KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA"

Transkriptio

1 KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA FinnHEMS Oy (jäljempänä myös tilaaja tai hankintayksikkö ) kutsuu osallistumaan Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän osallistumiskutsun mukaisesti tarjouskilpailuun, joka koskee taloushallintopalveluita (jäljempänä palvelu ). 1. HANKINTAYKSIKKÖ FinnHEMS Oy on viiden sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS, PPSHP, PSSHP, PSHP ja VSSHP) omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Sen tarkoituksena on tuottaa kuuden eri helikopteritukikohdan kautta koko maan kattavaa ympärivuorokautista ja välittömässä lähtövalmiudessa olevaa laadukasta ja ilmailun turvallisuusnormiston täyttävää helikopterialustaista kuljetuspalvelua yliopistollisten sairaanhoitopiirien käyttöön. Yhtiön rahoitus tulee valtionavustuksena sosiaali- ja terveysministeriöltä. Rahoitus määritellään yhtiölle vuosittain. STM maksaa yhtiö avustuksen neljä kertaa vuodessa ja avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia. Yhtiön vuoden 2014 budjetti on noin 32,8 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa tulee vuonna 2014 olemaan noin 15 henkilöä. Yhtiön kuluista noin 85 % muodostuu lentotoiminnan kiinteistä- ja muuttuvista kustannuksista. FinnHEMS on kilpailuttanut lentopalvelun tuottajat lain julkisista hankinnoista (2007/348) mukaisesti. Eteläiselle alueelle, joka kattaa Vantaan, Tampereen ja Turun tukikohdat, on valittu valittu Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab (SHT Ab). Pohjoiselle alueelle, joka kattaa Kuopion, Oulun ja Rovaniemen tukikohdat, on valittu Scandinavian MediCopter Ab. Helikopterilentotoimintaa tukee jokaisessa tukikohdassa lisäksi erillinen maayksikkö, jonka avulla ensihoitolääkäri viedään hälytyskohteeseen autolla helikopterin sijasta tukikohdan ns. lähialuetehtävissä sekä sääolosuhteiden tai teknisten vikojen estäessä lentämisen. Yhtiö hallinnoi lisäksi kuutta eri vuokrattua helikopteritukikohtakiinteistöä. 2. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE Hankinnan kohteena ovat taloushallintopalvelut, sisältäen vähintään: Kirjanpito ja tilinpäätös kirjanpito suomen lainsäädännön mukaisesti (FAS) jaksotukset kuukausittain täsmäytykset 8 kustannuspaikka ja lisäksi tarvittava määrä projektilaskentaa viranomais- ja verottajaraportointi mahdollinen konsernirakenne tulevaisuudessa tilinpäätös yhteydenpito verohallintoon (kuukausittaiset rutiinit ja veroilmoitus) Ostolaskutus sähköinen ostolaskujen kierrätys (verkkolaskut ja skannatut laskut) Myyntilaskutus yhtiöllä ei merkittävää myyntilaskutusta

2 Maksuliikenne Palkkahallinto palkanlaskenta palkkojen maksu viranomaisraportointi Matkustuksen hallinta sähköinen matkalaskujen käsittely Sisäinen ja ulkoinen raportointi Kirjanpidon raportit o Tuloslaskelma ja tase Budjettivertailut / ennusteet Raportit rahoittajan edustajille (STM) Johdon raportointi Kuukausi- ja kvartaaliraportit Kustannuspaikkakohtaiset raportit Rahavirtaraportti Lentotoiminnan kulujen ja lennettyjen tuntien seuranta (neuvotellaan tarkemmin aloitusprojektin yhteydessä) Projektikohtainen raportointi Hankinnan kohde tarkentuu hankintamenettelyn toisessa vaiheessa, tarjouspyynnössä. Palvelua tuottamaan (sopimustoimittajaksi) tullaan tarjouskilpailun tuloksen perusteella valitsemaan yksi (1) toimittaja. 3. SOPIMUSKAUSI Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva. 4. HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä käytetään rajoitettua menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hankintayksikkö vastaanottaa tarjoajaehdokkaiden osallistumishakemukset. Rajoitetun menettelyyn hyväksytään mukaan vain ehdokkaat, jotka täyttävät osallistumiskutsussa tai sen liitteissä määritellyt soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Osallistumishakemusten perusteella rajoitettuun menettelyyn valitaan mukaan viisi (5) osallistujaa, ellei soveltuvia ehdokkaita ole tätä vähemmän. Jos soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin viisi, ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen osallistumiskutsun kohdassa 9 ilmoitettujen kriteerien mukaisesti. Osallistujien määrää voidaan rajata kohdassa 10. määritellyllä tavalla. Hankintamenettelyn aikataulu on alustavasti seuraava:

3 Hankintailmoituksen julkaisu Osallistujien kysymykset Hankintayksikön vastaukset kysymyksiin Osallistumishakemusten jättäminen vko 12 /2014 Tarjouspyynnön lähettäminen tarjouskilpailuun valituille tarjoajille Mikäli yksikään saaduista osallistumishakemuksista ei vastaa osallistumiskutsua tai myöhemmin tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, taikka olosuhteet hankintamenettelyn aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn kokonaan tai osittain. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan myös muusta perustellusta ja todellisesta syystä hankintoja koskevan lainsäädännön (hankintalaki 73 a ) ja oikeuskäytännön mukaisesti. Hakemuksen/tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Menettelyyn liittyvät asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. 5. YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT Tarjouskilpailusta kiinnostunut tarjoajaehdokas voi osallistumisajan kuluessa pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Kysymys, FinnHEMS/taloushallintopalvelut Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä kello mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan osoitteessa Tarjoajaehdokas on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja osallistumishakemusta antaessaan. 6. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankinnan asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. 7. EHDOKKAILLE ASETETTAVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjoajaehdokkaille on asetettu soveltuvuusvaatimuksia. Vaatimukset on kuvattu osallistumiskutsun liitteessä 1 Osallistumislomake.

4 8. OSALLISTUMISHAKEMUKSEN LAATIMINEN Osallistumishakemuksen on sisällettävä seuraavat osallistumiskutsun liitteet täytettyinä: Liite 1 Liite 2 Osallistumislomake (lomake palautettava täytettynä) Referenssilomake (lomake palautettava täytettynä) Ehdokkaan on myös liitettävä osallistumishakemukseen kaikki em. lomakkeissa vaaditut erilliset selvitykset. Osallistumishakemus ja sen liitteinä olevat lomakkeet sekä selvitykset on annettava kirjallisina suomen kielellä. 9. OSALLISTUMISHAKEMUSTEN ARVIOINTI Osallistumishakemukset asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien ja niistä annettujen pisteiden perusteella: arvioinnissa huomioidaan referenssit, jotka ehdokas on ilmoittanut liitteessä 2 Referenssilomake koskien ehdokkaan asiakkaita, joille on myönnetty valtion avustusta tai sen kaltaista julkista tukea (vähimmäisvaatimukset, kohta b). Enintään 10 vähimmäisvaatimukset täyttävää referenssiä huomioidaan arvioinnissa, referenssien pitää olla viimeisten 3 vuoden ajalta. Ehdokkaan ilmoittamat em. referenssiasiakkaiden liikevaihdot lasketaan yhteen. Eniten pisteitä (100 p) saa se ehdokas, jonka asiakasreferenssien yhteenlaskettu liikevaihto on suurin. Muiden pisteet lasketaan kaavalla ehdokkaan pisteet / suurimmat pisteet * OSALLISTUJIEN MÄÄRÄN RAJOITTAMINEN Osallistumishakemusten perusteella rajoitettuun menettelyyn valitaan mukaan viisi (5) osallistujaa, ellei soveltuvia ehdokkaita ole tätä vähemmän. Mikäli yllä kohdassa 9. kuvattu osallistumishakemusten arviointi johtaa osallistujien tasapisteisiin, ja tasapisteet johtavat tilanteeseen, että mikäli kaikki tasapisteet saaneet osallistujat otettaisiin mukaan hankintamenettelyyn, menettelyyn pitäisi ottaa enemmän kuin 5 osallistujaa, valitaan tasapisteet saaneista osallistujista mukaan suurimman liikevaihdon omaavat ehdokkaat. Liikevaihto huomioidaan vain tarjoavan organisaation osalta, eli liikevaihtona ei voi ilmoittaa konsernin liikevaihtoa, mikäli osallistuja on osa konsernia. Ryhmittymän osalta kaikkien ryhmittymän jäsenten liikevaihto lasketaan yhteen. Alihankkijoiden liikevaihtoa ei huomioida. 11. OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN Tilaajalle osoitettu suomenkielinen osallistumishakemus tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa seuraavasti: 1 kpl paperiversio, 1 kpl muistitikku/cd ROM, joka sisältää osallistumishakemuksen tiedostoina

5 Muistitikuille / CD ROMille tallennettujen tiedostojen tulee olla kopioitavissa ja siirrettävissä tietokoneen muistiin. Tiedostojen tulee olla PDF -tiedostoja joista voi kopioida tekstiä, tai Microsoft Word-, Excel- ja/tai PowerPoint -tiedostoja. Tarjouksen sisältävä kuori ja hakemus on molemmat varustettava viitteellä Hakemus /FinnHEMS taloushallintopalvelut. Kuoressa on myös ilmoitettava hakemuksen jättävän yrityksen nimi. Paperimuodossa oleva hakemus on ensisijainen, mikäli sähköisen ja paperisen osallistumishakemuksen välillä on ristiriitaa. Osallistumishakemukset on toimitettava seuraavaan osoitteeseen viimeistään klo 12.00: Posti- ja käyntiosoite: PTCServices Oy, Simonkatu 12 A 7 (5. krs), Helsinki 12. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS FinnHEMS Oy Jyri Örri toimitusjohtaja LIITTEET Liite 1 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä hakemuksen liitteenä) Liite 2 Referenssilomake (tarjouslomake, palautetaan täytettynä hakemuksen liitteenä)

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 24.6.2014 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot