KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on Keravan kaupungin kiinteistöjen tarvitsemien ikkunalasikorjausten, lasitustöiden, hälytysluonteisen ikkunakorjauksen ja ikkunoiden kalvoitustöiden hankinta. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan ja kestää kaksi(2) vuotta asti. Hankinta ei sisällä optiokausia. Tilaaja hankkii tuotteita ja palveluja hankintatarpeen ilmetessä ja määrärahojensa puitteissa. Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta tilaajalle. Kaikki tuotteiden ja palveluiden ostomääristä annetut arviot ovat alustavia eivätkä sido tilaajaa. Hankintapäätöksen tekee ja hankintasopimuksen solmii valittavien toimittajien kanssa Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos. Tilaaja pidättää oikeuden muuttaa hankinnan laajuutta ja olla perustellusta syystä hankkimatta osaa tässä tarjouspyynnössä mainituista tuotteista tai palveluista. 2. Hankintamenettely Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalaissa (laki julkisista hankinnoista (348/2007) säädetyn palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Keravan kaupungin pienhankintaohjetta. Tämä tarjouspyyntö on lähetetty sähköisesti pienhankintaohjeessa mainitun vähimmäislukumäärän mukaisesti mukaisesti kaupungin tiedossa oleville toimittajille. Kilpailutuksen perusteella valitaan 3-5 palveluntuottajaa tarjouspyynnön mukaisten ikkunalasikorjausten ja lasitustöiden toimittamiseksi ellei tarjouspyynnön ehdot täyttäviä hyväksyttäviä tarjoajia ole tätä vähemmän. Vertailuperusteina käytetään tarjouspyynnön mukaisia tarjottujen tuotteiden ja palveluiden yksikköhintoja. Toimittaja valitaan halvimman hinnan perusteella jäljempänä tarjouspyynnön kohdassa 3 kuvatusti. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaiseksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn kokonaan tai osittain.

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille erityistä korvausta. 3. Tarjouksen laatiminen Tarjous tämän tarjouspyynnön mukaisista tuotteista/palveluista tulee antaa liitteenä olevan taulukon mukaisesti tuotteen tai palvelun yksikköhintana /tuote tai palvelu (alv 0% ). Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjous on annettava kaikkiin tarjouslomakkeen riveihin. Puutteellisesti täytetty, tyhjiä rivejä sisältävä tarjouslomake tulkitaan puutteelliseksi tarjoukseksi ja hylätään. Hintojen tulee olla kiinteinä voimassa saakka (ainoastaan muutokset lakisääteisissä velvoitteissa oikeuttavat tänä aikana hintamuutokseen). Hintoihin on sisällytettävä kaikki tämän palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kuten esim. pakkaus-, laskutus-, vakuutus- yms. kustannukset. Tilaaja ei hyväksy mitään muita erilliskustannuksia kuten esim. pientoimitus- tai laskutuskustannuksia. Muista kuin taulukon mukaisista tuotteista toimittaja voi liittää hinnastonsa ja alennus-%:n. Muita kuin taulukkoon kuuluvia rivejä ei kuitenkaan pisteytetä. Toimitusehto on TOP Keravalla kohteeseen asennettuna, ellei tilaaja toisin ilmoita. Kukin tuote- ja palvelurivi pisteytetään erikseen tarjouslomakkeen mukaisesti. Kunkin rivin painoarvo on yhtä suuri. Edullisin rivihinta saa rivikohtaisen enimmäispistemäärän. Muut tarjoushinnat pisteytetään siten, että edullisin rivihinta jaetaan tarjotulla rivihinnalla ja kerrotaan rivikohtaisella enimmäispistemäärällä. Rivikohtaiset pisteet lasketaan yhteen. Kohtien lasit, peilit, listat sekä peilin reunahionta yhteenlaskettu enimmäispistemäärä 60 pistettä. Kohdista työveloitus ja kuljetusveloitus enimmäispistemäärä 30 pistettä ja hälytysmaksun enimmäispistemäärä on 10 pistettä. Suurimman pistemäärän saanut valitaan ensisijaiseksi puitesopimustoimittajaksi ja sitä seuraavan saanut toissijaiseksi jne. Puitejärjestelyn tilaukset tehdään ensisijaisesti ensisijaiselta toimittajalta. Muilta toimittajilta tuotteet ja palvelut tilataan etusijajärjestyksen mukaisesti, mikäli ensisijainen toimittaja ei pysty toimittamaan tilausta annetussa aikataulussa ja annetun sisältöisesti. Tilaaja pidättää oikeuden perustellusta syystä tilata tuotteita ja palveluita etusijajärjestyksestä poiketen ja tarvittaessa myös tämän puitesopimuksen ulkopuolisilta toimittajilta.

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 4. Muut hankinnassa noudatettavat ehdot Tarjouksessa noudatetaan Jyse 2014 Tavarat ehtoja. Hinnan tarkistaminen sopimuskauden aikana: toimittaja voi esittää viimeistään 3 kuukautta ennen sopimusajanjakson päättymistä mahdollista hinnanmuutosta ja sen tulee perustua toimittajasta itsestään riippumattomiin tekijöihin kuten esim. tuotteiden valmistus- ja materiaalikustannusten nousuun, joka on kirjallisesti selvitettävä tilaajalle. Myös tilaajalla on oikeus neuvotella mahdollisista hintoja alentavista vaikutuksista. Mikäli ostohetkellä sopimustuotteesta on voimassa sopimushintaa alhaisempi kampanjahinta, toimittaja sitoutuu myymään kyseisen tuotteen kampanjahintaan. Veron suuruus on tuotteen toimituspäivänä voimassaolevien säännösten mukainen. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu määriä, koska ne vaihtelevat vuosittain. Tarjoukseen tulee liittää erillinen hinnasto tarjoajan koko tuotevalikoimasta sisältäen myös tarjouspyynnöissä olevat tuotteet. Laskutus tulee tapahtua verkko- tai paperilaskulla ilman laskutus ym. lisiä. Tilaaja maksaa palvelusta kalenterikuukausittain, maksuehto 21 vrk netto. Viivästyskorko on korkolain 4 a :n momentin mukainen. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset on tehtävä suomen kielellä. Tilaaja pidättää oikeuden tehdä hankintaprosessin aikana vähäisiä muutoksia tarjouspyynnön kohteena olevien tehtäväsisältöihin. Laadun valvonta suoritetaan Kaupunkitekniikka-liikelaitoksen toimesta. Tarjouksen tekijän tulee antaa tarjouksen liitteeksi lyhyt selvitys siitä, miten asiat on tarkoitus hoitaa laadukkaalla tavalla erillisellä raportilla sekä tarjoajan on toimitettava tilaajavastuu.fi mukaiset selvitykset (alle 3kk:n ikäiset) tai tilaajavastuu.fi -raportti. Palvelua tuottavan yrityksen on kaikessa toiminnassaan noudatettava lainsäädännöstä johtuvia vaatimuksia. 5. Lisätiedot Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Ikkunalasikorjaukset ja lasityöt". Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä klo mennessä.

4 TARJOUSPYYNTÖ 4 Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan klo mennessä osoitteessa:http://www.kerava.fi/palvelut/päätöksenteko-ja-hallinto/kaupunginhankinnat/kaupunkitekniikka-liikelaitoksen-hankintojen-lisätiedot Tarjoajien tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. 6. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, ne on ilmoitettava eri liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Tilaaja päättää tapauskohtaisesti, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. 7. Tarjouksen voimassaoloaika ja tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa kaikilta osin saakka. Tarjoukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteella klo 11:00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 8. Tarjousten käsittely Menettely vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen sähköpostitse päätöksen perusteluineen tiedoksi.

5 TARJOUSPYYNTÖ 5 9. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ja ellei yksimielisyyttä voida saavuttaa, Tuusulan käräjäoikeudessa. 10. Muut asiat Toimittaja voi hankkia määrittämänsä osan tuotteista alihankintana. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijat on nimettävä ja alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin toimittajaa. Alihankinta sisältyy tarjottuun hintaan. Tarjoaja vastaa alihankkijoidensa puolesta, että tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset täyttyvät ja henkilökunnan palkkauksessa noudatetaan suomalaista työehtosopimusta. Mahdollisia alihankkijoita ei voida sopimuskauden aikana vaihtaa ilman tilaajan lupaa. 11. Hankintapäätös ja hankintasopimus Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille pääsääntöisesti käyttäen sähköistä tiedoksiantoa. Hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tarjoajan tulee tarjouksessaan selkeästi ilmoittaa sähköpostiosoite, johon tieto tehdystä hankintapäätöksestä lähetetään. Päiväys ja allekirjoitus Keravalla Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos Liitteet Liite 1:Tarjouslomake Liite 2:Sopimusluonnos

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg HAUSJÄRVEN KUNTA Ruokapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 3.9.2013 Arvoisa vastaanottaja Hausjärven kunnan ruokapalvelut (hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyistä tuotteista tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 11720 KORJAUSILMOITUS: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Marianne Nissinen Suomi puh.

Lisätiedot