MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA"

Transkriptio

1 MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA air conditioner. For correct operation, please read this owner s manual carefully before operating the unit and keeps it carefully for consultation. Tack för att du valde ett INNOVA luftkonditioneringsagreggat. För korrekt användning, läs denna bruksanvisning noggrant innan enheten tas i drift och förvara den lättåtkomligt för senare bruk. Kiitämme ilmastointilaitteen hankinnasta. Jotta laite toimisi oikein, lue käyttöohje huolellisesti ja säästä se myöhempää tarvetta varten. Dziękujemy za wybór klimatyzatora INNOVA. W celu zapewnienia prawidłowego działania prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkownika przed uruchomieniem jednostki. Prosimy również o przechowywanie instrukcji użytkownika celem ewentualnej porady technicznej.

2 INNEHÅLL Drift och underhållsanvisningar Läs följande noggrant inan användning av enheten. Drift och underhållsanvisningar 1 Användaranvisningar..2 Användning..4 Namn och funktion för ingående delar. 6 Användning av fjärrkontroll 7 Nödåtgärder.15 Rengöring och skötsel 16 Felsökning 18 Installationsanvisning.21 Installationsskiss. 23 Installera inomhusenheten...24 Installera utomhusenheten 26 Kontroller efter installation...28 Drifttest.28 Kabelklämmor och sladdiameter..29 Nätsladden skall sättas fast ordentligt. Annars finns risk för elektriska stötar, överhettning eller brand. Använd inte längre nätsladdar och dela inte eluttag. VARNING Dra ej ur nätsladden under drift. Annars finns risk för elektriska stötar eller brand. Hantera ej aggregatet med våta händer. Skarva aldrig kabeln, använd heller inte förlängningsladd. Annars finns risk för överhettning eller brand. Dra ej i sladden för att dra ur strömmen. Denna symbol står för förbjudna åtgärder Denna symbol står för åtgärder som bör följas Siffrorna i denna manual kan skilja sig från de faktiska. Se Ert aggregat för referens och faktiska siffror Det kan medföra risk för överhettning eller brand. Vid rengöring av aggregatet är det viktigt att stoppa driften och slå av strömbrytaren. Det kan medföra risk för elektriska stötar. Aggregatet bör ej användas om spänningen varierar kraftigt. Vid låg spänning vibrerar kompressorn kraftigt vilket kan orsaka skador på kylsystemet. Det kan medföra risk för elstötar eller brand. Vid synlig rök eller brandlukt skall aggregatet omedelbart stängas av och servicepersonal kontaktas. Annars finns risk för elektriska stötar V~ 50Hz Aggregatet kan vara skadat och kan medföra risk för elektriska stötar eller brand. 1

3 Användaranvisningar Användaranvisningar Aggregat och uttag skall vara jordade! Koppla alltid ifrån strömförsörjningen om aggregatet inte skall användas under en längre tid.. Välj lämplig temperatur Försök ha en rumstemp. på ca 5 grader under utetemp. Aggregatets nätkablar är av Y-typ. Kapa eller skada inte nätsladdar eller kontrollkablar. Om någon av dessa är skadad, kontakta servicepersonal. Luftflödets riktning kan justeras på lämpligt sätt. Vid drift, justera vertikal luftriktning genom att justera lamellerna uppåt eller neråt. Om så ej är fallet, tillkalla behörig personal för installation. Anslut inte var kabeln till gasledning, vattenledning, avlopp eller dylika anordningar.. Annars kan ackumulerat damm orsaka elstötar eller brand... Detta kan spara el. Stoppa inte in händerna i luftintag eller luftutsläpp Lameller för höger / vänster riktning Lameller för upp/ner riktning Rikta inte luftströmmen direkt mot växter eller djur. Detta kan vara skadligt för dem. Lämna inte fönster och dörrar öppna vid användning av luftkonditioneringsaggregatet. Blockera inte luftintag, luftutsläpp eller ventiler, utomhus eller inomhus. Håll brännbara vätskor eller sprayer på minst 1 meters avstånd från aggregatet. Detta kan orsaka kroppsskador. Utsätt Er inte för kalla luftströmmar under längre tid. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften, t.ex för att torka kläder. Det kan minska aggregatets kapacitet. Det kan minska kapaciteten på aggregatet eller orsaka fel. Kan orsaka brand eller explosion. Se till att aggregatet monteras på ett stabilt fäste. Placera ej föremål eller kliv på utedelen. Försök inte att reparera aggregatet själv. Detta kan orsaka hälsoproblem. Undvik att stänka vatten på aggregatet, vilket kan resultera i elchock och funktionsstörningar. Placera ej gaslbrännare o.dyl under aggregatet. Om fästet är skadat kan aggregatet falla ned och orsaka skada. Det innebär risk för att man faller och skadar sig. Felaktig reparation kan leda till elektrisk stöt eller brand. Överlåt därför reparationer till fackmän. Kan resultera i kolmonoxidförgiftning 2 3

4 Användning Arbetssätt och speciella funktioner för kylning Funktionsprincip: Luftkonditioneringanläggningen absorberar värme med hjälp av inomhusdelen och leder ut den till utomhusdelen för att släppas ut, och på så sätt sänka inomhustemperaturen. Genom denna princip, kommer dess kylkapacitet att minska med ökande utomhustemperatur. Frysskyddsfunktion: Om enheten körs i COOL-läge med låg temperatur kan frost bildas på värmeväxlaren. Då inomhusvärmeväxlarens temperatur sjunkit under 0 grader kommer inomhusenhetens mikrodator stoppa kompressorn och utomhusfläkten för att skydda enheten. Användning Kylvindsförhindrande: I uppvärmningsläge ( heat-mode ) kommer inomhusfläktens uppstart att fördröjas i 2 minuter om inomhusvärmeväxlaren inte kommer upp i temperatur under följande tillstånd: 1. Värmaren startar 2. Efter avslutad auto-avfrostning 3. För låg utomhustemperatur Svag vind I följande fall kan inomhusenheten blåsa en lätt bris: 1 Vid Heat-mode startar inte kompressorn upp trots att aggregatet är påslaget 2. Vid Heta-mode uppnås inställd temperatur och kompressorn stannar i ca 1 min. Arbetssätt och speciella funktioner för uppvärmning Funktionsprincip: Luftkonditioneringanläggningen absorberar värme med hjälp av utomhusdelen och leder in den till inomhusdelen för att släppas ut, och på så sätt höja inomhustemperaturen. Genom denna princip, kommer dess uppvärmningskapacitet att minska med minskande utomhustemperatur. Detta luftcirkulationssystem kan höja inomhustemperaturen på kort tid. Om utomhustemperaturen blir för låg, använd andra värmekällor Avfrostning: Vid låg utomhustemperatur med samtidig hög luftfuktighet, kommer frost att bildas i utomhusdelens värmeväxlare efter en tids drift, vilket påverkar värmeeffekten. Vid sådant tillfälle kommer automatisk avfrostning att starta. Värmeproduktionen kommer då att avstanna i 3-12 minuter. * Under automatisk avfrostning kommer fläktarna i inomhus- och utomhusdelen att stanna. * Under automatisk avfrostning kommer temperaturdisplayen på inomhusdelen att visa H1, medan utomhusdelen kan avge ånga, på grund av avfrostningen. Detta är normalt. * När den automatiska avfrostningen avslutats kommer värmeproduktionen att återupptas. Betingelser där drift inte är möjlig Vid följande temperaturer kan temperaturvakten slå till och aggregatet stanna. HEAT läge Vid kylning eller avfuktning vid luftfuktighet under 80% under längre tid, kommer daggdroppar att uppstå vid luftutblåset. Quiet Design: Utomhustemp. över 24 C Utomhustemp. under -15 C Inomhustemp. över 27 C COOL läge Utomhustemp. över 43 C Inomhustemp. under 21 C Vid val av "Auto Quiet " funktionen, under COOL -läge, kan ljudnivån vara fortsatt hög under de första 10 minuterna. DRY läge Utomhustemp. under 18 C Vinkel på luftstyrningen Luftspridarna ska inte justeras för hand! Efter justering kan det hända att spridarna inte stänger ordentligt. Dra ur strömmen till aggregatet, vänta i 10 sekunder och anslut sedan strömmen igen, spridarna bör då återgå. 4 5

5 Namn och funktion för ingående delar Användning av fjärrkontroll Inomhusenhet Luftinsläpp Namn och funktion för delar i fjärrkontroll Obs: Se till att det inte finns några hinder mellan receivern och fjärrkontrollen, Tappa eller kasta inte fjärrkontrollen, Låt inte någon vätska komma in i fjärrkontrollen, placera inte fjärrkontrollen direkt under solljus eller på andra mycket varma platser. Sändare FLÄKT FAN knappen Auto, Låg, Medel, Hög fart kan väljas. Efter påslag är Auto-läget inställt. Vid Avfrostningsläge kan endast Låg fläkthastighet väljas. Luftutblås Inst. temp Viloläge Tyst Power/ Värme Kyla Kör Mottagare Fjärrkontroll Stickkontakt Displayer Frontpanel Fjärrkontroll KLOCKA Låg fart Hög fart CLOCK knappen Medelfart Tryck på denna knapp för att ställa in klockan. Symbolen blinkar. Tiden kan justeras genom att trycka på + eller knappen. Genom att hålla inne någon av dessa knappar ändras värdet med 10 minuter åt gången. Genom att återigen trycka på CLOCK eller CONFIRM sätts tiden. Symbolen lyser fast för att indikera detta. Efter strömpåslag visas värdet 12:00. Om symbolen visas är det tiden som visas, i annat fall visas timervärdet. Utomhusenhet Vindhastighet Filter Luftspridare Väggrör ON / OFF knappen Vid tryck på denna knapp stängs enheten av eller på. SLEEP-funktionen kommer att upphävas. Luftintag Fästtape Ansl. kabel Avloppsrör MODE MODE knappen Auto, Sval, Torr, Fläkt och Värme-läge kan väljas. Auto-läge gäller vid uppstart. Vid Auto-läge visas inte aktuell temperatur. Vid Värme-läge är initalvärdet 28 C, vid andra operationslägen är initialvärdet 25 C. TEMP TEMP knappen Via denna knapp kan man visa och ställa in: Innetemperatur Visa omgivningstemperatur Visa utomhustemperatur Anmärkning: Den temperatur som visas på fjärrkontrollen är den inställda temperaturen. Luftutblås AUTO KYLA TORR FLÄKT VÄRME (endast för kyl- och värmeenhet) LJUS LIGHT knappen Med denna knapp kan ljuset slås av och på. Vid start av enheten är ljuset PÅ. 6 7

6 Användning av fjärrkontroll Namn och funktion för delar i fjärrkontroll Denna trådlösa fjärrkontroll är universell, och den kan användas för många enheter, vissa knappar på denna kontroll som inte är tillgängliga för den här enheten kan beskrivas nedan. + + knappen Denna knapp används för att öka temperaturen med en grad per tryckning. Håll in knappen under 2 sekunder för att snabbare stega upp till rätt temperatur Temperaturinställning är ej tillgänglig under Auto-läge men kommandot kan skickas genom ovanstående operation. Möjligt temperaturområde: 16 C - 30 C. Användning av fjärrkontroll Namn och funktion för delar i fjärrkontroll Denna trådlösa fjärrkontroll är universell, och den kan användas för många enheter, vissa knappar på denna kontroll som inte är tillgängliga för den här enheten kan beskrivas nedan. TIMER ON BUTTON Tryck på knappen TIMER ON för att ställa kontrollen i timer-läge. Justera timerinställningen med hjälp av + och knapparna. Varje tryck ändrar tiden upp eller ner med 1 minuts intervall. Genom att hålla inne + eller knappen i 2 sekunder ändras tiden med 10 minuters intervall. Tryck på TIMER ON knappen en gång till för att slutföra timerinställningen. Ett ytterligare tryck på TIMER ON upphäver TIMER ON-inställningen. Innan TIMER funktionen används skall klockan i systemet ställas in. Remote control BLOW BLOW knappen Denna knapp sätter BLOW-läge Av / På. Vid Cool och Dry-läge aktiveras BLOW-läget genom ett tryck på knappen. Vid ytterligare ett tryck stängs BLOW-läget av. Vid påslag av aggregatet är BLOWläget OFF. Byte till COOL och DRYläge påverkar inte BLOW-läget. Om aggregatet är avstängt kan endast BLOW OFF ställas in och skickas. Denna funktion är inte tillgänglig vid Auto, Fan och Heat-läge. - - knappen Denna knapp används för att minska temperaturen med en grad per tryckning. Håll in knappen under 2 sekunder för att snabbare stega ner till rätt temperatur Temperaturinställning är ej tillgänglig under Auto-läge men kommandot kan skickas genom ovanstående operation. Möjligt temperaturområde: 16 C - 30 C. QUIET (TYST) knappen Tryck på denna knapp för att cirkulera mellan lägena Auto Quiet, Quiet och Quiet OFF. Vid påslag av aggregatet är Quiet OFF inställt. Notera: Quietläge kan inte ställas in när aggregatet är i Fan eller Dry läge. I Quiet läge ( "Quiet" visas i displayen) är val av fläkthastighet inte tillgängligt. I SAVE-läge är val av Quiet-lägen inte möjligt. Fjärrkontroll SWING UP / DOWN knappen Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa rörelsen på luftspridarna i de olika faser som visas nedan, off Om luftspridarna stoppas under sin upp / ner rörelse kommer de att stanna i aktuell position. Indikerar luftspridarna är i rörelse. I FEEL I FEEL knappen Använd denna knapp för att sätta på och stänga av I FEEL funktionen. HEALTHY OCH SAVE KNAPPEN Vid tryck på denna knapp kommer nedanstående ikoner att cirkulera i display. OFF TURBO TURBO knappen När COOL eller HEAT-läge är inställt, tryck på denna knapp för att slå på eller av TURBO-funktionen. TURBO ikonen visas i displayen. TURBO-funktionen stängs av vid ändring av driftläge eller fläkthastighet. TURBO-läge kan inte väljas när aggregatet är i SAVE-läge. TIMER OFF TIMER OFF knappen Tryck på denna knapp för att komma till TIMER OFF läget. TIMER OFF ikonen kommer att blinka.metoden för inställning är densamma som för TIMER ON. Save funktionen fungerar endast i COOL och HEAT lägena. Kan köras med 8 graders värmefunktion. Tryck på denna knapp för att ställa in SAVE läge, temperatur och fläkthastighet kan ej ändras i SAVE läge. I displayen visas fig.. Den temperatur och fläkthastighet som visas är ursprungsvärdena och kan alltså ej ändras. Ytterligare ett tryck på knappen stänger av SAVE funktionen. Healthy function finns inte för detta aggregat. 8 9

7 Användning av fjärrkontroll Användning av fjärrkontroll Namn och funktion för delar i fjärrkontroll Namn och funktion för delar i fjärrkontroll Cirkulerar mellan de olika lägena Sleep 1 ( ), Sleep 2 ( ), Sleep 3 ( ) och att avbryta Sleep funktionen, (3) Efter att ha slagit på Sleep-läge och ställt in en starttemperatur på 21-27C kommer temperaturen att sänkas med 1C per timme i 2 timmar och sedan kommer denna temperatur att bibehållas. Vid strömpåslag är Sleep-funktionen avstängd. Sleep 1: I Cool och Dehumidify lägena: Efter 1 timmes drift ökas temperaturen med 1C, och efter 2 timmar ökas temperaturen med 2C. Enheten kommer sedan att hålla denna temperatur. (4) Efter att ha slagit på Sleep-läge och ställt in en starttemperatur på 21-28C kommer temperaturen att sänkas med 1C per timme i 3 timmar och sedan kommer denna temperatur att bibehållas. I Sleep 3-läge kan en individuell temperaturkurva ställas in : (1) I Sleep 3-läge, tryck på Turbo-knappen under några sekunder. I fjärrkontrollens fönster syns texten 1 hour later och temperaturtecknen blinkar och visar senaste inställda temp.kurva. I HEAT läge gäller samma sak men istället sänks temperaturen med 1C efter en timme och med 2C efter ytterligare en timme. I Sleep-läge 2 kommer temperaturen att följa en förinställd kurva: I Cool läge: (1) Efter att ha slagit på Sleep-läge och ställt in en starttemperatur på 16-23C kommer temperaturen att ökas med 1C varje timme. Efter 3 timmar kommer temperaturen att bibehållas. Efter ytterligare 7 timmar kommer temperaturen att sänkas med 1C och enheten kommer att bibehålla denna temperatur. SLEEP knappen (2) Efter att ha slagit på Sleep-läge och ställt in en starttemperatur på 24-27C kommer temperaturen att ökas med 1C varje timme. Efter 2 timmar kommer temperaturen att bibehållas. Efter ytterligare 7 timmar kommer temperaturen att sänkas med 1C och enheten kommer att bibehålla denna temperatur. (3) Efter att ha slagit på Sleep-läge och ställt in en starttemperatur på 28-29C kommer temperaturen att ökas med 1C varje timme. Efter 1 timme kommer temperaturen att bibehållas. Efter ytterligare 7 timmar kommer temperaturen att sänkas med 1C och enheten kommer att bibehålla denna temperatur. SLEEP SLEEP BUTTON (2) Använd + och - knapparna för att ställa in den temperatur som skall användas efter en timmes drift. Tryck på Turbo -knappen för att spara inställningen. (3) I displayen syns nu 2 hours later. (4) Upprepa steg (2) (3) fram till och med 8 hours later. Fjärrkontrollen kommer därefter att återgå till normalläge. För att kontrollera inställningarna, gå in i inställningsläget enligt ovan och stega igenom med Turbo knappen. Om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder, återgår fjärrkontrollen till ursprungsläget. Man kan även gå ur inställningsläget genom att trycka på ON/OFF, Mode, Timer eller Sleep knappen. Om SAVE-läge är inställt fungerar inte SLEEP-funktionen. För att ställa in SLEEP-funktionen, gå först ur SAVE-läget. (4) Efter att ha slagit på Sleep-läge och ställt in en starttemperatur på 30C kommer temperaturen att sänkas med 1C efter 7 timmar och enheten kommer att bibehålla denna temperatur. I Heat läge: (1) Vid en grundinställning på 16C kommer aggregatet att bibehålla denna temperatur. (2) Efter att ha slagit på Sleep-läge och ställt in en starttemperatur på 17-20C kommer temperaturen att sänkas med 1C efter en timme och sedan kommer denna temperatur att bibehållas

8 Användning av fjärrkontroll Användarguide allmänna funktioner 1. Använd ON /OFF knappen för att slå på anläggningen. (OBS: Vid avstängning går luftspridarna på huvudenheten till stängt läge.) 2. Använd MODE knappen för att välja driftsläge, eller tryck på COOL Eller HEAT knapparna för att komma till dessa funktioner direkt. 3. Använd + och knapparna för att ställa in önskad temperatur. (Detta behövs inte i AUTO läge.) 4. Använd FAN knappen, för att ställa in fläkthastigheten, välj mellan AUTO FAN, LOW, MID och HIGH. 5. Använd knappen, för att välja rörelsemönster för luftspridarna. Användarguide- Övriga funktioner 1. Tryck på SLEEP-knappen för att ställa in Sleep-läge. 2. TIMER ON och TIMER OFF knapparna används för att ställa in tidsinställt av och påslag. 3. Använd LIGHT knappen för att slå av eller på ljuset på kontrollen. (Vissa enheter har inte denna funktion). 4. Använd TURBO knappen för att slå av och på TURBO-funktionen. Blow funktionen Förklaring av specialfunktioner Denna funktion blåser bort fukt från innedelens förångare efter avstängning av enheten. Detta görs för att undvika mögeltillväxt. 1. Om BLOW funktionen är påslagen: Efter att anläggningen stängts av via ON/OFF knappen fortsätter fläkten att gå på lågvarv under 10 minuter. Tryck på BLOWknappen om ni vill stänga av direkt. 2. Om BLOW funktionen är avslagen: Efter att anläggningen stängts av via ON/OFF knappen stängs anläggningen av direkt. AUTO RUN funktionen I AUTO RUN läge kommer anläggningen att automatiskt ställa in temperaturen i förhållande till gällande rumstemperatur. Användning av fjärrkontroll Låsfunktionen Tryck på + och knappen samtidigt för att låsa eller låsa upp. Om fjärrkontrollen är låst blinkar symbolen Swing-funktionen 1. Vid tryck på UP / DOWN knappen i mer än 2 sek. rör sig luftspridarna upp och ner. När knappen släpps stannar luftspridarna i aktuell position. 2. Under UP /DOWN-läget om status ändras från off-läge till swing- läge,och trycks in igen inom 2s, ändras status till Off-status direkt; om knappen trycks in igen inom 2 s så stegas up/down sekvensen igenom. Byte mellan Fahrenheit och Celsius När enheten är avstängd, tryck MODE och knappen samtidigt för att växla enhet. Ny avfrostningsfunktion Om denna funktion satts igång kommer aggregatet, vid avstängning, inte att slås av förrän avfrostningen är färdig. Om byte av läge sker, kommer detta inte att aktiveras förrän avfrostning är klar. För att stänga av eller sätta på denna nya funktion och fjärrkontrollen är i OFF-läge, tryck på MODE och BLOW knapparna samtidigt. Om enheten är i avfrostningsläge kommer de bägge temperatursiffrorna på fjärrkontrollen att visa H1. Om byte sker till HEAT-läge kommer H1 att blinka i 5 sekunder, ett tryck på + eller knappen tar bort detta och visar temperaturen. Efter påslag av fjärrkontrollen kommer avfrostningsfunktionen att vara avstängd som standard. Quiet funktionen När önskad temperatur uppnåtts kommer enheten att gå in i Quiet (Tyst) läge. Fläkthastigheten kan i detta läge justeras. Om man dock väljer Quiet mode i andra lägen, kommer aggregatet att gå in i Quiet läge direkt och fläkthastigheten kan då inte justeras. Sleep funktionen Under FAN och AUTO läge kan SLEEP funktionen inte ställas in. I DEHUMIDIFY (avfuktning) läge kan endast Sleep 1 väljas. SAVE funktionen Denna funktion fungerar endast i COOL och HEAT läge. I COOL läget visar displayen 30 och enheten körs i SAVE kylläge. Temperatur och fläkthastighet kan då inte justeras. I HEAT läge visar inomhusdisplayen 8 och anläggningen körs med en fluktuation på 8 o C i inomhustemperatur för att minska energiförbrukningen. TURBO funktionen Denna funktion kör fläkten på mycket hög hastighet för att snabbt få rumstemperaturen att överensstämma med inställd temperatur

9 Användning av fjärrkontroll Byte av batterier och diverse 1. Pressa luckan med symbolen i pilens riktning för att öppna locket till batteriutrymmet. (Se Fig 1. ) 2. Ta ut de gamla batterierna. 3. Sätt in 2 nya AAA1.5V batterier, var noga med polariteten. ( Se Fig 2.) 4. Sätt tillbaka locket. OBS: Var noga med att inte använda gamla batterier eller batterier av fel sort. Detta kan resultera i att fjärrkontrollen slutar fungera. Fig.1 Om fjärrkontrollen inte skall användas under en längre tid, ta ur batterierna för att undvika att batterivätska läcker ut och skadar fjärrkontrollen. Se till att enheterna är inom mottagningsavstånd. Se till att fjärrkontrollen är minst 1m från TV och stereoapparater för att undvika störningar. Om fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt, ta ur batterierna i minst 30 sekunder och stoppa in dom igen. Om detta inte löser roblemet, ersätt batterierna med nya. Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot huvudenhetens mottagare för att säkerställa att signalen går fram ordentligt. När fjärrkontrollen sänder en symbolen att blinka i ca 1 sekund. Fig.2 Skiss för batteribyte Slå på indikatorljuset: Slå av indikatorljuset: Indikatorljus för inomhusdel Nödåtgärder När indikatorljuset slås på visas symbolen När indikatorljuset slås av försvinner symbolen Nöd drift Om fjärrkontrollen är trasig eller har förkommit, kan man använda den manuella funktionen. Aggregatet kommer då att köras i AUTO-läge men fläkt och temperatur kan inte ändras. Gör så här: Den manuella switchen sitter under inomhusdelens frontlucka. Slå på enheten: Tryck på knappen, enheten kommer att starta i AUTO-läge, den inbyggda mikroprocessorn kommer att anpassa aggregatets drift till rådande inomhus temperatur. Slå av enheten: Tryck på knappen, enheten stängs av omedelbart. Fig

10 Rengöring och skötsel Varning Stäng av enheten och dra ur strömmen innan du börjar rengöra aggregatet. Om inte detta görs kan personskador uppstå p.g.a elschock. Använd aldrig rinnande vatten på inomhus eller utomhusdel vid rengöring. Lösningsmedel kan skada anläggningen. (Använd en torr trasa eller en trasa lätt fuktad i vatten.) Rengöring och skötsel Kontrollera innan användning Var noga med att ingenting blockerar luftintag eller utblås. Kontrollera att utrustningen är ordentligt jordad. Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen är OK. Kontrollera att ytterdelen är ordentligt monterad.. Rengöra frontpanelen(monteras bort innan rengöring) Vid rengöring av frontpanelen, doppa en trasa som i 45C vatten och vrid sedan ur den. Torka sedan av frontpanelen. OBS! Doppa inte frontpanelen i vatten, då skada kan uppstå på mikroprocessor och elektronikkretsar som finns i fronten av aggregatet. Rengöra luftfiltret (Rekommenderas att göras var tredje månad) Notera: Om aggregatet finns i dammiga miljöer, rekommenderas rengöring med tätare intervaller. Efter borttagande av filtret, se till att inte skada fingrarna på vassa delar i inomhusdelen. Borttagning av luftfilter Vik upp frontpanelen, dra filtret nedåt och ta ut det. Se Fig. 4(a, b). ( a ) Underhåll efter användning Stäng av huvudströmmen Rengör filter samt ute och innedelarnas skal. Rengör utedelen från damm och hindrande föremål. Rengör utedelen från ev. rost och skyddsmåla för att förhindra spridning. Använd helst det speciella regnskyddet för utedelen för att förhindra rost. ( b ) Rengöring av luftfilter Använd en dammsugare eller tvätta filtret med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Notera: Använd aldrig vatten varmare än 45C för att undvika att filtret missfärgas eller deformeras. Torka aldrig filtret över öppen låga. Fig.4 Montering av luftfilter Återmontera filtret i pilarnas riktning. Stäng och lås sedan fast locket

11 Felsökning VARNING Försök inte att reparera luftkonditioneringen själv, det kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Kontrollera följande punkter innan kontakt med servicepersonal. Felbild Lösning Felbild Enheten arbetar inte. Breaking off Lösning Felsökning Är strömmen bruten? Har strömsladden lossnat? Är säkringen hel? Är spänningen för hög eller för låg? (Test utförs av yrkesman) Är TIMER riktigt inställd? Aggregatet startar inte direkt efter omstart. Väntar.. Om anläggningen stoppats, kommer den inte att starta förrän efter ca. 3 minuter för att undvika skador på aggregatet. Kyl / Värme kapaciteten är dålig. Är temperaturinställningarna riktiga? Är ute eller innedelen igensatta? Är filtret smutsigt? Är fönster och dörrar stängda? Är fläkthastigheten satt på LOW (låg)? Finns några andra värmekällor i rummet? Konstig lukt kommer ur utblåset efter start. Ljudet av rinnande vatten hörs under drift. Enheten är i sig själv doftlös. Lukten kan komma från den omgivande luften Lösning: Rengör luftfiltret. Om problemet kvarstår behöver anläggningen rengöras ordentligt. (Kontakta auktoriserat servicecenter.) Ljudet kommer från köldmedel som flödar i maskinens rör. Det är helt normalt. Fjärrkontrollen fungerar inte. Om enheten är upptagen med olika funktioner kan ibland fjärrkontrollens funktion störas. Starta då om innedelen genom att bryta strömmen och ansluta den igen. Är fjärrkontrollen inom räckvidd? Hindrar något signalen från att nå fram? Behöver batterierna laddas eller bytas? Fjärrkontrollen kan vara skadad. Vid drift i COOL-läge kommer en dimma ur enhetens utblås. Detta fenomen uppstår då inomhusluften är väldigt varm och fuktig. Vid snabb nedkylning kondenseras fukten och dimma uppstår. Efter en stunds drift kommer dimman att försvinna. Vatten läcker ner i rummet. Vatten läcker ur utedelen. Luftfuktigheten kan vara mycket hög. Kondensvatten kan ha flödat över. Anslutningen till innedelens avloppsrör kan ha lossnat. När enheten körs i COOL-läge kan kondens uppstå på anslutningsrör, detta är normalt. När enheten körs i AUTO DEFROSTINGläge kan is töa och rinna ut. När enheten körs i HEAT-läge kan vatten som samlats på värmeväxlaren droppa ner. Ett gnisslande ljud hörs vid start och stopp av enheten. Detta beror på att plasten vrider sig något vid temperaturförändringar. Konstigt ljud kommer från innedelen. Fläkt och kompressorrelä avger ljud vid av och påslag. Ljud uppstår även när avfrostningsfunktionen slås av och på. Detta beror på att köldmediet byter flödesriktning

12 Felsökning Felbild Innedelen avger ingen luft. Fukt uppstår på innedelens utblås. Lösning När anläggningen körs i HEAT-läge och värmeväxlaren i innedelen fortfarande är kall, kan enheten sluta blåsa luft i upp till 2 minuter för att förhindra att kall luft blåses ut i rummet. I HEAT-läge, när utetemperaturen är låg eller har hög luftfuktighet bildas frost på utomhusdelens värmeväxlare. Detta gör att enheten går in i avfrostningsläge i 3-12 min. Innedelen upphör under denna tid att blåsa in luft. Under avfrostningen kan vatten läcka ut eller dimma bildas. I avfuktningsläge stannar ibland innedelens fläkt. Om enheten körs vid hög luftfuktighet under en längre tid, kan luft kondensera på utloppsgallret och forma droppar. I följande situationer skall anläggningen omedelbart stoppas, och göras strömlös. Kontakta sedan Er återförsäljare. Skarpa ljud hörs vid igångsättning Obehagliga lukter sprids vid drift. Vatten läcker in i rummet Säkerhetsbrytare eller säkringar löser ut ofta Vatten stänks oavsiktligt över anläggningen Elsladden eller kontakten är ovanligt varma. Kundservice Alla våra produkter har garanti. Spara alltid garantisedeln. Om ni har några problem, kontakta ert INNOVA servicecenter. Stoppa anläggningen och dra ur sladden! Installationsanvisning Viktigt 1. Installation skall göras av kvalificerad personal och i enlighet med denna manual. 2. Om aggregatet skall ha en fast elinstallation, skall säkerhetsbrytare installeras. Alla poler skall därmed brytas och avståndet skall vara minst 3mm. Grundläggande krav vid installation Installation i nedanstående miljöer kan orsaka funktionsstörningar. Om något av nedanstående ej kan undvikas, konsultera servicecenter. I närheten av värmekällor, ångor, brandfarliga gaser eller vätskor. I närheten av högfrekventa vågor, t.ex radioutrustning, svetsarbeten eller medicinutr.. I närheten av platser med hög salthalt, t.ex havskust.. I närheten av oljedimmor. I närheten av källor som producerar svavelhaltig gas, t.ex varma källor. Andra platser med speciella omständigheter. Val av monteringsplats för inomhusdel 1. Luftintag och utblås skall placeras utom räckhåll för hindrande objekt. Tillse att luften kan cirkulera i hela rummet. 2. Välj en position där kondensvatten kan lätt dräneras ut, och platsen enkelt anslutas till utomhusdelen. 3.Välj en position där barnen inte kan nå. 4.Välj en monteringsplats som är stark nog att motstå hela tyngden av enheten, som kan klara av vibrationerna och som inte skapar en högre ljudnivå än nödvändigt. 5. Se till att utrymme lämnas för underhåll och service. Enheten bör installeras på minst 230 centimeters höjd. 6. Välj en plats som är minst 1 meter ifrån TV-apparater och annan elektronisk utrustning. 7. Se till att filtret lätt kan rengöras och bytas ut. 8. Se till att innedelen installaers i enlighet med installationsinstruktionerna nedan. Placera inte enheten i närheten av t.ex duchar, tvättrum eller swimmingpool. Val av monteringsplats för utomhusdel 1. Välj en plats där buller och luftflöde inte stör grannar eller djur. 2. Välj en plats med tillräcklig ventilation. 3. Välj en plats utan hinder för luftintag och luftutblås. 4. Platsen skall klara av enhetens fulla vikt och dess vibrationer samt tillgodose säker installation. 5. Välj en torr plats men som inte är utsatt för direkt solljus eller starka vindar. 6. Tillse att utomhusdelens installationsmått överensstämmer med måtten i installationsanvisningarna och att enheten är lätt åtkomlig för underhåll och reparationer. 7. Max. höjdskillnad för slanganslutning är 5m. och max. längd för slanganslutning är 10m. 8. Tillse att enheten placeras utom räckhåll för barn. 9.Välj en plats där utrustningen inte blockerar framkomligheten

13 Installationsanvisning Installationsskiss Säkerhetskrav för elektriska apparater 1. Nätaggregatet skall uppfylla märkspänningen och nätkabeln skall ha tillräcklig diameter. 2. Nätspänningen skall vara i intervallet 220V 240V. 3. Slit inte i nätkabeln. 4. Aggregatet skall jordas ordentligt. Installationen bör utföras av certifierad personal. Aggregatet måste vara utrustat med magnet och värmesäkring för att förhindra kortslutning och överbelastning 5. Minsta avstånd från brännbara ytor är 1.5 meter. Notera: Ledarna skall monteras som visas i skissen nedan. Tillse att ledarna sitter ordentligt fast för att förhindra kortslutning. Jord Felaktig koppling kan orsaka brand. Nolla (N) Fas(L) Avstånd till vägg Fritt utrymme till innertak Installationsskiss Avstånd till vägg Jordningskrav 1. Luftkonditioneringsaggregatet kräver ordentlig jordning. 2. Den gul-gröna kabeln är jordkabeln och kan inte användas för andra ändamål. Den får inte klippas av då detta kan orsaka elchock. 3. Jordmotståndet skall uppfylla nationella bestämmelser. 4. Ordentlig jordning måste tillses. Anslut inte jordkabeln till t.ex: Vattenledning Gasledning Avloppsrör Andra ställen som anses osäkra. Övrigt 1. Anslutningar av de olika delarna skall ske i överensstämmelse med kretschemat. 2. Utlöst säkring skall ersättas med säkring av samma typ och modell. 3. Apparaturen skall installeras i enlighet med nationella installationsföreskrifter. 4. Apparaturen är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap. 5. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten. 6. Uttjänt anläggning skall lämnas till återvinningsstation med inlämning av elavfall. Utblåssida Avstånd till golv Måtten på det utrymme som krävs för korrekt installation av anordningen samt det minsta tillåtna avståndet till närliggande konstruktioner Installationsmått för utomhusenhet Utomhusenheter A(cm) B(cm) K, 12K Uteenhet K Uteenhet K Uteenhet Avstånd till vägg Avstånd till hinder Luftintagssida Utblåssida Avstånd till vägg 22 23

14 Installera inomhusenheten Installera bakre panel NOTERA: Installera inomhusenheten 1.Montera alltid den bakre panelen horisontellt. På grund av vattenavloppsdesignen på inomhusenheten bör utloppet justeras något nedåt för att underlätta dränering. Vinkeln mellan förångare och avlopp bör vara 0 eller mer för att underlätta dränering av kondensvatten. 2. Skruva fast den bakre panelen i väggen. Vägg Avstånd till vägg 150mm Markera mitten Avstånd till vägg 150mm 3. Se till baksidan håller för en vikt av 60 kg och att vikten fördelats jämnt över fästskruvarna Vänster Höger φ55mm φ55mm (Hål för bakre rör) Fig.5 (Hål för bakre rör) Vägg Om den medlevererade elkabeln inte är lång nog, kontakta ett servicecenter och köp en längre elkabel. Skarva inte den befintliga kabeln. Elinstallationen måste vara riktigt gjord. Felaktig installation kan medföra fara. Dra åt kontaktskruvarna för att förhindra att dessa lossnar. Efter åtdragning, testa genom att dra i kabeln för att säkerställa att den sitter fast. Om jordkabeln är felaktigt installerad kan det orsaka elchock. Täckplåten och kablage skall fästas ordentligt, om detta inte görs ordentligt kan damm och fukt tränga in och orsaka brand eller elchock. Installera hål för rörledning 1. Borra hålet för rörledningen (Ф55) med en lutning nedåt mot yttersidan. 2. Vid skapande av öppning av luftenheten, hänvisas till Operation and Installation Guide for Independent Air Exchange Device 3. Montera rörmanchetten i hålet för att förhindra att rörledningar och kablar skadas när de passerar genom hålet. Installera vattenavloppsröret 1.För god dränering skall avloppsslangen monteras något nedåtlutande. 2.Se till att avloppsslangen inte är böjd eller vriden, ej heller att den mynnar under vatten. 3. Om avloppsslangen går en längre sträcka inomhus, bör den omges av isoleringsmaterial. 1. Öppna panelen 2.Ta bort skyddslocket (Fig.6). 3.Dra el och signalkablar från baksidan av inomhusdelen och ut genom genomföringshålet i väggen till utedelen 4. Återmontera klämma och skyddslock 5. Stäng panelen. Fig.6 Anslutning av elledningar Skyddslock för kablage Blue Inne Ute Väggrör Tätning Wrenched terminal board Black Power connect wire Brown Yellow/Green Varning! Om endast ena änden av elkabeln anslutits till innedelen och test skall utföras innan hela anläggningen är monterad, tillse att andra änden av kabeln är ordentligt isolerad. Bent Ø55 Flooded Hex nut diameter Ф 6 Ф 9.52 Ф 12 Ф 16 Ф 19 Installera inomhusenheten Rörpaketet kan ledas ut från vänster, vänster bak, höger eller höger bak. 1. Om rörpaketet leds ut från vänster eller höger kan Urtag 2 de förmärkta urtagen skäras bort. (Se Fig.7) Om endast kablage skall ledas ut, ta bort urtag 1; Om både kablage och rörpaket skall ledas ut, ta bort urtag 1 och 2. 2.Ta ut rörledningarna och kablarna, tejpa ihop allt och dra ut alltihop genom hålet i väggen (Se Fig.8) 3. Häng monteringsfästena för inomhusenheten på de övre fästena på den bakre panelen och kontrollera att den är fastsatt ordentligt. (Se Fig.9) 4. Enheten bör installeras på minst 230 cm höjd. Installera rörkoppling 1. Rikta in varje rörkoppling mot motsvarande ventil. 2.Skruva in rörkopplingarna för hand och dra sedan åt med skiftnyckel och momentnyckel enligt nedan: Tightening torque table Fig.7 Höger Rörkoppling inomhusenhet Urtag 1 Gas side piping Gas side pipe External connection electric wire Liquid side piping Liquid side insulation Piping insulation Linda allt med Water drainage pipe tejp Fig 8 Höger bak Fästkrok Fäst platta Fig.9 Vänster Vänster bak Fäste Konisk Rör mutter Nyckel Moment nyckel OBS: Anslut röret först till inomhusenheten, sedan till utomhusenheten. Kontrollera rörpaketets böjning. Se till att röret och anslutningar inte är skadade. Kopplingsmuttern får inte dras åt för hårt, läckage kan uppstå

15 Installera utomhusenheten et Eldrag Eldragning 1.Ta bort handtaget på utomhusenhetens högra sida. 2.Ta bort kabelklämman. Anslut och fäst el kablarna (för kyl och värmeenheter anslut och fäst även signalkabel) i plinten. Kopplingen skall korrespondera till inomhusenheten. 3.Fäst kablarna med kabelklämman och anslut ledarna till motsvarande kopplingsdon. 4.Kontrollera att kablaget är ordentligt fäst. 5.Sätt tillbaka handtaget. (1skruv) Anslutnings skiss för inomhus- och utomhus enhet Indoor unit terminal board N(1) 2 Power Connection Blue Black Brown Yellow-Grn Outdoor unit terminal board Svart N(1) 2 NOTE: Felaktig eldragning kan orsaka skada på olika delar. Se till att utrymme finns mellan kabelfästet och ledningsplinten Blå 3 Brun Signalkabel Gul-Grön Installera utomhusenheten Avluftning och läckagetest 1. Ta bort mutterskyddet vid köldmedieinloppet. Liquid pipe 2. Rikta in mitten av röret och dra åt den koniska muttern Freon charge nozzle med händerna. Screwdriver 3. Dra år konmuttern med en skiftnyckel. 4. Ta av ventilkåpan från vätske- och gasventilerna och Fig.10 muttern ur laddningsmunstycket för Freon. Liquid pipe 5. Lossa vätskeventilen med en insexnyckel. Tryck på Gas pipe backventilen för att släppa ut kvarvarande luft och fuktighet ur kylsystemet. 6. Släpp upp ventilen när köldmedium kommer ut ur ventilen. Återmontera muttern. 7. Öppna vätske- och gasventilen helt. (Se Fig.10) 8. Dra åt ventilkåpan, kontrollera tätheten hos uteenheten och rörkopplingarna med tvålvatten. Valve cap Vacuum pump Fig Om möjligt, använd en vacuumpump för att pumpa ur luft ur systemet. (S Fig.11) Dränering av kondensvatten ur uteenhet (ej för kylenhet) Kondensvatten och avfrostningsvatten kan enkelt dräneras via dräneringsrör. Installationsanvisning: Montera dräneringsanslutningen i ett 25mm hål på undersidan av chassit. Montera sedan dräneringsrör med dräneringsmunstyck på anslutningen. Liquid valve Hex spanner Gas pipe Gas valve Vacuum gauge Dränerings anslutning Elektriska värmeslingor Om utetemperaturgivaren inte fungerar, kommer båda värmeslingorna att sluta fungera. Annars fungerar enheten enligt följande: Om utetemperaturen är under - 5C och kompressor inte startar kommer värmeslingan att starta. Värmeslingan startar inte om kompressorn fungerar, eller om den maximala temperaturen är -2C. Om den omgivande temperaturen är 3 grader, startar kondensorns värmeslinga. Om temperaturen stiger till mer än 6 grader, stänger kondensorns värmeslinga av. Elektriska värmeslingor 26 27

16 Punkter att kontrollera Är enheterna monterade korrekt? Har läckagetest utförts? Är värmeisoleringen tillräcklig? Är enheten väldränerad? Är spänningen i enlighet med den nominella spänning som anges på märkskylten? Är el och rördragning installerad på ett korrekt och säkert sätt? Har enheten anslutits till jord på ett korrekt sätt? Är nätsladden korrekt? Kontroller efter installation och drifttest Kontroller efter installation Eventuella fel Enheten kan skaka, ramla ner eller låta. Läckage kan resultera i dålig kyl- eller värmeförmåga. Kan orsaka kondensation och dropp. Kan orsaka kondensation och dropp. Kan orsaka elektrisk funktionsstörning eller skada på enheten Kan orsaka elektrisk funktionsstörning eller skada på enheten Kan orsaka läckströmmar och elchock. Kan orsaka elektrisk funktionsstörning eller skada på enheten Förhållandet mellan kabelklämma och sladd-diameter Förhållandet mellan kabelklämma och sladd-diameter Förhållandet mellan kabelklämmors storlek och kabeldiameter visas nedan: Specifikation kabelklämma Sladd-typ Stor kabelklämma (vit) Y Z W 3 x x x2. 5 Medium kabelklämma(brun) Liten kabelklämma (svart) Y ZW 3 x x x1. 5 R V V 3 x 2. 5 Y ZW 2 x x x x x x x x x1.0 R V V 3 x x1.5 Är inlopp eller utblås täckta? Har längden på rören och köldmediet kapacitet registrerats? Kan resultera i dålig kyl- eller värmeförmåga Om inte, kan kapaciteten på aggregatet skilja sig från uppgivna värden. Drifttest 1. Innan drifttest (1) Slå inte på strömmen innan installationen är helt klar. (2) Elledningar måste vara korrekt och säkert monterade. (3) Eventuella avstängningsventiler bör öppnas. (4) Alla orenheter och smuts måste avlägsnas. 2. Drifttest (1) Sätt på strömmen genom att trycka på "ON / OFF" knappen på den trådlösa fjärrkontrollen. (2) Använd MODE knappen för att testa COOL, HEAT lägen och FAN funktionen

17 SISÄLTÖ Käyttö ja huolto - huomautuksia käyttäjälle Käyttö ja huolto Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Huomautuksia toiminnasta... VAROITUS Huomautuksia käytöstä Kaukosäätimen painikkeet ja toiminnot Virtajohdon on oltava kunnolla kiinni. Älä vedä verkkojohdosta käytön aikana. Älä tee johtoon liitoksia tai käytä jatkojohtoa. Hätätilanteet Puhdistus ja hoito... Vianhaku... Asennus Huomautuksia asennuksesta... Asennusmitat... Sisäyksikön asennus... Ulkoyksikön asennus... Testaus ja tarkistukset asennuksen jälkeen... Voit aiheuttaa sähköiskun, ylikuumenemisen tai tulipalon. Voit aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä käytä ylipitkiä johtoja tai Älä käytä laitetta märin yhteisiä pistorasioita. käsin. Voit aiheuttaa ylikuumenemisen tai tulipalon. Älä vedä virtajohdosta kun irrotat laitetta seinästä. Kiellot on merkitty tällä symbolilla. Kehotukset on merkitty tällä symbolilla. Tämän käyttöohjeen tiedot saattavat erota laitteessa olevista merkinnöistä. Noudata aina laitteen merkintöjä. Voit aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Laite on sammutettava puhdistuksen ajaksi. Voit aiheuttaa sähköiskun. Laitteen käytössä on otettava huomioon jännitteenvaihtelut. Jos jännite on liian alhainen, kompressori tärisee voimakkaasti ja rikkoo kylmäjärjestelmän V~ 50Hz Voit aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Jos tunnet palaneen tai savun hajua, sammuta virtalähde ja ota yhteys huoltoon. Sähköiskun vaara! Jos ongelma ei poistu, laite saattaa olla rikki ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

18 1 Huomioi ennen käyttöä Maadoitusjohdon on oltava kytkettynä! Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se sähköverkosta. Valitse sopiva lämpötila. Pidä huone noin 5 astetta ulkoilmaa viileämpänä. Jos näin ei ole, teetä työ sähkömiehellä. Älä kytke maadoitusjohtoa kaasu-, vesitai poistoputkeen tai muuten epäsopivaan paikkaan. Kertyvä pöly aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Näin säästät sähköä. Pidä ikkunat ja ovet suljettuina, kun ilmastointilaite on päällä. Älä tuki ilmanottoaukkoja tai estä sisä- ja ulkoyksikön ilmankiertoa. Syttyviä aerosoleja ei saa joutua metriä lähemmäs laitetta. Muussa tapauksessa laitteen teho voi laskea. Se heikentää laitteen tehoa ja voi aiheuttaa toimintahäiriön. Tulipalon tai räjähdyksen vaara! Huolehdi siitä, että asennusalusta on riittävän tukeva. Älä astu ulkoyksikön päälle tai aseta sen päälle mitään esineitä. Älä yritä korjata ilmastointilaitetta itse. Laite voi pudota rikkinäiseltä alustalta ja aiheuttaa vamman. Putoava laite voi olla vaarallinen. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa sähköiskun! Teetä huollot ja korjaukset aina ammattiliikkeessä. 2

19 Tämän laitteen virtajohdossa on Y-liitin. Älä katkaise tai muuten riko virtajohtoa tai ohjausjohtoja. Vialliset johdot on korjautettava ammattiliikkeessä. Älä työnnä käsiä tai vieraita esineitä ilmanotto-/puhallusaukkoihin. Huomioi käytön aikana Laitteen ilmavirtauksen suuntaa voi säätää halutuksi. Säädä pystyvirtausta siirtämällä läppiä ylös tai alas. Läppä oikealle/vasemmalle Läppä ylös/alas Älä suuntaa ilmavirtaa suoraan eläimiin tai kasveihin. Se ei ole niille hyväksi. Käyttöä koskevia ohjeita Jäähdytystoiminnon periaate ja erikoistoiminnot Periaate: Ilmastointilaite imee lämpöä sisäilmasta ja siirtää sen ulkoilmaan, jolloin sisälämpötila laskee. Tällöin lämmitysteho laskee ulkoilman lämpötilan noustessa. Jäätymisenesto: Jos laite käy COOL-asetuksella alhaisella lämpötilalla, lämmönvaihtimeen kerääntyy huurretta. Kun sisäyksikön lämmönvaihtimen lämpötila laskee nollan alapuolelle, kompressori pysähtyy ja ulkopuhallin käynnistyy suojatakseen laitetta. Lämmitystoiminnon periaate ja erikoistoiminnot Onnettomuusvaara. Älä suuntaa kylmää ilmaa kehoon pitkäksi ajaksi. Voit vilustua. Roiskuva vesi voi aiheuttaa sähköiskun ja laitteen rikkoutumisen. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin kuten vaatteiden kuivaamiseen tai ruokien jäähdytykseen. Älä sijoita lämmitintä lähelle ilmastointilaitetta. Periaate: * Ilmastointilaite imee lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen sisäilmaan, jolloin sisälämpötila nousee. Tällöin lämmitysteho nousee ulkoilman lämpötilan laskiessa. * Lämpimän ilman kierrättäminen voi parantaa sisäilman laatua lyhyessä ajassa. * Jos ulkolämpötila laskee huomattavasti, ota avuksi lisälämmittimiä. Sulatus: * Kun ulkoilma on kylmää mutta kosteaa, ulkoyksikön lämmönvaihtimeen alkaa pidemmän käytön jälkeen kerääntyä jäätä, joka vaikuttaa lämmitystehoon. Tällöin käynnistyy automaattinen sulatustoiminto, ja lämmöntuotto keskeytyy 3-12 minuutiksi. * Automaattisen sulatustoiminnon aikana myös sisä- ja ulkoyksikön puhaltimet sammuvat. * Sulatuksen aikana sisäyksikössä näkyy H1. Ulkoyksiköstä saattaa tulla sulatuksen aiheuttamaa höyryä. Kyse ei ole toimintahäiriöstä. * Lämmitys kytkeytyy sulatuksen jälkeen päälle automaattisesti. Ilmanohjaimen kulma Älä säädä ilmanohjaimen kulmaa käsin. Se ei säätämisen jälkeen ehkä mene kokonaan kiinni. Irrota siinä tapauksessa laite verkkovirrasta, odota 10 sekuntia ja kytke virtajohto takaisin. Nyt siivekkeen asento on nollautunut. Seurauksena voi olla hiilidioksidimyrkytys. 3 4

20 Käyttöä koskevia ohjeita Kylmänpuhalluksen esto: Jos laitteen ollessa lämmitystilassa sisäyksikkö ei saavuta haluttua lämpötilaa, sisäpuhallin ei käynnisty, jotta laite ei ala puhaltamaan kylmää ilmaa huoneeseen (2 minuutin varoaika). 1. Lämmitys alkaa. 2. Automaattisulatus on päättynyt. 3. Lämmitys tapahtuu alhaisessa lämpötilassa. Osien nimet ja toiminnot Sisäyksikkö Ilma sisään (3) (2) (1) Kevyt tuuletus Sisäyksikkö puhaltaa kevyesti seuraavissa tapauksissa ja läppä kääntyy tiettyyn asentoon. 1. Kun kompressori ei laitteen ollessa päällä ja lämmitystilassa saavuta aloitusolosuhteita. 2. Lämpötila on lämmitystilassa asetusarvossaan, ja kompressori lakkaa käymästä noin 1 minuutin kuluttua. Olosuhteet, joissa laite ei ehkä käy Laite saattaa lakata toimimasta seuraavissa alkulämpötiloissa laitteen suojaamiseksi. "HEAT" käy Ulkolämpötila yli Ulkolämpötila alle Sisälämpötila yli 24 C - C 27 C "COOL" käy Ulkolämpötila yli 43 C Sisälämpötila alle 21 C "DRY" käy Sisälämpötilaalle 18 C Suhteellisen kosteuden ollessa yli 80 % (ovet ja ikkunat suljettuina) ja jäähdytys tai kosteudenpoisto on käynnissä pitkään, ulostuloaukkoon tiivistyy kosteutta. Hiljainen ääni Kun COOL-tilassa valitaan "Auto Quiet Design"-toiminto, ääni saattaa olla kova ensimmäisten 10 minuutin ajan. (4) (5) (6) Ilma ulos Lämp.as. Unitila Vaim. Lämpö Jäähd. Virta/ Vast.otto käy Ulkoyksikkö Puh.nopeus Ilma sisään Langaton ohjain (8) (7) (1) Pistoke (2) Näyttö (3) Etupaneeli (4) Suodatin (5) Ohjainläppä (6) Putki (7) Teippi (8) Liitäntäjohto (9) Poistoputki (9) Ilma ulos 5 6

21 Langattoman kaukosäätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen malli ja käyttö Huom: Varmista, ettei vastaanottimen ja kaukosäätimen välillä ole esteitä. Älä pudota tai heitä säädintä. Säätimeen ei saa joutua nestettä. Älä sijoita säädintä suoraan auringonvaloon tai muuhun kuumaan paikkaan. Kauko-ohjain MODE Signaalilähetin FAN ON/OFF-painike Laite käynnistetään tästä painikkeesta. Toisen kerran painettaessa se sammuu. Lepotila ei ole käytössä laitteen ollessa sammutettuna. MODE-painike Painikkeesta voidaan valita toimintatavat Auto, Cool, Dry, Fan tai Heat. Automaattinen tila on oletuksena laitteen ollessa käynnissä. Auto-tilassa lämpötila ei näy. Heat-tilassa aloitusarvo on 28 C. muissa tiloissa 25 C. AUTO COOL DRY FAN HEAT (vain jäähdytys ja lämmitys) KELLO TEMP LIGHT FAN-painike Puhallinnopeus valitaan painamalla tätä painiketta (Auto, Low, Middle, High). Oletuksena käytetään automaattista nopeutta. Kosteudenpoistotilassa voidaan käyttää vain Low-asetusta. Alh. puhallus Kork.puhallus KELLO-painike kesk.puhallus Kello asetetaan aikaan painamalla tätä painiketta. Kuvake näkyy näytöllä. Aika voidaan asettaa 5 sekunnin kuluessa painamalla + tai - painikkeita. Jos painat painiketta 2 sekuntia, arvo lisääntyy 0,5 sekunnin välein 1 minuutilla. Paina näytön vilkkuessa Clock- tai Confirm-painiketta, jolloin näytöllä näkyy kuvake asetuksen onnistumisen merkiksi. Oletusaika käynnistettäessä on 12:00, ja kuvake näkyy näytöllä. Jos näytöllä näkyy kuvake, aika on kellon aika, muussa tapauksessa kyse on ajastimen ajasta. TEMP-painike Tästä painikkeesta asetetaan ja valitaan asetuslämpötila (huoneenlämpötila), sisälämpötila (näytöllä sisälämpötila), ulkolämpötila (näytöllä ulkolämpötila). Jos ympäristön lämpötilaa ei tarvita, näytöllä näkyy alkuperäinen näyttötila. Kuvake ei ole näkyvissä. Huom: Tätä painiketta käytettäessä asetuslämpötila on koko ajan näkyvissä säätimen näytöllä. Laitteessa ei tällöin ole kyseistä toimintoa. Painettaessa tätä painiketta laitteesta kuuluu naksahdus, mutta se toimii alkuperäisen asetuksen mukaan. VALO-painike Painamalla tästä painikkeesta sammutetaan tai sytytetään laitteen valot. Kun laite on päällä, valot ovat päällä oletuksena. Langattoman säätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen mallit ja käyttö Laitteessa käytetään yleissäädintä, jota voidaan käyttää myös muissa laitteissa. Kaikki painikkeet eivät tästä syystä ole käytössä tämän laitteen yhteydessä. Kaukosäädin BLOW TURBO BLOW-painike Tästä käynnistetään ja sammutetaan puhallin. Paina tästä painikkeesta Coolja Dry-tilassa kuvakkeen syttyessä. Puhalluskuvake tulee näytölle, ja puhallus on päällä. Kun painiketta painetaan uudelleen, puhalluskuvake katoaa ja puhallustoiminto kytkeytyy pois päältä. Puhallus on pois päältä laitetta käynnistettäessä. Voit kytkeä sen päälle ON/OFF-painikkeesta Cool- ja Drytilassa. Laitteen ollessa pois päältä voidaan käyttää vain Blow off -asetusta signaalin lähettämiseksi. Toiminto ei ole käytössä Auto-, Fan- ja Heat-tilassa, eikä puhalluskuvake näy näytöllä. TURBO-painike Painamalla painiketta Cool- tai Heattilassa kytketään turbo-toiminto päälle ja pois. Kun turbo on päällä, näytöllä näkyy turbo-kuvake. Turbo kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos toimintatilaa tai puhallinnopeutta muutetaan. Jos SAVE-tila on päällä, turbo ei kytkeydy päälle tästä painikkeesta. Jos haluat käyttää turboa, poistu SAVEtilasta. + - TIMER OFF + painike Tästä voidaan lisätä lämpötila-asetusta. Painamalla painikkeesta jatkuvasti kahden sekunnin ajan lämpötila-asetus nousee nopeammin, ja kun painike vapautetaan, näytöllä oleva asetus jää voimaan. Lämpötilan säätö ei ole käytössä Autotilassa, mutta tätä painiketta voidaan käyttää käskyn lähettämiseksi laitteelle. Lämpötilan asetusrajat ovat Celsius-asetetta (61-86 Fahreneitastetta). - painike Tästä voidaan vähentää lämpötilaasetusta. Painamalla painikkeesta jatkuvasti kahden sekunnin ajan lämpötilaasetus laskee nopeammin, ja kun painike vapautetaan, näytöllä oleva asetus jää voimaan. Lämpötilan säätö ei ole käytössä Auto-tilassa, mutta tätä painiketta voidaan käyttää käskyn lähettämiseksi laitteelle HILJAISEN ÄÄNEN PAINIKE Tästä kytketään päälle hiljainen käyntiääni Auto Quiet -tilassa (näytöllä "Auto Quiet"), Quiet-tilassa (näytöllä "Quiet") tai kytketään Quiet-tila pois päältä (näytöllä ei Quiet-tekstiä). Quiet-tila on pois päältä oletuksena käynnistyksen yhteydessä. Huom: Quiet-toiminto ei ole käytössä Fanja Dry-tilassa. Quiet-tilassa (näytöllä "Quiet"), puhallinopeutta ei voida säätää. Painike ei toimi SAVE-tilassa. Jos haluat käyttää painiketta, poistu SAVE-tilassa. TIMER OFF PAINIKE Painamalla tästä kytketään ajastin pois päältä. Näytön TIMER OFF-teksti alkaa vilkkua. Ajastimen kytkeminen päälle on estetty TIMER ON-painikkeessa. 7 8

22 Langattoman säätimen käyttö Langattoman säätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen mallit ja käyttö Langattoman kaukosäätimen malli ja käyttö Laitteessa käytetään yleissäädintä, jota voidaan käyttää myös muissa laitteissa. Kaikki painikkeet eivät tästä syystä ole käytössä tämän laitteen yhteydessä. Kaukosäädin KALLISTUS YLÖS JA ALAS Tästä asetetaan kallistuskulmaa. jolloin arvot muuttuvat seuraavasti: OFF Laite käyttää yleissäädintä. Puhalluksen asennoksi voidaan asettaa jokin seuraavista kolmesta asennosta kulman pysyessä vakiona. Jos läppä pysäytetään kesken liikkeen, se jää kulloiseenkin asentoonsa. Läpän viisi asentoa on esitetty seuraavassa kuvassa. TIMER ON I FEEL TIMER ON -PAINIKE Timer On -asetus: Näytöllä välkkyy teksti ON, ja numerokentästä tulee ajastimen asetuskenttä. Voit säätää aikaa 5 sekunnin kuluessa tai painikkeista. Jokainen painallus lisää tai vähentää aikaa 1 minuutilla. Pitämällä tai painiketta alhaalla 2 sekunnin ajan arvo muuttu nopeasti: ensimmäisten 2,5 sekunnin aikana 10 numeroa minuuteissa ja seuraavien 2,5 sekunnin aikana 10 numeroa kymmenissä minuuteissa. Aseta ajastus 5 sekunnin kuluessa arvojen välkkyessä. Ajastuksen (Timer On) saa pois päältä painamalla Timer On -painiketta uudelleen. Aseta kello aikaan ennen ajastuksen asettamista. I FEEL-PAINIKE Painamalla tästä I FEEL-toiminto kytketään päälle, jolloin näytöllä näkyy teksti I FEEL. Aina kun painetaan toista toimintopainiketta, kaukosäädin lähettää yksikölle I FEEL-tiedot erittäin nopeasti 10 minuutin välein. Toiminto kytketään pois päältä samasta painikkeesta. HEALTHY- ja SAVE-PAINIKE Näytön arvoja muutetaan tästä painikkeesta seuraavasti: OFF Save-toiminto on käytössä vain COOL- ja HEAT-tilassa. Laite toimii 8 asteen asetuslämpötilalla lämmitystoiminolla. Aseta SAVE-tila tästä painikkeesta. Lämpötilaa tai puhallinnopeutta ei voi säätää SAVE-tilassa. Näytöllä näkyy. Tässä tilassa säätimellä näkyvät lämpötila ja puhallinnopeus, mutta arvo on alkuperäinen asetus, eikä sitä voi muuttaa. Tilasta poistutaan painamalla samaa painiketta uudelleen. Jos laitteessa ei olehealthytoimintoa, joten valittaessa Healthytoimintotila laite antaa äänimerkin ja pysyy alkuperäisessä asetuksessa. SLEEP-PAINIKE Tästä painikkeesta valitaan Sleep 1 ( ), Sleep 2 ( ) tai Sleep 3 ( ) ja peruutetaan uniasetus. Asetus on oletuksena pois päältä. Sleep 1 -asetusta voidaan käyttää Cool- ja Dehumidify-tiloissa. Tunnin käynnissäolon jälkeen pääyksikön asetus kasvaa 1 asennolla. 2 tunnin jälkeen laite jatkaa käyntiä asetuslämpötilassa. Heat-toimintilassa tunnin käytön jälkeen asetuslämpötila laskee 1 asetusvälillä ja 2 tunnin jälkeen 2 välillä, minkä jälkeen laite jatkaa käymistä sillä asetuksella. Sleep 2 on asetus, jolla laite käy esiasetusten mukaan määritellyn lämpötilakäyrän mukaisesti. Cool-toimintatila: (1) Kun lämpötilan alkuasetus on ja käytössä on Sleeptoiminto, lämpötila nousee yhden välin tunnissa, ja 3 tunnin kuluttua lämpötila pysyy vakiona. 7 tunnin kuluttua lämpötila laskee yhdellä asetusvälillä, minkä jälkeen laite jatkaa käymistä tällä lämpötilalla. (2) Kun lämpötilan alkuasetus on ja käytössä on Sleeptoiminto, lämpötila nousee yhden välin tunnissa, ja 2 tunnin kuluttua lämpötila pysyy vakiona. 7 tunnin kuluttua lämpötila laskee yhdellä asetusvälillä, minkä jälkeen laite jatkaa käymistä tällä lämpötilalla. (3) Kun lämpötilan alkuasetus on ja käytössä on Sleeptoiminto, lämpötila nousee yhden välin tunnissa, ja 1 tunnin kuluttua lämpötila pysyy vakiona. 7 tunnin kuluttua lämpötila laskee yhdellä asetusvälillä, minkä jälkeen laite jatkaa käymistä tällä lämpötilalla. (4) Kun lämpötilan alkuasetus on 30 ja käytössä on Sleeptoiminto, lämpötila nousee yhden välin 7 tunnin kuluttua yhdellä asetusvälillä, minkä jälkeen laite jatkaa käymistä tällä lämpötilalla. Heat-toimintatila (1) Kun alkuasetuslämpötila on 16, laite käy koko ajan tällä asetuksella. (2) Kun lämpötilan alkuasetus on ja käytössä on Sleeptoiminto, lämpötila laskee yhden välin tunnissa, ja 1 tunnin kuluttua lämpötila pysyy vakiona. 9 10

23 Langattoman säätimen käyttö Langattoman säätimen käyttö Langattoman kaukosäätimen mallit ja käyttö Käyttöopas - yleistä tietoa käytöstä SLEEP SLEEP-PAINIKE (3) Kun lämpötilan alkuasetus on ja käytössä on Sleep-toiminto, lämpötila laskee 1 asteella tunnissa. Kun lämpötila on laskenut 2 asteella, laite jatkaa käymistä tällä asetuksella. (4) Kun lämpötilan alkuasetus on C ja käytössä on Sleep-toiminto, lämpötila laskee 1 asteella tunnissa. Kun lämpötila on laskenut 3 asteella, laite jatkaa käymistä tällä asetuksella. Sleep 3- the sleep curve setting under Sleep mode by DIY: (1) Sleep 3-tilassa painettaessa turbo-painiketta pidempään kaukosäädin siirtyy käyttäjäkohtaiseen uniasetukseen. Säätimellä näkyy teksti "1hour later" ja asetus "88" osoittaa edellisen asetuksen ja välkkyy. Ensimmäinen asetus on tehty tehtaalla. (2) Lämpötila-asetuksia voidaan muuttaa + ja - painikkeilla. Vahvista muutos painamalla "Turbo". (3) Ajastimeen lisätään tässä vaiheessa automaattisesti 1 tunti (asetuksena on "2hours later", "3hours later" tai "8hours later"). Lämpötila-asetus "88" näyttää kyseisen lämpötilan ja välkkyy. (4) Toista yllä olevat vaiheet (2) (3), kunnes "8hours-later" - asetus on valmis ja uniajastus tehty. Nyt kaukosäädin palaa alkuperäiseen aikaan ja lämpötilanäyttö alkuperäiseen lämpötilaan. Sleep3 näyttää unitilan asetukset. Käyttäjä voi tarkistaa tehtaalla esiasetetut unitilan arvot, mutta lämpötila-arvoja ei voida muuttaa. Vahvista valinta painamalla "Turbo". Huom: jos vahvistuspainiketta ei paineta 10 sekuntiin, asetus palaa automaattisesti alkuperäiseen näyttöön. Jos tarkistuksen aikana painetaan muita painikkeita (ON/OFF, Mode, Timer tai Sleep), uniasetuksen suorittaminen tai tarkistustoiminto keskeytyy välittömästi. Jos tätä painiketta painetaan SAVE-tilassa, laite ei siirry SLEEP-tilaan. Jos haluat muuttaa toimintotilaa, siirry pois SAVE-tilasta. 1. Laite käynnistyy ja sammuu ON/OFF-painikkeesta. (Huom: kun laite sammutetaan, laitteen puhallinläppä sulkeutuu automaattisesti). 2. Valitse MODE-painikkeesta haluttu toimintatila tai siirry haluamaasi tilaan painamalla suoraan COOL tai HEAT. 3. Aseta lämpötila + tai - painikkeesta (AUTO-tilassa asetusta ei tarvita). 4. Puhallinnopeus valitaan FAN-painikkeesta (AUTO FAN, LOW, MID ja HIGH). 5. Heiluriliike valitaan -painikkeesta. Käyttöopas - lisätoiminnot 1. Uniasetus tehdään SLEEP-painikkeesta. 2. Ajastus tehdään TIMER ON -painikkeella ja otetaan pois TIMER OFF-painikkeella. 3. Näytön valo tulee päälle ja pois LIGHT-painikkeesta (ei kaikissa malleissa). 4. TURBO-painikkeesta käynnistetään ja suljetaan turbo-toiminto. Erikoistoiminnot Puhallintoiminto Toiminnolla puhalletaan kosteus pois lauhduttimesta laitteen pysähdyttyä homehtumisen estämiseksi. 1. Kun laite on ollut päällä ja sammutettu ON/OFF-painikkeesta, laite käy vielä 10 minuuttia hitaalla nopeudella. Puhaltimen saa pois päältä painamalla suoraan sisäyksikön puhallinpainiketta. 2. Jos puhallintoiminto on kytketty pois päältä ja laite sammutetaan ON/OFF-painikkeesta, laite sammuu välittömästi kokonaan. AUTO RUN-toiminto Kun valittuna on AUTO RUN, asetuslämpötila ei näy näytöllä. Laite valitsee sopivan toimintotilan huonelämpötilan ja ympäristön lämpötilan mukaan miellyttäväksi. Turbo-toiminto Tällä toiminnolla puhallinnopeutta saadaan lisättyä jäähdytyksen tai lämmityksen tehostamiseksi ja oikean lämpötilan saavuttamiseksi mahdollisimman nopeasti

24 Langattoman säätimen käyttö Lukitus Näppäimistö voidaan lukita ja avata painamalla + ja - painikkeita yhtä aikaa. Jos säädin on lukittu, kuvake näkyy näytöllä. Painikkeiden painaminen aiheuttaa kuvakkeiden välähtämisen kolme kertaa. Kuvaketta ei näy, kun näppäimistö on auki. Keinuliike ylös ja alas 1. Paina keinuliikkeen painiketta ylös ja alas yhtä aikaa noin 2 sekuntia. Laitteen puhallinyksikkö liikkuu ylös ja alas ja pysähtyy, kun painikkeet vapautetaan. Puhallinläppä jää kyseiseen asentoon. 2. Keinuliike voidaan peruuttaa painamalla tätä painiketta uudelleen 2 sekunnin ajan tai kytkeä toiminto pois suoraan laitteesta. Yllä esitetty asentojen perättäisyys vaikuttaa myös läpän lopulliseen asentoon. Fahrenheit- ja Celsius -yksikön asetus Kun laite on pois päältä, paina yhtä aikaa - ja MODE. Huurteenpoisto Toiminto voidaan käynnistää kaukosäätimestä. Jos laite on jo sulatustilassa, se ei lopeta sulatusta ennen kuin toiminto on valmis. Jos muutat asetuksia kaukosäätimestä, ennen sulatusta tehtäväksi asetettua toimintoa ei enää suoriteta. Toiminnon kytkeminen päälle ja pois: Jos kaukosäädin on pois päältä, pääset uuteen toimintoon painamalla yhtä aikaa mode- ja puhallinpainikkeita. Jos laite on sulatustilassa, säätimessä näkyy H1. Jos siirryt lämmitystilaan (heat), näytön H1 välkkyy 5 sekuntia. Paina tällöin +/-, jolloin H1 katoaa näytöltä ja asetuslämpötila näkyy näytöllä. Kun kaukosäädin käynnistetään, uusi sulatusasento on säätimessä oletuksena. Hiljainen käyntiääni Auto Quiet -tilaa valittaessa sisäyksikön lämpötilaa voidaan säätää ennen Quiet-tilaan siirtymistä, ja tällöin puhallinnopeutta voidaan säätää. Valittaessa Quiet-toimintatila laite siirtyy siihen välittömästi, eikä puhallinnopeutta voida enää säätää. Sleep-toiminto Unitoiminto (sleep) ei ole käytössä Fan- ja Auto-tilassa. Kosteudenpoistotilassa voidaan valita vain Sleep 1. Kun siirryt mihin tahansa Sleep-tilaan, Quiet-tila aktivoituu. Voit tällöin valita mieleisen Quiet-tilan tai ottaa sen pois päältä. Kaukosäätimen toiminta Paristojen vaihto ja ilmoitukset 1. Työnnä paristokotelon kantta kevyesti kohdasta nuolen suuntaan ja irrota kansi. (Katso kuva 1). 2. Poista käytetyt paristot. 3. Vaihda säätimeen kaksi uutta AAA1,5 V:n paristoa. Muista napaisuus (katso kuva 2). 4. Kiinnitä kansi takaisin paikalleen. HUOM: Kun vaihdat paristoja, älä käytä uusia ja vanhoja sekaisin, jotta säädin toimisi oikein ja asianmukaisesti. Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paristot, jotta ne eivät pääsisi vuotamaan laitteeseen ja aiheuttamaan vahinkoa. Käytä säädintä vain kantaman alueella. Sijoita säädin vähintään 1 metrin päähän televisiosta ja stereoista. Jos säädin ei toimi normaalisti, irrota paristot, odota 30 sekuntia ja aseta ne takaisin. Jos tämä ei auta, vaihda paristot. Kun käytät säädintä, osoita sillä itse laitteen vastaanottimeen, jotta säädin toimisi asianmukaisesti. Kun säädin lähettää signaalia, näytöllä välkkyy signaalin merkki noin 1 sekunnin ajan. Kun laite vastaanottaa signaalin, kuulet äänimerkin. Kuva 1 Kuva 2 Ohjeet paristojen vaihtoa varten SAVE-toiminto Toiminto vaikuttaa vain COOL- ja HEAT-toimintotilaan. Jos sisäyksikön lämpötila on 30 astetta ja käytössä on SAVE-tila, asetuslämpötilaa tai puhallinnopeutta ei voida säätää. Jos lämpötilan näytössä on HEAT-tilassa 8, sisälämpötila pysyy 8 asteessa sähkön säästämiseksi

25 Toiminta erikoistilanteissa Puhdistus ja huolto Sisäyksikön valonäyttö Kyseessä on valintapainike niille käyttäjille, jotka eivät pidä valosta nukkuessaan. Näytön valon kytkeminen päälle: Kun valo on päällä, säätimen näytöllä näkyy merkkivalo tästä painikkeesta painettaessa. Valo syttyy, kun pääyksikkö vastaanottaa signaalin. Näytön valon kytkeminen pois päältä: Kun valo halutaan sammuttaa, merkkivalo katoaa säätimen näytöltä tästä painikkeesta painettaessa. Valo ei syty, kun pääyksikkö vastaanottaa signaalin. Huomio Sammuta laite ja irrota se sähköverkosta aina ennen puhdistusta sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä ruiskuta vettä sisäyksikön tai ulkoyksikön päälle. Sähköiskun vaara! Liuottimien kuten tinnerin tai bensiinin käyttö rikkoo laitteen. Pyyhi pinta puhtaaksi kuivalla, pehmeällä liinalla tai kevyesti veteen tai puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla. Etupaneelin puhdistus (irrota se laitteesta ennen puhdistusta) Kasta liina haaleaan veteen ja puhdista likainen kohta. Huom: etupaneelia ei saa kastaa veteen, etteivät sen sisällä olevat komponentit vahingoitu. Toiminta erikoistilanteissa Jos säädin katoaa tai rikkoutuu, voit käyttää manuaalisia painikkeita. Laite käy tällöin Auto-tilassa, mutta lämpötilaa ja puhallinnopeutta ei voida muuttaa. Toimi seuraavasti: Manuaalikytkin sijaitsee näytön takana olevan kannen alla. Laitteen kytkeminen päälle: Jos laite ei ole päällä, se käynnistyy Auto-tilassa automaattisesti. Laite valitsee toimintatilan lämpötilan perusteella (jäähdytys, lämmitys, tuuletus) ja säätää lämpötilan miellyttäväksi. Laitteen sammuttaminen: laite sammuu painikkeesta painamalla. Ilmansuodattimen puhdistus (suositellaan tehtäväksi 3 kk välein) HUOM: Jos laite sijaitsee erittäin pölyisessä ympäristössä, suodatin on puhdistettava useammin. Kun suodatin on irti, varo koskemasta sisäyksikön evään loukkaantumisen välttämiseksi. Irrota ilmansuodatin Vedä suodatinta alaspäin ja irrota se uristaan (katso kuva 4, a ja b). Puhdista ilmansuodatin Puhdista pöly suodattimesta imurilla tai pesemällä suodatin haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella Jätä kuivumaan varjoon. HUOM: Älä käytä kuumaa vettä, ettei suodatin väänny. Varo avotulta, ettei suodatiosa väänny tai syty palamaan. ( a ) ( b ) Kuva 4 Aseta suodatin takaisin Aseta suodatin nuolten osoittamassa asennossa ja peitä kannella

26 Puhdistus ja huolto 17 Tarkistus ennen käyttöä Varmista, etteivät ilmanotto- ja puhallusaukot ole tukossa. Tarkista, että maadoitusjohto on oikein kytketty. Tarkista, että paristot on vaihdettu. Tarkista, että ulkoyksikön alusta on ehjä. Jos se on rikki, ota yhteys myyjään. Huolto käytön jälkeen Sammuta pääyksikön virta. Puhdista suodatin sekä sisä- ja ulkoyksiköt. Puhdista pöly ja tukkeumat ulkoyksiköstä. Maalaa ruostuneet kohdat ulkoyksiköstä, jotta ne eivät pääse leviämään. Suojaa ulkoyksikkö lipalla sateen ja pölyn varalta ruostumisen estämiseksi.

27 Vianhaku HUOMIO Laitetta ei saa yrittää korjata itse, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista ajan ja rahan säästämiseksi seuraavat seikat ennen korjaajan kutsumista. Oire Laite ei toimi heti uudelleen käynnistämisen jälkeen. Odottaa Laitteesta tulee outoa hajua käynnistyksen jälkeen. Laitteesta kuuluu käytön aikana virtaavan veden ääni. Poistoaukosta voi joskus tulla höyryä COOL-tialssa. Selitys Laite odottaa noin 3 minuuttia ennen uudelleen käynnistämistä mekanismien suojaamiseksi. Laite itsessään ei haise. Kyseessä on ympäristöstä kerääntynyt haju. Puhdista suodatin. Jos ongelma ei poistu, puhdista koko laite. (Ota yhteys valtuutettuun huoltoon). Kun laite käy, kompressori käynnistyy ja kytkeytyy pois päältä. Joskus voi kuulua "kurlutusta", joka johtuu kylmäaineen kiertämisestä järjestelmässä. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Jos sisäilman lämpötila ja kosteusprosentti ovat erittäin korkeita, ilmiö on yleinen. Ilmiö johtuu huoneilman jäähtymisestä. Kun laite on käynyt hetken, olosuhteet tasoittuvat eikä höyryä enää tule. Laite ei käy Oire Sammuu Selitys Vianetsintä Onko virta sammutettu? Onko pistoke seinässä? Onko sulake lauennut? Onko jännite liian korkea tai alhainen? (Sähkömiehen todettava) Onko ajastin oikein asetettu? Jäähdytys- tai lämmitysteho ei riitä Onko lämpötila oikein asetettu? Onko ilma-aukoissa esteitä? Onko suodatin likainen? Ovatko ikkunat ja ovet kiinni? Onko puhallin alhaisella nopeudella? Onko huoneessa lämmönlähteitä? Kaukosäädintä ei ole käytettävissä Laite sammuu epänormaalisti satunnaisesti eikä kaukosäädin toimi. Vedä pistoke irti ja kytke se takaisin. Onko säädin vastaanottoalueella? Onko tiellä esteitä Tarkista, että säätimen paristot ovat kunnossa. Vaihda paristot tarvittaessa. Tarkista, että säädin on ehjä. Huoneeseen on vuotanut vettä. Ilmankosteus on suuri. Kondensoitunut vesi on vuotanut yli. Sisäyksikön poistoputki on irti. Ulkoyksiköstä on vuotanut vettä. Kun laite käy COOL-tilassa, vettä kondensoituu poistoputkeen jäähdytyksen yhteydessä. Jää on sulanut ja vettä valunut laitteen ollessa käynnissä Auto Defrosting -tilassa. Kun laite käy HEAT-tilassa, vettä on valunut lämmönvaihtimesta. Kun laite käynnistyy tai sammuu, kuuluu ratinaa. Kyseessä on muovin vääntyminen lämpötilan muutoksista johtuen. Sisäyksiköstä kuuluu ääntä. Puhaltimen tai kompressorin ääni kuuluu ajoittain. Ääni kuuluu, kun sulatus alkaa tai loppuu. Se johtuu kylmäaineen virtauksesta vastakkaiseen suuntaan

28 Vianhaku Oire Sisäyksikkö ei puhalla ilmaa Selitys Sisäyksikön lämmönvaihdin ei HEATtilassa puhalla ilmaa kylmän ilman estämiseksi (noin 2 minuuttia). Jos laitteen ollessa HEAT-tilassa ulkoyksikön lämpötila on erittäin matala tai korkea tai kosteus on runsasta, lämmönvaihtimeen kertyy huurretta. Puhallus lakkaa 3-12 minuutin ajaksi. Huurteenpoiston aikana laitteesta voi virrata vettä tai höyryä. Sisäyksikkö sammuu joskus kosteudenpoiston aikana, jotta kondensoitunut vesi voi höyrystyä ja estää lämpötilan nousun. Tärkeitä huomautuksia Asennus 1. Laitteen saa asentaa vain pätevä henkilö paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen. 2. Jos laitteessa ei ole pistotulppaa, ota yhteys ammattitaitoiseen sähkömieheen laitteen kytkemiseksi asianmukaisesti. Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset Seuraavat asennuspaikat voivat aiheuttaa ongelmia. Jos niitä ei voida välttää, pyydämme ottamaan yhteyttä huoltoon. Lämmönlähteiden läheisyys, höyryt, syttyvät kaasut tai höyrystyvät aineet. Korkeataajuusaallot radioista, hitsauksesta ja lääkinnällisistä laitteista. Runsaasti suolaa sisältävät kohteet, esim. merenranta. Ilmassa oleva öljy. Erilaisista syistä johtuva rikkipitoinen ilma Muut erikoisolosuhteet. Ulostuloaukossa on kosteutta Jos laite käy pitkään kosteassa, kosteus voi kondensoitua ulostuloaukon ritilään ja tippua vetenä maahan. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, irrota se pistorasiasta ja ota yhteys myyjään seuraavissa tilanteissa. Käytön aikana kuuluu kovaa ääntä. Käytön aikana tuntuu todella pahaa hajua, Huoneeseen valuu vettä. Ilmakytkin tai suojakytkin laukeaa usein. Laitteeseen on joutunut vettä tai muuta nestettä. Virtajohto tai pistoke kuumenevat runsaasti. Huolto Lopeta käyttö ja irrota laite seinästä. Kaikilla tuotteillamme on takuu. Tutustukaa takuukortin sisältöön. Ongelmatilanteissa on otettava yhteys huoltoon. Sisäyksikön asennuspaikan valinta 1. Ilmanottoaukkoja ei saa tukkia. Ilman pitää päästä virtaamaan kaikkialle huoneeseen. 2. Valitse paikka, josta kondenssiveden voi viemäröidä pois ja johon ulkoyksikön kiinnittäminen on helppoa. 3. Älä päästä lapsia lähelle laitetta. 4. Lattian on kestettävä laitteen paino ja tärinä. Alusta ei saa voimistaa ääntä. 5. Jätä riittävästi tilaa huoltotoimia varten. Asennuskorkeuden on oltava vähintään 230 cm lattiasta. 6. Jätä vähintään 1 metrin väli televisioon ja muihin sähkölaitteisiin. 7. Ota huomioon, että suodatin pitää päästä ottamaan pois. 8. Varmista, että sisäyksikön asennuksessa noudatetaan piirustusten vaatimuksia. 9. Älä käytä laitetta kylpytiloissa tai uima-altaiden läheisyydessä. Ulkoyksikön asennuspaikan valinta 1. Valitse paikka, jossa laitemelu tai ilmavirta ei haittaa naapureita, eläimiä tai kasveja. 2. Huolehdi riittävästä ilmankierrosta. 3. Ilmanotto- ja poistoaukkojen pitää pysyä vapaina. 4. Ota huomioon ulkoyksikön paino ja turvallinen asennuskohta. 5. Valitse kuiva paikka, johon suora auringonvalo tai voimakas tuuli ei pääse. 6. Varmista, että asennuksessa noudatetaan annettuja piirustuksia huollon ja korjausten mahdollistamiseksi. 7. Putkien korkeuseron on oltava max. 5 m ja kytkentäväli max. 10 m. 8. Älä päästä lapsia ulkoyksikön lähelle. 9. Älä tuki kulkutietä tai asenna yksikköä ympäristöä rumentavaan paikkaan

29 Asennus Sähkölaitteita koskevat turvamääräykset 1. Käytä arvokilven mukaista jännitettä ja vaihtovirtaa sekä riittävän paksua verkkojohtoa. 2. Jännitealue on 220V-240V %. 3. Älä vedä virtajohdosta. 4. Laite on maadoitettava kunnolla. Kolmivaiheisen laitteen kytkentään tarvitaan sähkömiestä. Sulakkeen pitää laueta magneettisesta ja lämpökuormasta oikosulun tai ylikuormituksen varalta. 5. Minimietäisyys syttyviin pintoihin on 1,5 m. Asennuskaavio Mitta laitteen ja katon välillä Yli Asennuskaavio Etäisyys seinästä Huom: Maa Sähköjohdot on merkitty seuraavasti:jännitteellinen johto, nollajohto ja maajohto (katso oikealla oleva kuva). Johdot on ehdottomasti kytkettävä oikein oikosulun välttämiseksi. Väärä kytkentä voi aiheuttaa tulipalon. Nollajohto (N) Jännitteellinen johto(l) Maadoitus 1. Kyseessä on sähkölaite, joka on maadoitettava asianmukaisesti. 2. Kelta-vihreä johto on maadoitusjohto, eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen. sitä ei saa katkaista tai liittää ruuvilla sähköiskun välttämiseksi. 3. Maadoitus on tehtävä kansallisten määräysten mukaan. 4. Käyttäjä asentaa maadoitusliittimen. Maadoitusta ei saa kytkeä seuraaviin kohteisiin: Vesihana Kaasuputki Viemäriputki Muihin ammattimiehen kieltämiin paikkoihin. Muut seikat 1. Laitteen, virtajohdon ja liitäntäkaapeleiden kytkemisessä on noudatettava laitteeseen merkittyjä kytkentäkaavioita. 2. Sulakkeen arvot on ilmoitettu sulakepesässä. 3. Laite on asennettava kansallisten sähköturvallisuusmääräysten mukaan. 4. Laite ei ole tarkoitettu lasten tai fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan heikentyneiden, kokemattomien tai kouluttamattomien henkilöiden käyttöön ilman sellaisen henkilön valvontaa, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. 5. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. 6. Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana. Toimita laite keräyspisteeseen käytön päätyttyä. Yli Etäisyys seinästä Yli Ilmanottoaukko Yli Etäisyys lattiasta Asennus on tehtävä ohjeiden mukaan annettuja etäisyyksiä noudattaen. Ulkoyksikön asennusmitat Laitteet, joita mitat A (cm) B (cm) 5,0 09K,12K 55,0 34,2 18K ulkoyksikkö K ulkoyksikkö Etäisyys seinästä Etäisyys esteeseen Yli Imupuoli Poistopuoli Etäisyys seinästä 22 23

30 Sisäyksikön asennus Takapaneelin asennus 1. Asenna takapaneeli vaakatasoon. Sisäyksikön vesialustan ja kaksipuolisen viemäröinnin vuoksi vesiletkua on säädettävä hieman alaspäin asennettaessa nin, että alusta jää keskelle tiettyyn kulmaan höyrystimeen nähden. Lievä kallistus riittää veden valumiseksi ulos. Seinä Seinä 2. Kiinnitä takapaneeli ruuveilla seinään. (käytä tarvittaessa muovitulppia). 3. Takapaneelin on kestettävä 60 kg:n paino, ja painon on jakauduttava tasaisesti jokaiselle ruuville. Keskellä oleva merkki Etäisyys 150 mm Jyrkkyys Etäisyys 150 mm vasen oikea Ø55mm Ø 55mm (takaputken reikä) Kuva 5 (takaputken reikä) HUOM: Sisäyksikön asennus Jos kytkennän aikana havaitaan, että johto on liian lyhyt, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen riittävän pitkän johdon hankkimista varten. Jatkojohtojen käyttö on kielletty. Sähkökytkentä on tehtävä asianmukaisesti. Väärä kytkentä aiheuttaa osien rikkoutumisen. Kiristä liitinruuvi kunnolla. Kun ruuvi on kiristetty, vedä johdosta ja varmista, että se on kunnolla kiinni. Maadoitusjohdon väärä kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun Kansilevy on kiinnitettävä kunnolla paikalleen. Jos se on huonosti kiinni, liittimiin pääsee kosteutta, mikä aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran. Putken reikä Sisällä Ulkona 1. Tee seinään reikä putkelle (Ф55) ulkoyksikön puolelle. Seinä putki 2. Kun teet ilmanvaihtimelle asennusaukkoa, noudata laitevalmistajan antamia Tiiviste ohjeita. 3. Käytä reiässä suojatulppaa, jotta putki ja johto eivät vaurioidu asennuksen yhteydessä. Ø55 Poistoputken asennus 1. Varmista poistoputkeen lievä kaato. 2. Älä väännä tai taivuta poistoletkua tai upota sitä veteen. 3. Jos johdat sisään pitkän letkun,huolehdi eristämisestä. 1. Avaa yläpaneeli. 2. Irrota johtojen suojakansi (kuva 6) 3. Vie virtajohto ja ohjausjohto (vain jäähdytys- ja lämmitysyksikkö) sisäyksikön takaa ja vedä etuosaa kohti johdotuksen läpiviennin kautta. 4. Kiinnitä kiinnikkeet ja johdot kansi. 5. Kiinnitä yläpaneeli paikalleen Sisä- ja ulkoyksikön sähkökytkentä Kuva 6 Johtosuojan Sininen Vääntynyt liitäntärasia Musta Virtajohto ruskea keltavihreä Taipunut Tukossa Varoitus: jos itsenäisen ilmanvaihtolaitteen kytkentäjohto on kytketty sisäyksikköön, johdon toinen pää on testin aikana jännitteellinen. Eristä johdon pää hyvin sähköiskun ja oikosulun välttämiseksi. 24 Kuusiomutterin halk. Ø 6 Ø 9,52 Ф 12 Ø 16 Ø19 Sisäyksikön asennus Putket voidaan vetää oikealta, takaa oikealta, vasemmalta ja takaa vasemmalta. 1. Jos putket ja johdot vedetään vasemmalta tai oikealta sisäyksikköön, katkaise hännät tarvittaessa (kuva 7). (1) Katkaise häntä 1, kun teet vain johdotuksen läpivientiä. (2) Katkaise hännät 1 ja 2, kun teet sekä johdotuksen että putkituksen läpivientiä. 2. Irrota putket rungosta, eristä johdot eristysnauhalla ja vedä ne läpiviennin läpi (katso kuva 8) 3. Ripusta sisäyksikön asennusurat takapaneelin ylänastoihin varmista, että kiinnitys on riittävän pitävä (katso kuva 9). 4. Asennuskorkeus on vähintään 2,3 metriä lattiasta. Liitäntäputken asennus 1. Kohdista putkilaipan keskiosa asianomaiseen venttiiliin. 2. Ruuvaa laipan mutteri käsin ja kiristä mutteri avaimella momenttiin seuraavasti. Momenttitaulukko Kuva 7 Oikea Sisäyksikön putkitus häntä 2 Häntä 1 Kaasupuolen putken asennus Eristä eristysnauhalla Kaasupuolen Ullk.laitteen johto putki Nestepuolen putki Nestepuolen putken asennus Vesiletku Vasen Takavasen Takaoikea kuva.8 Kiinnityskoukku Asennus Asennu levy slevy Kuva 9 Jakoavain Momenttiväännin Kartiomutteri Putkitus HUOM: Liitä liitäntäputki ensin sisäyksikköön ja sitten ulkoyksikköön. Huomioi putkituksen mutkat. Varo rikkomasta liitosputkea ja kiristämästä mutteria liikaa, ettei seurauksena ole vuotoja. 25

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Aurinkokeräimien Montering av solfångare asennuspaikka Kan monteras på: 1. Plåttak 2. Tegelpannetak Aurinkokeräimet. Väggmontage voidaan asentaa peltikatolle, tiilikatolle

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12)

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12) KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45 (1/12) Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar Valmistaja / tillverkare: Polarintie 1 FIN-29100 Luvia FINLAND tel.:

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot