Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 //"

Transkriptio

1 Kitchen airline tower // tower fan 85 cm // timer 7.5 hours // oscillating 90 // Remote control // 3 speeds // W // Type 1383

2 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page

3 OBH Nordica Tårn Ventilator model 1383 Før brug Før ventilatoren tages i brug, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Fjern ledningsklemmen og rul ledningen helt ud. Anvendelse Fjernbetjening - Sørg for at batterierne er korrekt isat, bemærk polerne der er markeret på fjernbetjeningen (figur 1) - Bland ikke forskellige batterityper. - Ved udskiftning af batterier, sørg da for at udskifte begge batterier samtidig. - Der skal anvendes 2 stk AAA 1.5 V batterier (ikke inkluderet). Se figur 1. - Fjernbetjeningens rækkevidde er 5 meter. Ventilatoren Figur 2 viser funktionsknapperne på fjernbetjeningen. Disse funktioner er de samme som beskrives på ventilatoren herunder. 1. 1/0 2. Hastighed 3. Display vindue 4. Ventilation 5. Oscillering 6. Timer 3. Anvend bærehåndtaget, hvis ventilatoren skal flyttes. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten

4 1/0 - tryk på 1/0 knappen for at starte ventilatoren. Den starter på lav hastighed. Tryk på on/off knappen igen for at slukke ventilatoren. HASTIGHED - gentagne tryk på knappen ændrer hastigheden fra LAV (1) til MEDIUM (2) til HØJ (3). TIMER - tryk på knappen for at starte timeren. Timeren kan indstilles fra en ½ time op til 7,5 timer. Hvert tryk øger tiden med en ½ time. Når ventilatoren har kørt den forudindstillede tid, stopper ventilatoren automatisk. For at anvende ventilatoren uden timer, trykkes på timerknappen, indtil alle indikatorlamper slukkes. Hvis du ønsker at slukke ventilatoren, inden den forudindstillede tid på timeren er gået, tryk på 1/0 knkappen. OSCILLERING - tryk en gang for at aktivere oscillering og tryk igen på knappen for at afbryde denne. VENTILATIONSINDSTILLING NATURAL - på trinnet NATURAL, giver ventilatoren en så naturlig ventilation som muligt (som at være udenfor) ved at skifte mellem den indstillede hastighed og en lavere hastighed. Hvis hastigheden er indstillet på HØJ, vil ventilatoren skifte mellem HØJ, MEDIUM og LAV hastighed. På MEDIUM hastighed vil ventilatoren at skifte mellem MEDIUM og LAV. På indstillingen LAV vil ventilatoren skifte mellem LAV og STOP. VENTILATIONSINDSTILLING SLEEP - ved indstilling på hastigheden HØJ: ventilatoren kører i høj hastighed på NATURAL trinnet i 30 minutter, derefter i medium hastighed på NATURAL trinnet i 30 minutter og endelig på lav hastighed på NATURAL trinnet resten af tiden. Ved indstilling på hastighed MEDIUM: ventilatoren køres i medium hastighed på NATURAL trinnet i 30 minutter og derefter i lav hastighed på NATURAL trinnet i den resterende tid. Ved indstillingen lav hastighed: ventilatoren kører i lav hastighed på NATURAL trinnet. Rengøring Sluk altid apparatet og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring. Anvend ikke ventilatoren i rum som f.eks køkken eller rygerum, da ventilationen kan blokeres. Rengør plastdelene med et mildt opvaskemiddel og en fugtig klud. Anvend aldrig kemiske rengøringsmidler. Apparatet eller ledningen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Hvis apparatet ikke skal anvendes et stykke tid, bør det dækkes til og opbevares på et tørt sted. 4.

5 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug. 4. Før gitteret fjernes for rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten. 5. Apparatet eller ledningen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 6. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 7. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt ikke apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 12. E l - i n s t a l l a t i o n e n s k a l o v e r h o l d e g æ l d e n d e v e r s i o n a f Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. 5.

6 Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 50 Hz Input power 65 watt Til fjernbetjening: 2 x 1.5V AAA batterier (ikke inkluderede) Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 6.

7 OBH Nordica Tornfläkt modell 1383 Innan användning Innan fläkten tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Ta bort sladdklämman och rulla ut sladden helt. Användning Fjärrkontroll - Var noga att placera batterierna korrekt, notera polariteterna markerade på fjärrkontrollen (figur 1). - Blanda inte olika batterityper. - Vid batteribyte, se till att byta båda batterierna samtidigt. - 2 st AAA 1,5 volts batterier (ej inkluderade) krävs (figur 1). - Räckvidden för fjärrkontrollen är 5 meter. Fläkten Figur 2 visar vilka funktioner de olika knapparna har på fjärrkontrollen. Dessa funktioner är desamma som beskrivs på fläkten nedan. 1. 1/0 2. Hastighet 3. Display fönster 4. Fläktlägen 5. Oscillering 6. Timer Använd fläktens bärhandtag om fläkten skall flyttas. Se till att kontakten är utdragen från vägguttaget. 7.

8 1/0 - Tryck på strömbrytaren för att sätta igång fläkten. Fläkten startar på låg hastighet. Tryck på strömbrytaren igen för att stänga av fläkten. HASTIGHET - Tryck på knappen successivt för att ändra hastigheten från LÅG (1) till MEDIUM (2) till HÖG (3). TIMER - Tryck på knappen för att starta timern. Timern kan ställas in från 0.5 tim upp till 7,5 tim. Varje tryck ökar tiden med 0,5 tim. När timern når den förinställda tiden, stannar fläkten automatiskt. För att använda fläkten utan timer, tryck på timerknappen tills alla indikatorlampor stängts av. Om du önskar stänga av fläkten innan förinställd tid på timern löpt ut, tryck på 1/0 knappen. OSCILLERING - Tryck en gång för att aktivera oscilleringen och tryck åter på knappen för att stänga av. FLÄKTLÄGE NATURAL - i läget NATURAL, ger fläkten kontinuerligt en så naturlig fläkt som möjligt (efterliknande utomhus) genom att alternera mellan inställd hastighet och en lägre hastighet. Är hastigheten inställd på HÖG kommer fläkten ändra mellan HÖG- MEDIUM och LÅG hastighet. På MEDIUM hastighet kommer fläkten alternera mellan MEDIUM och LÅG. På inställning LÅG kommer fläkten ändras mellan LÅG och STOPP. FLÄKTLÄGE SLEEP - vid inställd hastighet HÖG: fläkten körs i hög hastighet i läget Natural under 30 minuter, därefter i medium hastighet i läget Natural under 30 minuter och slutligen i låg hastighet i läge Natural resten av tiden. Vid inställd hastighet MEDIUM: fläkten körs i medium hastighet i läget Natural under 30 minuter och därefter i låg hastighet i läget Natural återstånde tid. Vid inställd hastighet LÅG: fläkten körs på låg hastighet i läget Natural. Rengöring Stäng alltid av apparaten och dra ur kontakten innan rengöring. Använd inte fläkten i smutsiga, oljiga utrymmen (t ex kök eller rökrum) då fläktens ventilation kan blockeras. Rengör plastdelarna med ett milt diskmedel och en fuktig trasa. Använd aldrig kemiska rengöringsmedel. Apparaten eller dess sladd får ej doppas i vatten eller andra vätskor. Om apparaten ej skall användas på en tid, täck över den och förvara den på ett torrt och svalt ställe. 8.

9 Säkerhetsföreskrifter 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 4. Innan gallret tas bort för rengöring, dra ur kontakten. 5. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 6. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 7. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Placera inte apparaten på eller i närheten av värmekälla, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. 9.

10 Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica V växelström 50 Hz Input power 65 watt Fjärrkontroll: 2 x 1,5V AAA batterier (ej inkluderade) Rätt till löpande ändringar förbehålles. 10.

11 OBH Nordica Tårnvifte modell 1383 Før bruk Før viften tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Ta bort ledningsklemmen og rull ledningen helt ut. Under bruk Fjernkontroll - Vær nøye med å plassere batteriene korrekt, se markering av polene på fjernkontrollen (fig 1) - Bruk ikke forskjellige batterier - Bytt begge batteriene samtidig. - 2 stk AAA 1,5 V batterier (ikke inkl ) (fig 1). - Det er 5 meter rekkevidde på fjernkontrollen. Viften Figur 2 viser hvilke funksjoner de ulike knappene har på fjernkontrollen. Disse funksjonene er de samme som beskrevet på viften under. 1. 1/0 2. Hastighet 3. Vindus display 4. Vifteinnstilling 5. Oscillering 6. Time Bruk bærehåndtaket hvis viften skal flyttes. Pass på at støpslet er tatt ut av kontakten. 11.

12 1/0 Trykk på strømbryteren for å sette i gang viften. Viften starter på lav hastighet. Trykk igjen på strømbryteren for å slå av viften. HASTIGHET Trykk på knappen suksessivt for å endre hastighet fra LAV (1) til MEDIUM ( 3). TIMER Trykk på knappen for å starte timeren. Timeren kan stilles inn fra ½ time til 7,5 timer. Hvert trykk øker tiden med ½ time. Når timeren oppnår den innstilte tiden, stopper viften automatisk. For å bruke viften uten timer, trykk så på timerknappen til alle indikatorlamper er slått av. Hvis du ønsker å slå av viften før tiden er oppnådd, trykk da på 1/0 knappen. OSCILLERING Trykk en gang for å aktivere oscilleringen og trykk igjen på knappen for å slå av. VIFTEINNSTILLING NATURAL i innstilling NATURAL gir viften kontinuerlig så naturlig luft som mulig (etterlignet som ute) ved å velge mellom innstilt hastighet og en lavere hastighet. Er hastigheten innstilt på HØY vil viften skifte mellom HØY MEDIUM og LAV hastighet. På MEDIUM hastighet vil viften skifte mellom MEDIUM og LAV. På innstilling LAV vil viften skifte mellom LAV og STOPP. VIFTEINNSTILLING SLEEP ved innstilt hastighet HØY: viften kjører i høy hastighet i innstilling Naturell under 30 minutter og deretter i medium hastighet i innstilling Naturell under 30 minutter og til slutt i lav hastighet i innstilling lav Naturell resten av tiden. Ved innstilt hastighet MEDIUM: viften kjører i medium hastighet i innstilling Natural under 30 minutter og deretter i lav hastighet i innstilt Natural gjenstående tid. Ved innstilt hastighet LAV: viften kjører på lav hastighet i innstilling Natural. Rengjøring Slå alltid av apparatet og dra støpslet ut av kontakten før rengjøring. Rengjør plastdelene med en fuktig klut og mildt oppvaskmiddel. Bruk aldri kjemiske rengjøringsmidler. Dypp aldri apparatet eller ledningen i vann eller andre væske. Hvis apparatet ikke skal brukes på lang tid, skal den tildekkes og oppbevares på et tørt og svalt sted. 12.

13 Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Før gitteret fjernes for rengjøring skal støpslet tas ut av kontakten. 5. Apparatet eller ledningen må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 6. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 7. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el-apparater. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 9. Sett ikke apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 11. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 12. Det anbefales at el-installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI-rele-brytestrøm maks. 30 ma). Kontakt evt. en autorisert el-installatør. 13. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk. 14. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass. 13.

14 Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved avlevering av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal avleveres på en spesiell miljøstasjon. Batteriene skal tas ut før apparatet avleveres. Pass også på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte, da det er fare for at de kan lekke syre. Kontroller holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 50 Hz Input power 65 W Fjernkontroll: 2 x 1,5 V AAA batterier (følger ikke med) Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 14.

15 OBH Nordica -tornituuletin malli 1383 Ennen käyttöä Lue käyttöohje perusteellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja säästä ohje myöhempää tarvetta varten. Poista liitosjohdon side ja avaa liitosjohto kokonaan. Tuulettimen käyttö Kaukosäädin - Varmistu, että paristojen asennus on tapahtunut kaukosäätimen kotelossa merkityllä tavalla (kuva 1). - Älä sekoita paristo- ja/tai akkutyyppejä. - Paristoja vaihdettaessa on molemmat vaihdettava samalla kerralla. - Kaukosäädin toimii kahdella 1,5 V AAA-kokoisella paristolla, jotka eivät sisälly toimitukseen (kuva 1). - Kaukosäätimen pisin toimintaetäisyys on 5 metriä. Tuuletin Kuvassa 2 on kaukosäätimen painikkeiden toiminnot. Niiden numerointi on sama kuin tuulettimen alla kuvaillut painikkeet. 1. 1/0 päälle/pois 2. Nopeus 3. Näyttöikkuna 4. Puhallustavat 5. Oskillointi 6. Ajastin 15. Ennen tuulettimen siirtoa on pistotulppa irrotettava pistorasiasta. Tuulettimen siirto tapahtuu kuvan osoittamasta nostosyvennyksestä.

16 1/0 päälle/pois Painikkeen painalluksella tuuletin käynnistyy aluksi alimmalla nopeudella. Seuraavalla painikkeen painalluksella tuuletin kytkeytyy pois käytöstä. SPEED nopeus Painikkeen peräkkäisillä painalluksilla tuulettimen nopeus muuttuu hitaasta (1) keskinopeuteen (2) ja suurimpaan (3). TIMER ajastin Painikkeen painallus käynnistää ajastimen, joka voidaan asettaa välille 0,5...7,5 tuntia. Painikkeen jokainen painallus lisää aikaa 0,5 tuntia. Kun asetettu aika täyttyy, niin tuuletin sammuu automaattisesti. Jos tuuletin halutaan pysäyttää ennen asetetun ajan täyttymistä, niin painetaan 1/0-painiketta. Tuuletinta voi käyttää ilman ajastusta, se tapahtuu painamalla TIMER-painiketta kun nes kaikki merkkivalot ovat sammuneet. OSCILLATION oskillointi Painikkeen painalluksella tuuletin tekee edestakaista kiertoliikettä ja uuden painalluksen jälkeen kiertoliike pysähtyy. Puhallustapa NATURAL Tässä tilassa puhallus muistuttaa luonnollista tuulenvirettä ulkona. Puhallus vaihtelee tuulettimeen valitun nopeuden ja alimman nopeuden välillä. Suurimmalla nopeudella tuulettimen nopeus vaihtelee suurimman, keskinopeuden ja hitaan nopeuden välillä. Keskinopeudella tuulettimen nopeus vaihtelee keskinopeuden ja hitaan nopeuden välillä. Hitaalla nopeudella tuulettimen nopeus vaihtelee hitaan nopeuden ja tuulettimen pysähtymisen välillä. Puhallustapa SLEEP SUURIMMALLA NOPEUDELLA valittuna tuuletin toimii NATURAL-puhallustavalla 30 minuuttia, jonka jälkeen vastaavalla tavalla keskinopeudella 30 minuuttia ja edelleen hitaalla nopeudella lopun aikaa. KESKINOPEUDELLA valittuna tuuletin toimii NATURAL-keskinopeuspuhallustavan mukaan 30 minuuttia ja hitaalla NATURAL-nopeudella lopun aikaan. HITAALLA NOPEUDELLA valittuna tuuletin toimii hitaalla NATURAL-puhallustavalla. Puhdistus Kytke tuuletin pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä tuuletinta rasvaisessa tai likaisessa ympäristössä (keittiö, savuinen paikka jne.), koska tuuletin saattaa tukkeutua. Muoviosat puhdistetaan miedolla puhdistusaineella ja kostealla liinalla. Puhdistukseen ei tule käyttää voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita. Tuuletinta tai sen liitosjohtoa ei missään tapauksessa tule upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 16.

17 Mikäli tuuletinta ei käytetä pitkään aikaan, tulee se peittää ja varastoida kuivassa paikassa. Sähkölaitteet ja turvallisuus 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V vaihtojännitteeseen ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä sekä laitteen käytön jälkeen. 4. Ennen kuin laitteen etuverkko irrotetaan puhdistusta varten, on pistotulppa irrotettava pistorasiasta. 5. Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 6. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 7. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 8. Huolehdi, ettei liitosjohto jää vapaasti riippumaan pöydältä. 9. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai sen läheisyyteen, tai avotulen tai muun sellaisen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 12. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 14. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. 17.

18 Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Ympäristö ja paristojen hävittäminen Paristoja hävitettäessä on tärkeää ajatella ympäristöä. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana. Toimita käytetyt paristot niille tarkoitettuun keräilypisteeseen. Hävitettävästä laitteesta on poistettava paristot. On myös huolehdittava siitä, että paristot eivät ole yli-ikäisiä tai loppuunkäytettyjä. Liian vanhat paristot saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitetta. Tarkista paristojen käytettävyyden osoittava päiväysmerkintä. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V 50 Hz Input power 65 W Kaukosäätimen paristot: 2 kpl 1,5 V AAA (Ei sisälly toimitukseen) Oikeus muutoksiin pidätetään. 18.

19 OBH Nordica Tower fan model 1383 Before use Before first use, read the instruction manual carefully and save it for future use. Remove the cable tie and unravel the cord set completely. Use Remote control - Ensure batteries are inserted in the correct direction, noting the polarity marked on the casing (fig 1). - Do not mix battery types. - When replacing, ensure both batteries are changed at the same time. - 2 pieces AAA 1,5 V batteries (not included) are required (fig 1). - The range of the remote control is 5 metres. Fan Fig 2 illustrates the function buttons on the remote control. These functions are the same as described for the fan controls given below. 1. 1/0 2. Speed 3. Display window 4. Breeze modes 5. Oscillation 6. Timer Use the grip handle when moving the fan and make sure it s unplugged from mains supply. 19.

20 1/0 - Press the button to turn on the fan. It will start at slow speed. Press the button again to turn off the fan. SPEED - Successive presses of this button changes the fan speed from slow (1) to medium (2) and high (3). TIMER - Press this button to start the timer. The timer can be set from 0,5 hours up to 7,5 hours. Each press adds 0,5 hour. When the time reaches the preset time, the fan will stop automatically. To use the fan without timer, press the timer button until all indicator lights are off. If you wish to turn off the fan before the preset time has expired, press the 1/0 button. OSCILLATION - Press to oscillate the fan, press again to stop. NATURAL BREEZE In Natural mode, the fan continually generates a breeze effect by alternating between the selected fan speed and a lower speed. At HIGH speed the fan speed changes between High-Medium and Low speeds. At MEDIUM speed the fan changes between Medium and Low. At LOW speed the speed changes between Low and Stop. SLEEP BREEZE Sleep mode select at high speed: The fan will operate at high speed in Natural breeze model for 30 minutes, then at medium speed in Natural mode for 30 minutes and then it will operate at low speed in Natural mode for remaining time. Sleep mode selected at Medium speed: The fan will operate at medium speed in Natural mode 30 minutes and then it will operate at low speed in Natural mode for remaining time. Sleep mode selected at low speed: The fan will operate at low speed in Natural mode. Cleaning Turn the appliance off and pull the plug before cleaning. Do not use the product in greasy or dirty areas (i.e. kitchen, smoky places etc.) as the air vents may become blocked. Clean the plastic parts with a mild detergent and a damp cloth. Never use chemical detergents. The appliance and it s cord can never be immersed in water or any other liquid. If you won t use the appliance for a longer period, cover it and store it in a dry place. 20.

21 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard for cleaning. 5. Neither the appliance nor the cord must be immersed into water or other liquids. 6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 12. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 13. The appliance is for domestic use only. 14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. 21.

22 Environmental considerations and disposal of batteries When disposing of batteries it is essential to take the environment into consideration. Used batteries must never be disposed of with domestic garbage. Used batteries must be returned to one of the authorized collection points. Batteries must be removed from the appliance before it is disposed of. Also take care that the batteries are not expired or become worn-out since there may then be a risk that the batteries will leak acid. Check the validity date printed on the batteries. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if you wish to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it s purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica volt 50 Hz Input power 65 watt For remote control: 2 x 1,5V AAA batteries (not included) With reservation for running changes. 22.

23

24 SE/MB/1383/211210

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage //

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage // Wellness massage-on-the-go // mini massager // Comfortable massage // 3 batteries // Easy to use // Type 6022-6023 Brugsanvisning - dansk side 3-4 Bruksanvisning - svensk side 5-6 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385 HI-TECH TOWER FAN Model 1385 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-7 8-12 13-17

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function Classic Toaster Light indicator Crumb tray End signal indication 700 watt Large toast rack Adjustable setting On/off function 2632_KK_UVN_081113.indd 1 11/8/2013 11:38:21 AM Bruksanvisning - svenska...

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59 CRIMPER 3010_AE_0808.indd 1 2008-11-03 09:50:59 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage //

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage // Wellness foot spa infra heat // foot bath // Heat function // Vibration massage // Bubbles // Massage rollers // Type 6063 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles

Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles Shiatsu back and shoulder massage Adjustable power 3D function (massage, heat and vibration) Relaxing music and audio connection 5

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes //

Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // Wellness heating blanket // bed warmer instant heat // 9 Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // 150 X 80 cm, upper side 100% combed cotton // Washable (40 C) //

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. 9837_IM_291010.indd 1 29-10-2010 13:29:00. Large LCD display // Capacity 5 kgs 1 g increment //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. 9837_IM_291010.indd 1 29-10-2010 13:29:00. Large LCD display // Capacity 5 kgs 1 g increment // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

Wellness. futura light // personal scale // LCD. 150 kgs. Type 6272/ mm. Capacity 150 kgs // Super slim only 20 mm // Instant on function //

Wellness. futura light // personal scale // LCD. 150 kgs. Type 6272/ mm. Capacity 150 kgs // Super slim only 20 mm // Instant on function // Wellness futura light // personal scale // 20 mm Super slim only 20 mm // LCD Extra large LCD 76x40 mm with blue backlight // Instant on function // Low battery and overload indicator // 150 kgs Capacity

Lisätiedot

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning //

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Kitchen king size waffle // waffle iron // Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6972 6972_UL_UVN_041113.indd 1 11/4/2013

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Tower Fan. Pelarfläkt Tårnvifte Pylvästuuletin. Art.no Model ND-668R Ver English. Svenska. Norsk. Suomi

Tower Fan. Pelarfläkt Tårnvifte Pylvästuuletin. Art.no Model ND-668R Ver English. Svenska. Norsk. Suomi Tower Fan Pelarfläkt Tårnvifte Pylvästuuletin English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 36-4772 ND-668R Ver. 201201 2 35 Tower Fan Art.no 36-4772 Model ND-668R Please read the entire instruction manual

Lisätiedot

Wellness. heating plaid // warm & cosy mid size // Type Nine temperature settings // Washable (40ºC) // Soft micro plush //

Wellness. heating plaid // warm & cosy mid size // Type Nine temperature settings // Washable (40ºC) // Soft micro plush // Wellness heating plaid // warm & cosy mid size // Nine temperature settings // Soft micro plush // Washable (40ºC) // Fast heating technology // Timer 3h // 150 x 90cm // Type 4080 Brugsanvisning - dansk...

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

Wellness. glass scale // electronic glass scale // OFF LCD. 150 kgs. Type Nice design // Capacity 150 kgs // Automatic switch off after use //

Wellness. glass scale // electronic glass scale // OFF LCD. 150 kgs. Type Nice design // Capacity 150 kgs // Automatic switch off after use // Wellness glass scale // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6256 6256_CS_UVN_100214.indd 1 2/12/2014

Lisätiedot

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 2436_2437_2399_KL_UVN_100813.indd 1 8/26/2013 9:25:52 PM

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function 4771_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 5:21:43 PM

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Tower Fan. Pelarfläkt Stolpevifte Pylvästuuletin. Art.no Model LF-45R-UK LF-45R Ver English. Svenska. Norsk.

Tower Fan. Pelarfläkt Stolpevifte Pylvästuuletin. Art.no Model LF-45R-UK LF-45R Ver English. Svenska. Norsk. Tower Fan Pelarfläkt Stolpevifte Pylvästuuletin English Suomi Svenska Norsk Art.no Model 18-2844 LF-45R-UK 6-4526 LF-45R Ver. 201012 2 Tower Fan Art.no 18-2644 Modell LF-45R-UK 6-4526 LF-45R English Please

Lisätiedot

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function 1100 watt heating element Equivalent to 12 large cups Auto-off after 2 hours Anti-drip function Detachable filter holder Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 SE BRUKSANVISNING Terassvärmare 900W FI KÄYTTÖOHJEET Terassilämmitin 900W EN INSTRUCTION MANUAL Carbon Heater 900W SE Säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa instruktioner

Lisätiedot

Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience

Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience Air inflation Massage Cushion Shiatsu massage for neck and back shoulders Kneading massage in 2

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST 31-3771, 31-3772 Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 25-07 www.clasohlson.com ENGLISH Please read the entire instruction manual before using and save it

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

9"/12" Bordsfläkt. 9"/12" Pöytätuuletin. 9"/12" Desk Fan

9/12 Bordsfläkt. 9/12 Pöytätuuletin. 9/12 Desk Fan 99 940 90-91 SE BRUKSANVISNING 9"/12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 9"/12" Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 9"/12" Desk Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups Espresso Prego Espresso maker 6 cups Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 4-6

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater Modell / Malli / Model: DL03A TURBO 99 870 07-08 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5

Lisätiedot

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 GB 1.Transmitter part 2.Control Indicator Lights up when a signal is transmitting.when this light blinks weekly, batteries have to be replaced. 3.

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades 6712_IDV_UVN_310713.indd 1 8/14/2013 10:43:35 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-7

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SHIATSU BODY MASSAGE. Shiatsu massage, rolling massage and vibration - type 6088

SHIATSU BODY MASSAGE. Shiatsu massage, rolling massage and vibration - type 6088 SHIATSU BODY MASSAGE Shiatsu massage, rolling massage and vibration - type 6088 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu

Lisätiedot

Wellness. shiatsu // back massager with heat // WITH HEAT. Type 6076. Shiatsu massage // With heat // Touch pad control // With light //

Wellness. shiatsu // back massager with heat // WITH HEAT. Type 6076. Shiatsu massage // With heat // Touch pad control // With light // Wellness WITH HEAT shiatsu // back massager with heat // Shiatsu massage // With heat // 6 With light // 6 different programs // Touch pad control // Type 6076 6076_PC_0308.indd 1 2009-02-23 10:25:32 Brugsanvisning

Lisätiedot

Master Blender High power blender

Master Blender High power blender Master Blender High power blender ICE & SMOOTHIE 1250 W Ice crush 6 knives Step-less speed Smoothie and ice crush 1,5 L glass jar 6639_IDV_0413.indd 1 2013-06-27 10:05:15 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Blender Accessory for Zeus Kitchen machine

Blender Accessory for Zeus Kitchen machine Blender Accessory for Zeus Kitchen machine 1,4 L Glass jar Knives in stainless steel 7610_UL_0613.indd 1 2015-09-11 10:21:48 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 11 Bruksanvisning

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch //

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch // Kitchen quickmix // stick mixer // Detachable shaft // Soft touch switch // 2 speeds // 400 watt // Type 6705 6705 IDV_UVN_050813.indd 1 8/26/2013 3:35:38 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Omega microwave oven Volume: 20L with grill

Omega microwave oven Volume: 20L with grill Omega microwave oven Volume: 20L with grill Grill function Defrost function Capacity 20L 700 watt 6 auto menus Combination grill/microwaves 7525_UL_UVN_230114.indd 1 1/23/2014 1:25:46 PM Bruksanvisning

Lisätiedot

Pure Comfort Ultrasonic Compact humidifier

Pure Comfort Ultrasonic Compact humidifier Pure Comfort Ultrasonic Compact humidifier For improved indoor climate 90 300 300 Ultrasonic mist Room capacity: Up to 90 m 3 Adjustable humidity Steam output Ionizer Low noise level 6163_ES_UVN_0413.indd

Lisätiedot

Kitchen. compact smart // waffle iron // Type Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // 5 crispy waffels //

Kitchen. compact smart // waffle iron // Type Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // 5 crispy waffels // Kitchen compact smart // waffle iron // Non-stick coating // 5 crispy waffels // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6959 6959_UL_UVN_041113.indd 1 11/5/2013 10:25:28 PM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

Golfpallon etsijä asennusmanuaali

Golfpallon etsijä asennusmanuaali Golfpallon etsijä asennusmanuaali Prazza takuu Kaikki Prazza tuotteet on suunniteltu ja valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaan, tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja helppoja asentaa. Jos sinulla ilmenee

Lisätiedot