Ympäristö ja turvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö ja turvallisuus"

Transkriptio

1 CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 1 Ympäristö ja turvallisuus Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut raportoidaan vuosittain samalta ajanjaksolta kuin talousluvut. Raportissa on noudatettu kansainvälisiä kestävän kehityksen standardeja Global Reportin Initiative -ohjeistoa (GRI G4) ja Greenhouse Gas (GHG) -protokollaa. Tämän osion ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustunnuslukuihin on laskettu mukaan 17 kokoonpanoyksikköä (213:14). Vuoden 213 Ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut raportissa Puolan kokoonpanoyksiköt olivat raportoitu yhtenä yksikkönä. Vuoden 214 raportoinnissa nämä kaksi yksikköä on erotettu toisistaan ja ne raportoidaan itsenäisesti. Kaksi kokoonpanoyksikköä Yhdistyneissä kuningaskunnissa ja Amerikassa on myös liitetty raportoinnin piiriin. Koska historiallinen tieto puuttuu, ne on liitetty raportointiin uusina yksiköinä. Intian kokoonpanoyksikkö ei ole raportoinnissa mukana. Saksan kokoonpanoyksikkö sekä useampi huoltoyksikkö Euroopassa ja Aasiassa tullaan liittämään tunnuslukuihin vuonna 215, kun meneillään olevat organisaatiomuutokset mahdollistavat raportointikäytäntöjen harmonisoinnin. Tuotannon muutoksilla on suora vaikutus ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustunnuslukujen kehittymiseen. Tämän vuoksi raportoituja lukuja analysoidaan vertailuvuoden 21 avulla. Kokonaispäästöjen luvut raportoidaan ajanjaksolla Vertailuvuosi antaa kattavamman käsityksen ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittymisestä vuosien mittaan. Tekstissä luvut esitetään koskien vuotta 214 ja edellisvuoden 213 luvut esitetään suluissa. Vertailuvuosilaskennat noudattavat GHG-protokollan mukaisia raportointiperiaatteita. Vuosi 21 valittiin vertailuvuodeksi, sillä kaikki yksiköt ovat käyttäneet samaa raportointijärjestelmää vuodesta 21 ja luvut ovat silloin mahdollisimman luotettavia ja yhdenmukaisia. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi vertailuvuotta sovelletaan energiankäytön ja muiden ilmanpäästöjen osalta. Vuoden 214 muuntokertoimen suoran energian käytön (GHG Scope 1) laskemiseen perustuvat Tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen (215). Epäsuoran energian käytön (GHG Scope 2) laskentaan käytetään kansainvälisen energiajärjestön IEA:n ja GRI G4-ohjeistusta. Muuntokertoimet aiempien vuosien kokonaisluvuille säilyvät muuttumattomina.

2 CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 2 Energia Käytetyn energian määrä vaikuttaa suoraan Cargotecin toiminnan tuottamiin kasvihuonekaasupäästöihin. Useimmille Cargotecin kokoonpanoyksiköille on asetettu energiansäästötoimenpiteitä ympäristötavoitteiksi. Energiansäästötason mittareita kehitetään paikallisesti yksilöllisten energiatehokkuusprojektien tarpeita palvellen. Suurin osa Cargotecin energiatarpeesta aiheutuu sisäisistä kuljetuksista, lämmityksestä, sähkönkäytöstä ja valmiiden tuotteiden testauksesta. Suora energian käyttö tarkoittaa energiaa, joka ostetaan kohteeseen sellaisenaan. Epäsuora energian käyttö tarkoittaa energiaa, joka ostetaan kaukolämpönä tai sähkönä. Tärkeimmät suoran ja epäsuoran energian käyttöön vaikuttavat tekijät ovat tuotannon ja tarvittavien tilojen määrä. Vuonna 214 kokonaisenergiankulutus oli (94 5) MWh. Cargotec ei myynyt energiaa. Seuraavassa kuvassa esitellään suoran energian käyttö primäärienergialähteiden mukaan. Lähinnä tilojen lämmitykseen käytettävä maakaasu on käytetyin polttoaine. Dieseliä käytetään pääasiassa sisäisiin kuljetuksiin ja testaukseen. Vuonna 214 ei käytetty uusiutuvia energialähteitä. Suoran energian kokonaismäärä nousi verrattuna viime vuoteen. Tämä johtui kahden kokoonpanoyksikön lisäämisestä raportoinnin piiriin. Vuonna 214 se oli noin (28 4) MWh. Vertailuvuoteen 21 verrattuna suoran energian käyttö kokoonpanoyksiköiden myyntiä kohden laski 29 prosenttia. Suoran energian käyttö MWh Diesel Kevyt polttoöljy Kerosiini Raskas polttoöljy Nestekaasu Maakaasu Hiili

3 CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 3 Myös epäsuoran energian kokonaismäärä nousi verrattuna viime vuoteen. Epäsuoran energian kokonaiskäyttömäärä vuonna 214 oli noin (66 1) MWh. Vuoteen 21 verrattuna epäsuoran energian käyttö kokoonpanoyksiköiden myyntiä kohden ei vuonna 214 muuttunut. Epäsuoran energian käyttö MWh Kaukolämpö Sähkö

4 CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 4 Vesi Vuonna 214 veden kulutus oli noin (82 7) m 3. Vedenkulutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu kahden kokoonpanoyksikön liittämisestä raportoinnin piiriin vuonna 214. Pääasiassa vettä kulutettiin valmiiden tuotteiden pesemiseen, tilojen siivoamiseen sekä henkilöstön tarpeisiin. Useimmat yksiköt on liitetty julkiseen vesi- ja viemärijärjestelmään, mutta yhdellä on oma kaivo. Veden käyttö m³

5 CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 5 Kasvihuonekaasupäästöt Cargotecin aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu energian käyttöön. Laskennassa noudatetaan kansainvälisiä standardeja ja päästökertoimia. Vuonna 214 Cargotecin kasvihuonekaasujen kokonaismäärä oli noin (27 ) tonnia (CO 2 eqv.t). Kasvihuonekaasut lasketaan sekä suorasta että epäsuorasta energian käytöstä. Verrattuna edelliseen vuoteen, sekä suoran että epäsuoran energian kulutus kasvoi. Tämän seurauksena kasvihuonekaasupäästöjen määrä myös kasvoi. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä suhteutettuna kokoonpanoyksiköiden myyntiin vuonna 214 kasvoi 13 prosenttia vertailuvuodesta 21. Kasvihuonekaasupäästöt energiankäyttötyypin mukaan tco₂eqv Suora Epäsuora Vuonna 28 Cargotec alkoi seurata liikematkoista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Ensimmäisessä vaiheessa seurataan vain lentomatkoista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Nämä kattavat noin 7 prosenttia Cargotecin henkilökunnan lentomatkoista. Vuonna 214 lentomatkustuksen tuottamat kasvihuonekaasupäästöt olivat noin (12 5) CO 2 -tonnia. Tämä perusteella voidaan arvioida, että kaikkien Cargotecin lentomatkojen yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt olisivat noin 2 19 (17 9) CO 2 -tonnia. Lentomatkustuksen kasvihuonekaasupäästöjen laskentamalli perustuu Defran (Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK) ohjeistukseen vuodelta 28.

6 CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 6 Muut päästöt ilmaan Muut päästöt ilmaan sisältävät haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), typen oksidit (NO x ), rikkidioksidin (SO 2 ), hiilivedyn ja pienhiukkaset (PM). VOC- ja NO x päästöt muodostavat 99 prosenttia muista päästöistä ilmaan. Vuonna 214 VOC-päästöt olivat 51,4 (51) tonnia ja NO x -päästöt 1,7 (1,6) tonnia. Rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjen osuus on alle prosentti muista päästöistä ilmaan. Vuoteen 21 verrattuna VOC-päästöt kokoonpanoyksiköiden myyntiä kohden vähenivät 1, prosenttia vuonna 214. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja typen oksidien päästöt t Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Typen oksidit Paikalliset ja kansalliset viranomaiset asettavat usein rajoituksia näiden ns. perinteisten ilmapäästöjen määrää. Tässä raportissa ilmapäästölukuihin sisältyvät päästöt, joihin tarvitaan viranomaisten seuraama ympäristölupa tai vastaava. Osan päästöistä tuottavat Cargotecin työmailla työskentelevät Cargotecin alihankkijat. Esimerkiksi maalaus ostetaan useissa yksiköissä alihankintana. Antaakseen paremman kokonaiskuvan prosessin vaikutuksista, Cargotec raportoi päästöluvut mukaan lukien Cargotecin tiloissa toimivien alihankkijoiden päästöt.

7 CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 7 Jäte Vuonna 214 jätteiden kokonaismäärä oli noin 7 4 (7 7) tonnia. Kokonaismäärä pieneni edellisvuoteen verrattuna, vaikka kaksi kokoonpanoyksikköä liitettiin raportoinnin piiriin vuonna 214. Valtaosa jätteestä on kierrätettävää. Jätteenkäsittelytavat ovat riippuvaisia kansallisista lainsäädännöistä. Cargotec tekee yhteistyötä jätteenkäsittelyyn erikoistuneiden yritysten kanssa kehittääkseen kierrätystä ja jätteenkäsittelyä mahdollisimman tehokkaaksi ja järkeväksi kaikissa Cargotecin yksiköissä. Jätteet jätetyypeittäin t Ongelmajäte Sekajäte Kierrätettävä jäte

8 CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 8 Työturvallisuus Tapaturmataajuus (IIFR) kuvaa työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Vuodesta 213 tapaturmataajuutta on seurattu systemaattisesti liiketoiminta-alueiden johtotasolla ja Cargotecin laajennetussa johtoryhmässä. Paikallisella tasolla on tehty korjaavia toimenpiteitä ja kehitetty jatkuvia koulutusohjelmia tapaturmataajuuden pienentämiseksi. Vuonna 214 tapaturmataajuus oli 9,11 (12,23). Vuoden 213 ympäristö- ja turvallisuustunnuslukuraportissa tapaturmataajuudeksi raportoitiin 12,8. Ero johtuu Puolan kahden kokoonpanoyksikön raportoinnin erottamisesta. Tapaturmataajuus (IIFR) IIFR

9 CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 9 Kokoonpanoyksiköissä tapahtui yhteensä 64 (79) tapaturmaa. Useimmissa tapauksissa (42 %) tapaturma kohdistui käsiin. Raportointi kattaa kaikki kokoonpanoyksiköissä työskentelevät henkilöt. Jokaisessa kokoonpanoyksikössä on työsuojelutoimikunta, tai vastaava, jonka vastuulla on varmistaa, että käytössä ovat parhaat työturvallisuusprosessit. Tapaturmat tyypeittäin Silmät, 1 Jalkaterä, 6 Kädet, 27 Pää, 4 Jalat, 11 Niska, 1 Rintakehä, 5

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

GRI-tunnusluvut. Materiaalien käyttö, EN1. Kierrätysmateriaalien käyttö, EN2. Välitön energiankulutus, EN3. VASTUURAPORTTI 2013 / Ympäristövastuu

GRI-tunnusluvut. Materiaalien käyttö, EN1. Kierrätysmateriaalien käyttö, EN2. Välitön energiankulutus, EN3. VASTUURAPORTTI 2013 / Ympäristövastuu GRI-tunnusluvut Materiaalien käyttö, EN1 Tekstiilipalvelujen materiaalitehokkuus perustuu tuotteen - kuten työvaatteiden tai mattojen- pitkään käyttöikään ja koko elinkaaren hallintaan. Kaikessa toiminnassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1 YMPÄRISTÖ- RAPORTTI 214 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 1 1 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 YRITYSTIEDOT JA MUUTOKSET TOIMINNASSA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen liikevaihto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 %

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 % R A I S I O Y H T Y M Ä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I 2 0 0 0 SISÄLTÖ Raisio Yhtymä... Raportin kattavuus ja muutokset konsernirakenteessa... Pääjohtajan katsaus... Ympäristöjohtajaminen... Ympäristöpolitiikka...

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 3. 2. Kasvihuoneilmiö 4. 3. Ilmastositoumukset 5

Sisällys. 1. Johdanto 3. 2. Kasvihuoneilmiö 4. 3. Ilmastositoumukset 5 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Kasvihuoneilmiö 4 3. Ilmastositoumukset 5 4. Tulokset 5 4.1 Lämmitys 8 4.2 Sähkönkulutus 9 4.3 Liikenne 11 4.4 Teollisuus 12 4.5 Muu polttoaineiden käyttö ja maataloustuotanto

Lisätiedot

Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012

Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ YMPÄRISTÖ KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ Osa Botnian kilpailukykyä on tahto olla ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijä. Jokainen botnialainen on selvillä omaan työtehtäväänsä liittyvistä ympäristövaikutuksista

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylöjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 29 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hyvinkää CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99 2224

Lisätiedot

Kasvava ja vastuullinen Altia

Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava Altia tähtää vastuullisuuden osalta toiminta-alueensa johtavaksi toimijaksi vuoteen 2015 ulottuvan strategiakauden loppuun mennessä. Tavoitteet ja toimenpiteet taloudellisen,

Lisätiedot

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokummulla on vahva vastuunkannon kulttuuri Kerromme mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten se näkyy toiminnoissamme. Millaisia vaikutuksia

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVASTUURAPORTTI

YMPÄRISTÖVASTUURAPORTTI 212 YMPÄRISTÖVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTTELO KATSAUS ELISAN YMPÄRISTÖVASTUUSEEN 3 AVAINLUVUT 4 ICT - ALA ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSIJÄNÄ 5 KOHTI VÄHÄHIILISEMPÄÄ YHTEISKUNTAA 5 Elisa edelläkävijä hiilidioksidipäästölaskennassa

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

Vastuullisesti tuotettua ruokaa pellolta pöytään

Vastuullisesti tuotettua ruokaa pellolta pöytään Vastuullisesti tuotettua ruokaa pellolta pöytään Elintarviketalouden ympäristövastuun raportoinnin käsikirja Elintarviketeollisuusliitto ry Sisältö Esipuhe...3 Käsitteet ja lyhenteet...4 Johdanto...5 Elintarviketalouden

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U Yritysvastuu Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U STRATEGIA TUOTEALUEET TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA OSINKO TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLINTO-OHJE OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

KONSERNIN ESITTELY. Raisio Yhtymä luvuin

KONSERNIN ESITTELY. Raisio Yhtymä luvuin RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖRAPORTTI 1999 SISÄ LTÖ KONSERNIN ESITTELY... 3 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS... 6 RAISIO YHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA... 7 YMPÄRISTÖJOHTAMINEN... 8 KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEIDEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot