evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate"

Transkriptio

1 evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole korrelaatiota ainakaan konsultti Paul A. Strassmannin mukaan. Tämän väitteen hän perustelee yli yritystä koskevalla tutkimuksellaan (kuva). IT-panostus ja pääoman tuotto (Strassmann 2000) Huono hyötysuhde voi olla merkki epätasapainoisesta teknologiapanostuksesta. On esim. hankittu edistyksellistä teknologiaa, mutta prosesseja ei ole kehitetty vastaavasti. IT Value Barometer-periaate IT Value Barometer 2002 on menetelmä ja työkalu, joka helpottaa strategisten IT-kysymysten hahmottamista ja käsittelyä organisaatiossa. IT Value Barometerin perusajatuksena on, että teknologian jatkuu sivulla 2 e-auditointi ja e-riskit Sähköisen liiketoiminnan tarkastus ja riskienhallinta Esa Toivonen Thinking Business Viimeisen neljän vuoden aikana TOP-100 yrityksiin tehdyissä IT- ja e-auditoinneissa olemme asiakkaiden kanssa konkreettisesti havainneet, että usein juuri auditointi on ollut se kehittämisen avain, jolla organisaatio on saanut aikaan merkittäviä ja välittömiä muutoksia toiminnassaan. Lähes poikkeuksetta on todettu äärimmäisen tärkeäksi jatkaa säännöllisiä auditointeja, joko riippumattoman auditointiorganisaation tekemänä tai resurssitilanteesta riippuen organisaation sisäisen tarkastuksen toimesta. Välittömät vaikutukset toimintaan Auditoinnin organisaatiolle mahdollistavat välittömät vaikutukset riippuvat lopulta organisaation henkilöstön motivaatiosta sekä liikkeenjohdon kypsyydestä tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuudet. Usein tässä vaiheessa on onnistuttu hyvin ja tarvittavien muutoksien jalkautuminen organisaatiossa on kyetty valvomaan ja myös mittaamaan (mm. Nykytilaanalyysit ja IT Value Barometer). Auditointiprosessissamme tarkastamme normaalisti seuraavat osa-alueet: Hallinto ja organisaatio Valvonta T ÄSSÄ NUMEROSSA 1 IT Value Barometer 2002 Ylläpito- ja palveluprosessit 1 e-business ja auditointi 4 Web-kyselyt ASP-palveluna 4 Tutkimustulos: Tuottavuus ja IT-panostukset Työvälineet Kehitys ja suunnittelu 4 Thinking Business Webissä jatkuu sivulla 3 evalue Bulletin 10/01 1

2 jatkoa sivulta 1 hyötyjä ei voi saavuttaa yksipuolisella panostuksella esim. IT-sovelluksiin, vaan panostusten kesken on vallittava tasapaino. Barometri perustuu laatupalkintokriteereistä omaksuttuun käsittelytapaan, jossa organisaation menestystekijät on jaettu näkökulmiksi ja näkökulmat kehitystasoiksi. Barometrissa ylin taso edustaa Best Practice-tilaa, joka kuvaa parhaiden yritysten käytäntöjä. Tasomääritykset ovat verbaalisia luonnehdintoja, joihin yritys peilaa omaa tilannettaan. Tasoja vastaa tietty %-arvo, jota käytetään laskennallisesti hyväksi määriteltäessä ao. näkökulman arvostelupisteiden määrää. Barometrin rakenne IT Value Barometer koostuu kahdesta osasta: ITkypsyyden ja IT-hyötyjen arvioinnista. Kumpikin osa sisältää kuusi näkökulmaa, ja kummankin osan yhteenlaskettu maksimipistemäärä on Barometrin kypsyysnäkökulmat ovat: 1. Johtaminen 2. Prosessit 3. Tietopääoma 4. Informaation hallinta 5. IT-infrastruktuuri 6. IT-sovellukset Yrityksen IT-kypsyys ei siis määrity pelkästään infrastruktuuri- tai sovelluspanostuksista, koska ne eivät yksin ratkaise hyötypotentiaalia. Hyötyä tarkastellaan seuraavista näkökulmista: 1. Asiakkuudet 2. Henkilöstö 3. Yhteistyö 4. Ajankäyttö 5. Laatu 6. Talous yhdessä. Barometriarviointia täydentävät kirjalliset palautteet vahvuuksista ja heikkouksista kussakin näkökulmassa. Tasot Mahdollistajat Teknologiat 5. Taso Valioluokka 4. Taso Kehittyvä ITsovellukset 3. Taso Suunnitelmallinen 2. Taso Tiedostava 1. Taso Ei-tiedostava Prosessit Balanssi? Määritelmät Hyötyarvioinnin profiiliesimerkki Työvälineet IT-Infra Johtaminen Tietopääoma Informaationhallinta IT Value Barometer koostuu arviointikansiosta ja siihen liittyvistä tuloskorteista. Tuloslaskentaan ja visualisointiin on käytettävissä sekä Internet- että Windows-sovellukset. Internet-sovelluksella on mahdollista tehdä tulosten benchmarking-vertailuja esim. yritysryhmä- tai konserniarvioinneissa. Käyttökokemukset IT Value Barometeria ovat vuodesta 1998 käyttäneet useat suomalaiset TOP 100-yritykset. Barometrin englanninkielinen versio on ollut käytössä Isossa- Britanniassa. Kaikissa organisaatioissa, joissa barometria on käytetty, tulokset ovat herättäneet keskustelua. Usein yritys on ryhtynyt tulosten perusteella välittömiin toimenpiteisiin. Joka tapauksessa barometrilla on saatu lyhyessä ajassa paljon arvokasta informaatiota IT:n liiketoiminnalliseen suuntaamiseen ja ITstrategiatyöhön. Arviointiprosessi IT Value Barometer soveltuu sekä itsearviointiin että konsultin avustamaan prosessiin. Yritys voi toteuttaa arviointiprosessin sekä lyhyenä (1/2 1 päivää) tai laajempana kokonaisuutena. Barometrin yhtenä tarkoituksena on edistää vuoropuhelua yrityksen liiketoimintajohdon ja tietohallinnon välillä. Joissakin tapauksissa arviointi on tehty yhdessä tilaisuudessa, jossa osallistujat on jaettu ryhmiin. Jokainen ryhmät on tehnyt arviointinsa itsenäisesti, minkä jälkeen tuloksia on vertailtu Aarni Heiskanen, SeniorPartner Puh evalue Bulletin 10/01 2

3 e-auditoinnin lopputulokset Konkreettisena lopputuloksena asiakas saa käyttöönsä jäsennetyn ja yhteistyössä priorisoidun kehityksen Road-mapin, visualisoidun raportin, auditointianalyysin tulokset, mittarit edistymisen arvioimiselle sekä luonnollisesti kirjallisen loppuraportin ja esityksen liikkeenjohdolle. e-riskienhallinnan ja kehittämisen väline Hyvin klassinen tilanne organisaatiossa on, että sähköistä liiketoimintaa ei ole koskaan kokonaisuudessaan tarkastettu. Merkittäviä muutoksia järjestelmiin ja toimintamalleihin tehdään teknologian muutostahdista ja asiakkaiden tarpeista johtuen kuitenkin lähes jatkuvasti. Ratkaisut ovat joka tapauksessa päivittäisessä operatiivisessa käytössä ja organisaatioiden tavoitteena on usein tehdä niistä asiakasuskollisuutta vahvistavia ja kustannustehokkaita. Tässä yhtälössä auditoinnista on tullut organisaatiolle äärimmäisen tärkeä riskienhallinnan ja kehittämisen väline. e-kontrollit kerralla kuntoon jatkoa sivulta 1 Alla oleva pyramidi visualisoi tyypillisen ns. korjaavan kontrollin varassa toimivan organisaation. Riskit tunnistetaan valitettavan usein vasta sitten kun ne aktivoituvat. Kyseisellä tavalla toimivan organisaation kontrollirakenne on pahasti vääristynyt. Huomattavan iso joukko suomalaisista organisaatioista kuuluu vielä tähän joukkoon. organisaation liikkeenjohto on oivaltanut auditoinnin mahdollisuudet ja kykenee ennakoivasti tunnistamaan e-riskejä ja käynnistämään ennakoivia toimenpiteitä riskien poistamiseksi. 20 % 20 % 60 % ennakoivat havaitsevat korjaavat e-liiketoiminnan tavoitteelliset kontrollit 300 kontrollipistettä Olemme työssämme tunnistaneet noin 300 eri kontrollipistettä, jotka e-liiketoiminnassa on huomioitava. Auditointisuunnitelmassa määritellään tarkastettavat kontrollipisteet riskianalyysin avulla. Ovatko oman organisaatiosi e-liiketoiminnan kontrollit vääristyneet? Jokaisen sähköistä liiketoimintaa harjoittavan yhtiön tulisi säännöllisesti teettää e-riskiensä arviointi riippumattomalla asiantuntijalla ja näin varmistaa riittävien kontrollien toiminta. 10 % 80 % korjaavat havaitsevat 10 % ennakoivat e-liiketoiminnan vääristyneet kontrollit Esa Toivonen, Managing Partner, CISA Puh Seuraava pyramidi puolestaan visualisoi tavoitetilaa (Best Practice), jossa organisaation e-kontrollit on painotettu vahvasti ennakoivaan suuntaan. Kyseisen evalue Bulletin 10/01 3

4 Web-tutkimukset ASP-palveluna Web-lomakekyselyiden edut ovat ilmeiset perinteisiin paperilomakekyselyihin verrattuna. Kuitenkaan Webkyselyiden käyttö ei ole yleistynyt odotusten mukaan. Syitä on varmasti useita, mutta kyselyiden toteuttamisen vaatima tekniikka on varmasti ollut yksi niistä. AeSurvey on vuonna 1999 kehitetty ohjelmisto, jolla Web-lomakekyselyiden tekemisen viimeinenkin kynnys on helppo ylittää. Useat yritysasiakkaamme ovat käyttäneet sovellusta b2b-tutkimuksiin ja - kyselyihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. - asiakastyytyväisyysmittaukset - toiminnan kehittämiseen liittyvät kartoitukset - palvelupalautteen keruu. Thinking Business tarjoaa AeSurvey-palvelua yhteistyössä Baudia Verkkopalvelut Oy:n kanssa. Asiakas voi tehdä ASP-sopimuksen Baudian kanssa, teettää avaimet käteen kyselyitä tai hankkia AeSurvey-lisenssin asennettavaksi esim. omaan intranet-ympäristöönsä. ASP-sopimus mahdollistaa omien kyselyiden laadinnan, hallinnan ja raportoinnin WWW-selaimen avulla. AeSurvey on tietokantapohjainen, eli kaikki sen käsittelemä lomake- ja vastaustieto tallentuu kyselypalvelimen tietokantaan. Tämä eliminoi kyselyyn liittyvän vastausten manuaalisen tallennustyön kokonaan. Vastausaineisto on aina ajantasaista ja valmiiksi analysoitavassa muodossa. AeSurvey tarjoaa joukon online-raportteja ja tuottaa lisäksi automaattisesti Excel-ohjelmistoon sopivan tiedoston jokaisesta kyselystä. Tutkimustuloksia Yritykset, jotka panostavat keskimääräistä enemmän informaatioteknologiaan ovat tuottavimpia, jos ne samalla muuttavat prosessejaan ja hajauttavat päätöksentekoaan. Jos näin ei ole tehdä, IT voi jopa vähentää tuottavuutta. Havainto on MIT:n professori Erik Brynjolfssonin tutkimuksesta Beyond the Productivity Paradox. Seuraavassa kaaviossa vähän uudistaneet ja vähän panostaneet edustavat 0-tasoa, joihin muiden tuottavuutta on verrattu. N-arvo on yritysten lukumäärä. Suuri Uudistuminen Vähäinen Pienet n=47 IT-panostukset n= n=69 Thinking Business Webissä Esittelemme kotisivullamme palvelumme sekä käsittelemme ajankohtaisia sähköisen liiketoiminnan kysymyksiä Tänään-sivuilla. Kirjoitusten laatijoina ovat Thinking Business-konsultit sekä vierailevat asiantuntijat. Halutessasi saat tiedon sivujen päivittymisestä kertomalla Tänään-sivullamme sähköpostiosoitteesi. Suuret n=47 Tutkimuslähde: MIT Sloan School of Management Kyselyyn vastaajat saavat ohjelmistolta henkilökohtaisen vastausosoitteen sisältävän kutsun sähköpostiviestinä. Vaihtoehtoisesti kyselyllä on yksi WWW-osoite, jossa vastaajan yhteystiedot kerätään ennen kyselyyn osallistumista. Myös täysin anonyymi vastaaminen on sallittavissa. Lisätietoja AeSurvey-ohjelmistosta saa Aarni Heiskaselta ( ) tai Timo Gunstilta ( ). ASP-palvelusta kertoo Mikko Pöyry ( ). Julkaisija: AE Thinking Business Group Tekniikantie 21 A, PL 518, Espoo evalue Bulletin 10/01 4

5 evalue Bulletin Thinking Business Marraskuu 2001 IT-palveluiden ulkoistus ja kotiutus IT-ulkoistuksen hallittu elinkaari Esa Toivonen Thinking Business Viimeisen vuoden aikana laaja joukko kansainvälisiä organisaatioita on päätynyt otsikon ensimmäiseen ratkaisuun eli olemassa olevien IT-palveluidensa ulkoistukseen. IT-palveluiden kotiuttaminen ja ulkoistaminen ovat liiketoiminnan arvoketjun näkökulmasta katsottuna aina strategisia päätöksiä, joiden vaikutukset kulkevat vähintään 3-5 vuoden sykleissä. Ulkoistettujen palveluiden kotiuttaminen ei koskaan tapahdu hetkessä ja samat lait koskevat myös palveluiden ulkoistusta. Tähän kirjoitukseen liittyy myös tiivis IT-palveluiden kotiutustutkimus (ks. sivu 4), jolla selvitetään kuinka suomalaiset organisaatiot näkevät kotiutukset tässä hetkessä. Lähtökohtana ulkoistusstrategia ja riippumaton ulkoistusanalyysi T ÄSSÄ NUMEROSSA 1 IT-palveluiden ulkoistus ja kotiutus 1 e-maailma ja branding 4 IT-palveluiden ulkoistus- ja kotiutustutkimus jatkuu sivulla 2 Lähtökohtana organisaation ulkoistuspäätökselle tulee olla ulkoistusstrategia, jossa on määritelty mm. sisäiset mittarit toimenpiteen liiketoiminnalliselle onnistumiselle. Pelkästään palvelutasoja tai kustannuksia seuraamalla ei ulkoistuksen mahdollisuuksia kyetä hyödyntämään. Strategian määrittelyä varten tulisi suorittaa ulkoistusanalyysi, jonka avulla tunnistetaan objektiivisesti ulkoistukseen riittävän kypsät toiminnot sekä analysoidaan toimintojen kannalta ulkoistuksella saavutettavat konkreettiset hyödyt. Lopputulos on kompe-maailma ja branding eli miten yrityksen arvomaailma siirretään verkkoon Ari-Pekka Saarela & Marianne Vähä-Rainio Business Partners Reaalimaailman toimintojen rinnalle on syntynyt vauhdilla kokonainen uusi maailma e-maailma. Yrityksen e-maailma pitää sisällään kaikki toiminnot, jotka tietoverkon välityksellä yhdistävät yrityksen sen sidosryhmiin: viestintä, kommunikointi, kauppa, asiakaspalvelu jne. Miten yrityksen identiteetti toteutuu tässä ympäristössä, jossa suora yhteys yrityksen strategiaa ohjaavan yritysjohdon ja yrityksen tärkeimpien asiakkaiden kanssa on mahdollinen. Miten asiakkaamme kohtaa meidät tässä ympäristössä, miten toimimme ja miltä näytämme. Vahvistaako e-maailmassa toimimisemme brändiämme vai vaarantaako se suhteemme tärkeimpiin sidosryhmiimme. ASIAKAS OMAKUVA IDENTITEETTI: KULTTUURI, PERSOONA, FYYSINEN OLEMUS ASIAKASHEIJASTUMA ASIAKKAAT YRITYKSEN E-MAAILMA ASIAKASSUHDE KAIKKI TOIMINNOT, JOTKA KOHTAAVAT ASIAKKAAN FRONTLINE YRITYSJOHTO: BRANDIN PERUSTA, MISSIO, VISIO, TAVOITEPROFIILI saarela brand iceberg C) formatus Kuva 1 Brand Iceberg, Saarela 4 IT-investointien salkutus jatkuu sivulla 3 evalue Bulletin 11/01 1

6 jatkoa sivulta 1 romissi riskien ja hyötyjen suhteessa. Ovatko hyödyt suhteessa kustannuksiin Niin asiakkaan kuin toimittajan liiketoimintaan liittyvä taloudellinen hyöty on nähtävissä vasta toisen yhteistyövuoden aikana. Siihen asti toiminta on siirtymävaiheessa eikä ympäristöä ole saatu normalisoitumaan. Nopeammassa aikataulussa saatavat hyödyt ovat usein rajallisempia mutta varmasti organisaation päivittäisen toiminnan kannalta merkityksellisiä. Hyötyjen mittaaminen on ulkoistuksessa usein molempien osapuolien kannalta haastavaa ulkoistusstrategian lähtökohtana tuleekin olla liiketoiminnalle merkittävien hyötyjen ulosmittaaminen. Ulkoistaminen mahdollistaa omien resurssien osaamisen painopisteen siirtämistä liiketoiminnan kannalta tärkeämpään kohtaan, eli strategiseen suunnitteluun sekä ratkaisusuunnitteluun. Toimitus, ylläpito - ja tukitoiminnot ovat arvoketjun osia, joiden suorittaminen soveltuu hyvin määriteltynä ja valvottuna ulkopuoliselle kumppanille. Näiden suorittamiseen voidaan löytää keskittämiseen liittyviä synergiaetuja niin organisaation, prosessien, menetelmien ja välineiden kuin kehittämisen ja suunnittelunkin näkökulmasta. Kustannuksien mittaus on joka tapauksessa helpoin mittari hyötyjen arvioitiin. Hyötyjen mittaukseen tärkeitä ovat vaikutukset asiakkaisiin, henkilöstöön, yhteistyöhön, ajankäyttöön ja laatuun sekä liiketoiminnan tulokseen. Riippumaton ja puolueeton ulkoistuskonsultti Kokenut ja toiminnan objektiiviseen tarkasteluun kykenevä puolueeton ja riippumaton asiantuntija on asiakkaalle tärkeä. Asiantuntijan avaintehtävänä on kertoa asiakkaalle mitä voi ja tulee vähintään vaatia toiminnalta ja yhteistyöltä sekä konkreettiset kokemusperäiset näkemykset ulkoistamisen elinkaaresta. Sitä saa mitä mittaa Toiminnan mittaukseen on syytä paneutua huolellisesti. Mittaukseen liittyvät kokonaisuudet ovat kokemuksemme mukaan yksi tärkeimmistä toimittajien valintakriteereistä. Taas on hyvä kuulla mitä konkreettisia näkemyksiä riippumattomalla asiantuntijalla on aiheesta tarjota. Sovitut mittarit ovat niitä, jotka kertovat seuraavien vuosien ajan toiminnan ja yhteistyön onnistumisesta. Eli sen saa mitä mittaa tästä kääntäen voi ymmärtää mitä saa jos mittareita ei ole riittävälle tasolle määritelty tai ne ovat ne toimittajan ns. vakiot. riippumaton tarkastus Ulkoistuspalveluiden tarkastuksen tavoitteena on analysoida ja arvioida riippumattoman it-tarkastuksen asiantuntijan näkökulmasta toimittajan palvelutoimintaa eli sen organisaatioita ja hallintoa, prosesseja ja menetelmiä, välineitä, valvontaa, kehitystä ja suunnittelua sekä asiakkaan toimittajalle luomia edellytyksiä. Riippumattomassa tarkastuksessa Thinking Business käyttää yleisesti atk-tarkastuksen voimassa olevia tarkastusmenetelmiä ja yleisesti hyväksyttyjä ulkoistuspalvelutoimittajalle asetettuja vaatimuksia sekä ulkoistussopimuksen ja sen liitteiden mukaisia vaatimuksia. Soveltamamme kansainväliset tarkastuksen vaatimukset ja menetelmät on määritellyt Information Systems Audit and Control Association (ISACA). Vain timantit ovat ikuisia Ulkoistus päättyy aina jossain vaiheessa. Jos syynä ei ole palveluiden kotiuttaminen voi kyseessä olla uuden ulkoistuskumppanin valinta. Tällä hetkellä käydään kovaa kilpailua toimittajien välillä siitä mikä tulee olemaan TOP-500 yritysten ulkoistusmarkkinoiden jako. Sopimukset tehdään aina vähintään 2-3 vuodeksi, jonka jälkeen alkaa ulkoistuksen ns. jälkimarkkinat eli hoidettavan ympäristön toiminnallisen ja kehitys- ja suunnitteluvastuun siirto uudelle toimittajalle tai niiden rakentaminen omaan organisaatioon. Ulkoistusstrategian tulee sisältää tarvittavat näkemykset elinkaaresta ja toimista, jotka on aloitettava vähintään vuotta ennen sopimuksen päättymistä. Lisätietoja: Esa Toivonen, Managing Partner, CISA Puh Tutkimus sivulla 4. Säännöllinen ulkoistuspalveluiden evalue Bulletin 11/01 2

7 e-maailman varsinaiset toimijat voidaan kategorioida esim. seuraavasti: * Infrastruktuuri (esim. Cisco) Portaalit e-maailman kaupungit (esim. Altavista, Sonera Plaza) B2B ohjelmistot ja kauppa (esim. Oracle) B2C kauppa (esim. Amazon) konsultointi ja sovellukset (esim. Satama) suoramarkkinointi ja mainonta (esim. Doubleclick) finanssipalvelut (esim. EQ Online) Vertikaaliportaalit (esim. e-metso) Yhteisöt e-maailman kokoontumispaikat (esim. Habbo Hotel) * (sovellettu Mary Meeker / Morgan Stanley Dean US e-space categories -mallia) e-branding Sudenkuopaksi voi muodostua uusien asiakkaiden ja kohderyhmien saalistus, sen sijaan, että olemassaolejatkoa sivulta 1 Kun yritysjohdolle on hahmottunut brändin merkitys ja sen rakentamiseen liittyvä prosessi, tulee kokonaisuutta monimutkaistamaan käsite e-bränding. Mitä pitää sisällään tämä uusi käsite?! e-branding käsitteen sisältö määritellään usealla eri tavalla riippuen määrittelijän taustasta ja intresseistä. Varsinaisia e-brändejä ovat luoneet muutamat e-maailman varsinaiset toimijat ja uranuurtajat kuten Amazon ja Altavista. Nämä yritykset ovat rakentaneet brändinsa verkkomaailmaan ja verkkomaailmassa. e-brändeja luomaan soitellen sotaan lähteneet yritykset ovat huomanneet prosessin vaikeuden nahoissaan. Brändin perusta e-maailmassa on kuitenkin aivan sama kuin reaalimaailmassa. Olemassa olevan brändin sopeuttaminen e-maailmaan onkin huomattavasti helpompi ja halvempi prosessi kuin täysin uuden e-brändin rakentaminen. Itse asiassa lähtökohta on kokonaisuus, samannäköisyys. e-brändin tulee edustaa samoja arvoja kuin reaalimaailmassa näkyvän brändin. Virtuaalitodellisuuden tulee pohjautua e-strategiaan, joka on osa yrityksen liiketaloudellista strategiaa, osa viestintästrategiaa. e-näkyvyyden on oltava visuaalisesti tunnistettava, sen on tuettava luotua kuvaa yrityksestä ja edustettava niitä visioita ja missioita, joiden varaan yrityskulttuuri on perustettu. Brändi on laajempi käsite kuin pelkkä visuaalinen ilme ja mielikuva. Rakennettaessa e-brändia unohdetaan usein ne toiminnalliset funktiot, jotka ovat erottuvaa identiteettiä luomassa. Brändi = nimi, luonne ja maine - Brändi = lunastettu lupaus Brändi = tuotteen ja asiakkaan fuusio Brändi = sopimus Brändi = tuote + lisärvo Brandi yhdistää yrityksen ja sen sidosryhmät! e-maailman mahdollisuudet Aivan kuten liiketoiminnan kehittämiseen yleensä, e- maailmassa toiminen tuo myös brändin rakentamiseen ja vahvistamiseen uusia mahdollisuuksia, mutta kuitenkin myös erilaisia sudenkuoppia. Makua ei voi siirtää verkkoon, mutta elämyksen voi. Coca-Cola olisi voinut olla hampaille ja terveydelle haitallinen sokeriliemi. Siitä tuli kuitenkin yksi maailman arvostetuimmista brändeistä, joka edustaa mielikuvaa onnistumisesta, edelläkävijyydestä, dynaamisuudesta, hyvinvoinnista, terveydestä, kauneudesta ja onnellisuudesta. Brändiin liittyy positiivisia arvoja ja mielikuvia. Se herättää myönteisiä odotuksia. Näille odotuksille on löydyttävä katetta myös e-maailmassa. Mielikuva siirtyy verkkoon mallintamalla visuaalinen näkyvyys, toiminnalliset arvot, kuten nopea palvelu, visionääriset arvot, kuten edelläkävijyys, monipuolisuus ja kansainvälisyys, ja suhteuttamalla ne e-kokoon. Brändi on ajateltava kokonaisuutena, jossa e- maailma on yksi osa-alue. Kuitenkin e-maailmassa pitää huomioida sille ominaiset, vain siellä pätevät viidakon lait. e-maailmassa kilpailutilanne voi olla erilainen kuin reaalimaailmassa. Yrityksen arvoketju ei välttämättä siirry yhtenäisenä verkkomaailmaan. e-brändin toimivuus eri sidosryhmissä on analysoitava erikseen. e-visio ei välttämättä ole sama kuin yritysstrategian visio, mutta sen tulee tukea sitä. e-brändin rakentamisessa positiointi nousee uudessa valossa esille. Kuluttajat vertaavat e-brändiämme paitsi reaalimaailman tuttuihin kilpakumppaneihin, myös koko joukkoon sivustoja, jotka kisaavat heidän ajanhallinnastaan. Siksi kohderyhmäanalyysi on tärkeä. Kuluttajien brändiuskollisuus on saatava toimimaan myös uudessa ympäristössä. evalue Bulletin 11/01 3 jatkuu sivulla 4

8 IT-investointien salkutus Aarni Heiskanen Thinking Business Yritys voi salkuttaa IT-investointinsa samaan tapaan kuin sijoittajat portfolioivat investointinsa. Salkutus helpottaa päätöksentekoa, tavoitteiden asettamista ja tulosten todentamista. Professori Peter Weill Melbournen yliopistosta jakaa IT-investoinnit neljään, tavoitteiltaan erilaiseen salkkuun: infrastruktuuri-investointeihin, transaktiovaikutteisiin, informaatiohallinnan ja strategisiin investointeihin. jatkoa sivulta 3 vat yhteydet palkittaisiin ja sitoutettaisiin uudistukseen. Toisaalta e-maailma luo uusia mahdollisuuksia juuri asiakkuuksien hallintaan, tietopankkeihin, joilla asiakkaat voidaan profiloida ja paremmin palvella, sitouttaa. Mitattavuus on helppoa. IT-investointien portfoliot Informaatiolähtöinen Strateginen Transaktiovaikutteinen Infrastruktuuri Kirjoittajat Ari-Pekka Saarela sekä Marianne Vähä- Rainio ovat Thinking Business-arvoverkkoyhtiön konsultoivia Business Partnereita Formatuksesta. He ovat arvoverkkoyhtiössä erikoistuneet suurten organisaatioiden e-branding- sekä organisaation muutoshallintaviestinnän konsultointiin ja valmennukseen. Peter Weill sov. Infrastruktuuri-investoinnit ovat koko organisaatiota koskevia, toimintavarmuuteen liittyviä perusinvestointeja, jotka luovat edellytykset muiden järjestelmien toiminnalle. Infrastruktuurin kehittämiseen sisältyy sekä teknistä että tietohallinnon johtamisosaamista. Transaktiovaikutteiset investoinnit liittyvät yrityksen toistuvien liiketoimintatapahtumien prosessointiin ja automatisointiiin. Näiden investointien tavoitteena on kustannus- ja aikasäästöt, mm. rutiininomaista henkilötyötä vähentämällä. Informaation hallinnan investoinneilla edistetään johtamista ja seurantaa. Tämän salkun hankkeet liittyvät mm. päätöksentekoon, suunnitteluun, valvontaan, kommunikointiin ja taloushallintoon. Strategisten investointien salkun hankkeet tähtäävät kilpailuedun saavuttamiseen. Ne mahdollistavat uudistumisen ja kasvun esim. uusien tuotteiden tai palveluiden tai uuden ansaintamallin avulla. Lisätietoja: Peter Weill; Marianne Broadbent: Leveriging the New Infrastructure. Harward Business School Press, 1998 IT-palveluiden kotiutuskysely Selvitämme lyhyellä WWW-kyselyllä vastaajien suunnitelmia tai kokemuksia IT-palveluiden kotiuttamisesta. Kaikki yhteystietonsa antaneet vastaajat saavat tulokset kyselyn valmistuttua. Vastaaminen on luottamuksellista eli vastaajien identiteettiä ei mainita tuloksissa. Vastausosoite on: Lisätietoja: Esa Toivonen, Managing Partner & CISA Puh Kysely toteutetaan AeSurvey -ohjelmistolla. Julkaisija: AE Thinking Business Group Tekniikantie 21 A, PL 518, Espoo evalue Bulletin 11/01 4

9 evalue Bulletin Thinking Business Tammikuu 2002 IT-toimintojen riskienhallinnan ja kehityksen työkalu Esa Toivonen Thinking Business Kuinka käytännössä saamme IT:n hallintaamme siten, että organisaatiomme saa toiminnassaan tarvitsemansa informaation. Tämä on avainkysymys jokaiselle tämän päivän suomalaiselle organisaatiolle. Kysymys on myös riskienhallinnasta ja infrastruktuurin turvaamisesta. Kysymykset joihin etsimme vastauksia ovat esimerkiksi seuraavia Mikä on oikeasti ongelmamme? Mikä on konkreettinen ratkaisu? Kuinka käytännössä teemme sen? COBIT -viitekehyksen rakenne Viitekehys oheisten haasteiden jäsentämiseksi löytyy COBIT -mallista. COBIT on lyhenne sanoista Control Objectives for Information and related Technology. Se on avoin standardi informaatioteknologian hallittuun kesyttämiseen. COBIT :n kehittämisen taustalta löytyy ISACA/F (Information Systems Audit and Control Foundation) sekä IT Governance Institute. Viimeisin versio viitekehyksestä jäsentää ja nimeää 34 avain ITprosessia sekä 318 toimintotason kontrollipistettä. COBIT antaa yleisesti sovellettavan ja hyväksytyn lähestymismallin IT- toimintojen turvaamiseksi. Etuna on valmis, toimialariippumaton ja organisaatiossa nopeasti käyttöönotettava viitekehys IT- toimintojen nykytilan tunnistamiseen sekä tarkoituksenmukaisen toi- T ÄSSÄ NUMEROSSA jatkuu sivulla 2 1 IT-toimintojen riskienhallinnan ja kehityksen työkalu 1 Menettäjä vai tietoyritys? 4 IT-palveluiden kotiutustutkimus 11/01-tuloksia Menettäjä vai tietoyritys? Knowledge Management käytännössä Aarni Heiskanen Thinking Business Tietoa syntyy ihmisten mielessä ja ihmisten välisissä kohtaamisissa. Tietojärjestelmät eivät synnytä tietoa. Ne voivat ainoastaan tallentaa ja prosessoida dataa tai välittää informaatiota. Kun hyväksyy tieto-käsitteen inhimillisen ajatteluprosessin tuloksena syntyväksi käsitykseksi ja asiantuntemukseksi, voi ryhtyä miettimään miten omassa organisaatiossa voi edistää tiedon synnyttämistä, käyttöä ja ylläpitoa. Tietojärjestelmät ovat yksi - mutta vain yksi- osa Knowledge Managementkokonaisuutta, jolla hallitaan ja ohjataan organisaation inhimillistä pääomaa ja aineetonta omaisuutta. Knowledge Management-ulottuvuudet Knowledge Management voidaan jakaa neljään pääulottuvuuteen: Prosessi; syntyminen, jakelu ja käyttö Muoto; eksplisiittinen (esim. dokumenteissa tai tietokannoissa oleva ) tai hiljainen tieto Organisaatiotaso; yksilö, ryhmä tai yritys Asiayhteys, konteksti; tiedon arvon synnyttävä asiayhteys Ulottuvuuskäsitteet helpottavat Knowledge Managementin hahmottamista oman organisaation kannalta. Miten ja missä tietoa meidän organisaatiossamme syntyy? Tukevatko organisaatiomme, työympäristömme, ilmapiirimme ja tietojärjestelmämme tiedon jakamista? Onko meillä keinoja tuotteistaa osaamistamme? Onko toimintamme mekanistista vai salliiko se spontaanit kohtaamiset ja poikkitieteellisyyden organisaatiorajojen yli? Miten tietopääomamme saadaan tuottamaan? Yritysten suhtautumisen tietopääoman ja tiedon hallintaan voi jakaa seitsemään kypsyystasoon aloittelijasta tietoyritykseen. Jokaiseen tasoon liittyy tiettyjä kehittämistehtäviä, joihin johdon on tartuttava, jos se haluaa kohottaa organisaation seuraavalle tasolle (Taulukko 1). jatkuu sivulla 3 evalue Bulletin 1/02 1

10 jatkoa sivulta 1 minnan tason määrittelyyn. COBITin kehitys COBIT on kehitetty yhteistyössä kansainvälisten asiantuntijoiden, analyytikkojen ja akateemikkojen kanssa. Tästä lopputuloksena on syntynyt mm. IT-johdon ohjeet ja periaatteet joihin sisältyvät mm. kypsyysmallit (Maturity Models) kriittiset menestystekijät (CSFs) tavoitemittarit (KGIs) IT-toiminnon hallinta on tuottamassa yhä tärkeämpää arvoa tasapainoteltaessa IT- riskien kanssa. ITtoimintojen hallinnassa luodaan rakenteet johon ITprosessit, resurssit, strategiat sekä tavoitteet kiinnitetään. IT-hallinnassa luodaan parhaat toimintamallit (best practice) kehitykselle ja suunnittelulle, hallinnolle ja organisaatiolle, hankinnalle, käyttöönotolle, ylläpidolle ja tuelle sekä IT-tehokkuuden valvonnalle. Tavoitteena on luoda liiketoiminnalle edellytykset hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa, ulosmitata olemassa olevat mahdollisuudet ja antaa kilpailuetua. Olemme tuotteistaneet IT-toiminnon hallintatyökalun (COBIT ) tehokkaaksi ja nopeaksi hyödyntämiseksi mm. seuraavat palvelut: tehokkuusmittarit (KPIs) Riskienhallinnan väline Organisaatiot tukevat liiketoimintansa sähköisen informaation varaan. IT- järjestelmät ovat liiketoimintaprosessien kannalta kriittisempiä kuin koskaan aikaisemmin. Samaan aikaan ratkaisut ovat monimutkaistuneet ja järjestelmiin kohdistuu yhä enemmän teknologian kehityksestä ja liiketoiminnan tarpeista lähtöisin olevia muutoksia. Paremmin liiketoiminnassa onnistuakseen organisaatio tarvitsee yhä nopeammin käyttöönsä informaatiota. Informaation pitää lisäksi olla saatavilla paikasta ja ajasta riippumatta. Näistä lähtökohdista ja tarpeista johtuen IT:hen liittyvien riskien hallinta on ymmärretty avainosaksi yhtiön hallintaa. COBITin arvo COBIT -työkalun konsultointi ja valmennus COBIT -työkalun käyttöönottoprosessi COBIT -työkalulla tapahtuva IT-toimintojen kypsyyden mittaus ja arviointi Lisätietoja: Esa Toivonen, CISA Managing Partner & konsultoiva ITtarkastaja Puh COBIT on Information Systems Audit and Control Foundationin rekisteröimä tavaramerkki. evalue Bulletin 1/02 2

11 jatkoa sivulta 1 0. Aloittelija 1. Vitkastelija 2. Menettäjä 3. Kokoaja 4. Arvon kohottaja 5. Innovaattori Taso Kuvaus Johdon kehittämistehtävät 6. Oppiva organisaatio 7. Tietoyritys Organisaatiossa ei tietoisesti kerätä, suojata tai jaeta tietopääomaa Osaamisen ja yhteistyön kehittämiseen ei investoida. Asiakkaat eivät koe, että yrityksen asiakkuuksissa tietämyksen soveltaminen tuo poikkeuksellista lisäarvoa. Tietopääoman merkitys on tunnistettu, mutta sen säilymistä ja kasvamista ei ole varmistettu. Merkittävä osa tietopääomasta poistuu työntekijöiden mukana. KM:n varhaisvaihe. Eksplisiittistä tietoa kootaan dokumenttikirjastoihin. IT-investointeja tehdään. Yrityksen työntekijät ymmärtävät tietopääoman merkityksen. Strategisena tavoitteena on tietopääoman mahdollistama organisaation arvolisäys. Tehokas KM on organisaation mission keskeinen osa. Strategiat keskittyvät yhteistyön, kohtaamisten ja kommunikaation kautta innovaatioiden edistämiseen. KM on läpikäyvä periaate organisaatiorakenteessa, järjestelmissä ja työntekijöiden toiminnassa. Kulttuuri tukee jatkuvaa oppimista muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja mahdollistaa uusien mahdollisuuksien nopean hyödyntämisen. Tietämysjärjestelmät kattavat kumppani- ja asiakkuusprosessit. Tietostrategioissa keskitytään uusien, koko arvoketjun kattavien liiketoimintamallien synnyttämiseen. Johdon on tunnistettava tietopääoman olemassaolo ja ryhdyttävä KM-osaamisen kehittämiseen KM-resurssien nimeäminen ja valtuutus. Investoinnit tietopääoman hallintaan. KM-toimintojen vaikutusten mittaaminen asiakkuuksissa, operaatioissa ja taloudellisissa tuloksissa. Pysyvien ja toistettavien prosessien ja järjestelmien luominen yhteistyölle ja tiedon tuottamiselle. Organisaatiokulttuurin muuttaminen. Taulukko 1. Organisaation Knowledge Management-kypsyystasot (Donald R. Cotey Jr. soveltaen) KM:n laajentaminen liiketoimintakumppaneihin yhteisten teknologioiden ja liiketoimintasääntöjen kautta. KM:iin pohjautuva, jatkuva liiketoimintainnovaatio. Knowledge Management-ratkaisut Ei ole olemassa yhtä Knowledge Managementjärjestelmää tai toimintatapaa, joka ratkaisisi kaikki tietoon liittyvät ongelmat. Organisaation on omista lähtökohdistaan hahmotettava ne keinot, jolla tieto saadaan virtaamaan ja tuottamaan arvoa. Monet yritykset ovat laatineet erityisen Knowledge Management-ohjelman, joka luo puitteet tietopääoman kehittämiselle. Ohjelmalla vastataan seuraaviin kysymyksiin: Mitkä yrityksemme prosessit vaikuttavat eniten sen tulokseen? Mikä tieto tehostaisi näitä prosesseja, jos se saataisiin käyttöön? Onko tämä tieto yrityksen sisäistä, vai onko se hankittava ulkopuolelta? Kuka tätä tietoa käyttäisi? Miten tieto saadaan ihmisten käyttöön? Ohjelman miten -kysymykseen voi vastata esim. laatimalla kartan käytettävissä olevista tai suunnitelluista toimintatavoista ja tietojärjestelmistä, joilla on vaikutusta Knowledge Managementin menestykseen. Sivun 4 karttaan koottu esimerkinomaisesti kokonaisuuksia, joita organisaatio voi konkretisoida omista lähtökohdistaan. Tietojärjestelmien lisäksi karttaan on liitetty toimintamalleja, kuten käytäntöyhteisöt ja tiimioppiminen. Käytäntöyhteisöt- tai ryhmät ovat vapaamuotoisia, työntekijöiden muodostamia ryhmiä, jotka kutsuu koolle esim. kokenut asiantuntija. Ryhmissä käydään asiantuntijakeskustelua toiminnan kehittämisestä ja vaihdetaan kokemuksia. Keskustelujen tulokset kirjataan ja annetaan yrityksen johdon ja muiden työntekijöiden käyttöön. Tiimeissä syntyvää tietoa voidaan ja kannattaa tallentaa ja monistaa. Tätä tiedon virtausta voidaan edistää mm. seuraavilla tavoilla: Tiimin jäsenten lainaaminen toisiin tiimeihin Tiimin innovaatioiden dokumentointi esim. ryhmätyöohjelmiston avulla Workshopit, jossa tiimit kertovat toisille menestyksellisistä prosessi-innovaatioistaan Erilaisten ratkaisujen dokumentointi yhteisiin tietokantoihin. IT-ratkaisuista yritysportaalit ovat mielenkiintoinen tapa nivoa yhteen erilaisia koko organisaatiota tukevia informaatiopalveluita. Ryhmätyösovellukset taas evalue Bulletin 1/02 3 jatkuu sivulla 4

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot