HI-TECH TOWER FAN. Model 1385

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HI-TECH TOWER FAN. Model 1385"

Transkriptio

1 HI-TECH TOWER FAN Model 1385

2 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page

3 OBH Nordica Tårn Ventilator model 1385 Før brug Før ventilatoren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Fjern evt. ledningsklemmer og rul ledningen helt ud. Montering Skru de 4 skruer løs, der sidder under ventilatoren (ved ledningsfæstet) og fjern dem. Sæt de to dele sammen, der udgør selve foden. De 6 plasticrør i den hele halvdel skal passe ind i hullerne på den anden halvdel af foden. Skru de 2 medfølgende skruer i skruehullerne længst ude i hver side. Træk derefter stikkontakt og ledning igennem det halvmåneformede hul i foden og sæt ventilatoren på foden. Ventilatoren skal passe ind i hullet på foden. Skru de 4 skruer i igen. Apparatets dele 1. Støvlåg 2. Kontrolpanel 3. LCD display 4. Ventilator 5. Hus 6. Fod 7. Ledning med stikkontakt Anvend ventilatorens bærehåndtag på bagsiden, hvis ventilatoren skal flyttes. Sørg for at stikket er trukket ud af stikkontakten. 3.

4 Sådan bruges ventilatoren Fjernbetjening Åbn batterilåget og sæt 2 stk AAA 1.5 volts batterier i. Sørg for at batterierne isættes korrekt i forhold til plus og minus polerne se anvisningerne i batterihuset. Ventilatorens kontrolpanel har samme funktioner som fjernbetjeningen. Kontrolpanel Fjernbetjening - og + knapperne mindsker respektivt øger ventilatorens hastighed ION giver ionisering Timerknap Knap for forskellige ventilationsindstillinger OSC - oscillering ON/OFF tænd/sluk knap. LCD display 1. Ventilationsindstilling Breeze ( mode knappen) 2. Ventilationsindstilling Sleep ( mode knappen) 3. Ionisering 4. Timerindstilling ( timer knappen) i denne illustration er timeren indstillet på 8 timer. 5. Hastighed ( + og knapperne ) i denne illustration er hastigheden indstillet på 3, lav/medium. 6. Oscillering ( osc -knappen) 4.

5 ON/OFF Tryk på ON/OFF knappen for at sætte ventilatoren i gang. Tryk igen på ON/OFF knappen for at slukke ventilatoren. Hastighed Tryk på og + knapperne efter hinanden for at ændre hastigheden fra LAV (1) til HØJ (8). Timer Tryk på knappen for at starte timeren. Timeren kan indstilles fra 1 time op til 12 timer. Hvert tryk øger tiden med 1 time. Når timeren når den forudindstillede tid, stopper ventilatoren automatisk. Hvis du ønsker at slukke for ventilatoren inden den forudindstillede tid på timeren er løbet ud, tryk da gentagne gange på knappen, indtil den står på 13 timer = OFF. Oscillering Tryk 1 gang for at aktivere oscillering til 90, 2 tryk giver 180 og 3 tryk giver 360 oscillering. Tryk endnu engang på knappen for at slukke oscilleringen. Ventilationsindstillinger Der findes to forskellige ventilationsindstillinger man kan vælge ved at trykke på : Breeze = efterligner naturlige vindstød udenfor. Hastigheden går op og ned i forskellige tempi. Sleep = hastigheden går op og ned de første 30 minutter, herefter kører ventilatoren på en lavere hastighed. Ioniseringseffekt Ionisering giver en bedre luftkvalitet i rummet. Tryk på ION-knappen for at tænde eller slukke ioniseringen. Rengøring og vedligeholdelse Sluk altid apparatet og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring. Rengør apparatet med et mildt opvaskemiddel og en fugtig klud. Anvend aldrig kemiske rengøringsmidler. Apparatet eller ledningen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. 5.

6 Hvis apparatet ikke skal bruges i et stykke tid, bør det dækkes til og opbevares på et tørt sted. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug. 4. Apparatet eller ledningen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sæt ikke apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignede. 8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 9. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 10. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI/ PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma ). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 11. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 12. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. 6.

7 Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 40 watt Fjernbetjening: 2 x 1.5 V AAA batterier Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 7.

8 OBH Nordica Tornfläkt modell 1385 Innan användning Innan fläkten tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Ta bort ev. sladdklämma och rulla ut sladden helt. Montering Skruva loss och ta bort de 4 skruvarna som sitter under fläkten (vid sladdfästet). Sätt ihop de 2 delarna som utgör själva foten. De 6 plastpinnarna i den ena halvan skall passas in i hålen på den andra halvan av foten. Skruva i de 2 medföljande skruvarna i skruvhålen längst ut i varje sida. Trä därefter igenom stickkontakten och sladden i det halvmåneformade hålet i foten och passa in foten på fläktens underdel. Den lilla piggen som sticker ut på fläkten ska passas in i motsvarande inbuktning på foten. Skruva tillbaka de 4 skruvarna. Trä ut sladden genom öppningen som finns under foten. Apparatens delar 1. Dammlock 2. Kontrollpanel 3. LCD display 4. Fläkt 5. Hölje 6. Fot 7. Sladd med stickkontakt Använd fläktens bärhandtag på baksidan om fläkten skall flyttas. Se till att kontakten är utdragen från vägguttaget. 8.

9 Användning Fjärrkontroll Öppna batteriluckan och sätt i 2 st AAA 1,5 volts batterier. Var noga att placera batteriernas plus- resp. minuspol korrekt, se anvisning i batteriutrymmet. Fläktens kontrollpanel har samma funktioner som fjärrkontrollen. Kontrollpanel Fjärrkontroll - och + knapparna minskar resp. ökar fläktens hastighet ION ger ionisering Timerknapp Modeknapp för olika fläktlägen OSC - oscillering ON/OFF - strömbrygare på och av. LCD display 1. Fläktläge Breeze ( mode knappen) 2. Fläktläge Sleep ( mode knappen) 3. Ionisering 4. Timerinställning ( timer knappen) i denna illustration är timern iställd på 8 timmar. 5. Hastighet ( + och - knapparna ) i denna illustration är hastigheten inställd på 3, låg/medium. 6. Oscillering ( osc -knappen) 9.

10 ON/OFF Tryck på strömbrytaren för att sätta igång fläkten. Tryck på strömbrytaren igen för att stänga av fläkten. Hastighet Tryck på - och + knapparna successivt för att ändra hastigheten från LÅG (1) till HÖG (8). Timer Tryck på knappen för att starta timern. Timern kan ställas in från 1 tim upp till 12 tim. Varje tryck ökar tiden med 1 tim. När timern når den förinställda tiden, stannar fläkten automatiskt. Om du önskar stänga av fläkten innan förinställd tid på timern löpt ut, tryck upprepade gånger på knappen ända till 13 tim = AV. Oscillering Tryck en gång för att aktivera oscillering i 90, två tryck ger 180 och tre tryck ger 360 oscillering. Tryck en gång till på knappen för att stänga av oscillering. Fläktlägen Det finns 2 olika fläktlägen man kan välja genom att trycka på : Breeze = Efterliknar en naturlig utomhusvind. Hastigheten går upp och ned i olika cykler. Sleep = Hastigheten går upp och ned första 30 min, därefter körs fläkten på en lägre hastighet. Ioniseringseffekt Ionisering ger en bättre luftkvalitet i rummet. Tryck på ION-knappen för att sätta på eller stänga av ionisering. Rengöring Stäng alltid av apparaten och dra ur kontakten innan rengöring. Använd inte fläkten i smutsiga, oljiga utrymmen (t ex kök eller rökrum) då fläktens ventilation kan blockeras. Rengör plastdelarna med ett milt diskmedel och en fuktig trasa. Använd aldrig kemiska rengöringsmedel. 10.

11 Apparaten eller dess sladd får ej doppas i vatten eller andra vätskor. Om apparaten ej skall användas på en tid, täck över den och förvara den på ett torrt och svalt ställe Säkerhetsföreskrifter 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Placera inte apparaten på eller i närheten av värmekälla, öppen eld eller liknande. 8. Apparaten får endast användas under uppsyn. 9. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 10. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 11. Apparaten är endast för privat bruk. 12. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. 11.

12 Miljöhänsyn och kassering av batterier Vid byte av batterier bör man tänka på miljön. Använda batterier bör inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Återlämna batterierna till de butiker som tar emot använda batterier. Samtidigt bör man se till att batterierna inte blir för gamla eftersom det finns risk att batterierna börjar läcka syra. Kontrollera hållbarhetsdatum som finns angivet på batterierna. Observera att batterierna ska tas ur apparaten innan den kasseras Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica V växelström 40 watt Fjärrkontroll: 2 x 1,5V AAA batterier (ej inkluderade) Rätt till löpande ändringar förbehålles. 12.

13 OBH Nordica Tårnvifte modell 1385 Før bruk Før viften tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Ta bort ledningsklemmen og rull ledningen helt ut. Montering Skru løs de 4 skruene som sitter under viften og ta de bort (ved ledningsfestet). Sett sammen de 2 delene som er selve foten. De 6 plastpinnene i den ene halvdelen skal passe inn i hullene på den andre halvdelen av foten. Skru i de 2 skruene som følger med i skruhullene lengst ut i hver side. Tre deretter ledningen med støpslet i den halvmåne hullet i foten sett inn foten på underdelen til viften. Den lille piggen som stikker ut på viften skal passe inn i hakket på foten. Skru på plass de 4 skruene. Dra ut ledningen gjennom åpningen under foten. Apparatets delar 1. Beskyttelseslokk 2. Kontrollpanel 3. LCD display 4. Vifte 5. Viftehus 6. Fot 7. Ledning med støpsel Hvis viften skal flyttes, skal håndtaket på baksiden av viften brukes. Se etter at støpslet er tatt ut av kontakten. 13.

14 Bruk Fjernkontroll Åpne batteridekslet og sett inn 2 stk AAA 1,5 V batterier. Vær nøye med å sette batterienes pluss og minus pol riktig, se anvisning i batterihuset. Viftens kontrollpanel har samme funksjon som fjernkontrollen. Kontrollpanel Fjernkontroll - og+ knappene minker eller øker viftens hastighet ION gir ionisering Timerknapp Modeknapp for ulike vifteinnstillinger OSC oscillering ON/OFF av/på bryter LCD display 1. Vifteinnstilling Breeze ( mode knappen) 2. Vifteinnstilling Sleep ( mode knappen) 3. Ionisering 4. Timerinnstilling ( timer knappen) i denne illustrasjon er timer innstilt på 8 timer 5. Hastighet (- og+ knappene) i denne illustrasjon er hastigheten innstilt på 3 lav/medium. 6. Oscillering ( osc knappen) 14.

15 ON/OFF Trykk på strømbryteren for å starte viften. Trykk på strømbryteren igjen for å slå av viften. Hastighet Trykk på - og + knappene for å velge mellom hastighet fra LAV (1) til HØY (8) Timer Trykk på knappen for å starte timer. Timeren kan innstilles fra 1time opptil 12 timer. Et trykk øker tiden med 1 time. Når timeren oppnår innstilt tid stopper viften automatisk. Hvis du ønsker å slå av viften før tiden, trykk gjentatte ganger på knappen til 13 timer = AV. Oscillering Trykk en gang for å aktivere oscillering i 90, to trykk for 180 og tre trykk for 360 oscillering. Trykk en gang til for å slå av oscillering. Vifteinnstilling Det finnes 2 ulike vifteinnstillinger man kan velge mellom med å trykke på : Breeze = Etterligner en naturlig ute luft. Hastigheten går opp og ned i ulike sirkler Sleep = Hastigheten går opp og ned de første 30 minuttene deretter går viften over på en lavere hastighet. Ioniseringseffekt Ionisering gir en bedre luftkvalitet i rommet. Trykk på ION knappen for å slå av eller på ionisering. Rengjøring Slå alltid av apparatet og dra støpslet ut av kontakten før rengjøring. Rengjør plastdelene med en fuktig klut og mildt oppvaskmiddel. Bruk aldri kjemiske rengjøringsmidler. Dypp aldri apparatet eller ledningen i vann eller andre væske. 15.

16 Kontroller med jevne mellomrom at skruene på produktet er ordentlig festet. Hvis apparatet ikke skal brukes på lang tid, skal den tildekkes og oppbevares på et tørt og svalt sted. Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Apparatet eller ledningen må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 7. Sett ikke apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 8. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 9. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 10. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter(hfi/ PFI/HPFI-rele- brytestrøm maks. 30 ma). Kontakt evt. en autorisert el- installatør. 11. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk. 12. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass 16.

17 Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved bytting av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en spesiell miljøstasjon. Batteriene skal tas ut før apparatet avleveres. Pass også på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte, da det er fare for at de kan begynne å lekke syre. Kontroller holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 40 W Fjernkontroll: 2 x 1,5 V AAA batterier (følger ikke med) Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholde 17.

18 OBH Nordica -tornituuletin malli 1385 Ennen käyttöä Lue käyttöohje perusteellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja säästä ohje myöhempää tarvetta varten. Poista liitosjohdon side ja avaa liitosjohto kokonaan. Asennus Kierrä irti tuulettimen alla (liitosjohdon vieressä) olevat neljä ruuvia. Kokoa kaksi puolikasta, joista jalusta koostuu. Varmista, että toisen puolikkaan kuusi muovitappia osuvat vastaaviin toisen jalustanpuolikkaan reikiin. Ruuvaa mukana seuraavat kaksi ruuvia puolikkaiden päihin. Vie pistotulppa ja liitosjohto jalustan puolikuun muotoisen reiän läpi ja sovita jalusta tuulettimen alaosaan. Tuulettimen alaosassa olevan pienen piikin tulee osua jalan painaumaan. Ruuvaa irrotetut neljä ruuvia takaisin paikoilleen. Vedä liitosjohto ulos jalustassa olevasta reiästä. Laitteen osat 1. Pölysuoja 2. Ohjauspaneeli 3. LCD-näyttö 4. Tuuletin 5. Kotelo 6. Jalusta 7. Liitosjohto ja pistotulppa Tuuletinta siirrettäessä tulee käyttää takapuolella olevaa kantokahvaa. Varmistu, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. 18.

19 Tuulettimen käyttö Kaukosäädin Avaa paristotilan kansi ja aseta sinne 2 kpl 1,5 V AAA-kokoisia paristoja. Varmistu, että paristojen plus- ja miinusnavat tulevat paristotilan merkintöjen mukaisesti. Tuulettimen ohjauspaneelin toiminnot vastaavat kaukosäätimen toimintoja. Ohjauspaneeli Kaukosäädin - ja + -painikkeilla lisätään tai vähennetään tuulettimen puhallusnopeutta. ION-painike aktivoi ionisaattorin. TIMER-painike aktivoi ajastimen. MODE-painikkeella valitaan puhallustavat. OSC-painike aktivoi oskilloinnin. ON/OFF-painikkeella tuuletin kytketään päälle ja pois. LCD-näyttö 1. Puhallustapa Breeze (MODE) 2. Puhallustapa Sleep (MODE) 3. Ionisointi 4. Ajastinasetus (TIMER), joka kuvassa on 8 tuntia. 5. Puhallusnopeus (- ja +), joka kuvassa on 3, eli matala/keski. 6. Oskillointi (OSC) 19.

20 ON/OFF Tuuletin käynnistetään painamalla päälle/pois -painiketta, seuraavalla painalluksella tuuletin pysähtyy. Puhallusnopeus Puhallusnopeutta muutetaan painamalla ja + -painikkeita, jolloin nopeus voidaan valita matalasta (1) korkeaan (8). Ajastin Ajastin käynnistetään painamalla TIMER-painiketta. Ajastin voidaan asettaa tunnin askelin välille 1-12 tuntia, jokainen painallus askeltaa ajastinta yhden tunnin. Kun asetettu aika täyttyy, niin tuuletin kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Mikäli tuuletin halutaan sammuttaa ennen asetetun ajan loppuunkulumista, niin painele painiketta kunnes näytölle tulee 13 t = pois päältä. Oskillointi Tuulettimen 90 oskillointi käynnistetään kertapainalluksella, 180 oskillointi kahdella painalluksella ja 360 kolmella painalluksella. Oskillointi pysäytetään neljännellä painalluksella. Puhallustavat -painiketta painamalla voidaan valita kahden puhallustavan välillä: Breeze = Muistuttaa luonnollista tuulenvirettä ulkona, eli puhalluksen nopeus. Sleep = Puhalluksen nopeus vaihtelee ensimmäiset 30 minuuttia, jonka jälkeen tuuletin toimii alemmalla nopeudella. Ionisointitoiminto Ionisointi parantaa huoneen ilmanlaatua. ION-painikkeen painalluksella ionisointitoiminto sekä käynnistetään että pysäytetään. Puhdistus Kytke tuuletin pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä tuuletinta rasvaisessa tai likaisessa ympäristössä (keittiö, savuinen paikka jne.), koska tuuletin saattaa tukkeutua. 20.

21 Muoviosat puhdistetaan miedolla puhdistusaineella ja kostealla liinalla. Puhdistukseen ei tule käyttää voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita. Tuuletinta tai sen liitosjohtoa ei missään tapauksessa tule upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Mikäli tuuletinta ei käytetä pitkään aikaan, tulee se peittää ja varastoida kuivassa ja viileässä paikassa. Sähkölaitteet ja turvallisuus 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V vaihtojännitteeseen ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä sekä laitteen käytön jälkeen. 4. Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai sen läheisyyteen, tai avotulen tai muun sellaisen läheisyyteen. 8. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 9. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 10. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 11. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 12. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. 21.

22 Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Ympäristö ja paristojen hävittäminen Paristoja vaihdettaessa on tärkeää ajatella ympäristöä. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana. Toimita kierrätysmerkinnällä varustetut käytetyt paristot niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. On myös huolehdittava siitä, että paristot eivät ole yli-ikäisiä tai loppuunkäytettyjä. Liian vanhat paristot saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitetta, tarkista paristojen käytettävyyden osoittava päiväysmerkintä. Hävitettävästä laitteesta on poistettava paristot. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V vaihtojännite 40 W Kaukosäätimen paristot: 2 kpl 1,5 V AAA (Ei sisälly toimitukseen) Oikeus muutoksiin pidätetään. 22.

23 OBH Nordica Tower fan model 1385 Before use Before first use, read the instruction manual carefully and save it for future use. Remove the cable tie if any, and unravel the cord set completely. Assembly Unscrew and remove the 4 screws that are attached under the fan (by the cord outlet). Put together the 2 parts that forms the foot. The 6 plastic pins in one of the halfs are to be fitted into the holes in the other half of the foot. Tighten the foot by the 2 included screws at the end of each side. Thread the plug and cord through the half-moon shaped hole in the foot and fit the foot onto the bottom part of the fan. The small point that s sticking out on the fan corresponds to the bulge in the foot. Tighten by the 4 screws. Thread the cord via the opening under the foot. Parts 1. Dust-lid 2. Control panel 3. LCD display 4. Fan 5. Housing 6. Foot 7. Cord with plug Use the grip handle at the back side of the fan when moving the fan and make sure it s unplugged from mains supply. 23.

24 Use Remote control Open the battery lid and insert 2 pieces AAA 1,5 volt batteries. Be careful to place the batteries plus- resp. minus pools correctly, see instruction in the battery compartment. The fan control panel has the same functions as the remote control. Control panel Remote control - and + buttons reduces resp. increases the fan speed ION gives ionising Timer-button Mode-button for different fan settings OSC - oscillation ON/OFF LCD display 1. Breeze setting (mode-button) 2. Sleep setting (mode-button) 3. Ionising 4. Timer setting (timer-button) in this illustration the timer is set on 8 hours. 5. Speed (+ and - button) in this illustration the speed is set on 3, low/medium. 6. Oscillation (osc-knappen) 24.

25 ON/OFF Push the switch to start the fan. Push the switch again to turn off the fan. Speed Press - and + buttons to gradually change the speed from LOW (1) to HIGH (8). Timer Press the button to start the timer. The timer can be set from 1 hour up till 12 hours. For each press on the button, the time increases by 1 hour. When the set time has elapsed, the fan is automatically switched off. If you wish to turn off the fan prematurely, keep pressing the timer-button until the value reaches 13 hours = OFF. Oscillation Press one time to activate the oscillation in 90, two times gives 180 and three times gives 360 oscillation. Press one additional time to turn off the oscillation. Fan setting modes There are 2 different fan settings to choose by be pushing : Breeze = Imitates a natural outdoor breeze. The speed is adjusted up and down in different cycles. Sleep = The speed goes up and down during the first 30 minutes, thereafter the fan is operated on a lower speed. Ionising effect Ionising gives a better air quality. Press the ION-button to turn on or off ionising. Cleaning Turn the appliance off and pull the plug before cleaning. Do not use the product in oily or dirty areas (i.e. kitchen, smoky places etc.) as the air vents may become blocked. Clean the plastic parts with a mild detergent and a damp cloth. Never use chemical detergents. 25.

26 The appliance and it s cord can never be immersed in water or any other liquid. If you won t use the appliance for a longer period, cover it and store it in a dry place. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. Neither the appliance nor the cord must be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 8. The appliance should only be used under supervision. 9. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 10. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 11. The appliance is for domestic use only. 12. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. 26.

27 Protecting the environment and disposing of batteries Respect the environment when you change batteries. Spent batteries are not ordinary household waste. They should be disposed of at authorized collection points. Make sure that the batteries are not too old or worn out as there is a risk that they might leak acid. Check the expiry date on the batteries. Remember to remove the batteries before disposing of the product. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if you wish to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it s purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica volt 40 watt For remote control: 2 x 1,5V AAA batteries (not included) With reservation for running changes. 27.

28 SE/PC/1385/1107

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage //

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage // Wellness massage-on-the-go // mini massager // Comfortable massage // 3 batteries // Easy to use // Type 6022-6023 Brugsanvisning - dansk side 3-4 Bruksanvisning - svensk side 5-6 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 //

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 // Kitchen airline tower // tower fan 85 cm // timer 7.5 hours // oscillating 90 // Remote control // 3 speeds // 65 65 W // Type 1383 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function Classic Toaster Light indicator Crumb tray End signal indication 700 watt Large toast rack Adjustable setting On/off function 2632_KK_UVN_081113.indd 1 11/8/2013 11:38:21 AM Bruksanvisning - svenska...

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage //

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage // Wellness foot spa infra heat // foot bath // Heat function // Vibration massage // Bubbles // Massage rollers // Type 6063 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59 CRIMPER 3010_AE_0808.indd 1 2008-11-03 09:50:59 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. 9837_IM_291010.indd 1 29-10-2010 13:29:00. Large LCD display // Capacity 5 kgs 1 g increment //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. 9837_IM_291010.indd 1 29-10-2010 13:29:00. Large LCD display // Capacity 5 kgs 1 g increment // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles

Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles Shiatsu back and shoulder massage Adjustable power 3D function (massage, heat and vibration) Relaxing music and audio connection 5

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Tower Fan. Pelarfläkt Stolpevifte Pylvästuuletin. Art.no Model LF-45R-UK LF-45R Ver English. Svenska. Norsk.

Tower Fan. Pelarfläkt Stolpevifte Pylvästuuletin. Art.no Model LF-45R-UK LF-45R Ver English. Svenska. Norsk. Tower Fan Pelarfläkt Stolpevifte Pylvästuuletin English Suomi Svenska Norsk Art.no Model 18-2844 LF-45R-UK 6-4526 LF-45R Ver. 201012 2 Tower Fan Art.no 18-2644 Modell LF-45R-UK 6-4526 LF-45R English Please

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning //

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Kitchen king size waffle // waffle iron // Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6972 6972_UL_UVN_041113.indd 1 11/4/2013

Lisätiedot

Tower Fan. Pelarfläkt Tårnvifte Pylvästuuletin. Art.no Model ND-668R Ver English. Svenska. Norsk. Suomi

Tower Fan. Pelarfläkt Tårnvifte Pylvästuuletin. Art.no Model ND-668R Ver English. Svenska. Norsk. Suomi Tower Fan Pelarfläkt Tårnvifte Pylvästuuletin English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 36-4772 ND-668R Ver. 201201 2 35 Tower Fan Art.no 36-4772 Model ND-668R Please read the entire instruction manual

Lisätiedot

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

9"/12" Bordsfläkt. 9"/12" Pöytätuuletin. 9"/12" Desk Fan

9/12 Bordsfläkt. 9/12 Pöytätuuletin. 9/12 Desk Fan 99 940 90-91 SE BRUKSANVISNING 9"/12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 9"/12" Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 9"/12" Desk Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function 4771_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 5:21:43 PM

Lisätiedot

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function 1100 watt heating element Equivalent to 12 large cups Auto-off after 2 hours Anti-drip function Detachable filter holder Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater Modell / Malli / Model: DL03A TURBO 99 870 07-08 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes //

Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // Wellness heating blanket // bed warmer instant heat // 9 Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // 150 X 80 cm, upper side 100% combed cotton // Washable (40 C) //

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 2436_2437_2399_KL_UVN_100813.indd 1 8/26/2013 9:25:52 PM

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Wellness. heating plaid // warm & cosy mid size // Type Nine temperature settings // Washable (40ºC) // Soft micro plush //

Wellness. heating plaid // warm & cosy mid size // Type Nine temperature settings // Washable (40ºC) // Soft micro plush // Wellness heating plaid // warm & cosy mid size // Nine temperature settings // Soft micro plush // Washable (40ºC) // Fast heating technology // Timer 3h // 150 x 90cm // Type 4080 Brugsanvisning - dansk...

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

Wellness. glass scale // electronic glass scale // OFF LCD. 150 kgs. Type Nice design // Capacity 150 kgs // Automatic switch off after use //

Wellness. glass scale // electronic glass scale // OFF LCD. 150 kgs. Type Nice design // Capacity 150 kgs // Automatic switch off after use // Wellness glass scale // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6256 6256_CS_UVN_100214.indd 1 2/12/2014

Lisätiedot

Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience

Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience Air inflation Massage Cushion Shiatsu massage for neck and back shoulders Kneading massage in 2

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 GB 1.Transmitter part 2.Control Indicator Lights up when a signal is transmitting.when this light blinks weekly, batteries have to be replaced. 3.

Lisätiedot

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups Espresso Prego Espresso maker 6 cups Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 4-6

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST 31-3771, 31-3772 Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 25-07 www.clasohlson.com ENGLISH Please read the entire instruction manual before using and save it

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact us at the following address.

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: FZ10-8HC

Modell / Malli / Model: FZ10-8HC Modell / Malli / Model: FZ10-8HC 99 940 64 SE BRUKSANVISNING 30" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 30 Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 30" Tower Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Pure Comfort Ultrasonic Compact humidifier

Pure Comfort Ultrasonic Compact humidifier Pure Comfort Ultrasonic Compact humidifier For improved indoor climate 90 300 300 Ultrasonic mist Room capacity: Up to 90 m 3 Adjustable humidity Steam output Ionizer Low noise level 6163_ES_UVN_0413.indd

Lisätiedot

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri Modell / Malli / Model: EC808SNP-1250 99 940 30 SE BRUKSANVISNING Industridammsugare FI KÄYTTÖOHJEET Teollisuuspölynimuri EN INSTRUCTION MANUAL Industrial Vacuum Cleaner SE Säkerhetsanvisningar VARNING!

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

WPS/Reset Hold i 5 sekunder for å automatisk konfigurere med WPS. Hold i 10 Seoncds å tilbakestille WiFi å faktor standardinnstillingene.

WPS/Reset Hold i 5 sekunder for å automatisk konfigurere med WPS. Hold i 10 Seoncds å tilbakestille WiFi å faktor standardinnstillingene. WiFi Push the front button you get the status of the WiFi device Trykk foran knappen får du status for WiFi-enhet Työnnä eteen painiketta saat tilan WiFi laitteen When the button blinks blue the WiFi is

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

16" Golvfläkt. 16 Lattiatuuletin. 16" Stand Fan

16 Golvfläkt. 16 Lattiatuuletin. 16 Stand Fan 94 310 38 SE BRUKSANVISNING 16" Golvfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 16 Lattiatuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 16" Stand Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 SE BRUKSANVISNING Terassvärmare 900W FI KÄYTTÖOHJEET Terassilämmitin 900W EN INSTRUCTION MANUAL Carbon Heater 900W SE Säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa instruktioner

Lisätiedot

Wellness. futura light // personal scale // LCD. 150 kgs. Type 6272/ mm. Capacity 150 kgs // Super slim only 20 mm // Instant on function //

Wellness. futura light // personal scale // LCD. 150 kgs. Type 6272/ mm. Capacity 150 kgs // Super slim only 20 mm // Instant on function // Wellness futura light // personal scale // 20 mm Super slim only 20 mm // LCD Extra large LCD 76x40 mm with blue backlight // Instant on function // Low battery and overload indicator // 150 kgs Capacity

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Master Blender High power blender

Master Blender High power blender Master Blender High power blender ICE & SMOOTHIE 1250 W Ice crush 6 knives Step-less speed Smoothie and ice crush 1,5 L glass jar 6639_IDV_0413.indd 1 2013-06-27 10:05:15 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Tasty Duo Ice Cream Maker

Tasty Duo Ice Cream Maker Tasty Duo Ice Cream Maker 2 x 0,4 liter ready ice cream Ready ice cream in 20 minutes Recipes included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning

Lisätiedot

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Johanna Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin SUOMI ENGLISH NORSK SVENSKA Art.no. Model 32-6506 AW-1031B 32-6507 AW-1031B Ver. 201107 Outdoor light Art.no 32-6506 Model AW-1031B 32-6507

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot