320 SVENSKA FÖR MARKNADS- FÖRARE 2 ov Opiskelija pystyy suulliseen ja kirjalliseen markkinointihenkiseen kommunikointiin ruotsin kielellä ja osaa toimia pohjoismaisen kulttuurin alueella. - markkinointiin ja mainontaan liittyvät tekstit - suhdetoiminta- ja neuvottelutilanteet - kulttuurituntemus Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, tentti, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen B322 EUROOPAN UNIONI LIIKETOIMIN- TA-ALUEENA 2 ov Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot Euroopan unionin kauppa- ja kilpailupolitiikan tavoitteista ja keinoista sekä syventää tietoja sisämarkkinoiden toiminnasta. - Euroopan unionin kauppapolitiikan perusperiaatteet - Schengenin sopimusten sisältö - sisämarkkinoiden toiminta - EU:n kilpailupolitiikka - Euroopan raha- ja talousliitto - verotus EU:ssa Luennot, yritys-case B323 ESIMIESTAIDOT 2 ov Opiskelija perehtyy organisaatiokäyttäytymisen perusteisiin sekä johtamisen ja vuorovaikuttamisen keinoihin. - organisaatiokäyttäytyminen - erilaiset johtamistekniikat - konfliktitilanteet - tiimityöskentely Luennot, harjoitukset B324 KANSAINVÄLISET LIIKETOIMIN- TAKULTTUURIT JA TALOUSMAANTIE- DE 3 ov Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kulttuurin vaikutuksen omassa ja asiakkaan käyttäytymisessä. Opiskelija osaa ottaa omassa toiminnassaan huomioon vieraan kulttuurin normit koskien käytöstapoja, ajan tajua, yksilö suhdetta valtaan sekä omaan yhteisöönsä. Opiskelija osaa sopeuttaa viestintänsä paikalliseen tapaan kommunikoida, sen verbaaliseen ja nonverbaaliseen viestintään. Opiskelija ymmärtää vieraan kulttuurin asettamat vaatimukset yrityksen toimintaan. Lisäksi kurssin aikana perehdytään maailman eri talousalueisiin ja niiden erikoispiirteisiin sekä suomalaiselle yritykselle tarjo- 42

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

Viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän koulutusohjelma 5.7 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA IRAMK/Virrat Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä. Osaamisalueita ovat muiden

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoite: Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 Kansainvälisen kaupan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikka ja liikenne TTY15S Opetussuunnitelma 17.9.2015-31.5.2017 Vahvistettu 31.3.2015 ohjausryhmän kokouksessa Muutettu

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot