alarm clock // radio controlled //

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "alarm clock // radio controlled //"

Transkriptio

1 Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type _UL_UVN_ indd 1 2/13/2014 4:16:40 PM

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi... sivu Instruction manual english...page _UL_UVN_ indd 2 2/13/2014 4:16:40 PM

3 OBH Nordica radiostyrd väckarklocka Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätska innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller förstör elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr. 4. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 5. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater.sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 7. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande _UL_UVN_ indd 3 2/13/2014 4:16:40 PM

4 9. Apparaten får endast användas under uppsikt. 10. Apparaten är inte för utomhusbruk. 11. Använd endast originaladapter. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. 14. Använd endast nya batterier i korrekt storlek. Förbrukade batterier bör alltid avlägsnas eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp. 15. Batterierna måste avlägsnas från apparaten innan den kasseras. 16. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag. 17. Apparaten är endast för privat bruk. 18. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan apparaten tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning _UL_UVN_ indd 4 2/13/2014 4:16:40 PM

5 Beskrivning B A I H C E D G A B C D E F G H I F Display SNOOZE/LIGHT Upp knapp Ner knapp SET knapp ALARM knapp WAVE knapp Reset knapp Batteriutrymme Montering och utbyte av batterier Den radiostyrda klockan drivs av 1 st AAA 1,5 V batteri. När indikatorn för batteribyte (ett litet batteri) visas i displayen är det dags att byta batteri. Ta bort batteriluckan från batteriutrymmet på klockans baksida. Byt ut det gamla batteriet med ett nytt och se till att batteriets + och - pol placeras som angivet inne i batteriutrymmet. Sätt tillbaka batteriluckan. Efter batteribyte ljuder ett kort pip och därefter visas följande: _UL_UVN_ indd 5 2/13/2014 4:16:51 PM

6 Klockan visar 0:00 midnatt och datum 1.1. Klockan börjar därefter söka efter radiosignal. Antennsymbolen blinkar och visar mottagningskvaliteten. Efter ca 3-10 minuter (när antennsymbolen slutat att blinka) är tid och datum korrekt inställt om det varit full mottagning. Om mottagningen inte har varit tillräcklig kan man ställa klockan manuellt (se senare avsnitt). Under alla omständigheter söker klockan automatiskt varje hel timme efter ny signal ; kl 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 och 05:00. Sökning efter radiosignal kan även aktiveras genom att hålla WAVE knappen (G) nere i ca 3 sekunder tills antennsymbolen börjar blinka. Kort förklaring om förutsättningarna att ta emot radiosignal Den radiostyrda klockan är inställd på att ta emot radiosignal från en sändare i Frankfurt i Tyskland (DCF77). Sändaren som är baserad på ett cesiumdrivet atomur från Braunschweig täcker ett område med en radie på omkring km, dvs hela Centraleuropa och de sydliga delarna av Sverige och Norge. Hur bra mottagning av radiosignalen du får beror på var i huset du placerar klockan. Otillräcklig signalstyrka eller extrem elektronisk störning kan medföra att klockan inte tar emot någon signal. Huvudorsakerna till att klockan inte tar emot signal kan vara: Tjocka väggar eller konstruktioner som består av stål eller järn. Placering i närheten (som regel inom 1,5 meter) av elektriska apparater såsom TV, PC o dyl. Sändaren är tillfälligt ur funktion p g a störningar som t ex åska o dyl. Klockan är placerad för långt från sändarens räckvidd (utanför en radie av ca km från sändaren). Så länge klockan tar emot radiosignalen så är signalstyrkan det enda du behöver kontrollera. Om mottagningsförhållandena är dåliga bör man placera klockan i närheten av ett fönster mot söder _UL_UVN_ indd 6 2/13/2014 4:16:51 PM

7 Om klockan fortfarande inte har fått någon mottagning i slutet av dagen kan du ställa klockan i ett fönster över natten. På natten är störningarna mindre och chansen för bättre mottagning av radiosignalen är större. Klockan fungerar som vanligt under tiden och i displayen visas antennsymbol utan signalvågor. Indikator för mottagning av radiosignal Antennsymbolen har två möjligheter att visa den nuvarande mottagningskvaliteten eller hur den sista radiosignalen blev mottagen: 1. Om antennsignalen blinkar mottar klockan signal. 2. Om antennsignalen visas konstant mottas signal. 3. Om antennsignalen inte visas i displayen mottas ingen signal. Den radiostyrda klockan är klar att börja signalsökning så fort batterier sitter i apparaten och tar normalt emot signal kl 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 varje dag. Manuell inställning av tiden Vid saknad av radiosignal kan tiden ställas in manuellt på följande sätt: Tryck på SET knappen och håll den nere i 3 sekunder. Displayen visar följande: Display blinkar År Månad Dag Inställning - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen _UL_UVN_ indd 7 2/13/2014 4:16:51 PM

8 Språk Tidszon +12/-12 timmar Timtal Minuttal - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. EN = Engelska GE = Tyska FR = Franska IT = Italienska ES = Spanska NE = Holländska Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. - Ställs in med [ ] og [ ] knapparna. - Bekräftas genom att trycka på SET knappen. Bekräfta alltid genom att trycka på SET knappen och du kommer vidare till nästa inställningsmöjlighet. Om du inte vill ställa in det blinkande segmentet, tryck på SET knappen för att komma vidare till nästa inställningsmöjlighet. Kom ihåg att trycka på SET knappen efter sista inställningen. Inställningarna måste göras inom 30 sekunder annars går inställningarna förlorade. För snabb inställning av tiden hålls [ ] og [ ] knappen nere i ca 2 sekunder. KOM IHÅG! Om den radiostyrda klockan tas med på flygresor, bör batterierna av säkerhetsmässiga skäl tas ur innan man stiger ombord på planet. Man har därefter möjlighet att ställa in klockan manuellt om man befinner sig för långt ifrån sändaren i Frankfurt _UL_UVN_ indd 8 2/13/2014 4:16:51 PM

9 Inställning av 12/24 timmars visning Den radiostyrda klockan är från början inställd att visa 24 timmars visning när batterierna sätts i och signal mottagits från Frankfurt. Det är möjligt att ändra detta till 12 timmars visning genom att trycka på [ ] knappen. Skifta tillbaka till 24 timmars visning genom att trycka kort på [ ] knappen igen. Omställning mellan C och F Den radiostyrda väckarklockan visar temperaturmätningen i ºC (Celsius) som är det vanligaste i Sverige men det finns även möjlighet att visa temperaturen i ºF (Fahrenheit) om man så önskar. Tryck på [ ] knappen (D) för att skifta till Fahrenheit. Skifta tillbaka genom att trycka på [ ] knappen. Sommar-/vintertid Den radiostyrda klockan skiftar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Inställning av alarm Den radiostyrda klockan har en alarmfunktion som du ställer in på följande sätt: 1. Tryck på ALARM knappen (F) och håll den nere i 3 sekunder tills timtalet för Alarm 1 börjar blinka. 2. Ställ in timtalet med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 3. Tryck kort på ALARM knappen och minuttalet börjar blinka. Ställ in minuter med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 4. Tryck på ALARM knappen igen varefter timtalet för Alarm 2 börjar blinka. 5. Ställ in timtalet med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 6. Tryck kort på ALARM knappen och minuttalet för Alarm 2 börjar blinka. Ställ in minuter med [ ] och [ ] knapparna till önskad tid. 7. Tryck på ALARM igen för att bekräfta inställningarna. Displayen går nu tillbaka till normal visning. Genom att trycka en gång på ALARM knappen visas Alarm 1 och vid ännu ett tryck på ALARM knappen visas Alarm 2. När den inställda alarmtidpunkten för Alarm 1 visas i displayen trycker man på [ ] för att aktivera alarm 1 detta visas med en klocksymbol vid A1 i displayen _UL_UVN_ indd 9 2/13/2014 4:16:51 PM

10 Alarm 2 ställs in och aktiveras på samma sätt som Alarm 1, dock ska det stå A2 i displayen istället för A1 när tiden och alarmet aktiverats. När den önskade alarmtidpunkten uppnås ljuder alarmet. Alarmet ljuder i ca 2 minuter och stiger gradvis i styrka. Alarmet upphör automatiskt därefter och aktiveras samma tid nästa dag. Det är också möjligt att stänga av alarmet innan det upphör genom att trycka på ALARM knappen. Om man trycker på [ ] knappen så att klocksymbolen försvinner kopplas alarmet ifrån helt. Bakgrundsljus Klockan har ett bakgrundsljus som aktiveras i ca 5 sekunder genom att trycka på SNOOZE/LIGHT knappen. Detta gör det möjligt att se displayen tydligt i mörker. Rengöring och underhåll Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätskor innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller helt förstöra elektroniken i apparaten. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. I sådant fall bör apparaten reklameras på inköpsstället. Använd bara nya batterier i korrekt storlek. Använda batterier bör alltid tas bort eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp Apparaten är endast för privat bruk. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten _UL_UVN_ indd 10 2/13/2014 4:16:51 PM

11 Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica 4943 Tolerans...+/- 1 sek på år Belysning...Inbyggd i displayen Batterityp... 1 st AAA 1,5V batteri _UL_UVN_ indd 11 2/13/2014 4:17:02 PM

12 OBH Nordica Sweden AB bekräftar härmed att mottagare 4943 uppfyller gällande krav enligt EU-direktiv 1999/5/EC. Med förbehåll för löpande andringar _UL_UVN_ indd 12 2/13/2014 4:17:06 PM

13 OBH Nordica Radiostyret Vækkeur Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Såfremt vækkeuret bliver støvet, tørres det af med en let fugtig klud, hvorefter det tørres efter med en tør klud. 4. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 7. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter _UL_UVN_ indd 13 2/13/2014 4:17:06 PM

14 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug. 11. Anvend kun den originale adapter. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. 14. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier skal altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som kan beskadige vækkeurets elektriske kredsløb. 15. Batterier skal altid fjernes fra apparatet, inden apparatet bortskaffes. 16. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 17. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før det radiostyrede vækkeur tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug _UL_UVN_ indd 14 2/13/2014 4:17:06 PM

15 Generel beskrivelse B A I H C E D G F A. Display B. SNOOZE/LIGHT C. Op [ ] knap D. Ned [ ] knap E. SET knap F. ALARM knap G. WAVE knap H. Reset knap I. Batterihus Montering og udskiftning af batteri Det radiostyrede vækkeur bruger 1 stk. AAA 1,5V batteri. Når indikatoren for batteriskift (et lille batteri) vises i displayet, er det tid at udskifte batteriet. Dette gøres ved at fjerne batteridækslet fra batterihuset (I) bagpå uret. Udskift det gamle batteri med nyt. Sørg for at batteriets +pol og pol placeres som vist i batterihuset. Sæt batteridækslet på igen. Efter batteriskift vil der lyde en kort bip-lyd. Derefter vil man se følgende: _UL_UVN_ indd 15 2/13/2014 4:17:19 PM

16 Uret viser klokken 0:00 midnat, og datoen er den 1.1. Uret begynder derefter at søge efter radiosignalet. Antennesymbolet blinker og viser modtagelseskvaliteten. Efter ca minutter (når antennesymbolet holder op med at blinke) er tid og dato korrekt indstillet, såfremt uret har modtaget radiosignal. Såfremt det ikke er muligt at modtage radiosignal, kan man indstille uret manuelt (se afsnittet herom senere i brugsanvisningen). Under alle omstændigheder vil uret for hver hele time kl. 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 og 05:00 automatisk søge efter radiosignal. Søgning efter radiosignal kan endvidere aktiveres ved at holde WAVE knappen (G) nede i 3 sekunder, indtil antennesymbolet begynder at blinke. Kort forklaring om forudsætninger for modtagelse af radiosignal Det radiostyrede vækkeur er indstillet til at modtage et radiosignal fra en sender i Frankfurt i Tyskland (DCF77). Senderen, som er baseret på et cæsiumdrevet atom-ur fra Braunschweig Fysisk-Teknisk Institut, dækker et område med en radius på omkring km, dvs. hele det centrale Europa og de sydlige dele af Sverige og Norge. God modtagelse af radiosignalet er afhængig af, hvor langt uret er fra senderen, samt hvor i huset eller lejligheden uret er placeret. Utilstrækkelig signalstyrke eller ekstrem elektronisk støj kan medføre, at uret ikke modtager noget signal. Hovedårsagerne til, at uret ikke modtager signal, kan være: Bygninger med meget tykke vægge eller konstruktion, der indeholder stål eller jernbeton. Placering tæt ved (inden for ca. 1,5 meter) elektriske brugsgenstande som TV, PC-skærme, og lignende. Senderen er midlertidig ude af drift på grund af vedligeholdelse, torden eller lignende. Uret er placeret udenfor senderens rækkevidde (udenfor en radius af ca km fra senderen) _UL_UVN_ indd 16 2/13/2014 4:17:20 PM

17 Så længe uret kan modtage radiosignalet, er signalkvaliteten det eneste, man skal kontrollere. Hvis modtagelsesforholdene er dårlige, bør uret placeres et andet sted; normalt i nærheden af et sydvendt vindue. Såfremt det i løbet af dagen ikke er muligt at finde gode modtagelsesmuligheder, kan det anbefales at stille uret i et vindue og vente natten over. Om natten er støjforstyrrelserne mindre udpræget, og chancen for god modtagelse af radiosignalet dermed større. Under alle omstændigheder vil uret fortsætte sin normale gang. Indikator for modtagelse af radiosignal Antennesymbolet har tre muligheder for at vise den nuværende modtagestatus. 1. Hvis antennesignalet blinker, er vækkeuret i gang med at modtage signal. 2. Hvis antennesignalet vises konstant modtages signal. 3. Hvis antennesignalet ikke vises i displayet, er vækkeuret ikke i gang med at modtage signal. Det radiostyrede vækkeur er fra levering gjort klar til at begynde en signalsøgning efter isætning af batteriet og til at modtage normalt signal lige før hver hele time kl. 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 og 05:00. Manuel indstilling af tidspunkt Ved manglende signal modtagelse kan uret indstilles manuelt på følgende måde: Tryk på SET knappen (E) og hold den nede i 3 sekunder, hvorefter displayet viser følgende: Display blinker År i dato Måned i dato Indstilling - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen - Indstilles [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen _UL_UVN_ indd 17 2/13/2014 4:17:20 PM

18 Dag i dato Sprog - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne for at få: EN = Engelsk GE = Tysk FR = Fransk IT = Italiensk SP = Spansk NE = Hollandsk DE = Dansk - Godkendes med SET knappen Tidszone +12/-12 timer Time Minutter - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med SET knappen - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen - Indstilles med [ ] og [ ] knapperne - Godkendes med tryk på SET knappen Godkend med tryk på SET knappen, og man kommer samtidig videre til næste indstillingsmulighed. Såfremt man ikke ønsker at indstille det blinkende segment, trykkes blot på SET knappen for at komme videre til næste indstillingsmulighed. Husk at trykke på SET knappen efter sidste indstilling. Hvis der ikke trykkes på en knap i 30 sekunder, vil uret automatisk forlade den manuelle tidsindstillingsfunktion. For hurtig indstilling af tid holdes [ ] eller [ ] knappen nede i ca. 2 sekunder _UL_UVN_ indd 18 2/13/2014 4:17:20 PM

19 HUSK! Hvis det radiostyrede vækkeur tages med på flyrejser, bør batteriet af sikkerhedsmæssige årsager tages ud inden ombordstigning i flyet. Man har herefter mulighed for at indstille uret manuelt, såfremt man befinder sig for langt fra senderen i Frankfurt. Indstilling af 12/24 timers visning Det radiostyrede vækkeur er fra start indstillet til at vise 24 timers visning, når batterierne isættes og signalet modtages fra Frankfurt. Det er muligt at ændre dette til 12 timers visning ved at trykke kort på [ ] knappen. Der skiftes tilbage til 24 timers visning ved igen at trykke kort på [ ] knappen. Omstilling mellem C og F Det radiostyrede vækkeur viser temperaturmålingen i C (Celcius), som er det mest almindelige i Danmark, men der er mulighed for at få vist temperaturen i F (Fahrenheit), såfremt man måtte ønske dette. Tryk på [ ] knappen (D) for at skifte til Fahrenheit. Der skiftes tilbage til Celcius ved igen at trykke kort på [ned] knappen. e til ende æste. den r [ ] Sommer-/vintertid Det radiostyrede ur vil forår og efterår automatisk skifte mellem sommer- og vintertid. Indstilling af alarm Det radiostyrede vækkeur har to alarmer, som indstilles på følgende måde: 1. Tryk på ALARM knappen (F) og hold den nede i 3 sekunder til timetallet for Alarm 1 begynder at blinke. 2. Indstil timerne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid. 3. Tryk kort på ALARM knappen, og minuttallet begynder at blinke. Indstil minutterne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid _UL_UVN_ indd 19 2/13/2014 4:17:20 PM

20 4. Tryk på ALARM knappen igen, hvorefter timetallet for Alarm 2 begynder at blinke. 5. Indstil timerne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid. 6. Tryk kort på ALARM knappen igen og minuttallet for Alarm 2 begynder at blinke. Indstil minutterne med [ ] og [ ] knapperne til den ønskede tid. 7. Tryk ALARM igen for at bekræfte indstillingerne. Displayet går nu tilbage til normal visning. Ved at trykke en gang på ALARM knappen vises Alarm 1 og ved tryk endnu en gang på ALARM knappen vises Alarm 2. Når det indstillede alarmtidspunkt for Alarm 1 vises i displayet, trykkes på [ ] knappen for at aktivere Alarm 1 - Dette vises ved et klokkesymbol oven over A1 øverst til højre i displayet. ALARM 2 indstilles og aktiveres på samme måde som Alarm 1; dog skal der stå A2 i displayet i stedet for A1, når tiden indstilles og alarmen aktiveres. Når det ønskede alarmtidspunkt oprinder, vil alarmen lyde. Alarmen vil, hvis ikke den slukkes inden da, lyde i ca. 2 minutter, idet den gradvist vil stige i styrke. Herefter vil alarmen selv ophøre og vil herefter starte igen efter 24 timer. Det er dog også muligt at slukke alarmen, inden den ophører af sig selv ved at trykke på ALARM knappen. Hvis man herefter trykker på [ ] knappen, så klokkesymbolet forsvinder, kobles alarmen helt fra. Uret er som nævnt ovenfor udstyret med en snooze-funktion, som aktiveres ved at trykke på SNOOZE/LIGHT knappen ovenpå uret inden for de 2 minutter, alarmen lyder. Herefter vil alarmen blive repeteret efter ca. 5 minutter. Hvis man ønsker at frakoble alarmfunktionen, inden denne har lydt, gøres det ved at trykke på ALARM knappen til den aktiverede alarm (A1 eller A2) vises i displayet og derefter trykke på [ ] knappen. Herefter er klokkesymbolet forsvundet, og alarmfunktionen er frakoblet. Vækkeuret er udstyret med et baggrundslys, som aktiveres i ca. 5 sekunder ved tryk på SNOOZE/LIGHT-knappen. Dette gør det muligt at se displayet tydeligt i mørke _UL_UVN_ indd 20 2/13/2014 4:17:20 PM

21 Rengøring og vedligeholdelse Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til reparation hos den forhandler, hvor det er købt. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier bør altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som beskadiger apparatets elektriske kredsløb. Apparatet er kun til husholdningsbrug. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne _UL_UVN_ indd 21 2/13/2014 4:17:27 PM

22 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 4943 Urnøjagtighed...+/- 1 sek. på år Lys...Indbygget i display Batteritype... 1 x AAA 1,5V batteri OBH Nordica Denmark A/S bekræfter hermed, at modtager type 4943 opfylder alle relevante og væsentlige krav i EU-Direktiv 1999/5/EC. Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _UL_UVN_ indd 22 2/13/2014 4:17:32 PM

23 OBH Nordica Radiostyrt Vekkerklokke Sikkerhet og el-apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke senkes i vann elelr andre væsker. Skulle det bli vått skal det tørkes umiddelbart ettersom væske inneholder mineraler som kan gjøre at de elektroniske delene ruster eller ødelegger elektronikken i apparatet. 3. Bli apparatet støvet skal den tørkes med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. 4. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 6. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 7. Rengjøring og vedlikehold skal ikke skje av barn under 8 år og de ikke er under tilsyn. 8. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år. 9. Apparatet skal ikke plasseres inntil eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende _UL_UVN_ indd 23 2/13/2014 4:17:32 PM

24 10. Apparatet skal kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet skal ikke brukes utendørs. 12. Bruk kun originalt adapter. 13. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 14. Apparatet skal ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller viser tegn på skader. 15. Bruk kun nye batterier i riktig størrelser. Brukte batterier bør alltid avleveres ettersom de kan lekke kjemikalier som kan skade apperatets elektroniske kretsløp. 16. Husk å ta ut batteriene før apparatet avleveres. 17. Hvis det skulle oppstå batterilekkasje skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene som beskrevet under. 18. Apparatet er kun til privat forbruk. 19. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før den radiostyrte vekkerklokken tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk _UL_UVN_ indd 24 2/13/2014 4:17:32 PM

25 Generell beskrivelse B A I H C E D G A. Display B. SNOOZE/LIGHT C. Opp [ ] knapp D. Ned [ ] knapp E. SET knapp F. ALARM knapp G. WAVE knapp H. Reset knapp I. Batterihus F Montering og bytting av batterier Den radiostyrte vekkerklokken bruker 1 stk. AAA 1,5V batteri. Når indikator for batteribytte (et lite batteri) vises i displayet er det tid for å bytte batteri. Dette gjøres ved å fjerne batteridekslet fra batterihuset (I) bak på klokken. Bytt det gamle batteriet med nytt. Pass på at batteriets +pol og pol settes på plass som vist i batterhuset og batterilokket sette på plass igjen. Etter batteri bytte vil det høres et kort pip. Deretter vil man se følgende: _UL_UVN_ indd 25 2/13/2014 4:17:49 PM

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST 31-3771, 31-3772 Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 25-07 www.clasohlson.com ENGLISH Please read the entire instruction manual before using and save it

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Wellness. glass scale // electronic glass scale // OFF LCD. 150 kgs. Type Nice design // Capacity 150 kgs // Automatic switch off after use //

Wellness. glass scale // electronic glass scale // OFF LCD. 150 kgs. Type Nice design // Capacity 150 kgs // Automatic switch off after use // Wellness glass scale // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6256 6256_CS_UVN_100214.indd 1 2/12/2014

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

digital pedometer de luxe// step counter//

digital pedometer de luxe// step counter// Wellness digital pedometer de luxe// step counter// Type 4991-4993 4991_4993_AE_0508.indd 1 2008-06-04 13:22:47 Brugsanvisning - dansk side 3-20 Bruksanvisning - svenska sida 21-37 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Alarm Clock. Väckarklocka Vekkerur Herätyskello. Art.no. Model EN Ver

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Alarm Clock. Väckarklocka Vekkerur Herätyskello. Art.no. Model EN Ver Alarm Clock Väckarklocka Vekkerur Herätyskello ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Art.no. Model 18-8045 EN1104 38-2923 Ver. 200901 www.clasohlson.com 2 Alarm Clock Article number: 18-8045/38-2923 Model: EN1104

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Wellness. futura light // personal scale // LCD. 150 kgs. Type 6272/ mm. Capacity 150 kgs // Super slim only 20 mm // Instant on function //

Wellness. futura light // personal scale // LCD. 150 kgs. Type 6272/ mm. Capacity 150 kgs // Super slim only 20 mm // Instant on function // Wellness futura light // personal scale // 20 mm Super slim only 20 mm // LCD Extra large LCD 76x40 mm with blue backlight // Instant on function // Low battery and overload indicator // 150 kgs Capacity

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59 CRIMPER 3010_AE_0808.indd 1 2008-11-03 09:50:59 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

LANGATON LÄMPÖ/KOSTEUSMITTARI No 8230

LANGATON LÄMPÖ/KOSTEUSMITTARI No 8230 LANGATON LÄMPÖ/KOSTEUSMITTARI No 8230 Kuva 2 KÄYTTÖOHJE TÄRKEÄÄ: C2 C3 Pidä lämpö/kosteusmittari ja sen lähettimet poissa lasten ulottuvilta. Äärimmäiset lämpötilat tai kovat iskut voivat vahingoittaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Kopplingsur Koblingsur Ajastin

Kopplingsur Koblingsur Ajastin 36-2901 Kopplingsur Koblingsur Ajastin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen och

Lisätiedot

Tasty Duo Ice Cream Maker

Tasty Duo Ice Cream Maker Tasty Duo Ice Cream Maker 2 x 0,4 liter ready ice cream Ready ice cream in 20 minutes Recipes included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

S 5210 - S 5780. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 176 230

S 5210 - S 5780. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 176 230 S 5210 - S 5780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 176 230 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 2436_2437_2399_KL_UVN_100813.indd 1 8/26/2013 9:25:52 PM

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Master Blender High power blender

Master Blender High power blender Master Blender High power blender ICE & SMOOTHIE 1250 W Ice crush 6 knives Step-less speed Smoothie and ice crush 1,5 L glass jar 6639_IDV_0413.indd 1 2013-06-27 10:05:15 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Universal fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskaukosäädin Nr/Nro: -0 Modell/Malli: BW0 Ver: 002-200611 SVENSKA Universal Fjärrkontroll Art.nr 38-2072, modell: BW0392 Läs

Lisätiedot

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14 M.-Nr. 10 202 090 da... 4 no... 25 sv... 46 fi... 67 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Alarm Clock Nature sounds Art.no

Alarm Clock Nature sounds Art.no Alarm Clock Nature sounds Art.no. 31-4167 Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. Product Description - Alarm with snooze and the possibility of timetabling.

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

GPS Receiver Back Track Quick-start Guide GPS-mottagare Back Track Snabbguide GPS-mottaker Back Track Hurtigguide GPS-vastaanotin Back Track Pikaopas

GPS Receiver Back Track Quick-start Guide GPS-mottagare Back Track Snabbguide GPS-mottaker Back Track Hurtigguide GPS-vastaanotin Back Track Pikaopas GPS Receiver Back Track Quick-start Guide GPS-mottagare Back Track Snabbguide GPS-mottaker Back Track Hurtigguide GPS-vastaanotin Back Track Pikaopas ENGLI SH SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 36-3761

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot