Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma"

Transkriptio

1 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneella tradenomilla on käytännön tietojenkäsittelytehtävien osaaminen ja kyky sen luovaan soveltamiseen. Hän on omaaloitteinen, yhteistyökykyinen ja palveluhenkinen IT-asiantuntija, joka pystyy työskentelemään tietoverkkoympäristössä sähköisen viestinnän välineitä hyväksikäyttäen. Tradenomi hallitsee erityisesti sähköiseen liiketoimintaan liittyvät asiat. Hän on lisäksi syventänyt opintojaan valitsemiensa suuntautumisvaihtoehtojen mukaisesti esim. terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan erityiskysymyksiin. Opinnäytetyö ja harjoittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Sähköinen liiketoiminta PIRAMK/Ikaalinen Tietojekäsittelyn koulutusohjelma Tietokannat ja verkkoliiketoiminta PIRAMK/Mänttä Terveys- ja sosiaalialan tietohallinta PIRAMK/Ikaalinen/Mänttä/ Terveysala/Sosiaaliala 106

2 Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov HARJOITTELU 20 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 40 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov Opintojen laajuus 140 opintoviikkoa 107

3 5.2.1 SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK/Ikaalinen ja sisältö Koulutusohjelman opiskelija saa ajanmukaisen media-alan kaupallisen koulutuksen yhdistettynä vankkaan tietojenkäsittelyn koulutukseen. Perusopetuksen ja yrityselämälähtöisten ammattiopintojen myötä opiskelija kykenee toimimaan perinteisen ja sähköisen julkaisutoiminnan ammateissa ja toimimaan sähköisen liiketoiminnan parissa. Tavoitteena on mediaviestinnän ja atk-alan ammattilainen, jolla on valmiudet tuottaa digitaalisia julkaisuja, multimediaohjelmia, internet-sivuja ja perinteisiä painotuotteita kaupallisiin tarkoituksiin ja toimia ohjelmoijana erilaisissa tietojenkäsittelyn ammateissa. Perustana on vankka kaupallinen osaaminen yhdistettynä nykyaikaiseen mediaviestintään ja tietojenkäsittelyyn. Koulutusohjelman suorittaneet sijoittuvat tyypillisesti yritysten markkinointi- ja tiedotusosastoille, mainostoimistoihin sekä uusmedia-alan yrityksiin ohjelmointitehtäviin. Opetus on käytännönläheistä ja sisältää runsaasti erilaisia harjoitustöitä, jotka tehdään yritysten todellisiin tarpeisiin. Opinnäytetyönä opiskelijat tekevät tyypillisesti jonkun yrityksen tiedotusmateriaalin sisältäen multimediaesityksen ja/tai www-sivut sekä painotuotteita. Julkaisukoulutuksen tavoitteena on, että koulutettava pystyy tuottamaan painovalmiita mainoksia, julkaisuja, esitteitä, mainosteippauksia sekä valomainossuunnitelmia todellisiin tarpeisiin. Opetuksessa keskitytään digitaaliseen kuvankäsittelyyn, grafiikan suunnitteluun, valokuvaukseen sekä sivuntaiton toteutukseen tietokoneella. Multimediakoulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettava multimedian eri osa-alueiden, tekstin, grafiikan, animaation, äänen, kuvan ja videokuvan hyödyntämiseen kaupallisissa multimediaesityksissä ja internet-sivuissa. Multimedian eri osa-alueiden tuottaminen ja editointi on keskeinen osa alan ammattilaisen osaamista. Multimedian opetus jakaantuu perinteiseen multimediaesitysten julkaisuun ja internet-sivujen tuottamiseen sekä ohjelmointiin. Kaiken perustana on hyvä ohjelmointitaito, jota hyödynnetään eri osa-alueiden hallinnassa. Tietojärjestelmien rakentamisen ja ohjelmointikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia yrityksen tietohallintotehtävissä, projektitehtävissä sähköisen liiketoiminnan parissa. Opetuksessa keskitytään ohjelmointiin ja kaupallisten tietojärjestelmien kuvaamiseen, suunnitteluun ja toteutukseen. 108

4 Suuntautumisvaihtoehdon opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset opinnot merkitty asteriskilla (*) (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov* Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet,1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov* Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov* Y024 Tietotekniikka alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov* Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov* Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov* Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov* Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ihminen ja ympäristö, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov* Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 46 ov Kielet, 4 ov BD001 Business and computing English, 2 ov BD002 Affärskommunikation, 2 ov Yritystoiminta, 8 ov BD003 Yritystoiminnan perusteet, 2 ov BD004 Aloittavan yrityksen suunnittelu, 2 ov BD005 Markkinoinnin perusteet, 2 ov BD006 Markkinointiviestintä, 2 ov Taloushallinto, 10 ov BD007 Kirjanpidon perusteet, 3 ov BD008 Verotuksen perusteet, 2 ov BD009 Johdon laskentatoimen perusteet, 2 ov BD010 Taloushallinnon atk-sovellukset, 3 ov Viestintä, 2 ov BD011 Suomen kieli ja viestintä, 2 ov Matematiikka, 4 ov BD012 Talousmatematiikka, 2 ov BD013 Tilastolliset menetelmät, 2 ov 109

