Tietojenkäsittelyn ko.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojenkäsittelyn ko."

Transkriptio

1 5.3 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 40 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov Opintojen laajuus on 140 opintoviikkoa. Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneella tradenomilla on käytännön tietojenkäsittelytehtävien osaaminen ja kyky sen luovaan soveltamiseen. Hän on oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja palveluhenkinen IT-asiantuntija, joka pystyy työskentelemään tietoverkkoympäristössä sähköisen viestinnän välineitä hyväksikäyttäen. Tradenomi hallitsee erityisesti sähköiseen liiketoimintaan liittyvät asiat. Hän on lisäksi syventänyt opintojaan valitsemiensa suuntautumisvaihtoehtojen mukaisesti esim. terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan erityiskysymyksiin. Opinnäytetyö ja harjoittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. 117

2 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Sähköinen liiketoiminta PIRAMK/Ikaalinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietokannat ja verkkoliiketoiminta PIRAMK/Mänttä Terveys- ja sosiaalialan tietohallinta PIRAMK/Ikaalinen / Mänttä / Terveysala / Sosiaaliala SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK/Ikaalinen ja sisältö Koulutusohjelman opiskelija saa ajanmukaisen media-alan kaupallisen koulutuksen yhdistettynä vankkaan tietojenkäsittelyn koulutukseen. Perusopetuksen ja yrityselämälähtöisten ammattiopintojen myötä opiskelija kykenee toimimaan perinteisen ja sähköisen julkaisutoiminnan ammateissa ja toimimaan sähköisen liiketoiminnan parissa. Tavoitteena on mediaviestinnän ja atk-alan ammattilainen, jolla on valmiudet tuottaa digitaalisia julkaisuja, multimediaohjelmia, internet-sivuja ja perinteisiä painotuotteita kaupallisiin tarkoituksiin ja toimia ohjelmoijana erilaisissa tietojenkäsittelyn ammateissa. Perustana on vankka kaupallinen osaaminen yhdistettynä nykyaikaiseen mediaviestintään ja tietojenkäsittelyyn. Koulutusohjelman suorittaneet sijoittuvat tyypillisesti yritysten markkinointi- ja tiedotusosastoille, mainostoimistoihin sekä uusmedia-alan yrityksiin ohjelmointitehtäviin. Opetus on käytännönläheistä ja sisältää runsaasti erilaisia harjoitustöitä, jotka tehdään yritysten todellisiin tarpeisiin. Opinnäytetyönä opiskelijat tekevät tyypillisesti jonkun yrityksen tiedotusmateriaalin sisältäen multimediaesityksen ja/tai www-sivut sekä painotuotteita. 118

3 Julkaisukoulutuksen tavoitteena on, että koulutettava pystyy tuottamaan painovalmiita mainoksia, julkaisuja, esitteitä, mainosteippauksia sekä valomainossuunnitelmia todellisiin tarpeisiin. Opetuksessa keskitytään digitaaliseen kuvankäsittelyyn, grafiikan suunnitteluun, valokuvaukseen sekä sivuntaiton toteutukseen tietokoneella. Multimediakoulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettava multimedian eri osa-alueiden, tekstin, grafiikan, animaation, äänen, kuvan ja videokuvan hyödyntämiseen kaupallisissa multimediaesityksissä ja internet-sivuissa. Multimedian eri osa-alueiden tuottaminen ja editointi on keskeinen osa alan ammattilaisen osaamista. Multimedian opetus jakaantuu perinteiseen multimediaesitysten julkaisuun ja internet-sivujen tuottamiseen sekä ohjelmointiin. kaiken perustana on hyvä ohjelmointitaito, jota hyödynnetään eri osa-alueiden hallinnassa. Tietojärjestelmien rakentamisen ja ohjelmointikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia yrityksen tietohallintotehtävissä, projektitehtävissä sähköisen liiketoiminnan parissa. Opetuksessa keskitytään ohjelmointiin ja kaupallisten tietojärjestelmien kuvaamiseen, suunnitteluun ja toteutukseen. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset opinnot merkitty asterixilla (*) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov* Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet,1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov* Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov* Y024 Tietotekniikka alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov* Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov* Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y010 Ruotsin kieli, 2 ov* Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov* Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ihminen ja ympäristö, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov* Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 46 ov Kielet, 4 ov SL101 Business and computing English, 2 ov SL102 Affärskommunikation, 2 ov Yritystoiminta, 8 ov SL103 Yritystoiminnan perusteet, 2 ov SL104 Aloittavan yrityksen suunnittelu, 2 ov 119

4 SL105 Markkinoinnin perusteet, 2 ov SL106 Markkinointiviestintä, 2 ov Taloushallinto, 10 ov SL107 Kirjanpidon perusteet, 3 ov SL108 Verotuksen perusteet, 2 ov SL109 Johdon laskentatoimen perusteet, 2 ov SL110 Taloushallinnon atk-sovellukset, 3 ov Viestintä, 2 ov SL111 Suomen kieli ja viestintä, 2 ov Matematiikka, 4 ov SL112 Talousmatematiikka, 2 ov SL113 Tilastolliset menetelmät, 2 ov Tietojenkäsittely, 18 ov SL114 Laitteistot ja käyttöjärjestelmät, 3 ov SL115 Työvälineohjelmat, 3 ov SL116 Ohjelmoinnin perusteet, 2 ov SL117 Internetin perusteet ja html-ohjelmointi, 3 ov SL118 Internet-ohjelmointi, 3 ov SL119 Grafiikka, 4 ov SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov SL201 Kuvankäsittely, 3 ov SL202 Sivuntaitto, 2 ov SL203 Ohjelmoinnin jatko, 3 ov SL204 Multimediaohjelmointi, 3 ov SL205 Videokuvaus ja editointi, 4 ov SL206 Valokuvaus, 3 ov SL207 Äänenkäsittely, 3 ov SL208 Painotuotesuunnittelu, 3 ov SL209 Internet-animaatiot, 2 ov SL210 Projektinhallinta, 2 ov SL211 Tietoturva ja tekijänoikeus, 2 ov SL212 3-D mallintaminen, 2 ov SL213 Tietokannat, 2 ov SL214 Tietojärjestelmät, 3 ov SL215 Tietokantaohjelmointi, 3 ov HARJOITTELU, 20 ov OPINNÄYTETYÖ, 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov 120

5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LUN YHTEISET PERUSOPINNOT 14 ov (ks. luku 4) TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOH- JELMAN AMMATILLISET PERUSOPIN- NOT 46 ov KIELET 6 ov SL101 BUSINESS AND COMPUTING ENGLISH 2 ov Opiskelija selviytyy keskeisistä liike-elämän viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti ja on selvillä kielialueen kulttuurikäytänteistä. Tiedustelut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset, puhelin- ja neuvottelutilanteet SL102 AFFÄRSKOMMUNIKATION 2 ov Opiskelija selviytyy keskeisistä liike-elämän viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti ja on selvillä kielialueen kulttuurikäytänteistä. Tiedustelut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset, puhelin- ja neuvottelutilanteet Harjoitukset, kirjallisuus, luennot Suoritus Hyväksytyt harjoitukset, tentti YRITYSTOIMINTA 8 ov SL103 YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET 2 ov Opiskelija tuntee yritystoiminnan perusteet, yritysympäristön ja yritystalouden peruskäsitteet sekä organisaatioteoriat. yrityksen toimintaympäristö, yrityksen talousprosessi, yrityksen toiminnan ohjaus, keskeiset käsitteet. Tentti, harjoitukset SL104 ALOITTAVAN YRITYKSEN SUUN- NITTELU 2 ov Opiskelija saa kokonaiskuvan yrityksen toiminnan suunnitteluprosessista ja selkeän kuvan yrittäjänä toimimisesta yleensä. Hän ymmärtää liikeidean merkityksen liiketoiminnassa ja tietää, miten liikeidea suojataan. Hän osaa arvioida, kehittää ja testata erilaisia liike-ideoita. Hän pystyy asettamaan liiketaloudellisia, aikaan sidottuja ja mitattavia tavoitteita sekä osaa tehdä aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Hän saa valmiudet yrityksen perustamiseen. suunnittelun tarve ja merkitys yritystoiminnassa, yrityssuunnittelun keskeiset käsitteet ja suunnitteluvälineet, perustamisideasta liikeideaksi, oman yritysidean arviointi, liikeidean eri osien analysointi, valmiin liikeidean hyväksikäyttö, franchising yrityksen perustamismuotona, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, yrityksen perustamistoimet Luennot, liiketoimintasuunnitelman laatiminen aloittavalle yritykselle, tentti. Edeltävät opinnot Yritystoiminnan perusteet 121

6 SL105 MARKKINOINNIN PERUSTEET 2 ov Opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Markkinointiajattelu, markkinoinnin toimintaympäristöt, segmentointi, asiakassuhteen elinkaari, kuluttajakäyttäytyminen Harjoitukset, kirjallisuus, luennot Suoritus Hyväksytyt harjoitukset, tentti SL106 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 2 ov Opiskelija ymmärtää markkinoinnin merkityksen osana yrityksen strategista suunnittelua. Hän osaa soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä markkinoinnin kilpailukeinovalikoimaa ja ymmärtää asiakassuhteiden kehittämisen tärkeyden sekä markkinointiviestinnän merkityksen. Markkinointi osana yrityksen strategista suunnittelua ja johtamista, kilpailuedut ja niiden kehittäminen, markkinointiviestintä, mielikuvamarkkinointi, yrityskuva ja brandit, asiakassuhteet sekä niiden hallinta ja kehittäminen TALOUSHALLINTO 10 ov SL107 KIRJANPIDON PERUSTEET 3 ov laskentatoimen systematiikka ja kirjanpidon asema siinä. Kirjanpidon peruskäsitteet. Arvonlisäverotuksen perusteet. Tilinpäätöksen laatiminen. Luennot ja harjoitukset, tentti SL108 VEROTUKSEN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee välittömän ja välillisen verotuksen keskeiset asiat ja osaa ottaa verotuksen huomioon päätöksenteossaan, myös yrittäjänä. Henkilöverotus, yritysverotus, yritysmuotojen verotus, arvonlisäverotus, arvonlisäveroautomatiikka Luennot, harjoitukset, tentti SL109 JOHDON LASKENTATOIMEN PE- RUSTEET 2 ov Opiskelija saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta. Operatiivisen laskentatoimen keskeisimmät käsitteet, tietojen rekisteröinti: tavoite-, vaihtoehto- ja tarkkailulaskelmat, analyyttinen tuloslaskenta, kannattavuuden tunnusluvut ja niiden soveltaminen päätöksenteossa, tietotekniikan hyväksikäyttö sisäisessä laskennassa Luennot, harjoitukset, tentti Opiskelijalla on perustiedot yrityksen taloudellisesta toiminnasta ja laskentatoimesta. Hän osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. 122

7 SL110 TALOUSHALLINNON ATK- SOVELLUKSET 3 ov Opiskelija osaa käyttää perinteisiä laskutus, reskontra, palkanlaskenta ja kirjanpitoohjelmistoja. Ohjelmistojen toistuvat tehtävät ja vuodenvaihdeajot VIESTINTÄ 2 ov SL111 SUOMEN KIELI VIESTINTÄ 2 ov Opiskelija kehittää puheviestintätaitojaan niin, että hän kykenee esiintymään luontevasti ja hallitusti talouselämän vaatimissa esiintymistilanteissa. Suomalainen puhekulttuuri, esiintymisvarmuus, oheisviestintä, havainnollistaminen, puhetilanteet MATEMATIIKKA 4 ov SL112 TALOUSMATEMATIIKKA 2 ov Opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät. Prosentti- ja korkolaskun perusteet sekä niiden kaupalliset sovellukset. Indeksien käyttö talouselämässä, suhteisjako ja valuuttalaskut SL113 TILASTOLLISIA MENETELMÄT 2 ov Opiskelija kykenee osallistumaan tilastollisten selvitysten suunnitteluun ja toteutukseen. Hän osaa käyttää tilastollisia menetelmiä päätöksenteossa. Todennäköisyyslaskennan perusteet, normaalijakauma, korrelaatio- ja regressioanalyysi, hypoteesien testaaminen Luennot, harjoitukset, tentti TIETOJENKÄSITTELY 18 ov SL114 LAITTEISTOT JA KÄYTTÖJÄR- JESTELMÄT 3 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaiset laitteistot ja käyttöjärjestelmät ja osaa asentaa tietokonelaitteistoja ja ohjelmistoja. Tietokonelaitteistojen rakenne ja ominaisuudet, käyttöjärjestelmät SL115 TYÖVÄLINEOHJELMAT 3 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaiset työvälineohjelmat ja osaa käyttää niitä taloudellisen ja hallinnollisen työ osana. Yleisimmät työvälineohjelmat, niiden käyttö päätöksenteon tukena ja oman työn suunnittelu. 123

8 SL116 OHJELMOINNIN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaa tehdä ohjelmia. Ohjelmoinnin perusrakenteet SL117 INTERNETIN PERUSTEET JA HTML-OHJELMOINTI 3 ov Opiskelija tuntee internetin historian ja kehityksen sekä osaa valmistaa www-sivuja html-kielellä. Internetin historia ja kehitys, html SL118 INTERNET-OHJELMOINTI 3 ov Opiskelija hallitsee internet-palvelujen tuottamisen ja www-sivujen valmistamisen toimivaksi kokonaisuudeksi palvelimen kanssa. Hän osaa valita ja käyttää ohjelmointityökaluja ja välineitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Www-sivujen looginen ja fyysinen rakenne, ohjelmointityökalujen valinta ja käyttö, toiminta palvelinten kanssa SL119 GRAFIIKKA 4 ov Opiskelija hallitsee graafisen ilmaisun, layout-suunnittelun sekä väriopin perusteet ja osaa käyttää vektorigrafiikkaa graafisessa suunnittelussa Kuvallinen viestintä, graafiset elementit, värien ominaisuudet ja käyttö SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SUUN- TAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTI- OPINNOT 40 ov SL201 KUVANKÄSITTELY 3 ov Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn menetelmät ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä multimediaohjelmien kuvittamisessa. Kuvan digitointi ja muokkaus, kuvankäsittelyohjelmine ja skannerien ominaisuudet ja käyttö SL202 SIVUNTAITTO 2 ov Opiskelija osaa käyttää sivuntaitto-ohjelmaa lehden ja painotuotteen suunnittelussa. Sivuntaitto-ohjelman ominaisuudet ja käyttö SL203 OHJELMOINNIN JATKO 3 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaisen ohjelmointiympäristön ja osaa käyttää sitä graafisen käyttöliittymän ohjelmien suunnittelussa. Graafisen ohjelmoinnin perusrakenteet, olioohjelmoinnin perusteet 124

9 SL204 MULTIMEDIAOHJELMOINTI 3 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaisen multimedian ohjelmointiympäristön käytön ja osaa käyttää sitä ohjelmien suunnittelussa ja yhdistää esitykseensä videoita, kuvia ja ääntä sekä tuntee olio-ohjelmoinnin käytön mahdollisuudet kehittyneiden multimediaohjelmien teossa. Sovellusohjelmointi sovellusgeneraattorilla SL205 VIDEOKUVAUS JA EDITOINTI 4 ov Opiskelija hallitsee video- ja elokuvatuotannon keskeiset periaatteet sekä osaa hyödyntää videokuvaa multimediaohjelman osana. Elokuvan rakenne, videotekniikan ja kameratyöskentelyn perusteet, videokuvan digitointi ja kiintolevypohjaisten editointiohjelmien ominaisuudet ja käyttö SL206 VALOKUVAUS 3 ov Opiskelija hallitsee valokuvauksen tekniset perusteet sekä erilaisten kuvaustilanteiden asettamat vaatimukset käytettävälle kalustolle ja filmimateriaalille. Filmin valotus ja kehitysprosessin kulku, erilaiset kuvaustilanteet, digitaalinen valokuvaus SL207 ÄÄNENKÄSITTELY 3 ov Opiskelija hallitsee äänityöskentelyn ja äänen tuottamisen periaatteet multimediaelementtinä. Äänimaiseman rakentaminen, äänitystekniikka ja editointi, musiikin ja ääniefektien tuottaminen digitaalisin menetelmin SL208 PAINOTUOTESUUNNITTELU 3 ov Opiskelija hallitsee typografisen suunnittelun ja visualisoinnin julkaisuprojektin toteuttamisessa. Tuntee painotuotteen valmistusprosessin käsikirjoituksesta valmiiksi tuotteeksi. Visualisointi ja typografia, julkaisumallien hyödyntäminen, taitto-ohjelmien ominaisuudet ja käyttö, tulostus- ja rasterointitekniikat, painatusprosessi SL209 INTERNET-ANIMAATIO 2 ov Opiskelija hallitsee internet-animaation tekemisen vaiheet ja osaa suunnitella animoituja internet-sivustoja. Internet-animaatio, sivujen pakkaus, sivuston suunnittelu SL210 PROJEKTINHALLINTA 2 ov Opiskelija kykenee suunnittelemaan, budjetoimaan ja toteuttamaan rajatun kokonai- 125

10 suuden projektimuotoisena tehtävänä ja osaa käyttää projektinhallintaohjelmaa. Projektin suunnittelu, aikataulutus, organisointi, budjetointi, johtaminen ja valvonta SL211 TIETOTURVA JA TEKIJÄNOIKEUS 2 ov Opiskelija tuntee tietoturvan uhat ja mahdollisuudet sekä tekijänoikeuden rajoituksia. Tietoturva, tekijänoikeus SL212 3-D GRAFIIKKA JA MALLINTAMI- NEN 2 ov Opiskelija hallitsee kolmiulotteisen mallintamisen ja suunnittelun perusteet. 3-D mallinnus SL212 TIETOJÄRJESTELMÄT 3 ov Opiskelija hallitsee tietojärjestelmien kuvausmenetelmiä ja osaa käyttää niitä yritysten tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Projektityö, kuvaustavat, tietojärjestelmän suunnittelu SL214 TIETOKANTAOHJELMOINTI 3 ov Opiskelija osaa hyödyntää tietokantoja kehittyneissä ohjelmointiympäristöissä.. Tietokantojen hyväksikäyttö sovellusohjelmissa SL213 TIETOKANNAT 2 ov Opiskelija hallitsee relaatiomallisten tietokantojen rakenteen ja peruskäytön. Tietokantaohjelmien perusteet, tietokannan rakenne 126

11 TIETOKANTOJEN JA VERKKOLIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK/Mänttä ja sisältö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneella tradenomilla on käytännön tietojenkäsittelyn osaaminen ja kyky sen luovaan soveltamiseen. Hän on oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja palveluhenkinen IT-asiantuntija, joka pystyy työskentelemään tietoverkkoympäristössä sähköisen viestinnän välineitä hyväksikäyttäen. Opinnäytetyö ja harjoittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tietokannat ja verkkoliiketoiminta Tietokannat ja verkkoliiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot antavat valmiudet kehittyä oma-aloitteisiksi talouden ja hallinnon IT-ammattilaisiksi ja itsenäisiksi yrittäjiksi. Tutkinnon suorittaneet tradenomit ovat perehtyneet mikrotietokonelaitteistojen ja tietoverkkojen tekniikkaan, systeemityöhön, ohjelmointiin, tietokantojen suunnitteluun ja tietoverkkojen hyödyntämisen eri muotoihin. He pystyvät työskentelemään tietoverkkoympäristössä ja tuottamaan materiaalia internet-verkkoon sähköisen viestinnän apuvälineitä hyväksikäyttäen. Tietokantoihin ja verkkoliiketoimintaan erikoistuneet tradenomit voivat toimia myös IT-alan yrityksissä suunnittelijoina ja projektiryhmän jäseninä. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset yhteiset perusopinnot 10 ov Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov Y010 Ruotsi, 2 ov Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov Vaihtoehtoiset yhteiset perusopinnot 4 ov Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y025 Ympäristöprojekti, 1-2 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, 46 ov Kielet 4 ov Seuraavista kielistä valitaan kaksi eli 2 ov + 2 ov SL101 Business Communication, 2 ov SL102 Affärskommunikation, 2 ov Geschäftliche kommunikation, 2 ov 127

12 Yritystoiminta 10 ov SL103 Yritystoiminnan perusteet, 3 ov SL104 Aloittavan yrityksen suunnittelu, 2 ov SL105 Markkinoinnin perusteet, 2 ov Yritystoiminnan juridiikkaa, 3 ov Taloushallinto 10 ov SL107 Kirjanpidon perusteet, 3 ov SL108 Verotuksen perusteet, 2 ov SL109 Johdon laskentatoimen perusteet, 2 ov SL110 Taloushallinnon atk-sovellukset, 3 ov Viestintä 2 ov SL111 Suomen kieli ja viestintä, 2 ov Matematiikka 4 ov SL112 Talousmatematiikka, 2 ov SL113 Tilastollisia menetelmiä, 2 ov Tietojenkäsittely 16 ov SL114 Laitteistot ja käyttöjärjestelmät, 3 ov SL115 Työvälineohjelmat, 3 ov SL116 Ohjelmoinnin perusteet, 2 ov SL117 Internetin perusteet ja html-ohjelmointi, 3 ov SL118 Internet-ohjelmointi, 3 ov SL201 Kuvankäsittely, 2 ov TIETOKANTOJEN JA VERKKOLIIKETOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov Ohjelmistotuotanto, 13 ov Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu, 2 ov Systeemityö ja dokumentointi, 2 ov Tietojärjestelmän rakentaminen projekti, 6 ov Tietojenkäsittelyn juridiikka, 3 ov Tiedonhallinta ja ohjelmointi 15 ov Tietokantasuunnittelu, 3 ov SQL-ohjelmointi, 2 ov Ohjelmointitekniikan perusteet, 2 ov Graafisen käyttöliittymän suunnittelu, 2 ov Java-ohjelmointi, 4 ov Olio-ohjelmoinnin perusteet, 2 ov Verkkojärjestelmät 10 ov Elektroninen liiketoiminta, 2 ov Web-sovellusten tietokantaliittymät, 3 ov Sähköisen kauppapaikan suunnittelu ja toteutus, 3 ov Xml-ohjelmointi, 2 ov Kieliopinnot 2 ov Computing English, 2 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov 128

13 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LUN YHTEISET PERUSOPINNOT 14 ov (Ks luku 4) TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOH- JELMAN AMMATILLISET PERUSOPIN- NOT 46 ov (Ks sähköisen liiketoiminnan sv:n ammatilliset perusopinnot) KIELET 4 ov GESCHÄFTLICHE KOMMUNIKATION 2 ov Opiskelija selviytyy keskeisistä liike-elämän viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti ja on selvillä kielialueen kulttuurikäytänteistä. Tiedustelut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset, puhelin- ja neuvottelutilanteet YRITYSTOIMINTA 10 ov YRITYSTOIMINNAN JURIDIIKKAA 3 ov Opiskelija osaa yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvän oikeudellisen sääntelyn keskeiset sisällöt. Elinkeinonharjoittamista ja eri yritysmuotoja koskeva lainsäädäntö, kauppa- ja palvelusopimukset, markkinointi- ja kilpailuoikeus sekä työoikeus. Luennot, harjoitukset, kirjallisuus, tentti TIETOJENKÄSITTELY 16 ov LAITTEISTOT JA KÄYTTÖJÄRJESTEL- MÄT 3 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaiset laitteistot ja käyttöjärjestelmät ja osaa asentaa tietokonelaitteistoja ja ohjelmistoja. Tietokonelaitteistojen rakenne ja ominaisuudet, käyttöjärjestelmät TYÖVÄLINEOHJELMAT 4 ov Opiskelija hallitsee nykyaikaiset työvälineohjelmat ja osaa käyttää niitä taloudellisen ja hallinnollisen työ osana. Yleisimmät työvälineohjelmat, niiden käyttö päätöksenteon tukena ja oman työn suunnittelu. OHJELMOINNIN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaa tehdä ohjelmia. Ohjelmoinnin perusrakenteet INTERNETIN PERUSTEET JA HTML- OHJELMOINTI 3 ov Opiskelija tuntee internetin historian ja kehityksen sekä osaa valmistaa www-sivuja html-kielellä. 129

14 Internetin historia ja kehitys, html INTERNET-OHJELMOINTI 3 ov Opiskelija hallitsee internet-palvelujen tuottamisen ja www-sivujen valmistamisen toimivaksi kokonaisuudeksi palvelimen kanssa. Hän osaa valita ja käyttää ohjelmointityökaluja ja välineitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Www-sivujen looginen ja fyysinen rakenne, ohjelmointityökalujen valinta ja käyttö, toiminta palvelinten kanssa KUVANKÄSITTELY 2 ov Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn menetelmät ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä multimediaohjelmien kuvittamisessa. Kuvan digitointi ja muokkaus, kuvankäsittelyohjelmine ja skannerien ominaisuudet ja käyttö TIETOKANTOJEN JA VERKKOLIIKE- TOIMINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEH- DON AMMATTIOPINNOT, 40 OV OHJELMISTOTUOTANTO 13 ov TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN SUUNNITTELU 2 ov Opiskelija hallitsee tietojärjestelmän suunnitteluun liittyvät erilaiset ratkaisut ja osaa soveltaa niitä tietojärjestelmän rakentamisen yhteydessä. Tietojärjestelmän kehittämisen vaiheet (esitutkimus, määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, ylläpito), laatukysymykset, tietojärjestelmän kehittämiseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen, budjetointi, johtaminen ja valvonta SYSTEEMITYÖ JA DOKUMENTOINTI 2 ov Opiskelija osaa toimia osana systeemityöprojektia sekä tietää dokumentoinnin merkityksen osana informaatiojärjestelmien toteutusta. Systeemityön menetelmät ja hyvä dokumentointi TIETOJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN PROJEKTI 8 ov Opiskelija saa valmiudet tietojärjestelmän määrittelyyn, suunnittelun menetelmiin ja välineisiin. Projektin toteutuksen yhteydessä käytetään sovelluskehitintä. Opintojakson aikana toteutetaan työelämälähtöinen tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän rakentamisen eri vaiheet, oliopohjaiset menetelmät ja välineet, perinteiset menetelmät ja välineet, käytännön järjestelmän määrittely, suunnittelu ja toteutus 130

15 TIETOJENKÄSITTELYN JURIDIIKKA 3 ov Opiskelija osaa tietotekniikkaan ja tietojenkäsittelyyn liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt, perehtyy sähköisen kaupankäynnin oikeudelliseen sääntelyyn sekä hallitsee atk-pohjaisen oikeudellisen tiedon hankinnan. Tekijänoikeudet ja atk-tuotteiden suoja, internet-oikeus, multimediaan liittyvä tekijänoikeusjuridiikka, atk-sopimukset, sähköinen kaupankäynti, tietosuoja, atk-rikokset ja atkpohjaisen oikeudellisen tiedon hankinta. Luennot, harjoitukset, kirjallisuus, tentti TIEDONHALLINTA JA OHJELMOINTI 15 ov TIETOKANTASUUNNITTELU 3 ov Opiskelija hallitsee tietokantasuunnittelun käsitteet ja periaatteet. Hän osaa suunnitella ja rakentaa relaatiopohjaisen tietokannan. Tietokannan peruskäsitteet, rakenne, arkkitehtuurit, SQL-OHJELMOINTI 2 ov Opiskelija hallitsee SQL-kielen perusteet ja ymmärtää kielen osa-alueet ja käyttötavan. Hän pystyy soveltamaan kieltä suunnittelemaansa ja toteuttamaansa tietokantaan. SQL-kielen rakenne, kyselyt, taulujen määrittely, näkymät, tapahtumien hallinta Edeltävät opinnot Tietokantojen suunnittelu OHJELMOINTITEKNIIKAN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee ohjelmointiin liittyvän peruskäsitteistön ja ohjelmointitekniikan perusteet. ohjelmoinnin perusrakenteet, algoritmit, ohjelmointi GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN SUUN- NITTELU 2 ov Opiskelija hallitsee käyttöliittymän suunnittelun perusperiaatteet sekä osaa toteuttaa niiden mukaisen käyttöliittymän Käyttöliittymän suunnittelun periaatteet ja toteutus, käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu, käyttöliittymän arviointi ja testaus, design ja ergonomia JAVA-OHJELMOINTI 3 ov Opiskelija hallitsee Java-kielen perusrakenteet ja osaa soveltaa niitä ohjelmoinnissa. Opiskelijalla on selkeä kuva olioohjelmoinnista Java-kielen avulla sekä ko. tekniikan soveltamisesta erilaisiin sovellusalueisiin. Java-kielen rakenteet ja syntaksi, ohjelman rakentamisympäristö ja välineet, 131

16 OLIO-OHJELMOINNIN PERUSTEET 2 ov Opiskelija hallitsee olio-ohjelmoinnin perusfilosofian ja ymmärtää oliokeskeiset rakenteet. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa oliopohjaisia ohjelmia. Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (oliot, luokat, periytyminen, monimuotoisuus), olioanalyysi ja suunnittelu, olioohjelmointitekniikka, VERKKOJÄRJESTELMÄT 10 ov ELEKTRONINEN LIIKETOIMINTA 2 ov Opiskelija hallitsee elektronisen kaupankäynnin perusperiaatteet ja sen mahdollisuudet sekä markkinoinnissa että uuden liiketoiminnan luomisessa. Elektronisen kaupankäynnin ja sähköisen asioinnin peruskäsitteistö, tietoturvallisuuden toteuttaminen, maksujärjestelmät, SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN SUUNNIT- TELU JA TOTEUTUS 3 ov Opiskelija perehtyy tietoverkkoihin sähköisen kaupankäynnin ympäristönä ja ymmärtää tietoverkkojen vahvuudet ja heikkoudet sähköisessä kaupankäynnissä. Opiskelija osaa soveltaa tietoverkkoasiantuntijuuttaan harjoitusprojektissa. Tietoverkkojen käyttö yritystoiminnassa, internet sähköisen kaupankäynnin mahdollistajana, internet markkinoinnin välineenä, sähköisen kaupankäynnin tekniikka, projektityön laadinta, liittymät taloushallintoon XML-OHJELMOINTI 2 ov Opintojakson tavoite on antaa opiskelijalle perusvalmiudet ymmärtää sekä käyttää xmlkieltä. ohjelmoinnin yhteydessä. XML-tekniikka WEB-SOVELLUSTEN TYMÄT 3 ov TIETOKANTALIIT- KIELIOPINNOT 2 ov Opiskelija hallitsee tietokantasovellusten kytkemisen WWW-dokumentteihin. Opiskelijat oppivat luomaan, käyttämään ja hallitsemaan dynaamista, tietokantapohjaista internet-sivustoa. Internet-tietokantasovellusten toteuttamistekniikat, www-palvelinten ja selainten toiminta, COMPUTING ENGLISH 2 crs Objectives Students learn basic computing vocabulary and concepts necessary for their vocational studies and working life. Contents Hardware and systems, software and applications, manuals, basic programming vocabulary, practice in summarizing texts with 132

17 computing content and in giving short presentations on topics dealing with new and interesting features of computing Prerequisites basic studies in English, Business English, Business Communication TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TIETOHALLINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO PIRAMK / Ikaalinen / Mänttä / Terveysala / Sosiaaliala Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan suuntautumisvaihtoehdossa voi opiskella tietohallinnan ammattilaiseksi perehtyen erityisesti terveys- ja sosiaalialan erityiskysymyksiin. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat tietojenkäsittelyn perusteet, systeemityö ja ohjelmointi, tietoverkkoympäristöt, niiden hyödyntäminen ja materiaalin tuottaminen, terveys- ja sosiaalialan tietohallinnassa käytettävät ohjelmistot. Koulutuksen tavoitteena on palveluhenkinen tradenomi, joka hallitsee tietojärjestelmät, niiden hallinnan ja toteutuksen. Viestintä- ja tekniikkataitojensa puolesta hän tulee toimeen sekä ihmisten että tietokoneiden kanssa. Koulutus antaa valmiudet työskennellä tietohallinnossa ja muissa vastuullisissa asiakaspalvelu-, toimisto- ja hallintotehtävissä julkisen alan laitoksissa, yksityisiä terveys- ja sosiaalipalveluja tarjoavissa yrityksissä, joita ovat mm. kuntoutuslaitokset, työterveyshuolto ja lääkäriasemat, sekä tietohallintapalveluja tuottavana itsenäisenä yrittäjänä. Uuden tekniikan soveltaminen tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia terveys- ja sosiaalialalla nopeasti kehittyvässä työympäristössä. Terveys- ja sosiaalialan tietohallinnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot aloitetaan Ikaalisissa ja Mäntässä. Kahden vuoden opintojen jälkeen opinnot jatkuvat Tampereella. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot TERVEYS- JA SOSIAALIALAN TIETOHALLINNAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov Ohjelmistotuotanto 13 ov Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu, 2 ov Systeemityö ja dokumentointi, 2 ov Terveyskertomusjärjestelmän rakentaminen projekti, 6 ov Tietojenkäsittelyn juridiikka, 1 ov Sosiaalialan juridiikka, 1 ov Terveysalan juridiikka, 1 ov Tiedonhallinta ja ohjelmointi 10 ov Tietokantasuunnittelu, 2 ov SQL-ohjelmointi, 2 ov Ohjelmointitekniikan perusteet, 2 ov Graafisen käyttöliittymän suunnittelu, 2 ov Java-ohjelmoinnin perusteet, 2 ov Verkkojärjestelmät 10 ov Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT), 3 ov Sähköisen kauppapaikan suunnittelun ja toteutuksen perusteet, 2 ov Web-sovellusten tietokantaliittymät, 2 ov Xml-ohjelmointi, 3 ov Terveys- ja sosiaaliala toimintaympäristönä 5 ov Terveys- ja sosiaalialan toiminta- ja johtamiskulttuuri, 2 ov 133

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma 5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/Ikaalinen Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

Viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän koulutusohjelma 5.7 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA IRAMK/Virrat Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä. Osaamisalueita ovat muiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1.

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1. 1. Graafinen suunnittelu......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP.............................................................

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN 1. Logistiikka................................................................................................. 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP..................................................

Lisätiedot