Tietojenkäsittelyn ko.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojenkäsittelyn ko."

Transkriptio

1 5.3 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 40 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov Opintojen laajuus on 140 opintoviikkoa. Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneella tradenomilla on käytännön tietojenkäsittelytehtävien osaaminen ja kyky sen luovaan soveltamiseen. Hän on oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja palveluhenkinen IT-asiantuntija, joka pystyy työskentelemään tietoverkkoympäristössä sähköisen viestinnän välineitä hyväksikäyttäen. Tradenomi hallitsee erityisesti sähköiseen liiketoimintaan liittyvät asiat. Hän on lisäksi syventänyt opintojaan valitsemiensa suuntautumisvaihtoehtojen mukaisesti esim. terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan erityiskysymyksiin. Opinnäytetyö ja harjoittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. 117

2 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Sähköinen liiketoiminta PIRAMK/Ikaalinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietokannat ja verkkoliiketoiminta PIRAMK/Mänttä Terveys- ja sosiaalialan tietohallinta PIRAMK/Ikaalinen / Mänttä / Terveysala / Sosiaaliala SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK/Ikaalinen ja sisältö Koulutusohjelman opiskelija saa ajanmukaisen media-alan kaupallisen koulutuksen yhdistettynä vankkaan tietojenkäsittelyn koulutukseen. Perusopetuksen ja yrityselämälähtöisten ammattiopintojen myötä opiskelija kykenee toimimaan perinteisen ja sähköisen julkaisutoiminnan ammateissa ja toimimaan sähköisen liiketoiminnan parissa. Tavoitteena on mediaviestinnän ja atk-alan ammattilainen, jolla on valmiudet tuottaa digitaalisia julkaisuja, multimediaohjelmia, internet-sivuja ja perinteisiä painotuotteita kaupallisiin tarkoituksiin ja toimia ohjelmoijana erilaisissa tietojenkäsittelyn ammateissa. Perustana on vankka kaupallinen osaaminen yhdistettynä nykyaikaiseen mediaviestintään ja tietojenkäsittelyyn. Koulutusohjelman suorittaneet sijoittuvat tyypillisesti yritysten markkinointi- ja tiedotusosastoille, mainostoimistoihin sekä uusmedia-alan yrityksiin ohjelmointitehtäviin. Opetus on käytännönläheistä ja sisältää runsaasti erilaisia harjoitustöitä, jotka tehdään yritysten todellisiin tarpeisiin. Opinnäytetyönä opiskelijat tekevät tyypillisesti jonkun yrityksen tiedotusmateriaalin sisältäen multimediaesityksen ja/tai www-sivut sekä painotuotteita. 118

3 Julkaisukoulutuksen tavoitteena on, että koulutettava pystyy tuottamaan painovalmiita mainoksia, julkaisuja, esitteitä, mainosteippauksia sekä valomainossuunnitelmia todellisiin tarpeisiin. Opetuksessa keskitytään digitaaliseen kuvankäsittelyyn, grafiikan suunnitteluun, valokuvaukseen sekä sivuntaiton toteutukseen tietokoneella. Multimediakoulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettava multimedian eri osa-alueiden, tekstin, grafiikan, animaation, äänen, kuvan ja videokuvan hyödyntämiseen kaupallisissa multimediaesityksissä ja internet-sivuissa. Multimedian eri osa-alueiden tuottaminen ja editointi on keskeinen osa alan ammattilaisen osaamista. Multimedian opetus jakaantuu perinteiseen multimediaesitysten julkaisuun ja internet-sivujen tuottamiseen sekä ohjelmointiin. kaiken perustana on hyvä ohjelmointitaito, jota hyödynnetään eri osa-alueiden hallinnassa. Tietojärjestelmien rakentamisen ja ohjelmointikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia yrityksen tietohallintotehtävissä, projektitehtävissä sähköisen liiketoiminnan parissa. Opetuksessa keskitytään ohjelmointiin ja kaupallisten tietojärjestelmien kuvaamiseen, suunnitteluun ja toteutukseen. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset opinnot merkitty asterixilla (*) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov* Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet,1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov* Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov* Y024 Tietotekniikka alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov* Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov* Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov* Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov* Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ihminen ja ympäristö, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov* Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 46 ov Kielet, 4 ov SL101 Business and computing English, 2 ov SL102 Affärskommunikation, 2 ov Yritystoiminta, 8 ov SL103 Yritystoiminnan perusteet, 2 ov SL104 Aloittavan yrityksen suunnittelu, 2 ov 119

4 SL105 Markkinoinnin perusteet, 2 ov SL106 Markkinointiviestintä, 2 ov Taloushallinto, 10 ov SL107 Kirjanpidon perusteet, 3 ov SL108 Verotuksen perusteet, 2 ov SL109 Johdon laskentatoimen perusteet, 2 ov SL110 Taloushallinnon atk-sovellukset, 3 ov Viestintä, 2 ov SL111 Suomen kieli ja viestintä, 2 ov Matematiikka, 4 ov SL112 Talousmatematiikka, 2 ov SL113 Tilastolliset menetelmät, 2 ov Tietojenkäsittely, 18 ov SL114 Laitteistot ja käyttöjärjestelmät, 3 ov SL115 Työvälineohjelmat, 3 ov SL116 Ohjelmoinnin perusteet, 2 ov SL117 Internetin perusteet ja html-ohjelmointi, 3 ov SL118 Internet-ohjelmointi, 3 ov SL119 Grafiikka, 4 ov SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov SL201 Kuvankäsittely, 3 ov SL202 Sivuntaitto, 2 ov SL203 Ohjelmoinnin jatko, 3 ov SL204 Multimediaohjelmointi, 3 ov SL205 Videokuvaus ja editointi, 4 ov SL206 Valokuvaus, 3 ov SL207 Äänenkäsittely, 3 ov SL208 Painotuotesuunnittelu, 3 ov SL209 Internet-animaatiot, 2 ov SL210 Projektinhallinta, 2 ov SL211 Tietoturva ja tekijänoikeus, 2 ov SL212 3-D mallintaminen, 2 ov SL213 Tietokannat, 2 ov SL214 Tietojärjestelmät, 3 ov SL215 Tietokantaohjelmointi, 3 ov HARJOITTELU, 20 ov OPINNÄYTETYÖ, 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov 120

5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LUN YHTEISET PERUSOPINNOT 14 ov (ks. luku 4) TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOH- JELMAN AMMATILLISET PERUSOPIN- NOT 46 ov KIELET 6 ov SL101 BUSINESS AND COMPUTING ENGLISH 2 ov Opiskelija selviytyy keskeisistä liike-elämän viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti ja on selvillä kielialueen kulttuurikäytänteistä. Tiedustelut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset, puhelin- ja neuvottelutilanteet SL102 AFFÄRSKOMMUNIKATION 2 ov Opiskelija selviytyy keskeisistä liike-elämän viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti ja on selvillä kielialueen kulttuurikäytänteistä. Tiedustelut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset, puhelin- ja neuvottelutilanteet Harjoitukset, kirjallisuus, luennot Suoritus Hyväksytyt harjoitukset, tentti YRITYSTOIMINTA 8 ov SL103 YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET 2 ov Opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet, yritysympäristön ja yritystalouden peruskäsitteet sekä organisaatioteoriat. yrityksen toimintaympäristö, yrityksen talousprosessi, yrityksen toiminnan ohjaus, keskeiset käsitteet. Tentti, harjoitukset SL104 ALOITTAVAN YRITYKSEN SUUN- NITTELU 2 ov Opiskelija saa kokonaiskuvan yrityksen toiminnan suunnitteluprosessista ja selkeän kuvan yrittäjänä toimimisesta yleensä. Hän ymmärtää liikeidean merkityksen liiketoiminnassa ja tietää, miten liikeidea suojataan. Hän osaa arvioida, kehittää ja testata erilaisia liike-ideoita. Hän pystyy asettamaan liiketaloudellisia, aikaan sidottuja ja mitattavia tavoitteita sekä osaa tehdä aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Hän saa valmiudet yrityksen perustamiseen. suunnittelun tarve ja merkitys yritystoiminnassa, yrityssuunnittelun keskeiset käsitteet ja suunnitteluvälineet, perustamisideasta liikeideaksi, oman yritysidean arviointi, liikeidean eri osien analysointi, valmiin liikeidean hyväksikäyttö, franchising yrityksen perustamismuotona, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, yrityksen perustamistoimet Luennot, liiketoimintasuunnitelman laatiminen aloittavalle yritykselle, tentti. Edeltävät opinnot Yritystoiminnan perusteet 121

6 SL105 MARKKINOINNIN PERUSTEET 2 ov Opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Markkinointiajattelu, markkinoinnin toimintaympäristöt, segmentointi, asiakassuhteen elinkaari, kuluttajakäyttäytyminen Harjoitukset, kirjallisuus, luennot Suoritus Hyväksytyt harjoitukset, tentti SL106 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 2 ov Opiskelija ymmärtää markkinoinnin merkityksen osana yrityksen strategista suunnittelua. Hän osaa soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä markkinoinnin kilpailukeinovalikoimaa ja ymmärtää asiakassuhteiden kehittämisen tärkeyden sekä markkinointiviestinnän merkityksen. Markkinointi osana yrityksen strategista suunnittelua ja johtamista, kilpailuedut ja niiden kehittäminen, markkinointiviestintä, mielikuvamarkkinointi, yrityskuva ja brandit, asiakassuhteet sekä niiden hallinta ja kehittäminen TALOUSHALLINTO 10 ov SL107 KIRJANPIDON PERUSTEET 3 ov laskentatoimen systematiikka ja kirjanpidon asema siinä. Kirjanpidon peruskäsitteet. Arvonlisäverotuksen perusteet. Tilinpäätöksen laatiminen. Luennot ja harjoitukset, tentti SL108 VEROTUKSEN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee välittömän ja välillisen verotuksen keskeiset asiat ja osaa ottaa verotuksen huomioon päätöksenteossaan, myös yrittäjänä. Henkilöverotus, yritysverotus, yritysmuotojen verotus, arvonlisäverotus, arvonlisäveroautomatiikka Luennot, harjoitukset, tentti SL109 JOHDON LASKENTATOIMEN PE- RUSTEET 2 ov Opiskelija saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta. Operatiivisen laskentatoimen keskeisimmät käsitteet, tietojen rekisteröinti: tavoite-, vaihtoehto- ja tarkkailulaskelmat, analyyttinen tuloslaskenta, kannattavuuden tunnusluvut ja niiden soveltaminen päätöksenteossa, tietotekniikan hyväksikäyttö sisäisessä laskennassa Luennot, harjoitukset, tentti Opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellisesta toiminnasta ja laskentatoimesta. Hän osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. 122

7 SL110 TALOUSHALLINNON ATK- SOVELLUKSET 3 ov Opiskelija osaa käyttää perinteisiä laskutus, reskontra, palkanlaskenta ja kirjanpitoohjelmistoja. Ohjelmistojen toistuvat tehtävät ja vuodenvaihdeajot VIESTINTÄ 2 ov SL111 SUOMEN KIELI VIESTINTÄ 2 ov Opiskelija kehittää puheviestintätaitojaan niin, että hän kykenee esiintymään luontevasti ja hallitusti talouselämän vaatimissa esiintymistilanteissa. Suomalainen puhekulttuuri, esiintymisvarmuus, oheisviestintä, havainnollistaminen, puhetilanteet MATEMATIIKKA 4 ov SL112 TALOUSMATEMATIIKKA 2 ov Opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät. Prosentti- ja korkolaskun perusteet sekä niiden kaupalliset sovellukset. Indeksien käyttö talouselämässä, suhteisjako ja valuuttalaskut SL113 TILASTOLLISIA MENETELMÄT 2 ov Opiskelija kykenee osallistumaan tilastollisten selvitysten suunnitteluun ja toteutukseen. Hän osaa käyttää tilastollisia menetelmiä päätöksenteossa. Todennäköisyyslaskennan perusteet, normaalijakauma, korrelaatio- ja regressioanalyysi, hypoteesien testaaminen Luennot, harjoitukset, tentti TIETOJENKÄSITTELY 18 ov SL114 LAITTEISTOT JA KÄYTTÖJÄR- JESTELMÄT 3 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaiset laitteistot ja käyttöjärjestelmät ja osaa asentaa tietokonelaitteistoja ja ohjelmistoja. Tietokonelaitteistojen rakenne ja ominaisuudet, käyttöjärjestelmät SL115 TYÖVÄLINEOHJELMAT 3 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaiset työvälineohjelmat ja osaa käyttää niitä taloudellisen ja hallinnollisen työ osana. Yleisimmät työvälineohjelmat, niiden käyttö päätöksenteon tukena ja oman työn suunnittelu. 123

8 SL116 OHJELMOINNIN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaa tehdä ohjelmia. Ohjelmoinnin perusrakenteet SL117 INTERNETIN PERUSTEET JA HTML-OHJELMOINTI 3 ov Opiskelija tuntee internetin historian ja kehityksen sekä osaa valmistaa www-sivuja html-kielellä. Internetin historia ja kehitys, html SL118 INTERNET-OHJELMOINTI 3 ov Opiskelija hallitsee internet-palvelujen tuottamisen ja www-sivujen valmistamisen toimivaksi kokonaisuudeksi palvelimen kanssa. Hän osaa valita ja käyttää ohjelmointityökaluja ja välineitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Www-sivujen looginen ja fyysinen rakenne, ohjelmointityökalujen valinta ja käyttö, toiminta palvelinten kanssa SL119 GRAFIIKKA 4 ov Opiskelija hallitsee graafisen ilmaisun, layout-suunnittelun sekä väriopin perusteet ja osaa käyttää vektorigrafiikkaa graafisessa suunnittelussa Kuvallinen viestintä, graafiset elementit, värien ominaisuudet ja käyttö SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SUUN- TAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTI- OPINNOT 40 ov SL201 KUVANKÄSITTELY 3 ov Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn menetelmät ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä multimediaohjelmien kuvittamisessa. Kuvan digitointi ja muokkaus, kuvankäsittelyohjelmine ja skannerien ominaisuudet ja käyttö SL202 SIVUNTAITTO 2 ov Opiskelija osaa käyttää sivuntaitto-ohjelmaa lehden ja painotuotteen suunnittelussa. Sivuntaitto-ohjelman ominaisuudet ja käyttö SL203 OHJELMOINNIN JATKO 3 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaisen ohjelmointiympäristön ja osaa käyttää sitä graafisen käyttöliittymän ohjelmien suunnittelussa. Graafisen ohjelmoinnin perusrakenteet, olioohjelmoinnin perusteet 124

9 SL204 MULTIMEDIAOHJELMOINTI 3 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaisen multimedian ohjelmointiympäristön käytön ja osaa käyttää sitä ohjelmien suunnittelussa ja yhdistää esitykseensä videoita, kuvia ja ääntä sekä tuntee olio-ohjelmoinnin käytön mahdollisuudet kehittyneiden multimediaohjelmien teossa. Sovellusohjelmointi sovellusgeneraattorilla SL205 VIDEOKUVAUS JA EDITOINTI 4 ov Opiskelija hallitsee video- ja elokuvatuotannon keskeiset periaatteet sekä osaa hyödyntää videokuvaa multimediaohjelman osana. Elokuvan rakenne, videotekniikan ja kameratyöskentelyn perusteet, videokuvan digitointi ja kiintolevypohjaisten editointiohjelmien ominaisuudet ja käyttö SL206 VALOKUVAUS 3 ov Opiskelija hallitsee valokuvauksen tekniset perusteet sekä erilaisten kuvaustilanteiden asettamat vaatimukset käytettävälle kalustolle ja filmimateriaalille. Filmin valotus ja kehitysprosessin kulku, erilaiset kuvaustilanteet, digitaalinen valokuvaus SL207 ÄÄNENKÄSITTELY 3 ov Opiskelija hallitsee äänityöskentelyn ja äänen tuottamisen periaatteet multimediaelementtinä. Äänimaiseman rakentaminen, äänitystekniikka ja editointi, musiikin ja ääniefektien tuottaminen digitaalisin menetelmin SL208 PAINOTUOTESUUNNITTELU 3 ov Opiskelija hallitsee typografisen suunnittelun ja visualisoinnin julkaisuprojektin toteuttamisessa. Tuntee painotuotteen valmistusprosessin käsikirjoituksesta valmiiksi tuotteeksi. Visualisointi ja typografia, julkaisumallien hyödyntäminen, taitto-ohjelmien ominaisuudet ja käyttö, tulostus- ja rasterointitekniikat, painatusprosessi SL209 INTERNET-ANIMAATIO 2 ov Opiskelija hallitsee internet-animaation tekemisen vaiheet ja osaa suunnitella animoituja internet-sivustoja. Internet-animaatio, sivujen pakkaus, sivuston suunnittelu SL210 PROJEKTINHALLINTA 2 ov Opiskelija kykenee suunnittelemaan, budjetoimaan ja toteuttamaan rajatun kokonai- 125

10 suuden projektimuotoisena tehtävänä ja osaa käyttää projektinhallintaohjelmaa. Projektin suunnittelu, aikataulutus, organisointi, budjetointi, johtaminen ja valvonta SL211 TIETOTURVA JA TEKIJÄNOIKEUS 2 ov Opiskelija tuntee tietoturvan uhat ja mahdollisuudet sekä tekijänoikeuden rajoituksia. Tietoturva, tekijänoikeus SL212 3-D GRAFIIKKA JA MALLINTAMI- NEN 2 ov Opiskelija hallitsee kolmiulotteisen mallintamisen ja suunnittelun perusteet. 3-D mallinnus SL212 TIETOJÄRJESTELMÄT 3 ov Opiskelija hallitsee tietojärjestelmien kuvausmenetelmiä ja osaa käyttää niitä yritysten tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Projektityö, kuvaustavat, tietojärjestelmän suunnittelu SL214 TIETOKANTAOHJELMOINTI 3 ov Opiskelija osaa hyödyntää tietokantoja kehittyneissä ohjelmointiympäristöissä.. Tietokantojen hyväksikäyttö sovellusohjelmissa SL213 TIETOKANNAT 2 ov Opiskelija hallitsee relaatiomallisten tietokantojen rakenteen ja peruskäytön. Tietokantaohjelmien perusteet, tietokannan rakenne 126

11 TIETOKANTOJEN JA VERKKOLIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK/Mänttä ja sisältö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneella tradenomilla on käytännön tietojenkäsittelyn osaaminen ja kyky sen luovaan soveltamiseen. Hän on oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja palveluhenkinen IT-asiantuntija, joka pystyy työskentelemään tietoverkkoympäristössä sähköisen viestinnän välineitä hyväksikäyttäen. Opinnäytetyö ja harjoittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tietokannat ja verkkoliiketoiminta Tietokannat ja verkkoliiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot antavat valmiudet kehittyä oma-aloitteisiksi talouden ja hallinnon IT-ammattilaisiksi ja itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneet tradenomit ovat perehtyneet mikrotietokonelaitteistojen ja tietoverkkojen tekniikkaan, systeemityöhön, ohjelmointiin, tietokantojen suunnitteluun ja tietoverkkojen hyödyntämisen eri muotoihin. He pystyvät työskentelemään tietoverkkoympäristössä ja tuottamaan materiaalia internet-verkkoon sähköisen viestinnän apuvälineitä hyväksikäyttäen. Tietokantoihin ja verkkoliiketoimintaan erikoistuneet tradenomit voivat toimia myös IT-alan yrityksissä suunnittelijoina ja projektiryhmän jäseninä. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset yhteiset perusopinnot 10 ov Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov Y010 Ruotsi, 2 ov Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov Vaihtoehtoiset yhteiset perusopinnot 4 ov Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y025 Ympäristöprojekti, 1-2 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 46 ov Kielet 4 ov Seuraavista kielistä valitaan kaksi eli 2 ov + 2 ov SL101 Business Communication, 2 ov SL102 Affärskommunikation, 2 ov Geschäftliche kommunikation, 2 ov 127

12 Yritystoiminta 10 ov SL103 Yritystoiminnan perusteet, 3 ov SL104 Aloittavan yrityksen suunnittelu, 2 ov SL105 Markkinoinnin perusteet, 2 ov Yritystoiminnan juridiikkaa, 3 ov Taloushallinto 10 ov SL107 Kirjanpidon perusteet, 3 ov SL108 Verotuksen perusteet, 2 ov SL109 Johdon laskentatoimen perusteet, 2 ov SL110 Taloushallinnon atk-sovellukset, 3 ov Viestintä 2 ov SL111 Suomen kieli ja viestintä, 2 ov Matematiikka 4 ov SL112 Talousmatematiikka, 2 ov SL113 Tilastollisia menetelmiä, 2 ov Tietojenkäsittely 16 ov SL114 Laitteistot ja käyttöjärjestelmät, 3 ov SL115 Työvälineohjelmat, 3 ov SL116 Ohjelmoinnin perusteet, 2 ov SL117 Internetin perusteet ja html-ohjelmointi, 3 ov SL118 Internet-ohjelmointi, 3 ov SL201 Kuvankäsittely, 2 ov TIETOKANTOJEN JA VERKKOLIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov Ohjelmistotuotanto, 13 ov Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu, 2 ov Systeemityö ja dokumentointi, 2 ov Tietojärjestelmän rakentaminen projekti, 6 ov Tietojenkäsittelyn juridiikka, 3 ov Tiedonhallinta ja ohjelmointi 15 ov Tietokantasuunnittelu, 3 ov SQL-ohjelmointi, 2 ov Ohjelmointitekniikan perusteet, 2 ov Graafisen käyttöliittymän suunnittelu, 2 ov Java-ohjelmointi, 4 ov Olio-ohjelmoinnin perusteet, 2 ov Verkkojärjestelmät 10 ov Elektroninen liiketoiminta, 2 ov Web-sovellusten tietokantaliittymät, 3 ov Sähköisen kauppapaikan suunnittelu ja toteutus, 3 ov Xml-ohjelmointi, 2 ov Kieliopinnot 2 ov Computing English, 2 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov 128

13 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LUN YHTEISET PERUSOPINNOT 14 ov (Ks luku 4) TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOH- JELMAN AMMATILLISET PERUSOPIN- NOT 46 ov (Ks sähköisen liiketoiminnan sv:n ammatilliset perusopinnot) KIELET 4 ov GESCHÄFTLICHE KOMMUNIKATION 2 ov Opiskelija selviytyy keskeisistä liike-elämän viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti ja on selvillä kielialueen kulttuurikäytänteistä. Tiedustelut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset, puhelin- ja neuvottelutilanteet YRITYSTOIMINTA 10 ov YRITYSTOIMINNAN JURIDIIKKAA 3 ov Opiskelija osaa yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvän oikeudellisen sääntelyn keskeiset sisällöt. Elinkeinonharjoittamista ja eri yritysmuotoja koskeva lainsäädäntö, kauppa- ja palvelusopimukset, markkinointi- ja kilpailuoikeus sekä työoikeus. Luennot, harjoitukset, kirjallisuus, tentti TIETOJENKÄSITTELY 16 ov LAITTEISTOT JA KÄYTTÖJÄRJESTEL- MÄT 3 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaiset laitteistot ja käyttöjärjestelmät ja osaa asentaa tietokonelaitteistoja ja ohjelmistoja. Tietokonelaitteistojen rakenne ja ominaisuudet, käyttöjärjestelmät TYÖVÄLINEOHJELMAT 4 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaiset työvälineohjelmat ja osaa käyttää niitä taloudellisen ja hallinnollisen työ osana. Yleisimmät työvälineohjelmat, niiden käyttö päätöksenteon tukena ja oman työn suunnittelu. OHJELMOINNIN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaa tehdä ohjelmia. Ohjelmoinnin perusrakenteet INTERNETIN PERUSTEET JA HTML- OHJELMOINTI 3 ov Opiskelija tuntee internetin historian ja kehityksen sekä osaa valmistaa www-sivuja html-kielellä. 129

14 Internetin historia ja kehitys, html INTERNET-OHJELMOINTI 3 ov Opiskelija hallitsee internet-palvelujen tuottamisen ja www-sivujen valmistamisen toimivaksi kokonaisuudeksi palvelimen kanssa. Hän osaa valita ja käyttää ohjelmointityökaluja ja välineitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Www-sivujen looginen ja fyysinen rakenne, ohjelmointityökalujen valinta ja käyttö, toiminta palvelinten kanssa KUVANKÄSITTELY 2 ov Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn menetelmät ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä multimediaohjelmien kuvittamisessa. Kuvan digitointi ja muokkaus, kuvankäsittelyohjelmine ja skannerien ominaisuudet ja käyttö TIETOKANTOJEN JA VERKKOLIIKE- TOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEH- DON AMMATTIOPINNOT, 40 OV OHJELMISTOTUOTANTO 13 ov TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN SUUNNITTELU 2 ov Opiskelija hallitsee tietojärjestelmän suunnitteluun liittyvät erilaiset ratkaisut ja osaa soveltaa niitä tietojärjestelmän rakentamisen yhteydessä. Tietojärjestelmän kehittämisen vaiheet (esitutkimus, määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, ylläpito), laatukysymykset, tietojärjestelmän kehittämiseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen, budjetointi, johtaminen ja valvonta SYSTEEMITYÖ JA DOKUMENTOINTI 2 ov Opiskelija osaa toimia osana systeemityöprojektia sekä tietää dokumentoinnin merkityksen osana informaatiojärjestelmien toteutusta. Systeemityön menetelmät ja hyvä dokumentointi TIETOJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN PROJEKTI 8 ov Opiskelija saa valmiudet tietojärjestelmän määrittelyyn, suunnittelun menetelmiin ja välineisiin. Projektin toteutuksen yhteydessä käytetään sovelluskehitintä. Opintojakson aikana toteutetaan työelämälähtöinen tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän rakentamisen eri vaiheet, oliopohjaiset menetelmät ja välineet, perinteiset menetelmät ja välineet, käytännön järjestelmän määrittely, suunnittelu ja toteutus 130

15 TIETOJENKÄSITTELYN JURIDIIKKA 3 ov Opiskelija osaa tietotekniikkaan ja tietojenkäsittelyyn liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt, perehtyy sähköisen kaupankäynnin oikeudelliseen sääntelyyn sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Tekijänoikeudet ja atk-tuotteiden suoja, internet-oikeus, multimediaan liittyvä tekijänoikeusjuridiikka, atk-sopimukset, sähköinen kaupankäynti, tietosuoja, atk-rikokset ja atkpohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta. Luennot, harjoitukset, kirjallisuus, tentti TIEDONHALLINTA JA OHJELMOINTI 15 ov TIETOKANTASUUNNITTELU 3 ov Opiskelija hallitsee tietokantasuunnittelun käsitteet ja periaatteet. Hän osaa suunnitella ja rakentaa relaatiopohjaisen tietokannan. Tietokannan peruskäsitteet, rakenne, arkkitehtuurit, SQL-OHJELMOINTI 2 ov Opiskelija hallitsee SQL-kielen perusteet ja ymmärtää kielen osa-alueet ja käyttötavan. Hän pystyy soveltamaan kieltä suunnittelemaansa ja toteuttamaansa tietokantaan. SQL-kielen rakenne, kyselyt, taulujen määrittely, näkymät, tapahtumien hallinta Edeltävät opinnot Tietokantojen suunnittelu OHJELMOINTITEKNIIKAN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee ohjelmointiin liittyvän peruskäsitteistön ja ohjelmointitekniikan perusteet. ohjelmoinnin perusrakenteet, algoritmit, ohjelmointi GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN SUUN- NITTELU 2 ov Opiskelija hallitsee käyttöliittymän suunnittelun perusperiaatteet sekä osaa toteuttaa niiden mukaisen käyttöliittymän Käyttöliittymän suunnittelun periaatteet ja toteutus, käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu, käyttöliittymän arviointi ja testaus, design ja ergonomia JAVA-OHJELMOINTI 3 ov Opiskelija hallitsee Java-kielen perusrakenteet ja osaa soveltaa niitä ohjelmoinnissa. Opiskelijalla on selkeä kuva olioohjelmoinnista Java-kielen avulla sekä ko. tekniikan soveltamisesta erilaisiin sovellusalueisiin. Java-kielen rakenteet ja syntaksi, ohjelman rakentamisympäristö ja välineet, 131

16 OLIO-OHJELMOINNIN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee olio-ohjelmoinnin perusfilosofian ja ymmärtää oliokeskeiset rakenteet. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa oliopohjaisia ohjelmia. Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (oliot, luokat, periytyminen, monimuotoisuus), olioanalyysi ja suunnittelu, olioohjelmointitekniikka, VERKKOJÄRJESTELMÄT 10 ov ELEKTRONINEN LIIKETOIMINTA 2 ov Opiskelija hallitsee elektronisen kaupankäynnin perusperiaatteet ja sen mahdollisuudet sekä markkinoinnissa että uuden liiketoiminnan luomisessa. Elektronisen kaupankäynnin ja sähköisen asioinnin peruskäsitteistö, tietoturvallisuuden toteuttaminen, maksujärjestelmät, SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN SUUNNIT- TELU JA TOTEUTUS 3 ov Opiskelija perehtyy tietoverkkoihin sähköisen kaupankäynnin ympäristönä ja ymmärtää tietoverkkojen vahvuudet ja heikkoudet sähköisessä kaupankäynnissä. Opiskelija osaa soveltaa tietoverkkoasiantuntijuuttaan harjoitusprojektissa. Tietoverkkojen käyttö yritystoiminnassa, internet sähköisen kaupankäynnin mahdollistajana, internet markkinoinnin välineenä, sähköisen kaupankäynnin tekniikka, projektityön laadinta, liittymät taloushallintoon XML-OHJELMOINTI 2 ov Opintojakson tavoite on antaa opiskelijalle perusvalmiudet ymmärtää sekä käyttää xmlkieltä. ohjelmoinnin yhteydessä. XML-tekniikka WEB-SOVELLUSTEN TYMÄT 3 ov TIETOKANTALIIT- KIELIOPINNOT 2 ov Opiskelija hallitsee tietokantasovellusten kytkemisen WWW-dokumentteihin. Opiskelijat oppivat luomaan, käyttämään ja hallitsemaan dynaamista, tietokantapohjaista internet-sivustoa. Internet-tietokantasovellusten toteuttamistekniikat, www-palvelinten ja selainten toiminta, COMPUTING ENGLISH 2 crs Objectives Students learn basic computing vocabulary and concepts necessary for their vocational studies and working life. Contents Hardware and systems, software and applications, manuals, basic programming vocabulary, practice in summarizing texts with 132

17 computing content and in giving short presentations on topics dealing with new and interesting features of computing Prerequisites basic studies in English, Business English, Business Communication TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TIETOHALLINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK / Ikaalinen / Mänttä / Terveysala / Sosiaaliala Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan suuntautumisvaihtoehdossa voi opiskella tietohallinnan ammattilaiseksi perehtyen erityisesti terveys- ja sosiaalialan erityiskysymyksiin. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat tietojenkäsittelyn perusteet, systeemityö ja ohjelmointi, tietoverkkoympäristöt, niiden hyödyntäminen ja materiaalin tuottaminen, terveys- ja sosiaalialan tietohallinnassa käytettävät ohjelmistot. Koulutuksen tavoitteena on palveluhenkinen tradenomi, joka hallitsee tietojärjestelmät, niiden hallinnan ja toteutuksen. Viestintä- ja tekniikkataitojensa puolesta hän tulee toimeen sekä ihmisten että tietokoneiden kanssa. Koulutus antaa valmiudet työskennellä tietohallinnossa ja muissa vastuullisissa asiakaspalvelu-, toimisto- ja hallintotehtävissä julkisen alan laitoksissa, yksityisiä terveys- ja sosiaalipalveluja tarjoavissa yrityksissä, joita ovat mm. kuntoutuslaitokset, työterveyshuolto ja lääkäriasemat, sekä tietohallintapalveluja tuottavana itsenäisenä yrittäjänä. Uuden tekniikan soveltaminen tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia terveys- ja sosiaalialalla nopeasti kehittyvässä työympäristössä. Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot aloitetaan Ikaalisissa ja Mäntässä. Kahden vuoden opintojen jälkeen opinnot jatkuvat Tampereella. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TIETOHALLINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov Ohjelmistotuotanto 13 ov Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu, 2 ov Systeemityö ja dokumentointi, 2 ov Terveyskertomusjärjestelmän rakentaminen projekti, 6 ov Tietojenkäsittelyn juridiikka, 1 ov Sosiaalialan juridiikka, 1 ov Terveysalan juridiikka, 1 ov Tiedonhallinta ja ohjelmointi 10 ov Tietokantasuunnittelu, 2 ov SQL-ohjelmointi, 2 ov Ohjelmointitekniikan perusteet, 2 ov Graafisen käyttöliittymän suunnittelu, 2 ov Java-ohjelmoinnin perusteet, 2 ov Verkkojärjestelmät 10 ov Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT), 3 ov Sähköisen kauppapaikan suunnittelun ja toteutuksen perusteet, 2 ov Web-sovellusten tietokantaliittymät, 2 ov Xml-ohjelmointi, 3 ov Terveys- ja sosiaaliala toimintaympäristönä 5 ov Terveys- ja sosiaalialan toiminta- ja johtamiskulttuuri, 2 ov 133

18 Terveysalan tietoprosessit, 2 ov Sosiaalialan tietoprosessit, 1 ov Kieliopinnot 2 ov Computing English, 1 ov English in Social and Healthcare, 1 ov HARJOITTELU, 20 ov OPINNÄYTETYÖ, 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 10 ov PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LUN YHTEISET PERUSOPINNOT 14 ov (Ks. luku 4) TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOH- JELMAN AMMATILLISET PERUSOPIN- NOT 46 ov (Ks. edell. suuntautumisvaihtoehdot) TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TIETO- HALLINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTO- EHDON AMMATTIOPINNOT 40 OV TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN SUUNNITTELU 2 ov Opiskelija hallitsee tietojärjestelmän suunnitteluun liittyvät erilaiset ratkaisut ja osaa soveltaa niitä tietojärjestelmän rakentamisen yhteydessä. Tietojärjestelmän kehittämisen vaiheet (esitutkimus, määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, ylläpito), laatukysymykset, tietojärjestelmän kehittämiseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen, budjetointi, johtaminen ja valvonta SYSTEEMITYÖ JA DOKUMENTOINTI 2 ov Opiskelija osaa toimia osana systeemityöprojektia sekä tietää dokumentoinnin merkityksen osana informaatiojärjestelmien toteutusta. Systeemityön menetelmät ja hyvä dokumentointi TIETOJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN PROJEKTI 6 ov Opiskelija saa valmiudet tietojärjestelmän määrittelyyn, suunnittelun menetelmiin ja välineisiin. Projektin toteutuksen yhteydessä käytetään sovelluskehitintä. Opintojakson aikana toteutetaan työelämälähtöinen tietojärjestelmä. Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan opiskelijoilla tietojärjestelmä on terveyskertomusjärjestelmä, joka on lähinnä laajennettu elektroninen sairauskertomusjärjestelmä. Tietojärjestelmän rakentamisen eri vaiheet, oliopohjaiset menetelmät ja välineet, perinteiset menetelmät ja välineet, käytännön järjestelmän määrittely, suunnittelu ja toteutus Harjoitukset, kirjallisuus, luennot TIETOJENKÄSITTELYN JURIDIIKKA 1 ov Opiskelija hallitsee tietotekniikkaan ja tietojenkäsittelyyn liittyvän lainsäädännön kes- 134

19 keiset sisällöt sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Tekijänoikeudet ja atk-tuotteiden suoja, atksopimukset, internet-oikeus, multimediaan liittyvä tekijänoikeusjuridiikka, tietosuoja, atk-rikokset, julkisuuslainsäädäntö ja salassapitomääräykset, atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta Luennot, harjoitukset, tentti SOSIAALIALAN JURIDIIKKA 1 ov Opiskelija hallitsee sosiaalialaan liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Sosiaalialan erityislainsäädäntö, julkisuuslainsäädäntö ja salassapitomääräykset, atkpohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta Luennot, harjoitukset, tentti TERVEYSALAN JURIDIIKKA 1 ov Opiskelija hallitsee terveysalaan liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Terveysalan erityislainsäädäntö ja salassapitomääräykset, atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta Luennot, harjoitukset, tentti TIETOKANTASUUNNITTELU 2 ov Opiskelija hallitsee tietokantasuunnittelun käsitteet ja periaatteet. Hän osaa suunnitella ja rakentaa relaatiopohjaisen tietokannan. Tietokannan peruskäsitteet, rakenne, arkkitehtuurit, SQL-OHJELMOINTI 2 ov Opiskelija hallitsee SQL-kielen perusteet ja ymmärtää kielen osa-alueet ja käyttötavan. Hän pystyy soveltamaan kieltä suunnittelemaansa ja toteuttamaansa tietokantaan. Opiskelija perehtyy terveysalan käyttämään kansainväliseen standardoituun tietokantarajapintaan HL 7. SQL-kielen rakenne, kyselyt, taulujen määrittely, näkymät, tapahtumien hallinta, HL 7 Edeltävät opinnot Tietokantojen suunnittelu OHJELMOINTITEKNIIKAN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee ohjelmointiin liittyvän peruskäsitteistön ja ohjelmointitekniikan perusteet. ohjelmoinnin perusrakenteet, algoritmit, ohjelmointi GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN SUUN- NITTELU 2 ov Opiskelija hallitsee käyttöliittymän suunnittelun perusperiaatteet sekä osaa toteuttaa niiden mukaisen käyttöliittymän 135

20 Käyttöliittymän suunnittelun periaatteet ja toteutus, käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu, käyttöliittymän arviointi ja testaus, design ja ergonomia JAVA-OHJELMOINTI 2 ov Opiskelija hallitsee Java-kielen perusrakenteet ja osaa soveltaa niitä ohjelmoinnissa. Opiskelijalla on selkeä kuva olioohjelmoinnista Java-kielen avulla sekä ko. tekniikan soveltamisesta erilaisiin sovellusalueisiin. Java-kielen rakenteet ja syntaksi, ohjelman rakentamisympäristö ja välineet, ORGANISAATIOIDEN VÄLINEN TIEDON- SIIRTO 3 ov Opiskelija perehtyy organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon niin sosiaali- kuin terveysalalla. Hän hallitsee yleisimmät OVTprotokollat ja niihin liittyvät tietoverkkotekniikat. Opiskelija perehtyy myös siirrettävän tiedon luonteeseen, erityisesti salassapidon erityisvaatimuksiin. Organisaatioiden välisen tiedonsiirron käytännöt ja tekniikka. Salassapitosäädökset ja tekniset salausvaatimukset SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN SUUNNIT- TELU JA TOTEUTUS 2 ov Opiskelija perehtyy tietoverkkoihin sähköisen kaupankäynnin ympäristönä ja ymmärtää tietoverkkojen vahvuudet ja heikkoudet sähköisessä kaupankäynnissä. Opiskelija osaa soveltaa tietoverkkoasiantuntijuuttaan harjoitusprojektissa. Harjoitusprojekti voi olla myös Terveys- tai sosiaalialan sähköisen palvelun rakentaminen. WEB-SOVELLUSTEN TYMÄT 2 ov Tietoverkkojen käyttö yritystoiminnassa, internet sähköisen kaupankäynnin mahdollistajana, internet markkinoinnin välineenä, internet julkisten palveluiden tuottamisen välineenä, sähköisen kaupankäynnin tekniikka, projektityön laadinta, liittymät taloushallintoon TIETOKANTALIIT- Opiskelija hallitsee tietokantasovellusten kytkemisen WWW-dokumentteihin. Opiskelijat oppivat luomaan, käyttämään ja hallitsemaan dynaamista, tietokantapohjaista internet-sivustoja. Internet-tietokantasovellusten toteuttamistekniikat, www-palvelinten ja selainten toiminta, XML-OHJELMOINTI 3 ov Opintojakson tavoite on antaa opiskelijalle perusvalmiudet ymmärtää sekä käyttää xmlkieltä ohjelmoinnin yhteydessä. Opiskelijat perehtyvät Terveys- ja sosiaalialan kehitteillä oleviin aluerekistereihin ja niissä käytettävään XML-tekniikkaan XML-tekniikka 136

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op)

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) INFO, Malmi 26.11.2014 Anne-Maritta Talaslahti, HH Tiko anne-maritta.talaslahti@haaga-helia.fi Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) Sinulle korkeakouluopiskelija, joka haluat

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 19.1. 16.12.2011 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa päivittämään ja kehittämään osaamistasi Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämiin

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet Myyntityön koulutusohjelma HAAGA-HELIAn myyntityön koulutusohjelma on Suomen ensimmäinen korkeakoulutasoinen, vaativiin henkilökohtaisen myyntityön tehtäviin valmentava koulutusohjelma. Myyntityön koulutusohjelmaan

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. 120 ov Ammatilliset opinnot

TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. 120 ov Ammatilliset opinnot ESPOON LIIKETALOUSINSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMA 1.1.2004 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI 120 ov Ammatilliset opinnot 3.2.A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV 3.2.1 LIIKETOIMINTA 20

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

AHOT KORKEAKOULUISSA. Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke Sisko Mällinen, Tamk

AHOT KORKEAKOULUISSA. Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke Sisko Mällinen, Tamk AHOT KORKEAKOULUISSA Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke 12.12.2013 Sisko Mällinen, Tamk Hankkeen perustiedot Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa - hankkeelle Päätoteuttajana

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit Eija Heikkinen Katri Takala Anna-Maija Rahikkala Marja Haapavaara Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 30.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Ammatilliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op

YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op Arto Kauppi, Arja Kilpeläinen, Jukka Sankala, Antti Syväjärvi Tavoitteet Tiedon rakenteellisen yhteiskunnallisen merkityksen, tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010 1 SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

Lisätiedot