Tilinpäätöksen kommentit. Suom en Pankin kiinteistöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöksen kommentit. Suom en Pankin kiinteistöt"

Transkriptio

1 28 29 Suom en Pankin kiinteistöt K iinteistö Osoite Valmistum is- Tilavuus vuosi noin rm 3 Helsinki R au h an k atu / U nioninkatu 33 / R auhankatu / Snellm aninkatu / Ram sinniem entie /1983/ K uopio P uutarhakatu M ikkeli Päiviönkatu O ulu K ajaaninkatu T am pere H äm eenkatu T urku L innankatu V antaa Suom etsäntie Inari Saariselkä 1958/1976/ Tilinpäätöksen kommentit Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö Suomen Pankki noudattaa EKP:n neuvoston hyväksym iä kirjanpitoperiaatteita ja -tekniikoita, ja vuoden 1999 tilinpäätös on laadittu näiden yhdenm ukaistettujen periaatteiden m ukaisesti. V uoden 1998 tilinpäätös on m uunnettu yhdenm ukaistettuja periaatteita n o u d attavaksi. M arkkinahintaisesta arvostam isesta syntyneet erät on kirjattu arvonm uutostilille. Pankkivaltuusto vahvistaa Suomen Pankista annetun lain 11 pykälän mukaisesti pankin tilinpäätöksen perusteet joh to k u n n an esityksen perusteella. K ulta ja valuuttam ääräiset erät U lkom aan rahan m ääräiset erät ja kulta on tilinpäätöksessä m uunnettu euroiksi käyttäen m arkkinakursseja. U lkom aan rahan m ääräisten erien arvostus on tehty valuuttakohtaisesti. A rvopapereiden arvostus on tehty arvopaperilajeittain. V aluuttakursseista jo h tu v a arvostusero käsitellään erillään arvopapereiden hintojen m uutoksesta joh tu v asta erosta. Kullan hinnanm uutos- ja kurssim uutoserot on kuitenkin käsitelty yhtenä eränä. K ulta on arvostettu m arkkinahintaan (kultaunssin dollarim ääräinen hinta m uunnettuna euroiksi). Arvopapereiden takaisinm yynti-ja takaisinostositoum ukset Arvopapereiden takaisinm yyntisitoum ukset eli käänteiset reposopim ukset on kirjattu taseeseen vakuudellisina talletuksina vastaavaa-puolelle. A rvopapereiden takaisinostosopim ukset eli reposopim ukset on kirjattu taseeseen vakuudellisina luottoina vastattavaa-puolelle. Reposopimuksilla myydyt arvopaperit jäävät Suomen Pankin taseeseen. Eurojärjestelm än sisäiset erät Eurojärjestelm ään kuuluvien keskuspankkien väliset saamiset ja velat esitetään Suomen Pankin taseessa nettom ääräisinä. K äyttöom aisuus Tilikauden 1999 alusta lukien käyttöom aisuus on arvostettu hankintah in taan poistoilla vähennettynä. Poistot on laskettu tasapoistom enetelmällä. T asapoistot tehdään käyttöom aisuuden odotettuna taloudellisena käyttöaikana siten, että ne aloitetaan toisen hankintaa seuraavan kalenterikuukauden alusta. Vertailukelpoiseksi m uunnetussa vuoden 1998 taseessa rakennukset ja m aa-alueet on ak tivoitu taseeseen m arkkinahintaan ja niiden vastaeränä on arvonm uutostili. N äiden rakennusten poistot on tilikaudelta 1999 kirjattu arvonm uutostiliä purkam alla siten, ettei poistoilla ole tu losvaikutusta. Taloudelliset käy ttöajat ovat seuraavat: atk-laitteet ja ohjelm istot, autot: 4 vuotta koneet, kalusteet: 10 vuotta rakennukset: 25 vuotta. K äyttöom aisuus, jonka arvo on alle euroa, poistetaan hankintavuonna. Taseen ulkopuoliset erät V aluuttaterm iinit otetaan huom ioon laskettaessa valuuttaposition nettokeskihintaa. Taseen ulkopuolisista eristä aiheutuneet voitot ja tappiot käsitellään sam alla tavalla kuin taseessa olevista eristä aiheutuneet voitot ja tappiot. Tuloslaskelmaan kirjaamisen periaatteet T u o to t ja kulut kirjataan suoriteperiaatteella. R ealisoituneet tu o to t ja kulut kirjataan tu loslaskelm aan. V aluuttakurssivoittojen ja -tap pioiden laskemisessa on käytetty päivittäisen nettokeskihinnan menetelmää. Arvopaperien hintaeroista johtuvien voittojen ja tappioiden laskemisessa on käytetty arvopapereiden keskihinnan m enetelm ää. R ealisoitum attom at voitot kirjataan taseen arvonm uutostilille. R ealisoitum attom at tap p io t kirjataan tuloslaskelm aan, jos ne ovat suurem m at kuin aikaisemmin taseen arvonm uutostilille kirjatut vastaavat realisoitum attom at arvostusvoitot. T u loslaskelm aan kirjattuja realisoitum attom ia ta p pioita ei peruuteta seuraavina tilikausina. Jos arvopaperilajista tai valuutasta kirjataan tilinpäätökseen realisoitum attom ia tappioita, täm än arvopaperilajin nettokeskihintaa tai valuutan nettokeskikurssia m uutetaan vastaavasti ennen seuraavan tilikauden alkua.

2 30 31 Realisoitum attom ia tappioita ja voittoja ei nettouteta keskenään. Ne kirjataan arvopaperilajeittain, valuutoittain ja kullan osalta erikseen. A rvopapereiden hankintahinnan ja nimellisarvon erotus kirjataan tulosvaikutteisesti ju o k suajan kuluessa. Taseen kommentit Vastaavaa 1. K ulta ja kultasaam iset Suomen Pankilla on troyunssia kultaa, jo k a on tilinpäätöksessä arvostettu m arkkinahintaan. M uiden eurojärjestelm än kansallisten keskuspankkien tavoin Suomen Pankki siirsi tilikauden alkaessa noin 20 % kullastaan EKP:lle. 2. V aluuttam ääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta Tase-erässä ovat erityiset nosto-oikeudet K ansainväliseltä valuuttarah astolta ja Suom en jäsenosuus valuuttarahastossa, pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja m uut valuuttam ääräiset erät. Suomen Pankki siirsi EKP:lle tilikauden alkaessa osan dollari-ja jenim ääräisistä saam isistaan, ja näm ä yhdessä edellä m ainitun kultaerän kanssa m uodostavat Suomen Pankin osuuden EK P:n varannosta. 3. V aluuttam ääräiset saam iset euroalueelta Tase-erässä on pankkitalletuksia ja arvopaperisijoituksia. 4. E urom ääräiset saam iset euroalueen ulkopuolelta Tase-erä sisältää pääasiassa eurojärjestelm ään kuulum attom ien EU -m aiden keskuspankkien saldoja. 5. E urom ääräiset luotot euroalueen rahoitussektorille Tase-erässä ovat rahapolitiikassa käytettävien instrum enttien tilinpäätöshetken saldot ja m uut saam iset. 6. Eurojärjestelm än sisäiset saam iset Tase-erässä ovat Suomen Pankin osuus EKP:n pääom asta sekä valuuttavarantojen ja kullan siirtoon perustuva saam inen E K P:ltä. 7. M uut saam iset Tase-erässä ovat euroalueen kolikot, sijoitusom aisuutena olevat arvopaperit, käyttöom aisuus (rakennukset, koneet ja kalusto), taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät sekä siirtosaam iset ja m uut saam iset. Vastattavaa 1. Liikkeessä olevat setelit Erä käsittää liikkeessä olevat yleisön tai rahalaitosten hallussa olevat m arkkam ääräiset setelit. 2. E urom ääräiset velat euroalueen rahoitussektorille Pankit, joilla on RTGS-tili Suom en Pankissa, täyttävät vähim m äisvarantovelvoitteensa siten, että niiden R TG S-tilin päivittäisten saldojen keskiarvo seurantajakson aikana on vähintään varantovelvoitteen suuruinen. 3. Suom en Pankin liikkeeseen laskem at sijoitustodistukset Suom en Pankin sijoitustodistuksia käytettiin tilikaudella 1998 raham arkkinaoperaatioissa. 4. E urom ääräiset velat muille euroalueella oleville Tase-erässä ovat eurom ääräiset velat muille kuin vähim m äisvarantovelvoitteen alaisille rahalaitoksille. 5. E urom ääräiset velat euroalueen ulkopuolelle Tase-erä sisältää pääasiassa rahaliittoon kuulum attom ien EU -m aiden keskuspankkien saldoja sekä kansainvälisten järjestöjen ja ulkom aisten pankkien ns. lorotilien saldoja. 6. V aluuttam ääräiset velat euroalueen ulkopuolelle V aluuttavarannon hallinnoimiseksi tehdyt reposopim ukset on kirjattu tähän tase-erään. 7. M yönnettyjen erityisten nosto-oikeuksien vastaerä Tase-erä on SD R -m ääräinen ja liittyy K ansainväliseen valuuttarahastoon. 8. Eurojärjestelm än sisäiset velat Tase-erässä ovat eurojärjestelm ässä m ukana olevien keskuspankkien saldot Suomen Pankkia vastaan nettom ääräisinä. 9. M uut velat Tase-erässä ovat siirtovelat ja m uut velat. 10. A rvonm uutostili Tase-erässä ovat m aa-alueiden ja rakennusten arvonkorotukset sekä kirjanpitokäytännön m uutoksesta johtu v at m uut arvostuserot. Lisäksi tase-erä sisältää valuuttam ääräisten erien ja arvopapereiden m arkkinahinta-arvostuksesta syntyneet realisoitum attom at arvostusvoitot. 11. V araukset Tase-erässä ovat kaikki varaukset. Suom en Pankin eläkevastuun kokonaism äärä on 361 milj. euroa, ja tästä on varauksilla katettu 82% eli 295 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain 20 pykälän m ukaan tilinpäätöksessä voidaan tehdä v arau k sia, jos se pankin rahastojen reaaliarvon tu rv aamiseksi taikka valuuttakurssien tai arvopaperien m arkkinahintojen m uutoksista aiheutuvien tu loksen vaihteluiden tasaam iseksi on tarpeen. T ä m än pykälän tarkoittam ia varauksia on tehty milj. euroa. 12. Oma pääom a Tase-erässä ovat k an ta-rah asto ja vararahasto. 1. K orkotuotot Tuloslaskelman kommentit K orkotuotoista enin osa on kullan ja valuuttavarannon korkotuottoja sekä korkotuottoja eurojärjestelm än sisäisistä saam isista. 2. K orkokulut K orkokuluista 43 milj. euroa on vähimmäisvarantotalletuksille m aksettuja korkoja. K orkokuluja syntyy myös eurojärjestelm än sisäisistä veloista ja eurojärjestelm ään kuulum attom ien EU-m aiden keskuspankkien TA RGET-saldoille m aksettavista koroista. 3. K orkokate K orkokate oli 338 milj. euroa. 4. V aluuttakurssim uutoksista realisoituneet voitot V aluuttoja tarkastellaan valuuttakohtaisesti jo kaisena kirjanpitopäivänä. K un valuuttapositio pienenee valuuttaa myytäessä, siitä realisoituu voittoa tai tappiota. V uonna 1999 valuuttakurssien m uutoksista realisoituneet voitot olivat 198 milj. euroa. 5. A rvopapereiden realisoituneet hintaerot Jokaista arvopaperilajia tarkastellaan kirjanpidossa erikseen. K un arvopaperi myydään, siitä realisoituu voittoa tai tappiota. V uonna 1999 arvopapereista realisoitui niiden hinnan m uutosten johdosta 131 milj. euroa tappiota. 6. R ahoitustulon netto-osuus Erässä esitetään Suomen Pankkiin kertyneen eli eurojärjestelm älle m aksetun ja eurojärjestelmästä takaisin jaetun rahoitustulon nettosum m a. 7. M uut keskuspankkitoim innan tuotot Tässä erässä o v a t- osingot, toim itusm aksut ja palkkiot sekä m uut tuotot. 8. H enkilöstökulut Palkkakulut olivat 34 milj. euroa. Sosiaalikulut, 16 milj. euroa, sisältävät 11 milj. euroa tilikaudella m aksettuja eläkkeitä.

3 H allinnolliset kulut E rään sisältyvät vuokrat, edustuskulut, ostopalveluista aiheutuneet kulut, tarvikkeet sekä henkilöstöön liittyvät koulutus-, virkam atka-ja rekrytointikulut. 10. Poistot käyttöom aisuudesta Poistot irtaim istosta olivat alle xh milj. euroa. 11. Setelien hankintakulut Setelien hankintakulut olivat 1 milj. euroa. 12. M uut kulut M uista kuluista enin osa liittyy kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon. 13. V arausten m uutos Eläkevaraukseen siirrettiin vuoden 1999 aikana palkoista peritty työntekijäin työeläkem aksu, 1,6 milj. euroa. Lisäksi eläkevarausta kartutettiin hyvittäm ällä työntekijäin eläkevakuutusm aksuille ja edellisinä vuosina tehdyille eläkevarauksille laskennallista korkoa. L askentakorko oli 3 %. Yhteensä eläkevarausta kartutettiin 9 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain 20 pykälän m ukaista varausta kartutettiin 348 milj. euroa. 14. Tilikauden tulos M uutosten jälkeen tilikauden tulos on 0 milj. euroa. SUOMEN PANKIN HALLINTO JA PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA Pankkivaltuusto Pankkivaltuusto antaa eduskunnalle vuosittain kertom uksen Suomen Pankin toim innasta ja hallinnosta sekä käsittelem istään tärkeim m istä asioista. Lisäksi pankkivaltuusto voi tarvittaessa antaa kertom uksia rahapolitiikan toteuttam isesta ja m uusta Suomen Pankin toim innasta. Vuoden 1999 alussa voim aan tulleen Suomen Pankista annetun lain (214/1998) m ukaan p an kin toim ielim iä ovat pankkivaltuusto ja jo h to kunta. Pankkivaltuustoon kuuluu yhdeksän eduskunnan valitsem aa pankkivaltuutettua. Pankkivaltuuston tehtävät jakautuvat kolmeen ryhm ään: valvontatehtäviin, keskeisiin hallintotehtäviin ja muihin tehtäviin. Pankkivaltuuston keskeiseksi työskentelytavaksi ovat m u o to u tu neet sen kokouksissaan käym ät keskustelut euroalueen rahapolitiikasta, taloudellisesta kehityksestä ja Euroopan keskuspankin (EK P) rahapolitiikan toteutuksesta. E uroopan keskuspankin perussäännön m u kaisesti Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena on osana Euroopan keskuspankkijärjestelm ää (EK PJ) perustam issopim uksen m ukaisesti pitää yllä hintavakautta ja tehtävänä to teu ttaa osaltaan EK P:n neuvoston m äärittelem ää rahapolitiikkaa. Tehtävänä on myös huolehtia osaltaan rahahuollosta ja setelien liikkeeseenlaskusta, valuuttavarannon hallussapidosta ja hoidosta sekä m aksu- ja m uun rahoitusjärjestelm än lu o tettavuudesta ja tehokkuudesta sam oin kuin osallistua sen kehittämiseen. Lisäksi Suomen Pankin tehtävänä on huolehtia toim intansa kannalta tarpeellisten tilastojen laatim isesta ja julkaisem i sesta. Johtokunnan työnjako U Toukokuun 18. päivänä pitäm ässään kokouksessa pankkivaltuusto m erkitsi tiedoksi jo h to kunnan jäsenten työnjaon ja Suomen Pankin organisaation uudistam isen talous- ja rahaliiton oloihin sopivaksi. U udistuksilla pyrittiin aiem paa selvempiin toim innallisiin kokonaisuuksiin. R ahaliittoon siirtymisen päätyttyä tavoitteena on henkilöstön m äärän vähentäm inen luonnollisen poistum an kautta. Joh to k u n n an työnjako ja vastuualueet ovat alkaen seuraavat: Johtokunnan puheenjohtajan, pääjohtaja M atti Vanhalan vastuualueeseen kuuluvat E u roopan keskuspankkijärjestelm än yleisvastuu ja kansantalous, m arkkinaoperaatiot, tiedotus, sisäinen tarkastus sekä johdon sihteeristön toim inta. Joh to k u n n an varapuheenjohtajalle, pankinjo h taja Esko Ollilalle kuuluvat kansainväliset asiat ja kansainvälisen sihteeristön toim inta, tietojenkäsittely sekä turvallisuus. Johtokun nan jä sen M a tti Louekoski vastaa R ahoitustarkastuksesta, rahoitusm arkkinoista, m aksuliikkeestä, lakiasioista, henkilöstöstä sekä kehittäm isestä ja budjetoinnista. Pankinjohtaja M atti Korhosen vastuualueeseen kuuluvat rahahuolto, rah atalouden tutkim us, siirtym ätalouksien tutkim us, tilastointi, hallinto ja julkaisut. Johtaja Pentti Koivikko toimii johtokunnan jäsenten 1. sijaisena, ja hänelle kuuluvat YT- ja palkkaehtoneuvottelut, pankin eläkeasiat sekä kiinteistöihin liittyvä kehittäm isprojekti. R ahapolitiikan ja kansantalouden osastot yhdistettiin kansantalousosastoksi, tietopalveluosasto laajennettiin tilasto-osastoksi ja laskentaosasto yhdistettiin hallinto-osastoon. Pankkivaltuuston johtosääntö Suom en uuteen perustuslakiin (731/1999) ei sisälly aikaisem m in valtiopäiväjärjestyksessä olleita säännöksiä pankkivaltuuston järjestäm isestä suppeaan ja laajaan pankkivaltuustoon. Useita m uitakin Suom en Pankkia ja R ahoitustark astusta koskevia lakeja oli m uutettu tavalla, jo k a edellytti pankkivaltuuston jo htosäännön (101/1926)

4 34 35 uusimista. Täm än johdosta pankkivaltuusto laati kokouksessaan 17. syyskuuta ehdotuksen pankkivaltuutettujen uudeksi johtosäännöksi, jo k a päätettiin lähettää eduskunnan puhemiesneuvostolle esityksen laatimiseksi eduskunnan hyväksyttäväksi. Tilintarkastus Vuoden 1998 valtiopäivillä valitut tilintarkastaja t, agrologi Johannes Leppänen, professori Reino Majala, professori M artti Tiuri, talousjohtaja M atti Saarinen ja hallintotieteiden maisteri Iivo Polvi suorittivat helm ikuuta Suomen Pankin tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkastuksen tilivuodelta T ilintarkastajien lausunnon mukaisesti p an k kivaltuusto myönsi kokouksessaan 25. m aaliskuuta johtokunnalle vastuuvapauden pankin hoidosta vuodelta Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus Pankkivaltuusto on kertom usvuoden aikana toim ittanut johtosääntönsä 5 :n m äärääm än pankin lainausliikkeen ja valuuttakaupan sekä pankin varojen m uiden sijoitusten tarkastuksen kokouksessaan 21. tam m ikuuta. M enettelytapa uudistettiin siirtym ällä E uroopan keskuspankkijärjestelm ään parem m in soveltuvaan neljännesvuosiraportointiin, jo k a toteutettiin pankkivaltuuston kokouksissa 23. huhtikuuta, 17. syysk uuta ja 15. lokakuuta. Inventoinnit Johtosääntönsä 6 :n mukaisesti pankkivaltuutetu t ovat inventoineet pääkonttorin kassat ja kassaholvit, lain a-ja vakuusasiakirjat sekä pantit ja talletukset. Inventoinneissa ei havaittu aihetta m uistutuksiin. Kertomus E. J. Längmanin rahastojen toiminnasta K okouksessaan 25. m aaliskuuta pankkivaltuusto merkitsi tiedoksi Suomen K ulttuurirahaston selostuksen E. J. Längm anin rahastojen toim innasta Eläkevarauksen korko vuonna 2000 Suom en Pankin eläkesääntöjen m ukainen henkilöstön eläkevastuu on vakuutusm atem aattisesti arvioitu noudattaen soveltuvin osin sosiaali- ja terveysm inisteriön eläkesäätiöille antam ia laskentaohjeita. V astuun katteeksi pankin taseeseen on tehty eläkevaraus. Eläkevaraukseen lisätään myös henkilöstöltä peritty lakisääteinen työntekijäin eläkem aksu. Pankkivaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 10. joulukuuta jo h to kunnan esityksen, että eläkevaraukselle suoritetaan vuonna 2000 kolmen (3) prosentin m ääräinen korko edellisvuotiseen tapaan. Ehdotus eläkesäännön muuttamiseksi Pankkivaltuusto keskusteli useassa yhteydessä m ahdollisuudesta estää vanhuuseläkkeen nostaminen sam anaikaisesti E uroopan keskuspankista (EK P) saatavien palkkatulojen kanssa. P ankkivaltuusto harkitsi Suom en Pankin eläkesäännön m uuttam ista täm än johdosta ja tiedusteli valtioneuvostolta, oliko vireillä lainsäädännöllisiä toim ia, joilla yleensäkin poistettaisiin m ahdollisuus saada sam anaikaisesti sekä palkkaa että eläkettä jo k o yksityisellä tai julkisella sektorilla. V altiovarainm inisteriöstä todettiin, että tällaisia lainvalm istelutoim ia ei ollut vireillä. Valtiovarainm inisteriö piti kuitenkin ongelmallisena ja työeläkejärjestelm än tarkoituksen vastaisena, että p a ik k a a ja eläkettä m aksetaan sam anaikaisesti. Jo tta pankkivaltuustossa keskusteltujen eläkesäännön m uutosehdotusten lainsäädännöllinen perusta olisi selkeä, pankkivaltuusto esitti, että valtiovarainm inisteriö ryhtyisi toim enpiteisiin Suomen Pankin virkam iehiä koskevan lain (1166/1998) 58 :n täydentäm iseksi siten, että E K P-työskentelyn vaikutuksista Suom en Pankin palveluksessa olevan eläketurvaan voidaan antaa m ääräyksiä Suomen Pankin eläkesäännössä. Johtokunnan sivutoimet K ertom usvuoden päättyessä johtokunnan jäsenillä oli seuraavat viranhoitoon liittyvät jäsenyydet: Jo h tokunnan puheenjohtaja M atti Vanhala K ansainvälinen valu uttarahasto, hallintoneuvoston jäsen, Suom en edustaja Jo h tokunnan varapuheenjohtaja Esko Ollila Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, SITRA, hallituksen jäsen Setec Oy, hallituksen puheenjohtaja K ansainvälinen valuuttarahasto, hallintoneuvosto, Suomen edustajan varamies Johtokunnan jäsen M atti Louekoski R ahoitustarkastus, johtokunnan puheenjoh taja Lisäksi johtokunnan jäsenillä oli pankkivaltuuston 19. helm ikuuta 1998 pidetyssä koko u k sessa Suomen Pankista annetun lain (719/1997) 19 :n nojalla ja 20. tam m ikuuta 1999 pidetyssä kokouksessa Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 17 :n nojalla hyväksyttyjä m uita sivutoim ia ja luottam ustehtäviä. K okouksessaan 23. huhtikuuta pankkivaltuusto vahvisti Suomen Pankin virkam iehistä annetun lain (1166/1998) 6 :n tarkoittam an, sisäpiirisäännöksiin liittyvän m ääräyksen jo h to k u n nan jäsenten ja ylimpien virkam iesten taloudellisia ja m uita sidonnaisuuksia koskevasta ilm oituksesta sekä täm än ilmoituksen sisältöä koskevat tark at m ääräykset. Pankkivaltuuston kokoonpano Pankkivaltuutettuina toim ivat vuoden 1999 alkaessa seuraavat eduskunnan valitsijamiesten valitsem at henkilöt: Kanerva, Ilkka, valtiotieteiden maisteri Koskinen, Johannes, varatuom ari Ala-Nissilä, Olavi, kauppatieteiden maisteri Hämäläinen, Tuulikki, ekonomi Jäätteenmäki, Anneli, varatuom ari Pekkarinen, Mauri, yhteiskuntatieteiden maisteri Sasi, Kimmo, varatuom ari Puisto, Virpa, erikoissairaanhoitaja. N äistä kolme ensin m ainittua m uodostivat suppean pankkivaltuuston. Puheenjohtajana toimi pankkivaltuutettu Ilkka K anerva ja varapuheenjohtajana pankkivaltuu tettu Johannes Koskinen. Eduskunta myönsi pyynnöstä vapautuksen pankkivaltuuston jäsenyydestä varatuom ari Kimmo Sasille ja toim itti tam m ikuun 26. päivänä täydennysvaalin, jossa se valitsi oikeustieteen kandidaatti Ben Zyskowiczin Sasin sijaan pankkivaltuutettujen toim ikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Sam alla kansanedustaja Zyskowicz m äärättiin edustaja Ilkka K anervan ensimmäiseksi varam ieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. H uhtikuun 7. päivänä eduskunta toim itti pankkivaltuutettujen vaalin. Valituiksi tulivat kansanedustajat Virpa Puisto, M auri P ekkarinen, Ilkka K anerva, Johannes K oskinen, M artti Korhonen, Anneli Jäätteenm äki, Olavi A la-n issilä, Ben Zyskovvicz ja M artti Tiuri. Suppeaan pankkivaltuustoon m äärättiin kuulum aan edustaja Virpa Puisto, M auri Pekkarinen ja Ilkka K anerva. Johannes K oskinen m äärättiin Virpa Puiston ensimmäiseksi ja M artti K orhonen toiseksi varam ieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. M auri Pekkarisen ensimmäiseksi varam ieheksi suppeaan pankkivaltuustoon m äärättiin Anneli Jäätteenm äki ja toiseksi varamieheksi Olavi Ala-Nissilä. Vastaavasti Ben Zyskowicz ja M artti T iuri m äärättiin Ilkka K anervan ensim mäiseksi ja toiseksi varamieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. Eduskunta myönsi pyynnöstä vapautuksen pankkivaltuuston jäsenyydestä Johannes K oskiselle ja M artti K orhoselle. H uhtikuun 23. päivänä eduskunta toim itti täydennysvaalin, jossa pankkivaltuutetuiksi valittiin toim ikauden jäljellä olevaksi ajaksi televisiotoim ittaja Antero K ekkonen ja levyseppä Kari Uotila, jo tk a m äärättiin tässä järjestyksessä toim im aan suppeaan pankkivaltuustoon aiemmin m äärätyn Virpa Puiston varam iehinä. T oukokuun 11. päivänä eduskunta toim itti täydennysvaalin, jossa toim ikauden jä l jellä olevaksi ajaksi valituiksi tulivat kansan edustaja Olavi Ala-N issilä kansanedustaja M auri Pekkarisen sijaan ja kansanedustaja M auri Pekkarinen kansanedustaja Olavi Ala-Nissilän sijaan. Sam alla kansanedustaja Olavi A la-n issilä m äärättiin kuulum aan suppeaan pankkivaltuustoon ja kansanedustaja M auri Pekkarinen kansanedustaja Olavi A la-n issilän toiseksi varamieheksi suppeaan pankkivaltuustoon. Pankkivaltuuston sihteerinä toim i v aratu o m ari Anton M äkelä ja neuvonantajana valtiotieteiden tohtori Jaakko Kiander. Tilintarkastajat E duskunta toim itti 7. huhtikuuta Suomen P ankin tilintarkastajien ja heidän varajäsentensä vaalin ja valitsi tilintarkastajiksi vuoden 1999 tilejä tarkastam aan seuraavat henkilöt:

5 36 37 Leppänen, Johannes, agrologi Majala, Reino, professori, K H T Saarinen, M atti, talousjohtaja Polvi, Iivo, hallintotieteiden m aisteri, JH T T Itälä, Ville, varatuom ari. T ilintarkastajien varajäsenet: Lehtomäki, Paula, kauppatieteiden maisteri Manner, Kari, ekonom i, K H T Juurola, Ulla, valtiotieteiden kandidaatti Kuusiola, Arto, kauppatieteiden maisteri, K H T Karpio, Juha, varatuom ari. T ilintarkastajat valitsivat 26. toukokuuta puheenjohtajakseen agrologi Johannes Leppäsen ja ottivat sihteerikseen professori Kalervo Virtasen. RAHOITUSTARKASTUS Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 2000 L okakuun 1. päivänä 1993 voim aan tulleen rahoitustarkastuslain (503/1993) m ukaan pankkivaltuustolla on Suom en Pankin yhteydessä toimivassa R ahoitustarkastuksessa hallintoon k u u luvia tehtäviä. Suomen Pankin johtokunnan päätösvalta rajoittuu resurssihallintoon. K okouksessaan 17. syyskuuta pankkivaltuusto nim itti R ahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenet uudeksi kolm ivuotiskaudeksi lokakuun 1. päivästä lukien. Pankkivaltuusto kokoontui 15. joulukuuta keskustelem aan R ahoitustarkastuksen organisaatiosta ja toim innasta sekä pohjoism aisesta rahoitusalan rakennem uutoksesta. H uhtikuun 1. päivänä voim aan tulleen rahoitustarkastuslain m uuttam isesta annetussa laissa (95/1999) otettiin huom ioon, että sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalalle perustettiin uusi V akuutusvalvontavirasto, jonka tehtävänä on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä m uiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. L ainm uutoksen m ukaan R ahoitustarkastus suorittaa tehtäväänsä m uun m uassa toim im alla yhteistyössä V akuutusvalvontaviraston kanssa. R a hoitustarkastuksen jo h to k u n taan tuli kuulum aan pankkivaltuutettujen nim ittäm ien kolmen jäsenen ja Rahoitustarkastuksen johtajan lisäksi V akuutusvalvontaviraston ylijohtaja. V astaavasti V akuutusvalvontaviraston johtokuntaan tuli kuulum aan R ahoitustarkastuksen johtaja. R ahoitustarkastuksen johtokunnan puheenjo h tajan a toim i kertom usvuonna Suom en Pankin johtokunnan jäsen M atti Louekoski, henkilökohtaisena varam iehenään osastopäällikkö H eikki Koskenkylä. V arapuheenjohtajana toimi valtiovarainm inisteriön ehdotuksesta jäseneksi nim itetty lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, henkilökohtaisena varam iehenään lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju. M uut johtokunnan jä senet olivat sosiaali- ja terveysm inisteriön ehdotuksesta lisäjäseneksi nim itetty ylijohtaja Tarmo Pukkila, henkilökohtaisena varajäsenenään hallitusneuvos Jorm a Heikkilä, sekä R ahoitustarkastuksen jo h taja Kaarlo Jännäri. V akuutusvalvontaviraston ylijohtaja M arkku Vesterinen kuului h uhtikuun 1. päivästä lukien R ahoitustarkastuksen johto k u n taan. Johtokunnan sihteerinä toim i R ahoitustarkastuksen päälakim ies M arkku Lounatvuori ja joulukuun 1. päivästä lukien päälakim iehen sijainen Liisa Halme. ILKKA KANERVA VIRPA PUISTO ANNELI JÄÄTTEENMÄKI MAURI PEKKARINEN KARI UOTILA OLAVI ALA-NISSILÄ ANTERO KEKKONEN MARTTI TIURI BEN ZYSKOVVICZ Anton M äkelä

31.12.1996 36 397.5 3 852.8 13 496.9 1 906.5 2 266.5 598.0 58 518.2

31.12.1996 36 397.5 3 852.8 13 496.9 1 906.5 2 266.5 598.0 58 518.2 38 Tase, milj. mk Vastaavaa 31.12.1997 Valuuttavaranto (1) K u lta... 1 742.1 Erityiset nosto-oikeudet... 1 771.6 Varanto-osuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa... 3 035.5 Ecusaaminen Euroopan rahapoliittiselta

Lisätiedot

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 38 39 5. M uut saamiset R aham arkkinoiden vakauttam islainojen m äärä ei m uuttunut vuoden 1995 aikana. Säästöpankkien K eskus-o sake-pankin haltuunottoon ja riskikeskittym ien siirtoon sitoutui 1991

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

milj. m arkkaa ja korvasi Suomen Pankille omaisuudenhoitoyhtiöiden Tilinpäätöksen kommentit 4. Korkokate korkotappioita 1 760 milj. m arkkaa.

milj. m arkkaa ja korvasi Suomen Pankille omaisuudenhoitoyhtiöiden Tilinpäätöksen kommentit 4. Korkokate korkotappioita 1 760 milj. m arkkaa. 38 39 Tilinpäätöksen kommentit Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö Suomen Pankin tase noudattaa sektorijakoa, mikä antaa kuvan keskuspankin ja ulkomaiden sekä kotim aan sektoreiden välisistä rahoitussuhteista.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

2 470 712 146,35 2 290 175 599,65 4 760 887 746,00 -2 365 749 175,82 - 73 517 410,74 -2 439 266 586,56. Kiinteistö Osoite Valmistumis

2 470 712 146,35 2 290 175 599,65 4 760 887 746,00 -2 365 749 175,82 - 73 517 410,74 -2 439 266 586,56. Kiinteistö Osoite Valmistumis 18 Korkotuotot Kotimaiset (1) Päiväluotoista... Sijoitustodistuksista... M ääräaikaisista luotoista Satovahinkolainoista... K T R -lu o to ista... Joukkovelkakirjoista... M uista saamisista... Ulkomaiset

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suomen Pankki ja eurojärjestelmä SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Suomen Pankki ja eurojärjestelmä SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Suomen Pankki ja eurojärjestelmä SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suomen Pankki Yksi maailman vanhimmista keskuspankeista Perustettu Turussa v. 1811, muuttanut Helsinkiin v. 1819 Aloitti varsinaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

m äärä suhteessa siihen. Vuonna 1994 suhdeluku kuitenkin selvästi pieneni, kun bruttokansantuo te alkoi kasvaa.

m äärä suhteessa siihen. Vuonna 1994 suhdeluku kuitenkin selvästi pieneni, kun bruttokansantuo te alkoi kasvaa. 20 21 m äärä suhteessa siihen. Vuonna 1994 suhdeluku kuitenkin selvästi pieneni, kun bruttokansantuo te alkoi kasvaa. Kansainvälistä yhteistyötä tiivistettiin Maksujärjestelmien turvallisuudelle ja tehok

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 148/56 Euroopan unionin virallinen lehti 2.6.2006 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, L 337/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen (EKP/2001/16)

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Suomen Pankin valvonnasta ja riskeistä

Suomen Pankin valvonnasta ja riskeistä Suomen Pankin valvonnasta ja riskeistä Pääjohtaja Erkki Liikanen Eduskunnan talousvaliokunta Suomen Pankin toiminnan valvonta Suomen Pankki on eduskunnan pankki riippumaton hallituksesta Eduskunnan valvontavalta

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) L 193/134 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/1196, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2015/26) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaosasto Jussi Lindgren/RMO Tarkastusvaliokunta

Rahoitusmarkkinaosasto Jussi Lindgren/RMO Tarkastusvaliokunta Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2014 vuosikertomus ja tilintarkastuslautakunnan kertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2014 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Pääjohtajan tervehdys

Pääjohtajan tervehdys Suomen Pankki Pääjohtajan tervehdys Vakaa rahan arvo ja luotettavasti toimiva rahoitusjärjestelmä ovat tärkeitä asioita meille kaikille. Niistä huolehtiminen on keskuspankkien tehtävänä. Euroalueeseen

Lisätiedot

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen)

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen) VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 29/2006 vp Tiistai 6.6.2006 kello 12.00-12.40 Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Kyösti Karjula /kesk Jari Koskinen /kok Pekka

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot