Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot"

Transkriptio

1 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia, jotka kansainvälistyvässä tietoyhteiskunnassa kykenevät työllistämään itsensä niin toisen palveluksessa kuin itsenäisinä yrittäjinä. Koulutuksen tavoitteena on, että ammattiin valmistuvalle kehittyy vahva ammattitaito sekä valmiudet hankkia ja luoda itsenäisesti tietoa ja soveltaa sitä käytäntöön. Tämä pyritään saavuttamaan sisällyttämällä opintoihin teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa sekä harjoituttamalla opiskelija tutkivan työotteen käyttämiseen LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/AHLMAN MAASEUTUELINKEINOJEN MARKKINOINNIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO ja sisältö Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin koulutusohjelmassa koulutetaan markkinointitaitoisia maaseutuelinkeinojen kehittäjiä, neuvojia ja yrittäjiä. Maataloustuotannon ohessa muut maaseutuelinkeinot tulevat lisääntymään. Elintarviketuotteen kokonaislaatu edellyttää tuottamisessa ja jatkojalostuksessa valvottua tuotantoketjua. Kestävä ympäristön käyttö tulee entisestään korostumaan. Tuotteiden markkinointi on siirtynyt selkeästi tuottajan vastuulle. Koulutuksessa korostuvat yrittäjyys, markkinointi, innovatiivisuus maaseudun kehittämisessä, viestintätaidot ja kansainvälisyys. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat yritystoiminta ja markkinointi, maataloustuotanto, palveluiden tuottaminen, yritys ja ympäristö sekä yrityksen kansainvälistyminen. Erityispiirteitä Koulutus toteutetaan Tampereella Ahlmanin osaamispisteessä yhteistyössä mm. Ikaalisten osaamispisteen kanssa. Koulutusohjelmassa yhdistyvät kaupallinen ja maatalousalan koulutus. Maaseudun säilyminen elävänä edellyttää vahvaa maataloustuotantoa. Sen lisäksi tarvitaan innovatiivista tuotekehittely-, projekti- ja markkinointiosaamista. t perehtyvät suomalaisen maatalouden ja maaseudun nykytilaan hankkien valmiuksia elinkeinon kehittämiselle. Opiskelijoita ohjataan luomaan kansainvälisiä kontakteja vahvistamalla kielitaitoa, kannustamalla harjoitteluun ulkomailla ja tekemällä opintoretkiä. Opintojen eteneminen maaseutuelinkeinojen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov P Y002 Filosofian perusteet, 1 ov Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov P Y003 Tiedonhallinta, 1 ov P Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov P Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov P Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov P Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ympäristöprojekti, 1-2 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov Y010 Ruotsi, 2 ov P Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov P n ammatilliset perusopinnot Liiketaloudelliset opinnot, 21 ov BDH030 Yritystoiminnan perusteet, 3 ov BDH046 Aloittavan yrityksen suunnittelu, 2 ov BDH031 Markkinoinnin perusteet, 2 ov BDH047 Kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä, 3 ov BDH032 Kirjanpidon perusteet, 3 ov BDH048 Johdon laskentatoimen perusteet, 2 ov BDH033 Oikeustiedon perusteet, 1 ov BDH049 Yritystoiminnan oikeutta, 3 ov BDH050 Verotuksen perusteet, 2 ov Yhteiskunnalliset opinnot, 3 ov BDH036 Julkisen hallinnon perusteet, 1 ov BDH045 Kansantalouden perusteet, 2 ov Viestintäopinnot, 11 ov BDH037 Kirjoitusviestinnän jatkokurssi, 1 ov BDH051 Puheviestintä, 2 ov Seuraavista kielistä valitaan kaksi eli 2 ov + 2 ov BDH038 Affärssvenska, 2 ov BDH039 Business English, 2 ov BDH040 Geschäftsdeutsch, 2 ov Seuraavista kielistä valitaan kaksi eli 2 ov + 2 ov BDH052 Affärskommunikation, 2 ov BDH053 Business Communication, 2 ov BDH054 Geschäftliche Kommunikation, 2 ov Menetelmäopinnot, 7 ov BDH041 Talousmatematiikka, 2 ov BDH056 Finanssimatematiikka, 2 ov BDH Tekstinkäsittely, 1 ov BDH043 Tietotekniikan hyväksikäyttö, 2 ov 23 Y021 ORIENTOIVAT OPINNOT perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun, ammattiin oppimiseen sekä ammattikorkeakoulun tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelussaan. - ammattikorkeakoulu toiminta- ja oppimisympäristönä - oma ammattiala - ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot - opiskelu ammattikorkeakoulussa - oppimisympäristön tietotekniikka - kansainvälisyystoiminta - opiskelun tukipalvelut - henkilökohtainen oppimis- ja kehittymissuunnitelma - opiskelijayhdistystoiminta opintojen ohjaaja Tuulikki Räsänen, puh , , Y002 FILOSOFIAN PERUSTEET - ymmärtää filosofian merkityksen käsitteellisen ajattelun perustana - saa valmiuksia kriittisen ajattelun ja tutkivan työotteen kehittämiseen - tuntee filosofian osa-alueet ja saa aineksia eri tieteiden filosofisten perusteiden ymmärtämiseksi

2 - filosofian historia, luonne ja osa-alueet - tietoteoria ja kriittinen ajattelu - eettiset ja arvoteoreettiset kysymykset palvelualalla - ihminen ja ihmisen kohtaaminen lehtori Varpu Lipponen, puh , Y003 TIEDONHALLINTA oppii käyttämään monipuolisesti hyväkseen kirjaston ja muiden tietopalvelujen tiedonhankintamahdollisuuksia. Hän hallitsee tiedonhallintaprosessin aina tiedontarpeen jäsennyksestä kykyyn hakea tietoa ja arvioida sekä valita sitä kriittisesti. - tiedon luonne ja sen arviointi tiedonhankinnan näkökulmasta - atk-tiedonhaun strategiat ja haun muotoilu - kirjallisuusviitetietokannat - elektroniset aineistot - Internetin hakupalvelut ja aihehakemistot tietopalvelupäällikkö Jari Tyrväinen, puh , , Y004 TUTKIMUSTYÖN PERUSTEET perehtyy tutkimustyöhön ja sen prosessiin sekä ymmärtää tutkimuksen merkityksen työkäytäntöjen kehittämisessä. perehtyy tavallisimpiin tutkimusmenetelmiin ja oppii soveltamaan niitä tarkoituksenmukaisesti. oppii hankkimaan tietoa monipuolisesti ja kykenee arvioimaan eri tiedonlähteitä kriittisesti. - tieteellisen ongelmanratkaisun ja tutkimusprosessin vaiheet - erilaiset tieteelliset lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät - tutkimusetiikka - tutkimuksen raportointi, tieteellinen julkaisutoiminta, tutkimusten kriittinen arviointi yliopettaja Paula Stenfors, puh , Yhteiset perusopinnot 24 Y024 TIETOTEKNIIKAN ALKEET hallitsee tekstin tuottamisen tietokoneella sekä ikkunoidun käyttöliittymän peruskäytön. - mikrotietokoneen, hiiren ja näppäimistön käyttö - Windows-käyttöliittymän ikkunoiden hallinta - ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen - tekstin tuottaminen, tallentaminen levykkeelle ja avaaminen levykkeeltä - Y021-opintojakson tietotekniikkaosion täydennys - Internet-selainohjelman käyttö Ohjattu opiskelu ja harjoitukset, tietokoneen käyttökoe lehtori Elina Kujala, puh , Y005 TIETOTEKNIIKKA osaa käyttää työvälineohjelmistoja niin, että opiskeluun liittyvien harjoitustöiden tekeminen onnistuu työvälineohjelmia hyväksikäyttäen - Windows-käyttöliittymä, - Word-tekstinkäsittelyohjelman ja Exceltaulukkolaskentaohjelman perusteet sekä yhteiskäyttö. - Tietokonelaitteistoon liittyvät peruskäsitteet, - Winzip ja AcrobatReader ohjelmien käyttö Opintojakson alussa järjestetään lähtötasotesti. Mikäli opiskelija ei osoita testissä riittävää osaamista, hänen on suoritettava edeltävinä opintoina Y006 TILASTOTIETEEN PERUSTEET hallitsee tilastojen tuottamisen ja kuvaamisen sekä osaa laskea tavallisimpia tunnuslukuja. - tilastolliset peruskäsitteet - tilastomateriaalin kerääminen ja käsittely - graafinen esittäminen ja keskeisimpien tunnuslukujen laskeminen ja tulkinta - kahden muuttujan välinen riippuvuus - tilastollisesta testauksesta yliopettaja Jouko Suihkonen, puh , Y008 KIRJOITUSVIESTINTÄ hallitsee kirjoitusprosessin eri vaiheet ja pystyy tuottamaan kieleltään, tyyliltään ja ulkoasultaan mahdollisimman moitteettomia asiakirjoja ja muita tekstejä opiskelua ja työelämää varten. - kirjoitusprosessin vaiheet - luova kirjoittaminen - asiatyylinen kirjoittaminen - tavallisimmat työelämän asiakirjat - kielenhuollon keskeisiä asioita lehtori Helena Virikko, puh , Y009 NEUVOTTELU- JA KOKOUSTAITO perehtyy neuvottelu- ja kokoustaidon teoriaan ja tapakulttuuriin sekä harjaantuutoimimaan työelämän tavallisissa neuvottelutilanteissa ja kokouksissa. - neuvottelun teoria - kokoustekniikka ja kokousasiakirjat - harjoitukset lehtori Satu Murtomaa, puh , Yhteiset perusopinnot 25 Y010 RUOTSIN KIELI Lukion oppimäärä tai sitä vastaavat tiedot - ymmärtää ruotsin kielen aseman maan toisena kielenä ja tuntee ruotsinkielistä kulttuuritaustaa Suomessa

3 - ymmärtää, että ruotsin kieli on avain pohjoismaisuuteen ja pohjoismaisille työmarkkinoille - vahvistaa ja kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoaan oman ammattialansa vaatimusten mukaisesti - saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulun suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa Oman alan keskeisin kieliaines ja viestintätilanteet ammattialan kannalta mielekkäissä sisällöllisissä yhteyksissä Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen oman oppimisen suunnitteluun, työskentelyyn opintojaksolla ja/tai opintojakson aikana koottu portfolio. yliopettaja Riitta Jaatinen, puh , Y011A ENSIMMÄINEN VIERAS KIELI, ENGLANTI Lukion oppimäärä (A-kielen taso) tai vastaavat tiedot - ymmärtää vieraan kielen taidon osana kulttuurien välistä viestintää ja osana ihmisen sivistymistä - ymmärtää, että vieras kieli on avain kansainvälisyyteen ja kansainvälisille työmarkkinoille sekä tiedonhankintaan - vahvistaa ja kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoaan oman ammattialansa vaatimusten mukaisesti ja kehittää tiedonhankintataitojaan vieraskielisiä lähteitä ja erilaisia viestimiä käyttäen Oman alan keskeisin kieliaines ja viestintätilanteet ammattialan kannalta mielekkäissä sisällöllisissä yhteyksissä Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen oman oppimisen suunnitteluun, työskentelyyn opintojaksolla ja itsearviointiin. Koe ja/tai opintojakson aikana koottu portfolio. yliopettaja Riitta Jaatinen, puh , Y027 LUOVA ILMAISU JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT tutustuu vuorovaikutuksen eri tasoihin; verbaalinen - ja non-verbaalinen (eleet, ilmeet, sävy, pukeutuminen). Hän oppii havainnoimaan omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa sekä muuttamaan sitä kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaiseksi. tulee tietoiseksi oman viestintänsä merkityksestä vuorovaikutustilanteen kokonaisuuteen. saa rohkeutta ja löytää oman persoonallisen tapansa ilmaista itseään sekä suullisesti että kehollaan viestien. - vuorovaikutuksen tasot: - puhe: erilaisia esilläolo- ja puheharjoituksia sekä yksin että ryhmässä (keskustelu) - nonverbaalinen taso: omaan kehoilmaisuun tutkimista ja tutustumista siihen erilaisten aisti-, kontakti- ja ilmaisuharjoitteiden avulla - ryhmässä olon ja ryhmäroolien tutkimista erilaisten ilmaisullisten harjoitteiden kautta Läsnäolo vähintään 4 kertaa viidestä ja aktiivinen osallistumisen harjoitteisiin lehtori Merja Repo, puh , Yhteiset perusopinnot 26 Y012 YRITTÄJYYDEN PERUSTEET perehtyy kokonaisvaltaisesti yrittäjyyteen ja saa valmiuksia erityisesti sisäiseen yrittäjyyteen. - yrittäjyys muuttuvassa yhteiskunnassa - sisäinen yrittäjyys - yritys kansantalouden osana - yrittäjän yhteistyötahot yliopettaja Paula Kivelä, puh , Y014 YMPÄRISTÖPROJEKTI oppii ymmärtämään ympäristön ja ihmisen suhteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä pohtimaan omaa ympäristösuhdettaan. syventää oman ammattialan ympäristöosaamista sekä harjaantuu projektityöskentelyssä. - kestävä kehitys - globaaliset ympäristökysymykset - luonnon-, rakennettu- ja kulttuuriympäristö - ympäristöasioissa vaikuttaminen - omaan koulutusalaan liittyvä projektityö esim. ympäristökatselmus, terveysmatkailu Kontaktiopetus, www-aineisto ja muu materiaali sekä projektityö Osallistuminen opintoihin ja hyväksytysti suoritettu projektityö Y023 YMPÄRISTÖPROJEKTI - saa moniulotteisen kuvan ympäristöstämme - perehtyy ympäristössä tapahtuviin ilmiöihin - oppii ymmärtämään ympäristön ja ihmisen suhteeseen vaikuttavia tekijöitä - oppii pohtimaan omaa suhdettaan ympäristöön - perehtyy projektityöskentelyyn Toteutus Opinnot suoritetaan ympäristöpaneelina, jossa 1. alkukokoontuminen (kaikille pakollinen) - pienryhmien muodostaminen - tehtävän tarkempi ohjeistus 2. pienryhmätyöskentely ( työskentely omaan tahtiin ) - www-aineistoon tutustuminen ja haastattelut sekä faktojen etsintä - ryhmän näkökannan muodostaminen - rooliin paneutuminen ja muun materiaalin valmistelu paneelia varten 3. paneelipäivä (kaikille pakollinen) - puheenjohtajan valinta - paneelikeskustelu ja yleisön esittämät kysymykset - kokemusten purku ja analysointi

4 - pienryhmätyöskentelyn arviointi ja palaute 4. arviointi: hyväksytty / hylätty Y025 PROJEKTIOPINNOT ymmärtää projektityöskentelyn periaatteet, tuntee projektin mahdollisuudet kehittämisen välineenä ja menetelmänä sekä tutustuu käynnissä ja/tai suunnitteilla olevien projektien toimintaan PIRAMK:ssa. - mikä projekti on - miksi projekti - projekti kehittämisen välineenä, periaatteet ja vaihtoehdot - projektin suunnittelun vaiheet - projektisuunnitelma - viestintä - projektin päättäminen ja tulosten vakiinnuttaminen - projektin arviointi - rahoitusmahdollisuuksista Luennot, itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävä Palvelujohtaja Esa Ala-Uotila ja palvelutoiminnan tiimi. Yhteiset perusopinnot Tiedustelut: suunnittelija Satu Mäki-Hakola, puh , Y026 KULTTUURIEN KOHTAAMINEN lisää omaa tietoisuuttaan kulttuurista ja itsestä oman kulttuurinsa edustajana. perehtyy eri kulttuurien kohtaamiseen harjoitusten ja käytännön tutustumisen avulla. kiinnostuu kulttuurien välisestä oppimisesta. - kulttuuri - kulttuurien kohtaaminen - kulttuurinen oppiminen - tutustuminen eri kulttuureihin Suomessa Luennot, opintokäynnit, ryhmäprojektit, henkilökohtaiset harjoitustehtävät lehtori Iiris Rautiainen, puh , Y028 TERVEYSLIIKUNTA - perehtyy terveysliikunnan ja -kunnon käsitteisiin - ymmärtää terveyden ja liikunnan väliset yhteydet - saa kokemuksia eri liikuntamuodoista oman terveyskunnon ylläpitämiseen - saa valmiuksia liikuntaneuvontaan - hyötyliikunta - terveysliikunta - kuntoliikunta - terveyskunnon osa-alueet - eri liikuntamuotojen harjoittaminen ja niiden yhteys terveyskuntoon lehtori Marja Tuorila-Rinne, puh , LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT 46 OV PAKOLLISET OPINTOJAKSOT 4 LIIKETALOUDELLISET OPINNOT 2 BDH030 YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET 3 OV tuntee yritystoiminnan perusteet, yritysympäristön ja yritystalouden peruskäsitteet sekä organisaatioteoriat. yrityksen toimintaympäristö, yrityksen talousprosessi, yrityksen toiminnan ohjaus, keskeiset käsitteet. Tentti, harjoitukset BDH046 ALOITTAVAN YRITYKSEN SUUNNITTELU saa kokonaiskuvan yrityksen toiminnan suunnitteluprosessista ja selkeän kuvan yrittäjänä toimimisesta yleensä. Hän ymmärtää liikeidean merkityksen liiketoiminnassa ja tietää, miten liikeidea suojataan. Hän osaa arvioida, kehittää ja testata erilaisia liike-ideoita. Hän pystyy asettamaan liiketaloudellisia, aikaan sidottuja ja mitattavia tavoitteita sekä osaa tehdä aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Hän saa valmiudet yrityksen perustamiseen. - suunnittelun tarve ja merkitys yritystoiminnassa - yrityssuunnittelun keskeiset käsitteet ja suunnitteluvälineet - perustamisideasta liikeideaksi - oman yritysidean arviointi - liikeidean eri osien analysointi - valmiin liikeidean hyväksikäyttö - franchising yrityksen perustamismuotona - liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys - yrityksen perustamistoimet Luennot, liiketoimintasuunnitelman laatiminen aloittavalle yritykselle, tentti. Yritystoiminnan perusteet, yrittäjyyden perusteet. BDH031 MARKKINOINNIN PERUSTEET ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät, ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja kilpailukeinot. - markkinointiajattelu - markkinoinnin toimintaympäristöt - segmentointi - asiakassuhteen elinkaari - kuluttajakäyttäytyminen - kilpailukeinot Luennot, harjoitukset, tentti BDH047 KOKONAISVALTAINEN MARKKINOINTI JA MARKKINOINTIVIESTINTÄ 3 OV ymmärtää nykyaikaisen markkinoinnin tapana tehdä ja toteuttaa liiketoimintaa erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Hän ymmärtää markkinoinnin merkityksen osana yrityksen strategista suunnitteluprosessia sekä kilpailuetujen määrittelyä. Hän osaa soveltaa erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä

5 asiakas- ja toimintaympäristöissä markkinoinnin kilpailukeinovalikoimaa ja ymmärtää asiakassuhteiden kehittämisen nykyaikaisen markkinoinnin olennaisena osana. ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän merkityksen sekä kotimaisissa että kansainvälisissä liiketoimi taympäristöissä toimivien yritysten ja organisaatioiden markkinoinnissa, hallitsee markkinointiviestinnän perusteet ja ymmärtää vuorovaikutteisen markkinoinnin osuuden liiketoiminnoissa markkinointi osana yrityksen strategista suunnittelua ja johtamista - kilpailuedut ja niiden kehittäminen - tuote-, saatavuus- ja hintaratkaisut - markkinointiviestintä - mielikuvamarkkinointi - yrityskuva ja brandit - b-to-b ja palvelujen markkinoinnin erityispiirteitä - asiakassuhteet sekä niiden hallinta ja kehittäminen Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, vierailuihin, case- ja muiden harjoitusten suorittaminen, esseiden laatiminen vaatimusten mukaisesti ja tentti. Mahdollinen projekti voi olla vaihtoehtoinen tapa opintojakson suorituksen osana. Markkinoinnin perusteet BDH032 KIRJANPIDON PERUSTEET 3 OV lla on perustiedot yrityksen taloudellisesta toiminnasta ja laskentatoimesta. Hän osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Laskentatoimen systematiikka ja kirjanpidon asema siinä. Kirjanpidon peruskäsitteet. Arvonlisäverotuksen perusteet. Tilinpäätöksen laatiminen. Luennot ja harjoitukset ja tentti BDH048 JOHDON LASKENTATOIMEN PERUSTEET saa kokonaiskäsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta. - operatiivisen laskentatoimen keskeisimmät käsitteet - tietojen rekisteröinti: tavoite-, vaihtoehto- ja tarkkailulaskelmat - analyyttinen tuloslaskenta - kannattavuuden tunnusluvut ja niiden soveltaminen päätöksenteossa - tietotekniikan hyväksikäyttö sisäisessä laskennassa Luennot ja harjoitukset, tentti. BDH033 OIKEUSTIEDON PERUSTEET tutustuu oikeudelliseen peruskäsitteistöön ja oikeuslähteiden käyttöön. hallitsee sopimusoikeuden ja edustuksen perusteet. osaa laatia asiakirjoja ja ratkaista oikeustapauksia. - perusteet - sopimusoikeus - asiakirjat - edustus Luennot, harjoitukset, kirjatentti BDH049 YRITYSTOIMINNAN OIKEUTTA 3 OV - tuntee eri yritysmuodot ja niiden lainsäädännön, osaa valita tarkoituksenmukaisimman yritysmuodon, perustaa yrityksen ja aloittaa elinkeinotoiminnan ja johtaa yritystä ja sen toimintaa oikeudellisten säännösten mukaisesti - tuntee velkasuhteeseen ja velan vakuuksiin liittyvät käsitteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. - perehtyy työelämän palvelussuhteisiin, osaa työlainsäädännön, erityisesti työsopimus-, työehtosopimus-, työaika-, vuosiloma- ja opintovapaalain keskeiset sisällöt sekä tuntee työmarkkinajärjestöt ja työsopimusjärjestelmän. - Yritys- ja elinkeinotoiminnan oikeudellinen sääntely 34 - Yrityksen harjoittamisen muodot ja siihen liittyvät keskeiset oikeustoimet - Velkasuhde, velan vakuudet ja korkolaki - Palvelussuhteet, niiden erot ja yhtäläisyydet - Palvelussuhteita säätelevät lait, erityisesti työsopimus-, työehtosopimus-, työaika-, vuosiloma- ja opintovapaalaki - Työ- ja virkaehtosopimukset - Työmarkkinajärjestöt, niiden roolit yhteiskunnassa, työriidat ja neuvottelumenettelyt Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti. Oikeustiedon perusteet BDH050 VEROTUKSEN PERUSTEET tuntee välittömän ja välillisen verotuksen keskeiset asiat ja osaa ottaa verotuksen huomioon päätöksenteossaan, myös yrittäjänä. - Henkilöverotus - Yritysverotus - Yritysmuotojen verotus - Arvonlisäverotus - Arvonlisäveroautomatiikka Luennot ja harjoitukset, tentti. YHTEISKUNNALLISET OPINNOT 3 OV BDH036 JULKISEN HALLINNON PERUSTEET tutustuu valtion ja kuntien hallinnon asemaan ja tehtäviin yhteiskunnassa. - valtionhallinnon organisaatio ja tehtävät Suomessa - hallintomenettely - kunnallishallinto

6 Luennot, harjoitukset ja tentti. BDH045 KANSANTALOUDEN PERUSTEET ymmärtää kuluttajan ja yrityksen roolin kansantaloudessa sekä oppii ymmärtämään markkinoiden toiminnan vaikutukset kansantalouteen. saa perustiedot kansantalouden eri sektoreiden riippuvuussuhteista ja kansainvälisen talouden perusteista. - kansantalouden kiertokulku - kysyntä ja tarjonta kansantaloudessa - kulutuskäyttäytyminen ja sen muutokset - tuotannontekijämarkkinat - julkisyhteisöt kansantalouden osana - rahatalous - kokonaiskysyntä ja -tarjonta - taloudelliset vaihtelut ja talouspolitiikka - kansainväliset taloussuhteet Luennot, harjoitukset, tentti VIESTINTÄOPINNOT 1 BHD037 KIRJOITUSVIESTINNÄN JATKOKURSSI harjaantuu laatimaan työelämän vuorovaikutustilanteissa tarvittavia asiakirjoja. - raportoivat tekstit, muistio, lausunto - anomus, pyyntö, todistus - tutkielma - paikanhakuasiakirjat Kirjoitusviestintä Luennot, alan kirjallisuus, harjoitukset BDH051 PUHEVIESTINTÄ hallitsee liike-elämän tapakulttuuriin liittyvät tilannepuheet ja osaa esiintyä yleisön edessä vapaasti ja hallitusti. pereh- 35 tyy myös suomalaisen puhekulttuurin erikoispiirteisiin. Luennot, esiintymisharjoitukset Harjoitukset, videointi, analysointi Läsnäolovelvollisuus SEURAAVISTA KIELISTÄ VALITAAN 2+ BDH038 AFFÄRSSVENSKA - vahvistaa ja syventää suullista ja kirjallista kielitaitoaan yrityselämän alueella - tuntee pohjoismaisia yrityksiä ja pohjoismaisen markkina-alueen - tuntee pohjoismaista kulttuuria - Pohjoismaiden välinen kauppa - kansainvälistyvä pohjoismainen yritys - kulttuurierot Ruotsin kielen yhteiset opinnot Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset ja kirjalliset tehtävät, tentti BDH039 BUSINESS ENGLISH vahvistaa ja syventää suullista ja kirjallista kielitaitoaan yrityselämän alueella. - työympäristö - tehtävät yrityksessä - yritysmuodot - yrityksen organisaatio, yrittäjyys Englannin kielen yhteiset opinnot Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset ja kirjalliset tehtävät, tentti BDH040 GESCHÄFTSDEUTSCH kartuttaa ja syventää kirjallista ja suullista saksan kielen taitoaan liike-elämän yhteydenotto- ja neuvottelutilanteissa. - liikeviestinnän perusteet - taloustekstejä - puhelinkieltä - tuote-esittelyt Saksan kielen yhteiset opinnot tai vastaavat opinnot. Luennot, harjoitukset, tentti, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen SEURAAVISTA KIELISTÄ VALITAAN 2+ BDH052 AFFÄRSKOMMUNIKATION hallitsee keskeiset liike-elämän viestintätilanteet kirjallisesti ja suullisesti ja tuntee kielialueen liikekulttuurien käytänteet. - tiedustelut, tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset - puhelin- ja neuvottelutilanteet Ko. kielten yhteiset opinnot (saksan kielessä yhteiset opinnot tai vastaavat opinnot), Affärssvenska/ Business English/ Geschäftsdeutsch Aktiivinen työskentelyote opintojaksolla, suulliset ja kirjalliset tehtävät, tentti BDH053 BUSINESS COMMUNICATION hallitsee keskeiset liike-elämän viestintätilanteet kirjallisesti ja suullisesti ja tuntee kielialueen liikekulttuurien käytänteet tiedustelut, tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset - puhelin- ja neuvottelutilanteet Ko. kielten yhteiset opinnot (saksan kielessä yhteiset opinnot tai vastaavat opinnot), Affärssvenska/ Business English/ Geschäftsdeutsch Aktiivinen työskentelyote opintojaksolla, suulliset ja kirjalliset tehtävät, tentti BDH054 GESCHÄFTLICHE KOMMUNIKATION hallitsee keskeiset liike-elämän viestintätilanteet

7 kirjallisesti ja suullisesti ja tuntee kielialueen liikekulttuurien käytänteet. - tiedustelut, tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, maksuliikenne, reklamaatiot ja niiden vastaukset - puhelin- ja neuvottelutilanteet Ko. kielten yhteiset opinnot (saksan kielessä yhteiset opinnot tai vastaavat opinnot), Affärssvenska/ Business English/ Geschäftsdeutsch Aktiivinen työskentelyote opintojaksolla, suulliset ja kirjalliset tehtävät, tentti MENETELMÄOPINNOT 7 OV BDH041 TALOUSMATEMATIIKKA hallitsee talousmatematiikan peruslaskumenetelmät. Prosentti- ja korkolaskun perusteet sekä niiden kaupalliset sovellukset, indeksien käyttö talouselämässä, suhteisjako ja valuuttalaskut. Luennot ja demostraatioharjoitukset Lukion yleisen oppimäärän matematiikka tai vastaavat tiedot BDH056 FINANSSIMATEMATIIKKA lla on valmius käyttää finanssimatematiikkaa erilaisiin sovelluksiin sekä hän osaa arvioida päätösten seurauksia. kehittää laskutaitoaan. - sarjaopin perusteet finanssimatematiikan kannalta katsottuna - korkolaskut, relatiivinen ja konforminen korkokanta - jaksolliset suoritukset - investointilaskelmat - rahoituslaskelmat Luennot, laskuharjoitukset, tentti Talousmatematiikka BDH042 TEKSTINKÄSITTELY hallitsee työvälineitten käytön ja kymmensormijärjestelmän, oppii tekstinkäsittelyohjelman perusteet, hallitsee asiakirjastandardin, numeroiden ja merkkien kirjoitussäännöt. - näppäilytaito jonkin Win-pohjaisen ohjelman avulla - Word 6.0:n tai Word 7.0:n perusteet - Asiakirja-, numero- ja merkkistandardit Laitehallinta, näppäilytaito, tekstinkäsittelyn perusteet asiakirja-, numero- ja merkkiharjoitusten avulla, testi 37 BDH043 TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ tuntee relaatiomallisten tietokantojen rakenteen ja peruskäytön sekä taulukkolaskentaohjelmien käyttömahdollisuudet talouden mallintamisessa. - Kortisto-ohjelmien perusteet - Tietokannan rakenne - Taulukkolaskenta-ohjelmat - Business-grafiikka Luennot, harjoitukset VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT 4 OV BDH057 PERHEYRITTÄMINEN tunnistaa yrittäjyyden orientaatioperustat ja toiminnan moninaisuuden erittelemällä pienyritysten ja perheyritysten ominaisuuksia ja peruspiirteitä. Hän syventää tietojaan perheyrittämisen eri piirteistä niin, että hänen käsityksensä perhe-ja sukuyrittämisestä monipuolistuvat. - perheyrittäminen liiketoimintamuotona - perhe ja suku yrittäjäyhteisöinä - pariskuntayrittäminen - perheyrityksen johtamiskysymyksiä Luennot, keskustelut, harjoitukset, ryhmätyöt. Yritystoiminnan perusteet, yrittäjyyden perusteet. BDH058/1 TALOUSHALLINNON ATK-SOVELLUKSET ATK-KIRJANPITO tuntee tietotekniikan käyttömahdollisuudet taloushallinnossa ja tietää ATK-kirjanpidon työnkulun. Huomiota kiinnitetään erityisesti tulosteiden lukemiseen. ATK-sovelluksen avulla tutustutaan kirjanpidon tekniseen toteuttamiseen. Harjoitukset taloushallinnon atk-sovelluksella. Harjoitukset ja portfolio. Kirjanpidon perusteet BDH058/2 TALOUSHALLINNON ATK-SOVELLUKSET, ATK-PALKKALASKENTA tuntee tietotekniikan käyttömahdollisuudet taloushallinnossa ja tietää ATK-palkkalaskennan työnkulun. Huomiota kiinnitetään erityisesti tulosteiden lukemiseen. ATK-sovelluksen avulla tutustutaan palkkalaskennan tekniseen toteuttamiseen. Harjoitukset taloushallinnon atk-sovelluksella. Harjoitukset ja portfolio. Kirjanpidon perusteet BDH059 YMPÄRISTÖOIKEUS perehtyy ympäristöoikeuden keskeisiin sisältöihin ja käytäntöihin erityisesti ympäristövastuiden ja -velvotteiden näkökulmasta. - Ympäristönäkökulma taloudelliseen toimintaan - Ympäristöasiat liiketoiminnassa - Ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen käyttämistä koskeva lainsäädäntö - Ympäristölupajärjestelmä, ilmoitusmenettely - Viranomaisvalvonta - Ympäristövahinkovastuu ja rikosoikeudellinen vastuu Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti.

8 38 BDH060 ALUETALOUDEN PERUSTEET perehtyy alueiden taloudellisten rakenteiden muodostumiseen ja aluetalouden toimintaan. - aluetalouden rakenteet (yritys- ja liikenneverkot, kaupunkijärjestelmät, aluehallinnon järjestelmät) - aluetalouden toiminta (kuluttajakäyttäytyminen, yritysten alueellinen toiminta, julkisen hallinnon alueellinen toiminta, alueiden välinen vuorovaikutus) Luennot, harjoitukset, tentti BDH061 TILASTOLLISIA MENETELMIÄ kykenee osallistumaan tilastollisten selvitysten suunnitteluun ja toteutukseen. Hän osaa käyttää tilastollisia menetelmiä päätöksenteossa. - Todennäköisyyslaskennan perusteet - Normaalijakauma - Korrelaatio- ja regressioanalyysi - Hypoteesien testaaminen Luennot, harjoitukset, tentti, suoritetut harjoitustehtävät Tilastotieteen perusteet BDH062 TIETOTEKNIIKKA 3 OV Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia hyödyntää tietoteknistä osaamistaan ammatillisten tavoitteiden toteuttamisessa. Lisäksi tavoitteena on sovellusohjelmien tehokas käyttö eri ongelmien ratkaisuissa ja yritysten tietojärjestelmienkokonaisuuksien hallinta. - Työkaluohjelmat yrityksen tietojenkäsittelyn kokonaisuudessa - Ohjelmien hyödyntäminen ja käytön osaamisen syventäminen - Projektityö Luennot, harjoitukset, tentti BDH063 KIRJEVIESTINTÄ tuntee liikekirjeiden sisällön sekä tyylin ja osaa laatia kirjeitä itsenäisesti. Kaupan kirjeet Kirjoitusviestintä, tekstinkäsittely Luennot, harjoitukset, tentti BDH064 TYÖPSYKOLOGIA tietää, millä tavoin ihmisen psyykkistä toimintaa koskevaa tietoa voidaan soveltaa työelämässä. Hän syventää tietojaan työyhteisön ja yksittäisen työntekijän toiminnasta ja niissä ilmenevistä ongelmista. Hän tietää, miten työtä voidaan kehittää henkistä hyvinvointia ja tuloksellisuutta edistäväksi. - ihminen, työ ja hyvinvointi - persoonallisuus ja kyvyt - työmotivaatio ja motivaatioteorioita - palkitseminen - stressi ja sen hallinta - kriisit ja niiden ratkaiseminen - muutoksen hallinta - henkinen työsuojelu Luennot, keskustelut, case-harjoitukset Yritystoiminnan perusteet, yrittäjyyden perusteet. 39 BDH065 PROJEKTINHALLINTA kykenee suunnittelemaan, budjetoimaan ja toteuttamaan rajatun kokonaisuuden projektimuotoisena tehtävänä. - projektin suunnittelu - projektin aikataulutus - projektin organisointi - projektin rahoitus ja budjetointi - projektin johtaminen ja valvonta Luennot, ryhmätyöt ja projektisuunnitelman laatiminen. LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT, 4 ov BDH057 Perheyrittäminen, 1 ov BDH058 Taloushallinnon ATK-sovellukset, 2 ov BDH059 Ympäristöoikeus, 1 ov BDH060 Aluetalouden perusteet, 1 ov BDH061 Tilastollisia menetelmiä, 2 ov BDH062 Tietotekniikka, 3 ov BDH063 Kirjeviestintä, 1ov BDH064 Työpsykologia 1ov BDH065 Projektinhallinta, 2 ov A150 Maaseutu palveluympäristönä 2 ov A151 Asiakastilaisuuksien järjestäminen 1 ov A152 Kansainvälinen maatalouspolitiikka 1 ov LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET PERUSOPINNOT, PAKOLLISET OPINTOJAKSOT, 42 ov (n ammatillisia perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 5.1) 101 MAASEUTUELINKEINOJEN MARKKINOINNIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT 40 ov Pakolliset 30 ov A153 Elintarvikkeiden jatkojalostus 4 ov A154 Maatalouspolitiikka, -ekonomia ja -verotus 4 ov A155 Kasvituotanto 3 ov A156 Kotieläintuotanto 3 ov A157 Metsätalous 2 ov A158 Maaseutuelinkeinojen markkinointi 3 ov A159 Palveluyrityksen markkinoinnin kilpailukeinot 2 ov A160 Markkinointitutkimus 3 ov

9 A161 Markkinointiviestintä 2 ov A162 Maaseutuelinkeinot (projektityö) 4 ov Vaihtoehtoiset 10 ov A163 International marketing 2 ov A164 Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 2 ov A165 Kansainvälisen kaupan toteutus 3 ov A166 Puutarhatuotanto 2 ov A167 Rakentamisen perusteet 2 ov A168 Ympäristörakentaminen 2 ov A169 Maatilan kirjanpito- ja suunnitteluohjelmat 2 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Harjoittelu 20 ov Opinnäytetyö 10 ov 102 AMMATILLISET PERUSOPINNOT, VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT, KATSO LUKU 5.1. VAIHTOEHTOISIA AHLMANILLA LISÄKSI TARJOLLA: A150 MAASEUTU PALVELUYMPÄRISTÖ- NÄ tuntee maaseudun historian ja kulttuurin merkityksen omaleimaisen palveluyrittäjyyden mahdollisuutena. Palveluyrittäjyyden nykytilan kartoitus ja mahdollisuudet, palvelun tuottajan ja käyttäjän kulttuurit kohtaavat, perinteet tuotteistamisen mahdollisuutena: tavat, tottumukset, paikallishistoria ja -tarut, rakennus- ja maisemaperinne Luennot, harjoitustyöt, opintokäynnit, tentti A151 ASIAKASTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN osaa suunnitella edustustilaisuuksia erilaisille kohderyhmille. tietää suomalaisen ruokakulttuurin rikkauden ja pystyy hyödyntämään sitä. Erilaiset edustustilaisuudet ja niiden tapakäytännöt, suomalainen ruokakulttuuri, tarjoilusuunnitelmat, erityisruokavaliot, kustannuslaskenta. Luennot, harjoitustyöt A152 KANSAINVÄLINEN MAATALOUSPOLITIIKKA tuntee kansainvälisen maatalouspolitiikan perusteet, viljelijöiden aseman erilaisissa yhteiskunnissa sekä maailmankaupan vapauttamiseen liittyvät näkökohdat. Luennot, harjoitustyöt MAASEUTUELINKEINOJEN MARKKINOINNIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT 40 OV PAKOLLISET OPINNOT 30 OV A153 ELINTARVIKKEIDEN JATKOJALOSTUS 4 OV on selvillä suomalaisesta elintarviketeollisuudesta, elintarviketuotannon hygieniavaatimuksista ja viranomaisvalvonnasta. tuntee tärkeimmät elintarvikkeiden jatkojalostusprosessit ja pakkaukset. tuntee elintarvikkeiden tuotekehityksen perusteet. Suomalainen elintarviketeollisuus Elintarvikehygienia Elintarvikevalvonta Jatkojalostusprosessit Pakkaustekniikka Elintarvikkeiden tuotekehitys Luennot, etätehtävät, yritysvierailut, harjoitustyöt, tentti A154 MAATALOUSPOLITIIKKA, -EKONOMIA JA -VEROTUS 4 OV tuntee maaseutuyrityksiä koskevan keskeisen lainsäädännön, tukipolitiikan periaatteet ja hallinnon. Hän osaa laatia maaseutuyrityksen tukihakemukset ja tarvittavat suunnitelmat. osaa laatia maatilan tuotannon kannattavuuslaskelmia. Hän pystyy laatimaan maatilan veromuistiinpanot ja veroilmoituksen. Maaseutuelinkeinolait, maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen tuotanto- ja investointituet, maatalouspoliittinen päätöksenteko ja hallinto sekä maaseutuyrittäjän sosiaaliturva, kannattavuuslaskenta, maatalous- ja metsäverotus 103 Luennot, harjoitustyöt, tentti A155 KASVITUOTANTO 3 OV tuntee kasvinviljelyn laajuuden ja mahdollisuudet Suomessa. tuntee tavallisimpien peltoviljelykasvien ja uusien vaihtoehtoisten kasvien tuotantomenetelmät. Viljelyn edellytykset, viljelykasvien tuotantomenetelmät ja tuotantoa koskevat määräykset, tuotannossa tarvittavat koneet ja rakennukset, non-food tuotanto ja -tuotteiden jatkojalostus, ja kasvinjalostuksen perusteet, kuluttajien toiveet tuotteille ja tuotannolle Luennot, harjoitustyöt ja tentti A156 KOTIELÄINTUOTANTO 3 OV tuntee pääpiirteittäin EU-maiden kotieläintuotannon ja kotieläinten tuotantoedellytykset. Hän tuntee alan markkinointikanavat. tuntee myös kotieläintuotannon vaihtoehtoja. Eläinten anatomia ja fysiologia, ruokinta ja hoito, eläintaudit, tuotteiden laatu, markkinointikanavat, kuluttajien toiveet tuotteille ja tuotannolle Luennot, harjoitustyöt, tentti A157 METSÄTALOUS ymmärtää metsätalouden merkityksen kansantalouden kannalta ja maaseudun elinkeinona. Hän tuntee metsänhoidon perusteet ja tuntee metsän arvonmäärityksen periaatteet. Tuntee tärkeimmät metsätaloutta koskevat lait ja määräykset. Tuntee tärkeimmät metsäkiinteistön arvoon vaikuttavat tekijät. On selvillä metsän monikäytön mahdollisuuksista. Metsän merkitys kansantaloudellisesti ja globaalisti,

10 metsänhoidon perusteet, metsälainsäädäntö ja -organisaatiot, metsän monikäyttö sekä puunjalostus ja markkinointi Luennot, harjoitukset, maastoharjoitukset, tentti A158 MAASEUTUELINKEINOJEN MARKKINOINTI 3 OV tuntee maaseudun pienimuotoista yritystoimintaa, sen tuotekehittelyä ja asiakassuuntaista markkinointia todellisten esimerkkien kautta. perehtyy yhteen valitsemaansa yritykseen ja raportoi siitä. Raporttiin tulee sisältyä yrityksen esittely, nykytilan arviointi ja kehittämisideoita tuotteen ja markkinoinnin näkökulmasta. tekee raportin yhteistyössä yrityksen ja opettajan kanssa siten, että se palvelee yrityksen tarpeita. Luennot, projektityö ja raportin esittely. A159 PALVELUYRITYKSEN MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT tuntee palveluyrityksen markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden käyttömahdollisuudet eri markkinointitilanteissa. Palvelujen tuottaminen, palvelujen markkinoinnin kilpailukeinot Luennot Markkinoinnin perusteet A160 MARKKINOINTITUTKIMUS 3 OV tuntee markkinointitutkimuksen merkityksen markkinoinnin johtamisen apuvälinee- 104 nä sekä tutkimusmenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet. osaa suunnitella ja toteuttaa tavanomaisen markkinointitutkimuksen. Markkinointitutkimuksen menetelmät, menetelmän valinta, tutkimuksen suorittaminen, raportointi ja tulosten arviointi Markkinoinnin perusteet, Palveluyrityksen markkinoinnin kilpailukeinot, Markkinointiviestintä Luennot ja harjoitukset A161 MARKKINOINTIVIESTINTÄ saa valmiudet tehokkaan ajanmukaisen markkinointiviestinnän kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myyntityö ja asiakaspalvelu, mainonta Luennot ja harjoitukset A162 MAASEUTUELINKEINOT (PROJEKTITYÖ) 4 OV tuntee aluepoliittiset ohjelmat, niiden hallinnon, hanketoiminnan ja projektityöskentelyn periaatteet. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa maaseudun kehittämishankkeita. Aluepolitiikka, hallinto-organisaatiot, projektityöskentely, kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus Luennot, Case-tyyppinen harjoitustyö VAIHTOEHTOISET 10 OV A163 INTERNATIONAL MARKETING The course aims at giving the students a general view of the field of international marketing. International marketing mix, planning, different operations Lectures and project work A164 MARKKINOINNIN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN lla on kokonaisnäkemys markkinoinnin suunnittelusta, organisoinnista ja seurannasta. osaa tehdä tavanomaisen markkinointisuunnitelman. Markkinoinnin strateginen ja operatiivinen suunnittelu, johtamisen taidot, suunnittelumenetelmät, markkinoinnin kannattavuuden mittarit ja ohjaus sekä tulosvastuullinen johtaminen Markkinoinnin perusteet, Palveluyrityksen markkinoinnin kilpailukeinot, Markkinointiviestintä, Markkinointitutkimus Luennot ja harjoitukset A165 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TOTEUTUS 3 OV tuntee vienti- ja tuontitapahtumaan liittyvät käytännön toimenpiteet ja pystyy laatimaan vientisuunnitelman yritykselle. Vienti- ja tuontitapahtuman vaiheet, toimitusja maksuehdot, maksuliikenne, ulkomaankaupan asiakirjat, tullaus, takaukset, kauppasopimuksen laadinta, vientisuunnitelman laatiminen Luennot, harjoitukset, harjoitustyö 105 Yritystoiminnan perusteet Opintojakson suoritus Harjoitusten ja harjoitustyön tekeminen, tentti A166 PUUTARHATUOTANTO tuntee yleisimmät puutarhakasvit ja niiden tuottamisen perusteet Vihannekset, marjat, hedelmät, kukat, taimet Luennot, demonstraatiot A167 RAKENTAMISEN PERUSTEET tuntee rakennuksen elinkaareen vaikuttavat pääasialliset tekijät ja maaseutuelinkeinoihin liittyvät yleisimmät rakennukset. rakennusmateriaalit, rakenteet, energiatalous, rakennustyypit, kaavoitustoiminta, kiinteistön

11 hoito, rakennuskustannukset Luennot, harjoitustyö A168 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN tuntee ympäristörakentamisen mahdollisuudet elinympäristömme parantaja ja maaseutuyrityksen työllistäjänä. maaseudun rakennusperinne, maisemansuunnittelu, piharakentaminen, ulkoilualuerakentaminen, rakenteiden maisemointi Luennot, harjoitustyö A169 MAATILAN KIRJANPITO- JA SUUNNITTELUOHJELMAT tuntee maatilatalouden kannattavuusja verokirjanpidonkirjanpidon ja osaa käyttää kirjanpito-ohjelmia. Hän pystyy hyödyntämään myös maatilatalouden suunnitteluun tarkoitettuja ohjelmia. maatalouden kirjanpito-ohjelmista ja niiden käyttö Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot