Tilinpäätöksen kommentit. Suom en Pankin kiinteistöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöksen kommentit. Suom en Pankin kiinteistöt"

Transkriptio

1 28 29 Suom en Pankin kiinteistöt K iinteistö Osoite Valmistum is- Tilavuus vuosi noin rm 3 Helsinki R au h an k atu / U nioninkatu 33 / R auhankatu / Snellm aninkatu / Ram sinniem entie /1983/ K uopio P uutarhakatu M ikkeli Päiviönkatu O ulu K ajaaninkatu T am pere H äm eenkatu T urku L innankatu V antaa Suom etsäntie Inari Saariselkä 1958/1976/ Tilinpäätöksen kommentit Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö Suomen Pankki noudattaa EKP:n neuvoston hyväksym iä kirjanpitoperiaatteita ja -tekniikoita, ja vuoden 1999 tilinpäätös on laadittu näiden yhdenm ukaistettujen periaatteiden m ukaisesti. V uoden 1998 tilinpäätös on m uunnettu yhdenm ukaistettuja periaatteita n o u d attavaksi. M arkkinahintaisesta arvostam isesta syntyneet erät on kirjattu arvonm uutostilille. Pankkivaltuusto vahvistaa Suomen Pankista annetun lain 11 pykälän mukaisesti pankin tilinpäätöksen perusteet joh to k u n n an esityksen perusteella. K ulta ja valuuttam ääräiset erät U lkom aan rahan m ääräiset erät ja kulta on tilinpäätöksessä m uunnettu euroiksi käyttäen m arkkinakursseja. U lkom aan rahan m ääräisten erien arvostus on tehty valuuttakohtaisesti. A rvopapereiden arvostus on tehty arvopaperilajeittain. V aluuttakursseista jo h tu v a arvostusero käsitellään erillään arvopapereiden hintojen m uutoksesta joh tu v asta erosta. Kullan hinnanm uutos- ja kurssim uutoserot on kuitenkin käsitelty yhtenä eränä. K ulta on arvostettu m arkkinahintaan (kultaunssin dollarim ääräinen hinta m uunnettuna euroiksi). Arvopapereiden takaisinm yynti-ja takaisinostositoum ukset Arvopapereiden takaisinm yyntisitoum ukset eli käänteiset reposopim ukset on kirjattu taseeseen vakuudellisina talletuksina vastaavaa-puolelle. A rvopapereiden takaisinostosopim ukset eli reposopim ukset on kirjattu taseeseen vakuudellisina luottoina vastattavaa-puolelle. Reposopimuksilla myydyt arvopaperit jäävät Suomen Pankin taseeseen. Eurojärjestelm än sisäiset erät Eurojärjestelm ään kuuluvien keskuspankkien väliset saamiset ja velat esitetään Suomen Pankin taseessa nettom ääräisinä. K äyttöom aisuus Tilikauden 1999 alusta lukien käyttöom aisuus on arvostettu hankintah in taan poistoilla vähennettynä. Poistot on laskettu tasapoistom enetelmällä. T asapoistot tehdään käyttöom aisuuden odotettuna taloudellisena käyttöaikana siten, että ne aloitetaan toisen hankintaa seuraavan kalenterikuukauden alusta. Vertailukelpoiseksi m uunnetussa vuoden 1998 taseessa rakennukset ja m aa-alueet on ak tivoitu taseeseen m arkkinahintaan ja niiden vastaeränä on arvonm uutostili. N äiden rakennusten poistot on tilikaudelta 1999 kirjattu arvonm uutostiliä purkam alla siten, ettei poistoilla ole tu losvaikutusta. Taloudelliset käy ttöajat ovat seuraavat: atk-laitteet ja ohjelm istot, autot: 4 vuotta koneet, kalusteet: 10 vuotta rakennukset: 25 vuotta. K äyttöom aisuus, jonka arvo on alle euroa, poistetaan hankintavuonna. Taseen ulkopuoliset erät V aluuttaterm iinit otetaan huom ioon laskettaessa valuuttaposition nettokeskihintaa. Taseen ulkopuolisista eristä aiheutuneet voitot ja tappiot käsitellään sam alla tavalla kuin taseessa olevista eristä aiheutuneet voitot ja tappiot. Tuloslaskelmaan kirjaamisen periaatteet T u o to t ja kulut kirjataan suoriteperiaatteella. R ealisoituneet tu o to t ja kulut kirjataan tu loslaskelm aan. V aluuttakurssivoittojen ja -tap pioiden laskemisessa on käytetty päivittäisen nettokeskihinnan menetelmää. Arvopaperien hintaeroista johtuvien voittojen ja tappioiden laskemisessa on käytetty arvopapereiden keskihinnan m enetelm ää. R ealisoitum attom at voitot kirjataan taseen arvonm uutostilille. R ealisoitum attom at tap p io t kirjataan tuloslaskelm aan, jos ne ovat suurem m at kuin aikaisemmin taseen arvonm uutostilille kirjatut vastaavat realisoitum attom at arvostusvoitot. T u loslaskelm aan kirjattuja realisoitum attom ia ta p pioita ei peruuteta seuraavina tilikausina. Jos arvopaperilajista tai valuutasta kirjataan tilinpäätökseen realisoitum attom ia tappioita, täm än arvopaperilajin nettokeskihintaa tai valuutan nettokeskikurssia m uutetaan vastaavasti ennen seuraavan tilikauden alkua.

2 30 31 Realisoitum attom ia tappioita ja voittoja ei nettouteta keskenään. Ne kirjataan arvopaperilajeittain, valuutoittain ja kullan osalta erikseen. A rvopapereiden hankintahinnan ja nimellisarvon erotus kirjataan tulosvaikutteisesti ju o k suajan kuluessa. Taseen kommentit Vastaavaa 1. K ulta ja kultasaam iset Suomen Pankilla on troyunssia kultaa, jo k a on tilinpäätöksessä arvostettu m arkkinahintaan. M uiden eurojärjestelm än kansallisten keskuspankkien tavoin Suomen Pankki siirsi tilikauden alkaessa noin 20 % kullastaan EKP:lle. 2. V aluuttam ääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta Tase-erässä ovat erityiset nosto-oikeudet K ansainväliseltä valuuttarah astolta ja Suom en jäsenosuus valuuttarahastossa, pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja m uut valuuttam ääräiset erät. Suomen Pankki siirsi EKP:lle tilikauden alkaessa osan dollari-ja jenim ääräisistä saam isistaan, ja näm ä yhdessä edellä m ainitun kultaerän kanssa m uodostavat Suomen Pankin osuuden EK P:n varannosta. 3. V aluuttam ääräiset saam iset euroalueelta Tase-erässä on pankkitalletuksia ja arvopaperisijoituksia. 4. E urom ääräiset saam iset euroalueen ulkopuolelta Tase-erä sisältää pääasiassa eurojärjestelm ään kuulum attom ien EU -m aiden keskuspankkien saldoja. 5. E urom ääräiset luotot euroalueen rahoitussektorille Tase-erässä ovat rahapolitiikassa käytettävien instrum enttien tilinpäätöshetken saldot ja m uut saam iset. 6. Eurojärjestelm än sisäiset saam iset Tase-erässä ovat Suomen Pankin osuus EKP:n pääom asta sekä valuuttavarantojen ja kullan siirtoon perustuva saam inen E K P:ltä. 7. M uut saam iset Tase-erässä ovat euroalueen kolikot, sijoitusom aisuutena olevat arvopaperit, käyttöom aisuus (rakennukset, koneet ja kalusto), taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät sekä siirtosaam iset ja m uut saam iset. Vastattavaa 1. Liikkeessä olevat setelit Erä käsittää liikkeessä olevat yleisön tai rahalaitosten hallussa olevat m arkkam ääräiset setelit. 2. E urom ääräiset velat euroalueen rahoitussektorille Pankit, joilla on RTGS-tili Suom en Pankissa, täyttävät vähim m äisvarantovelvoitteensa siten, että niiden R TG S-tilin päivittäisten saldojen keskiarvo seurantajakson aikana on vähintään varantovelvoitteen suuruinen. 3. Suom en Pankin liikkeeseen laskem at sijoitustodistukset Suom en Pankin sijoitustodistuksia käytettiin tilikaudella 1998 raham arkkinaoperaatioissa. 4. E urom ääräiset velat muille euroalueella oleville Tase-erässä ovat eurom ääräiset velat muille kuin vähim m äisvarantovelvoitteen alaisille rahalaitoksille. 5. E urom ääräiset velat euroalueen ulkopuolelle Tase-erä sisältää pääasiassa rahaliittoon kuulum attom ien EU -m aiden keskuspankkien saldoja sekä kansainvälisten järjestöjen ja ulkom aisten pankkien ns. lorotilien saldoja. 6. V aluuttam ääräiset velat euroalueen ulkopuolelle V aluuttavarannon hallinnoimiseksi tehdyt reposopim ukset on kirjattu tähän tase-erään. 7. M yönnettyjen erityisten nosto-oikeuksien vastaerä Tase-erä on SD R -m ääräinen ja liittyy K ansainväliseen valuuttarahastoon. 8. Eurojärjestelm än sisäiset velat Tase-erässä ovat eurojärjestelm ässä m ukana olevien keskuspankkien saldot Suomen Pankkia vastaan nettom ääräisinä. 9. M uut velat Tase-erässä ovat siirtovelat ja m uut velat. 10. A rvonm uutostili Tase-erässä ovat m aa-alueiden ja rakennusten arvonkorotukset sekä kirjanpitokäytännön m uutoksesta johtu v at m uut arvostuserot. Lisäksi tase-erä sisältää valuuttam ääräisten erien ja arvopapereiden m arkkinahinta-arvostuksesta syntyneet realisoitum attom at arvostusvoitot. 11. V araukset Tase-erässä ovat kaikki varaukset. Suom en Pankin eläkevastuun kokonaism äärä on 361 milj. euroa, ja tästä on varauksilla katettu 82% eli 295 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain 20 pykälän m ukaan tilinpäätöksessä voidaan tehdä v arau k sia, jos se pankin rahastojen reaaliarvon tu rv aamiseksi taikka valuuttakurssien tai arvopaperien m arkkinahintojen m uutoksista aiheutuvien tu loksen vaihteluiden tasaam iseksi on tarpeen. T ä m än pykälän tarkoittam ia varauksia on tehty milj. euroa. 12. Oma pääom a Tase-erässä ovat k an ta-rah asto ja vararahasto. 1. K orkotuotot Tuloslaskelman kommentit K orkotuotoista enin osa on kullan ja valuuttavarannon korkotuottoja sekä korkotuottoja eurojärjestelm än sisäisistä saam isista. 2. K orkokulut K orkokuluista 43 milj. euroa on vähimmäisvarantotalletuksille m aksettuja korkoja. K orkokuluja syntyy myös eurojärjestelm än sisäisistä veloista ja eurojärjestelm ään kuulum attom ien EU-m aiden keskuspankkien TA RGET-saldoille m aksettavista koroista. 3. K orkokate K orkokate oli 338 milj. euroa. 4. V aluuttakurssim uutoksista realisoituneet voitot V aluuttoja tarkastellaan valuuttakohtaisesti jo kaisena kirjanpitopäivänä. K un valuuttapositio pienenee valuuttaa myytäessä, siitä realisoituu voittoa tai tappiota. V uonna 1999 valuuttakurssien m uutoksista realisoituneet voitot olivat 198 milj. euroa. 5. A rvopapereiden realisoituneet hintaerot Jokaista arvopaperilajia tarkastellaan kirjanpidossa erikseen. K un arvopaperi myydään, siitä realisoituu voittoa tai tappiota. V uonna 1999 arvopapereista realisoitui niiden hinnan m uutosten johdosta 131 milj. euroa tappiota. 6. R ahoitustulon netto-osuus Erässä esitetään Suomen Pankkiin kertyneen eli eurojärjestelm älle m aksetun ja eurojärjestelmästä takaisin jaetun rahoitustulon nettosum m a. 7. M uut keskuspankkitoim innan tuotot Tässä erässä o v a t- osingot, toim itusm aksut ja palkkiot sekä m uut tuotot. 8. H enkilöstökulut Palkkakulut olivat 34 milj. euroa. Sosiaalikulut, 16 milj. euroa, sisältävät 11 milj. euroa tilikaudella m aksettuja eläkkeitä.

3 H allinnolliset kulut E rään sisältyvät vuokrat, edustuskulut, ostopalveluista aiheutuneet kulut, tarvikkeet sekä henkilöstöön liittyvät koulutus-, virkam atka-ja rekrytointikulut. 10. Poistot käyttöom aisuudesta Poistot irtaim istosta olivat alle xh milj. euroa. 11. Setelien hankintakulut Setelien hankintakulut olivat 1 milj. euroa. 12. M uut kulut M uista kuluista enin osa liittyy kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon. 13. V arausten m uutos Eläkevaraukseen siirrettiin vuoden 1999 aikana palkoista peritty työntekijäin työeläkem aksu, 1,6 milj. euroa. Lisäksi eläkevarausta kartutettiin hyvittäm ällä työntekijäin eläkevakuutusm aksuille ja edellisinä vuosina tehdyille eläkevarauksille laskennallista korkoa. L askentakorko oli 3 %. Yhteensä eläkevarausta kartutettiin 9 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain 20 pykälän m ukaista varausta kartutettiin 348 milj. euroa. 14. Tilikauden tulos M uutosten jälkeen tilikauden tulos on 0 milj. euroa. SUOMEN PANKIN HALLINTO JA PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA Pankkivaltuusto Pankkivaltuusto antaa eduskunnalle vuosittain kertom uksen Suomen Pankin toim innasta ja hallinnosta sekä käsittelem istään tärkeim m istä asioista. Lisäksi pankkivaltuusto voi tarvittaessa antaa kertom uksia rahapolitiikan toteuttam isesta ja m uusta Suomen Pankin toim innasta. Vuoden 1999 alussa voim aan tulleen Suomen Pankista annetun lain (214/1998) m ukaan p an kin toim ielim iä ovat pankkivaltuusto ja jo h to kunta. Pankkivaltuustoon kuuluu yhdeksän eduskunnan valitsem aa pankkivaltuutettua. Pankkivaltuuston tehtävät jakautuvat kolmeen ryhm ään: valvontatehtäviin, keskeisiin hallintotehtäviin ja muihin tehtäviin. Pankkivaltuuston keskeiseksi työskentelytavaksi ovat m u o to u tu neet sen kokouksissaan käym ät keskustelut euroalueen rahapolitiikasta, taloudellisesta kehityksestä ja Euroopan keskuspankin (EK P) rahapolitiikan toteutuksesta. E uroopan keskuspankin perussäännön m u kaisesti Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena on osana Euroopan keskuspankkijärjestelm ää (EK PJ) perustam issopim uksen m ukaisesti pitää yllä hintavakautta ja tehtävänä to teu ttaa osaltaan EK P:n neuvoston m äärittelem ää rahapolitiikkaa. Tehtävänä on myös huolehtia osaltaan rahahuollosta ja setelien liikkeeseenlaskusta, valuuttavarannon hallussapidosta ja hoidosta sekä m aksu- ja m uun rahoitusjärjestelm än lu o tettavuudesta ja tehokkuudesta sam oin kuin osallistua sen kehittämiseen. Lisäksi Suomen Pankin tehtävänä on huolehtia toim intansa kannalta tarpeellisten tilastojen laatim isesta ja julkaisem i sesta. Johtokunnan työnjako U Toukokuun 18. päivänä pitäm ässään kokouksessa pankkivaltuusto m erkitsi tiedoksi jo h to kunnan jäsenten työnjaon ja Suomen Pankin organisaation uudistam isen talous- ja rahaliiton oloihin sopivaksi. U udistuksilla pyrittiin aiem paa selvempiin toim innallisiin kokonaisuuksiin. R ahaliittoon siirtymisen päätyttyä tavoitteena on henkilöstön m äärän vähentäm inen luonnollisen poistum an kautta. Joh to k u n n an työnjako ja vastuualueet ovat alkaen seuraavat: Johtokunnan puheenjohtajan, pääjohtaja M atti Vanhalan vastuualueeseen kuuluvat E u roopan keskuspankkijärjestelm än yleisvastuu ja kansantalous, m arkkinaoperaatiot, tiedotus, sisäinen tarkastus sekä johdon sihteeristön toim inta. Joh to k u n n an varapuheenjohtajalle, pankinjo h taja Esko Ollilalle kuuluvat kansainväliset asiat ja kansainvälisen sihteeristön toim inta, tietojenkäsittely sekä turvallisuus. Johtokun nan jä sen M a tti Louekoski vastaa R ahoitustarkastuksesta, rahoitusm arkkinoista, m aksuliikkeestä, lakiasioista, henkilöstöstä sekä kehittäm isestä ja budjetoinnista. Pankinjohtaja M atti Korhosen vastuualueeseen kuuluvat rahahuolto, rah atalouden tutkim us, siirtym ätalouksien tutkim us, tilastointi, hallinto ja julkaisut. Johtaja Pentti Koivikko toimii johtokunnan jäsenten 1. sijaisena, ja hänelle kuuluvat YT- ja palkkaehtoneuvottelut, pankin eläkeasiat sekä kiinteistöihin liittyvä kehittäm isprojekti. R ahapolitiikan ja kansantalouden osastot yhdistettiin kansantalousosastoksi, tietopalveluosasto laajennettiin tilasto-osastoksi ja laskentaosasto yhdistettiin hallinto-osastoon. Pankkivaltuuston johtosääntö Suom en uuteen perustuslakiin (731/1999) ei sisälly aikaisem m in valtiopäiväjärjestyksessä olleita säännöksiä pankkivaltuuston järjestäm isestä suppeaan ja laajaan pankkivaltuustoon. Useita m uitakin Suom en Pankkia ja R ahoitustark astusta koskevia lakeja oli m uutettu tavalla, jo k a edellytti pankkivaltuuston jo htosäännön (101/1926)

4 34 35 uusimista. Täm än johdosta pankkivaltuusto laati kokouksessaan 17. syyskuuta ehdotuksen pankkivaltuutettujen uudeksi johtosäännöksi, jo k a päätettiin lähettää eduskunnan puhemiesneuvostolle esityksen laatimiseksi eduskunnan hyväksyttäväksi. Tilintarkastus Vuoden 1998 valtiopäivillä valitut tilintarkastaja t, agrologi Johannes Leppänen, professori Reino Majala, professori M artti Tiuri, talousjohtaja M atti Saarinen ja hallintotieteiden maisteri Iivo Polvi suorittivat helm ikuuta Suomen Pankin tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkastuksen tilivuodelta T ilintarkastajien lausunnon mukaisesti p an k kivaltuusto myönsi kokouksessaan 25. m aaliskuuta johtokunnalle vastuuvapauden pankin hoidosta vuodelta Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus Pankkivaltuusto on kertom usvuoden aikana toim ittanut johtosääntönsä 5 :n m äärääm än pankin lainausliikkeen ja valuuttakaupan sekä pankin varojen m uiden sijoitusten tarkastuksen kokouksessaan 21. tam m ikuuta. M enettelytapa uudistettiin siirtym ällä E uroopan keskuspankkijärjestelm ään parem m in soveltuvaan neljännesvuosiraportointiin, jo k a toteutettiin pankkivaltuuston kokouksissa 23. huhtikuuta, 17. syysk uuta ja 15. lokakuuta. Inventoinnit Johtosääntönsä 6 :n mukaisesti pankkivaltuutetu t ovat inventoineet pääkonttorin kassat ja kassaholvit, lain a-ja vakuusasiakirjat sekä pantit ja talletukset. Inventoinneissa ei havaittu aihetta m uistutuksiin. Kertomus E. J. Längmanin rahastojen toiminnasta K okouksessaan 25. m aaliskuuta pankkivaltuusto merkitsi tiedoksi Suomen K ulttuurirahaston selostuksen E. J. Längm anin rahastojen toim innasta Eläkevarauksen korko vuonna 2000 Suom en Pankin eläkesääntöjen m ukainen henkilöstön eläkevastuu on vakuutusm atem aattisesti arvioitu noudattaen soveltuvin osin sosiaali- ja terveysm inisteriön eläkesäätiöille antam ia laskentaohjeita. V astuun katteeksi pankin taseeseen on tehty eläkevaraus. Eläkevaraukseen lisätään myös henkilöstöltä peritty lakisääteinen työntekijäin eläkem aksu. Pankkivaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 10. joulukuuta jo h to kunnan esityksen, että eläkevaraukselle suoritetaan vuonna 2000 kolmen (3) prosentin m ääräinen korko edellisvuotiseen tapaan. Ehdotus eläkesäännön muuttamiseksi Pankkivaltuusto keskusteli useassa yhteydessä m ahdollisuudesta estää vanhuuseläkkeen nostaminen sam anaikaisesti E uroopan keskuspankista (EK P) saatavien palkkatulojen kanssa. P ankkivaltuusto harkitsi Suom en Pankin eläkesäännön m uuttam ista täm än johdosta ja tiedusteli valtioneuvostolta, oliko vireillä lainsäädännöllisiä toim ia, joilla yleensäkin poistettaisiin m ahdollisuus saada sam anaikaisesti sekä palkkaa että eläkettä jo k o yksityisellä tai julkisella sektorilla. V altiovarainm inisteriöstä todettiin, että tällaisia lainvalm istelutoim ia ei ollut vireillä. Valtiovarainm inisteriö piti kuitenkin ongelmallisena ja työeläkejärjestelm än tarkoituksen vastaisena, että p a ik k a a ja eläkettä m aksetaan sam anaikaisesti. Jo tta pankkivaltuustossa keskusteltujen eläkesäännön m uutosehdotusten lainsäädännöllinen perusta olisi selkeä, pankkivaltuusto esitti, että valtiovarainm inisteriö ryhtyisi toim enpiteisiin Suomen Pankin virkam iehiä koskevan lain (1166/1998) 58 :n täydentäm iseksi siten, että E K P-työskentelyn vaikutuksista Suom en Pankin palveluksessa olevan eläketurvaan voidaan antaa m ääräyksiä Suomen Pankin eläkesäännössä. Johtokunnan sivutoimet K ertom usvuoden päättyessä johtokunnan jäsenillä oli seuraavat viranhoitoon liittyvät jäsenyydet: Jo h tokunnan puheenjohtaja M atti Vanhala K ansainvälinen valu uttarahasto, hallintoneuvoston jäsen, Suom en edustaja Jo h tokunnan varapuheenjohtaja Esko Ollila Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, SITRA, hallituksen jäsen Setec Oy, hallituksen puheenjohtaja K ansainvälinen valuuttarahasto, hallintoneuvosto, Suomen edustajan varamies Johtokunnan jäsen M atti Louekoski R ahoitustarkastus, johtokunnan puheenjoh taja Lisäksi johtokunnan jäsenillä oli pankkivaltuuston 19. helm ikuuta 1998 pidetyssä koko u k sessa Suomen Pankista annetun lain (719/1997) 19 :n nojalla ja 20. tam m ikuuta 1999 pidetyssä kokouksessa Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 17 :n nojalla hyväksyttyjä m uita sivutoim ia ja luottam ustehtäviä. K okouksessaan 23. huhtikuuta pankkivaltuusto vahvisti Suomen Pankin virkam iehistä annetun lain (1166/1998) 6 :n tarkoittam an, sisäpiirisäännöksiin liittyvän m ääräyksen jo h to k u n nan jäsenten ja ylimpien virkam iesten taloudellisia ja m uita sidonnaisuuksia koskevasta ilm oituksesta sekä täm än ilmoituksen sisältöä koskevat tark at m ääräykset. Pankkivaltuuston kokoonpano Pankkivaltuutettuina toim ivat vuoden 1999 alkaessa seuraavat eduskunnan valitsijamiesten valitsem at henkilöt: Kanerva, Ilkka, valtiotieteiden maisteri Koskinen, Johannes, varatuom ari Ala-Nissilä, Olavi, kauppatieteiden maisteri Hämäläinen, Tuulikki, ekonomi Jäätteenmäki, Anneli, varatuom ari Pekkarinen, Mauri, yhteiskuntatieteiden maisteri Sasi, Kimmo, varatuom ari Puisto, Virpa, erikoissairaanhoitaja. N äistä kolme ensin m ainittua m uodostivat suppean pankkivaltuuston. Puheenjohtajana toimi pankkivaltuutettu Ilkka K anerva ja varapuheenjohtajana pankkivaltuu tettu Johannes Koskinen. Eduskunta myönsi pyynnöstä vapautuksen pankkivaltuuston jäsenyydestä varatuom ari Kimmo Sasille ja toim itti tam m ikuun 26. päivänä täydennysvaalin, jossa se valitsi oikeustieteen kandidaatti Ben Zyskowiczin Sasin sijaan pankkivaltuutettujen toim ikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Sam alla kansanedustaja Zyskowicz m äärättiin edustaja Ilkka K anervan ensimmäiseksi varam ieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. H uhtikuun 7. päivänä eduskunta toim itti pankkivaltuutettujen vaalin. Valituiksi tulivat kansanedustajat Virpa Puisto, M auri P ekkarinen, Ilkka K anerva, Johannes K oskinen, M artti Korhonen, Anneli Jäätteenm äki, Olavi A la-n issilä, Ben Zyskovvicz ja M artti Tiuri. Suppeaan pankkivaltuustoon m äärättiin kuulum aan edustaja Virpa Puisto, M auri Pekkarinen ja Ilkka K anerva. Johannes K oskinen m äärättiin Virpa Puiston ensimmäiseksi ja M artti K orhonen toiseksi varam ieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. M auri Pekkarisen ensimmäiseksi varam ieheksi suppeaan pankkivaltuustoon m äärättiin Anneli Jäätteenm äki ja toiseksi varamieheksi Olavi Ala-Nissilä. Vastaavasti Ben Zyskowicz ja M artti T iuri m äärättiin Ilkka K anervan ensim mäiseksi ja toiseksi varamieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. Eduskunta myönsi pyynnöstä vapautuksen pankkivaltuuston jäsenyydestä Johannes K oskiselle ja M artti K orhoselle. H uhtikuun 23. päivänä eduskunta toim itti täydennysvaalin, jossa pankkivaltuutetuiksi valittiin toim ikauden jäljellä olevaksi ajaksi televisiotoim ittaja Antero K ekkonen ja levyseppä Kari Uotila, jo tk a m äärättiin tässä järjestyksessä toim im aan suppeaan pankkivaltuustoon aiemmin m äärätyn Virpa Puiston varam iehinä. T oukokuun 11. päivänä eduskunta toim itti täydennysvaalin, jossa toim ikauden jä l jellä olevaksi ajaksi valituiksi tulivat kansan edustaja Olavi Ala-N issilä kansanedustaja M auri Pekkarisen sijaan ja kansanedustaja M auri Pekkarinen kansanedustaja Olavi Ala-Nissilän sijaan. Sam alla kansanedustaja Olavi A la-n issilä m äärättiin kuulum aan suppeaan pankkivaltuustoon ja kansanedustaja M auri Pekkarinen kansanedustaja Olavi A la-n issilän toiseksi varamieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. Pankkivaltuuston sihteerinä toim i v aratu o m ari Anton M äkelä ja neuvonantajana valtiotieteiden tohtori Jaakko Kiander. Tilintarkastajat E duskunta toim itti 7. huhtikuuta Suomen P ankin tilintarkastajien ja heidän varajäsentensä vaalin ja valitsi tilintarkastajiksi vuoden 1999 tilejä tarkastam aan seuraavat henkilöt:

5 36 37 Leppänen, Johannes, agrologi Majala, Reino, professori, K H T Saarinen, M atti, talousjohtaja Polvi, Iivo, hallintotieteiden m aisteri, JH T T Itälä, Ville, varatuom ari. T ilintarkastajien varajäsenet: Lehtomäki, Paula, kauppatieteiden maisteri Manner, Kari, ekonom i, K H T Juurola, Ulla, valtiotieteiden kandidaatti Kuusiola, Arto, kauppatieteiden maisteri, K H T Karpio, Juha, varatuom ari. T ilintarkastajat valitsivat 26. toukokuuta puheenjohtajakseen agrologi Johannes Leppäsen ja ottivat sihteerikseen professori Kalervo Virtasen. RAHOITUSTARKASTUS Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 2000 L okakuun 1. päivänä 1993 voim aan tulleen rahoitustarkastuslain (503/1993) m ukaan pankkivaltuustolla on Suom en Pankin yhteydessä toimivassa R ahoitustarkastuksessa hallintoon k u u luvia tehtäviä. Suomen Pankin johtokunnan päätösvalta rajoittuu resurssihallintoon. K okouksessaan 17. syyskuuta pankkivaltuusto nim itti R ahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenet uudeksi kolm ivuotiskaudeksi lokakuun 1. päivästä lukien. Pankkivaltuusto kokoontui 15. joulukuuta keskustelem aan R ahoitustarkastuksen organisaatiosta ja toim innasta sekä pohjoism aisesta rahoitusalan rakennem uutoksesta. H uhtikuun 1. päivänä voim aan tulleen rahoitustarkastuslain m uuttam isesta annetussa laissa (95/1999) otettiin huom ioon, että sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalalle perustettiin uusi V akuutusvalvontavirasto, jonka tehtävänä on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä m uiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. L ainm uutoksen m ukaan R ahoitustarkastus suorittaa tehtäväänsä m uun m uassa toim im alla yhteistyössä V akuutusvalvontaviraston kanssa. R a hoitustarkastuksen jo h to k u n taan tuli kuulum aan pankkivaltuutettujen nim ittäm ien kolmen jäsenen ja Rahoitustarkastuksen johtajan lisäksi V akuutusvalvontaviraston ylijohtaja. V astaavasti V akuutusvalvontaviraston johtokuntaan tuli kuulum aan R ahoitustarkastuksen johtaja. R ahoitustarkastuksen johtokunnan puheenjo h tajan a toim i kertom usvuonna Suom en Pankin johtokunnan jäsen M atti Louekoski, henkilökohtaisena varam iehenään osastopäällikkö H eikki Koskenkylä. V arapuheenjohtajana toimi valtiovarainm inisteriön ehdotuksesta jäseneksi nim itetty lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, henkilökohtaisena varam iehenään lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju. M uut johtokunnan jä senet olivat sosiaali- ja terveysm inisteriön ehdotuksesta lisäjäseneksi nim itetty ylijohtaja Tarmo Pukkila, henkilökohtaisena varajäsenenään hallitusneuvos Jorm a Heikkilä, sekä R ahoitustarkastuksen jo h taja Kaarlo Jännäri. V akuutusvalvontaviraston ylijohtaja M arkku Vesterinen kuului h uhtikuun 1. päivästä lukien R ahoitustarkastuksen johto k u n taan. Johtokunnan sihteerinä toim i R ahoitustarkastuksen päälakim ies M arkku Lounatvuori ja joulukuun 1. päivästä lukien päälakim iehen sijainen Liisa Halme. ILKKA KANERVA VIRPA PUISTO ANNELI JÄÄTTEENMÄKI MAURI PEKKARINEN KARI UOTILA OLAVI ALA-NISSILÄ ANTERO KEKKONEN MARTTI TIURI BEN ZYSKOVVICZ Anton M äkelä

31.12.1996 36 397.5 3 852.8 13 496.9 1 906.5 2 266.5 598.0 58 518.2

31.12.1996 36 397.5 3 852.8 13 496.9 1 906.5 2 266.5 598.0 58 518.2 38 Tase, milj. mk Vastaavaa 31.12.1997 Valuuttavaranto (1) K u lta... 1 742.1 Erityiset nosto-oikeudet... 1 771.6 Varanto-osuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa... 3 035.5 Ecusaaminen Euroopan rahapoliittiselta

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, L 337/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen (EKP/2001/16)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Suomen Pankin valvonnasta ja riskeistä

Suomen Pankin valvonnasta ja riskeistä Suomen Pankin valvonnasta ja riskeistä Pääjohtaja Erkki Liikanen Eduskunnan talousvaliokunta Suomen Pankin toiminnan valvonta Suomen Pankki on eduskunnan pankki riippumaton hallituksesta Eduskunnan valvontavalta

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot