PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA"

Transkriptio

1 M uut saamiset R aham arkkinoiden vakauttam islainojen m äärä ei m uuttunut vuoden 1995 aikana. Säästöpankkien K eskus-o sake-pankin haltuunottoon ja riskikeskittym ien siirtoon sitoutui Suomen Pankin rahoitusta yhteensä milj. m arkkaa. T ästä m äärästä on saatu palautuksina takaisin milj. m arkkaa, kirjattu tulosvaikutteisesti milj. m arkkaa ja milj. m arkkaa on edelleen aktivoituna taseessa. Lisäksi taseessa on om aisuudenhoitoyhtiöille m yönnettyjä raham arkkinoiden vakauttam islainoja milj. m arkkaa. Siirtosaam iset sisältävät pääasiassa korkosaamisia. V uoden 1994 siirtosaam isiin sisältyy ulkom aisten arvopapereiden nim ellisarvon ja h ankintahinnan tai sitä alem m an m arkkinahinnan erotus silloin, kun nimellisarvo on näitä alempi. Tällaista erää ei m uuttuneen arvostuskäytännön vuoksi ole vuoden 1995 siirtosaamisissa. M uihin saamisiin sisältyy myös 109 milj. m arkkaa henkilökunnan asuntolainoja. A suntolainojen korko on vanhoissa lainoissa peruskoron suuruinen ja jälkeen m yönnetyissä lainoissa perusk orko lisättynä 2 prosenttiyksiköllä. 6. A rvonjärjestelytili A rvonjärjestelytili koostuu taseeseen kirjatuista valuuttakurssieroista, 865 milj. m arkkaa, ja arvostuserosta, 222 milj. m arkkaa. A rvostusero jo h tu u E uroopan valuuttakurssijärjestelm ää (EM S) koskevan kullanvaihtosopim uksen ehdoista. 7. A ktivoidut m enot ja m enetykset raham arkk1- noiden vakauden turvaam isesta Suomen Pankille aiheutuneet menetykset Sk opin osakkeiden ja pääom atodistusten m yynnistä V altion vakuusrahastolle vuonna 1992 aktivoitiin taseeseen. V uonna 1995 tästä erästä ei tehty poistoja. Vielä poistam aton osuus on milj. m arkkaa. 8. Liikkeessä oleva raha Liikkeessä oleva raha on yleisön ja rahalaitosten hallussa oleva seteli- ja m etalliraha. 9. Sijoitustodistukset Suom en Pankin liikkeeseen laskem at sijoitustodistukset on arvostettu nim ellisarvoon. Nim ellisarvon ja em issiohinnan erotus on k irjattu siirtosaamisiin ja jaksotetaan korkom enoihin juoksuajan kuluessa. 10. Velat rahoituslaitoksille Päivätalletukset vuonna 1994 olivat keskuspankkirahoitukseen oikeutettujen rahalaitosten sekkitilien saldoja. Suom en Pankki m uutti vähimm äisvarantojärjestelm ää siten, että 2. päivästä lokakuuta 1995 alkaen ne varantovelvolliset, joilla on m aksuvalm iusluotto-oikeus ja sekkitili Suomen Pankissa, täyttävät vähim m äisvarantovelvoitteensa sekkitilin päivän lopun saldojen kuukausikeskiarvojen pohjalta. Suom en Pankki voi m aksaa vähim m äisvarantovelvoitteen ylittäville talletuksille korkoa. T äm ä korko oli vuoden 1995 joulukuun viimeisenä päivänä 2.25 %. 11. Velat julkiselle sektorille Tase-erään sisältyvät Valtion vakuusrahaston talletustili ja sekkitili Suom en Pankissa. 12. Velat yrityksille Investointi- ja alushankintatalletukset ovat investointi-ja alushankintavarauksen tehneiden yritysten lakisääteisiä talletuksia Suom en P ankissa. Talletukset ovat korollisia, ja korko m ääräytyy investointivarauslain m ukaan. 13. M uut velat Siirtovelat ovat pääasiassa korkojen jak so tu k sesta aiheutuneita eriä. M uut velat sisältävät mm. 9 milj. m arkkaa liikkeessä olevan vanhan rahayksikön m ääräisiä seteleitä. 14. V araukset Suomen Pankin eläkevastuun kokonaism äärä on 1772 milj. m arkkaa, ja tästä on varauksilla katettu 80.8 %. M uissa varauksissa oli vuonna 1994 Suomen Pankista annetun lain 30. :n m ukainen varaus, jo k a purettiin vuoden 1995 tilinpäätöksestä. 15. O m a pääom a Pankin kantarahasto ja vararahasto säilytettiin m uuttum attom ina. PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA Tilintarkastus V uoden 1994 valtiopäivillä valitut tilintarkastajat, verojohtaja K auko H eikkinen, valtiotieteen kandidaatti Ä rja Alho, valtiotieteen maisteri Timo K orva, toim itusjohtaja M atti Lahtinen ja rakennusm estari Jarm o Laivoranta suorittivat m aaliskuuta Suom en Pankin tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tark astu k sen tilivuodelta Tilintarkastajien lausunnon m ukaisesti pankkivaltuusto m yönsi kokouksessaan 30. m aaliskuuta johtokunnalle vastuuvapauden pankin hoidosta vuodelta Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus Pankkivaltuusto on kertom usvuoden aikana toim ittanut johtosääntönsä 5 :n m äärääm än pankin lainausliikkeen ja valuuttakaupan sekä p a n kin varojen m uiden sijoitusten tarkastuksen seuraavina päivinä: 16. helm ikuuta, 31. toukokuuta, 23. elokuuta, 19. lokakuu ta ja 14. joulukuuta. Inventoinnit ja haarakonttorien tarkastukset Johtosääntönsä 6 :n m ukaisesti pankkivaltuutetu t ovat inventoineet pääkonttorin kassat ja kassaholvit, lain a-ja vakuusasiakirjat sekä pantit ja talletukset. Inventoinneissa ei havaittu aihetta m uistutuksiin. P ankkivaltuutetut ovat valvoneet, että h aa ra konttorien valvojat ovat inventoineet h a ara konttorien käsikassat ja holvit kerran ku u k au dessa sekä vekselit, velkakirjat ja p an tit vähintään kolm esti vuodessa. K aikissa haarakonttoreissa on toim itettu Suomen Pankin johtosäännön 2 :ssä säädetty tarkastus. SUOM EN PANKKI Kertomus E. J. Längmanin rahastojen toiminnasta K okouksessaan 30. kesäkuuta pankkivaltuusto m erkitsi tiedoksi Suomen K ulttuurirahaston selostuksen E. J. L ängm anin rahastojen toim innasta Peruskorko L okakuun 5. päivän kokouksessaan pankkivaltuusto päätti Suom en Pankin peruskoron alen tam isesta 0.25 prosenttiyksiköllä 5.25 prosentista 5.0 prosenttiin Johtokunnan esitys asiasta 5. lokaku uta kuului seuraavasti: "Jäljem pänä olevan perusteella johto k u n ta kunnioittavasti esittää, että pankkivaltuusto Suom en Pankista annetun lain 17 :n 1 m om entin 1 kohdan nojalla päättäisi, että Suom en Pankin peruskorko alennetaan 5.25 prosentista 5 prosenttiin alkaen. Perustelut Suomen Pankin arvion m ukaan pidem m än aikavälin inflaatiopaineet ovat selvästi vähentyneet. Sekä ulkom aank auppahinnoista tulevat inflaatiopaineet että kotim aiseen kustannuskehitykseen liittyvä epävarm uus ovat pienentyneet. N äkym ät inflaation säilymisestä maltillisena lähivuosina m ahdollistavat peruskoron alentamisen. V arovaisuus peruskoron alentam isessa on kuitenkin tarpeen, koska kuluvan vuoden palkkojen noususta ja EU -yyden vaikutuksen poistum isesta johtuen inflaation ennakoidaan kiihtyvän ensi vuoden aikana jon k in verran.

2 40 41 Peruskorko on pysynyt ennallaan vuoden 1994 tam m ikuusta alkaen huolim atta m arkkinakorkojen noususta. K oska peruskorko on edelleen selvästi h u u tokaupp a- ja m arkkinakorkoja alem pana, peruskorkoa ei tule tässä vaiheessa laskea neljännesprosenttia enem pää. M arraskuun 29. päivän kokouksessaan pankkivaltuusto päätti Suomen Pankin peruskoron alentam isesta 0.25 prosenttiyksiköllä 5.0 prosentista 4.75 prosenttiin Johtokunnan esitys asiasta 27. m arraskuu ta kuului seuraavasti: "Jäljem pänä olevan perusteella Suom en P ankin johto k u n ta kunnioittavasti esittää, että pankkivaltuusto Suomen Pankista annetun lain 17 :n 1 m om entin 1 kohdan nojalla päättäisi, että Suom en Pankin peruskorko alennetaan 5 prosentista 4.75 prosenttiin alkaen. Perustelut Pidem m än aikavälin inflaatiopaineet ovat syksyn aikana vähentyneet. T äm ä on sallinut m arkkinakorkojen ja ns. huutokauppakoron alenemisen. N äkym ät inflaation säilymisestä maltillisena lähivuosina m ahdollistavat nyt myös peruskoron alentam isen. Bilateraalinen valuuttatukisopimus Norges Bankin kanssa P ankkivaltuusto päätti 29. m arraskuuta ko kouksessaan, että N orges Bankin ja mm. Suomen Pankin asti voim assa oleva bilateraalinen valuuttatukisopim us (svvapsopimus) voidaan uudistaa entisin ehdoin vuoden ajaksi alkaen. Tilapäisluotto Sambialle P ankkivaltuusto hyväksyi om alta osaltaan kokouksessaan 29. m arraskuuta Suom en Pankista annetun lain 17 :n 1 m om entin 1 kohdan nojalla Suomen Pankin osallistumisen 50 milj. SDR:n (erityisnosto-oikeuksien) m äärällä usean m aan luottojärjestelyyn, jossa Sam bian keskuspankille m yönnetään yhteensä noin 830 milj. SD R:n suuruinen väliaikaisluotto. Rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaaminen / Sponda-konsernin toiminta P ankkivaltuusto käsitteli kertom usvuoden aik a na Sponda Oy:n ja mm. sen tytäryhtiön Solidium Oy:n sekä Oy T am pella Ab:n toim intaa jo h to kunnan suullisten ja kirjallisten raporttien perusteella kokouksissaan 16. helm ikuuta, 20. kesäkuuta ja 2. m arraskuuta. Ylimääräisille talletuksille maksettava korko Syyskuun 14. päivän kokouksessaan pankkivaltuusto teki päätöksen siitä korosta, jo n k a Suomen Pankki m aksaa vähim m äisvarantojärjestelm än m uuttam isen jälkeen ns. ylimääräisille talletuksille, jos pankin sekkitilin päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähim m äisvarantovelvoitteen. Johtokunnan esitys asiasta 7. syyskuuta kuului seuraavasti: "Suom en Pankin jo h to k u n ta on päättänyt m uuttaa vähim m äisvarantojärjestelm ää siten, että pankit täyttävät lokakuusta 1995 alkaen vähim m äisvarantovelvoitteensa kuukausikeskiarvon pohjalta. T äm ä tark o ittaa sitä, että pankki tallettaa vähim m äisvarannot erillisten vähimm äisvarantotilien sijasta sekkitililleen Suomen Pankissa ja että pankin sekkitilin päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvon on oltava vähintään pankin vähim m äisvarantovelvoitteen suuruinen. V ähim m äisvarantovelvoitteen keskiarvoistaminen m uuttaa Suom en Pankin maksuvalm iusjärjestelm ää, koska pankkien päivätalletuksia Suom en Pankissa ei enää aikaisem m assa m erkityksessä ole eikä siten m yöskään päivätalletuskorko ole enää käytössä. Pankkien sekkitilitalletukset Suom en Pankissa ovat lokakuun alusta alkaen vähim m äisvarantotalletuksia, joille ei vähim m äisvarantovelvoitetta koskevan lain perusteella voi m aksaa korkoa. Päivätalletusten sijaan uudessa järjestelm ässä syntyy ylim ääräisiä talletuksia, jos pankin sekkitilin päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähim m äisvarantovelvoitteen. Edellä sanottuun viitaten ja kun eduskunnan pankkivaltuuston asiana on m äärätä Suomen Pankin peruskorko sekä m uut Suomen Pankin soveltam at koro t tai niiden rajat, johtokunta kunnioittaen esittää, että pank kivaltuusto Suom en Pankista an netun lain 17 :n 1 m om entin 1 kohdan nojalla valtuuttaisi johtokunnan m äärääm ään pankkien ylim ääräisten talletusten korosta siten, että se voi olla enintään huutokauppakoron suuruinen. Ensi vaiheessa ylim ääräisten talletusten korko olisi sam a kuin nykyinen päivätalletuskorko. Ulkomainen asiamiespankki H elm ikuun 16. päivän kokouksessaan pankkivaltuusto päätti, että C entral Bank o f Ireland otetaan Suom en Pankin ulkomaiseksi asiamiespankiksi. Ehdotus rahalain muuttamisesta Syyskuun 29. päivän kokouksessaan pankkivaltuusto teki jo h to k u n n an esityksestä valtioneuvostolle ehdotuksen siitä, että hallitus ryhtyisi toim enpiteisiin rahalain (358/93) 3 :n k um o a m ista ja 4 :n m uuttam ista tarkoittavan lakiesityksen antam iseksi eduskunnalle. Pankkivaltuusto liitti ehdotuksensa oheen luonnoksen asiaa koskevaksi hallituksen esitykseksi perusteluineen. Esitysluonnoksen pääasiallinen sisältö kuului seuraavasti: "Esityksessä ehdotetaan rahalakia m u utettavaksi, jo tta Suom ella on lainsäädännölliset valm iudet liittyä aikanaan E uroopan v aluuttajärjestelm ään (EM S) kuuluvaan valuuttakurssijärjestelm ään tai m uuhun valuuttakurssijärjestelm ään sitten, kun edellytykset m arkan kurssin kiinnittäm iselle k atso taan olevan olem assa. L a kiesityksellä ei ole vaikutusta tällä hetkellä noudatettavaan kelluvan kurssin järjestelm ään, vaan sitä voidaan lainm uutoksesta huolim atta jatk aa toistaiseksi. Lakiesityksen m ukaan m arkan ulkoista arvoa koskevat päätökset tekee valtioneuvosto Suom en Pankin esityksestä. Säännös vastaa nykyistä valtioneuvoston ja Suom en Pankin välistä toim ivallan jakoa, jo n k a m ukaan ylin p äätösvalta m arkan ulkoisen arvon m äärääm i sessä on valtioneuvostolla..valtioneuvostolle tehtävän esityksen tekevät eduskunnan pankkivaltuutetut Suomen Pankin johtokunnan ehdotuksen perusteella. Samalla ehdotetaan luovuttavaksi valuuttakurssijärjestelm än m äärääm isestä laissa. Laki on tarkoitettu tulem aan voim aan m ahdollisim m an pian sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt. Suomen Pankin varojen sijoittaminen osakkeisiin P ankkivaltuusto päätti kokouksessaan 16. helm ikuuta Suomen Pankista annetun lain 12 :n 2 m om entin ja 17 :n 1 m om entin 5 kohdan nojalla antaa johtokunnalle valtuudet ostaa Toim iraha Oy:n koko osakekanta Suom en Pankin tytäryhtiöltä Setec Oy:ltä. O sana järjestelyä, jolla Suomen Pankki m yöhem m in sam ana vuonna myi T oim iraha Oy:n koko osakekannan M erita Oy:n, Postipankki Oy:n ja O suuspankkien K eskuspankki Oy:n perustam alle R ahakortit A utom atia Oy:lle, pankkivaltuusto 2. m arraskuuta pitäm ässään ko kouksessa an to i Suom en Pankista annetu n lain 12 :n 2 m om entin ja 17 :n 1m om entin 5 kohdan nojalla johtokunnalle valtuudet konvertoida T oim iraha Oy:lle m yönnetyt 30 milj. m arkan pääom alainat yhtiön om aksi pääom aksi. Kiinteistöjen myyntejä Helm ikuun 16. päivän kokouksessaan pankkivaltuusto oikeutti johtokunnan m yym ään Suomen Pankin V aasan konttorin kiinteistön H arry Schaum ans Stiftelse -nimiselle säätiölle perustetun yhtiön lukuun. Johtokunnan esitys asiasta 9. helm ikuuta kuului seuraavasti: "E duskunnan pankkivaltuusto oikeutti tekem ällään päätöksellä, sovittuaan asiasta valtioneuvoston kanssa, Suomen Pankin johtokunnan lakkauttam aan pankin Joensuun, Jyväskylän, K otkan, Lahden, M ikkelin, Porin, Rovaniem en ja V aasan haarakonttorit. L akkautetuista haarakonttoreista myydään V aasan konttorikiinteistö, jo k a on valm istunu t vuonna R akennuksen pinta-ala on m 2. Kiinteistö m yydään H arry Schaum ans Stiftelse -nimiselle säätiölle perustetun, m u tta rekisteröim ättöm än yhtiön lukuun. K auppahinta on 20 milj. m arkkaa. Edellä olevaan ja Suomen Pankista annetun lain 17 :n 1 m om entin 5 kohtaan viitaten jo h to kunta kunnioittaen esittää, että eduskunnan pankkivaltuusto osaltaan hyväksyisi jäljem pänä m ainitun kiinteistökaupan ja oikeuttaisi johtokunnan myym ään V aasan kaupungin 2. kaupunginosan korttelissa olevan tontin nro 36 rakennuksineen H arry Schaum ans Stiftelse -nimiselle säätiölle perustetun, m utta rekisteröim ättöm än yhtiön lukuun C

3 m ark an k a u p p a h in n a sta ja m u u to in jo h to k u n n a n sopiviksi k a tso m illa eh d o illa. K esäkuun 12. päivätyssä kirjelm ässään n ro 9 edu sk u n n an pan k k iv altu u sto lle jo h to k u n ta esitti seuraavaa: "S uom en P ankin Jyväskylän k o n tto rikiinteistön jak am in en ja to n tin osan m yynti E dusk u n n an p an k k iv altu u sto oik eu tti tekem ällään päätöksellä, so v ittu aan asiasta valtioneuvoston kanssa, Suom en P an k in jo h to k u n n an la k k a u tta m a a n p an k in Joensuun, Jyväs kylän, K o tk a n, L ahden, M ikkelin, P orin, R o v a niem en ja V aasan h a a ra k o n tto rit. Jyväskylän h a a ra k o n tto rin to n tilla sijaitsee 7-kerroksinen liike- ja to im isto rak en n u s (5 185 b rm 2) ja 5-kerroksinen asu in rak en n u s (2 515 b rm 2). R ak en n u k set o vat valm istuneet v u o n n a N äistä liik e -ja to im isto rak en n u s on ollut noin vuoden melkein k o k o n a a n tyhjillään. Ei ole nähtävissä, että ty h jät to im isto tilat saataisiin v u o k ra ttu a tai kiinteistö k o k o n aisu u d essaan m yytyä. Sen vuoksi liike- ja to im isto rak en n u s m u u tetaan asuinrakennukseksi, jo n k a h uoneis to t m yydään. H an k e m m. edellyttää, että to n tti ja e ta a n kahteen osaan siten, e ttä kum m allekin rakennukselle tulee o m a to n tti. H ankkeen to teuttam iseksi on käyty n eu v o tte luja Jyväskylän kaupu n g in ja eri rakennusliikkei den kanssa. N äistä L em m inkäinen-konserniin kuuluva R ak en n u s-o tav a O y on teh n y t k o r keim m an, 8 milj. m ark an m ääräisen tarjouksen. H uoneistojen ostajista saad aan varm uus vasta m arkkinointivaiheen jälkeen. H an k e to teu tetaan jo k o siten, e ttä to n tti rekisteriin m erkitty to n tin osa m yydään rak en nusyhtiön perustam alle yhtiölle, tai Suom en P ankki ensi vaiheessa p eru staa asunto-osakeyhtiön, jo n k a o sak ek an ta m yydään rak en n u sy h tiölle edelleen m yytäväksi. T ässä vaiheessa jo h to k u n ta p y y tää m yös val tu u d et saada m yydä Suom en P ankin om istuk seen jä ä v ä n, jo rak en n etu n, asuinrak en n u k sen tontteineen. Jälkim m äisen kiinteistön m yynnistä py ritään järjestäm ään tarjousk ilp ailu. O n kui tenkin m ahdollista, ettei kilpailun järjestäm iselle löydy edellytyksiä kiinnostuksen p u u tteen takia. Edellä olevaan ja Suom en P a n k ista a n n e ttu n a lain 12 :ään ja 17 :n 1 m om entin 5 k o h ta a n viitaten jo h to k u n ta ku n n io ittaen esittää, että eduskun n an p an k k iv altu u sto o sa lta a n hyväksyi si to n tin ja o n ja to n tin osan m yym isen sekä oi keuttaisi jo h to k u n n a n m yym ään Jyväskylän kaupungin 1. kaup u n g in osan korttelissa n ro 17 to ntilla nro 3 sijaitsevan liike- ja to im isto rak en n u k sen 8 milj. m ark an k a u p p ah in n asta pe rustettavalle yhtiölle tai p erustam aan san o tu n osakeyhtiön, m issä tapauksessa to n tin osa voidaan lu o v u ttaa yhtiölle ap p o rttin a, m erkitsem ään yhtiön osake k a n n an ja m yym ään m yöhem m in yhtiön koko osak ek an n an R akennus-o tava Oy:lle 8 milj. m ark an k au p p ah in n asta sekä p eru stam aan nykyisestä asu in rak en nuksesta tontteineen asunto-osakeyhtiön, m erkitsem ään yhtiön osakekannan ja m yym ään m yöhem m in yhtiön koko osak ek an n an jo h to k u n n a n m äärääm in eh d o in. K esäkuun 20. p ä iv än ä pitäm ässään k o k o u k sessa eduskunnan p a n k k iv altu u sto hyväksyi jo h to k u n n an esityksen. Suomen Pankin eläkesäännön ja perhe-eläkesäännön muutoksia Pankkivaltuustolle 20. h u h tik u u ta läh ettäm äs sään kirjelm ässä jo h to k u n ta totesi seuraavaa: Suom en P ankin e lä k e -ja perhe-eläke säännösten viivästysseuraam us V altion eläkelain 14 :n m uuttam isesta on an n et tu laki (315/95) ja valtion perhe-eläkelain 9 :n m uuttam isesta laki (325/95), jo tk a tulevat voi m aan (hallituksen esitys 292/94). M olem m at sam ansisältöiset m u u to k set perus tu v at lakiin k o rkolain m uuttam isesta (284/95) siten, että k iinteästä 16 prosentin viivästys k o ro sta on siirrytty m ark k in ak o rk o jen m ukaan vaihtuvaan viivästyskorkoon. E läkkeen viivästyessä su o ritetaan sille vii västyskorkoa, jo k a y littää seitsem ällä p ro sentti yksiköllä kulloinkin voim assa olevan Suom en Pankin vahvistam an viitekoron. K orkeim m an hallinto-oikeuden sijaan on vuoden 1995 alusta lukien tu llu t vakuutusoikeus eläkeasioiden ylim m äksi m uutok sen h ak u asteek si. K oska Suom en P ankin eläkejärjestelm ä Suo men P an kista a n n etu n lain 24 :n m ukaisesti n o u d a tta a soveltuvin osin kulloinkin voim assa olevaa valtion eläkejärjestelm ää, jo h to k u n ta pi tää asianm ukaisena, että jäljem p än ä selostetut m u utokset teh d ään m yös eduskunnan pankkivaltuuston vahvistam aan Suom en P ankin eläkesääntöön ja vahvistam aan perh e-eläk esään tö ö n. Suom en P ankin eläkesäännön m uutos Edellä esitettyyn viitaten ja Suom en P ankista an netun lain 17 :n 1 m om entin 22 k o h d an n o jalla jo h to k u n ta k u nnioittavasti esittää, että pan k k iv altu u sto m uuttaisi eläkesäännön 16b :n 1 ja 2 m om entin sellaisina kuin ne on viimeksi m u u tettu E läkesäännön 16b :n 1 ja 2 m om entti (nykyiset) T äm än eläkesäännön m ukaisen eläkkeen viiväs tyessä m aksetaan se viivästysajalta k o ro tettu n a. Eläkkeen k o ro tu s on v u o tta kohden laskettuna 16%. Velvollisuus m aksaa eläke k o ro te ttu n a ei k u itenkaan koske sitä osaa eläkkeestä, jo k a su oritetaan lakisääteistä vak u u tu sta h arjo it tavalle vakuutus- tai eläkelaitokselle taikka sosiaalivakuutustoim ikunnalle tai työttöm yys kassalle. Eläkkeen k o ro tu s lasketaan viivästysajan jo kaiselta päivältä, ei k u itenkaan ajalta ennen kuin kolm e k u u k a u tta on k u lu n u t sen kalenteri k u ukauden päättym isestä, jo n a edunsaaja on esittänyt Suom en Pankille vaatim uksensa sekä eläkkeen p eru stetta ja m ää rää koskevan sellaisen selvityksen kuin häneltä k o htuudella voidaan vaatia ottaen huom ioon m yös Suom en P ankin m ahdollisuudet h an kkia selvitys. Sam an p ä ä tö k sen perusteella m yöhem m in suoritettavalle elä ke-erälle ko ro tu s kuitenkin lasketaan eräpäiväs tä. M illoin Suom en P ankin a n tam a an p ä ä tö k seen on haettu m uutosta, voi korkein hallintooikeus m äärätä, että ko ro tu s lasketaan m yöhem m ästä ajan k o h d asta, jos Suom en P ankki osoit taa m uu to k sen h au n aikana tap ah tu n een oleelli sen m uutoksen edunsaajan olosuhteissa. E läkesäännön 16b :n 1 ja 2 m om entti (m uutos) T äm än eläkesäännön m ukaisen eläkkeen viiväs tyessä m aksetaan se viivästysajalta k o ro tettu n a. Eläkkeen k o ro tu s v u o tta kohden laskettuna on korkolain 4 :n 3 momentissa tarkoitetun korko kannan mukainen. Velvollisuus m aksaa eläke k o ro te ttu n a ei k u iten k aan koske sitä osaa eläk keestä, jo k a su oritetaan lakisääteistä v ak u u tu sta harjoittavalle vakuutus- tai eläkelaitokselle ta ik k a sosiaalivakuutustoim ikunnalle tai ty ö ttö m yyskassalle. E läkkeen k o ro tu s lasketaan viivästysajan jokaiselta päivältä, ei kuiten k aan ajalta ennen kuin kolm e k u u k a u tta on k u lu n u t sen kalenteri k u ukauden päättym isestä, jo n a edunsaaja on esittänyt Suom en Pankille vaatim uksensa sekä eläkkeen peru stetta ja m ä ärää koskevan sellaisen selvityksen kuin h än eltä k o htuudella voidaan v aatia ottaen h u om ioon m yös Suom en P ankin m ahdollisuudet h an k k ia selvitys. Sam an p ä ä tö k sen perusteella m yöhem m in suoritettavalle eläke-erälle k o ro tu s kuitenkin lasketaan eräpäiväs tä. M illoin Suom en P ankin a n ta m a an p ä ä tö k seen on haettu m uu to sta, voi vakuutusoikeus m ä ärätä, että k o ro tu s lasketaan m yöhem m ästä ajan k o h d asta, jo s Suom en P ankki osoittaa m uutoksenhaun aik an a tap ah tu n een oleellisen m uutoksen edunsaajan olosuhteissa. Suom en P ankin perhe-eläkesäännön m uutos Edelleen jo h to k u n ta esittää, e ttä p an k k iv altu u s to m uuttaisi perhe-eläkesäännön 8a :n 1 ja 2 m om entin sellaisina kuin ne on m u u tettu P erhe-eläkesäännön 8a :n 1 ja 2 m om entti (nykyiset) T äm än perhe-eläkesäännön m ukaisen perheeläkkeen viivästyessä m aksetaan se viivästysajal ta k o ro tettu n a. Perhe-eläkkeen k o ro tu s on v u o t ta kohden laskettuna 16 %. Velvollisuus m aksaa perhe-eläke k o ro te ttu n a ei ku iten k aan koske sitä o saa eläkkeestä, jo k a su o ritetaan lakisääteistä v ak u u tu sta harjoittavalle vakuutus- tai eläkelai tokselle. Perhe-eläkkeen k o ro tu s lasketaan viivästysajan jo kaiselta p äivältä, ei k u iten k aan ajalta ennen kuin kolm e k u u k a u tta on k u lu n u t sen k alenterikuukauden päättym isestä, jo n a ed u n saajat ovat esittäneet Suom en Pankille v a ati m uksensa sekä perhe-eläkkeen p eru stetta ja m ää rä ä koskevan sellaisen selvityksen kuin heil tä k o htuudella voidaan vaatia ottaen huom ioon m yös Suom en P ankin m ahdollisuudet h ankkia selvitys. Sam an päätö k sen perusteella m yöhem m in suoritettavalle perhe-eläke-erälle ko ro tu s

4 44 45 kuitenkin lasketaan eräpäivästä. M illoin Suomen Pankin antam aan päätökseen on haettu m uutosta, voi korkein hallinto-oikeus m äärätä, että korotus lasketaan m yöhem m ästä ajankohdasta, jo s Suom en Pankki osoittaa m u u to k senhaun aikana tapahtuneen oleellisen m u u to k sen edunsaajan olosuhteissa. Perhe-eläkesäännön 8a :n 1ja 2 m om entti (m uutos) T äm än perhe-eläkesäännön m ukaisen perheeläkkeen viivästyessä m aksetaan se viivästysajalta korotettuna. Perhe-eläkkeen korotus vuotta kohden laskettuna on korkolain 4 :n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen. Velvollisuus m aksaa perhe-eläke korotettuna ei kuitenkaan koske sitä osaa eläkkeestä, jo k a suoritetaan lakisääteistä vakuutusta harjoittavalle vakuutustai eläkelaitokselle. Perhe-eläkkeen korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta päivältä, ei kuitenkaan ajalta ennen kuin kolme kuukautta on kulunut sen kalenterikuukauden päättym isestä, jo n a ed unsaajat ovat esittäneet Suom en Pankille vaatim uksensa sekä perhe-eläkkeen perustetta ja m äärää koskevan sellaisen selvityksen kuin heiltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huom ioon myös Suomen Pankin m ahdollisuudet hankkia selvitys. Sam an päätöksen perusteella m yöhem min suoritettavalle perhe-eläke-erälle korotus kuitenkin lasketaan eräpäivästä. M illoin Suomen Pankin antam aan päätökseen on haettu m uutosta, voi vakuutusoikeus m äärätä, että k o rotus lasketaan m yöhem m ästä ajankohdasta, jos Suomen Pankki osoittaa m uutoksenhaun aikana tapahtuneen oleellisen m uutoksen edunsaajan olosuhteissa. V oim aantulo Samalla johto k u n ta esittää, että edellä m ainitut eläkesäännön ja perhe-eläkesäännön m uutokset tulevat voim aan Säännöksiä ei sovelleta asiaan, jo k a ennen sääntöm uutosten voim aantuloa on tullut vireille Suom en Pankissa. Säännöksiä sovelletaan kuitenkin sellaiseen eläke-erään, jo n k a eräpäivä on tai sen jälkeen. Pankkivaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 31. toukokuuta johto k u n n an esittäm ät m uutokset Suomen Pankin eläke-ja perhe-eläkesääntöön. Eläkevarauksen korko 1996 E duskunnan pankkivaltuustolle 30. m arraskuuta lähettäm ässään kirjelm ässä jo h to k u n ta totesi seuraavaa: "Suom en Pankin eläkesääntöjen m ukainen henkilöstön eläkevastuu on vakuutusm atem aattisesti laskettu viiden prosentin korkokantaan perustuen. V astuun katteeksi tehty eläkevaraus k attaa vastaiset eläkkeet, m ikäli varaus on vastuun suuruinen ja varaukselle saadaan viiden prosentin reaalikorko. Pankkivaltuusto on eläkevarauksen kattam ista koskevassa säännöstössä (1992) hyväksynyt, että varausta k artutetaan tavoitteena kattaa 80 % eläkevastuusta ja että varaukselle suoritetaan vähintään peruskoron suuruinen korko. V uonna 1993 varaukselle on suoritettu peruskorko ja vuosina 1994 ja 1995 peruskorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä. Eläkevaraukseen lisätään myös henkilöstöltä peritty lakisääteinen työntekijäin eläkem aksu. Suomen Pankin asettam an inflaatiotavoitteen, arvioidun inflaatiokehityksen ja nykyisen peruskorkotason huom ioon ottaen jo htokunta pitää asianm ukaisena, että po. eläkevaraukselle suoritettaisiin vuonna 1996 noin 5 6% :n suuruinen korko. Edellä sanotun johdosta ja viitaten Suomen Pankista annetun lain 17 :n 1 m om entin 1 kohtaan ja pankkivaltuuston hyväksym ään Suomen Pankin henkilöstön eläkevastuun kattam ista koskevaan säännöstöön jo htokunta kunnioittaen esittää, että eläkevaraukselle suoritetaan 1996 k o r ko, jonka m äärä on Suomen Pankin peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Pankkivaltuusto p äätti hyväksyä kokouksessaan 14. jo ulukuuta jo h tokunnan esityksen. Tasa-arvoselvitys P ankkivaltuusto m erkitsi tiedoksi kokouksessaan 20. kesäkuuta jo h tokunnan selvityksen tasa-arvolain toteutum isesta Suom en Pankissa. Suomen Pankin palkkaratkaisu M aaliskuun 30. päivän kokouksessaan pankkivaltuusto om asta puolestaan ja Suom en Pankista annetun lain 17 :n 1 m om entin 20 kohdan nojal la päätti hyväksyä Suomen Pankin ja Suomen Pankin H enkilöstöyhdistys ry:n välisen palk k a ratkaisua koskevan PES-sopimuksen, jo k a noudatti valtiovarainm inisteriön ja valtion virkam iehiä edustavan keskusjärjestön välillä helm ikuussa sovitun virkaehtosopim uksen m ukaisten palkankorotusten kustannusvaikutusta. Lisäksi pankkivaltuusto päätti, että myös jo h tokunnan palkkausta tarkistetaan vastaavalla tavalla. Edelleen pankkivaltuusto päätti 19. lokaku u ta kokouksessaan om asta puolestaan hyväksyä Suom en Pankin ja Suom en Pankin H enkilöstöyhdistys ry:n tekem än palkkausta koskevan PES-sopim uksen. Sopimuskausi on Suom en Pankissa neuvotellun sopim uksen mukaisesti yleiskorotus on 180 m k tai 1.8% kuukaudessa k o ro tus on 110 mk tai 1.3% kuukaudessa. Täm än lisäksi käytetään ns. naispalkka- ja m atalapalkkaratkaisuun sekä rakenteellisiin korotuksiin 0.4 %. A siantuntijoiden ja esimiesten palkk a luokkiin tuleva korotus on 1 % sekä 0.7 % suoritusarvioihin perustuviin p alkan korotuksiin. Lisäksi pankkivaltuusto päätti, että myös jo h tokunnan palkkausta tarkistetaan vastaavalla tavalla. Johtokunta K ertom usvuoden päättyessä johtokunnan illä oli mm. seuraavat luottam ustoim et: Johtokunnan puheenjohtaja Sirkka Hämäläinen K ansainvälinen valuuttarahasto, hallintoneuvoston Jo h tokunnan Harri Holkeri E läkevakuutusyhtiö Ilm arinen, hallintoneuvoston Finnair Oy, hallintoneuvoston puheenjohtaja Helsingin Puhelinyhdistys, hallituksen puheenjohtaja H enkivakuutusyhtiö Salama, hallintoneuvoston Sponda Oy, hallituksen puheenjohtaja Johtokunnan Esko Ollila Baltic Investm ent Fund, Advisory Board, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, hallituksen V altiontakuukeskus, hallintoneuvoston Jo h tokunnan Kalevi Sorsa F innair Oy, hallituksen puheenjohtaja Johtokunnan M atti Vanhala K ansainvälinen v aluuttarahasto, hallintoneuvoston vara Haarakonttoreiden valvojat Pankkivaltuuston 14. joulukuuta tekem än päätöksen perusteella Suomen Pankin h aarakontto reiden valvojina ja heidän varahenkilöinään vuonna 1996 toim ivat seuraavat henkilöt: Kuopion konttori: valvojat agronom i Pauli U olevi Uva ja m aaoikeustuom ari, varatuom ari Juha A ntero V outilainen sekä varam ies poliisimestari, oikeustieteen kandidaatti M artti Tapani K unnasvuori; Oulun konttori: valvojat lääninpoliisineuvos, varatuom ari E rkki Eino H aikola ja käräjäoikeuden porm estari, oikeustieteen lisensiaatti Lauri Jorm a Tirinen sekä varam iehet kenraaliluutnantti Lasse Erik W ächter ja toim itusjohtaja Jouko A ntero Simonen; Tampereen konttori: valvojat valtiotieteen k andidaatti Veikko A r m as Seppänen ja insinööri Pertti Päiviö Sorm u nen sekä varam iehet hallintojohtaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Seppo Tapio Loimio ja hallintopäällikkö, hallintotieteiden maisteri M arkku Veikko Tapani Uusitalo; Turun konttori: valvojat kansleri Jaakko Ilm ari N ousiainen ja kansliapäällikkö Paavo A arne Sakari Heinonen sekä varam ies T urun kauppakam arin asiamies, varatuom ari Jari Eerik L ähteenm äki. Pankkivaltuusto P ankkivaltuutettuina toim ivat vuoden 1995 alkaessa seuraavat eduskunnan valitsijamiesten valitsem at henkilöt:

5 46 47 Mäki-Hakola, Pentti, diplom i-insinööri Ranta, Jussi, insinööri Väyrynen, Paavo, valtiotieteen tohtori Ala-Nissilä, Olavi, kauppatieteiden maisteri Hämäläinen, Tuulikki, ekonom i Seppänen, Esko, kauppatieteiden kandidaatti Miettinen, Mauri, m aaherra Donner, Jörn, filosofian maisteri Renko, Tellervo, filosofian maisteri. N äistä kolme ensin m ainittua m uodostivat suppean pankkivaltuuston. Puheenjohtajana toimi pankkivaltuutettu Pentti M äki-h akola ja varapuheenjohtajana p ankkivaltuutettu Jussi R anta. M aaliskuussa toim itettujen valtiollisten vaalien jälkeen eduskunta valitsi yksimielisesti 5. h uhtikuuta pankkivaltuutetuiksi seuraavat henkilöt: Puhakka, M atti, m aakuntajohtaja Hämäläinen, Tuulikki, ekonom i Koskinen, Johannes, varatuom ari Seppänen, Esko, kauppatieteiden kandidaatti Ala-Nissilä, Olavi, kauppatieteiden maisteri Vanhanen, M atti, valtiotieteen maisteri Väyrynen, Paavo, valtiotieteen tohtori Niinistö, Sauli, varatuom ari Sasi, Kimmo, varatuom ari. Suppeam paan pankkivaltuustoon m äärättiin kuulum aan M atti Puhakka, Olavi Ala-Nissilä ja Sauli N iinistö. H uhtikuun 5. päivänä pitäm ässään kokouksessa pan kkivaltuutetut p äättiv ät valita puheenjohtajaksi Sauli N iinistön ja varapuheenjohtajaksi M atti Puhakan sekä o ttaa sihteerikseen Heikki T. Hämäläisen. Eduskunta myönsi vapautuksen eduskunnan pankkivaltuuston yydestä Sauli N iinistölle valtioneuvoston eksi nim ittäm isen johdosta ja pyynnöstä M atti Vanhaselle sekä Paavo Väyryselle. H uhtikuun 28. päivänä eduskunta toim itti pankkivaltuutettujen täydennysvaalin, jossa tu livat valituksi seuraavat henkilöt: valtiotieteen maisteri Ilkka Kanerva Sauli Niinistön sijaan, yhteiskuntatieteiden maisteri Mauri Pekkarinen M atti V anhasen sijaan ja varatuom ari Anneli Jäätteenmäki Paavo Väyrysen sijaan. Ilkka K a nerva m äärättiin kuulum aan suppeam paan pankkivaltuustoon ja M auri Pekkarinen ja A n neli Jäätteenm äki m äärättiin m ainitussa järjestyksessä toim im aan suppeam paan pankkivaltuustoon aiem m in m äärätyn Olavi Ala-Nissilän varam iehinä. H uhtikuun 28. päivänä pitäm ässään kokouksessa p ankkivaltuutetut valitsivat puheenjohtajakseen Ilkka K anervan vapautuksen saaneen Sauli N iinistön sijaan. Tilintarkastajat Eduskunta toim itti 5. huhtikuuta Suomen P ankin tilintarkastajien ja heidän varatensä vaalin ja valitsi tilintarkastajiksi vuoden 1995 tilejä tark astam aan seuraavat henkilöt: Alho, Arja, valtiotieteen kandidaatti Polvi, Iivo, hallintotieteiden maisteri Heikkinen, Kauko, verojohtaja Leppänen, Johannes, agrologi Tiuri, M artti, professori. T ilintarkastajien varaet: Mikkola, Jukka, varatuom ari Saarinen, M atti, sosionomi Koski, M arkku, maanviljelijä Saario, Väinö, toim itusjohtaja Kantalainen, Kari, hallintotieteiden maisteri. A rja Alholle m yönnettiin pyynnöstä 28. huhtik uuta vapautus tilintarkastajan tehtävästä ja hänen tilalleen valittiin varatilintarkastaja M atti Saarinen. V aratilintarkastajaksi Saarisen tilalle valittiin pastori Jorma Kukkonen. T ilintarkastajat valitsivat 9. kesäkuuta puheenjohtajakseen verojohtaja K auko Heikkisen ja ottivat sihteerikseen professori Kalervo Virtasen. E duskunnan päätöksellä 8. syyskuuta m yönnettiin ero varatilintarkastaja Jukka M ikkolalle ja 15. syyskuuta tehdyllä päätöksellä valittiin M ikkolan tilalle varatilintarkastajaksi valtiotieteen m aisteri Leena Luhtanen. RAHOITUSTARKASTUS L okakuun 1. päivänä 1993 voim aan tulleen ra hoitustarkastuslain (503/93) m ukaan pankkivaltuustolla on Suom en Pankin yhteydessä toim i vassa rahoitustarkastuksessa vain hallintoon kuuluvia tehtäviä. Suomen Pankin johtokunnan sen jo h tokunnan varaeksi alkaen osastopäällikkö Kaarlo V. Jännärin päättyvän toim ikauden loppuun. K okouksessaan 23. elokuuta pankkivaltuu sto m erkitsi tiedoksi ja toim itti edelleen valtioneuvostolle päätösvalta rajoittuu rahoitustarkastuksen rahoitustarkastuksen johtajan johtokunnassa olevaa johtokunnan tä lukuun o ttam atta myös pelkästään resurssihallintoon. P ankkivaltuusto toistaa sen, m itä se totesi kertom uksessaan vuodelta 1994 rahoitustarkastuslakiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön tarvittavista m uutoksista, jo tta rahoitustarkastuksen toim innan ja hallinnon valvontaan liittyvät o n gelmat sekä pankkivaltuuston ja Suomen Pankin Jorma Arangon sam ana päivänä päivätyn eronpyynnön, jossa A ranko pyytää eroa rah o itu starkastuksen jo h tajan virasta lukien. K okouksessaan 19. lokakuuta pankkivaltuusto sai katsauksen rahoitusm arkkinoiden sääntelyn ja valvonnan kehityssuuntiin eräissä m aissa, rahoitustarkastuksen sisäisiin k ehittäm isprojekteihin ja vaihtoehtoisiin rah o itu starkastuksen kehittäm ism alleihin. tilintarkastajien asema rahoitustarkastuksen Pankkivaltuusto toteaa, että eduskunnan tasuhteen saataisiin selkeytetyksi. Pankkivaltuusto kiirehtii asiaan liittyviä välttäm ättöm iä lainsäädännön m uutoksia. P ankkivaltuusto käsitteli kertom usvuoden aik an a rahoitustarkastukseen liittyviä asioita seuraavasti: lousvaliokunta on m ietinnössään (13/1995 vp) eduskunnan pankkivaltuuston kertom uksesta 1994 todennut seuraavaa: "V aliokunta yhtyy siihen, m itä pankkivaltuusto lausuu lähinnä rahoitustarkastuksen sisäisistä asioista. V aliokunta pitää tärkeänä, että rahoitustarkastuksella on K okouksessaan 31. toukokuuta pankkivaltuusto m yös riittävät voim avarat ja toim ivaltuudet varsinaisen päätti m yöntää eron rah o itustarkastuk sen johtokunnan varaelle, Suomen Pankin jo h to k u n n an neuvonantajalle Peter Nybergille lukien ja nim ittää rah oitustark astukkinoiden tehtävän toteuttam iseen rahoitusm arksen ja niillä toimivien valvontaan yleisen luottam uksen palauttam iseksi rahoitusm arkkinoilla. Helsingissä 26. päivänä m aaliskuuta 1996 MATTI PUHAKKA TUULIKKI HÄMÄLÄINEN ANNELI JÄÄTTEENMÄKI M AURI PEKKARINEN ILKKA KANERVA OLAVI ALA-NISSILÄ ESKO SEPPÄNEN JO H ANNES KOSKINEN KIMMO SASI Heikki T. Hämäläinen

31.12.1996 36 397.5 3 852.8 13 496.9 1 906.5 2 266.5 598.0 58 518.2

31.12.1996 36 397.5 3 852.8 13 496.9 1 906.5 2 266.5 598.0 58 518.2 38 Tase, milj. mk Vastaavaa 31.12.1997 Valuuttavaranto (1) K u lta... 1 742.1 Erityiset nosto-oikeudet... 1 771.6 Varanto-osuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa... 3 035.5 Ecusaaminen Euroopan rahapoliittiselta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen kommentit. Suom en Pankin kiinteistöt

Tilinpäätöksen kommentit. Suom en Pankin kiinteistöt 28 29 Suom en Pankin kiinteistöt K iinteistö Osoite Valmistum is- Tilavuus vuosi noin rm 3 Helsinki R au h an k atu 16 1883/1961 49 500 U nioninkatu 33 / R auhankatu 19 1848/1954 50 500 Snellm aninkatu

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

milj. m arkkaa ja korvasi Suomen Pankille omaisuudenhoitoyhtiöiden Tilinpäätöksen kommentit 4. Korkokate korkotappioita 1 760 milj. m arkkaa.

milj. m arkkaa ja korvasi Suomen Pankille omaisuudenhoitoyhtiöiden Tilinpäätöksen kommentit 4. Korkokate korkotappioita 1 760 milj. m arkkaa. 38 39 Tilinpäätöksen kommentit Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö Suomen Pankin tase noudattaa sektorijakoa, mikä antaa kuvan keskuspankin ja ulkomaiden sekä kotim aan sektoreiden välisistä rahoitussuhteista.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

2 470 712 146,35 2 290 175 599,65 4 760 887 746,00 -2 365 749 175,82 - 73 517 410,74 -2 439 266 586,56. Kiinteistö Osoite Valmistumis

2 470 712 146,35 2 290 175 599,65 4 760 887 746,00 -2 365 749 175,82 - 73 517 410,74 -2 439 266 586,56. Kiinteistö Osoite Valmistumis 18 Korkotuotot Kotimaiset (1) Päiväluotoista... Sijoitustodistuksista... M ääräaikaisista luotoista Satovahinkolainoista... K T R -lu o to ista... Joukkovelkakirjoista... M uista saamisista... Ulkomaiset

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2005 klo 13.00 1 (3) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,65 euroa osinkoa vuodelta 2004. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,85 euroa osinkoa vuodelta 2005. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp. - HE n:o 11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan.

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan. HE 220/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 :n ja säätiölain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

m äärä suhteessa siihen. Vuonna 1994 suhdeluku kuitenkin selvästi pieneni, kun bruttokansantuo te alkoi kasvaa.

m äärä suhteessa siihen. Vuonna 1994 suhdeluku kuitenkin selvästi pieneni, kun bruttokansantuo te alkoi kasvaa. 20 21 m äärä suhteessa siihen. Vuonna 1994 suhdeluku kuitenkin selvästi pieneni, kun bruttokansantuo te alkoi kasvaa. Kansainvälistä yhteistyötä tiivistettiin Maksujärjestelmien turvallisuudelle ja tehok

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1992 vp - HE 119 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 119 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 119 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että talletusten ja obligaatioiden

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1991 vp - HE 117 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kotimaisesta öljykasvituotannosta

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot