Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma"

Transkriptio

1 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneella tradenomilla on käytännön tietojenkäsittelytehtävien osaaminen ja kyky sen luovaan soveltamiseen. Hän on omaaloitteinen, yhteistyökykyinen ja palveluhenkinen IT-asiantuntija, joka pystyy työskentelemään tietoverkkoympäristössä sähköisen viestinnän välineitä hyväksikäyttäen. Tradenomi hallitsee erityisesti sähköiseen liiketoimintaan liittyvät asiat. Hän on lisäksi syventänyt opintojaan valitsemiensa suuntautumisvaihtoehtojen mukaisesti esim. terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan erityiskysymyksiin. Opinnäytetyö ja harjoittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Sähköinen liiketoiminta PIRAMK/Ikaalinen Tietojekäsittelyn koulutusohjelma Tietokannat ja verkkoliiketoiminta PIRAMK/Mänttä Terveys- ja sosiaalialan tietohallinta PIRAMK/Ikaalinen/Mänttä/ Terveysala/Sosiaaliala 106

2 Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov HARJOITTELU 20 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 40 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov Opintojen laajuus 140 opintoviikkoa 107

3 5.2.1 SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK/Ikaalinen ja sisältö Koulutusohjelman opiskelija saa ajanmukaisen media-alan kaupallisen koulutuksen yhdistettynä vankkaan tietojenkäsittelyn koulutukseen. Perusopetuksen ja yrityselämälähtöisten ammattiopintojen myötä opiskelija kykenee toimimaan perinteisen ja sähköisen julkaisutoiminnan ammateissa ja toimimaan sähköisen liiketoiminnan parissa. Tavoitteena on mediaviestinnän ja atk-alan ammattilainen, jolla on valmiudet tuottaa digitaalisia julkaisuja, multimediaohjelmia, internet-sivuja ja perinteisiä painotuotteita kaupallisiin tarkoituksiin ja toimia ohjelmoijana erilaisissa tietojenkäsittelyn ammateissa. Perustana on vankka kaupallinen osaaminen yhdistettynä nykyaikaiseen mediaviestintään ja tietojenkäsittelyyn. Koulutusohjelman suorittaneet sijoittuvat tyypillisesti yritysten markkinointi- ja tiedotusosastoille, mainostoimistoihin sekä uusmedia-alan yrityksiin ohjelmointitehtäviin. Opetus on käytännönläheistä ja sisältää runsaasti erilaisia harjoitustöitä, jotka tehdään yritysten todellisiin tarpeisiin. Opinnäytetyönä opiskelijat tekevät tyypillisesti jonkun yrityksen tiedotusmateriaalin sisältäen multimediaesityksen ja/tai www-sivut sekä painotuotteita. Julkaisukoulutuksen tavoitteena on, että koulutettava pystyy tuottamaan painovalmiita mainoksia, julkaisuja, esitteitä, mainosteippauksia sekä valomainossuunnitelmia todellisiin tarpeisiin. Opetuksessa keskitytään digitaaliseen kuvankäsittelyyn, grafiikan suunnitteluun, valokuvaukseen sekä sivuntaiton toteutukseen tietokoneella. Multimediakoulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettava multimedian eri osa-alueiden, tekstin, grafiikan, animaation, äänen, kuvan ja videokuvan hyödyntämiseen kaupallisissa multimediaesityksissä ja internet-sivuissa. Multimedian eri osa-alueiden tuottaminen ja editointi on keskeinen osa alan ammattilaisen osaamista. Multimedian opetus jakaantuu perinteiseen multimediaesitysten julkaisuun ja internet-sivujen tuottamiseen sekä ohjelmointiin. Kaiken perustana on hyvä ohjelmointitaito, jota hyödynnetään eri osa-alueiden hallinnassa. Tietojärjestelmien rakentamisen ja ohjelmointikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia yrityksen tietohallintotehtävissä, projektitehtävissä sähköisen liiketoiminnan parissa. Opetuksessa keskitytään ohjelmointiin ja kaupallisten tietojärjestelmien kuvaamiseen, suunnitteluun ja toteutukseen. 108

4 Suuntautumisvaihtoehdon opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset opinnot merkitty asteriskilla (*) (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov* Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet,1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov* Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov* Y024 Tietotekniikka alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov* Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov* Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov* Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov* Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ihminen ja ympäristö, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov* Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 46 ov Kielet, 4 ov BD001 Business and computing English, 2 ov BD002 Affärskommunikation, 2 ov Yritystoiminta, 8 ov BD003 Yritystoiminnan perusteet, 2 ov BD004 Aloittavan yrityksen suunnittelu, 2 ov BD005 Markkinoinnin perusteet, 2 ov BD006 Markkinointiviestintä, 2 ov Taloushallinto, 10 ov BD007 Kirjanpidon perusteet, 3 ov BD008 Verotuksen perusteet, 2 ov BD009 Johdon laskentatoimen perusteet, 2 ov BD010 Taloushallinnon atk-sovellukset, 3 ov Viestintä, 2 ov BD011 Suomen kieli ja viestintä, 2 ov Matematiikka, 4 ov BD012 Talousmatematiikka, 2 ov BD013 Tilastolliset menetelmät, 2 ov 109

5 Tietojenkäsittely, 18 ov BD014 Laitteistot ja käyttöjärjestelmät, 3 ov BD015 Työvälineohjelmat, 3 ov BD016 Ohjelmoinnin perusteet, 2 ov BD017 Internetin perusteet ja html-ohjelmointi, 3 ov BD018 Internet-ohjelmointi, 3 ov BD019 Grafiikka, 4 ov SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov BD201 Kuvankäsittely, 3 ov BD202 Sivuntaitto, 2 ov BD203 Ohjelmoinnin jatko, 3 ov BD204 Multimediaohjelmointi, 3 ov BD205 Videokuvaus ja editointi, 4 ov BD206 Valokuvaus, 3 ov BD207 Äänenkäsittely, 3 ov BD208 Painotuotesuunnittelu, 3 ov BD209 Internet-animaatiot, 2 ov BD210 Projektinhallinta, 2 ov BD211 Tietoturva ja tekijänoikeus, 2 ov BD212 3-D mallintaminen, 2 ov BD213 Tietokannat, 2 ov BD214 Tietojärjestelmät, 3 ov BD215 Tietokantaohjelmointi, 3 ov HARJOITTELU, 20 OV OPINNÄYTETYÖ, 10 OV VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV 110

6 KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT 46 OV KIELET 4 OV BD001 BUSINESS AND COMPUTING ENG- LISH 2 OV Opiskelija selviytyy keskeisistä liike-elämän viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti ja on selvillä kielialueen kulttuurikäytänteistä. Tiedustelut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset, puhelin- ja neuvottelutilanteet BD002 AFFÄRSKOMMUNIKATION 2 OV Opiskelija selviytyy keskeisistä liike-elämän viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti ja on selvillä kielialueen kulttuurikäytänteistä. Tiedustelut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset, puhelin- ja neuvottelutilanteet YRITYSTOIMINTA 8 OV BD003 YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET 2 OV Opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet, yritysympäristön ja yritystalouden peruskäsitteet sekä organisaatioteoriat. yrityksen toimintaympäristö, yrityksen talousprosessi, yrityksen toiminnan ohjaus, keskeiset käsitteet. Tentti, harjoitukset BD004 ALOITTAVAN YRITYKSEN SUUN- NITTELU 2 OV Opiskelija saa kokonaiskuvan yrityksen toiminnan suunnitteluprosessista ja selkeän kuvan yrittäjänä toimimisesta yleensä. Hän ymmärtää liikeidean merkityksen liiketoiminnassa ja tietää, miten liikeidea suojataan. Hän osaa arvioida, kehittää ja testata erilaisia liikeideoita. Hän pystyy asettamaan liiketaloudellisia, aikaan sidottuja ja mitattavia tavoitteita sekä osaa tehdä aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Hän saa valmiudet yrityksen perustamiseen. Suunnittelun tarve ja merkitys yritystoiminnassa, yrityssuunnittelun keskeiset käsitteet ja suunnitteluvälineet, perustamisideasta liikeideaksi, oman yritysidean arviointi, liikeidean eri osien analysointi, valmiin liikeidean hyväksikäyttö, franchising yrityksen perustamismuotona, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, yrityksen perustamistoimet Luennot, liiketoimintasuunnitelman laatiminen aloittavalle yritykselle, tentti. Edeltävät opinnot Yritystoiminnan perusteet BD005 MARKKINOINNIN PERUSTEET 2 OV Opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Markkinointiajattelu, markkinoinnin toimintaympäristöt, segmentointi, asiakassuhteen elinkaari, kuluttajakäyttäytyminen 111

7 BD006 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 2 OV Opiskelija ymmärtää markkinoinnin merkityksen osana yrityksen strategista suunnittelua. Hän osaa soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä markkinoinnin kilpailukeinovalikoimaa ja ymmärtää asiakassuhteiden kehittämisen tärkeyden sekä markkinointiviestinnän merkityksen. Markkinointi osana yrityksen strategista suunnittelua ja johtamista, kilpailuedut ja niiden kehittäminen, markkinointiviestintä, mielikuvamarkkinointi, yrityskuva ja brandit, asiakassuhteet sekä niiden hallinta ja kehittäminen TALOUSHALLINTO 10 OV BD007 KIRJANPIDON PERUSTEET 3 OV Opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellisesta toiminnasta ja laskentatoimesta. Hän osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Laskentatoimen systematiikka ja kirjanpidon asema siinä. Kirjanpidon peruskäsitteet. Arvonlisäverotuksen perusteet. Tilinpäätöksen laatiminen. Luennot ja harjoitukset, tentti BD008 VEROTUKSEN PERUSTEET 2 OV Opiskelija hallitsee välittömän ja välillisen verotuksen keskeiset asiat ja osaa ottaa verotuksen huomioon päätöksenteossaan, myös yrittäjänä. Henkilöverotus, yritysverotus, yritysmuotojen verotus, arvonlisäverotus, arvonlisäveroautomatiikka Luennot ja harjoitukset Harjoitukset ja tentti BD009 JOHDON LASKENTATOIMEN PERUSTEET 2 OV Opiskelija saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta. Operatiivisen laskentatoimen keskeisimmät käsitteet, tietojen rekisteröinti: tavoite-, vaihtoehto- ja tarkkailulaskelmat, analyyttinen tuloslaskenta, kannattavuuden tunnusluvut ja niiden soveltaminen päätöksenteossa, tietotekniikan hyväksikäyttö sisäisessä laskennassa Luennot ja harjoitukset Harjoitukset ja tentti BD010 TALOUSHALLINNON ATK-SOVEL- LUKSET 3 OV Opiskelija osaa käyttää perinteisiä laskutus, reskontra, palkanlaskenta ja kirjanpito-ohjelmistoja. Ohjelmistojen toistuvat tehtävät ja vuodenvaihdeajot 112

8 VIESTINTÄ 2 OV BD011 SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ 2 OV Opiskelija kehittää puheviestintätaitojaan niin, että hän kykenee esiintymään luontevasti ja hallitusti talouselämän vaatimissa esiintymistilanteissa. Suomalainen puhekulttuuri, esiintymisvarmuus, oheisviestintä, havainnollistaminen, puhetilanteet MATEMATIIKKA 4 OV BD012 TALOUSMATEMATIIKKA 2 OV Opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät. Prosentti- ja korkolaskun perusteet sekä niiden kaupalliset sovellukset. Indeksien käyttö talouselämässä, suhteisjako ja valuuttalaskut BD013 TILASTOLLISIA MENETELMIÄ 2 OV Opiskelija kykenee osallistumaan tilastollisten selvitysten suunnitteluun ja toteutukseen. Hän osaa käyttää tilastollisia menetelmiä päätöksenteossa. Todennäköisyyslaskennan perusteet, normaalijakauma, korrelaatio- ja regressioanalyysi, hypoteesien testaaminen Luennot ja harjoitukset Tentti ja suoritetut harjoitustehtävät TIETOJENKÄSITTELY 18 OV BD014 LAITTEISTOT JA KÄYTTÖJÄRJES- TELMÄT 3 OV Opiskelija hallitsee nykyaikaiset laitteistot ja käyttöjärjestelmät ja osaa asentaa tietokonelaitteistoja ja ohjelmistoja. Tietokonelaitteistojen rakenne ja ominaisuudet, käyttöjärjestelmät BD015 TYÖVÄLINEOHJELMAT 3 OV Opiskelija hallitsee nykyaikaiset työvälineohjelmat ja osaa käyttää niitä taloudellisen ja hallinnollisen työ osana. Yleisimmät työvälineohjelmat, niiden käyttö päätöksenteon tukena ja oman työn suunnittelu. BD016 OHJELMOINNIN PERUSTEET 2 OV Opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaa tehdä ohjelmia. 113

9 Ohjelmoinnin perusrakenteet BD017 INTERNETIN PERUSTEET JA HTML- OHJELMOINTI 3 OV Opiskelija tuntee internetin historian ja kehityksen sekä osaa valmistaa www-sivuja html-kielellä. Internetin historia ja kehitys, html BD018 INTERNET-OHJELMOINTI 3 OV Opiskelija hallitsee internet-palvelujen tuottamisen ja www-sivujen valmistamisen toimivaksi kokonaisuudeksi palvelimen kanssa. Hän osaa valita ja käyttää ohjelmointityökaluja ja - välineitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Www-sivujen looginen ja fyysinen rakenne, ohjelmointityökalujen valinta ja käyttö, toiminta palvelinten kanssa BD019 GRAFIIKKA 4 OV Opiskelija hallitsee graafisen ilmaisun, layoutsuunnittelun sekä väriopin perusteet ja osaa käyttää vektorigrafiikkaa graafisessa suunnittelussa Kuvallinen viestintä, graafiset elementit, värien ominaisuudet ja käyttö SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT 40 OV BD201 KUVANKÄSITTELY 2 OV Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn menetelmät ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä multimediaohjelmien kuvittamisessa. Kuvan digitointi ja muokkaus, kuvankäsittelyohjelmien ja skannerien ominaisuudet ja käyttö BD202 SIVUNTAITTO 2 OV Opiskelija osaa käyttää sivuntaitto-ohjelmaa lehden ja painotuotteen suunnittelussa. Sivuntaitto-ohjelman ominaisuudet ja käyttö BD203 OHJELMOINNIN JATKO 3 OV Opiskelija hallitsee nykyaikaisen ohjelmointiympäristön ja osaa käyttää sitä graafisen käyttöliittymän ohjelmien suunnittelussa. 114

10 Graafisen ohjelmoinnin perusrakenteet, olioohjelmoinnin perusteet BD204 MULTIMEDIAOHJELMOINTI 3 OV Opiskelija hallitsee nykyaikaisen multimedian ohjelmointiympäristön käytön ja osaa käyttää sitä ohjelmien suunnittelussa ja yhdistää esitykseensä videoita, kuvia ja ääntä sekä tuntee olio-ohjelmoinnin käytön mahdollisuudet kehittyneiden multimediaohjelmien teossa. Sovellusohjelmointi sovellusgeneraattorilla BD205 VIDEOKUVAUS JA EDITOINTI 4 OV Opiskelija hallitsee video- ja elokuvatuotannon keskeiset periaatteet sekä osaa hyödyntää videokuvaa multimediaohjelman osana. Elokuvan rakenne, videotekniikan ja kameratyöskentelyn perusteet, videokuvan digitointi ja kiintolevypohjaisten editointiohjelmien ominaisuudet ja käyttö BD206 VALOKUVAUS 3 OV Opiskelija hallitsee valokuvauksen tekniset perusteet sekä erilaisten kuvaustilanteiden asettamat vaatimukset käytettävälle kalustolle ja filmimateriaalille. Filmin valotus ja kehitysprosessin kulku, erilaiset kuvaustilanteet, digitaalinen valokuvaus BD207 ÄÄNENKÄSITTELY 3 OV Opiskelija hallitsee äänityöskentelyn ja äänen tuottamisen periaatteet multimediaelementtinä. Äänimaiseman rakentaminen, äänitystekniikka ja editointi, musiikin ja ääniefektien tuottaminen digitaalisin menetelmin BD208 PAINOTUOTESUUNNITTELU 3 OV Opiskelija hallitsee typografisen suunnittelun ja visualisoinnin julkaisuprojektin toteuttamisessa. Tuntee painotuotteen valmistusprosessin käsikirjoituksesta valmiiksi tuotteeksi. Visualisointi ja typografia, julkaisumallien hyödyntäminen, taitto-ohjelmien ominaisuudet ja käyttö, tulostus- ja rasterointitekniikat, painatusprosessi 115

11 BD209 INTERNET-ANIMAATIOT 2 OV Opiskelija hallitsee internet-animaation tekemisen vaiheet ja osaa suunnitella animoituja internet-sivustoja. Internet-animaatio, sivujen pakkaus, sivuston suunnittelu BD210 PROJEKTINHALLINTA 2 OV Opiskelija kykenee suunnittelemaan, budjetoimaan ja toteuttamaan rajatun kokonaisuuden projektimuotoisena tehtävänä ja osaa käyttää projektinhallintaohjelmaa. Projektin suunnittelu, aikataulutus, organisointi, budjetointi, johtaminen ja valvonta BD211 TIETOTURVA JA TEKIJÄNOIKEUS 2 OV Opiskelija tuntee tietoturvan uhat ja mahdollisuudet sekä tekijänoikeuden rajoituksia. Tietoturva, tekijänoikeus BD212 3-D MALLINTAMINEN 2 OV Opiskelija hallitsee kolmiulotteisen mallintamisen ja suunnittelun perusteet. 3-D mallinnus BD213 TIETOKANNAT 2 OV Opiskelija hallitsee relaatiomallisten tietokantojen rakenteen ja peruskäytön. Tietokantaohjelmien perusteet, tietokannan rakenne BD214 TIETOJÄRJESTELMÄT 3 OV Opiskelija hallitsee tietojärjestelmien kuvausmenetelmiä ja osaa käyttää niitä yritysten tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Projektityö, kuvaustavat, tietojärjestelmän suunnittelu BD215 TIETOKANTAOHJELMOINTI 3 OV Opiskelija osaa hyödyntää tietokantoja kehittyneissä ohjelmointiympäristöissä. 116

12 Tietokantojen hyväksikäyttö sovellusohjelmissa 117

13 5.2.2 TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TIETOHALLINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK / IKAALINEN / MÄNTTÄ / TERVEYSALA / SOSIAALIALA Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan suuntautumisvaihtoehdossa voi opiskella tietohallinnan ammattilaiseksi perehtyen erityisesti terveys- ja sosiaalialan erityiskysymyksiin. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat tietojenkäsittelyn perusteet, systeemityö ja ohjelmointi, tietoverkkoympäristöt, niiden hyödyntäminen ja materiaalin tuottaminen, terveys- ja sosiaalialan tietohallinnassa käytettävät ohjelmistot. Koulutuksen tavoitteena on palveluhenkinen tradenomi, joka hallitsee tietojärjestelmät, niiden hallinnan ja toteutuksen. Viestintä- ja tekniikkataitojensa puolesta hän tulee toimeen sekä ihmisten että tietokoneiden kanssa. Koulutus antaa valmiudet työskennellä tietohallinnossa ja muissa vastuullisissa asiakaspalvelu-, toimisto- ja hallintotehtävissä julkisen alan laitoksissa, yksityisiä terveys- ja sosiaalipalveluja tarjoavissa yrityksissä, joita ovat mm. kuntoutuslaitokset, työterveyshuolto ja lääkäriasemat, sekä tietohallintapalveluja tuottavana itsenäisenä yrittäjänä. Uuden tekniikan soveltaminen tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia terveys- ja sosiaalialalla nopeasti kehittyvässä työympäristössä. Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot aloitetaan Ikaalisissa ja Mäntässä. Kahden vuoden opintojen jälkeen opinnot jatkuvat Tampereella. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset opinnot merkitty asteriskilla (*) (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov* Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet,1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov* Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov* Y024 Tietotekniikka alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov* Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov* Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov* Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov* Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ihminen ja ympäristö, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov* Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov 118

14 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 46 ov (Ammatillisia perusopintoja on kuvattu tarkemmin kohdassa sähköisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto) Kielet, 4 ov BD001 Business and computing English, 2 ov BD002 Affärskommunikation, 2 ov Yritystoiminta, 8 ov BD003 Yritystoiminnan perusteet, 2 ov BD004 Aloittavan yrityksen suunnittelu, 2 ov BD005 Markkinoinnin perusteet, 2 ov BD006 Markkinointiviestintä, 2 ov Taloushallinto, 10 ov BD007 Kirjanpidon perusteet, 3 ov BD008 Verotuksen perusteet, 2 ov BD009 Johdon laskentatoimen perusteet, 2 ov BD010 Taloushallinnon atk-sovellukset, 3 ov Viestintä, 2 ov BD011 Suomen kieli ja viestintä, 2 ov Matematiikka, 4 ov BD012 Talousmatematiikka, 2 ov BD013 Tilastolliset menetelmät, 2 ov Tietojenkäsittely, 18 ov BD014 Laitteistot ja käyttöjärjestelmät, 3 ov BD015 Työvälineohjelmat, 3 ov BD016 Ohjelmoinnin perusteet, 2 ov BD017 Internetin perusteet ja html-ohjelmointi, 3 ov BD018 Internet-ohjelmointi, 3 ov BD019 Grafiikka, 4 ov TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TIETOHALLINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov Ohjelmistotuotanto 13 ov BD400 Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu, 2 ov BD401 Systeemityö ja dokumentointi, 2 ov BD402 Terveyskertomusjärjestelmän rakentaminen -projekti, 6 ov BD403 Tietojenkäsittelyn juridiikka, 1 ov BD404 Sosiaalialan juridiikka, 1 ov BD405 Terveysalan juridiikka, 1 ov Tiedonhallinta ja ohjelmointi 10 ov BD410 Tietokantasuunnittelu, 2 ov BD411 SQL-ohjelmointi, 2 ov BD412 Ohjelmointitekniikan perusteet, 2 ov BD413 Graafisen käyttöliittymän suunnittelu, 2 ov BD414 Java-ohjelmoinnin perusteet, 2 ov Verkkojärjestelmät 10 ov BD420 Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT), 3 ov BD421 Sähköisen kauppapaikan suunnittelun ja toteutuksen perusteet, 2 ov BD422 Web-sovellusten tietokantaliittymät, 2 ov 119

15 BD423 Xml-ohjelmointi, 3 ov Terveys- ja sosiaaliala toimintaympäristönä 5 ov BD430 Terveys- ja sosiaalialan toiminta- ja johtamiskulttuuri, 2 ov BD431 Terveysalan tietoprosessit, 2 ov BD432 Sosiaalialan tietoprosessit, 1 ov Kieliopinnot 2 ov BD440 Computing English, 1 ov BD441 English in Social and Healthcare, 1 ov HARJOITTELU, 20 ov OPINNÄYTETYÖ, 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 10 ov 120

16 SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT 40 OV OHJELMISTOTUOTANTO 13 OV BD400 TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN SUUNNITTELU 2 OV Opiskelija hallitsee tietojärjestelmän suunnitteluun liittyvät erilaiset ratkaisut ja osaa soveltaa niitä tietojärjestelmän rakentamisen yhteydessä. Tietojärjestelmän kehittämisen vaiheet (esitutkimus, määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, ylläpito), laatukysymykset, tietojärjestelmän kehittämiseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen, budjetointi, johtaminen ja valvonta, tentti BD401 SYSTEEMITYÖ JA DOKUMENTOIN- TI 2 OV Opiskelija osaa toimia osana systeemityöprojektia sekä tietää dokumentoinnin merkityksen osana informaatiojärjestelmien toteutusta. Systeemityön menetelmät ja hyvä dokumentointi, tentti BD402 TERVEYSKERTOMUSJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN -PROJEKTI 6 OV Opiskelija saa valmiudet tietojärjestelmän määrittelyyn, suunnittelun menetelmiin ja välineisiin. Projektin toteutuksen yhteydessä käytetään sovelluskehitintä. Opintojakson aikana toteutetaan työelämälähtöinen tietojärjestelmä. Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan opiskelijoilla tietojärjestelmä on terveyskertomusjärjestelmä, joka on lähinnä laajennettu elektroninen sairauskertomusjärjestelmä. Tietojärjestelmän rakentamisen eri vaiheet, oliopohjaiset menetelmät ja välineet, perinteiset menetelmät ja välineet, käytännön järjestelmän määrittely, suunnittelu ja toteutus BD403 TIETOJENKÄSITTELYN JURIDIIKKA 1 OV Opiskelija hallitsee tietotekniikkaan ja tietojenkäsittelyyn liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Tekijänoikeudet ja atk-tuotteiden suoja, atk-sopimukset, internet-oikeus, multimediaan liittyvä tekijänoikeusjuridiikka, tietosuoja, atk-rikokset, julkisuuslainsäädäntö ja salassapitomääräykset, atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta Luennot, harjoitukset, tentti BD404 SOSIAALIALAN JURIDIIKKA 1 OV Opiskelija hallitsee sosiaalialaan liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Sosiaalialan erityislainsäädäntö, julkisuuslainsäädäntö ja salassapitomääräykset, atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta Luennot, harjoitukset, tentti BD405 TERVEYSALAN JURIDIIKKA 1 OV Opiskelija hallitsee terveysalaan liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Terveysalan erityislainsäädäntö ja salassapito- 121

17 määräykset, atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta Luennot, harjoitukset, tentti TIEDONHALLINTA JA OHJELMOINTI 10 OV BD410 TIETOKANTASUUNNITTELU 2 OV Opiskelija hallitsee tietokantasuunnittelun käsitteet ja periaatteet. Hän osaa suunnitella ja rakentaa relaatiopohjaisen tietokannan. Tietokannan peruskäsitteet, rakenne, arkkitehtuurit, tentti BD411 SQL-OHJELMOINTI 2 OV Opiskelija hallitsee SQL-kielen perusteet ja ymmärtää kielen osa-alueet ja käyttötavan. Hän pystyy soveltamaan kieltä suunnittelemaansa ja toteuttamaansa tietokantaan. Opiskelija perehtyy terveysalan käyttämään kansainväliseen standardoituun tietokantarajapintaan HL 7. SQL-kielen rakenne, kyselyt, taulujen määrittely, näkymät, tapahtumien hallinta, HL 7 Edeltävät opinnot Tietokantojen suunnittelu BD412 OHJELMOINTITEKNIIKAN PERUS- TEET 2 OV Opiskelija hallitsee ohjelmointiin liittyvän peruskäsitteistön ja ohjelmointitekniikan perusteet. ohjelmoinnin perusrakenteet, algoritmit, ohjelmointi, tentti BD413 GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN SUUNNITTELU 2 OV Opiskelija hallitsee käyttöliittymän suunnittelun perusperiaatteet sekä osaa toteuttaa niiden mukaisen käyttöliittymän Käyttöliittymän suunnittelun periaatteet ja toteutus, käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu, käyttöliittymän arviointi ja testaus, design ja ergonomia, tentti BD414 JAVA-OHJELMOINNIN PERUSTEET 2 OV Opiskelija hallitsee Java-kielen perusrakenteet ja osaa soveltaa niitä ohjelmoinnissa. Opiskelijalla on selkeä kuva olio-ohjelmoinnista Javakielen avulla sekä ko. tekniikan soveltamisesta erilaisiin sovellusalueisiin. Java-kielen rakenteet ja syntaksi, ohjelman rakentamisympäristö ja -välineet, tentti VERKKOJÄRJESTELMÄT 10 OV BD420 ORGANISAATIOIDEN VÄLINEN TIE- DONSIIRTO (OVT) 3 OV Opiskelija perehtyy organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon niin sosiaali- kuin terveysalalla. Hän hallitsee yleisimmät OVT-protokollat ja niihin liittyvät tietoverkkotekniikat. Opiskelija perehtyy myös siirrettävän tiedon luonteeseen, erityisesti salassapidon erityisvaatimuksiin. Organisaatioiden välisen tiedonsiirron käytännöt ja tekniikka. Salassapitosäädökset ja tekni- 122

18 set salausvaatimukset, tentti BD421 SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PE- RUSTEET 2 OV Opiskelija perehtyy tietoverkkoihin sähköisen kaupankäynnin ympäristönä ja ymmärtää tietoverkkojen vahvuudet ja heikkoudet sähköisessä kaupankäynnissä. Opiskelija osaa soveltaa tietoverkkoasiantuntijuuttaan harjoitusprojektissa. Harjoitusprojekti voi olla myös Terveys- tai sosiaalialan sähköisen palvelun rakentaminen. Tietoverkkojen käyttö yritystoiminnassa, internet sähköisen kaupankäynnin mahdollistajana, internet markkinoinnin välineenä, internet julkisten palveluiden tuottamisen välineenä, sähköisen kaupankäynnin tekniikka, projektityön laadinta, liittymät taloushallintoon, tentti BD422 WEB-SOVELLUSTEN TIETOKANTA- LIITTYMÄT 2 OV Opiskelija hallitsee tietokantasovellusten kytkemisen WWW-dokumentteihin. Opiskelijat oppivat luomaan, käyttämään ja hallitsemaan dynaamista, tietokantapohjaista internet-sivustoja. Internet-tietokantasovellusten toteuttamistekniikat, www-palvelinten ja selainten toiminta,, tentti BD423 XML-OHJELMOINTI 3OV Opintojakson tavoite on antaa opiskelijalle perusvalmiudet ymmärtää sekä käyttää xml-kieltä ohjelmoinnin yhteydessä. Opiskelijat perehtyvät Terveys- ja sosiaalialan kehitteillä oleviin aluerekistereihin ja niissä käytettävään XMLtekniikkaan XML-tekniikka, tentti TERVEYS- JA SOSIAALIALA TOIMINTAYM- PÄRISTÖNÄ 5 OV BD430 TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TOI- MINTA- JA JOHTAMISKULTTUURI 2 OV Opiskelija perehtyy terveys- ja sosiaalialan toimintaympäristöön ja johtamiskulttuuriin niin että hän pystyy toimimaan kouluttajana ja tietohallinnan konsulttina. Opiskelija osaa organisoida suurissa työyhteisöissä tietojärjestelmien käyttöönoton koulutuksineen. Opiskelija tuntee terveys- ja sosiaalialan organisaatioiden ja hallinnon erityispiirteet. Terveys- ja sosiaalialan organisaatiot, hallintomallit. Konsultointi ja kokoustaidot. Kouluttaminen ja koulutuksen organisoiminen, tentti BD431 TERVEYSALAN TIETOPROSESSIT 2 OV Opiskelija tuntee tavallisimmat terveysalan tietoprosessit ja pystyy kuvaamaan ne vuo- tai käsitekaaviona. Terveysalan tietoprosessit, tentti 123

19 BD432 SOSIAALIALAN TIETOPROSESSIT 2 OV Opiskelija tuntee tavallisimmat sosiaalialan tietoprosessit ja pystyy kuvaamaan ne vuo- tai käsitekaaviona. Sosiaalialan tietoprosessit, tentti KIELIOPINNOT 2 OV BD440 COMPUTING ENGLISH 1 OV Objectives Students learn basic computing vocabulary and concepts necessary for their vocational studies and working life. Contents Hardware and systems, software and applications, manuals, basic programming vocabulary, practice in summarizing texts with computing content and in giving short presentations on topics dealing with new and interesting features of computing Prerequisites basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work BD441 ENGLISH IN HEALTH CARE AND SOCIAL SERVICES 1 OV Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysalan ammattisanastoa ja pystyy käyttämään alojen englanninkielistä materiaalia opiskelussaan. Sosiaali- ja terveysalan englanti, tentti 124

20 5.2.3 TIETOKANTOJEN JA VERKKOLIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK/Mänttä ja sisältö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneella tradenomilla on käytännön tietojenkäsittelyn osaaminen ja kyky sen luovaan soveltamiseen. Hän on oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja palveluhenkinen IT-asiantuntija, joka pystyy työskentelemään tietoverkkoympäristössä sähköisen viestinnän välineitä hyväksikäyttäen. Opinnäytetyö ja harjoittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tietokannat ja verkkoliiketoiminta Tietokannat ja verkkoliiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot antavat valmiudet kehittyä oma-aloitteisiksi talouden ja hallinnon IT-ammattilaisiksi ja itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneet tradenomit ovat perehtyneet mikrotietokonelaitteistojen ja tietoverkkojen tekniikkaan, systeemityöhön, ohjelmointiin, tietokantojen suunnitteluun ja tietoverkkojen hyödyntämisen eri muotoihin. He pystyvät työskentelemään tietoverkkoympäristössä ja tuottamaan materiaalia internet-verkkoon sähköisen viestinnän apuvälineitä hyväksikäyttäen. Tietokantoihin ja verkkoliiketoimintaan erikoistuneet tradenomit voivat toimia myös IT-alan yrityksissä suunnittelijoina ja projektiryhmän jäseninä. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Pakolliset yhteiset perusopinnot 10 ov Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov Y010 Ruotsi, 2 ov Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov Vaihtoehtoiset yhteiset perusopinnot 4 ov Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y025 Ympäristöprojekti, 1-2 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 46 ov Kielet 4 ov Seuraavista kielistä valitaan kaksi eli 2 ov + 2 ov BD021 Business Communication, 2 ov BD002 Affärskommunikation, 2 ov 125

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän koulutusohjelma 5.7 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA IRAMK/Virrat Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä. Osaamisalueita ovat muiden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä AIKUISKOULUTUSTA Pieksämäellä Työelämän koulutuskori Syksy 2014 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta.

Lisätiedot