Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U"

Transkriptio

1 Yritysvastuu Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U

2 STRATEGIA TUOTEALUEET TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA OSINKO TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLINTO-OHJE OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U Stora Enson vuosikertomus 2004 sisältää kolme erillistä raporttia Konserni Tilinpäätös Yritysvastuu Kirje osakkeenomistajille Strategia ja sen toteutuminen 2004 Tuotealueiden esittely Hallitus ja johtajisto Tilinpäätös ja liitetiedot Katsaus yhtiön liiketoimintaan ja talouteen Konsernihallinto-ohje Osakkeet ja osakkeenomistajat Yritysvastuuasioiden hallinto Ympäristö: tavoitteet ja toiminnan nykytaso Resurssit: vesi, energia, kuitulähteet ja muut raaka-aineet Yhteiskuntavastuu: yksiköiden toimenpiteet, henkilöstö ja liiketavat Painetun vuosikertomuksen voi tilata kotisivuiltamme osoitteesta tai ottamalla yhteyttä konsernin toimistoihin (ks. raportin takakansi). YHTEYSTIEDOT Kari Vainio Executive Vice President, Corporate Communications Puh Fax Stora Enso International Office, 9 South Street, London W1K 2XA, UK Christer Ågren Executive Vice President, Corporate Human Resources and TQM Puh Fax Stora Enso International Office, 9 South Street, London W1K 2XA, UK James D. Weinbauer Senior Vice President, Stora Enso Environment Puh Fax P.O. Box 8050 Wisconsin Rapids, WI , USA tai Puh P.O. Box SE Stockholm, Sverige Eija Pitkänen Vice President, Corporate Social Responsibility Puh Fax Stora Enso Oyj, PL 309, Helsinki Päivi Sihvola Vice President, Corporate Communications, Sustainability Puh Fax Stora Enso Oyj, PL 309, Helsinki Lisää yhteystietoja osoitteessa

3 SISÄLTÖ JA PÄÄKOHDAT 2004 JOHDANTO RAPORTOINNIN PERIAATTEET JA LAAJUUS ALKUSANAT YHTIÖN HALLINTOMALLI JA PROFIILI Stora Enson uudet eettiset periaatteet ovat linjassa Sarbanes-Oxley-lain kanssa. Konsernin operatiivinen johto vastaa näiden kaikkia työntekijöitä koskevien periaatteiden noudattamisesta. YMPÄRISTÖTYÖN TULOKSIA Stora Enso supisti merkittävästi päästöjä vesiin ja ilmaan tuotetonnia kohti vuonna Esimerkiksi uusiutumattomista polttoaineista aiheutuneet CO 2 -päästöt tuotetonnia kohti laskivat 6 %. KEMIKAALIT YMPÄRISTÖINVESTOINNIT JA -VASTUUT STORA ENSON ARVOKETJU ENERGIA & ILMASTO SIDOSRYHMÄTYÖ VESI KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDEKSIT Stora Enso listattiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin jo kuudentena peräkkäisenä vuonna ja konserni sai metsäteollisuusyrityksistä parhaat pisteet ympäristö- ja yhteiskuntaraportoin nistaan. TUOTANTOTÄHTEET YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖTAVOITTEET Stora Ensolla on vahva näyttö yksikkökohtaisten ympäristötavoitteiden asettamisessa. Syksyllä 2004 konserni otti ratkaisevan askeleen hyväksyessään koko konsernia koskevat ympäristötavoitteet. Stora Enson tavoite on vähentää veden kokonaiskulutusta. Lisäksi uusiin ympäristötavoitteisiin kuuluu jätevesien COD-arvojen alentaminen. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT LUPAEHTOJEN NOUDATTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET PUUNHANKINTA Stora Enso tuki monin tavoin metsäsertifiointia ja sertifiointijärjestelmien keskinäistä tunnustamista. Vuonna 2004 sertifioidun puun osuus Stora Enson tuotteissa nousi 48 %:iin. UUSIOKUITU KUITUMASSA Stora Enso on tehnyt päätöksen, jonka mukaan kaiken ostomassaan käytetyn kuidun alkuperä on oltava tiedossa ja asianmukaisesti dokumentoitu. Vuonna 2004 hyväksyttiin ostomassan, lainerin ja aallotuskartongin kuitujen alkuperää koskevat uudet periaatteet. STORA ENSO YRITYSVASTUU

4 SISÄLTÖ JA PÄÄKOHDAT 2004 YHTEISKUNTAVASTUU (CSR) TÄHTÄIMESSÄ YRITYSVASTUU YHTEISKUNTAVASTUUN TAVOITTEET KULJETUKSET TUOTTEET TOIMINTA YKSIKÖISSÄ Yhteiskuntavastuun toteutus yksiköissä alkoi menestyksekkäästi vuonna Venäjän puunhankintaorganisaatio järjesti marraskuussa 2004 CSR-workshopin, jossa osallistujat määrittelivät tärkeimmät yhteiskuntavastuun kehitysalueet. HENKILÖSTÖ Työsuojelulle ja muille keskeisille henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaville tekijöille on asetettu uudet tavoitteet. Jokaisella tuotantoyksiköllä tulee olla sertifioitu työterveyden ja työsuojelun hallintajärjestelmä, kuten OHSAS tai vastaava, vuoden 2007 loppuun mennessä. YHTEISÖLLISYYS Stora Enso allekirjoitti pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen UNICEFin kanssa tukeakseen lasten peruskoulutusta. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET TALOUDELLINEN VASTUU KEHITTYVÄT MARKKINAT Kiina, Brasilia ja Venäjä ovat Stora Ensolle tärkeimmät kehittyvät markkinat. Haasteena on nyt konsernin periaatteiden soveltaminen toimintaan näissä maissa. LIITTEET INDIKAATTORIT Stora Enso on kehittänyt mallin arvioidakseen toimintansa taloudellisia vaikutuksia sekä yksiköiden että konsernin tasolla. TUOTANTO, JÄTTEET JA PÄÄSTÖT GRI JA YK:N GLOBAL COMPACT SANASTO VARMENNUSLAUSUNTO 60 Lue lisää osoitteesta 2 STORA ENSO YRITYSVASTUU 2004

5 JOHDANTO RAPORTOINNIN PERIAATTEET JA LAAJUUS Kattavaa raportointia Stora Enso on julkaissut vuosittaisen ympäristöraportin vuodesta 1998 lähtien jatkaen silloin yhdistyneiden Storan ja Enson perinnettä ympäristöraportoinnissa. Stora Enson ensimmäinen yhteiskuntavastuun raportti julkaistiin vuodelta Tämä raportti on järjestyksessä toinen yritysvastuuraportti, jossa vuoden 2003 tapaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat käsitellään samassa raportissa. Raportti noudattaa Global Reporting Initiative -ohjeiston (GRI) suosituksia niiltä osin kuin ne soveltuvat konsernin toimintaan. Raportin sivuilla olevaan GRI-hakemistoon on koottu Stora Enson raportoimat GRI-tiedot ja -indikaattorit, ja tieto siitä, mistä ne tämän vuoden julkaisuissa löytyvät. Stora Enso tukee Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta. Lisätietoja siitä, millä tavoin Stora Enso on toiminnassaan edistänyt näitä periaatteita vuonna 2004, löytyy sivuilta Raportoinnin laajuus Tämä raportti käsittelee Stora Enson sidosryhmien ja liiketoiminnan kannalta keskeisimmiksi tunnistettuja yritysvastuukysymyksiä. Yritysvastuun raportoinnissa noudatetaan yleisesti samoja periaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä, eli konsernin tulostiedot käsittävät emoyhtiö Stora Enso Oyj:n sekä kaikki yhtiöt, joiden äänivallasta se omistaa suoraan tai välillisesti enemmän kuin puolet. Osakkuusyhtiöt eivät ole mukana konsernin tulostiedoissa. Osakkuusyhtiöillä tarkoitetaan yhtiöitä, joissa konsernilla on merkittävä ääniosuus, mutta ei määräysvaltaa (ks. tilinpäätöksen 2004 liitteet 1 ja 13). Edellä mainittuja periaatteita koskevat seuraavat poikkeukset: Konsernin ympäristötyön tulostiedot kattavat kaikki tuotantoyksiköt lukuunottamatta Pasir Gudangin tehdasta Malesiassa, Intercell S.A:n kolmea aaltopahvipakkaustehdasta Puolassa sekä yhtä säkkitehdasta Puolassa ja yhtä Serbiassa. Intercell S.A. hankittiin konserniin joulukuussa Myyntikonttorit, tukkurit ja esikuntatoiminnot eivät myöskään ole mukana. Konsernin työterveyshuolto- ja työsuojelutiedot kattavat Stora Enson työntekijää. Tiedoissa eivät vielä ole mukana eräät pienemmät esikuntatoiminnot ja myyntikonttorit. Lukuihin ei myöskään ole sisällytetty Intercell S.A:ta ja eräitä muita pienehköjä, vuoden 2004 aikana hankittuja yksiköitä. Tavoitteena on, että konsernin tiedot kattavat ajan myötä kaikki yksiköt ja koko henkilöstön. Henkilöstötiedot perustuvat taloudelliseen raportointiin (henkilöstömäärä keskimäärin ja yhteensä sekä työntekijöiden maantieteellinen jakauma) ja kattavat vuonna 2004 tai vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä Stora Ensossa työskennelleet henkilöt. Erillisinä kerättyihin henkilöstöä koskeviin tilastoihin perustuvat henkilöstötiedot kattavat vakituiset työntekijät (tilanne ). Joidenkin pienempien yksiköiden sekä Intercell S.A:n henkilöstötiedot eivät ole mukana vuoden 2004 tilastoissa. Tämä raportti sisältää kuvauksen brasilialaisesta yhteisyrityksestä Veracelista, josta Stora Enso omistaa 50 %. Yritys on herättänyt erityistä huomiota sidosryhmien keskuudessa. Kuvaus on jatkoa edellisvuoden Veracel-katsaukselle. Raportoinnin periaatteet Ympäristöasioiden ja yhteiskuntavastuun raportoinnissa noudatetaan konsernin sisäisiä ohjeita. Ympäristövastuiden, investointien ja käyttökustannusten raportointi perustuu kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS) ja EU:n suositukseen ympäristötietojen kirjaamisesta, laskennasta ja ilmoittamisesta yritysten tilinpäätöksissä ja vuosikertomuksissa. Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa ja raportoinnissa käytetyt päästökertoimet ovat linjassa maailman luonnonvarojen tutkimussäätiön WRI:n ja kestävän kehityksen yritysneuvoston WBCSD:n kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa koskevien ohjeiden kanssa. Raportin ympäristötiedot tarkistetaan sisäisesti ennen konsernin tietojen kokoamista yhteen. Yhteiskuntavastuuta koskevien tietojen kattava sisäinen tarkistus on kehitteillä. Tämän raportin tiedot ja teksti ovat riippumattoman tahon varmentamia (ks. sivu 60). Yritysvastuuraportti keskittyy pääasiassa raportointivuoteen Taustatietoja konsernin yritysvastuusta sekä aiempien vuosien raportit ovat saatavissa osoitteesta Lisäksi kaikkiaan 48 Stora Enson yksikköä julkaisee säännöllisesti oman EMAS-selontekonsa. Tämä raportti on saatavissa myös Stora Enson Internet-sivuilta Raportin verkkoversio on painettua raporttia laajempi. Painettuun raporttiin on merkitty aiheet, joista on saatavissa lisätietoja verkkovuosikertomuksesta. STORA ENSO YRITYSVASTUU

6 JOHDANTO ALKUSANAT Sano mitä teet ja tee niin kuin sanot Valmius kohdata haasteita on tuloksellisen toiminnan edellytys. Mitä kunnianhimoisemmat tavoitteemme ovat, sitä todennäköisempää on, että niiden ja nykyisen toimintamme välillä on eroja. Avoin raportointi on yksi keino kirkastaa tavoitteemme ja kuvata sitä, miten hyvin olemme edistyneet pyrkimyksissämme. Meidän on kerrottava, mitä aiomme tehdä ja sitten tehtävä kuten olemme sanoneet. Konsernin yritysvastuun hallintomallissa tehtiin merkittäviä muutoksia vuonna 2003, ja vuonna 2004 saimme jo nähdä myön teisiä tuloksia. Uuden yritysvastuukomitean muodostavat kaikkien tuotealueiden ja keskeisten yksiköiden johtajat. Uusi rakenne on avannut kehitysmahdollisuuksia, joskin taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien tasapainottaminen päätöksenteossa voi olla hyvin haastava tehtävä. Erityisen tärkeää on ajatella pitkällä aikajänteellä ja koko konsernin laajuisesti. Yksi vuoden 2004 tärkeistä saavutuksista oli Stora Enson eettisten periaatteiden (Code of Ethics) julkistaminen. Periaatteet noudattavat Yhdysvaltain Sarbanes-Oxley-lain (2002) vaatimuksia. Ne vetävät yhteen konsernin nykyiset talous-, yhteiskuntavastuu- ja ympäristöpolitiikat ja käytännöt. Ympäristötavoitteet myös konsernitasolle Konsernitason ympäristötavoitteiden laadinta vuonna 2004 oli Stora Ensolle suuri askel yritysvastuuperiaatteiden käytännön toteuttamisessa. Lähtökohtana oli luoda mitattavia tavoitteita sellaisille alueille, joita sidosryhmämme pitävät tärkeinä. Avainkysymys ympäristötavoitteiden muotoilussa oli se, miten haastaviksi ne tulisi asettaa. Hyvän tavoitteen on oltava riittävän haastava, jotta se johtaa todellisiin muutoksiin toiminnassa, mutta sen on samalla oltava realistinen. On tärkeä huomata, etteivät yritysvastuun periaatteet ja tavoitteet kuvaa toimintamme nykytilannetta, vaan pikemminkin viitoittavat sille oikean suunnan. Stora Ensossa järjestelmällistä työtä ympäristötavoitteiden hyväksi on laajennettu yksikkötasolta ylöspäin. Vuonna 2003 saimme kaikki sellu-, paperi- ja kartonkitehtaat sertifioitujen ympäristönhallintajärjestelmien piiriin, ja sahat sekä puunhankinta seuraavat perässä. Ympäristötavoitteiden asetanta on siis yksikkötasolla jo vakiintunut käytäntö, joka nyt integroidaan konsernitason toimintaan. Yhteiskuntavastuuperiaatteet käytäntöön yksiköissä Vuonna 2004 edistyimme myös vuonna 2003 asetettujen yhteiskuntavastuutavoitteiden saavuttamisessa. Tärkeä konserninlaajuinen tavoite on saada kaikkiin yksiköihin, myös esikuntatasolle, oma toimintasuunnitelma vuoden 2006 loppuun mennessä. On ilo nähdä, että kaikki kolme tuotealuetta ovat hyvin aktiivisesti tukeneet konsernin yhteiskuntavastuuperiaatteiden toteutusta yksiköissä. Merkittävä askel on ollut myös yhteiskuntavastuunäkökohtien sisällyttäminen konsernin due diligence -ohjeisiin, joiden kokeilu käytännössä on jo aloitettu. Menestystekijät Tarkasteltaessa toimintamme vaikutuksia ja sidosryhmiemme odotuksia, haluaisin erityisesti tuoda esille seuraavat neljä hyvin tärkeää osa-aluetta: 1. kuidun alkuperän varmentaminen 2. toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 3. työterveyshuollon ja työsuojelun parantaminen 4. kehittyvien markkinoiden yritysvastuuhaasteisiin vastaaminen. Kuidun alkuperän varmentaminen Raaka-aineiden hyväksyttävyys on konsernille keskeinen toimintaedellytys. Puun alkuperän jäljitykseen meillä on käytettävissä useita tehokkaita työkaluja. Näillä on kaksi yhteistä peruspiirrettä: ne kaikki dokumentoivat puun alkuperän ja ne kaikki valvovat politiikkojemme ja periaatteidemme noudattamista. Vuonna 2004 jatkoimme metsäsertifioinnin aktiivista tukemista kasvattaaksemme sertifioiduista metsistä tulevan puun osuutta. Tuemme sertifiointia ensisijaisesti puuntoimittajiemme kautta, sillä myytyämme metsäomaisuuttamme viime vuosina on metsänomistuksemme enää hyvin vähäistä tai epäsuoraa. Metsäsertifiointijärjestelmien moninaisuus on epäkäytännöllistä meille ja hämmentävää asiakkaillemme. Tämän vuoksi kannatamme eri sertifiointijärjestelmien vastavuoroista tunnustamista. Toivon, että eri järjestelmien edustajat ymmärtävät tarpeen työskennellä entistä yhtenäisemmin vastavuoroisen hyväksynnän eteen. Tämä olisi hyödyksi niin ympäristölle kuin asiakkaillekin. Esimerkiksi Pohjoismaissa on käytössä kaksi järjestelmää. FSC:llä 1) on ympäristöjärjestöjen tuki, mutta ei pienmetsänomistajien enemmistön tukea, kun taas PEFC-järjestelmän 2) tilanne on päinvastainen. Näiden kahden järjestelmän yhteensovittaminen parantaisi molempien uskottavuutta ja käyttökelpoisuutta. Ilmastonmuutoksen hillitseminen Päästöt ilmaan aiheutuvat etupäässä energiankulutuksesta ja riippuvat käyttämistämme polttoaineista. Parhaita keinoja päästöjen vähentämiseksi on energiatehokkuuden parantaminen. 1) FSC = Forest Stewardship Council. Hyvän metsänhoidon neuvosto 2) PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. Metsäsertifiointijärjestelmien katto-organisaatio 4 STORA ENSO YRITYSVASTUU 2004

7 Hiilidioksidipäästöjen merkitys korostuu, kun päästökauppa alkaa Euroopan unionissa vuonna Ilmastonmuutoksen näkökulmasta katsoen liiketoimintamme on vakaalla pohjalla, sillä puu uusiutuu ja meillä on korkea biopolttoaineiden käyttöaste. Teemme kuitenkin jatkuvaa työtä toimintamme energiatehokkuuden parantamiseksi. Oikeudenmukaista olisi, että edellä mainitut näkökohdat otettaisiin huomioon, kun ilmastonmuutoksen vastaisia toimia kehitetään edelleen. Kaikki teollisuudenalat tulisi ainakin asettaa tässä suhteessa samalle lähtöviivalle. EU ei ole ainoa alue, jossa osallistumme päästökauppaan. Pohjois-Amerikan tulosryhmämme on ollut aktiivinen Chicagon ilmastopörssissä, missä olemme päässeet hyviin tuloksiin CO 2 -päästöjen vapaaehtoisissa leikkauksissa. Erityishuomio työterveyteen ja työsuojeluun Työntekijöiden hyvinvointi sekä työterveyshuolto ja työsuojelu ovat painopistealueitamme. Niille on asetettu konkreettiset, kunnianhimoiset tavoitteet. Vaikka keskimääräinen tapaturmatiheys ja poissaolojen määrät ovat kehittyneet suotuisasti, on parantamisen varaa vielä paljon, etenkin heikommin menestyneissä yksiköissä. Maiden välillä on yhä merkittäviä eroja, esimerkiksi työturvallisuudessa. Tällä tärkeällä alueella me emme vielä ole riittävän hyviä. Konkreettiset toimenpiteet turvallisuudessa ovat siis tulevaisuudessakin tärkeysjärjestyksessä ensisijalla. Vuosi 2004 oli kuolemaan johtaneiden tapaturmien osalta erittäin synkkä, sillä Stora Ensossa tapahtui kaikkiaan seitsemän ihmishenkeä vaatinutta tapaturmaa, näistä neljä Venäjällä. Lisäksi Veracelissa tapahtui yksi kuolemaan johtanut tapaturma. Venäjän hakkuutoimintojen vuoden 2004 turvallisuustasoa ei voida pitää hyväksyttävänä. Jokainen tapaturma on nyt perusteellisesti tutkittu, ja korjaaviin toimenpiteisiin, kuten koulutuksen lisäämiseen ja sisäisiin tarkastuksiin, on jo ryhdytty. Venäjän puunhankintaorganisaatiossa toteutetaan laaja sisäinen turvallisuuskatselmus keväällä Kehittyvien markkinoiden haasteet Kiina, Venäjä ja Brasilia ovat Stora Ensolle tärkeimmät kehittyvät markkinat. Näillä alueilla haasteemme on konsernin periaatteiden sovittaminen paikallisiin oloihin. Lähtökohtana on aina paikallisessa yhteisössä vallitseva tilanne. Yritysvastuun näkökulmasta keskeistä onkin tunnistaa kunkin paikkakunnan kannalta merkittävimmät haasteet. Esimerkiksi Venäjällä keskitymme ensisijassa parantamaan työterveyshuollon ja työsuojelun tasoa sekä varmistamaan kuitulähteiden laillisuuden. Globaaleja kumppaneita Globaalissa monisäikeisessä taloudessa yksittäisten toimijoiden on hyvin vaikea saada aikaan merkittäviä muutoksia. Sen vuoksi olemmekin aktiivisesti etsineet yhteisöjä, jotka jakavat halumme vastuullisuuden toteuttamiseksi. Yksi esimerkki tästä on Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -hanke, jonka allekirjoitimme vuonna Ryhdyimme myös UNICEFin globaaliksi kumppaniksi vuonna 2004 edistääksemme lasten koulutusta. Yhteinen näkemyksemme on, että koulutuksella voidaan ratkaisevasti edistää köyhyyden vähentämistä, talouskasvua, rauhaa ja kulttuurin kehittymistä. Brasiliassa käynnistettiin yhdessä YK:n kehitysohjelman UNDP:n kanssa erillinen hanke, jonka tavoitteena on arvioida toimintamme vaikutuksia paikallisyhteisöihin. Avoin raportointi paljastaa ongelmat Julkinen raportointi edistymisestämme edellä mainituilla alueilla on olennaista. Haluamme kertoa sidosryhmillemme, miten etenemme kohti tavoitteitamme. Avointa raportointia helpottaa se, että meillä on tehokkaita työkaluja, joiden avulla tunnistamme riskejä toiminnoissa ja puutteita käytännöissä. Vastuukysymykset monimutkaistuvat globaalissa taloudessa. Siksi meidän on erityisen tärkeää tarkistaa säännöllisesti, ovatko pyrkimyksemme tuottaneet tulosta vai eivät. Hyvin yleisluontoiset lausumat yritysvastuusta voivat helposti johtaa heikoille jäille. Raportointimme on siis perustuttava täsmällisesti tosiasioihin. Meidän on sanottava, mitä teemme, ja tehtävä kuten sanomme. Björn Hägglund varatoimitusjohtaja yritysvastuukomitean puheenjohtaja STORA ENSO YRITYSVASTUU

8 JOHDANTO YHTIÖN HALLINTOMALLI JA PROFIILI Hyvät hallintotavat vahvistavat vastuullisuutta Hyvät hallintotavat ovat keskeisellä sijalla parannettaessa yritysvastuutoimintaa sekä periaatteiden ja politiikkojen noudattamista koko konsernissa. Toimiva hallintomalli auttaa Stora Ensoa edistämään sidosryhmien kannalta tärkeitä tavoitteita ja lisää näin luottamusta konserniin. Stora Enso lyhyesti Stora Enso kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Stora Enson päätuotteet ovat paino- ja hienopaperit, pakkauskartongit sekä puutuotteet. Asiakkaita ovat suuret ja pienet kustantamot, painotalot ja tukkurit sekä pakkaus-, puusepänja rakennusteollisuus kaikkialla maailmassa. Päämarkkina-alueita ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia. Stora Enson liikevaihto oli 12,4 miljardia euroa vuonna Konsernin palveluksessa on noin henkilöä yli 40 maassa viidellä mantereella. Stora Enson vuotuinen tuotanto kapasiteetti on noin 16,4 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia ja 7,7 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita, joista 3,2 miljoonaa kuutiometriä jatkojalosteita. Konsernilla on tuotantoa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Stora Enson osakkeet noteerataan Hel singin, Tukholman ja New Yorkin arvopaperipörsseissä. Yritysvastuukomitean puheenjohtajana toimii yhtiön varatoimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimeämään komiteaan kuuluvat tällä hetkellä kaik kien tuotealueiden johtajat ja yritysvastuuseen liittyvien esikuntatoimintojen johtajat. Yritysvastuukomitean vastuulla on muotoilla konsernin politiikka ja strategia ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä kysymyksissä varmistaa, että nämä politiikat ja strategiat otetaan käyttöön ja niitä noudatetaan koko Stora Ensossa koordinoida ja seurata sidosryhmäsuhteita ja -viestintää, esimerkiksi julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen osalta yritysvastuun kannalta keskeisten johtamiskäytäntöjen kehittäminen julkaista vuosittainen yritysvastuuraportti. Yritysvastuukomiteaa tukee neljä ryhmää, joiden tehtävänä on käsitellä yritysvastuuseen liittyviä asioita läpi koko Stora Enson arvoketjun. Ryhmät tukevat konsernin yritysvastuupolitiikkojen ja -strategioiden toteuttamista seuraamalla, arvioimalla ja julkistamalla esille nousevia aiheita. Ryhmät keskittyvät: ympäristöasioiden koordinointiin (Environment Co-ordination Team) asiakastukeen (Customer Support Team) yhteiskuntavastuuseen (Corporate Social Responsibility Team) puunhankinnan ympäristöasioihin (Forest Environment Team). Yritysvastuukomitean puheenjohtajana toimivalla varatoimitusjohtajalla on kokonaisvastuu Stora Enson yritysvastuuasioista. Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtaja tekevät strategiset ratkaisut ja päättävät konsernin yritysvastuupolitiikasta. Varatoimitusjohtaja on myös Stora Enson hallituksen jäsen. Operatiivinen johto vastaa yritysvastuuseen liittyvistä tuloksista ja siten osaltaan Stora Enson sitoumusten täyttämisestä kaikilla organisaatiotasoilla. Konsernin ympäristö- ja yhteiskuntavastuu - yksiköt tukevat liiketoiminta-alueita sekä esikuntatoimintoja. Tavoitteena tasapaino Stora Enson käyttämän määritelmän mukaan yritysvastuu (sustainability, myös corporate responsibility) kattaa liiketoiminnan taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vastuunäkökohdat. Haasteena on löytää tasapaino yritysvastuun eri näkökohtien välille pitkän ja lyhyen aikavälin päätöksenteossa kaikilla konsernin tasoilla. Stora Enson ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskevaa politiikkaa tarkennetaan teemakohtaisilla periaatteilla ja strategioilla, joista tärkeimmät ovat: 6 STORA ENSO YRITYSVASTUU 2004

9 Taloudellinen vastuu Yritysvastuu Niiden toimeenpanossa erilaisilla hallintajärjestelmillä on keskeinen rooli. Periaatteiden ja politiikkojen lisäksi Stora Enso laati keväällä 2004 konsernin eettiset periaatteet (Code of Ethics) täyttääkseen Yhdysvaltain Sarbanes-Oxley-lain (2002) vaatimukset. Laki edellyttää kaikkia Yhdysvalloissa listattuja pörssiyhtiöitä määrittelemään toimintaperiaatteensa taloudellisista, ympäristö- ja yhteiskuntanäkökohdista. Stora Enson eettiset periaatteet kokoavat yhteen konsernin voimassaolevat yritysvastuun politiikat ja periaatteet. Operatiivinen johto vastaa näiden kaikkia työntekijöitä koskevien periaatteiden noudattamisesta. Yhteiskuntavastuu (CSR) Ympäristövastuu Vastuu sidosryhmille: avoimuus, vuorovaikutus Stora Enso on sitoutunut vastuulliseen toimintaan; konsernin tavoitteena on tulla tunnustetuksi yritysvastuun edelläkävijänä. Puunhankinnan ja metsänhoidon ympäristö- ja yhteiskuntavastuun periaatteet Metsäsertifioinnin periaatteet Ympäristöjärjestelmien käyttöä koskevat periaatteet Kuljetusten ympäristöperiaatteet Yhteiskuntavastuun periaatteet Konsernin työterveyshuolto- ja työsuojelupolitiikka Geenimuunneltuja organismeja (GMO) koskevat periaatteet. Liiketoiminnan kehitysopas 2005 Stora Enson liiketoiminnan kehitysopas (SEBEG) on yksi tärkeimmistä työkaluista yritysvastuuseen liittyvien periaatteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi. Tämä laatukäsikirjana toimiva opas julkistettiin vuonna 2003 kehityksen ja itsearvioinnin pohjaksi. Sitä päivitettiin vuonna 2004 vastaamaan paremmin yksiköiden tarpeeseen priorisoida tärkeimmät kehitysalueensa. Kehitysoppaan tarkoituksena on varmistaa, että Stora Enson strategia on ymmärretty oikein jokaisella organisaatiotasolla varmistaa strategian yhdenmukainen toteutus avainasioissa varmistaa sidosryhmien intressien huomiointi saada totuudenmukainen kuva Stora Enson suoritustasosta mahdollistaa sisäinen bench markingvertailu varmistaa, että avainkäsitteet ymmärretään samalla tavoin koko konsernissa. Oppaan vuoden 2005 päivitys helpottaa yksiköitä virtaviivaistamaan oma linjauksensa konsernin strategian ja periaatteiden kanssa sekä nivomaan laatujohtaminen osaksi suunnittelua ja toteutusta. Yritysvastuuasiat on tuotu entistä järjestelmällisemmin kehitysoppaan osaksi, ja niihin puututaan enemmän käytännön tasolla, jotta yksiköillä olisi käytössään selkeät käytännön ohjeet yritysvas- tuun hallintaan ja priorisointiin. Ympäristöpuolella päähuomio kohdistuu konsernin vastikään asetettuihin ympäristötavoitteisiin, kun yhteiskuntavastuuasioissa keskeistä on tärkeimpien vastuukysymysten tunnistaminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen yksiköissä. Opas tarkastelee yritysvastuun ympäristö-, yhteiskunta- ja talousnäkökohtia kokonaisuutena. Näin tuetaan kokonaisvaltaista yritysvastuun hallintaa ja raportointia. Lue lisää Stora Enson hallintomallista osoitteesta 2004/financials. STORA ENSO YRITYSVASTUU

10 JOHDANTO ARVOKETJU Yritysvastuu arvoketjussa Jokaisen suuryrityksen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan monin tavoin. Stora Enson haasteena on maksimoida myönteiset ja minimoida kielteiset vaikutukset. Tämä yhteenveto Stora Enson toiminnasta kuvaa yritysvastuun eri näkökohtia konsernin arvoketjussa ja listaa tärkeimmät työkalut ja menetelmät, joilla niihin vaikutetaan. Markkinat Keskeiset kysymykset Tuotteisiin liittyvät näkökohdat, kuten raaka-aineiden uusiutuvuus, tuotteiden kierrätettävyys ja tuoteturvallisuus. Asiakkaiden odotuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen. Työkalut ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeva politiikka tutkimus ja tuotekehitys pakkausten tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmät yhteiset kehitysprojektit konsernin ja yksiköiden yritysvastuuraportointi asiakashallinta (CRM) Stora Enso Account Management (SEAM) ja asiakastuki asiakaskyselyt Liiketoiminnan periaatteet. yhteiskuntavastuun periaatteet myynnin ja markkinoinnin toimintaohjeet konsernin kilpailulakien noudattamisohjelma Lisätietoja sivuilta 10 11, 25 30, 43, 47, ja Konserni raportista. Yhteiskunta Keskeiset kysymykset Työkalut Toiminnan ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ympäröiviin yhteiskuntavastuun periaatteet yhteisöihin. Vaikutukset koskevat mm.: taloudellisten vaikutusten mittaus alueellisen hyvinvoinnin luomista ja talouskehitystä ympäristöjärjestelmät elinympäristöä ja elintapoja ympäristöinvestoinnit paikallisväestön terveyttä, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit vapaaehtoisia lahjoituksia yhteisölle yhteiskuntavastuun toteutus yksiköissä lakien, määräysten ja lupaehtojen noudattamista. raha- ja tuotelahjoitukset kumppanuus- ja yhteistyöhankkeet linjajohdon vastuu lakien noudattamisesta Lisätietoja sivuilta 14 15, 19, 34 35, ja Sijoittajat Keskeiset kysymykset Tuotto Avoin, ennakoiva ja tasapuolinen talousviestintä, joka takaa tarkan, yhdenmukaisen, ajantasaisen ja olennaisen tiedon kaikille sijoittajille. Kestävän kehityksen indeksien kriteerit ja niiden täyttyminen. Työkalut Lisätietoja sivuilta 10 11, ja Konserni raportista. jatkuva parantaminen liiketoiminnassa tulosraportointi ja tilintarkastus konsernin taloushallinnon eettiset periaatteet konsernin viestintäpolitiikka ja -periaatteet yritysvastuuraportointi ja lehdistötiedotteet sijoittajien vastuullisuuskriteerien seuranta ja niistä oppiminen 8 STORA ENSO YRITYSVASTUU 2004

11 Keskeiset kysymykset Toimittaja- ja alihankintaketjuun liittyvät näkökohdat. Esimerkiksi puunhankinnassa avainkohtia ovat: luonnon monimuotoisuus uusiutuvien raaka-aineiden kestävä käyttö puun alkuperän laillisuus työntekijöiden oikeudet vaikutukset paikallisiin elinoloihin. Liiketoimintamahdollisuuksien luominen alihankkijoille. Oikeudenmukaisten liiketapojen edistäminen. Raaka-aineet ja palvelut Lisätietoja sivuilta 10 11, 18, 20 22, 25 35, 38 40, ja Työkalut konsernin politiikat, periaatteet ja ohjeistot ympäristöjärjestelmät puun alkuperän seurantajärjestelmät metsäsertifiointi ja siihen liittyvä alkuperäketjun seuranta työterveyshuolto- ja työsuojelujärjestelmät laatujärjestelmät yhteiskuntavastuun toteutus yksiköissä hankintojen ekologiset ja sosiaaliset kriteerit sopimusehdot COMPASS-tietokanta yhteiskuntavastuun periaatteet liiketoiminnan periaatteet toimittajien tyytyväisyyskyselyt yhteiset kehityshankkeet Tuotantoyksiköt Keskeiset kysymykset Päästöjen minimointi: päästöt ilmaan (ml. kasvihuonekaasut) ja vesiin, kaatopaikkajäte, melu ja hajuhaitat. Luonnonvarojen ekotehokas käyttö: raaka-aineet, vesi ja energia. Lisätietoja sivuilta 12 24, ja Työkalut konsernin ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeva politiikka konsernin ympäristöperiaatteet konsernin ympäristötavoitteet ympäristöjärjestelmät ympäristöinvestoinnit parhaat teknologiat (BAT) toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Keskeiset kysymykset Henkilöstön hyvinvointi ja oikeudet. Tähän liittyvät: työolosuhteet henkilöstön monipuolisuus henkilöstövähennysten vastuullinen toteutus yhdistymisvapaus työpaikan vapaa valinta lapsityövoiman kielto palkkataso työaika. Työpaikkojen luominen. Osaamisen kehittäminen. Henkilöstö Työkalut yhteiskuntavastuun periaatteet yhteiskuntavastuun toteutus yksiköissä työterveyshuolto- ja työsuojelupolitiikka ja näiden hallintajärjestelmät käytännön työsuojelu yksiköissä, esim. riskianalyysit ja katselmukset henkilöstökyselyt ja niihin liittyvät toimenpiteet WISE-projekti ja toimintasuunnitelma linjajohdon vastuu lakien noudattamisesta konsernin palkkausta ja etuuksia koskevat ohjeistot maakohtaiset riskianalyysit koulutusohjelmat perehdyttämisestä ja jatkokoulutuksesta johtajakoulutukseen konsernin sisäiset työmarkkinat ulkomaankomennukset henkilöstön liikkuvuusohjelma Lisätietoja sivuilta ja 32 40, ja Konserni raportista. Yksityiskohtaisempaa tietoa Stora Enson yritysvastuun eri näkökohdista ja konsernin tämänhetkisestä toiminnasta löytyy tämän raportin muista osista sekä osoitteesta STORA ENSO YRITYSVASTUU

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA YHTEYSTIEDOT

Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA YHTEYSTIEDOT Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA Osingonmaksu Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta.

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2012...0 Toimitusjohtajan katsaus...3 Kemira lyhyesti...6 Vuosi lyhyesti...7 Avainluvut...8 Maantieteelliset alueet... 10 Tavoitteet... 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002. vuosikertomus 2002:

Vuosikertomus 2002. vuosikertomus 2002: Vuosikertomus 22 M-real vuosikertomus 22: 1 Tietoja osakkeenomistajille 4 Keskeisiä tapahtumia vuonna 22 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 M-realin liiketoimintaympäristö 7M-realin strategia 8 M-realin toimialat

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot