PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN"

Transkriptio

1 PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

2 Luottoriskianalyysin perusteet Luottoriski on se riski, ettei lainanottaja pysty maksamaan täysimääräisiä kuponkeja ja pääomaa takaisin ajallaan. Luottoriskiin kuuluu kaksi tekijää: 1. Maksukyvyttömyysriski (default risk) ja maksukyvyttömyyden todennäköisyys, joka on todennäköisyys sille, että lainanottaja ajautuu maksukyvyttömäksi. 2. Tappion suuruus, joka tarkoittaa sitä joukkolainan arvon määrää, minkä sijoittaja häviää maksukyvyttömyyden sattuessa. Voidaan määrittää joko rahallisena summana, tai prosentteina joukkolainan nimellisarvosta (esim. 40%). Joukkolainan odotettu tappio = maksukyvyttömyyden todennäköisyys x tappion suuruus

3 Spread-riski Sijoittajat vaativat yritysten joukkolainoille parempaa tuottoa luottoriskittömiin valtionlainoihin verrattuna. Tämä sijoittajien vaatima preemio voi pienentyä tai suurentua tilanteissa, joita ovat mm. 1. Lainanottajan luottoluokituksen lasku luottoluokitusriski 2. Markkinoiden likviditeettiriski kuinka hyvin joukkolainan voi myydä tai ostaa markkinahinnalla. Luottoluokitusriski riski, että lainanottajan luottoluokitus laskee. Sijoittajat vaativat suurempaa tuottoa, mikäli arvioivat luottoluokitusriskin suuremmaksi.

4 Likviditeettiriski Joukkolainan osto-ja myyntihinta voi poiketa todellisesta markkina-arvosta. Sijoittajat vaativat joukkolainalle suurempaa tuottoa, mikäli likviditeettiriski suurempi. Likviditeettiriskiin vaikuttavat tekijöitä ovat: 1. Lainaemission koko mitä pienempi emissio, sitä suurempi likviditeettiriski 2. Lainaajan luottokelpoisuus huonompi luottokelpoisuus, suurempi likviditeettiriski Kriisin aikana likviditeettiriski voi nousta dramaattisesti, esim. loppuvuonna 2008.

5 Joukkolainojen etuoikeusasemasta: Joukkolainat voivat erota toisistaan sen suhteen, missä asemassa ne ovat yrityksen maksukyvyttömyystilanteessa. Oikealla taulukko etuoikeuasemasta. First lien loans -> korkein asema!!! Lainoissa vakuus, esim. kiinteistö. Senior secured lainoissa myös vakuus. Korkeimmassa etuoikeusasemassa oleva laina ilman vakuuksia on senior unsecured. First Lien Loans Senior Secured Senior Unsecured Senior Subordinated Subordinated Junior Subordinated

6 Luottoluokitysyhtiö Moody sin mukaan: Vuonna 2010 maksukyvyttömyyteen ajautui 57 Moody sin luokittelemaa yhtiöitä. Maksukyvyttömyyteen ajautui yrityksiä erilaisilta toimialoilta. Pohjois-Amerikkalaisia yrityksiä 45, eurooppalaisia 8 ja loput Latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta. Moody'sin spekulatiivisen (high yield) -luokan (alhaisempi kuin Baa-luottoluokitus) yrityksistä maksukyvyttömyyteen ajautui 3,2% yrityksistä vuonna 2010, 13,1% vuonna Kaikista yrityksistä vastaava luku oli 1,3% vuonna 2010, 5,4% vuonna 2009.

7 Yritysten maksukyvyttömyys % toimialoittain vuonna 2010 Toimiala Maksukyvyttömyys % Pankit 0,5 Pääomavaltaiset toimialat 1,6 Kuluttajatuotteet 1,9 Energia & ympäristö 2,3 Pankin ulkopuoliset rahoituspalvelut 0,8 Media & Julkaisutoiminta 3,6 Vähittäiskauppa & Jakelu 3,3 Teknologia 1,3 Kuljetus 0,9 Perushyödykkeet 0,2

8 Alla luottoluokitukseltaan spekulatiivisten yhtiöiden maksukyvyttömyys %

9 Alla lainojen palautusaste maksukyvyttömyyden sattuessa eri etuoikeusaseman mukaan.

10 Linkki Moody sin tutkimukseen -> %20Rates, pdf

11 Luottoanalyysi vs. osakeanalyysi Yritysten johdon tavoite on karkeasti ottaen työskennellä osakkeenomistajien puolesta. Yrityksen tuloskasvu ja kassavirta hyödyttää osakkenomistajia. Lainaajille usein paras lopputulos taas on, että yritys maksaa korot/kupongit ja pääoman ajallaan. Vastineena lainamaksujen etuoikeudesta osakkeenomistajiin verrattuna, lainaaja luopuu yrityksen arvonnoususta tuloksen ja kassavirran kasvaessa. Osakeanalyytikot ovat mm. kiinnostuneita yrityksen strategiasta ja investoinneista, jotka voivat kasvattaa yrityksen arvoa. Luottoanalyytikot taas arvoivat enemmänkin yrityksen riskejä mittaamalla sen kassavirran kestävyyttä verrattuna vieraan pääoman määrään ja korkomenoihin.

12 Luottoriskianalyysissa kannattaa keskittyä seuraaviin asioihin: Lainanottajan kyky (1. capacity) hoitaa velkansa. Luottoriskianalyysin tekemisessä toimiala-analyysi toimii hyvänä lähtökohtana, ks. Porterin viiden kilpaivoiman malli: tuottajien neuvotteluvoima, ostajien neuvotteluvoima, alalle tulon esteet, substuuttien uhka ja olemassa olevien yritysten välinen kilpailu. Toimialan fundamentit, ts. onko toimiala syklinen vai defensiivinen ja minkälaiset ovat toimialan kasvunäkymät.

13 Yrityksen fundamentit, ts. yrityksen kilpailutilanne, yrityksen saavutukset ja historiallinen kehitys, johdon strategia ja toimintatapa. Luottoriskianalyysin yrityskohtaiset tunnusluvut: Yrityksen kannattavuus ja kassavirta, mm. operatiivinen liikevoittomarginaali ja operatiivinen liiketulos (EBIT) tärkeitä mittareita, jotka antavat tietoa yhtiön kannattavuudesta ja sen trendistä. EBIT on hyvä mittari luottoriskianalyysissa, koska se kertoo yrityksen suorituskyvystä ennen yrityksen pääomarakenteeseen liittyviä kustannuksia ja veroja. EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) -lukua käytetään luottoriskianalyysissa arvioimaan karkeasti kassavirran määrää.

14 Muita luottoriskianalyysissa käytettäviä mittareita ovat muun muassa: Funds from operations (FFO) Standard s & Poor sin mukaan FFO = kertaeristä oikaistu nettotulos + poistot, arvonalentumiset, myöhemmin maksettavaksi siirtyvät tuloverot ja muut ei-käteiset erät. Yrityksen kassavirta ennen osinkoja = yrityksen nettotulo + poistot ja arvonalentumiset investoinnit - ei-käteisen käyttöpääoman kasvu, (kaikki erät kertaeristä oikaistuna). Yrityksen kassavirta ennen osinkoja kertoo yrityksen kassavirran määrän ennen osakkeenomiastajille maksettavia osinkoja.

15 Yhtiön velkaisuutta kuvaavat mittarit mm. vieraan pääoman määrä/koko pääomaan (oma + vieras), jota käytetään usein hyvän luottoluokituksen omaavien yritysten analysointii. Toinen hyvä mittari on vieraan pääoman määrä/ebitda, jota analyytikot käyttävät arvioidakseen niin trendiä kuin tulevaisuutta, sekä muihin samalla toimialalla toimiviin yrityksiin. Mittari on hyvinkin volatiili yritysten kohdalla, joilla on suuri vaihtelu kassavirrassa. EBITDA/korkokulut kertoo kuinka hyvin yritys kykenee suoriutumaan korkomenoistaan operatiivisen kassavirtansa turvin.

16 Lainan vakuudet (2. collateral) Sijoittajat analysoivat lainan vakuuksien arvon maksukyvyttömyystilanteen varalta. Vakuuksien arvon analysointi saa suuremman roolin yristen kohdalla, joiden luottoluokitu on heikko. Omat arviot tulee tehdä mm. patenttien ja liikearvon kohdalta. Yrityksen patentit luetaan yleensä arvokkaammaksi kuin liikearvo (goodwill). Lainan kovenantit (3. covenants) Kovenanttien tarkoitus on suojat lainaajia, mutta toisaalta antaa yritykselle vapauden toimia osakkeenomistajia hyödyttävällä tavalla. Kovenantit määräävät 1. Mitä johto on oikeutettu tekemään (myöntävä kovenantti) ja 2. rajoitettu tekemästä (negatiivinen/rajoittava kovenantti).

17 Esimerkkejä myöntävistä kovenanteista ovat mm. korkojen ja pääoman maksaminen ajallaan ja tilinpäätösten sekä osavuosikatsauksien tuottaminen säännöllisesti. Esimerkkejä negatiivisista/rajoittavista kovenanteista ovat mm. osingon määrän rajoittaminen suhteessa tulokseen tai yläraja uuden lainan osuudelle. Kovenantit mainitaan lainan myyntiesitteessä.

18 Lainojen laatu (4. character) Luottoriskianalyytikoiden tulee arvoida mm. johdon strategian vakautta, johdon aiempia toimenpiteitä (mm. mahdollisia konkursseja tai uudelleenjärjestelyjä), yrityksen raportointitapoja ja lainaajien kohtelua aiemmin.

19 Sopivan yrityslainan valitseminen: Yrityslainaa valittaessa kannattaa siis analysoida yrityksen luottokelpoisuutta käyttäen apuna aiemmin mainittua neljää c:tä (capacity, collateral, covenants ja character). Lisäksi kannattaa miettiä yleistä korkotason kehitystä. Korkojen noustessa lainojen hinnat laskevat ja vice versa. Korkoriskin yleinen mittari on duraatio, joka kertoo karkeasti sen paljonko joukkolainan hinta nousee tai laskee, kun korot muuttuvat. Pienempi duraatio tarkoittaa siis pienempää korkoriskiä!!!

20 Joukkolainan hinnan herkkyyttä korkotason muutokselle kuvataan siis duraatiolla. Hinnan herkkyyten vaikuttavat mm. yrityslainan pituus, kupongin taso sekä mahdolliset joukkolainan optiot. Pidempi joukkolaina on herkempi korkotason muutoksille kuin lyhyempi, mikäli muut tekijät ovat ennallaan. Vastaavasti mitä pienempi kuponkitaso, sitä herkempi joukkolainan hinta on korkotason muutoksille. Muita keskeisiä asioita joukkolainan valinnassa ovat mm. lainan likviditeetti ja lainan valuutta.

21 2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere= &ssbinary =true 2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere= &ssbinary =true

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot