alarm clock // radio controlled //

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "alarm clock // radio controlled //"

Transkriptio

1 Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type _UL_UVN_ indd 1 2/13/2014 4:16:40 PM

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi... sivu Instruction manual english...page _UL_UVN_ indd 2 2/13/2014 4:16:40 PM

3 OBH Nordica radiostyrd väckarklocka Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätska innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller förstör elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr. 4. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 5. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater.sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 7. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande _UL_UVN_ indd 3 2/13/2014 4:16:40 PM

4 9. Apparaten får endast användas under uppsikt. 10. Apparaten är inte för utomhusbruk. 11. Använd endast originaladapter. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. 14. Använd endast nya batterier i korrekt storlek. Förbrukade batterier bör alltid avlägsnas eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp. 15. Batterierna måste avlägsnas från apparaten innan den kasseras. 16. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag. 17. Apparaten är endast för privat bruk. 18. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan apparaten tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning _UL_UVN_ indd 4 2/13/2014 4:16:40 PM

5 Beskrivning B A I H C E D G A B C D E F G H I F Display SNOOZE/LIGHT Upp knapp Ner knapp SET knapp ALARM knapp WAVE knapp Reset knapp Batteriutrymme Montering och utbyte av batterier Den radiostyrda klockan drivs av 1 st AAA 1,5 V batteri. När indikatorn för batteribyte (ett litet batteri) visas i displayen är det dags att byta batteri. Ta bort batteriluckan från batteriutrymmet på klockans baksida. Byt ut det gamla batteriet med ett nytt och se till att batteriets + och - pol placeras som angivet inne i batteriutrymmet. Sätt tillbaka batteriluckan. Efter batteribyte ljuder ett kort pip och därefter visas följande: _UL_UVN_ indd 5 2/13/2014 4:16:51 PM

6 Klockan visar 0:00 midnatt och datum 1.1. Klockan börjar därefter söka efter radiosignal. Antennsymbolen blinkar och visar mottagningskvaliteten. Efter ca 3-10 minuter (när antennsymbolen slutat att blinka) är tid och datum korrekt inställt om det varit full mottagning. Om mottagningen inte har varit tillräcklig kan man ställa klockan manuellt (se senare avsnitt). Under alla omständigheter söker klockan automatiskt varje hel timme efter ny signal ; kl 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 och 05:00. Sökning efter radiosignal kan även aktiveras genom att hålla WAVE knappen (G) nere i ca 3 sekunder tills antennsymbolen börjar blinka. Kort förklaring om förutsättningarna att ta emot radiosignal Den radiostyrda klockan är inställd på att ta emot radiosignal från en sändare i Frankfurt i Tyskland (DCF77). Sändaren som är baserad på ett cesiumdrivet atomur från Braunschweig täcker ett område med en radie på omkring km, dvs hela Centraleuropa och de sydliga delarna av Sverige och Norge. Hur bra mottagning av radiosignalen du får beror på var i huset du placerar klockan. Otillräcklig signalstyrka eller extrem elektronisk störning kan medföra att klockan inte tar emot någon signal. Huvudorsakerna till att klockan inte tar emot signal kan vara: Tjocka väggar eller konstruktioner som består av stål eller järn. Placering i närheten (som regel inom 1,5 meter) av elektriska apparater såsom TV, PC o dyl. Sändaren är tillfälligt ur funktion p g a störningar som t ex åska o dyl. Klockan är placerad för långt från sändarens räckvidd (utanför en radie av ca km från sändaren). Så länge klockan tar emot radiosignalen så är signalstyrkan det enda du behöver kontrollera. Om mottagningsförhållandena är dåliga bör man placera klockan i närheten av ett fönster mot söder _UL_UVN_ indd 6 2/13/2014 4:16:51 PM

7 Om klockan fortfarande inte har fått någon mottagning i slutet av dagen kan du ställa klockan i ett fönster över natten. På natten är störningarna mindre och chansen för bättre mottagning av radiosignalen är större. Klockan fungerar som vanligt under tiden och i displayen visas antennsymbol utan signalvågor. Indikator för mottagning av radiosignal Antennsymbolen har två möjligheter att visa den nuvarande mottagningskvaliteten eller hur den sista radiosignalen blev mottagen: 1. Om antennsignalen blinkar mottar klockan signal. 2. Om antennsignalen visas konstant mottas signal. 3. Om antennsignalen inte visas i displayen mottas ingen signal. Den radiostyrda klockan är klar att börja signalsökning så fort batterier sitter i apparaten och tar normalt emot signal kl 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 varje dag. Manuell inställning av tiden Vid saknad av radiosignal kan tiden ställas in manuellt på följande sätt: Tryck på SET knappen och håll den nere i 3 sekunder. Displayen visar följande: Display blinkar År Månad Dag Inställning - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen _UL_UVN_ indd 7 2/13/2014 4:16:51 PM

8 Språk Tidszon +12/-12 timmar Timtal Minuttal - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. EN = Engelska GE = Tyska FR = Franska IT = Italienska ES = Spanska NE = Holländska Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. Bekräfta alltid genom att trycka på SET knappen och du kommer vidare till nästa inställningsmöjlighet. Om du inte vill ställa in det blinkande segmentet, tryck på SET knappen för att komma vidare till nästa inställningsmöjlighet. Kom ihåg att trycka på SET knappen efter sista inställningen. Inställningarna måste göras inom 30 sekunder annars går inställningarna förlorade. För snabb inställning av tiden hålls [ ] og [ ] knappen nere i ca 2 sekunder. KOM IHÅG! Om den radiostyrda klockan tas med på flygresor, bör batterierna av säkerhetsmässiga skäl tas ur innan man stiger ombord på planet. Man har därefter möjlighet att ställa in klockan manuellt om man befinner sig för långt ifrån sändaren i Frankfurt _UL_UVN_ indd 8 2/13/2014 4:16:51 PM

9 Inställning av 12/24 timmars visning Den radiostyrda klockan är från början inställd att visa 24 timmars visning när batterierna sätts i och signal mottagits från Frankfurt. Det är möjligt att ändra detta till 12 timmars visning genom att trycka på [ ] knappen. Skifta tillbaka till 24 timmars visning genom att trycka kort på [ ] knappen igen. Omställning mellan C och F Den radiostyrda väckarklockan visar temperaturmätningen i ºC (Celsius) som är det vanligaste i Sverige men det finns även möjlighet att visa temperaturen i ºF (Fahrenheit) om man så önskar. Tryck på [ ] knappen (D) för att skifta till Fahrenheit. Skifta tillbaka genom att trycka på [ ] knappen. Sommar-/vintertid Den radiostyrda klockan skiftar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Inställning av alarm Den radiostyrda klockan har en alarmfunktion som du ställer in på följande sätt: 1. Tryck på ALARM knappen (F) och håll den nere i 3 sekunder tills timtalet för Alarm 1 börjar blinka. 2. Ställ in timtalet med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 3. Tryck kort på ALARM knappen och minuttalet börjar blinka. Ställ in minuter med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 4. Tryck på ALARM knappen igen varefter timtalet för Alarm 2 börjar blinka. 5. Ställ in timtalet med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 6. Tryck kort på ALARM knappen och minuttalet för Alarm 2 börjar blinka. Ställ in minuter med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 7. Tryck på ALARM igen för att bekräfta inställningarna. Displayen går nu tillbaka till normal visning. Genom att trycka en gång på ALARM knappen visas Alarm 1 och vid ännu ett tryck på ALARM knappen visas Alarm 2. När den inställda alarmtidpunkten för Alarm 1 visas i displayen trycker man på [ ] för att aktivera alarm 1 detta visas med en klocksymbol vid A1 i displayen _UL_UVN_ indd 9 2/13/2014 4:16:51 PM

10 Alarm 2 ställs in och aktiveras på samma sätt som Alarm 1, dock ska det stå A2 i displayen istället för A1 när tiden och alarmet aktiverats. När den önskade alarmtidpunkten uppnås ljuder alarmet. Alarmet ljuder i ca 2 minuter och stiger gradvis i styrka. Alarmet upphör automatiskt därefter och aktiveras samma tid nästa dag. Det är också möjligt att stänga av alarmet innan det upphör genom att trycka på ALARM knappen. Om man trycker på [ ] knappen så att klocksymbolen försvinner kopplas alarmet ifrån helt. Bakgrundsljus Klockan har ett bakgrundsljus som aktiveras i ca 5 sekunder genom att trycka på SNOOZE/LIGHT knappen. Detta gör det möjligt att se displayen tydligt i mörker. Rengöring och underhåll Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätskor innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller helt förstöra elektroniken i apparaten. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. I sådant fall bör apparaten reklameras på inköpsstället. Använd bara nya batterier i korrekt storlek. Använda batterier bör alltid tas bort eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp Apparaten är endast för privat bruk. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten _UL_UVN_ indd 10 2/13/2014 4:16:51 PM

11 Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica 4943 Tolerans...+/- 1 sek på år Belysning...Inbyggd i displayen Batterityp... 1 st AAA 1,5V batteri _UL_UVN_ indd 11 2/13/2014 4:17:02 PM

12 OBH Nordica Sweden AB bekräftar härmed att mottagare 4943 uppfyller gällande krav enligt EU-direktiv 1999/5/EC. Med förbehåll för löpande andringar _UL_UVN_ indd 12 2/13/2014 4:17:06 PM

13 OBH Nordica Radiostyret Vækkeur Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Såfremt vækkeuret bliver støvet, tørres det af med en let fugtig klud, hvorefter det tørres efter med en tør klud. 4. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 7. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter _UL_UVN_ indd 13 2/13/2014 4:17:06 PM

14 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug. 11. Anvend kun den originale adapter. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. 14. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier skal altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som kan beskadige vækkeurets elektriske kredsløb. 15. Batterier skal altid fjernes fra apparatet, inden apparatet bortskaffes. 16. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 17. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før det radiostyrede vækkeur tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug _UL_UVN_ indd 14 2/13/2014 4:17:06 PM

15 Generel beskrivelse B A I H C E D G F A. Display B. SNOOZE/LIGHT C. Op [ ] knap D. Ned [ ] knap E. SET knap F. ALARM knap G. WAVE knap H. Reset knap I. Batterihus Montering og udskiftning af batteri Det radiostyrede vækkeur bruger 1 stk. AAA 1,5V batteri. Når indikatoren for batteriskift (et lille batteri) vises i displayet, er det tid at udskifte batteriet. Dette gøres ved at fjerne batteridækslet fra batterihuset (I) bagpå uret. Udskift det gamle batteri med nyt. Sørg for at batteriets +pol og pol placeres som vist i batterihuset. Sæt batteridækslet på igen. Efter batteriskift vil der lyde en kort bip-lyd. Derefter vil man se følgende: _UL_UVN_ indd 15 2/13/2014 4:17:19 PM

16 Uret viser klokken 0:00 midnat, og datoen er den 1.1. Uret begynder derefter at søge efter radiosignalet. Antennesymbolet blinker og viser modtagelseskvaliteten. Efter ca minutter (når antennesymbolet holder op med at blinke) er tid og dato korrekt indstillet, såfremt uret har modtaget radiosignal. Såfremt det ikke er muligt at modtage radiosignal, kan man indstille uret manuelt (se afsnittet herom senere i brugsanvisningen). Under alle omstændigheder vil uret for hver hele time kl. 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 og 05:00 automatisk søge efter radiosignal. Søgning efter radiosignal kan endvidere aktiveres ved at holde WAVE knappen (G) nede i 3 sekunder, indtil antennesymbolet begynder at blinke. Kort forklaring om forudsætninger for modtagelse af radiosignal Det radiostyrede vækkeur er indstillet til at modtage et radiosignal fra en sender i Frankfurt i Tyskland (DCF77). Senderen, som er baseret på et cæsiumdrevet atom-ur fra Braunschweig Fysisk-Teknisk Institut, dækker et område med en radius på omkring km, dvs. hele det centrale Europa og de sydlige dele af Sverige og Norge. God modtagelse af radiosignalet er afhængig af, hvor langt uret er fra senderen, samt hvor i huset eller lejligheden uret er placeret. Utilstrækkelig signalstyrke eller ekstrem elektronisk støj kan medføre, at uret ikke modtager noget signal. Hovedårsagerne til, at uret ikke modtager signal, kan være: Bygninger med meget tykke vægge eller konstruktion, der indeholder stål eller jernbeton. Placering tæt ved (inden for ca. 1,5 meter) elektriske brugsgenstande som TV, PC-skærme, og lignende. Senderen er midlertidig ude af drift på grund af vedligeholdelse, torden eller lignende. Uret er placeret udenfor senderens rækkevidde (udenfor en radius af ca km fra senderen) _UL_UVN_ indd 16 2/13/2014 4:17:20 PM

17 Så længe uret kan modtage radiosignalet, er signalkvaliteten det eneste, man skal kontrollere. Hvis modtagelsesforholdene er dårlige, bør uret placeres et andet sted; normalt i nærheden af et sydvendt vindue. Såfremt det i løbet af dagen ikke er muligt at finde gode modtagelsesmuligheder, kan det anbefales at stille uret i et vindue og vente natten over. Om natten er støjforstyrrelserne mindre udpræget, og chancen for god modtagelse af radiosignalet dermed større. Under alle omstændigheder vil uret fortsætte sin normale gang. Indikator for modtagelse af radiosignal Antennesymbolet har tre muligheder for at vise den nuværende modtagestatus. 1. Hvis antennesignalet blinker, er vækkeuret i gang med at modtage signal. 2. Hvis antennesignalet vises konstant modtages signal. 3. Hvis antennesignalet ikke vises i displayet, er vækkeuret ikke i gang med at modtage signal. Det radiostyrede vækkeur er fra levering gjort klar til at begynde en signalsøgning efter isætning af batteriet og til at modtage normalt signal lige før hver hele time kl. 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 og 05:00. Manuel indstilling af tidspunkt Ved manglende signal modtagelse kan uret indstilles manuelt på følgende måde: Tryk på SET knappen (E) og hold den nede i 3 sekunder, hvorefter displayet viser følgende: Display blinker År i dato Måned i dato Indstilling - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen - Indstilles [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen _UL_UVN_ indd 17 2/13/2014 4:17:20 PM

18 Dag i dato Sprog - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne for at få: EN = Engelsk GE = Tysk FR = Fransk IT = Italiensk SP = Spansk NE = Hollandsk DE = Dansk - Godkendes med SET knappen Tidszone +12/-12 timer Time Minutter - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med SET knappen - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen Godkend med tryk på SET knappen, og man kommer samtidig videre til næste indstillingsmulighed. Såfremt man ikke ønsker at indstille det blinkende segment, trykkes blot på SET knappen for at komme videre til næste indstillingsmulighed. Husk at trykke på SET knappen efter sidste indstilling. Hvis der ikke trykkes på en knap i 30 sekunder, vil uret automatisk forlade den manuelle tidsindstillingsfunktion. For hurtig indstilling af tid holdes [ ] eller [ ] knappen nede i ca. 2 sekunder _UL_UVN_ indd 18 2/13/2014 4:17:20 PM

19 HUSK! Hvis det radiostyrede vækkeur tages med på flyrejser, bør batteriet af sikkerhedsmæssige årsager tages ud inden ombordstigning i flyet. Man har herefter mulighed for at indstille uret manuelt, såfremt man befinder sig for langt fra senderen i Frankfurt. Indstilling af 12/24 timers visning Det radiostyrede vækkeur er fra start indstillet til at vise 24 timers visning, når batterierne isættes og signalet modtages fra Frankfurt. Det er muligt at ændre dette til 12 timers visning ved at trykke kort på [ ] knappen. Der skiftes tilbage til 24 timers visning ved igen at trykke kort på [ ] knappen. Omstilling mellem C og F Det radiostyrede vækkeur viser temperaturmålingen i C (Celcius), som er det mest almindelige i Danmark, men der er mulighed for at få vist temperaturen i F (Fahrenheit), såfremt man måtte ønske dette. Tryk på [ ] knappen (D) for at skifte til Fahrenheit. Der skiftes tilbage til Celcius ved igen at trykke kort på [ned] knappen. e til ende æste. den r [ ] Sommer-/vintertid Det radiostyrede ur vil forår og efterår automatisk skifte mellem sommer- og vintertid. Indstilling af alarm Det radiostyrede vækkeur har to alarmer, som indstilles på følgende måde: 1. Tryk på ALARM knappen (F) og hold den nede i 3 sekunder til timetallet for Alarm 1 begynder at blinke. 2. Indstil timerne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid. 3. Tryk kort på ALARM knappen, og minuttallet begynder at blinke. Indstil minutterne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid _UL_UVN_ indd 19 2/13/2014 4:17:20 PM

20 4. Tryk på ALARM knappen igen, hvorefter timetallet for Alarm 2 begynder at blinke. 5. Indstil timerne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid. 6. Tryk kort på ALARM knappen igen og minuttallet for Alarm 2 begynder at blinke. Indstil minutterne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid. 7. Tryk ALARM igen for at bekræfte indstillingerne. Displayet går nu tilbage til normal visning. Ved at trykke en gang på ALARM knappen vises Alarm 1 og ved tryk endnu en gang på ALARM knappen vises Alarm 2. Når det indstillede alarmtidspunkt for Alarm 1 vises i displayet, trykkes på [ ] knappen for at aktivere Alarm 1 - Dette vises ved et klokkesymbol oven over A1 øverst til højre i displayet. ALARM 2 indstilles og aktiveres på samme måde som Alarm 1; dog skal der stå A2 i displayet i stedet for A1, når tiden indstilles og alarmen aktiveres. Når det ønskede alarmtidspunkt oprinder, vil alarmen lyde. Alarmen vil, hvis ikke den slukkes inden da, lyde i ca. 2 minutter, idet den gradvist vil stige i styrke. Herefter vil alarmen selv ophøre og vil herefter starte igen efter 24 timer. Det er dog også muligt at slukke alarmen, inden den ophører af sig selv ved at trykke på ALARM knappen. Hvis man herefter trykker på [ ] knappen, så klokkesymbolet forsvinder, kobles alarmen helt fra. Uret er som nævnt ovenfor udstyret med en snooze-funktion, som aktiveres ved at trykke på SNOOZE/LIGHT knappen ovenpå uret inden for de 2 minutter, alarmen lyder. Herefter vil alarmen blive repeteret efter ca. 5 minutter. Hvis man ønsker at frakoble alarmfunktionen, inden denne har lydt, gøres det ved at trykke på ALARM knappen til den aktiverede alarm (A1 eller A2) vises i displayet og derefter trykke på [ ] knappen. Herefter er klokkesymbolet forsvundet, og alarmfunktionen er frakoblet. Vækkeuret er udstyret med et baggrundslys, som aktiveres i ca. 5 sekunder ved tryk på SNOOZE/LIGHT-knappen. Dette gør det muligt at se displayet tydeligt i mørke _UL_UVN_ indd 20 2/13/2014 4:17:20 PM

21 Rengøring og vedligeholdelse Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til reparation hos den forhandler, hvor det er købt. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier bør altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som beskadiger apparatets elektriske kredsløb. Apparatet er kun til husholdningsbrug. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne _UL_UVN_ indd 21 2/13/2014 4:17:27 PM

22 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 4943 Urnøjagtighed...+/- 1 sek. på år Lys...Indbygget i display Batteritype... 1 x AAA 1,5V batteri OBH Nordica Denmark A/S bekræfter hermed, at modtager type 4943 opfylder alle relevante og væsentlige krav i EU-Direktiv 1999/5/EC. Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _UL_UVN_ indd 22 2/13/2014 4:17:32 PM

23 OBH Nordica Radiostyrt Vekkerklokke Sikkerhet og el-apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke senkes i vann elelr andre væsker. Skulle det bli vått skal det tørkes umiddelbart ettersom væske inneholder mineraler som kan gjøre at de elektroniske delene ruster eller ødelegger elektronikken i apparatet. 3. Bli apparatet støvet skal den tørkes med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. 4. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 6. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 7. Rengjøring og vedlikehold skal ikke skje av barn under 8 år og de ikke er under tilsyn. 8. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år. 9. Apparatet skal ikke plasseres inntil eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende _UL_UVN_ indd 23 2/13/2014 4:17:32 PM

24 10. Apparatet skal kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet skal ikke brukes utendørs. 12. Bruk kun originalt adapter. 13. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 14. Apparatet skal ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller viser tegn på skader. 15. Bruk kun nye batterier i riktig størrelser. Brukte batterier bør alltid avleveres ettersom de kan lekke kjemikalier som kan skade apperatets elektroniske kretsløp. 16. Husk å ta ut batteriene før apparatet avleveres. 17. Hvis det skulle oppstå batterilekkasje skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene som beskrevet under. 18. Apparatet er kun til privat forbruk. 19. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før den radiostyrte vekkerklokken tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk _UL_UVN_ indd 24 2/13/2014 4:17:32 PM

25 Generell beskrivelse B A I H C E D G A. Display B. SNOOZE/LIGHT C. Opp [ ] knapp D. Ned [ ] knapp E. SET knapp F. ALARM knapp G. WAVE knapp H. Reset knapp I. Batterihus F Montering og bytting av batterier Den radiostyrte vekkerklokken bruker 1 stk. AAA 1,5V batteri. Når indikator for batteribytte (et lite batteri) vises i displayet er det tid for å bytte batteri. Dette gjøres ved å fjerne batteridekslet fra batterihuset (I) bak på klokken. Bytt det gamle batteriet med nytt. Pass på at batteriets +pol og pol settes på plass som vist i batterhuset og batterilokket sette på plass igjen. Etter batteri bytte vil det høres et kort pip. Deretter vil man se følgende: _UL_UVN_ indd 25 2/13/2014 4:17:49 PM

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk.

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA Brukerveiledning For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. 1.Produkt illustrasjon 2.Produktegenskaper PTC varme-element Lavt lydnivå

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Press [ Mode ] the required number of times to reach normal time mode:

ENGLISH. 1. Press [ Mode ] the required number of times to reach normal time mode: ENGLISH Stopwatch Art.nr 36-4124 Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander Spillalternativer Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles Spiller mot spiller Spiller mot datamaskinmotstander Spiller mot motstander på nett Solo eller 2-4 venner og familie

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot