Eduskunnan puhemiehelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 KIRJALLINEN KYSYMYS 1371/2001 vp Pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten koulunkäyntiongelmat Eduskunnan puhemiehelle Perusopetuslaki takaa kaikille, myös pitkäaikaissairaille lapsille, yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen. Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Laissa velvoitetaan myös sairaalan sijaintikunta järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Opetus on järjestettävä oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Tarvittaessa koulu järjestää opetuksen kotiin. Käytännössä on osoittautunut ongelmalliseksi, että koulun kotona järjestämästä opetuksesta puuttuvat selkeät vähimmäistuntimäärät, vaikka oppilaan oikeuksien kannalta olisi tärkeää, että vähimmäistuntimäärä toteutuu, kun oppilas vointinsa puolesta pystyy opiskelemaan. Kotona järjestettävän opetuksen rahoitus on ongelmallinen. Kun kotiopetuksen järjestelyt kestävät mahdollisesti jopa useita vuosia, tilanne rasittaa erityisesti pienten kuntien koulutoimien taloutta. Esiopetusta määrittelevässä lainsäädännössä ei ole otettu huomioon pitkäaikaissairaan lapsen tarpeita. Terveydellisistä syistä esikoulusta poissa olevat lapset ovat koulutuksellisessa tyhjiössä. Myös esikoululaisille tulisi taata samanlaiset oikeudet erityisiin opetusjärjestelyihin kuin peruskoululaisillekin. Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa olevien sairastuneiden nuorten opintojen järjestäminen on osoittautunut käytännössä ongelmalliseksi pitkään kestävien poissaolojen aikana. Säädöksiä on tulkittu niin, että kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää opetusta kotona samalla tavalla kuin peruskoululaisille. Selvä puute lainsäädännössä on, että velvoite järjestää sairaalaopetusta puuttuu kokonaan. Pitkäaikaissairaan nuoren koulunkäynnin jatkuminen on tärkeä osa kokonaishoidollista kuntoutusta. Sairauden aikana opiskelun merkitys tavalliseen elämään kuuluvana asiana korostuu, sillä tuttujen asioiden tekeminen lisää nuoren turvallisuudentunnetta tilanteessa, jossa lähes kaikki muu on uutta ja pelottavaa. Jo henkisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää saada kontakti omaan oppilaitokseen säilymään. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän kunnioittavasti valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Mitä hallitus aikoo tehdä taatakseen pitkäaikaissairaiden peruskoululaisten opetukselle riittävät resurssit ja riittävän selkeän ohjeistuksen sekä oikeuden koulun kotona järjestämään opetukseen, miten hallitus aikoo taata pitkäaikaissairaalle toisen asteen opiskelijalle oikeuden koulun kotona järjestämään opetukseen ja sairaalaopetukseen ja Versio 2.0

2 miten hallitus aikoo turvata pitkäaikaissairaille koululaisille ja opiskelijoille etä- ja monimuoto-opiskelun mahdollistavien apuvälineiden saatavuuden? Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 Tuula Haatainen /sd 2

3 Ministerin vastaus KK 1371/2001 vp Tuula Haatainen /sd Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Rouva puhemies, olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Tuula Haataisen /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1371/2001 vp: Mitä hallitus aikoo tehdä taatakseen pitkäaikaissairaiden peruskoululaisten opetukselle riittävät resurssit ja riittävän selkeän ohjeistuksen sekä oikeuden koulun kotona järjestämään opetukseen, miten hallitus aikoo taata pitkäaikaissairaalle toisen asteen opiskelijalle oikeuden koulun kotona järjestämään opetukseen ja sairaalaopetukseen ja miten hallitus aikoo turvata pitkäaikaissairaille koululaisille ja opiskelijoille etä- ja monimuoto-opiskelun mahdollistavien apuvälineiden saatavuuden? Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa: Perusopetuslain 3 :n 2 momentin mukaan opetus järjestetään oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opetuksessa ja opetuksen järjestelyissä tulee ottaa huomioon oppilaan yksilölliset edellytykset suoriutua opiskelustaan. Ongelmat, jotka liittyvät oppilaan terveydentilaan, tulee huomioida siten, että edellytysten mukainen opetus on mahdollista. Opetusta tuetaan kuntoutus ja tukipalveluilla. Opetuksen tarkoituksenmukainen toteuttaminen tulee huomioida myös kotiopetuksen yhteydessä. Niille oppilaille, jotka ovat opiskeluedellytystensä turvaamiseksi erityisopetukseen siirrettyjä tai otettuja, tulee tehdä henkilökohtainen opetusjärjestelyjä koskeva suunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä oppilaan opetuksesta ja kuntoutuksesta vastaavien henkilöiden sekä huoltajien kanssa. Henkilökohtainen suunnitelma ja sen toteuttaminen koskee myös niitä oppilaita, joiden opetuksesta osa annetaan sairaalaopetuksena tai kotiopetuksena. Tässä yhteydessä myös osoitetaan oppilaalle hänen tarvitsemansa oppimisen ja kuntoutuksen kannalta tarvittavat tuki- ja apuvälineet. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta hänen terveytensä edellyttämissä puitteissa. Sairaalassa opetusta saavan oppilaan kotikunta on puolestaan velvollinen maksamaan erillistä kotikunnan maksuosuutta sairaalan sijantikunnalle. Näillä maksuosuuksilla pyritään turvaamaan sairaalaopetuksen järjestämisen edellytykset. Kotikunnan maksuosuus lasketaan sairaalaopetuksessa hoitopäivien määrän perusteella. Oppilaiden kotikunnat ja opetuksen järjestäjät voivat kaikissa tapauksissa sopia keskenään myös erillisistä lakisääteisen rahoitusjärjestelmän ulkopuolella toteutettavista kotikuntien maksuosuuksista. Niillä lukion opiskelijoilla, joilla on vamma tai jotka muusta erityisestä syystä tarvitsevat tukea opiskeluun, on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opetus- ja oppilashuoltopalveluihin ja erityisiin apuvälineisiin. Mainituista palveluista säädetään muun muassa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa, kansanterveyslaissa ja lastensuojelulaissa sekä kuntoutusta koskevissa säädöksissä. Lukioasetuksen mukaan opiskelijalla voidaan antaa myös henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta. Tarkem- 3

4 Ministerin vastaus min opinto-ohjauksesta määrätään opetussuunnitelmassa. Opiskelijat voivat suorittaa myös osan opinnoistaan itsenäisesti tai opiskelija voi suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa on tarkoitus laatia opiskelijalle osana opinto-ohjausta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelusuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan opintoihin liittyvät erityiskysymykset, esim. terveydentilaan liittyvät rajoitukset. Suunnitelmaa voidaan joustavasti muuttaa opintojen kestäessä. Opetus voidaan tarvittaessa toteuttaa osittain etä- ja monimuoto-opiskeluna siten, että opiskelijan on mahdollista suorittaa osa opinnoista esimerkiksi sairaalassa tai kotona. Koulutukseen sisältyvät työssäoppimisen jaksot ja oppilaitoksessa suoritettavat opinnot voidaan opiskelusuunnitelmassa ajoittaa siten, että opiskelija voi suorittaa ne terveydentilan niin salliessa. Koulutuksen lainsäädäntö edellyttää opetuksen ja opetusjärjestelyjen arviointia. Arviointien perusteella voidaan oppilaiden ja opiskelijoiden tarvitsemia tukitoimia kehittää. Oppilaiden ja opiskelijoiden kotona saama ja sairaalassa annettava opetus edellyttää hallinnolliset sektorirajat ylittävää pitkäjänteistä yhteistyötä ja kehittämistä. Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 Opetusministeri Maija Rask 4

5 Ministerns svar KK 1371/2001 vp Tuula Haatainen /sd Till riksdagens talman I det syfte 27 riksdagens arbetsordning anger har Ni, Fru talman, till behöriga medlem av statsrådet översänt följande av riksdagsledamot Tuula Haatainen /sd undertecknade skriftliga spörsmål SS 1371/2001 rd: Vad avser regeringen göra för att trygga tillräckliga resurser för undervisningen för långtidssjuka grundskolelever, tillräckligt tydliga anvisningar samt rätten till undervisning som skolan ordnar hemma, hur avser regeringen garantera rätten till hemundervisning och sjukhusundervisning för långtidssjuka studerande på andra stadiet och hur avser regeringen trygga tillgången till hjälpmedel som möjliggör distansoch flerformsstudier för långtidssjuka elever och studerande? Som svar på detta spörsmål får jag vördsamt anföra följande: Enligt 3 andra momentet i lagen om grundläggande utbildning skall utbildningen ordnas så att elevernas ålder och förutsättningar beaktas. Det betyder att elevens individuella förutsättningar att klara studierna skall beaktas i utbildningen och ordnandet av den. Problem som har med elevens hälsotillstånd att göra skall uppmärksammas så att utbildning blir möjlig enligt förutsättningarna. Undervisningen stöds genom rehabilitering och stödtjänster. Ett ändamålsenligt genomförande av undervisningen skall uppmärksammas också i samband med hemundervisningen. De elever som överförts till specialundervisning för att få tryggade studieförutsättningar skall ha en plan för ett personligt undervisningsarrangemang. Planen görs i samarbete med de personer som ansvarar för elevens undervisning och rehabilitering och vårdnadshavarna. Den personliga planen och dess genomförande gäller också för sådana elever som delvis undervisas på sjukhuset eller hemma. I det här sammanhanget anvisas eleven också de stöd- och hjälpmedel som behövs för inlärning och rehabilitering. En kommun inom vilken ett sjukhus är beläget är skyldig att för elever som är patienter på sjukhuset ordna utbildning i den omfattning detta är möjligt med hänsyn till patientens hälsa. Elevens hemkommun är skyldig att betala en särskild avgiftsandel för hemkommuner till den kommun där sjukhuset finns. Genom avgiftsandelarna eftersträvas trygga förutsättningar för sjukhusundervisningen. Vid sjukhusundervisning kalkyleras hemkommunens andel enligt antalet vårddagar. Elevernas hemkommuner och utbildningsanordnarna kan i alla händelser också komma överens om särskilda avgiftsandelar för hemkommunerna som är utanför det lagstadgade finansieringssystemet. Gymnasieelever med ett handikapp eller i behov av särskilt stöd av andra orsaker har rätt att få sådana biträdestjänster, övriga undervisningsoch elevvårdstjänster och särskilda hjälpmedel vilka är en förutsättning för studierna. Bestämmelser om de nämnda tjänsterna ingår bland annat i följande lagar: lagen om service och stöd på grund av handikapp, folkhälsolagen, barnskyddslagen och lagstiftningen om rehabilitering. Enligt gymnasieförordningen kan personlig och annan behövlig handledning också ges studerande. Läroplanen innehåller noggrannare bestämmel- 5

6 Ministerns svar ser om studiehandledningen. Den som studerar kan avlägga en del av studierna självständigt eller så kan den studerande avlägga studier utan att alls delta i undervisningen. I den grundläggande yrkesutbildningen på andra stadiet görs en personlig studieplan för studeranden som en del av studiehandledningen. I denna studieplan skall de speciella frågor som avser studierna beaktas, t.ex. om det förekommer begränsningar till följd av hälsan. Planen kan ändras vid behov om studierna drar ut på tiden. Undervisningen kan vid behov delvis genomföras som distans- och flerformsstudier så att studeranden kan avlägga en del av studierna t.ex. på sjukhuset eller hemma. Perioderna av arbetsplatspraktik i utbildningen och de studier som måste utföras i läroanstalten kan i studieplanen anpassas till tider när hälsan det tillåter. Utbildningslagstiftningen förutsätter att undervisningen och undervisningsarrangemangen utvärderas. På grundval av utvärderingen kan stödåtgärderna för elever och studerande vidareutvecklas. Undervisningen till elever och studerande i hemmet och på sjukhuset förutsätter ett långsiktigt samarbete och utvecklande på tvärs av sektorgränserna inom förvaltningen. Helsingfors den 9 januari 2002 Undervisningsminister Maija Rask 6

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 374/2005 vp Vantaan opetustoimeen kohdistuvat leikkaukset Eduskunnan puhemiehelle Vantaan kaupunki on rahapulan takia kohdistamassa opetustoimeen tuntuvia leikkauksia. Säästötoimiksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 863/2010 vp Tukiopetuksen kehittäminen Eduskunnan puhemiehelle Erityisopetuksen tarve kouluissa on lisääntynyt huolestuttavasti. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat pyritään yhä useammin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 455/2008 vp Lastenlinnan sairaalakoulun tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Lastenlinnan sairaalakoulun opettajilla on huoli tärkeän toiminnan jatkumisesta. Helsingin opetusvirasto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 313/2010 vp Yksityiskoulujen oppilashuollon turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa on 68 yksityistä peruskoulua, joissa saa opetusta alle kolme prosenttia perusopetuksen oppilaista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 984/2012 vp Koulutustodistuksen nimen muuttaminen kuntouttavassa koulutuksessa Eduskunnan puhemiehelle Useat oppilaitokset järjestävät työelämään ja ammatilliseen kuntoutukseen valmentavaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 543/2009 vp Käyttäytymisarvosanan merkitseminen perusopetuksen päättötodistukseen Eduskunnan puhemiehelle Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 290/2007 vp Viittomakielentaitoisen luokanopettajan pätevyys Eduskunnan puhemiehelle Asetuksessa kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista (724/1984) säädellään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 143/2005 vp Näyttökokeiden resurssien varmistaminen Eduskunnan puhemiehelle Ammatilliset näyttötutkinnot ovat saaneet pysyvän jalansijan suomalaisessa koulutus- ja tutkintojärjestelmässä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 295/2003 vp Opiskelijoiden turhat lääkärintodistukset Eduskunnan puhemiehelle Arviolta 10 000 15 000 uutta opiskelijaa vuodessa joutuu toimittamaan oppilaitokseensa lääkärintodistuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 910/2012 vp Tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivän lääkehoito Eduskunnan puhemiehelle Psykostimulanttien käyttö tarkkaavaisuushäiriön hoidossa on viime vuosina yleistynyt. Esimerkiksi YK:n

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1138/2002 vp Työssäoppimisajan palkan siirtäminen vuositulon periaatteen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Kaikkiin toisen asteen tutkintoihin kuuluu vähintään 20 opintoviikon laajuinen

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2008 vp Tehostetun palveluasumisen kriteeristön laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Vuodesta 1995 lähtien palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut 63 prosenttia. Vuonna 1994 asukkailta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 834/2002 vp Sairaalakoulujen voimavarat Eduskunnan puhemiehelle Suomessa toimii tällä hetkellä 34 sairaalakoulua. Niiden oppilasmäärä on lyhyessä ajassa kasvanut yli 50 prosentilla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 474/2010 vp Eräiden yksityisten koulujen valvonta ja oppilaiden oikeusturva Eduskunnan puhemiehelle Suomessa toimii noin 80 yksityistä koulua, joiden piiriin kuuluu 20 000 oppilasta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 676/2006 vp Viisivuotiaiden esiopetuksen maksuttomuus Eduskunnan puhemiehelle Perusopetuslain 26 a :n mukaan lapsella on oikeus saada esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1322/2010 vp Jälkihuollon järjestäminen yksityisesti sijoitetuille lapsille Eduskunnan puhemiehelle Yksityisesti sijoitetuille lapsille on ollut kunnissa käytännössä vaikea saada jälkihuoltoa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 656/2013 vp Sijoitettujen oppivelvollisten perusopetuksen kustannusten maksaminen Eduskunnan puhemiehelle Sijoitetut nuoret suorittavat perustuslain turvaaman oppivelvollisuutensa muualla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 823/2012 vp Työharjoittelun suorittaminen etätyönä Eduskunnan puhemiehelle Etätyöstä on puhuttu paljon, mutta ennakko-odotuksiin nähden se on yleistynyt uutena työnteon muotona hitaasti.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 553/2004 vp Erityisopetuksen laatu ja tarve Eduskunnan puhemiehelle Erityisopetukseen siirrettyjen peruskoululaisten määrä on yli kaksinkertaistunut viime vuosikymmenen puolivälistä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2013 vp Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaiden asema Eduskunnan puhemiehelle Espanjan Aurinkorannikolla on vuodesta 1991 lähtien toiminut yksityinen suomalainen peruskoulu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1065/2002 vp Tasokkaan erityisopetuksen toteuttaminen kaikissa kunnissa Eduskunnan puhemiehelle Pitkin Itä-Suomen lääniä ovat muutamat kunnat lähteneet kehittämään erityisopetuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 978/2001 vp Sairaalakoulujen tietotaidon hyödyntäminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsen tai nuoren joutuessa sairauden vuoksi pitkään sairaalahoitoon hänellä on mahdollisuus vointinsa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 639/2002 vp Peruskoulun merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä Eduskunnan puhemiehelle Koululaitoksella on tärkeä merkitys lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Siirtymävaihe peruskoulusta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 985/2001 vp Peruskoulun terveystiedon opetus Eduskunnan puhemiehelle Hallitus esitti (HE 142/2000 vp) perusopetuslain 11 :n muuttamista siten, että terveystieto säädettäisiin omaksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 544/2001 vp Koululäksyjen tiedoksisaanti poissaolotapauksissa Eduskunnan puhemiehelle Peruskouluissa on kunnasta ja koulusta riippuen eroja siinä, miten koulusta pitkään poissa olleen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2013 vp Oppisopimuskoulutuksessa maksettavan koulutuskorvauksen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Työttömyystilanne oli huhtikuussa 2013 hyvin vaikea, kuten koko kuluneen vuoden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 13/2005 vp Opetushenkilökunnan vastuu oppilaiden työturvallisuudesta Eduskunnan puhemiehelle Nuoria työntekijöitä koskevassa laissa, jota sovelletaan työturvallisuuslain perusteella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1200/2010 vp Opettajan ammattinimikkeen suojaaminen Eduskunnan puhemiehelle Opettajan työ on yksi tärkeimmistä ja vaativimmista tehtävistä. Tällä hetkellä opettajan nimike ei ole suojattu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1193/2010 vp Reumahoidon alueellinen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Reumasairaala lakkautettiin viime keväänä. Reumasairaalaa ei katsottu tarpeelliseksi pelastaa, koska hyvää hoitoa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 342/2007 vp Diabetesta sairastavien lasten hoito kouluissa Eduskunnan puhemiehelle Diabetesta sairastaa Suomessa yli 200 000 ihmistä. Vuosittain diagnosoidaan yli 15 000 uutta diabetestapausta.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 594/2008 vp Erityisopetuksen laadun parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Julkisuudessa valtiosihteeri Raimo Sailaskin on ollut huolissaan niistä nuorista, jotka eivät ole koulu-, sosiaali-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 126/2013 vp Suomi tieteen kielenä Eduskunnan puhemiehelle Suomen kieli sai virallisen aseman 150 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, 1800-luvun puolivälin jälkeen, suomi alkoi vähitellen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 134/2010 vp Koulunkäyntiavustajien kelpoisuusehdot Eduskunnan puhemiehelle Koulunkäyntiavustajia on Suomessa lähes 10 000. Heistä kuitenkin vain n. 2 000 tekee työtä kokopäiväisesti,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1054/2005 vp Syöpäkipulääkkeiden saatavuus ja korvattavuus Eduskunnan puhemiehelle Suomessa kuolee syöpään noin 10 000 ihmistä vuodessa, ja 75 prosenttia heistä kärsii kivuista, jotka

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 471/2013 vp Käyttäytymisen merkitseminen ero- ja päättötodistukseen Eduskunnan puhemiehelle Opetushallituksen päättämissä vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 937/2009 vp Lävistyksiä koskeva valvonta ja ohjeistus Eduskunnan puhemiehelle Lävistykset ovat kasvattaneet suosiotaan koristautumisen muotona. Lävistystä tehtäessä vahingoitetaan aina

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KK 302/2000 vp - KIRJALLINEN KYSYMYS 302/2000 vp Koulunkäyntiavustajien toimenkuvan selkeyttäminen ja ammattitaidon kehittäminen Eduskunnan puhemiehelle Koulunkäyntiavustajat toimivat hyvin erilaisissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 421/2001 vp Kuntien mahdollisuus valita velkaneuvonnan hoito parhaaksi katsomallaan tavalla Eduskunnan puhemiehelle Velkaneuvonnan tulo lakisääteiseksi toiminnaksi on tärkeä ja hyvä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1224/2002 vp Kittilän kunnan terveyskeskuksen ja vuodeosaston saneeraus Eduskunnan puhemiehelle Kittilän kunnan terveyskeskus ja sen vuodeosasto ovat siinä kunnossa, että ne vaativat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1395/2001 vp Yhdistysten asema valmismatkalaissa Eduskunnan puhemiehelle Nykyisin voimassa oleva valmismatkalaki on vuodelta 1994. Lain säätämisen taustalla olivat kuluttajansuojan

Lisätiedot