5 Tietojenkäsittely, 18 ov BD014 Laitteistot ja käyttöjärjestelmät, 3 ov BD015 Työvälineohjelmat, 3 ov BD016 Ohjelmoinnin perusteet, 2 ov BD017 Internetin perusteet ja html-ohjelmointi, 3 ov BD018 Internet-ohjelmointi, 3 ov BD019 Grafiikka, 4 ov SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov BD201 Kuvankäsittely, 3 ov BD202 Sivuntaitto, 2 ov BD203 Ohjelmoinnin jatko, 3 ov BD204 Multimediaohjelmointi, 3 ov BD205 Videokuvaus ja editointi, 4 ov BD206 Valokuvaus, 3 ov BD207 Äänenkäsittely, 3 ov BD208 Painotuotesuunnittelu, 3 ov BD209 Internet-animaatiot, 2 ov BD210 Projektinhallinta, 2 ov BD211 Tietoturva ja tekijänoikeus, 2 ov BD212 3-D mallintaminen, 2 ov BD213 Tietokannat, 2 ov BD214 Tietojärjestelmät, 3 ov BD215 Tietokantaohjelmointi, 3 ov HARJOITTELU, 20 OV OPINNÄYTETYÖ, 10 OV VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV 110

6 KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT 46 OV KIELET 4 OV BD001 BUSINESS AND COMPUTING ENG- LISH 2 OV Opiskelija selviytyy keskeisistä liike-elämän viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti ja on selvillä kielialueen kulttuurikäytänteistä. Tiedustelut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset, puhelin- ja neuvottelutilanteet BD002 AFFÄRSKOMMUNIKATION 2 OV Opiskelija selviytyy keskeisistä liike-elämän viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti ja on selvillä kielialueen kulttuurikäytänteistä. Tiedustelut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset, puhelin- ja neuvottelutilanteet YRITYSTOIMINTA 8 OV BD003 YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET 2 OV Opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet, yritysympäristön ja yritystalouden peruskäsitteet sekä organisaatioteoriat. yrityksen toimintaympäristö, yrityksen talousprosessi, yrityksen toiminnan ohjaus, keskeiset käsitteet. Tentti, harjoitukset BD004 ALOITTAVAN YRITYKSEN SUUN- NITTELU 2 OV Opiskelija saa kokonaiskuvan yrityksen toiminnan suunnitteluprosessista ja selkeän kuvan yrittäjänä toimimisesta yleensä. Hän ymmärtää liikeidean merkityksen liiketoiminnassa ja tietää, miten liikeidea suojataan. Hän osaa arvioida, kehittää ja testata erilaisia liikeideoita. Hän pystyy asettamaan liiketaloudellisia, aikaan sidottuja ja mitattavia tavoitteita sekä osaa tehdä aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Hän saa valmiudet yrityksen perustamiseen. Suunnittelun tarve ja merkitys yritystoiminnassa, yrityssuunnittelun keskeiset käsitteet ja suunnitteluvälineet, perustamisideasta liikeideaksi, oman yritysidean arviointi, liikeidean eri osien analysointi, valmiin liikeidean hyväksikäyttö, franchising yrityksen perustamismuotona, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, yrityksen perustamistoimet Luennot, liiketoimintasuunnitelman laatiminen aloittavalle yritykselle, tentti. Edeltävät opinnot Yritystoiminnan perusteet BD005 MARKKINOINNIN PERUSTEET 2 OV Opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Markkinointiajattelu, markkinoinnin toimintaympäristöt, segmentointi, asiakassuhteen elinkaari, kuluttajakäyttäytyminen 111

7 BD006 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 2 OV Opiskelija ymmärtää markkinoinnin merkityksen osana yrityksen strategista suunnittelua. Hän osaa soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä markkinoinnin kilpailukeinovalikoimaa ja ymmärtää asiakassuhteiden kehittämisen tärkeyden sekä markkinointiviestinnän merkityksen. Markkinointi osana yrityksen strategista suunnittelua ja johtamista, kilpailuedut ja niiden kehittäminen, markkinointiviestintä, mielikuvamarkkinointi, yrityskuva ja brandit, asiakassuhteet sekä niiden hallinta ja kehittäminen TALOUSHALLINTO 10 OV BD007 KIRJANPIDON PERUSTEET 3 OV Opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellisesta toiminnasta ja laskentatoimesta. Hän osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Laskentatoimen systematiikka ja kirjanpidon asema siinä. Kirjanpidon peruskäsitteet. Arvonlisäverotuksen perusteet. Tilinpäätöksen laatiminen. Luennot ja harjoitukset, tentti BD008 VEROTUKSEN PERUSTEET 2 OV Opiskelija hallitsee välittömän ja välillisen verotuksen keskeiset asiat ja osaa ottaa verotuksen huomioon päätöksenteossaan, myös yrittäjänä. Henkilöverotus, yritysverotus, yritysmuotojen verotus, arvonlisäverotus, arvonlisäveroautomatiikka Luennot ja harjoitukset Harjoitukset ja tentti BD009 JOHDON LASKENTATOIMEN PERUSTEET 2 OV Opiskelija saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta. Operatiivisen laskentatoimen keskeisimmät käsitteet, tietojen rekisteröinti: tavoite-, vaihtoehto- ja tarkkailulaskelmat, analyyttinen tuloslaskenta, kannattavuuden tunnusluvut ja niiden soveltaminen päätöksenteossa, tietotekniikan hyväksikäyttö sisäisessä laskennassa Luennot ja harjoitukset Harjoitukset ja tentti BD010 TALOUSHALLINNON ATK-SOVEL- LUKSET 3 OV Opiskelija osaa käyttää perinteisiä laskutus, reskontra, palkanlaskenta ja kirjanpito-ohjelmistoja. Ohjelmistojen toistuvat tehtävät ja vuodenvaihdeajot 112

8 VIESTINTÄ 2 OV BD011 SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ 2 OV Opiskelija kehittää puheviestintätaitojaan niin, että hän kykenee esiintymään luontevasti ja hallitusti talouselämän vaatimissa esiintymistilanteissa. Suomalainen puhekulttuuri, esiintymisvarmuus, oheisviestintä, havainnollistaminen, puhetilanteet MATEMATIIKKA 4 OV BD012 TALOUSMATEMATIIKKA 2 OV Opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät. Prosentti- ja korkolaskun perusteet sekä niiden kaupalliset sovellukset. Indeksien käyttö talouselämässä, suhteisjako ja valuuttalaskut BD013 TILASTOLLISIA MENETELMIÄ 2 OV Opiskelija kykenee osallistumaan tilastollisten selvitysten suunnitteluun ja toteutukseen. Hän osaa käyttää tilastollisia menetelmiä päätöksenteossa. Todennäköisyyslaskennan perusteet, normaalijakauma, korrelaatio- ja regressioanalyysi, hypoteesien testaaminen Luennot ja harjoitukset Tentti ja suoritetut harjoitustehtävät TIETOJENKÄSITTELY 18 OV BD014 LAITTEISTOT JA KÄYTTÖJÄRJES- TELMÄT 3 OV Opiskelija hallitsee nykyaikaiset laitteistot ja käyttöjärjestelmät ja osaa asentaa tietokonelaitteistoja ja ohjelmistoja. Tietokonelaitteistojen rakenne ja ominaisuudet, käyttöjärjestelmät BD015 TYÖVÄLINEOHJELMAT 3 OV Opiskelija hallitsee nykyaikaiset työvälineohjelmat ja osaa käyttää niitä taloudellisen ja hallinnollisen työ osana. Yleisimmät työvälineohjelmat, niiden käyttö päätöksenteon tukena ja oman työn suunnittelu. BD016 OHJELMOINNIN PERUSTEET 2 OV Opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaa tehdä ohjelmia. 113

9 Ohjelmoinnin perusrakenteet BD017 INTERNETIN PERUSTEET JA HTML- OHJELMOINTI 3 OV Opiskelija tuntee internetin historian ja kehityksen sekä osaa valmistaa www-sivuja html-kielellä. Internetin historia ja kehitys, html BD018 INTERNET-OHJELMOINTI 3 OV Opiskelija hallitsee internet-palvelujen tuottamisen ja www-sivujen valmistamisen toimivaksi kokonaisuudeksi palvelimen kanssa. Hän osaa valita ja käyttää ohjelmointityökaluja ja - välineitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Www-sivujen looginen ja fyysinen rakenne, ohjelmointityökalujen valinta ja käyttö, toiminta palvelinten kanssa BD019 GRAFIIKKA 4 OV Opiskelija hallitsee graafisen ilmaisun, layoutsuunnittelun sekä väriopin perusteet ja osaa käyttää vektorigrafiikkaa graafisessa suunnittelussa Kuvallinen viestintä, graafiset elementit, värien ominaisuudet ja käyttö SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT 40 OV BD201 KUVANKÄSITTELY 2 OV Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn menetelmät ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä multimediaohjelmien kuvittamisessa. Kuvan digitointi ja muokkaus, kuvankäsittelyohjelmien ja skannerien ominaisuudet ja käyttö BD202 SIVUNTAITTO 2 OV Opiskelija osaa käyttää sivuntaitto-ohjelmaa lehden ja painotuotteen suunnittelussa. Sivuntaitto-ohjelman ominaisuudet ja käyttö BD203 OHJELMOINNIN JATKO 3 OV Opiskelija hallitsee nykyaikaisen ohjelmointiympäristön ja osaa käyttää sitä graafisen käyttöliittymän ohjelmien suunnittelussa. 114

10 Graafisen ohjelmoinnin perusrakenteet, olioohjelmoinnin perusteet BD204 MULTIMEDIAOHJELMOINTI 3 OV Opiskelija hallitsee nykyaikaisen multimedian ohjelmointiympäristön käytön ja osaa käyttää sitä ohjelmien suunnittelussa ja yhdistää esitykseensä videoita, kuvia ja ääntä sekä tuntee olio-ohjelmoinnin käytön mahdollisuudet kehittyneiden multimediaohjelmien teossa. Sovellusohjelmointi sovellusgeneraattorilla BD205 VIDEOKUVAUS JA EDITOINTI 4 OV Opiskelija hallitsee video- ja elokuvatuotannon keskeiset periaatteet sekä osaa hyödyntää videokuvaa multimediaohjelman osana. Elokuvan rakenne, videotekniikan ja kameratyöskentelyn perusteet, videokuvan digitointi ja kiintolevypohjaisten editointiohjelmien ominaisuudet ja käyttö BD206 VALOKUVAUS 3 OV Opiskelija hallitsee valokuvauksen tekniset perusteet sekä erilaisten kuvaustilanteiden asettamat vaatimukset käytettävälle kalustolle ja filmimateriaalille. Filmin valotus ja kehitysprosessin kulku, erilaiset kuvaustilanteet, digitaalinen valokuvaus BD207 ÄÄNENKÄSITTELY 3 OV Opiskelija hallitsee äänityöskentelyn ja äänen tuottamisen periaatteet multimediaelementtinä. Äänimaiseman rakentaminen, äänitystekniikka ja editointi, musiikin ja ääniefektien tuottaminen digitaalisin menetelmin BD208 PAINOTUOTESUUNNITTELU 3 OV Opiskelija hallitsee typografisen suunnittelun ja visualisoinnin julkaisuprojektin toteuttamisessa. Tuntee painotuotteen valmistusprosessin käsikirjoituksesta valmiiksi tuotteeksi. Visualisointi ja typografia, julkaisumallien hyödyntäminen, taitto-ohjelmien ominaisuudet ja käyttö, tulostus- ja rasterointitekniikat, painatusprosessi 115

11 BD209 INTERNET-ANIMAATIOT 2 OV Opiskelija hallitsee internet-animaation tekemisen vaiheet ja osaa suunnitella animoituja internet-sivustoja. Internet-animaatio, sivujen pakkaus, sivuston suunnittelu BD210 PROJEKTINHALLINTA 2 OV Opiskelija kykenee suunnittelemaan, budjetoimaan ja toteuttamaan rajatun kokonaisuuden projektimuotoisena tehtävänä ja osaa käyttää projektinhallintaohjelmaa. Projektin suunnittelu, aikataulutus, organisointi, budjetointi, johtaminen ja valvonta BD211 TIETOTURVA JA TEKIJÄNOIKEUS 2 OV Opiskelija tuntee tietoturvan uhat ja mahdollisuudet sekä tekijänoikeuden rajoituksia. Tietoturva, tekijänoikeus BD212 3-D MALLINTAMINEN 2 OV Opiskelija hallitsee kolmiulotteisen mallintamisen ja suunnittelun perusteet. 3-D mallinnus BD213 TIETOKANNAT 2 OV Opiskelija hallitsee relaatiomallisten tietokantojen rakenteen ja peruskäytön. Tietokantaohjelmien perusteet, tietokannan rakenne BD214 TIETOJÄRJESTELMÄT 3 OV Opiskelija hallitsee tietojärjestelmien kuvausmenetelmiä ja osaa käyttää niitä yritysten tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Projektityö, kuvaustavat, tietojärjestelmän suunnittelu BD215 TIETOKANTAOHJELMOINTI 3 OV Opiskelija osaa hyödyntää tietokantoja kehittyneissä ohjelmointiympäristöissä. 116

12 Tietokantojen hyväksikäyttö sovellusohjelmissa 117

13 5.2.2 TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TIETOHALLINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK / IKAALINEN / MÄNTTÄ / TERVEYSALA / SOSIAALIALA Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan suuntautumisvaihtoehdossa voi opiskella tietohallinnan ammattilaiseksi perehtyen erityisesti terveys- ja sosiaalialan erityiskysymyksiin. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat tietojenkäsittelyn perusteet, systeemityö ja ohjelmointi, tietoverkkoympäristöt, niiden hyödyntäminen ja materiaalin tuottaminen, terveys- ja sosiaalialan tietohallinnassa käytettävät ohjelmistot. Koulutuksen tavoitteena on palveluhenkinen tradenomi, joka hallitsee tietojärjestelmät, niiden hallinnan ja toteutuksen. Viestintä- ja tekniikkataitojensa puolesta hän tulee toimeen sekä ihmisten että tietokoneiden kanssa. Koulutus antaa valmiudet työskennellä tietohallinnossa ja muissa vastuullisissa asiakaspalvelu-, toimisto- ja hallintotehtävissä julkisen alan laitoksissa, yksityisiä terveys- ja sosiaalipalveluja tarjoavissa yrityksissä, joita ovat mm. kuntoutuslaitokset, työterveyshuolto ja lääkäriasemat, sekä tietohallintapalveluja tuottavana itsenäisenä yrittäjänä. Uuden tekniikan soveltaminen tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia terveys- ja sosiaalialalla nopeasti kehittyvässä työympäristössä. Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot aloitetaan Ikaalisissa ja Mäntässä. Kahden vuoden opintojen jälkeen opinnot jatkuvat Tampereella. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset opinnot merkitty asteriskilla (*) (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov* Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet,1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov* Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov* Y024 Tietotekniikka alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov* Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov* Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov* Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov* Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ihminen ja ympäristö, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov* Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov 118

14 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 46 ov (Ammatillisia perusopintoja on kuvattu tarkemmin kohdassa sähköisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto) Kielet, 4 ov BD001 Business and computing English, 2 ov BD002 Affärskommunikation, 2 ov Yritystoiminta, 8 ov BD003 Yritystoiminnan perusteet, 2 ov BD004 Aloittavan yrityksen suunnittelu, 2 ov BD005 Markkinoinnin perusteet, 2 ov BD006 Markkinointiviestintä, 2 ov Taloushallinto, 10 ov BD007 Kirjanpidon perusteet, 3 ov BD008 Verotuksen perusteet, 2 ov BD009 Johdon laskentatoimen perusteet, 2 ov BD010 Taloushallinnon atk-sovellukset, 3 ov Viestintä, 2 ov BD011 Suomen kieli ja viestintä, 2 ov Matematiikka, 4 ov BD012 Talousmatematiikka, 2 ov BD013 Tilastolliset menetelmät, 2 ov Tietojenkäsittely, 18 ov BD014 Laitteistot ja käyttöjärjestelmät, 3 ov BD015 Työvälineohjelmat, 3 ov BD016 Ohjelmoinnin perusteet, 2 ov BD017 Internetin perusteet ja html-ohjelmointi, 3 ov BD018 Internet-ohjelmointi, 3 ov BD019 Grafiikka, 4 ov TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TIETOHALLINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov Ohjelmistotuotanto 13 ov BD400 Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu, 2 ov BD401 Systeemityö ja dokumentointi, 2 ov BD402 Terveyskertomusjärjestelmän rakentaminen -projekti, 6 ov BD403 Tietojenkäsittelyn juridiikka, 1 ov BD404 Sosiaalialan juridiikka, 1 ov BD405 Terveysalan juridiikka, 1 ov Tiedonhallinta ja ohjelmointi 10 ov BD410 Tietokantasuunnittelu, 2 ov BD411 SQL-ohjelmointi, 2 ov BD412 Ohjelmointitekniikan perusteet, 2 ov BD413 Graafisen käyttöliittymän suunnittelu, 2 ov BD414 Java-ohjelmoinnin perusteet, 2 ov Verkkojärjestelmät 10 ov BD420 Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT), 3 ov BD421 Sähköisen kauppapaikan suunnittelun ja toteutuksen perusteet, 2 ov BD422 Web-sovellusten tietokantaliittymät, 2 ov 119

15 BD423 Xml-ohjelmointi, 3 ov Terveys- ja sosiaaliala toimintaympäristönä 5 ov BD430 Terveys- ja sosiaalialan toiminta- ja johtamiskulttuuri, 2 ov BD431 Terveysalan tietoprosessit, 2 ov BD432 Sosiaalialan tietoprosessit, 1 ov Kieliopinnot 2 ov BD440 Computing English, 1 ov BD441 English in Social and Healthcare, 1 ov HARJOITTELU, 20 ov OPINNÄYTETYÖ, 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 10 ov 120

16 SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT 40 OV OHJELMISTOTUOTANTO 13 OV BD400 TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN SUUNNITTELU 2 OV Opiskelija hallitsee tietojärjestelmän suunnitteluun liittyvät erilaiset ratkaisut ja osaa soveltaa niitä tietojärjestelmän rakentamisen yhteydessä. Tietojärjestelmän kehittämisen vaiheet (esitutkimus, määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, ylläpito), laatukysymykset, tietojärjestelmän kehittämiseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen, budjetointi, johtaminen ja valvonta, tentti BD401 SYSTEEMITYÖ JA DOKUMENTOIN- TI 2 OV Opiskelija osaa toimia osana systeemityöprojektia sekä tietää dokumentoinnin merkityksen osana informaatiojärjestelmien toteutusta. Systeemityön menetelmät ja hyvä dokumentointi, tentti BD402 TERVEYSKERTOMUSJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN -PROJEKTI 6 OV Opiskelija saa valmiudet tietojärjestelmän määrittelyyn, suunnittelun menetelmiin ja välineisiin. Projektin toteutuksen yhteydessä käytetään sovelluskehitintä. Opintojakson aikana toteutetaan työelämälähtöinen tietojärjestelmä. Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan opiskelijoilla tietojärjestelmä on terveyskertomusjärjestelmä, joka on lähinnä laajennettu elektroninen sairauskertomusjärjestelmä. Tietojärjestelmän rakentamisen eri vaiheet, oliopohjaiset menetelmät ja välineet, perinteiset menetelmät ja välineet, käytännön järjestelmän määrittely, suunnittelu ja toteutus BD403 TIETOJENKÄSITTELYN JURIDIIKKA 1 OV Opiskelija hallitsee tietotekniikkaan ja tietojenkäsittelyyn liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Tekijänoikeudet ja atk-tuotteiden suoja, atk-sopimukset, internet-oikeus, multimediaan liittyvä tekijänoikeusjuridiikka, tietosuoja, atk-rikokset, julkisuuslainsäädäntö ja salassapitomääräykset, atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta Luennot, harjoitukset, tentti BD404 SOSIAALIALAN JURIDIIKKA 1 OV Opiskelija hallitsee sosiaalialaan liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Sosiaalialan erityislainsäädäntö, julkisuuslainsäädäntö ja salassapitomääräykset, atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta Luennot, harjoitukset, tentti BD405 TERVEYSALAN JURIDIIKKA 1 OV Opiskelija hallitsee terveysalaan liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Terveysalan erityislainsäädäntö ja salassapito- 121

17 määräykset, atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta Luennot, harjoitukset, tentti TIEDONHALLINTA JA OHJELMOINTI 10 OV BD410 TIETOKANTASUUNNITTELU 2 OV Opiskelija hallitsee tietokantasuunnittelun käsitteet ja periaatteet. Hän osaa suunnitella ja rakentaa relaatiopohjaisen tietokannan. Tietokannan peruskäsitteet, rakenne, arkkitehtuurit, tentti BD411 SQL-OHJELMOINTI 2 OV Opiskelija hallitsee SQL-kielen perusteet ja ymmärtää kielen osa-alueet ja käyttötavan. Hän pystyy soveltamaan kieltä suunnittelemaansa ja toteuttamaansa tietokantaan. Opiskelija perehtyy terveysalan käyttämään kansainväliseen standardoituun tietokantarajapintaan HL 7. SQL-kielen rakenne, kyselyt, taulujen määrittely, näkymät, tapahtumien hallinta, HL 7 Edeltävät opinnot Tietokantojen suunnittelu BD412 OHJELMOINTITEKNIIKAN PERUS- TEET 2 OV Opiskelija hallitsee ohjelmointiin liittyvän peruskäsitteistön ja ohjelmointitekniikan perusteet. ohjelmoinnin perusrakenteet, algoritmit, ohjelmointi, tentti BD413 GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN SUUNNITTELU 2 OV Opiskelija hallitsee käyttöliittymän suunnittelun perusperiaatteet sekä osaa toteuttaa niiden mukaisen käyttöliittymän Käyttöliittymän suunnittelun periaatteet ja toteutus, käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu, käyttöliittymän arviointi ja testaus, design ja ergonomia, tentti BD414 JAVA-OHJELMOINNIN PERUSTEET 2 OV Opiskelija hallitsee Java-kielen perusrakenteet ja osaa soveltaa niitä ohjelmoinnissa. Opiskelijalla on selkeä kuva olio-ohjelmoinnista Javakielen avulla sekä ko. tekniikan soveltamisesta erilaisiin sovellusalueisiin. Java-kielen rakenteet ja syntaksi, ohjelman rakentamisympäristö ja -välineet, tentti VERKKOJÄRJESTELMÄT 10 OV BD420 ORGANISAATIOIDEN VÄLINEN TIE- DONSIIRTO (OVT) 3 OV Opiskelija perehtyy organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon niin sosiaali- kuin terveysalalla. Hän hallitsee yleisimmät OVT-protokollat ja niihin liittyvät tietoverkkotekniikat. Opiskelija perehtyy myös siirrettävän tiedon luonteeseen, erityisesti salassapidon erityisvaatimuksiin. Organisaatioiden välisen tiedonsiirron käytännöt ja tekniikka. Salassapitosäädökset ja tekni- 122

18 set salausvaatimukset, tentti BD421 SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PE- RUSTEET 2 OV Opiskelija perehtyy tietoverkkoihin sähköisen kaupankäynnin ympäristönä ja ymmärtää tietoverkkojen vahvuudet ja heikkoudet sähköisessä kaupankäynnissä. Opiskelija osaa soveltaa tietoverkkoasiantuntijuuttaan harjoitusprojektissa. Harjoitusprojekti voi olla myös Terveys- tai sosiaalialan sähköisen palvelun rakentaminen. Tietoverkkojen käyttö yritystoiminnassa, internet sähköisen kaupankäynnin mahdollistajana, internet markkinoinnin välineenä, internet julkisten palveluiden tuottamisen välineenä, sähköisen kaupankäynnin tekniikka, projektityön laadinta, liittymät taloushallintoon, tentti BD422 WEB-SOVELLUSTEN TIETOKANTA- LIITTYMÄT 2 OV Opiskelija hallitsee tietokantasovellusten kytkemisen WWW-dokumentteihin. Opiskelijat oppivat luomaan, käyttämään ja hallitsemaan dynaamista, tietokantapohjaista internet-sivustoja. Internet-tietokantasovellusten toteuttamistekniikat, www-palvelinten ja selainten toiminta,, tentti BD423 XML-OHJELMOINTI 3OV Opintojakson tavoite on antaa opiskelijalle perusvalmiudet ymmärtää sekä käyttää xml-kieltä ohjelmoinnin yhteydessä. Opiskelijat perehtyvät Terveys- ja sosiaalialan kehitteillä oleviin aluerekistereihin ja niissä käytettävään XMLtekniikkaan XML-tekniikka, tentti TERVEYS- JA SOSIAALIALA TOIMINTAYM- PÄRISTÖNÄ 5 OV BD430 TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TOI- MINTA- JA JOHTAMISKULTTUURI 2 OV Opiskelija perehtyy terveys- ja sosiaalialan toimintaympäristöön ja johtamiskulttuuriin niin että hän pystyy toimimaan kouluttajana ja tietohallinnan konsulttina. Opiskelija osaa organisoida suurissa työyhteisöissä tietojärjestelmien käyttöönoton koulutuksineen. Opiskelija tuntee terveys- ja sosiaalialan organisaatioiden ja hallinnon erityispiirteet. Terveys- ja sosiaalialan organisaatiot, hallintomallit. Konsultointi ja kokoustaidot. Kouluttaminen ja koulutuksen organisoiminen, tentti BD431 TERVEYSALAN TIETOPROSESSIT 2 OV Opiskelija tuntee tavallisimmat terveysalan tietoprosessit ja pystyy kuvaamaan ne vuo- tai käsitekaaviona. Terveysalan tietoprosessit, tentti 123

19 BD432 SOSIAALIALAN TIETOPROSESSIT 2 OV Opiskelija tuntee tavallisimmat sosiaalialan tietoprosessit ja pystyy kuvaamaan ne vuo- tai käsitekaaviona. Sosiaalialan tietoprosessit, tentti KIELIOPINNOT 2 OV BD440 COMPUTING ENGLISH 1 OV Objectives Students learn basic computing vocabulary and concepts necessary for their vocational studies and working life. Contents Hardware and systems, software and applications, manuals, basic programming vocabulary, practice in summarizing texts with computing content and in giving short presentations on topics dealing with new and interesting features of computing Prerequisites basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work BD441 ENGLISH IN HEALTH CARE AND SOCIAL SERVICES 1 OV Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysalan ammattisanastoa ja pystyy käyttämään alojen englanninkielistä materiaalia opiskelussaan. Sosiaali- ja terveysalan englanti, tentti 124

20 5.2.3 TIETOKANTOJEN JA VERKKOLIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK/Mänttä ja sisältö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneella tradenomilla on käytännön tietojenkäsittelyn osaaminen ja kyky sen luovaan soveltamiseen. Hän on oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja palveluhenkinen IT-asiantuntija, joka pystyy työskentelemään tietoverkkoympäristössä sähköisen viestinnän välineitä hyväksikäyttäen. Opinnäytetyö ja harjoittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tietokannat ja verkkoliiketoiminta Tietokannat ja verkkoliiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot antavat valmiudet kehittyä oma-aloitteisiksi talouden ja hallinnon IT-ammattilaisiksi ja itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneet tradenomit ovat perehtyneet mikrotietokonelaitteistojen ja tietoverkkojen tekniikkaan, systeemityöhön, ohjelmointiin, tietokantojen suunnitteluun ja tietoverkkojen hyödyntämisen eri muotoihin. He pystyvät työskentelemään tietoverkkoympäristössä ja tuottamaan materiaalia internet-verkkoon sähköisen viestinnän apuvälineitä hyväksikäyttäen. Tietokantoihin ja verkkoliiketoimintaan erikoistuneet tradenomit voivat toimia myös IT-alan yrityksissä suunnittelijoina ja projektiryhmän jäseninä. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Pakolliset yhteiset perusopinnot 10 ov Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov Y010 Ruotsi, 2 ov Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov Vaihtoehtoiset yhteiset perusopinnot 4 ov Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y025 Ympäristöprojekti, 1-2 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 46 ov Kielet 4 ov Seuraavista kielistä valitaan kaksi eli 2 ov + 2 ov BD021 Business Communication, 2 ov BD002 Affärskommunikation, 2 ov 125

Sähköinen liiketoiminta PIRAMK/Ikaalinen

Sähköinen liiketoiminta PIRAMK/Ikaalinen 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko.

Tietojenkäsittelyn ko. 5.3 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä:

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄPAKETTIESIMERKKI 1 Esimerkissä pääaineena johtaminen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012 Hakuopas Pieni Kotka ja Kouvola Syksy 2012 nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. Nuorten tutkintoon johtava koulu Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehdot Muotoilu 240 op / 4 v designer-stylistin

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op 2 (6) TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op Opintojen

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT

4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisten opintojen aikana opiskelija luo perustan opiskelulleen ammattikorkeakoulussa ja kehittää omia

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opiskelijan ammatillinen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op)

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) INFO, Malmi 26.11.2014 Anne-Maritta Talaslahti, HH Tiko anne-maritta.talaslahti@haaga-helia.fi Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) Sinulle korkeakouluopiskelija, joka haluat

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio. - tarkasteluvuodet 1997-2004

Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio. - tarkasteluvuodet 1997-2004 Kehittämisseminaari 30.9-1.10.2004, Hämeenlinna Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio - tarkasteluvuodet 1997-2004 TIETOTEKNIIKAN TUOTANTOPAINOTTEINEN

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 70 ov Perusopinnot, 30 ov 0$7.$,/81Ã.28/87862+-(/0$ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW -2(1688.$,.,//(Ã

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ( jälkeen aloittaneet)

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ( jälkeen aloittaneet) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, nuoret (1.8.2015 jälkeen aloittaneet) Tutkintonimike: Tutkintotaso: Ohjelman laajuus: Ohjelman kesto: Opiskelumuoto: Arviointi: Tutkintovaatimukset: Aiemmin

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0.

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0..b6,Ã-$Ã7$,'(7(2//,6886$/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa

Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Esko Vainikka, yliopettaja, CISSP 8.2.2011 Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Tiedon tärkeys Elämme tietointensiivisessä maailmassa, missä yritysten toiminta perustuu yhä enemmän

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Tietoturvapäivä 7.2.2012

Tietoturvapäivä 7.2.2012 Tietoturvapäivä 7.2.2012 Esko Vainikka, yliopettaja, CISSP Tietoturvapäivä Turun ammattikorkeakoulussa Lämpimästi tervetuloa 4. Tietoturvapäivä tapahtumaan Turun ammattikorkeakoulussa Kiitokset jo etukäteen

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Perusopinnot, 40 ov .89$7$,7((1Ã.RXOXWXVRKMHOPD KOODI 3(58623,1127ÃNDLNLOOHÃ\KWHLVHWÃÃRY +32Ã6XXQQLWWHOXÃMD.ROPHÃNRNRQDLVXXWWDÃVHXUDDYLVWD

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

HTI12S - toinen lukuvuosi JAMK / TIKO

HTI12S - toinen lukuvuosi JAMK / TIKO HTI12S - toinen lukuvuosi JAMK / TIKO Opintojen rakenne Ticorporate Toisen vuoden projektiopinnot (50 op) suoritetaan Ticorporate -organisaatiossa. Ticorporate simuloi todellista tuotekehitysyritystä,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta 1.1.2016 huom. 37-4993-4 Ammattilaisen matematiikka 37,5 37-5738-0 Ammattiosaajasta yrittäjäksi

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Tietojenkäsittely on kasvava ala, jonka sovelluskohteet monipuolistuvat jatkuvasti. Teknologian kehittyminen luo jatkuvasti

Lisätiedot

DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI

DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI Työkalun nimi: Suunnittelija: Miksi? Mitä? DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI Leena Helin Työkalu on suunniteltu hakeutumisvaiheessa tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin lähtötasohaastattelun / ohjauskeskustelun

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA INTENSIIVI HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI Intensiivi hyvinvointialan yrittäjäksi on liiketoimintaosaamisen tehovalmennus, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen

Lisätiedot

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 OAMK / LUOVA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 Yliopettaja Pirjo Siipola Kuvat ja piirrokset koonnut opiskelija Sanna Sunnari Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Tavoitteena on parantaa elinympäristön

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot