KV VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN"

Transkriptio

1 KV VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012

2 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen. Sitten kun enää en ole tuottava yksilö kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä. Välittäkää minusta, antakaa rakkautta, koskettakaa hellästi. Kello hidastaa - eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan - mutta siihen on vielä aikaa. Antakaa minulle arvokas vanhuus. Tuntematon ajattelija Teksti: Marja Laamanen Ulkoasu: Tarja Pakarinen Kuvat: Päivi Mäkinen, Tony Häggblom, Leena Raunetsalo

3 3 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen Ikäihmisten palvelujen strategia- ja kehittämisohjelma perustuu Kirkkonummen kunnan strategiaan ja siinä esitettyihin arvoihin, visioon ja ikääntyvää väestöä koskevaan päämäärään: Ikääntyvien kuntalaisten kaikinpuolista turvallisuutta, asumisvaihtoehtoja ja palveluita kehitetään. Raportin taustalla ovat Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuositus (2001), Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma , Kansallisen sosiaalialan kehittämisprojektia (2003) ja Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi (2002). Strategian ja kehittämissuunnitelman peruslähtökohtana on ikäihmisen arvostaminen, tasavertainen ja oikeudenmukainen kohteleminen, omatoimisuuden edistäminen sekä eheän elämänlaadun luominen turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Ikääntyvän kokona asuminen on aina ensisijainen vaihtoehto toimintakyvyssä tapahtuvasta heikkenemisestä huolimatta. Tämä toteutuu parhaiten tuottamalla sellaisia monipuolisia palveluita, jotka tukevat itsenäistä selviytymistä myös kodin ulkopuolella elin- ja asuinympäristössä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähtökohtana on ikääntyvän omien voimavarojen säilyttäminen mahdollisimman pitkään. Palveluita tuottavat kunnan lisäksi yksityiset hoivayrittäjät ja muutamat yhdistykset. Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on erityisen tärkeää ikääntyville henkilöille. Ennaltaehkäisevään toimintaan panostetaan muun muassa ehkäisevien kotikäyntien ja ikäihmisten oman aktiviteetin lisäämisen muodossa. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä huomioidaan vertaistoiminta ja ikäihmisten osaamisen hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämisohjelma painottaa entistä tarkoituksenmukaisempia palveluita ikäihmisille niin, että he saavat palveluita oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Palvelujen järjestämisessä tarvitaan lisäksi riittävä, osaava, työhönsä sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta. Vaihtoehtoisten asumismuotojen kehittäminen on Kirkkonummella suuri haaste jatkuvasti kasvavan ikäihmisten määrän tarpeita vastaavaksi. Tavallisen vuokra- ja omistusasuntokannan lisäksi tarvitaan riittävästi hoiva- ja palveluasuntoja silloin, kun kotona asuminen ei ole enää turvallista ja tarkoituksenmukaista. Tärkeä tekijä ikäihmisen elämän laadun eheyden säilyttämisessä on mahdollisuus osallistua erilaisiin fyysisiin, psyykkisiin kuin sosiaalisestikin aktivoiviin toimintoihin. Näitä voidaan edistää huomioimalla ikäihmisten erityistarpeet muun muassa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjonnassa myös niille ikääntyville, jotka eivät pääse tapahtuma- ja toimintapaikkoihin tai asuvat hoiva- ja palveluasunnoissa. Ikäihmisten palvelujen strategian ja keittämisohjelman linjaukset toteutuvat toimialojen toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Myös vanhus- ja vammaisneuvostojen roolit ovat ohjelman toteutumisen edistämisessä ja seurannassa merkittäviä.

4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KIRKKONUMMI Väestö Asuin- ja elinympäristö Ikäihmisille suunnatut palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut Kotiin tuotettavat palvelut Palvelu- ja laitosasuminen Terveyspalvelut KEHITTÄMISTYÖ KIRKKONUMMEN IKÄIHMISTEN PALVELUISSA STRATEGINEN OSA PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET STRATEGIA JA TOIMENPITEET ASIAKASNÄKÖKULMA JA PALVELUTARJONTA TALOUDEN HALLINTA HENKILÖSTÖN OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY PROSESSIT JA RAKENTEET TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA JA MERKITTÄVIMPIÄ INVESTOINTIHANKKEITA LOPUKSI LÄHTEET...34 LIITE 1. Esitys kirkkonummen ikäihmisten tulevaisuuden palveluportaikoksi v

5 5 1 JOHDANTO Ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskeva laatusuositus (Stakes oppaita 2001:4) on laadittu yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliittoon, Stakesin, alan järjestöjen sekä vanhustyön asiantuntijoista koostuneen ryhmän kanssa. Suosituksen mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla ajantasainen, ikääntyneiden sosiaaliset edut turvaava ja kunnan poliittisen johdon virallisesti vahvistama vanhuspoliittinen strategia. Laatusuosituksen mukaan vanhuspoliittisessa strategiassa määritellään tavoitteet iäkkäiden kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämisessä sekä eri hallintokuntien ja sidosryhmien vastuut tavoitteiden toteuttamisessa. Laatusuositus esittää tavoitteeksi, että mahdollisimman moni ikääntynyt voisi asua itsenäisesti omassa kodissaan ja tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössään. Lisäksi kotona asumista tuetaan nopeasti saatavilla, ammattitaitoisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Hoidon tulee olla myös asianmukaista ja asiakasta kunnioittavaa. Kirkkonummen vanhustenhuollon kehittämistyöryhmä julkaisi helmikuussa 1998 raportin Ikääntyvä Kirkkonummi, jossa oli konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ikäihmisten palvelujen parantamiseksi sekä laadullisesti että määrällisesti vuosille Varsinainen strategia ikäihmisten palveluille kuitenkin puuttui. Kirkkonummella sosiaalilautakunta päätti kokouksessaan perustaa työryhmän Ikäihmisten palveluiden strategian ja kehittämisohjelman laatimiseksi pyytäen samalla terveyslautakuntaa nimeämään työryhmän luottamushenkilö- ja virkamiesedustajansa. Työryhmän jäsenet: Antti Lavanti, sosiaalilautakunnan ja työryhmän puh.johtaja Raimo Suominen, sosiaalilautakunnan jäsen Merja Etholén-Rönnberg, sosiaalipalvelupäällikkö Saija Vanhanen, kotihoidon alue-esimies Stephan Rantala, terveyslautakunnan jäsen Kielo Leimi, terveyslautakunnan jäsen Anja Orama-Lindqvist, ylilääkäri Leila Forsman, ylihoitaja Ulf Kjerin, kunnanhallituksen edustaja Marja Laamanen, kotihoidon alue-esimies, projektityöntekijä Sirpa Roos, talouspäällikkö, työryhmän sihteeri Keväällä 2004 osa Kirkkonummen kunnanhallituksen -, sosiaali- ja terveyslautakuntien jäsenistä sekä virkamiehiä teki opintomatkan Tanskaan, jonka opintomatkan teemana oli avopalvelujen kehittäminen Tanskan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ennen matkaa em. työryhmä järjesti kunnanhallituksen iltakoulun asiasta sosiaali- ja terveyslautakuntien jäsenille. Iltakoulun tarkoituksena oli evästää matkaan lähtijät. Matkan jälkeen samalla kokoonpanolla arvioitiin matkan antia. Tanskasta saadut hyvät kokemukset suuntaavat ikäihmisten palveluiden strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa Kirkkonummella. VIREÄ IKÄÄNTYMINEN raportti antaa suuntaviivat poliittisille päättäjille ja ikäihmisten palveluita kehittäville virkamiehille toimintasuunnitelman ja talousarvion laadin nassa. Tavoitteiden toteutumista seurataan, ja tulokset julkaistaan vuosittain sosiaali- ja terveystoimien toimintakertomuksissa.

6 6 Työryhmä kiittää Marja Laamasta ja muita virkamiehiä ja luottamushenkilöitä aktiivisesta otteesta tämän palvelu- ja kehittämissuunnitelman valmiiksi saattamisesta. Samaten työryhmä kiittää Sanna Lauslahtea, joka on toiminut työryhmän konsulttina koko prosessin ajan. Leena mummonsa kanssa

7 7 2. KIRKKONUMMI Kirkkonummi on yli asukkaan kunta 30 km:n päässä Helsingistä länteen. Kunta kuuluu Suomen muuttovoittoisempiin kuntiin. Koko Suomea tarkastellessa Kirkkonummi sijoittuu kasvuprosentteja vertailtaessa 7. sijalle. Kirkkonummelle muuttaa lähinnä lapsiperheitä. (Laukkanen HS 2004.) 2.1 Väestö Kirkkonummen kunnan elokuun 2004 väestötietojen mukaan koko väestö oli jakautunut iän mukaan seuraavasti: Ikä 0-6 v 7-15v v v yht. hlö % 11 13,8 66,7 5,5 2,5 0,5 100 (Santaholma, Terveystoimen väestötiedot, 2004) Kirkkonummella demografinen huoltosuhde oli 2,2 työikäistä yhtä huollettavaa kohti ennusteiden mukaan huoltosuhde Kirkkonummella olisi keskimäärin 2,07. Demografisella huoltosuhteella tarkoitetaan työikäisen väestön lukumäärän suhdetta alaikäisten ja yli 65 vuotiaiden lukumäärään. (Ikääntyvä Päijät-Häme, kuntien hyvinvointiraportti 2003, 21 & Oulun vanhustenhuollon strategian ja toimintaohjelman tarkastus vuoteen , 25.) Yli 75 vuotiaista ruotsinkielisten osuus kieli kpl % kaikki kieliryhmät yht ruotsi (Santaholma, Terveystoimen väestötiedot, 10/2004) Maahanmuuttajia oli yhteensä 575 henkilöä eli 1.9% kunnan väestöstä. Vain 19 henkilöä oli yli 75-vuotiaita. Suurimmat kieliryhmät maahanmuuttajien kohdalla olivat venäjä, albania, viro ja englanti. (Tilastokeskus, väestötilasto 2003). Kirkkonummi kuuluu niihin 8:an Suomen kuntaan, joissa vuoden 2002 päättyessä väestöstä oli vanhuuseläkkeellä alle 10 %. Etelä-Suomen läänissä muita kuntia olivat Espoo, Vantaa, Helsinki sekä Järvenpää. (Eläketurvakeskuksen tilastoraportti 2004, 14.) Työikäisten (17-64 v) kirkkonummelaisten valtionverotuksessa verotettava tulo vuonna 2000 oli keskimääräinen euroa. Yli 65-vuotiaiden osuus kaikista tulonsaajista Kirkkonummella vuonna 2000 oli 10 % (vrt. koko maa: 19 %). Vastaavasti 65 vuotta täyttäneiden kirkkonummelaisten verotettava tulo oli keskimääräinen euroa. Pienimmässä tuloryhmässä (alle euroa/v.) olevien yli 65-vuotaiden osuus kaikista tuloa saaneista yli 65-vuotiaista oli 5 % (koko maa: 7 %). (Lindström 2004.)

8 8 2.2 Asuin- ja elinympäristö Kirkkonummen kunnassa on kolme suurta taajamaa: keskustan, Masalan ja Veikkolan asumiskeskukset. Niiden lisäksi on useita pienempiä kyliä ja haja-asutusalueita. Suunnittelussa korostuu erityisesti mahdollisimman suuri esteettömyys sekä asuntoalueilla että asuinrakentamisessa. Vuokratuotannosta varsinaisesti ikäihmisille suunnattuja asuntoja on yhteensä 57. Ne sijaitsevat Kirkkonummen keskustassa palvelukeskuksen ja talon välittömässä läheisyydessä sekä Pohjois-Kirkkonummella. Lisäksi kunnassa on ruotsinkielisille vanhusten vuokrataloyhtiön 22 asuntoa sekä VVO:n seniorivuokra-asuntoja 60. Kirkkonummen Palvelukeskussäätiöllä on 42 asuntoa sekä välittömässä läheisyydessä vapaarahoitteisia omistusasuntoja 23. Suurin osa ikäihmisille suunnatuista asunnoista on myös liikuntarajoitteisille ja vammaisille sopivia. (Kirkkonummen huolto, Talonkirja 2004). Lisäksi kunnassa asuu niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin ikääntyviä omakotiasujia, joiden kotona asuminen tulisi turvata mahdollisimman pitkään. Kunnan kaikista vanhusasuntokunnista n. 30% oli yhden hengen kotitalouksia. Nykyinen kaupunkimainen elämäntapa näkyy myös yksinäisyytenä. Eliniän piteneminen tulee varmasti vaikuttamaan myös yksinasuvien lisääntymiseen. Erittäin puutteellisesti varustetuissa asunnoissa (puuttuu vesijohto) kirkkonummelaisista ikäihmisistä (75+) asui asuntokuntaa. (Forstén E ) 2.3 Ikäihmisille suunnatut palvelut Kirkkonummi on jaettu neljään eri alueeseen (Itä-, Etelä-, Länsi- ja Pohjois-alueeseen), joissa palveluita tuotetaan ikäihmisille sosiaali- ja terveystoimessa alueellisesti. Kirkkonummen ikäihmiset vuonna 2003 ja 2004 ja ennusteet vuosille 2007 ja (Rakentamisohjelma vuosille , 59.) Jos ennustetta katsotaan vuodesta 2004 vuoteen 2012, kirkkonummelaisten ikäihmisten määrä (+75-vuotiaat) kasvuprosentti on lähes ½ suurempi (14,7%) verrattuna nykypäivään (9.9%).

9 9 Vuonna 2004 Kirkkonummen eri alueilla asuvat 75 vuotta täyttäneet. Alue Määrä Pohjoinen 186 Länsi 350 Etelä 296 Itä 155 Yhteensä 987 (Santaholma, Terveystoimen väestötiedot 10/2004)

10 10 KIRKKONUMMI STRATEGIA Ikääntyvien kuntalaisten kaikinpuolista turvallisuutta, asumisvaihtoehtoja ja palveluita kehitetään Ennaltaehkäisevät palvelut Kotiin tuotettavat palvelut Palvelu- ja laitosasuminen Terveyspalvelut Ehkäisevät kotikäynnit Kodin muutostyöt Kutsutaksi Kuljetuspalvelut Palvelukeskus Kerhotoiminta Seurakunta Eri uskontokunnat Yhdistykset, järjestöt Liikunta Kotihoito tilapäinen säännöllinen Tukipalvelut ateriapalvelu vaatehuolto saunapalvelu turvapalvelu päiväkeskustoiminta Palveluseteli Omaishoidon tuki Palveluasuminen Palvelutalo Tammikartano Tammikoti Laitosasuminen Volskoti Metsäpirtti Terveyskeskussairaala Perusterveydenhuollon palvelut Terveyskeskuksen avopalvelut Omalääkäri Avosairaanhoidon tukipalvelut Terveyskeskuksen sairaala Päivystys Kuntoutus Pitkäaikaishoito Erikoissairaanhoidon palvelut sekä poliklinikka että vuodeosastolla Kansalaisopisto Kulttuuritoimi Yksityiset terveyspalvelut Kirjasto

11 Ennaltaehkäisevät palvelut Kotona asuminen on ensisijainen vaihtoehto toimintakyvyssä tapahtuvasta heikkenemisestä huolimatta. Sosiaalihuollon palveluissa ja sosiaalialan työssä tavoitteena on ihmisen hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus. (Aho 1999, ). Samaa ajattelua edustavat myös Terveys 2015 (2004) ja Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi (2002). Ehkäisevät kotikäynnit on ikäihmisille suunnattu toimintamalli. Käynneillä arvioidaan ikäihmisen selviytymistä jokapäiväisistä toimista, kannustetaan omien voimavarojen aktivoimiseen sekä annetaan tietoa kunnan harrastusmahdollisuuksista ja palveluista. Kotikäynneillä saatujen tietojen avulla voidaan ennakoida, suunnitella ja kehittää palveluja ikäihmisten tarpeita vastaaviksi. Kodin muutostöiden avulla voidaan mahdollistaa ikääntyvän kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja turvallisesti poistamalla esim. amme pesutilasta tai asentamalla esim. tarvittavia kahvoja, kaiteita tai luiska turvallisemman liikkumisen tueksi. Kunnan vanhusten ja vammaisten neuvojat ovat tässä asiassa avainasemassa koordinoimaan niin sosiaalihuoltolain kuin vammaispalvelulainkin mukaisten muutostöiden toteutumista ja apuvälineiden hankintaa. Kutsutaksipalvelua järjestetään sosiaalitoimesta ikäihmisille. Kutsutaksin palvelulinja liikennöi kaksi kertaa viikossa ovelta ovelle -periaatteella, tilaus tehdään kunnan infopisteeseen. Tilataksi hakee tarvitsijat keskustaan palvelujen äärelle, ja vie heidät sovitun aikataulussa takaisin kotiin Kuljetuspalvelua voivat hakea sellaiset henkilöt, jotka eivät voi kulkea yleisillä kulkuneuvoilla. Palvelu on tarkoitettu virkistysmatkoja varten. Vammaispalvelulain nojalla myönnettyjä matkoja ei ole tarkoitettu matkoihin, joita Kela korvaa. Kirkkonummen palvelukeskussäätiö ylläpitää palvelukeskusta ja taloa sekä harjoittaa tiloissaan palvelutoimintaa omana tuotantona ja vuokraamalla tiloja. Tiloja vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin, kokouksiin, liikuntaan, askarteluun jne. Omaa palvelutuotantoa ovat ateria- ja kahvila- sekä ravintolapalvelut, päiväkeskustoiminta, eläkeläisten liikuntaryhmät ja seniorinetti. Talossa toimii mm. jalkojenhoitajan vastaanotto sekä muita yksityisiä yrittäjiä. Ikäihmisille on tarjolla eri puolilla Kirkkonummea kotihoidon järjestämää kerhotoimintaa, jossa ikäihmiset voivat yhdessä esim. askarrella, pelata pelejä tai muuten vain viettää aikaansa yhdessä. Kirkkonummen suomalainen ja ruotsalainen seurakunta järjestävät muiden palveluidensa lisäksi ikäihmisille suunnattuja leirejä, retkiä ja eri puolilla kuntaa kokoontuvia kerhoja. Toiminta tapahtuu päiväsaikaan ja tarvittaessa pyritään järjestämään kuljetus. Diakoniatyöntekijät ja papit tekevät kotikäyntejä pyydettäessä. Papilta voi saada myös ehtoollisen omassa kodissaan. Aktiivisille eläkeläisille Kirkkonummella on tarjolla toimintaa kuudessa eläkeläisjärjestössä. Kunnassa on lisäksi lukuisia määriä erilaisia vammais-, potilas- ja muita vertaistukijärjestöjä, joissa jäseninä on ikäihmisiä. Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoiseen työpanokseen.

12 12 Vanhusneuvoston päätehtävänä on seurata vanhustenhuollon kehitystä ja vanhusväestöä koskevia yhteiskunnallisia toimintoja ja vaikuttaa niihin. Se valvoo muun muassa, että vanhusväestölle tärkeät kysymykset otetaan huomioon kunnan eri elimissä ja että päättäjille välittyy vanhusväestön asiantuntemus esillä olevista kysymyksistä. Vammaisneuvoston tehtävänä on valvoa vammaisten kirkkonummelaisten etuja sekä edistää heidän tasa-arvoaan, osallistumistaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan. Vammaisneuvosto seuraa yleisiin oloihin vaikuttavaa suunnittelua ja päätöksentekoa vammaisten kannalta. Se antaa lausuntoja kaavoitussuunnitelmista ja erilaisista hankkeista, tutkii uudis- ja korjausrakentamisen piirustukset ja muut suunnitelmat ja ottaa niihin kantaa. Samalla se seuraa yksittäisille vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kehitystä. Järjestöt ovat löytäneet yhteistyön voiman ja mahdollisuudet yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi perustamalla yhteistyöjärjestön. Kirkkonummen yhteistyöjärjestö on jo vuodesta 1990 lähtien ollut kunnassa toimivien sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteinen foorumi. Lähes 3000 hengen yhteisjäsenmäärä on merkittävä tekijä mm. erilaisessa yhteydenpidossa kuntaan päin ja päinvastoin. Veteraaniasian neuvottelukunta seuraa rintamaveteraanien palvelutilannetta ja avustaa palvelujen kehittämisessä yhteistyössä eri veteraanijärjestöjen kesken sekä tekee aloitteita ja esityksiä kunnanhallitukselle sekä muille toimielimille. Liikunnan avulla voidaan ylläpitää ja kohottaa fyysistä kuntoa sekä lisätä henkisiä voimavaroja. Liikuntatoimi järjestää erityisryhmille mm. tuoli-, sali-, vesi-, syvävesijumppaa ja kuntosaliharjoittelua, joita toimintoja toteutetaan esim. uimahallilla, Gestebyn nuorisotalolla, Masalan monitoimitalossa, Palvelukeskuksessa ja Mikaeligårdenissa (ruotsinkielisille vanhusten vuokrataloyhtiö). Liikuntatoimen lisäksi kansalaisopisto tarjoaa ikäihmisille liikuntaa ja muita kulttuurimahdollisuuksia. Avustajan kanssa uimassa Humaljärvellä Kirkkonummella kulttuuripalvelut tarjoavat Ikääntyneille erilaisia tilaisuuksia, kuten Veteraanipäivä, Itsenäisyyspäivä ja Kirkkonummi-päivät. Lisäksi kulttuurijärjestöillä on mahdollisuus anoa kunnalta avustusta eri toimintoihinsa. Kirjaston ja kotihoito tekevät yhteistyötä niin, että kotihoidon asiakkaat saavat halutessaan kirjastopalvelut kotiinsa. Tarjontaa lisätään tulevaisuudessa myös sähköisen viestinnän uusien mahdollisuuksien myötä. Kirjasto palvelee myös palvelutalossa ja laitoksissa asuvia Kotiin tuotettavat palvelut Kotihoito Kirkkonummen kunnassa kotihoidolla tarkoitetaan kotiin tuotavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kunnassa asuville toimintarajoitteisille vanhuksille, vammaisille, pitkäaikaissairaille, saattohoitoasiakkaille sekä muille lyhytaikaista apua tarvitseville henki-

13 13 löille. Palveluiden avulla pyritään mahdollistamaan kotona asuminen noudattaen palveluja hoitosuunnitelmaa niin, että se on tavoitteellista, joustavaa ja vastaa asiakkaan tarpeita. Kotihoito voi olla tilapäistä tai jatkuvampaa, säännöllistä viikoittain tapahtuvaa hoitoa ja palvelua. Kotihoidon tavoitteena on ylläpitää mahdollisuuksien mukaan vanhuksen tai vammaisen terveyttä ja toimintakykyä, turvata asiakkaille ihmisarvoinen elämä hänen omaa arvomaailmaansa ja itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen sekä tukea asiakkaan omatoimisuutta kotona selviytymisessä niin pitkään kuin mahdollista. Kirkkonummen kotihoidossa asiakkaat saavat yksilöllisen palvelun ja hoidon, josta vastaa asiakkaalle määritelty omahoitaja ja hänen tiiminsä. Vuonna 2004 kotihoidon henkilökunta koostuu kotiavustajista, kodinhoitajista, lähihoitajista, perushoitajista ja sairaanhoitajista sekä palvelusihteeristä, ja 4 alueella alueesimiehestä. Yhteensä henkilökuntaa Kirkkonummen kotihoidossa on 61 henkilöä. Kotihoito toimii maanantaista - sunnuntaihin klo 8-21 välillä. Öisin palvelu ostetaan paikalliselta sairaankuljetukselta. (Kirkkonummen kotihoito 2004.) Kirkkonummen kotihoidon tukipalveluita ovat kotiin kuljetettavat ateriat, hygieniapalveluista saunotus ja vaatehuolto, turvapalveluista turvapuhelimet ja päivätoiminta Kirkkonummen palvelukeskuksessa sekä siivouspalvelu. Pääasiassa siivous tuotetaan palvelusetelillä. (Kirkkonummen kotihoito 2004.) Palveluseteli kunnissa perustuu sosiaalihuoltolakiin (SHL710/1982) ja sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992). Palvelusetelin tavoite ja tarkoitus on tarjota asiakkaalle valinnan mahdollisuus kunnan oman toiminnan lisäksi hankkia palvelu yksityiseltä palvelun tuottajalta. Tämä parantaa palvelujen saatavuutta sekä vahvistaa asiakkaan asemaa. Asiakas ei saa esim. seteliä tai lipuketta vaan viranomaispäätöksen. Sosiaalilautakunta vahvistaa maksut vuosittain. Omaishoidon tuki on tarkoitettu vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi. Harkittaessa tukea myönnetään silloin, kun se korvaa laitoshoidon tai palveluasumisen ja on ympärivuorokautista tai jatkuvaa. Sosiaalilautakunta on porrastanut tuen neljään eri luokkaan perustuen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen. Tukea maksetaan kalenterivuosi kerrallaan Palvelu- ja laitosasuminen Silloin, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista, ikääntyneille kuntalaiselle pyritään tarjoamaan heidän sairautensa, toimintakykynsä ja elämäntilanteensa perusteella mahdollisimman tarkoituksenmukainen paikka joko palvelu- tai laitosasumisena. Sosiaali- ja terveystoimen yhteinen SAS-työryhmä (= Selvitä, Arvioi, Sijoita) käsittelee kaikki palvelutaloon ja laitosasumiseen odottavien asukkaiden hakemukset ja tekee ehdotuksen tarkoituksenmukaisesta hoitopaikasta Kirkkonummen palvelukeskussäätiön palvelutalo oikealla Palveluasuminen voidaan järjestää laitoksen yhteydessä, asuntola- tai palvelutaloluonteisena, normaalina vuokra-asumisena tai asiakkaan omistamassa asunnossa. Vanhain-

14 14 koti määritellään Kelan mukaan avopalveluksi. Kaikki kunnan alueella sijaitsevat yksityiset palveluasumisyksiköt tarjoavat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Henkilöstömiehitys on yli 0,4 hoitajaa asukasta kohti, jolloin puhutaan tehostetusta palveluasumisesta. Kaikki palveluasuminen on tarkoitus siirtää sosiaalitoimen alaisuuteen vuoden 2005 alusta lukien. Kirkkonummen palvelukeskussäätiö omistaa Kirkkonummen palvelutalon ja valitsee vuokralaiset asuntoihin: 26 palveluasuntoa, joista 4 yksiötä, 16 avokeittiökaksiota ja 6 varsinaista kaksiota sekä kaksi ryhmäkotia, joista toinen on 6 ja toinen 9 paikkainen. Palvelutalon hoivapalvelut on kilpailutettu, ja Suomen hoitotiimi Oy tuottaa ne kilpailutuksen tuloksena. Kunta ostaa palvelut hoitotiimiltä, ja asukas maksaa palveluista kunnan vahvistaman taksan palvelutarpeen perusteella. Vuonna 2004 henkilöstömitoitus palvelutalossa on 0.54 hoitajaa/ hoidettava. Pohjois-Kirkkonummella Hakami Oy ylläpitää kahdessa yksikössä kodinomaisissa tiloissa tehostettua palveluasumista vanhuksille. Tammikodissa on 9 vakituista ja yksi tilapäinen paikka. Vuonna 2004 kunta on ostanut kaikki 9 paikkaa. Tammikartanossa on 22 paikkaa, joista kunta ostaa 19 paikkaa. Lisäksi kunta on ostanut tilapäishoitoa omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseksi. Henkilöstömitoitus näissä paikoissa on yli 0,56 hoitajaa/ hoidettava. Tammikartano Veikkolassa Turuntien varrella Tammikoti Kirkkonummen ja Vihdin rajalla Laitosasuminen Kunnassa sairaala- ja laitospalvelut on keskitetty terveystoimen alaisuuteen. Pysyvää laitosasumista järjestetään kunnan hoivakodissa Volskodissa, jossa on 41 paikkaa kodinomaisissa pienyksiköissä. Metsäpirtti on erillinen Volsin pihapiirissä sijaitseva 8 paikkainen dementiayksikkö. Henkilöstömiehitys Volsissa on 0, 67 hoitajaa / asukas. Myös terveyskeskuksen sairaala tarjoaa laitosasumista. Vuonna 2004 sairaalan 60 sairaansijasta keskimäärin 20 on ollut pysyväispotilaiden käytössä. Terveyskeskuksen sairaalan henkilöstömitoitus on 0.65 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti. Sairaala ei kuiten-

15 15 kaan voi olla kenenkään ikäihmisen tai vammaisen koti. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että mahdollisimman pian kuntaan rakennetaan hoivakoti, johon sairaalan pysyväispotilaat siirretään kodinomaisiin yksiköihin Terveyspalvelut Vuoteen 2030 mennessä miesten keskimääräinen elinajanodote nousee 79,5 vuoteen (74,1 vuonna 2000) ja naisten 84,6 vuoteen (81,0 vuonna 2000) (Tilastokeskus, väestöennusteet ). Eliniän kasvu tuo mukanaan toimintakykyisiä vuosia, sairastuvuuden ei ennusteta lisääntyvän. Jokaiselle suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo kuinka tervettä tai sairasta väestö on suhteutettuna koko maan keskiarvoon (= 100). Kirkkonummella terveysindeksi on 61. Indeksiluku muodostuu kolmesta muuttujasta: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Indeksi kertoo, että HUS piirissä on koko maan kolme terveintä väestöä omaavaa kuntaa, Kirkkonummen lisäksi Espoon (57) ja Kauniaisten (63). (Kela 2004.) Perusterveydenhuollon palvelut Kunnan terveydenhuollon toimiala huolehtii kuntalaisten terveyspalveluista. Terveyskeskus järjestää perusterveydenhuollon palvelut. Jokaiselle kuntalaiselle määräytyy asuinosoitteensa perusteella omalääkäri, joka ensisijaisesti huolehtii oman väestönsä avohuollon palveluista. Omalääkärin lisäksi terveyskeskuksessa on sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottoja, laboratorio, röntgen ja fysioterapiapalveluita sekä rajoitetusti sosiaalityöntekijän, puheterapeutin, toimintaterapian ja psykologin palveluita. Kirkkonummen terveyskeskus Suun terveydenhuolto edistää ja ylläpitää kirkkonummelaisten suunterveyttä ja toimintakykyä. Toiminta toteutuu alueellisesti. Ikäihmisten suun terveydenhoitoon on lähivuosina kiinnitetty erityisesti huomiota. Yli 65-vuotiaiden pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa terveyskeskus. Se toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäkuntoutuksena, avohoidossa tai laitoksessa. Terveyskeskuksen sairaala sekä päivystys-, kuntoutus- ja pitkäaikaishoito Terveyskeskuksen sairaala (yhteensä 60 sairaansijaa) huolehtii kuntalaisten tarvitsemista perusterveydenhuollon sairaalapalveluista silloin, kun sairaus ei vaadi erikoislääkäritason hoitoa. Hoitoon potilaita tulee sekä päivystysluontoisesti, sovitusti kotoa tai muista sairaaloista kuntoutukseen sekä saattohoitoon kuoleman lähestyessä. Tärkeä haaste sairaalalle on järjestää jatkohoitopaikka tarvittaessa niille erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille, joiden hoito ei vaadi enää erikoissairaanhoitoa. Kirkkonummi kuuluu HUS piiriin, joka piiri huolehtii kuntalaisten erikoissairaanhoidosta.

16 16 Kirkkonummella on useita yksityisiä terveyspalveluja tuottavia yrityksiä, joiden palveluja kuntalaiset käyttävät. Osa yksityisistä terveyspalveluista on erikoistunut tuottamaan palveluita laajasti yleislääkäripalvelujen lisäksi esim. erikoislääkäri - ja terveydenhoidon palveluja sekä suorittamaan mm. laboratoriotutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia. Osa yksityisistä terveyspalvelujen tuottajista palvelee suppealla alueella kuten hammaslääkärit 3. KEHITTÄMISTYÖ KIRKKONUMMEN IKÄIHMISTEN PALVELUISSA Kirkkonummen kunnassa on tehty erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä ikääntyvien kuntalaisten hyväksi. Vanhustenhuollon asiantuntijoista koostunut työryhmä on tehnyt kehittämistyötä, ja se julkaisi raporttinsa vuonna 1998, joka raportti päivitettiin vuonna Raportin kehittämisehdotuksista esim. vuonna 2002 aloitti dementiayksikkö Metsäpirtti toimintansa, vuonna 2003 toteutui kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistyminen ja samana vuonna laitoshoito siirtyi terveystoimeen. Myös vuonna 2003 rakennettiin palvelutalo keskustaan. (Ikääntyvä Kirkkonummi 2000). Vuonna 1998 kunnan 65-vuotiaille kohdennetusta palvelutarpeita käsittävästä tutkimuksesta ilmeni, että Kirkkonummen terveysaseman palveluista haastateltavat kokivat omalääkärijärjestelmän toimineen tyydyttävästi, kotipalvelusta oli vain vähän omakohtaista kokemusta ja enemmistö kannatti kotisairaalatoiminnan kehittämistä. Kunnan kauppapalveluihin oltiin melko tyytyväisiä, mutta ongelmatilanteeksi nähtiin kulkeminen hajaasutusalueella. Palvelulinjan tai taksiseteleiden kokeilua kaivattiin ja kodin turvateknologiaan suhtauduttiin myönteisesti. (Koskinen 1998.) Osa tästä tutkimuksesta esiin nousseista epäkohdista on korjattu ja osaa kehitetään. Vuonna 2002 omaishoidon kehittämisprojektin aikana uusina palvelumuotoina omaishoitoon tuli kotilomitus, palvelurahakäytäntö, Tammikodin lyhytaikaishoidon kompensoiminen (intervallipaikka) sekä mahdollisuus omaishoidon tukeen palveluna hoitopalkkion sijasta. Lisäksi palveluiden joustoa ja omaishoidon tuen hakijoiden tasa-arvoa parantamaan tehtiin kuntakohtaiset myöntämisperusteet ja ohjeet. (Ahlsten 2002.) Kehittämistyötä jatketaan olemassa olevilla resursseilla. Omahoitajasysteemi otettiin käyttöön Kirkkonummen kunnan kotihoidossa vuonna Yhteistoiminnallinen oppimisprosessi kesti koko vuoden Omahoitajuuden merkitys kotihoidolle on ollut tärkeä, sillä se on organisaation näkökulmasta selkeyttänyt rakenteita, ja asiakkaan näkökulmasta se on tuonut tavoitteellista ja laadukkaampaa palvelua ja hoitoa. Laatu syntyy siitä, että hoitaja tuntee asiakkaan hyvin sekä omaisilla ja muilla hoitotahoilla on tieto kenen puoleen kääntyy asiakaan asioissa. Kirkkonummella vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ollaan kokeiltu pienimuotoisesti. Vuonna 2003 toteutettiin vapaaehtoisille sosiaali- ja terveystoimien sekä seurakunnan ja SPR:n järjestämä koulutus Arjen Sankarit. Myös vapaaehtoistoiminnan kehittämisedellytysten kartoittamista kotihoitoon tehtiin kesällä Tutkimustuloksista ilmeni vapaaehtoistyölle olevan tarvetta saattopalveluun, seuran pitoon ja pieniin kodin askareisiin. Vapaaehtoisen tulisi olla muun muassa luotettava, iloinen ja keskustelutaitoinen. Iällä ja sukupuolella ei ollut niinkään väliä, kunhan yhteinen jutun aihe löytyisi. Vapaaehtoistoiminnan kehittämistä on tarkoitus jatkaa onnistuneen kokeilun ja kyselyissä saatujen tulosten perusteella. (Laamanen 2004.)

17 17 Vuonna 2003 yhteistyössä työvoimatoimiston, kotihoidon, kuntouttavan työtoiminnan ja Innofocuksen kanssa toteutettiin hoiva-apulaishanke, jonka tavoitteena oli saada kohtaamaan käyttämätön työvoimaresurssi ja hoiva-alan työvoimapula. Kohderyhmänä oli hoiva- ja huolenpitotyöstä kiinnostuneet pitkäaikaistyöttömät, joilla oli oikeus yhdistelmätukeen sekä työhön vaadittava terveys. Koulutus kesti 3kk. Hoiva-apulaiset työskentelevät avustavana työntekijänä vanhusten perushoidossa ja viriketoiminnassa. (Wollsten 2003.) Volskoti Palveluseteli on ollut Kirkkonummen kunnassa käytössä jo vuodesta Kaikki nämä vuodet palveluseteliä on kehitetty siihen suuntaan, että se tarjoaisi vaihtoehtoisen palvelun kunnan omalle palvelulle. Vuonna 2004 alusta kaikki palveluyrittäjät ovat liittyneet Uudenmaan lääninhallituksen valvonnan alaiseksi. Samalla on saatu laki, joka koskee palvelusetelin käyttöä ja asiakasmaksuja. Lisäksi kunta on määritellyt kriteerit, joihin palveluyrittäjät ovat sitoutuneet. Palvelusetelin piiriin kuluu noin 15 yritystä, ja kaikkien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä pyrkimyksenä parantaa palvelun luotettavuutta. Kirkkonummella suuntauksena on eri ikäisten vuorovaikutuksen lisääminen. Tästä hyvänä esimerkkinä on vuonna 2003 Pohjois-Kirkkonummella aloitettu Ikäihmisten ruokaryhmä, Sadatus -projekti ja syksyllä 2004 käynnistetty yhteinen liikuntatuokio ikinuorille ja päiväkotilapsille. Näillä tapaamisilla pyritään luonnolliseen kommunikaatioon eri sukupolvien välillä, ja samalla siirtämään se tieto ja taito, joka ikäihmisillä on. (Sjöwall 2004 & Baarman 2004.) Keväällä 2004 Tanskaan kohdistetusta opintomatkasta saatujen kehittämisideoiden hyödyntäminen Kirkkonummen ikäihmisten palvelutarjonnassa antaa suuntaviivoja poliittisille päättäjille ja kehittämistyötä tekeville virkamiehille. Merkittävimpinä huomioina Tanskasta voidaan mainita ikäihmisen kunnioittaminen tasavertaisena kansalaisena, heidän aktivoimisensa, palvelujen laajuus sekä henkilökunnan riittävyydestä huolehtiminen. (Laamanen 2004). Kesän 2004 aikana yhteistyötä on lujitettu Tanskan malliin vanhusneuvoston kanssa kuulemalla heitä strategiatyöskentelyssä niistä arvoista ja palveluista, jotka heille ovat tärkeitä. Samasta teemasta järjestettiin myös kuulemistilaisuuksia kuntalaisille syksyllä Ehkäisevät kotikäynnit ovat uusi asia Kirkkonummella, ja ne on tarkoitus tehdä yli 85- vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille vielä vuoden 2004 aikana. Kotikäyntejä lisätään asteittain vuositasolla 65- vuotta täyttäviin saakka. (Sjöwall 2004.)

18 18 4. STRATEGINEN OSA Muutokset vuoteen 2012 Vanhusten hyvinvoinnin haasteet ovat syrjäytymisen ennustettavuus ja ehkäisy, hyvinvointiin vaikuttavien elämäntapoihin vaikuttaminen, masentuneisuuden tunnistaminen, liikkumattomuuteen ja sairastuvuuteen vaikuttaminen sekä hoivan tarpeen tunnistaminen. (Matti Liukkosen esitelmä, Vanhusten hoidon laatusymposium ) Suomessa noin 4,2% vuotiaista, 10,7% vuotiaista ja 35% yli 85- vuotiaista kärsii vähintään keskivaikeasta dementiasta. (Sulkava 2001). Kirkkonummella keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa sairastavien lukumäärän kehitys yli 75-vuotiaiden osalta olisi vuoteen 2012 noin 50 uutta potilasta (vuonna 2003 n. 150 potilasta). Heistä n. 2,6 % on ruotsinkielisiä. Laskelmassa on oletettu, että dementian ilmaantuvuus säilyy samana. Taulukko 1. Koko Suomen väestön ikäryhmittäiset prosenttiosuudet ja ennuste vuoteen 2030 Vuosi väkiluku, tuhansia Ikäryhmät, % -osuus (Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto 2002) Kirkkonummen väestön ikärakenne-ennuste (kasvun mukainen maksimivaihtoehto) vuosille 2007 ja 2012: (vuosina 2007, 2012 lisäys edelliseen) Väkiluku Maksimiväestö Ikäryhmä ikäryhmä 2007 % 2012 % 0-6 v v v v v. yli 85v v v v v. yli 75v ,76 13,95 67,43 5,16 2, ,84 14,01 67,43 5,1 2,62 Yhteensä ** Huom. Ikärakenne poikkeaa suunnitelmavuosien ikärakenteesta. (Rakentamisohjelma vuosille , 59.)

19 19 Kirkkonummen sosiaalitoimen strategian (2001) mukaan Kirkkonummi on Hyvä kunta ikäihmiselle. Ikäihmisille tarjotaan yksilölliset elämäntilanteet ja tarjotaan heille mahdollisuus itsensä toteuttamiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja oman identiteetin säilyttämiseen. Visio VIREÄ IKÄÄNTYMINEN. Kirkkonummelainen ikäihminen asuu itsenäisesti ja turvallisesti kodissaan, jonne hänen on mahdollista saada tarvitsemansa kotona asumista tukevat palvelut ja hoito. Arvot, jotka ohjaavat ikäihmisten palvelutuotantoa KUNNIOITTAMINEN Kohtelemme jokaista ikäihmistä tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti hänen yksityisyyttään kunnioittaen. Lisäksi kuulemme ikäihmisiä eri palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä sekä otamme huomioon heidän itsemääräämisoikeutensa. ARVOSTAMINEN Hyödynnämme ikäihmisen elämänsä varrella saadun tiedon ja taidon eri sukupolvien keskeiseksi voimavaraksi ja pidämme heitä tasavertaisina yhteisön jäseninä. OMATOIMISUUS Palveluiden lähtökohtana on ikäihmisten omien voimavarojen käyttö ja niitä tukemalla pyritään säilyttämään hänen toimintakykynsä mahdollisimman pitkään. ELÄMÄNLAATU Luomme ikäihmiselle eheän ja mahdollisimman laadukkaan loppuelämän hänelle turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä, jossa sosiaalinen verkosto on tavoitettavissa. Volskodin Juhannusjuhlat vuonna 2004

20 PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET KOTI ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖNÄ Ikääntyvä asuu mahdollisimman pitkään kotona Elinkaariasuminen Asuin- ja elinympäristö tukevat kotona asumista. Koti on mahdollista muuntaa asujansa mukaan YHTEISÖ IKÄÄNTYVÄN TUKENA Ikäihminen ei ole yksin Ikäihmisen elämän tuomaa kokemusta ja taitoja siirretään eri sukupolvien käyttöön. Ikääntyvä otetaan voimavaraksi hänen kiinnostuksensa ja voimiensa mukaan. Ikäihmiselle järjestetään kohtaamis- ja vuorovaikutuspaikkoja yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyksi IKÄÄNTYVÄN TOIMIN- TAKYVYN SÄILYMINEN PALVELUT KUSTANNUKSET Kirkkonummella ikääntyvällä on mahdollisuus omatoimiseen, terveeseen ja aktiiviseen elämään Ikääntyvä kantaa ensisijaisesti itse vastuun omasta terveydestä (itse myös). Terveydenedistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, aktiviteettien lisääminen. Monipuoliset palvelut Ikääntyvä voi valita ja vaikuttaa palveluihinsa. Ehkäisevät kotikäynnit. 90 % yli 75-vuotiaista voi asua kodissaan ja heistä kotihoidon palveluita saa säännöllisesti noin 25 %, tarvittaessa myös ympärivuorokautisesti. Omaishoidontukea saa 8 % yli 75-vuotiaista. Tehostettu palveluasumisen piiriin kuuluu 8 % 75-vuotta täyttäneistä. Henkilöstömitoitus yli 0,4 hoitajaa/asukas. Laitosasumisen piiriin kuuluu 6,4 % 75-vuotta täyttäneistä. Henkilöstömitoitus yli 0,7 hoitajaa/asukas. Pitkäaikaishoidosta terveyskeskussairaalassa luovutaan, sairaala keskittyy akuuttihoitoon ja geriatriseen kuntoutukseen, sairaalapaikkoja on 4% 75-vuotta täyttäneille. Henkilöstömitoitus yli 0,8 hoitajaa/ss, lisäksi riittävästi kuntoutushenkilökuntaa. Kustannukset pysyvät hallinnassa Työntuottavuutta nostetaan henkilöstön osaamisen ja työtyytyväisyyden sekä hyvän johtamisen avulla. Työntekijöiden kustannustietoisuus auttaa jokaista tekemään valintoja ja oikeita päätöksiä. Ennaltaehkäisevien palveluiden avulla vähennetään kustannusten nousua laitos- ja palveluasumisessa. Ylimääräisiä kustannuksia vältetään huolehtimalla, että ikääntyvä on oikeassa paikassa oikeaan aikaa.

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot