Tilinpäätöksen kommentit. Suom en Pankin kiinteistöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöksen kommentit. Suom en Pankin kiinteistöt"

Transkriptio

1 28 29 Suom en Pankin kiinteistöt K iinteistö Osoite Valmistum is- Tilavuus vuosi noin rm 3 Helsinki R au h an k atu / U nioninkatu 33 / R auhankatu / Snellm aninkatu / Ram sinniem entie /1983/ K uopio P uutarhakatu M ikkeli Päiviönkatu O ulu K ajaaninkatu T am pere H äm eenkatu T urku L innankatu V antaa Suom etsäntie Inari Saariselkä 1958/1976/ Tilinpäätöksen kommentit Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö Suomen Pankki noudattaa EKP:n neuvoston hyväksym iä kirjanpitoperiaatteita ja -tekniikoita, ja vuoden 1999 tilinpäätös on laadittu näiden yhdenm ukaistettujen periaatteiden m ukaisesti. V uoden 1998 tilinpäätös on m uunnettu yhdenm ukaistettuja periaatteita n o u d attavaksi. M arkkinahintaisesta arvostam isesta syntyneet erät on kirjattu arvonm uutostilille. Pankkivaltuusto vahvistaa Suomen Pankista annetun lain 11 pykälän mukaisesti pankin tilinpäätöksen perusteet joh to k u n n an esityksen perusteella. K ulta ja valuuttam ääräiset erät U lkom aan rahan m ääräiset erät ja kulta on tilinpäätöksessä m uunnettu euroiksi käyttäen m arkkinakursseja. U lkom aan rahan m ääräisten erien arvostus on tehty valuuttakohtaisesti. A rvopapereiden arvostus on tehty arvopaperilajeittain. V aluuttakursseista jo h tu v a arvostusero käsitellään erillään arvopapereiden hintojen m uutoksesta joh tu v asta erosta. Kullan hinnanm uutos- ja kurssim uutoserot on kuitenkin käsitelty yhtenä eränä. K ulta on arvostettu m arkkinahintaan (kultaunssin dollarim ääräinen hinta m uunnettuna euroiksi). Arvopapereiden takaisinm yynti-ja takaisinostositoum ukset Arvopapereiden takaisinm yyntisitoum ukset eli käänteiset reposopim ukset on kirjattu taseeseen vakuudellisina talletuksina vastaavaa-puolelle. A rvopapereiden takaisinostosopim ukset eli reposopim ukset on kirjattu taseeseen vakuudellisina luottoina vastattavaa-puolelle. Reposopimuksilla myydyt arvopaperit jäävät Suomen Pankin taseeseen. Eurojärjestelm än sisäiset erät Eurojärjestelm ään kuuluvien keskuspankkien väliset saamiset ja velat esitetään Suomen Pankin taseessa nettom ääräisinä. K äyttöom aisuus Tilikauden 1999 alusta lukien käyttöom aisuus on arvostettu hankintah in taan poistoilla vähennettynä. Poistot on laskettu tasapoistom enetelmällä. T asapoistot tehdään käyttöom aisuuden odotettuna taloudellisena käyttöaikana siten, että ne aloitetaan toisen hankintaa seuraavan kalenterikuukauden alusta. Vertailukelpoiseksi m uunnetussa vuoden 1998 taseessa rakennukset ja m aa-alueet on ak tivoitu taseeseen m arkkinahintaan ja niiden vastaeränä on arvonm uutostili. N äiden rakennusten poistot on tilikaudelta 1999 kirjattu arvonm uutostiliä purkam alla siten, ettei poistoilla ole tu losvaikutusta. Taloudelliset käy ttöajat ovat seuraavat: atk-laitteet ja ohjelm istot, autot: 4 vuotta koneet, kalusteet: 10 vuotta rakennukset: 25 vuotta. K äyttöom aisuus, jonka arvo on alle euroa, poistetaan hankintavuonna. Taseen ulkopuoliset erät V aluuttaterm iinit otetaan huom ioon laskettaessa valuuttaposition nettokeskihintaa. Taseen ulkopuolisista eristä aiheutuneet voitot ja tappiot käsitellään sam alla tavalla kuin taseessa olevista eristä aiheutuneet voitot ja tappiot. Tuloslaskelmaan kirjaamisen periaatteet T u o to t ja kulut kirjataan suoriteperiaatteella. R ealisoituneet tu o to t ja kulut kirjataan tu loslaskelm aan. V aluuttakurssivoittojen ja -tap pioiden laskemisessa on käytetty päivittäisen nettokeskihinnan menetelmää. Arvopaperien hintaeroista johtuvien voittojen ja tappioiden laskemisessa on käytetty arvopapereiden keskihinnan m enetelm ää. R ealisoitum attom at voitot kirjataan taseen arvonm uutostilille. R ealisoitum attom at tap p io t kirjataan tuloslaskelm aan, jos ne ovat suurem m at kuin aikaisemmin taseen arvonm uutostilille kirjatut vastaavat realisoitum attom at arvostusvoitot. T u loslaskelm aan kirjattuja realisoitum attom ia ta p pioita ei peruuteta seuraavina tilikausina. Jos arvopaperilajista tai valuutasta kirjataan tilinpäätökseen realisoitum attom ia tappioita, täm än arvopaperilajin nettokeskihintaa tai valuutan nettokeskikurssia m uutetaan vastaavasti ennen seuraavan tilikauden alkua.

2 30 31 Realisoitum attom ia tappioita ja voittoja ei nettouteta keskenään. Ne kirjataan arvopaperilajeittain, valuutoittain ja kullan osalta erikseen. A rvopapereiden hankintahinnan ja nimellisarvon erotus kirjataan tulosvaikutteisesti ju o k suajan kuluessa. Taseen kommentit Vastaavaa 1. K ulta ja kultasaam iset Suomen Pankilla on troyunssia kultaa, jo k a on tilinpäätöksessä arvostettu m arkkinahintaan. M uiden eurojärjestelm än kansallisten keskuspankkien tavoin Suomen Pankki siirsi tilikauden alkaessa noin 20 % kullastaan EKP:lle. 2. V aluuttam ääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta Tase-erässä ovat erityiset nosto-oikeudet K ansainväliseltä valuuttarah astolta ja Suom en jäsenosuus valuuttarahastossa, pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja m uut valuuttam ääräiset erät. Suomen Pankki siirsi EKP:lle tilikauden alkaessa osan dollari-ja jenim ääräisistä saam isistaan, ja näm ä yhdessä edellä m ainitun kultaerän kanssa m uodostavat Suomen Pankin osuuden EK P:n varannosta. 3. V aluuttam ääräiset saam iset euroalueelta Tase-erässä on pankkitalletuksia ja arvopaperisijoituksia. 4. E urom ääräiset saam iset euroalueen ulkopuolelta Tase-erä sisältää pääasiassa eurojärjestelm ään kuulum attom ien EU -m aiden keskuspankkien saldoja. 5. E urom ääräiset luotot euroalueen rahoitussektorille Tase-erässä ovat rahapolitiikassa käytettävien instrum enttien tilinpäätöshetken saldot ja m uut saam iset. 6. Eurojärjestelm än sisäiset saam iset Tase-erässä ovat Suomen Pankin osuus EKP:n pääom asta sekä valuuttavarantojen ja kullan siirtoon perustuva saam inen E K P:ltä. 7. M uut saam iset Tase-erässä ovat euroalueen kolikot, sijoitusom aisuutena olevat arvopaperit, käyttöom aisuus (rakennukset, koneet ja kalusto), taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät sekä siirtosaam iset ja m uut saam iset. Vastattavaa 1. Liikkeessä olevat setelit Erä käsittää liikkeessä olevat yleisön tai rahalaitosten hallussa olevat m arkkam ääräiset setelit. 2. E urom ääräiset velat euroalueen rahoitussektorille Pankit, joilla on RTGS-tili Suom en Pankissa, täyttävät vähim m äisvarantovelvoitteensa siten, että niiden R TG S-tilin päivittäisten saldojen keskiarvo seurantajakson aikana on vähintään varantovelvoitteen suuruinen. 3. Suom en Pankin liikkeeseen laskem at sijoitustodistukset Suom en Pankin sijoitustodistuksia käytettiin tilikaudella 1998 raham arkkinaoperaatioissa. 4. E urom ääräiset velat muille euroalueella oleville Tase-erässä ovat eurom ääräiset velat muille kuin vähim m äisvarantovelvoitteen alaisille rahalaitoksille. 5. E urom ääräiset velat euroalueen ulkopuolelle Tase-erä sisältää pääasiassa rahaliittoon kuulum attom ien EU -m aiden keskuspankkien saldoja sekä kansainvälisten järjestöjen ja ulkom aisten pankkien ns. lorotilien saldoja. 6. V aluuttam ääräiset velat euroalueen ulkopuolelle V aluuttavarannon hallinnoimiseksi tehdyt reposopim ukset on kirjattu tähän tase-erään. 7. M yönnettyjen erityisten nosto-oikeuksien vastaerä Tase-erä on SD R -m ääräinen ja liittyy K ansainväliseen valuuttarahastoon. 8. Eurojärjestelm än sisäiset velat Tase-erässä ovat eurojärjestelm ässä m ukana olevien keskuspankkien saldot Suomen Pankkia vastaan nettom ääräisinä. 9. M uut velat Tase-erässä ovat siirtovelat ja m uut velat. 10. A rvonm uutostili Tase-erässä ovat m aa-alueiden ja rakennusten arvonkorotukset sekä kirjanpitokäytännön m uutoksesta johtu v at m uut arvostuserot. Lisäksi tase-erä sisältää valuuttam ääräisten erien ja arvopapereiden m arkkinahinta-arvostuksesta syntyneet realisoitum attom at arvostusvoitot. 11. V araukset Tase-erässä ovat kaikki varaukset. Suom en Pankin eläkevastuun kokonaism äärä on 361 milj. euroa, ja tästä on varauksilla katettu 82% eli 295 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain 20 pykälän m ukaan tilinpäätöksessä voidaan tehdä v arau k sia, jos se pankin rahastojen reaaliarvon tu rv aamiseksi taikka valuuttakurssien tai arvopaperien m arkkinahintojen m uutoksista aiheutuvien tu loksen vaihteluiden tasaam iseksi on tarpeen. T ä m än pykälän tarkoittam ia varauksia on tehty milj. euroa. 12. Oma pääom a Tase-erässä ovat k an ta-rah asto ja vararahasto. 1. K orkotuotot Tuloslaskelman kommentit K orkotuotoista enin osa on kullan ja valuuttavarannon korkotuottoja sekä korkotuottoja eurojärjestelm än sisäisistä saam isista. 2. K orkokulut K orkokuluista 43 milj. euroa on vähimmäisvarantotalletuksille m aksettuja korkoja. K orkokuluja syntyy myös eurojärjestelm än sisäisistä veloista ja eurojärjestelm ään kuulum attom ien EU-m aiden keskuspankkien TA RGET-saldoille m aksettavista koroista. 3. K orkokate K orkokate oli 338 milj. euroa. 4. V aluuttakurssim uutoksista realisoituneet voitot V aluuttoja tarkastellaan valuuttakohtaisesti jo kaisena kirjanpitopäivänä. K un valuuttapositio pienenee valuuttaa myytäessä, siitä realisoituu voittoa tai tappiota. V uonna 1999 valuuttakurssien m uutoksista realisoituneet voitot olivat 198 milj. euroa. 5. A rvopapereiden realisoituneet hintaerot Jokaista arvopaperilajia tarkastellaan kirjanpidossa erikseen. K un arvopaperi myydään, siitä realisoituu voittoa tai tappiota. V uonna 1999 arvopapereista realisoitui niiden hinnan m uutosten johdosta 131 milj. euroa tappiota. 6. R ahoitustulon netto-osuus Erässä esitetään Suomen Pankkiin kertyneen eli eurojärjestelm älle m aksetun ja eurojärjestelmästä takaisin jaetun rahoitustulon nettosum m a. 7. M uut keskuspankkitoim innan tuotot Tässä erässä o v a t- osingot, toim itusm aksut ja palkkiot sekä m uut tuotot. 8. H enkilöstökulut Palkkakulut olivat 34 milj. euroa. Sosiaalikulut, 16 milj. euroa, sisältävät 11 milj. euroa tilikaudella m aksettuja eläkkeitä.

3 H allinnolliset kulut E rään sisältyvät vuokrat, edustuskulut, ostopalveluista aiheutuneet kulut, tarvikkeet sekä henkilöstöön liittyvät koulutus-, virkam atka-ja rekrytointikulut. 10. Poistot käyttöom aisuudesta Poistot irtaim istosta olivat alle xh milj. euroa. 11. Setelien hankintakulut Setelien hankintakulut olivat 1 milj. euroa. 12. M uut kulut M uista kuluista enin osa liittyy kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon. 13. V arausten m uutos Eläkevaraukseen siirrettiin vuoden 1999 aikana palkoista peritty työntekijäin työeläkem aksu, 1,6 milj. euroa. Lisäksi eläkevarausta kartutettiin hyvittäm ällä työntekijäin eläkevakuutusm aksuille ja edellisinä vuosina tehdyille eläkevarauksille laskennallista korkoa. L askentakorko oli 3 %. Yhteensä eläkevarausta kartutettiin 9 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain 20 pykälän m ukaista varausta kartutettiin 348 milj. euroa. 14. Tilikauden tulos M uutosten jälkeen tilikauden tulos on 0 milj. euroa. SUOMEN PANKIN HALLINTO JA PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA Pankkivaltuusto Pankkivaltuusto antaa eduskunnalle vuosittain kertom uksen Suomen Pankin toim innasta ja hallinnosta sekä käsittelem istään tärkeim m istä asioista. Lisäksi pankkivaltuusto voi tarvittaessa antaa kertom uksia rahapolitiikan toteuttam isesta ja m uusta Suomen Pankin toim innasta. Vuoden 1999 alussa voim aan tulleen Suomen Pankista annetun lain (214/1998) m ukaan p an kin toim ielim iä ovat pankkivaltuusto ja jo h to kunta. Pankkivaltuustoon kuuluu yhdeksän eduskunnan valitsem aa pankkivaltuutettua. Pankkivaltuuston tehtävät jakautuvat kolmeen ryhm ään: valvontatehtäviin, keskeisiin hallintotehtäviin ja muihin tehtäviin. Pankkivaltuuston keskeiseksi työskentelytavaksi ovat m u o to u tu neet sen kokouksissaan käym ät keskustelut euroalueen rahapolitiikasta, taloudellisesta kehityksestä ja Euroopan keskuspankin (EK P) rahapolitiikan toteutuksesta. E uroopan keskuspankin perussäännön m u kaisesti Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena on osana Euroopan keskuspankkijärjestelm ää (EK PJ) perustam issopim uksen m ukaisesti pitää yllä hintavakautta ja tehtävänä to teu ttaa osaltaan EK P:n neuvoston m äärittelem ää rahapolitiikkaa. Tehtävänä on myös huolehtia osaltaan rahahuollosta ja setelien liikkeeseenlaskusta, valuuttavarannon hallussapidosta ja hoidosta sekä m aksu- ja m uun rahoitusjärjestelm än lu o tettavuudesta ja tehokkuudesta sam oin kuin osallistua sen kehittämiseen. Lisäksi Suomen Pankin tehtävänä on huolehtia toim intansa kannalta tarpeellisten tilastojen laatim isesta ja julkaisem i sesta. Johtokunnan työnjako U Toukokuun 18. päivänä pitäm ässään kokouksessa pankkivaltuusto m erkitsi tiedoksi jo h to kunnan jäsenten työnjaon ja Suomen Pankin organisaation uudistam isen talous- ja rahaliiton oloihin sopivaksi. U udistuksilla pyrittiin aiem paa selvempiin toim innallisiin kokonaisuuksiin. R ahaliittoon siirtymisen päätyttyä tavoitteena on henkilöstön m äärän vähentäm inen luonnollisen poistum an kautta. Joh to k u n n an työnjako ja vastuualueet ovat alkaen seuraavat: Johtokunnan puheenjohtajan, pääjohtaja M atti Vanhalan vastuualueeseen kuuluvat E u roopan keskuspankkijärjestelm än yleisvastuu ja kansantalous, m arkkinaoperaatiot, tiedotus, sisäinen tarkastus sekä johdon sihteeristön toim inta. Joh to k u n n an varapuheenjohtajalle, pankinjo h taja Esko Ollilalle kuuluvat kansainväliset asiat ja kansainvälisen sihteeristön toim inta, tietojenkäsittely sekä turvallisuus. Johtokun nan jä sen M a tti Louekoski vastaa R ahoitustarkastuksesta, rahoitusm arkkinoista, m aksuliikkeestä, lakiasioista, henkilöstöstä sekä kehittäm isestä ja budjetoinnista. Pankinjohtaja M atti Korhosen vastuualueeseen kuuluvat rahahuolto, rah atalouden tutkim us, siirtym ätalouksien tutkim us, tilastointi, hallinto ja julkaisut. Johtaja Pentti Koivikko toimii johtokunnan jäsenten 1. sijaisena, ja hänelle kuuluvat YT- ja palkkaehtoneuvottelut, pankin eläkeasiat sekä kiinteistöihin liittyvä kehittäm isprojekti. R ahapolitiikan ja kansantalouden osastot yhdistettiin kansantalousosastoksi, tietopalveluosasto laajennettiin tilasto-osastoksi ja laskentaosasto yhdistettiin hallinto-osastoon. Pankkivaltuuston johtosääntö Suom en uuteen perustuslakiin (731/1999) ei sisälly aikaisem m in valtiopäiväjärjestyksessä olleita säännöksiä pankkivaltuuston järjestäm isestä suppeaan ja laajaan pankkivaltuustoon. Useita m uitakin Suom en Pankkia ja R ahoitustark astusta koskevia lakeja oli m uutettu tavalla, jo k a edellytti pankkivaltuuston jo htosäännön (101/1926)

4 34 35 uusimista. Täm än johdosta pankkivaltuusto laati kokouksessaan 17. syyskuuta ehdotuksen pankkivaltuutettujen uudeksi johtosäännöksi, jo k a päätettiin lähettää eduskunnan puhemiesneuvostolle esityksen laatimiseksi eduskunnan hyväksyttäväksi. Tilintarkastus Vuoden 1998 valtiopäivillä valitut tilintarkastaja t, agrologi Johannes Leppänen, professori Reino Majala, professori M artti Tiuri, talousjohtaja M atti Saarinen ja hallintotieteiden maisteri Iivo Polvi suorittivat helm ikuuta Suomen Pankin tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkastuksen tilivuodelta T ilintarkastajien lausunnon mukaisesti p an k kivaltuusto myönsi kokouksessaan 25. m aaliskuuta johtokunnalle vastuuvapauden pankin hoidosta vuodelta Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus Pankkivaltuusto on kertom usvuoden aikana toim ittanut johtosääntönsä 5 :n m äärääm än pankin lainausliikkeen ja valuuttakaupan sekä pankin varojen m uiden sijoitusten tarkastuksen kokouksessaan 21. tam m ikuuta. M enettelytapa uudistettiin siirtym ällä E uroopan keskuspankkijärjestelm ään parem m in soveltuvaan neljännesvuosiraportointiin, jo k a toteutettiin pankkivaltuuston kokouksissa 23. huhtikuuta, 17. syysk uuta ja 15. lokakuuta. Inventoinnit Johtosääntönsä 6 :n mukaisesti pankkivaltuutetu t ovat inventoineet pääkonttorin kassat ja kassaholvit, lain a-ja vakuusasiakirjat sekä pantit ja talletukset. Inventoinneissa ei havaittu aihetta m uistutuksiin. Kertomus E. J. Längmanin rahastojen toiminnasta K okouksessaan 25. m aaliskuuta pankkivaltuusto merkitsi tiedoksi Suomen K ulttuurirahaston selostuksen E. J. Längm anin rahastojen toim innasta Eläkevarauksen korko vuonna 2000 Suom en Pankin eläkesääntöjen m ukainen henkilöstön eläkevastuu on vakuutusm atem aattisesti arvioitu noudattaen soveltuvin osin sosiaali- ja terveysm inisteriön eläkesäätiöille antam ia laskentaohjeita. V astuun katteeksi pankin taseeseen on tehty eläkevaraus. Eläkevaraukseen lisätään myös henkilöstöltä peritty lakisääteinen työntekijäin eläkem aksu. Pankkivaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 10. joulukuuta jo h to kunnan esityksen, että eläkevaraukselle suoritetaan vuonna 2000 kolmen (3) prosentin m ääräinen korko edellisvuotiseen tapaan. Ehdotus eläkesäännön muuttamiseksi Pankkivaltuusto keskusteli useassa yhteydessä m ahdollisuudesta estää vanhuuseläkkeen nostaminen sam anaikaisesti E uroopan keskuspankista (EK P) saatavien palkkatulojen kanssa. P ankkivaltuusto harkitsi Suom en Pankin eläkesäännön m uuttam ista täm än johdosta ja tiedusteli valtioneuvostolta, oliko vireillä lainsäädännöllisiä toim ia, joilla yleensäkin poistettaisiin m ahdollisuus saada sam anaikaisesti sekä palkkaa että eläkettä jo k o yksityisellä tai julkisella sektorilla. V altiovarainm inisteriöstä todettiin, että tällaisia lainvalm istelutoim ia ei ollut vireillä. Valtiovarainm inisteriö piti kuitenkin ongelmallisena ja työeläkejärjestelm än tarkoituksen vastaisena, että p a ik k a a ja eläkettä m aksetaan sam anaikaisesti. Jo tta pankkivaltuustossa keskusteltujen eläkesäännön m uutosehdotusten lainsäädännöllinen perusta olisi selkeä, pankkivaltuusto esitti, että valtiovarainm inisteriö ryhtyisi toim enpiteisiin Suomen Pankin virkam iehiä koskevan lain (1166/1998) 58 :n täydentäm iseksi siten, että E K P-työskentelyn vaikutuksista Suom en Pankin palveluksessa olevan eläketurvaan voidaan antaa m ääräyksiä Suomen Pankin eläkesäännössä. Johtokunnan sivutoimet K ertom usvuoden päättyessä johtokunnan jäsenillä oli seuraavat viranhoitoon liittyvät jäsenyydet: Jo h tokunnan puheenjohtaja M atti Vanhala K ansainvälinen valu uttarahasto, hallintoneuvoston jäsen, Suom en edustaja Jo h tokunnan varapuheenjohtaja Esko Ollila Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, SITRA, hallituksen jäsen Setec Oy, hallituksen puheenjohtaja K ansainvälinen valuuttarahasto, hallintoneuvosto, Suomen edustajan varamies Johtokunnan jäsen M atti Louekoski R ahoitustarkastus, johtokunnan puheenjoh taja Lisäksi johtokunnan jäsenillä oli pankkivaltuuston 19. helm ikuuta 1998 pidetyssä koko u k sessa Suomen Pankista annetun lain (719/1997) 19 :n nojalla ja 20. tam m ikuuta 1999 pidetyssä kokouksessa Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 17 :n nojalla hyväksyttyjä m uita sivutoim ia ja luottam ustehtäviä. K okouksessaan 23. huhtikuuta pankkivaltuusto vahvisti Suomen Pankin virkam iehistä annetun lain (1166/1998) 6 :n tarkoittam an, sisäpiirisäännöksiin liittyvän m ääräyksen jo h to k u n nan jäsenten ja ylimpien virkam iesten taloudellisia ja m uita sidonnaisuuksia koskevasta ilm oituksesta sekä täm än ilmoituksen sisältöä koskevat tark at m ääräykset. Pankkivaltuuston kokoonpano Pankkivaltuutettuina toim ivat vuoden 1999 alkaessa seuraavat eduskunnan valitsijamiesten valitsem at henkilöt: Kanerva, Ilkka, valtiotieteiden maisteri Koskinen, Johannes, varatuom ari Ala-Nissilä, Olavi, kauppatieteiden maisteri Hämäläinen, Tuulikki, ekonomi Jäätteenmäki, Anneli, varatuom ari Pekkarinen, Mauri, yhteiskuntatieteiden maisteri Sasi, Kimmo, varatuom ari Puisto, Virpa, erikoissairaanhoitaja. N äistä kolme ensin m ainittua m uodostivat suppean pankkivaltuuston. Puheenjohtajana toimi pankkivaltuutettu Ilkka K anerva ja varapuheenjohtajana pankkivaltuu tettu Johannes Koskinen. Eduskunta myönsi pyynnöstä vapautuksen pankkivaltuuston jäsenyydestä varatuom ari Kimmo Sasille ja toim itti tam m ikuun 26. päivänä täydennysvaalin, jossa se valitsi oikeustieteen kandidaatti Ben Zyskowiczin Sasin sijaan pankkivaltuutettujen toim ikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Sam alla kansanedustaja Zyskowicz m äärättiin edustaja Ilkka K anervan ensimmäiseksi varam ieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. H uhtikuun 7. päivänä eduskunta toim itti pankkivaltuutettujen vaalin. Valituiksi tulivat kansanedustajat Virpa Puisto, M auri P ekkarinen, Ilkka K anerva, Johannes K oskinen, M artti Korhonen, Anneli Jäätteenm äki, Olavi A la-n issilä, Ben Zyskovvicz ja M artti Tiuri. Suppeaan pankkivaltuustoon m äärättiin kuulum aan edustaja Virpa Puisto, M auri Pekkarinen ja Ilkka K anerva. Johannes K oskinen m äärättiin Virpa Puiston ensimmäiseksi ja M artti K orhonen toiseksi varam ieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. M auri Pekkarisen ensimmäiseksi varam ieheksi suppeaan pankkivaltuustoon m äärättiin Anneli Jäätteenm äki ja toiseksi varamieheksi Olavi Ala-Nissilä. Vastaavasti Ben Zyskowicz ja M artti T iuri m äärättiin Ilkka K anervan ensim mäiseksi ja toiseksi varamieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. Eduskunta myönsi pyynnöstä vapautuksen pankkivaltuuston jäsenyydestä Johannes K oskiselle ja M artti K orhoselle. H uhtikuun 23. päivänä eduskunta toim itti täydennysvaalin, jossa pankkivaltuutetuiksi valittiin toim ikauden jäljellä olevaksi ajaksi televisiotoim ittaja Antero K ekkonen ja levyseppä Kari Uotila, jo tk a m äärättiin tässä järjestyksessä toim im aan suppeaan pankkivaltuustoon aiemmin m äärätyn Virpa Puiston varam iehinä. T oukokuun 11. päivänä eduskunta toim itti täydennysvaalin, jossa toim ikauden jä l jellä olevaksi ajaksi valituiksi tulivat kansan edustaja Olavi Ala-N issilä kansanedustaja M auri Pekkarisen sijaan ja kansanedustaja M auri Pekkarinen kansanedustaja Olavi Ala-Nissilän sijaan. Sam alla kansanedustaja Olavi A la-n issilä m äärättiin kuulum aan suppeaan pankkivaltuustoon ja kansanedustaja M auri Pekkarinen kansanedustaja Olavi A la-n issilän toiseksi varamieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. Pankkivaltuuston sihteerinä toim i v aratu o m ari Anton M äkelä ja neuvonantajana valtiotieteiden tohtori Jaakko Kiander. Tilintarkastajat E duskunta toim itti 7. huhtikuuta Suomen P ankin tilintarkastajien ja heidän varajäsentensä vaalin ja valitsi tilintarkastajiksi vuoden 1999 tilejä tarkastam aan seuraavat henkilöt:

5 36 37 Leppänen, Johannes, agrologi Majala, Reino, professori, K H T Saarinen, M atti, talousjohtaja Polvi, Iivo, hallintotieteiden m aisteri, JH T T Itälä, Ville, varatuom ari. T ilintarkastajien varajäsenet: Lehtomäki, Paula, kauppatieteiden maisteri Manner, Kari, ekonom i, K H T Juurola, Ulla, valtiotieteiden kandidaatti Kuusiola, Arto, kauppatieteiden maisteri, K H T Karpio, Juha, varatuom ari. T ilintarkastajat valitsivat 26. toukokuuta puheenjohtajakseen agrologi Johannes Leppäsen ja ottivat sihteerikseen professori Kalervo Virtasen. RAHOITUSTARKASTUS Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 2000 L okakuun 1. päivänä 1993 voim aan tulleen rahoitustarkastuslain (503/1993) m ukaan pankkivaltuustolla on Suom en Pankin yhteydessä toimivassa R ahoitustarkastuksessa hallintoon k u u luvia tehtäviä. Suomen Pankin johtokunnan päätösvalta rajoittuu resurssihallintoon. K okouksessaan 17. syyskuuta pankkivaltuusto nim itti R ahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenet uudeksi kolm ivuotiskaudeksi lokakuun 1. päivästä lukien. Pankkivaltuusto kokoontui 15. joulukuuta keskustelem aan R ahoitustarkastuksen organisaatiosta ja toim innasta sekä pohjoism aisesta rahoitusalan rakennem uutoksesta. H uhtikuun 1. päivänä voim aan tulleen rahoitustarkastuslain m uuttam isesta annetussa laissa (95/1999) otettiin huom ioon, että sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalalle perustettiin uusi V akuutusvalvontavirasto, jonka tehtävänä on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä m uiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. L ainm uutoksen m ukaan R ahoitustarkastus suorittaa tehtäväänsä m uun m uassa toim im alla yhteistyössä V akuutusvalvontaviraston kanssa. R a hoitustarkastuksen jo h to k u n taan tuli kuulum aan pankkivaltuutettujen nim ittäm ien kolmen jäsenen ja Rahoitustarkastuksen johtajan lisäksi V akuutusvalvontaviraston ylijohtaja. V astaavasti V akuutusvalvontaviraston johtokuntaan tuli kuulum aan R ahoitustarkastuksen johtaja. R ahoitustarkastuksen johtokunnan puheenjo h tajan a toim i kertom usvuonna Suom en Pankin johtokunnan jäsen M atti Louekoski, henkilökohtaisena varam iehenään osastopäällikkö H eikki Koskenkylä. V arapuheenjohtajana toimi valtiovarainm inisteriön ehdotuksesta jäseneksi nim itetty lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, henkilökohtaisena varam iehenään lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju. M uut johtokunnan jä senet olivat sosiaali- ja terveysm inisteriön ehdotuksesta lisäjäseneksi nim itetty ylijohtaja Tarmo Pukkila, henkilökohtaisena varajäsenenään hallitusneuvos Jorm a Heikkilä, sekä R ahoitustarkastuksen jo h taja Kaarlo Jännäri. V akuutusvalvontaviraston ylijohtaja M arkku Vesterinen kuului h uhtikuun 1. päivästä lukien R ahoitustarkastuksen johto k u n taan. Johtokunnan sihteerinä toim i R ahoitustarkastuksen päälakim ies M arkku Lounatvuori ja joulukuun 1. päivästä lukien päälakim iehen sijainen Liisa Halme. ILKKA KANERVA VIRPA PUISTO ANNELI JÄÄTTEENMÄKI MAURI PEKKARINEN KARI UOTILA OLAVI ALA-NISSILÄ ANTERO KEKKONEN MARTTI TIURI BEN ZYSKOVVICZ Anton M äkelä

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 38 39 5. M uut saamiset R aham arkkinoiden vakauttam islainojen m äärä ei m uuttunut vuoden 1995 aikana. Säästöpankkien K eskus-o sake-pankin haltuunottoon ja riskikeskittym ien siirtoon sitoutui 1991

Lisätiedot

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen 38 39 sestä luotosta peritään korkoa, joka on sama kuin luoton nostopäivän kolmen kuukauden markkinakorko, ja että Valtion vakuusrahastolle edellä mainituin ehdoin avattavalle talletustilil le maksetaan

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Suhde yksityisiin asiakkaisiin

Suhde yksityisiin asiakkaisiin 13 12 miinikauppojen johdosta lainan "kotimaisiin obligaatioihin kirjattuja velkakirjoja oli pankin hallussa vuoden päättyessä vain 10 milj. mar kan arvosta. Suhde yksityisiin asiakkaisiin Pankin tilisuhteet

Lisätiedot

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3 13 12 raan diskontattujen vekselien määrä pysyt teli pitkin vuotta, talouselämän vilkastumi sesta huolimatta, alemmalla tasolla kuin edel lisenä vuonna ja oli kertomusvuoden päät tyessä 1871 milj. markkaa

Lisätiedot

943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit..

943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit.. 11 10 Kertomusvuonna jatkettiin rahalaitosten kanssa lyhytaikaisia termiinikauppoja val tion vuoden 1962 ensimmäisen 8 % : n raha laitoslainan obligaatioilla. Niitä oli pankin omistuksessa vuoden lopussa

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto.

Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto. 13 12 Ulkomaiset suhteet. Kun se markan arvon tukemiseksi ulko mailla tehty luottosopimus, joka mainitaan Pankkivaltuusmiesten edellisessä kertomuk sessa, kuluvan vuoden helmikuussa, erääntyi, ei sitä

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. budjettiyhteistyöstä

Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. budjettiyhteistyöstä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2010 KOM(2010) 73 lopullinen C7-0070/10 Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus budjettiyhteistyöstä FI FI SISÄLLYSLUETTELO Euroopan

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot