PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A"

Transkriptio

1 17-381_manual_ indd , Art PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB

2 PUMPAUTOMAT PA 1100A Produkten uppfyller nedanstående CE-direktiv: EMC 2004/108/EC LVD 2006/95/EC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage. Spara manualen för framtida bruk. Förvara den på en säker plats i anslutning till maskinen. Vid ett eventuellt överlåtande ska manualen följa med maskinen. 2. TEKNISKA DATA Modell: PA 1100A Pumphus: Plast Spänning: V ~ 50 Hz Effekt: W. Varvtal (obelastad): rpm Pumptryck (ON/OFF): ,4 bar/2,8 bar. Max. tryckhöjd: m Max. sughöjd: m Max. vattenflöde: l/min. Max. vattentemp.: C. Anslutning: Inv. 1" Tankvolym: l Ljudvolym (L wa ) : db(a) Isolationsklass: F Kapslingsklass: IP 44 Elkabel: ,5 m H07RN-F. Mått: x 29 x 62 cm Vikt: kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Pumpautomat PA 1100A är ett helautomatiskt vattenförsörjningssystem för tvätt, dusch, bevattning, med mera. Den kan också användas för att tömma vattentankar, trädgårdsdammar och bassänger. Pumpautomaten får enbart användas till rent vatten och får ej användas till att pumpa saltvatten, frätande, brännbara eller explosiva vätskor. Den är ej livsmedelsgodkänd och får således ej användas till att pumpa dricksvatten eller livsmedel. Produkten får ej byggas om eller modifieras. 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskinen bör följande punkter alltid beaktas. Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar. Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det Biltema Nordic Services AB 2

3 Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Dra ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig servicetekniker Koppla maskinen till ett eluttag med inkopplad jordfelsbrytare. Förvara inte explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser i närheten av pumpen. 6. MONTERING Packa upp pumpen och kontrollera att den ej skadats under transporten. Pumpautomaten levereras monterad och kan installeras utan ytterligare åtgärder ÖVERSIKTSBILD Utlopp - Anslutning av tryckledning 2. Filterlock 3. Filterhus 4. Inlopp - Anslutning för sugledning 5. Dräneringsplugg, filterhus 6. Dräneringsplugg, tank 7. Hål för montering 8. Luftventil 9. Manometer 10. Ventilationsöppning, elmotor 11. Bärhandtag Biltema Nordic Services AB

4 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Särskilda risker vid användning av pumpautomat Risk för elstöt Utsätt aldrig pumpautomaten för regn, vatten eller hög fuktighet. Utsätt inte elkontakten för vatten eller fukt. Rör aldrig elkontakten med blöta händer. Avlägsna alltid elkontakten från eluttaget innan service eller underhåll påbörjas. Anslut elkontakten enbart till jordat uttag med jordfelsbrytare, inställt på max. 30 ma. 7.2 Säkerhetskomponenter 8. HANDHAVANDE 8.1 Installation Kontrollera att pumpens tekniska specifikationer överensstämmer med eluttagets. Kontrollera att sughöjden ej överstiger pumpens kapacitet. Vid installation, se till att pumpen är urkopplad från elnätet. Pumpen ska placeras på en plan yta, skyddad från regn och frost. Inlopps- och utloppsslangen/-röret ska vara placerade i frostfri miljö. Stoppa aldrig in fingrarna i pumpens in- eller utlopp. Tryckströmbrytare Tryckströmbrytaren startar pumpen då vattentrycket understiger ett förinställt starttryck och stannar den vid förinställt stopptryck. Fabriken har ställt in starttrycket till ca. 1,4 bar och stopptrycket till ca. 2,8 bar. Vid nödstopp, avlägsna nätkontakten från eluttaget. Tryckströmbrytaren får enbart justeras av auktoriserad personal. Överbelastningsskydd Pumpen har ett inbyggt, termiskt överhettningsskydd. Motorn stannar automatiskt då den är för varm. Efter avkylning startar motorn automatiskt. Om överbelastningsskyddet löser ut ska nätkontakten avlägsnas ur vägguttaget och orsaken identifieras och åtgärdas. 1. Utlopp från pumphuset (trycksida) 4. Inlopp till pumphuset (sugsida) 6. Dräneringsplugg 21. Sugledning armerad så att den ej sjunker ihop vid undertryck 22. Vattenlinje så nära pumpen som möjligt för maximalt flöde 23. Backventil förhindrar att pumpen skadas av en tryckvåg 24. Insugsfilter 26. Backventil 27. Ventil/vattenkran, får ej stängas då motorn är igång Biltema Nordic Services AB 4

5 Lokalisera ett lämpligt läge eller utrymme att placera pumpen på. Detta ska vara: torrt och frostfritt. så nära vattenytan som möjligt. på sugledningens högsta punkt. Försök att enbart ha sugledningen lutande uppåt från vattnet till pumpen. Då bildas inga luftfickor i sugledningen. välventilerat. OBS! Vattenflödet påverkas förhållandevis mer av: sughöjd än tryckhöjd sugledningens längd än tryckledningens sugledningens dimension än tryckledningens b) Vid permanenta installationer ska pumpen skruvas fast på ett fundament med vibrationsdämpare av gummi mellan fundamentet och pumpens fastskruvningshål (7). c) Kontrollera att pumpen står stadigt och ej kan välta. d) Kontrollera att backventilen (23) på sugledningen inte läcker och att silen (24) ej är skadad. e) Sugledningen (21) ska ha en invändig diameter på minst 25 mm och vara armerad så att den inte sjunker ihop vid undertryck. Ju högre sughöjd, desto större diameter på ledningen. Fyll sugledningen med vatten. Var noga med att det inte finns luftfickor eller luftläckage i sugledningen. OBS! Placera ej sugledningen i direkt solsken. Solen kan då värma upp vattnet i slangen till en sådan temperatur att pumpen skadas då den startar. Pumpen är visserligen självsugande, men beroende på sugslangens dimension och längd kan det ta lång tid att bygga upp ett tryck. f) Backventilen (23) bör placeras ca 50 cm under vattenytan och minst 50 cm över botten. g) Fyll sugledningen (21) med vatten och skruva fast den i inloppet (4) på pumphuset. Täta med lämpligt tätningsmaterial, exempelvis gängtejp eller lin. Var noga med att anslutningen är absolut (100 %) tät. OBS! Minsta lilla luftläckage i koppling på sugsidan medför driftsstörningar och kan skada pumpen. h) Fyll pumphuset med vatten genom utloppet (1) på ovansidan av pumphuset. Avvakta en minut och kontrollera om vattnet har sjunkit. Om så är fallet, fyll på med mer vatten. På en pumpautomat ska även tanken vara fylld med vatten, vilket kan medföra att vatten får fyllas på i flera omgångar. i) Skruva fast utgående tryckledning på utloppet (1) och montera helst en backventil (26) som förhindrar att tryckvågor, som kan uppstå då ventilen (27) stängs, når pumphuset. j) Öppna ventilen/vattenkranen(27). k) Anslut nätkontakten i ett vägguttag. Pumpens motor ska då starta direkt. Pumpa vatten i några minuter tills vattnet flödar i en jämn ström och eventuella små luftfickor har avlägsnats från sugsidan. Om vattnet slutar att flöda, stäng omedelbart av pumpen genom att avlägsna nätkontakten från eluttaget. Kontrollera och dra åt alla anslutningar på sugsidan. Lossa utloppsledningen och fyll på med mer vatten i pumphuset enligt punkt h. OBS! Om detta behöver upprepas mer än tre gånger kommer det in luft i systemet. Kontrollera och demontera sugledningens alla kopplingar. Var ytterst noga med att täta dem ordentligt och skruva ihop kopplingarna igen. l) Stäng av pumpautomaten genom att stänga ventilen/vattenkranen (27). m) Kontrollera regelbundet att pumpen inte går torrt. Stäng i så fall av den omgående. 9. FÖRVARING Om pumpen inte ska användas under en längre tid och ska förvaras frostfritt: Dra ut nätkontakten från eluttaget. Avlägsna tryck- och sugledningarna. Öppna pluggen (5) och töm ut vattnet. Förvara pumpen torrt och frostfritt > +5 C. OBS! Om pumpen ej förvaras frostfritt är det stor risk att kvarvarande vatten fryser, varvid pumphus och/eller pumphuskonsol spricker Biltema Nordic Services AB

6 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 10.1 Underhåll en gång per halvår eller vid behov Innan reparation eller underhåll utförs, ska nätkontakten avlägsnas från elnätet. Utloppsventilen (27) ska vara öppnad så att det ej förekommer något vattentryck i systemet. Rengöring av förfilter a. Skruva av locket (2). b. Rengör filtret med rent vatten. c. Montera tillbaka filtret och locket. Kontroll av tryck runt gummiblåsan a. Kontrollera att nätkontakten är avlägsnad från eluttaget. b. Öppna vattenkranen så att det inte finns något vattentryck i systemet. c. Skruva av skyddet på ventilen (M) d. Kontrollera på luftpåfyllaren att lufttrycket är 1,2 bar. Vid behov pumpa in mer luft. OBS! Pumpautomatens manometer (H) visar vattentrycket och inte lufttrycket runt gummiblåsan. Om det inte finns ett lufttryck runt gummiblåsan kommer den att expandera för mycket och spricka vid drift. PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 1. Motorn går inte. 1. Ingen ström. 1. Kontrollera att det är ström i elnätet och att stickkontakten är ansluten till elnätet. 2. Motorn går, men det kommer inget vatten. 3. Pumpen stannar till eftersom ett av motorns termoskydd utlöses. 4. Pumpen hackar (startar snabbt och stänger av sig snabbt) 2. Motorskyddet har löst ut. 2. Ta reda på orsaken och avvakta tills motorn svalnar och därmed startar automatiskt. 3. Kondensatorn är defekt. 3. Kontakta auktoriserad reparatör 1. Pumpen suger luft. 1. Kontrollera att alla kopplingar på sugsidan är absolut täta. Kontrollera att vattennivån inte sjunkit under bottenventilen. Kontrollera att bottenventilen inte är blockerad. 1. Elnätets data överensstämmer inte med maskinskyltens. 1. Kontrollera spänningen. 2. Blockerad impeller. 2. Lossa motorns fläktskydd (K) och snurra på fläkthjulet. Kontakta kundservice. Inget lufttryck runt gummiblåsan. Kontrollera lufttrycket i tanken. Fyll på eller byt ut gummiblåsan. 11. MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning.(enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 2011 Biltema Nordic Services AB 6

7 PUMPEAUTOMAT PA 1100A Produktet oppfyller nedenstående EFdirektiv: EMC 2004/108/EC LVD 2006/95/EC INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. MILJØ 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder vesentlig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Oppbevar den på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen 2. TEKNISKE DATA Modell: PA 1100A Pumpehus: Plast Spenning: V ~ 50 Hz Effekt: W Turtall (ubelastet): rpm Pumpetrykk (ON/OFF): ,4 bar/2,8 bar. Maks. trykkhøyde: m Maks. sugehøyde: m Maks. kapasitet: l/min Maks. vanntemp.: C Tilkobling: Innv. 1" Tankvolum: l Lydvolum (L wa ) : db(a) Isolasjonsklasse: F Beskyttelsesgrad: IP44 Kabel: ,5 m H07RN-F. Mål: x 29 x 62 cm Vekt: kg 3. BRUKSOMRÅDE Pumpeautomat PA 1100A er et helautomatisk vannforsyningssystem for vask, dusj, vanning, m.m. Den kan også brukes til å tømme vanntanker, hagedammer og bassenger. Pumpeautomaten skal kun brukes for rent vann og må ikke brukes til å pumpe saltvann, etsende, brennbare eller eksplosive væsker. Den er ikke næringsmiddelgodkjent og må derfor ikke brukes til å pumpe drikkevann eller næringsmidler. Produktet må ikke ombygges eller modifiseres. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskinen bør følgende punkter alltid iakttas. Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk kun anbefalte tilbehør og reservedeler. Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt om de ikke er kapslet for det. Eventuell skjøtekabel skal ikke være viklet Biltema Nordic Services AB

8 på trommel. Dra ut hele kabelen fra kabeltrommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal kun utføres av kvalifisert servicetekniker Koble maskinen til et strømuttak med innkoblet jordfeilbryter. Oppbevar ikke eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser i nærheten av pumpen. 6. MONTERING Pakk opp pumpen og kontroller at den ikke har blitt skadet under transport. Pumpeautomaten leveres montert og er klar for installasjon. 5. OVERSIKTSBILDE 1. Utløp - tilkobling av trykkledning 2. Filterlokk 3. Filterhus 4. Innløp - tilkobling for sugeledning 5. Dreneringsplugg, filterhus 6. Dreneringsplugg, tank 7. Hull for montering 8. Luftventil 9. Manometer 10. Ventilasjonsåpning, elektrisk motor 11. Bærehåndtak Biltema Nordic Services AB 8

9 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Spesielle risikoer ved bruk av pumpeautomat Risiko for elektrisk støt Utsett aldri pumpeautomaten for regn, vann eller høy fuktighet. Utsett ikke støpselet for vann eller fukt. Berør aldri støpselet med våte hender. Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket før service eller vedlikehold. Koble støpselet kun til jordet strømuttak med jordfeilbryter, innstilt på maks. 30 ma. 7.2 Sikkerhetskomponenter 8. HÅNDTERING 8.1 Installasjon Kontroller at pumpens tekniske spesifikasjoner er i samsvar med stikkontaktens. Kontroller at sugehøyden ikke overstiger pumpens kapasitet. Ved installasjon, se til at pumpen er koblet fra strømnettet. Pumpen skal plasseres på en plan flate, beskyttet mot regn og frost. Innløps- og utløpsslangen/-røret skal være plassert i et frostfritt miljø. Stikk aldri fingrene inn i pumpens inn- eller utløp. Trykkbryter Trykkbryteren starter pumpen når vanntrykket faller under et forhåndsinnstilt starttrykk, og stanser den ved et forhåndsinnstilt stopptrykk. Fabrikken har stilt inn starttrykket til ca. 1,4 bar og stopptrykket til ca. 2,8 bar. Ved nødstopp, strekk støpselet ut av strømuttaket. Trykkbryteren skal kun justeres av autorisert personell. Overbelastningsvern Pumpen har et innebygd, termisk overopphetingsvern. Motoren stanser automatisk når den er for varm. Etter avkjøling starter motoren automatisk. Dersom overbelastningsvernet løser ut, skal støpselet trekkes ut av stikkontakten og årsaken fastslås og utbedres. 1. Utløp fra pumpehuset (trykkside) 4. Innløp till pumpehuset (sugeside) 6. Dreneringsplugg 21. Sugeledning armert slik at den ikke synker sammen ved undertrykk 22. Vannlinje så nær pumpen som mulig for maksimal strømning 23. Tilbakeslagsventil hindrer at pumpen skades av en trykkbølge 24. Innsugsfilter 26. Tilbakeslagsventil 27. Ventil/vannkran må ikke stenges når motoren er i gang Biltema Nordic Services AB

10 Finn et egnet sted eller rom for plassering av pumpen. Dette skal være: tørt og frostfritt. så nær vannflaten som mulig. på sugeledningens høyeste punkt. Forsøk å kun ha sugeledningen skrånende oppover fra vannet til pumpen. Da dannes ingen luftlommer i sugeledningen. velventilert. OBS! Vannstrømningen påvirkes forholdsvis mer av: sugehøyde enn trykkhøyde sugeledningens lengde enn trykkledningens sugeledningens dimensjon enn trykkledningens b) Ved permanent installasjon skal pumpen skrus fast på et fundament med vibrasjonsdemper av gummi mellom fundamentet og pumpens fastskruingshull (7). c) Kontroller at pumpen står stødig og ikke kan velte. d) Kontroller at tilbakeslagsventilen (23) på sugeledningen ikke lekker, og at silen (24) ikke er skadet. e) Sugeledningen (21) skal ha en innvendig diameter på minst 25 mm og være armert slik at den ikke synker sammen ved undertrykk. Jo høyere sugehøyde, jo større diameter. Fyll sugeledningen med vann. Vær nøye med at det ikke finnes luftlommer eller luftlekkasje i sugeledningen. OBS! Plasser ikke sugeledningen i direkte solskinn. Solen kan da varme opp vannet i slangen til en så høy temperatur at pumpen skades når den starter. Pumpen er selvsugende, men avhengig av sugeslangens dimensjon og lengde kan det ta lang tid for å bygge opp et trykk. f) Tilbakeslagsventilen (23) bør plasseres ca. 50 cm under vannflaten og minst 50 cm over bunnen. g) Fyll sugeledningen (21) med vann og skru den fast i innløpet (4) på pumpehuset. Tett med egnet tetningsmateriale, eksempelvis gjengeteip eller lin, og vær nøye med at tilkoblingen er fullstendig (100 %) tett. OBS! Den minste lille luftlekkasjen i kobling på sugesiden medfører driftsforstyrrelser og kan skade pumpen. h) Fyll pumpehuset med vann gjennom utløpet (1) på toppen av pumpehuset. Vent et minutt og kontroller om vannet har sunket. Om dette er tilfellet, fyll på mer vann. På en pumpeautomat skal også tanken være fylt med vann, noe som kan medføre at vann må fylles på i flere omganger. i) Skru fast utgående trykkledning på utløpet (1), og monter helst en tilbakeslagsventil (26) som hindrer at trykkbølger, som kan oppstå når ventilen (27) stenges, når pumpehuset. j) Åpne ventilen/vannkranen (27). k) Sett støpselet i stikkontakten. Pumpens motor skal da straks starte. Pump vann i noen minutter til vannet flyter i en jevn strøm og eventuelle små luftbobler er fjernet fra sugesiden. Om vannet slutter å strømme, slå straks av pumpen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Kontroller og stram alle tilkoblinger på sugesiden. Løsne utløpsledningen, og fyll på mer vann i pumpehuset som beskrevet i punkt h. OBS! Om dette må gjentas mer enn tre ganger, kommer det luft inn i systemet. Kontroller og demonter alle sugeledningens koblinger. Vær ytterst nøye med å tette dem ordentlig, og skru sammen koblingene igjen. l) Slå av pumpeautomaten ved å stenge ventilen/vannkranen (27). m) Kontroller jevnlig at pumpen ikke tørrkjøres. Steng den i så fall straks av. 9. OPPBEVARING Dersom pumpen ikke skal brukes på en god stund og skal oppbevares frostfritt: Trekk støpselet ut av stikkontakten. Fjern trykk- og sugeledningene. Åpne pluggen (5) og tøm ut vannet. Oppbevar pumpen tørt og frostfritt > +5 C. OBS! Dersom pumpen ikke oppbevares frostfritt, er det stor fare for at vann i pumpen fryser, slik at pumpehus og/eller pumpehuskonsoll sprekker Biltema Nordic Services AB 10

11 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 10.1 Vedlikehold en gang per halvår eller ved behov Før reparasjon eller vedlikehold skal støpselet trekkes ut av stikkontakten. Utløpsventilen (27) skal være åpnet slik at det ikke er noe vanntrykk i systemet. Rengjøring av forfilter a. Skru av lokket (2). b. Rengjør filteret med rent vann. c. Monter filter og lokk tilbake på plass. Kontroll av trykk rundt gummiblæren a. Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten. b. Åpne vannkranen slik att det ikke er noe vanntrykk i systemet. c. Skru av beskyttelsen på ventilen (M). d. Kontroller på luftpåfylleren at lufttrykket er 1,2 bar. Pump inn mer luft ved behov. OBS! Pumpeautomatens manometer (H) viser vanntrykket og ikke lufttrykket rundt gummiblæren. Om det ikke er lufttrykk rundt gummiblæren, vil den ekspandere for mye og sprekke ved drift. PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK 1. Motoren går ikke. 1. Ingen strøm. 1. Kontroller at det er strøm i strømnettet og at støpselet er koblet til stikkontakten. 2. Motoren går, men det kommer ikke vann. 3. Pumpen stanser fordi ett av motorens termovern utløses. 4. Pumpen hakker (starter raskt og slår seg av raskt) 11. MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 2. Motorvernet har løst ut. 2. Finn ut årsaken, og vent til motoren avkjøles og dermed starter automatisk. 3. Kondensatoren er defekt. 3. Kontakt autorisert reparatør 1. Pumpen suger luft. 1. Kontroller at alle koblinger på sugesiden er fullstendig tette. Kontroller at vannivået ikke har sunket til et nivå under bunnventilen. Kontroller at bunnventilen ikke er blokkert. 1. Strømnettets data er ikke i samsvar med maskinskiltets. 1. Kontroller spenningen. 2. Blokkert impeller. 2. Løsne motorens viftedeksel (K) og snurr på viftehjulet. Kontakt kundeservice. Ikke lufttrykk rundt gummiblæren. Kontroller lufttrykket i tanken. Fyll på eller skift ut gummiblæren Biltema Nordic Services AB

12 AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A Tuote täyttää seuraavien CE-direktiivien vaatimukset: EMC 2004/108/EC LVD 2006/95/EC SISÄLTÖ 1. ESITTELY 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTTÄMINEN 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. YMPÄRISTÖ 1. ESITTELY Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai laitevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa konetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten varmassa paikassa laitteen lähellä. Jos omistaja vaihtuu, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Malli: PA 1100A Pumpun runko: muovi Jännite: V ~ 50 Hz Teho: W. Kierrosluku (kuormittamattomana): kierr./min.. Pumppauspaine (ON/OFF):...1,4 / 2,8 baaria. Suurin painekorkeus: m Suurin imukorkeus: m Suurin virtaama: l/min. Korkein veden lämpötila: C Liitäntä: Sisäp. 1" Säiliön tilavuus: l Äänenvoimakkuus (L WA ): db (A) Eristysluokka: F Kotelointiluokka: IP 44 Sähköjohto: ,5 m H07RN-F Mitat: x 29 x 62 cm Paino: kg 3. KÄYTTÖKOHTEET Automaattipumppu PA 1100A on täysautomaattinen vesihuoltojärjestelmä esimerkiksi pesemistä, suihkussa käymistä tai kastelua varten. Sen avulla voidaan myös tyhjentää vesisäiliöitä, puutarhalammikoita ja altaita. Automaattipumpun avulla saa pumpata vain puhdasta vettä. Sen avulla ei saa pumpata merivettä eikä syttyviä, räjähtäviä tai syövyttäviä nesteitä. Sillä ei ole elintarvikehyväksyntää, joten sen avulla ei saa pumpata juomavettä tai elintarvikkeissa käytettävää vettä. Pumppuun ei saa tehdä muutoksia. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita Biltema Nordic Services AB 12

13 Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rulllattuna. Vedä koko jatkojohto ulos johtokelasta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. Vain valtuutettu asentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. Yhdistä pistoke vikavirtakytkimellä suojattuun sähköpistorasiaan. Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja pumpun lähellä. 5. YLEISKUVA 1. Ulostulo: paineletkun liitäntä 2. Suodattimen kansi 3. Suodatinkotelo 4. Sisääntulo: imuletkun liitäntä 5. Suodatinkotelon tyhjennystulppa 6. Säiliön tyhjennystulppa 7. Asennusaukko 8. Ilmaventtiili 9. Painemittari 10. Sähkömoottorin ilmanvaihtoaukko 11. Kantokahva KOKOAMINEN Poista pumppu pakkauksestaan. Tarkista, että se ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Automaattipumppu toimitetaan koottuna, joten se voidaan asentaa heti Biltema Nordic Services AB

14 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Vaarat automaattipumppua käytettäessä Sähköiskun vaara Älä koskaan altista automaattipumppua sateelle tai kosteudelle. Älä altista pistoketta kosteudelle tai vedelle. Älä koske pistokkeeseen märin käsin. Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen huoltamista tai kunnossapitämistä. Yhdistä pistoke enintään 30 ma:n vikavirtasuojalla varustettuun pistorasiaan. 7,2 Turvallisuutta parantavat osat 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Asentaminen Tarkista, että pumpun tekniset ominaisuudet vastaavat sähköpistorasian ominaisuuksia. Tarkasta, että imukorkeus ei ylitä pumpun kapasiteettia. Kun pumppua asennetaan, varmista, että pistoke ei ole pistorasiassa. Pumppu on asetettava tasaiselle alustalle suojaan sateelta ja pakkaselta. Tulo- ja lähtöputket tai -letkut on suojattava pakkaselta. Älä koskaan työnnä sormia pumpun tuloon tai lähtöön. Painekytkin Painekytkin käynnistää pumpun, kun vedenpaine alittaa valmiiksi asetetun arvon, ja pysäyttää pumpun, kun paine saavuttaa tietyn arvon. Aloituspaineeksi on asetettu noin 1,4 baaria ja pysäytyspaineeksi noin 2,8 baaria. Hätäpysäytys: irrota pistoke pistorasiasta. Vain valtuutettu asentaja saa tehdä muutoksia painekytkimeen. Ylikuormitussuoja Pumpussa on sisäinen terminen ylikuormitussuoja. Moottorista pysähtyy automaattisesti, jos se kuumenee liikaa. Moottori käynnistyy automaattisesti jäähdyttyään. Jos ylikuormitussuoja laukeaa, pistoke on irrotettava pistorasiasta sekä syy selvitettävä ja korjattava. 1. Pumpun ulostulo (paineistettu puoli) 4. Pumpun sisäänmeno (imupuoli) 6. Tyhjennystulppa 21. Imujohto, suojattu kasaan painumiselta alipaineen vaikutuksesta 22. Vesilinja, mahdollisimman lähellä pumppua suurimman virtaaman varmistamiseksi 23. Takaiskuventtiili, estää pumppua vahingoittumasta paineiskun seurauksena 24. Imusuodatin 26. Takaiskuventtiili 27. Venttiili/vesihana, ei saa sulkea moottorin käydessä 2011 Biltema Nordic Services AB 14

15 Valitse pumpulle sopiva paikka tai tila. Sen on oltava kuiva ja suojassa pakkaselta mahdollisimman lähellä vedenpintaa imuletkun korkeimmalla kohdalla. Yritä saada imuletku vinoon asentoon vedestä pumppuun. Tällöin imuletkuun ei jää ilmataskuja. hyvin tuuletettu. HUOMIO! Seuraavat tekijät vaikuttavat veden virtaamaan huomattavasti: Jos imukorkeus on painekorkeutta suurempi Jos imuletku on paineletkua pidempi Jos imuletkun mitoitus on paineletkua suurempi b) Asennettaessa pumppu kiinteästi se on kiinnitettävä alustaan ruuvaamalla. Alustan ja pumpun kiinnitysaukkojen (7) välissä on käytettävä kumisia tärinänvaimentimia. c) Tarkista, että pumppu on kiinnitetty vakaasti ja että se ei pääse kaatumaan. d) Tarkista, että imuletkun takaiskuventtiili (23) ei vuoda ja että siivilä (24) on ehjä. e) Imuletkun (21) sisähalkaisija tulee olla vähintään 25 mm. Sen on oltava vahvistettu, jotta se ei painu kokoon alipaineen vaikutuksesta. Mitä korkeampi imukorkeus, sitä suurempi letkun halkaisija. Täytä imuletku vedellä. Varo, ettei imuletkuun muodostu ilmataskuja ja että siinä ei ole ilmavuotoja. HUOMIO! Älä altista imuletkua suoralle auringonpaisteelle. Aurinko voi lämmittää letkussa olevan veden niin kuumaksi, että pumppu vaurioituu käynnistyessään. Pumppu on itseimevä, mutta riittävä imutyhjiö voi muodostua hitaasti, jos imuletku on pitkä ja paksu. f) Takaiskuventtiili (23) on asetettava noin 50 cm vedenpinnan yläpuolelle ja vähintään 50 cm pohjan yläpuolelle. g) Täytä imujohto (21) vedellä. Kiinnitä se ruuveilla pumpun rungon tuloaukkoon (4). Tiivistä tarkoitukseen soveltuvalla tiivistysmateriaalilla, kuten kierreteipillä tai pellavalla. Varmista, että liitos on täysin tiivis. HUOMIO! Pieninkin ilmavuoto imupuolella häiritsee pumpun toimintaa ja voi vaurioittaa sitä. h) Täytä pumpun runko vedellä sen päällä olevasta aukosta (1). Odota minuutti ja tarkista, onko vedenpinta laskenut. Jos on, lisää vettä. Myös pumppuautomaatin säiliö on täytettävä vedellä, joten vettä on ehkä lisättävä useita kertoja. i) Ruuvaa lähtevä painejohto ulostuloon (1). On suositeltavaa asentaa siihen takaiskuventtiili (26) paineaaltojen välttämiseksi, joita voi esiintyä, kun venttiili (27) suljetaan. j) Avaa venttiili/vesihana (27). k) Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan. Pumpun moottori käynnistyy heti. Pumppaa vettä muutaman minuutin ajan, kunnes vesi virtaa tasaisesti ja mahdolliset pienet ilmataskut ovat poistuneet imuletkusta. Jos vesi lakkaa virtaamasta, katkaise pumpusta heti virta irrottamalla pistoke pistorasiasta. Tarkista ja kiristä kaikki imupuolen liitännät. Irrota ulostuloletku ja täytä pumppu vedellä kohdassa h kuvatulla tavalla. HUOMIO! Jos tämä on toistettava useammin kuin kolme kertaa, syynä on ilman pääseminen järjestelmään. Tarkista imuletkun kaikki liitokset ja kiristä ne uudelleen. Tiivistä ne huolellisesti ja yhdistä kaikki liitokset uudelleen l) Voit sammuttaa automaattipumpun sulkemalla venttiilin/vesihanan (27). m) Tarkista säännöllisesti, että pumppu ei käy kuivana. Jos se käy kuivana, katkaise virta heti. 9. SÄILYTTÄMINEN Jos pumppu on pitkän aikaa käyttämättä, se on säilytettävä suojattuna jäätymiseltä. irrota pistoke pistorasiasta Irrota paine- ja imuletkut. Avaa tyhjennystulppa (5), ja tyhjennä vesi pumpusta. Säilytä pumppu kuivassa paikassa suojassa pakkaselta yli 5 asteen lämpötilassa. HUOMIO! Jos pumppua ei säilytetä suojattuna jäätymiseltä, siihen jäänyt vesi voi jäätyä. Tällöin pumpun runko ja/tai konsoli voi haljeta Biltema Nordic Services AB

16 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 10.1 Kunnossapito puolen vuoden välein tai tarvittaessa Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen huoltamista tai korjaamista. Venttiili (27) on avattava, jotta järjestelmään ei jää painetta. Esisuodattimen puhdistaminen a. Irrota kansi (2). b. Puhdista suodatin puhtaalla vedellä. c. Aseta suodatin ja kansi takaisin paikoilleen. Kumikalvoa ympäröivän paineen tarkastaminen a. Tarkista, että pistoke on irrotettu sähköpistorasiasta. b. Avaa vesihana ja tyhjennä paine järjestelmästä. c. Ruuvaa venttiilin (M) suojus auki. d. Tarkista, että ilmantäytön ilmanpaine on 1,2 baaria. Pumppaa tarvittaessa lisää ilmaa. HUOMIO! Automaattipumpun painemittari (H) näyttää vedenpaineen eikä kumikalvoa ympäröivää ilmanpainetta. Jos kumikalvon ympärillä ei ole ilmanpainetta, se laajenee liikaa ja halkeaa käytön aikana. ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE 1. Moottori ei käy. 1. Ei sähkövirtaa. 1. Tarkista, että sähköverkossa on virtaa ja että pistoke on yhdistetty pistorasiaan. 2. Moottorisuoja on lauennut. 2. Selvitä syy ja odota, kunnes moottori on jäähtynyt, jolloin se käynnistyy automaattisesti. 3. Kondensattori on viallinen. 3. Ota yhteys valtuutettuun huolto tekniikkoon 2. Moottori käy mutta vettä ei tule. 1. Pumppu imee ilmaa. 1. Tarkista, että imupuolen liitokset ovat täysin tiiviitä. Tarkista, ettei veden pinta ole laskenut pohjaventtiilin alapuolelle. Tarkista, että pohjaventtiili ei ole tukossa. 3. Pumppu on pysähtynyt, koska moottorin lämpösuojaus on lauennut. 4. Pumppu käy katkonaisesti (käynnistyy ja pysähtyy jatkuvasti) 11. YMPÄRISTÖ 1. Sähkönsyöttö ei vastaa tyyppikilpeen merkittyjä tietoja. 1. Tarkista jännite. 2. Siipipyörä on tukossa. 2. Irrota moottorin puhaltimen suojus (K) ja pyöritä puhallinta. Ota yhteys asiakaspalveluun. Kumikalvon ympärillä ei ole ilmaa. Tarkista säiliön ilmanpaine. Lisää painetta tai vaihda kumikalvo. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 2011 Biltema Nordic Services AB 16

17 PUMPEAUTOMAT PA 1100A Produktet opfylder nedenstående CE-direktiv: EMC 2004/108/EC LVD 2006/95/EC INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. BRUG 9. OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Dette symbol betyder, at der er risiko for alvorlige ulykker. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personeller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i fuld overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Gem manualen til fremtidigt brug. Opbevar manualen på et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved en eventuel overdragelse skal manualen følge med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Model: PA 1100A Pumpehus: Plast Spænding: V ~50 Hz Effekt: W. Omdrejningstal (ubelastet): o/min Pumpetryk (TIL/FRA): ,4 bar/2,8 bar Maks. trykhøjde: m Maks. sugehøjde: m Vandkapacitet, maks: l/min. Vandtemperatur, maks.: C Tilslutning: Indv. 1" Tankkapacitet: l Lydvolumen (L wa ): db(a) Isolationsklasse: F Indkapslingsklasse: IP 44 Ledning: ,5 m H07RN-F. Mål: x 29 x 62 cm Vægt: kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE Pumpeautomat PA 1100A er et fuldautomatisk vandforsyningsanlæg til vask, brusebad, vanding osv. Det kan også bruges til at tømme vandtanke, havedamme og bassiner. Pumpeautomaten må kun bruges til rent vand, og den må ikke bruges at pumpe saltvand, skummende, brændbare eller eksplosive væsker. Den er ikke godkendt til levnedsmidler, og derfor må den ikke bruges til at pumpe drikkevand eller levnedsmidler. Pumpen må ikke modificeres eller ombygges. 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med pumpen, skal de efterfølgende punkter altid overholdes. Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på pumpens advarselssymboler. Brug kun anbefalet tilbehør og reservedele. Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslet til det Biltema Nordic Services AB

18 En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på en tromle. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtigt dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. Eventuel reparation og ledningsudskiftning må kun udføres af autoriseret elektriker. Slut ledningen til en stikkontakt, som er tilsluttet en jordfejlafbryder. Opbevar aldrig eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter i nærheden af pumpen. 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. MONTERING Pak pumpen ud, og kontroller, at den ikke er beskadiget under transporten. Pumpeautomaten leveres monteret og kan installeres uden yderligere foranstaltninger Udløb Tilslutning af trykledning 2. Filterlås 3. Filterhus 4. Indløb Tilslutning for sugeledning 5. Aftapningsprop, filterhus 6. Aftapningsprop, tank 7. Hul til montering 8. Luftventil 9. Manometer 10. Ventilationsåbning, elmotor 11. Bærehåndtag Biltema Nordic Services AB 18

19 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Særskilte risici ved brug af pumpeautomat Risiko for elektrisk stød Udsæt aldrig pumpeautomaten for regn, vand eller høj fugtighed. Udsæt ikke stikket for regn eller fugt. Rør aldrig stikket med våde hænder. Fjern altid stikket fra stikkontakten ved service eller vedligeholdelse. Sæt kun stikket i en stikkontakt med jordfejlafbryder, indstillet til maks. 30 ma. 7.2 Sikkerhedskomponenter 8. BRUG 8.1 Installation Kontroller, at pumpens tekniske specifikationer er i overensstemmelse med stikkontaktens. Kontroller, at sugehøjden ikke overstiger pumpens kapacitet. Ved installation skal pumpen være frakoblet lysnettet. Pumpen skal placeres på en plan flade beskyttet mod regn og frost. Indløbs- og udløbsslangen/-røret skal være anbragt i frostfrie omgivelser.stik aldrig fingrene ind i pumpens ind- eller udløb. Trykknapafbryder Trykknapafbryderen starter pumpen, når vandtrykke er mindre end et forindstillet starttryk og stopper den ved forindstillet stoptryk. Fabrikken har indstillet starttrykket til ca. 1,4 bar og stoptrykket til ca. 2,8 bar. Ved nødstop, fjern stikket fra stikkontakten. Trykknapafbrydere må kun justeres af aut. personale. Overbelastningssikring Pumpen er udstyret med en indbygget overophedningssikring. Motoren slukkes automatisk, når den bliver for varm. Efter afkøling starter motoren automatisk. Hvis overbelastningssikringen udløses, skal du tage stikket ud af stikkontakten, finde årsagen, og iværksætte nødvendige foranstaltninger. 1. Udløb fra pumpehuset (trykside) 4. Indløb til pumpehuset (sugeside) 6. Aftapningsprop 21. Sugeledning armeret, så den ikke falder sammen ved undertryk 22. Vandlinje - så tæt ved pumpen som muligt for maks. kapacitet 23. Returventil forhindrer beskadigelse af pumpen ved en trykbølge 24. Indsugningsfilter 26. Returventil 27. Ventil/vandhane, må ikke lukkes, mens motoren kører Biltema Nordic Services AB

20 Find et velegnet sted eller rum til placering af pumpen. Det skal være: Tørt og frostfrit Så tæt på vandoverfladen som muligt. På sugeledningens højeste punkt. Forsøg at sikre, at sugeledningen hælder opad fra vandet til pumpen. Så dannes der ikke luftlommer i sugeledningen. Godt ventileret. OBS! Vandkapaciteten påvirkes forholdsvis mere af: Sugehøjde end trykhøjde Sugeledningens længde end trykledningens længde Sugeledningens dimension end trykledningens dimension a. Ved permanente installationer skal pumpen skrues fast på et fundament med vibrationsdæmpere af gummi mellem fundamentet og pumpens fastskruningshul (7). b. Kontroller, at pumpen står stabilt på underlaget og ikke kan vælte. c. Kontroller, at returventilen (23) på sugeledningen ikke lækker, og at slangen (24) er ubeskadiget. d. Sugeledningen (21) skal have en indvendig diameter på mindst 25 mm og være armeret, så den ikke falder sammen ved undertryk. Jo større sugehøjde, desto større diameter på ledningen. Fyld sugeledningen med vand. Vær omhyggelig med, at der ikke findes luftlommer eller luftlækager i sugeledningen. OBS! Anbring ikke sugeledningen i direkte sollys. I så tilfælde kan solen opvarme vandet i slangen til en sådan temperatur, at pumpen bliver beskadiget, når den starter. Pumpen er ganske vist selvsugende, men afhængig af sugeslangens dimension og længde kan det tage lang tid at opbygge et tryk. e) Returventilen (23) bør placeres ca. 50 cm under vandoverfladen og mindst 50 cm over bunden. f) Fyld sugeledningen (21) med vand, og skru den fast i indløbet (4) på pumpehuset. Foretag tætning med velegnet tætningsmateriale, f.eks. gevindtape eller hør. Vær omhyggelig med, at tilslutningerne er helt (100 %) tæt. OBS! Selv den mindste luftlækage i koblingen på sugesiden medfører driftsforstyrrelser og kan beskadige pumpen. g) Fyld pumpehuset med vand gennem udløbet (1) på oversiden pumpehuset. Vent et minut, og kontroller, om vandet er sunket. Hvis det er tilfældet, så fyld mere vand på. På en pumpeautomat skal også tanken være fyldt med vand, og det kan medføre, at der skal påfyldes vand af flere omgange. h) Skru den udgående trykledning fast på udløbet (1), og monter helst en returventil (26), der forhindrer, at trykbølger, der kan opstå, når ventilen (27) lukkes, når pumpehuset. i) Åbn ventil/vandhane (27). j) Slut stikket til en stikkontakt. Pumpens motor skal så starte med det samme. Pump vand i nogle minutter, til vandet forløber i en jævn strøm, og evt. små luftlommer bliver fjernet fra sugesiden. Hvis vandet holder op med at løbe, så sluk straks for pumpen ved at tage stikket ud af stikkontakten. Kontroller, og fjern alle tilslutninger på sugesiden. Løsn udløbsledningen, og fyld mere vand i pumpehuset iht. pkt. h. OBS! Hvis dette gentages mere end tre gange, kommer der luft i anlægget. Kontroller, og afmonter alle sugeledningens koblinger. Vær yderst omhyggelig med at tætne dem forsvarligt og skrue koblingerne sammen igen. k) Sluk for pumpeautomaten ved at lukke for ventilen/vandhanen (27). l) Kontroller regelmæssigt, at pumpen ikke kører tør. Hvis det er tilfælde, så sluk for den omgående. 9. OPBEVARING Hvis pumpen ikke skal bruges i længere tid og skal opbevares frostfrit: Tag stikket fra ud af stikkontakten. Fjerner tryk- og sugeledningerne. Åbn proppen (5), og aftøm vandet. Opbevar pumpen tørt og frostfrit > +5 C. OBS! Hvis pumpen ikke opbevares frostfrit, er der stor fare for, at tilbageværende vand fryser til, hvorved pumpehus og/eller pumpehuskonsol revner Biltema Nordic Services AB 20

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning MODEL L 11876 CEILING FAN CEILING FAN 1 INSTRUCTION MANUAL DK Loftventilator 2 Brugsanvisning NO Takvifte 4 Bruksanvisning SE Takfläkt 6 Bruksanvisning SF Kattotuuletin 8 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Havanna med innsats / with insert

Havanna med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Monteringsanvisning 15 FI Käyttöohje 22 Art.no: FP-HAV00-000 05.09.2013 RRF 40 12 2937 Havanna med innsats / with insert Innhold 1. Generelt om elementpeiser 2

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF

Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisningar Drifts- og monteringsinstruks Ilmastointisarja KS C, KS 600 Klima-Sæt KS C, KS 600 Klima-Set KS C, KS 600

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12)

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12) KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45 (1/12) Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar Valmistaja / tillverkare: Polarintie 1 FIN-29100 Luvia FINLAND tel.:

Lisätiedot

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 T-40228 MADE IN FINLAND BY KOVA SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Aurinkokeräimien Montering av solfångare asennuspaikka Kan monteras på: 1. Plåttak 2. Tegelpannetak Aurinkokeräimet. Väggmontage voidaan asentaa peltikatolle, tiilikatolle

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot